2059000158_-_MELLERUD_Politura do marmuru

Komentarze

Transkrypt

2059000158_-_MELLERUD_Politura do marmuru
40.3.5
strona: 1/13
Karta charakterystyki
Zgognie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Wydrukowano dnia: 11.05.2015
Przejrzano dnia: 11.05.2015
S E K C J A 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a
przedsiębiorstwa
· Numer wersji: 1.0/PL
· Data sporządzenia: 11.05.2015
· 1.1 Identyfikator produktu
· Identyfikacja preparatu/Nazwa handlowa: Politura do marmuru
· Wybór: MELLERUD CLASSIC
· Ilość produktu: 2059000158
· Kod EAN: 4004666000158
· Numer rejestracyjny REACH:
Ten produkt jest mieszaniną. Numer rejestracyjny REACH patrz sekcja 3.
· 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane
· Sektor zastosowania
SU21 Zastosowania konsumenckie: gospodarstwa domowe / ogół społeczeństwa / konsumenci
· 1.2.1 Stosowanie substancji/receptury:
Polerowanie kamienia
Specjalna pielęgnacja
· 1.2.2 Zastosowania odradzane Brak dostępnych dalszych istotnych danych.
· 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
· Informacja Producent/Dostawca:
MELLERUD CHEMIE GmbH
Bernhard-Röttgen-Waldweg 20
41379 Brüggen
Germany
numer telefonu: +49 (0)2163 / 950 90 - 0
numero faksu: +49 (0)2163 / 950 90 - 227
E-mail: [email protected]
www.mellerud.de
· Importer/Dystrybutor:
MOTIP DUPLI POLSKA sp. z o.o.
Pietrzykowice, ul. Fabryczna 20b,
55-080 Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie,
Poland
numero telefonu: +48 (0)71 387 86 76
numero faksu: +48 (0)71 387 87 24
· Komórka udzielająca informacji:
Dział Badań i Rozwoju
E-mail: [email protected]
· 1.4 Numer telefonu alarmowego:
· Numer alarmowy spółki:
MOTIP DUPLI POLSKA sp. z o.o.
numero telefonu: +48 (0)71 387 87 24 (pn - pt 8:00 - 16:00)
PL
(ciąg dalszy na stronie 2)
40.3.5
strona: 2/13
Karta charakterystyki
Zgognie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Wydrukowano dnia: 11.05.2015
Przejrzano dnia: 11.05.2015
Identyfikacja preparatu/Nazwa handlowa: Politura do marmuru
(ciąg dalszy od strony 1)
SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
· 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
· Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt nie jest klasyfikowany zgodnie z przepisami CLP.
· Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą Rady 67/548/EWG lub dyrektywą 1999/45/WE nie dotyczy
· Szczególne wskazówki o zagrożeniu dla człowieka i środowiska:
Klasyfikacja produktu zgodnie z przepisami Rozporz dzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 w
sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. nr 140,
poz.1172):
· 2.2 Elementy oznakowania
· Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 brak
· Piktogramy określające rodzaj zagrożenia brak
· Hasło ostrzegawcze brak
· Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia brak
· Dane dodatkowe:
Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
©A.I.S.E
· 2.3 Inne zagrożenia
· Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
· PBT: Nie nadający się do zastosowania.
· vPvB: Nie nadający się do zastosowania.
SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
· 3.1 Substancje Ten produkt jest mieszaniną.
· 3.2 Mieszaniny
· Składniki niebezpieczne: brak
· SVHC
Niniejszy produkt nie zawiera substancji wzbudzających szczególnie duże obawy w ilościach
przekraczających ustawowe granice (> 0,1 % (w/w) roz porządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH),
artykuł 57).
· Wskazówki dodatkowe:
Pełna treść przytoczonych wskazówek dotyczących zagrożeń znajduje się w rozdziale 16.
SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
· 4.1 Opis środków pierwszej pomocy
· Wskazówki ogólne:
Odzież zanieczyszczoną produktem należy niezwłocznie usunąć.
(ciąg dalszy na stronie 3)
PL
40.3.5
strona: 3/13
Karta charakterystyki
Zgognie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Wydrukowano dnia: 11.05.2015
Przejrzano dnia: 11.05.2015
Identyfikacja preparatu/Nazwa handlowa: Politura do marmuru
(ciąg dalszy od strony 2)
Kartę Charakterystyki okazać lekarzowi udzielającemu pomocy.
· po wdychaniu:
Zadbać o świeże powietrze.
W razie dolegliwości odwieźć do lekarza.
· po styczności ze skórą:
Natychmiast zmyć wodą.
W przypadku trwałego podrażnienia skóry zgłosić się do lekarza.
· po styczności z okiem:
Płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
· po przełknięciu:
Nie powodować wymiotów i sprowadzić lekarza.
Przepłukać jamę ustną i obficie popić wodą.
· 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego
postępowania z poszkodowanym
Brak dostępnych dalszych istotnych danych
SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
· 5.1 Środki gaśnicze
· Przydatne środki gaśnicze:
Produkt jest niepalny.
Zabiegi gaszenia ognia dostosować do otoczenia.
· Środki gaśnicze nieprzydatne ze względów bezpieczeństwa:
Dla tej mieszaniny nie ma ograniczeń dla środków gaszących.
· 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Podczas pożaru mogą uwolnić się:
Tlenek węgla (CO) i dwutlenek węgla (CO2)
· 5.3 Informacje dla straży pożarnej
· Specjalne wyposażenie ochronne:
Nie wdychać gazów powstających podczas eksplozji i pożarów.
· Inne dane: Pozostałości po pożarze i skażona woda muszą być usunięte zgodnie z przepisami.
PL
(ciąg dalszy na stronie 4)
40.3.5
strona: 4/13
Karta charakterystyki
Zgognie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Wydrukowano dnia: 11.05.2015
Przejrzano dnia: 11.05.2015
Identyfikacja preparatu/Nazwa handlowa: Politura do marmuru
(ciąg dalszy od strony 3)
SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
środowiska
· 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Nosić ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenieść w bezpieczne miejsce.
Unikać kontaktu z oczami i skórą.
· 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub zbiorników wodnych.
Nie dopuścić do powierzchniowego rozprzestrzeniania się (np. przez przetamowanie lub zapory
olejowe).
· 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania
skażenia:
Zebrać za pomocą materiału wiążącego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiał wiążący
kwasy, materiał wiążący uniwersalny).
W odpowiednich pojemnikach dostarczyć do odzysku lub utylizacji.
Materiał zebrany usunąć w sposób zgodny z przepisami.
· 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7.
Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego patrz rozdział 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13.
SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie
· 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Przed użyciem przeczytać etykietę.
Przy fachowym użyciu nie są potrzebne szczególne zabiegi.
· Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej: Produkt jest niepalny.
· 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich
wzajemnych niezgodności
· Składowanie:
· Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników:
Brak szczególnych wymagań.
· Wskazówki odnośnie wspólnego składowania: Nie konieczne
· Dalsze wskazówki odnośnie warunków składowania: Chronić przed mrozem.
· Zalecana temperatura składowania: +5 °C do +40 °C
· Klasa składowania: 10-13 - innych substancji niebezpiecznych
(ciąg dalszy na stronie 5)
PL
40.3.5
strona: 5/13
Karta charakterystyki
Zgognie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Wydrukowano dnia: 11.05.2015
Przejrzano dnia: 11.05.2015
Identyfikacja preparatu/Nazwa handlowa: Politura do marmuru
(ciąg dalszy od strony 4)
· 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Patrz rozdział 1.2.1
Dodatkowe informacje dostępne są na www.mellerud.de.
SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
· 8.1 Parametry dotyczące kontroli
· Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy:
Produkt nie zawiera znaczących ilości materiałów, których wartości graniczne musiałyby być
kontrolowane pod kątem warunków miejsca pracy.
· Wartości DNEL Brak danych.
· Wartości PNEC Brak danych.
· Wskazówki dodatkowe: Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy.
· 8.2 Kontrola narażenia
· 8.2.1 Stosowne techniczne środki kontroli:
Środki techniczne i właściwe metody pracy winny mieć pierwszeństwo przed stosowaniem
osobistego wyposażenia ochronnego. Patrz sekcja 7.1.
· 8.2.2 Osobiste wyposażenie ochronne:
Należy właściwie dobrać odzież ochronną do miejsca pracy, zależnie od stężenia i ilości substancji
niebezpiecznych. Odporność odzieży ochronnej na chemikalia powinna być stwierdzona przez
odpowiedniego dostawcę.
· Ogólne środki ochrony i higieny:
Należy przestrzegać zwyczajne środki ostrożności przy obchodzeniu się z chemikaliami.
Trzymać z dala od środków spożywczych napojów i pasz.
Zabrudzoną, nasączoną odzież natychmiast zdjąć.
Myć ręce przed przerwą i przed końcem pracy.
Unikać styczności z oczami i skórą.
· Ochrona dróg oddechowych: Nie konieczne.
· Ochrona rąk: Maska świeżego powietrza.
· Ochrona oczu: nie konieczne.
· 8.2.3 Ograniczenie i kontrola narażenia środowiska Zobacz sekcje 6 i 7.
SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
· 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
· Ogólne dane
· 9.1.1 Wygląd:
Forma:
Kolor:
· Zapach:
Płynny
kremowy
dostrzegalny
(ciąg dalszy na stronie 6)
PL
40.3.5
strona: 6/13
Karta charakterystyki
Zgognie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Wydrukowano dnia: 11.05.2015
Przejrzano dnia: 11.05.2015
Identyfikacja preparatu/Nazwa handlowa: Politura do marmuru
(ciąg dalszy od strony 5)
· Próg zapachu:
Nieokreślone.
· Wartość pH w 20 °C:
8,0< pH≤ 9,0
· Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia:
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia:
Nie jest określony.
nie jest określony
· Punkt zapłonu:
nie nadający się do zastosowania
· Temperatura palenia się:
Temperatura rozkładu:
Nieokreślone.
· Samozapłon:
Produkt nie jest samozapalny.
· Niebezpieczeństwo wybuchu:
Produkt nie jest grozi wybuchem.
· Granice niebezpieczeństwa wybuchu:
dolna:
górna:
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
· Właściwości podsycające ogień
Nie dotyczy.
· Ciśnienie pary:
Nieokreślone.
· Gęstość w 20 °C:
· Gęstość względna w 20 °C
· Gęstość par
1 g/cm3 (ISO 387)
1,000
Nieokreślone.
· Szybkość parowania
Nieokreślone.
· Rozpuszczalność w/ mieszalność z
Woda:
emulgujący
· Współczynnik podziału (n-oktanol/ woda): Nieokreślone.
· Lepkość:
dynamiczna:
kinetyczna:
Nieokreślone.
Nieokreślone.
· 9.2 Inne informacje
Brak dostępnych dalszych istotnych danych
SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
· 10.1 Reaktywność Patrz sekcja 10.3.
· 10.2 Stabilność chemiczna
· Rozkład termiczny/ warunki których należy unikać:
Brak rozkładu przy użyciu zgodnym z przeznaczeniem.
· 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie są znane.
· 10.4 Warunki, których należy unikać Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· 10.5 Materiały niezgodne: Brak dostępnych dalszych istotnych danych
(ciąg dalszy na stronie 7)
PL
40.3.5
Karta charakterystyki
Zgognie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
strona: 7/13
Wydrukowano dnia: 11.05.2015
Przejrzano dnia: 11.05.2015
Identyfikacja preparatu/Nazwa handlowa: Politura do marmuru
(ciąg dalszy od strony 6)
· 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: Patrz sekcja 5.
SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
· 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
· Toksyczność ostra
· Istotne sklasyfikowane wartości LD/LC50:
Ustne LD50 >2000 mg/kg (Metoda obliczeniowa)
68439-49-6 Alkohole C16-18, ethoxyliert
Ustne LD50 1260 mg/kg (Szczur) (RTECS)
· Ocena/Klasyfikacja mieszaniny:
Mieszanina nie jest wyjątkowo toksyczny.
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Klasyfikacja zgodnie z metodą
obliczeniową zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 1272/2008 (CLP)
· Pierwotne działanie drażniące: Działanie Gatunek Metoda
· Działanie żrące/drażniące na skórę Nieistotne
· Ocena/Klasyfikacja mieszaniny:
Brak działania drażniącego.
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Klasyfikacja zgodnie z metodą
obliczeniową zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 1272/2008 (CLP)
· Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy
68439-49-6 Alkohole C16-18, ethoxyliert
Rezultaty/oceny Nem irritálja (nem bontott) 10 h (GCL)
· Ocena/Klasyfikacja mieszaniny:
brak działania drażniącego
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Klasyfikacja zgodnie z metodą
obliczeniową zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 1272/2008 (CLP)
· Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę Nieistotne
· Ocena/Klasyfikacja mieszaniny:
żadne działanie uczulające nie jest znane.
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
· Toksyczność dla dawki powtarzalnej Produkt nie był testowany.
· Ocena/Klasyfikacja mieszaniny:
Zgodnie z naszymi doświadczeniami i posiadanymi przez nas informacjami przy prawidłowym i
zgodnym z przeznaczeniem użytkowaniu produktu nie powoduje on żadnych skutków szkodliwych
dla zdrowia.
· Rakotwórczość Produkt nie był testowany.
· Ocena/Klasyfikacja mieszaniny:
Zgodnie z naszymi doświadczeniami i posiadanymi przez nas informacjami przy prawidłowym i
zgodnym z przeznaczeniem użytkowaniu produktu nie powoduje on żadnych skutków szkodliwych
dla zdrowia.
· Mutagenność Produkt nie był testowany.
(ciąg dalszy na stronie 8)
PL
40.3.5
strona: 8/13
Karta charakterystyki
Zgognie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Wydrukowano dnia: 11.05.2015
Przejrzano dnia: 11.05.2015
Identyfikacja preparatu/Nazwa handlowa: Politura do marmuru
(ciąg dalszy od strony 7)
· Ocena/Klasyfikacja mieszaniny:
Zgodnie z naszymi doświadczeniami i posiadanymi przez nas informacjami przy prawidłowym i
zgodnym z przeznaczeniem użytkowaniu produktu nie powoduje on żadnych skutków szkodliwych
dla zdrowia.
· Szkodliwe działanie na rozrodczość Produkt nie był testowany.
· Ocena/Klasyfikacja mieszaniny:
Zgodnie z naszymi doświadczeniami i posiadanymi przez nas informacjami przy prawidłowym i
zgodnym z przeznaczeniem użytkowaniu produktu nie powoduje on żadnych skutków szkodliwych
dla zdrowia.
· Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
· Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
· Zagrożenie spowodowane aspiracją
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
· 12.1 Toksyczność
· Toksyczność wodna:
68439-49-6 Alkohole C16-18, ethoxyliert
LC50/96 h 0,464-1,0 mg/l (Danio rerio (zebrafish)) (Sigma-Aldrich)
· Ocena/Klasyfikacja mieszaniny:
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Klasyfikacja zgodnie z metodą
obliczeniową zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 1272/2008 (CLP)
· 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu
68439-49-6 Alkohole C16-18, ethoxyliert
Biológiai lebonthatóság >60 % (28d) (OECD301)
· Ocena/Klasyfikacja mieszaniny:
Produkt jest biologicznie łatwo utylizujący się.
Powyższe dane toksykologiczne podane są dla nierozcieńczonej 100 %-ej substancji.
· 12.3 Zdolność do bioakumulacji Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· Ocena/Klasyfikacja mieszaniny: Nie należy oczekiwać bioakumulacji.
· 12.4 Mobilność w glebie Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· Dalsze wskazówki ekologiczne:
· Wskazówki ogólne:
Środek powierzchniowo czynny / środki powierzchniowo czynne zawarte w tym preparacie jest/są
zgodny/e z kryteriami podatności na biodegradację zawartymi w dyrektywie (WE) nr 648/2004
dotyczącej detergentów. Dane potwierdzające ten fakt są do dyspozycji właściwych władz państw
członkowskich i będą im udostępniane na ich bezpośrednią prośbę lub na prośbę producenta
detergentów.
Klasa szkodliwości dla wody 1 (samookreślenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
· 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
· PBT: Nie nadający się do zastosowania.
· vPvB: Nie nadający się do zastosowania.
(ciąg dalszy na stronie 9)
PL
40.3.5
strona: 9/13
Karta charakterystyki
Zgognie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Wydrukowano dnia: 11.05.2015
Przejrzano dnia: 11.05.2015
Identyfikacja preparatu/Nazwa handlowa: Politura do marmuru
(ciąg dalszy od strony 8)
· 12.6 Inne szkodliwe skutki działania Brak dostępnych dalszych istotnych danych
SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
· 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
Usuwanie zgodnie z wytycznymi WE 75/442/EWG i 91/689/EWG o odpadkach i niebezpiecznych
odpadkach w kazdorazowo aktualnych wersjach.
· 13.1.1 Oszacowywanie materiałów odpadowych/Produkt
Zalecenie:
Zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi.
Mniejsze ilości mogą byc deponowane razem z odpadkami domowymi.
· 13.1.2 Opakowania nieoczyszczone:
· Zalecenie:
Opakowanie może zostać po oczyszczeniu lub poddaniu obróbce materiałowej użyte ponownie
Opakowanie usunąć zgodnie z przepisami zarządzenia o opakowaniach.
· Zalecany środek czyszczący: Woda, w razie konieczności z dodatkiem środków czystości
SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
· Numer UN
· ADR, ADN, IMDG, IATA
brak
· 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN
· ADR, ADN, IMDG, IATA
brak
· 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Klasa
brak
· 14.4 Grupa opakowań
· ADR, IMDG, IATA
brak
· Zagrożenia dla środowiska:
Nie nadający się do zastosowania.
· 14.6 Szczególne środki ostrożności dla
użytkowników
Nie nadający się do zastosowania.
· 14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem
II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem
Nie nadający się do zastosowania.
IBC
· Transport/ dalsze informacje:
Produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w
rozumieniu przepisów transportowych ADR/RID,
ICAO/IATA i IMO/IMDG.
· UN "Model Regulation":
PL
(ciąg dalszy na stronie 10)
40.3.5
strona: 10/13
Karta charakterystyki
Zgognie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Wydrukowano dnia: 11.05.2015
Przejrzano dnia: 11.05.2015
Identyfikacja preparatu/Nazwa handlowa: Politura do marmuru
(ciąg dalszy od strony 9)
SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
· 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne
dla substancji i mieszaniny
· Regulacje UE:
REACH: rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (w szczególności w wersji zmienionej
rozporządzeniem (UE) nr 453/2010 w odniesieniu do kart charakterystyki)
CLP: rozporządzenie (WE) nr 1272/2008
Dyrektywa o substancjach niebezpiecznych: dyrektywa 67/548/EWG
Dyrektywa o niebezpiecznych preparatach: dyrektywa 1999/45/WE
Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego: dyrektywy 2000/39/WE, 2006/15/WE i 2009/161/
UE
Indywidualne środki ochrony: dyrektywa 89/686/EWG
Ochrona młodych ludzi w miejscu pracy: dyrektywa 94/33/WE
Odpady: dyrektywy 2006/12/WE i 2008/98/WE
· Dyrektywy (WE) nr 648/2004 dotyczącej detergentów / Oznakowanie dotyczące zawartości:
niejonowe środki powierzchniowo czynne
< 5%
środki konserwujące (BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, 2BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL)
· Rozporządzenie (UE) nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania
produktów biobójczych:
Nie nadający się do zastosowania.
· Przepisy prawa polskiego:
19) Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne (Dz.U.03.228.2259).
20) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz.U.04.180.1867).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku
pracy. ( Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833 ) wraz z późniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63
poz. 322 )
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych ( Dz.U. 2005 nr 11
poz. 86)
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. 2003 nr
169 poz. 1650 )
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33 poz. 166 z 2011 r)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie kryteriów i sposobu
klasyfikacji substancji i ich mieszanin (Dz.U. z 2012r., poz. 1018) z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie oznakowania opakowań
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. z
2012r., poz. 445) z późniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21).
(ciąg dalszy na stronie 11)
PL
40.3.5
strona: 11/13
Karta charakterystyki
Zgognie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Wydrukowano dnia: 11.05.2015
Przejrzano dnia: 11.05.2015
Identyfikacja preparatu/Nazwa handlowa: Politura do marmuru
(ciąg dalszy od strony 10)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań
dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U z 2005, nr 259, poz. 2173).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.03.169.1650, Dz.U.07.49.330,
Dz.U.08.108.690, Dz.U.11.173.1034)
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U z 2011, nr 227,
poz. 1367 )
· Klasa zagrożenia wód:
Klasa szkodliwości dla wody 1 (samookreślenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
· 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego:
Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona.
SEKCJA 16: Inne informacje
· 16.1 Wskazanie zmian:
Dostosowanie do regulacji (UE) Nr. 1272/2008
Zmiany zostały wprowadzona w sekcjach: 1 - 16.
· 16.2 Stosowne zwroty R lub zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (numer i pełny tekst):
Nie dotyczy.
· 16.3 Zalecenia dotyczące szkoleń:
Dodatkowe informacje o planowanym wykorzystaniem tego produktu można znaleźć w informacji
technicznej oraz online na www.mellerud.de. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z naszą
hotline: + 49 (0)2163 / 950 90 - 999 (angielski).
· 16.4 Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych:
Informacja zaczerpni˛eta z prac referencyjnych i literatury.
Kart charakterystyki dostawcy substancji
GisChem: www.gischem.de
Wykaz klasyfikacji i oznakowania ECHA: http://echa.europa.eu/clp/c l inventory en.asp
eChemPortal: http://www.echemportal.org/echemportal/index?pageID=0&request_locale=en
TOXNET: http://toxnet.nlm.nih.gov/index.html
International Chemical Safety Cards (ICSC): http://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.home
GESTIS: ww.dguv.de/bgia/de/gestis/stoffdb/index.jsp
Baza danych substancji zarejestrowanych ECHA: http://echa.europa.eu/de/information-onchemicals/registered-substances
· 16.5 Dodatkowe informacje:
Informacje w tej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej odpowiadaja naszemu obecnemu
stanu wiedzy jak i postanowieniom i UE. Bez pisemnego pozwolenia produkt nie moze byc
udostepniany innym osobom niz do wymienionego w rozdziale 1 celu. Zadaniem uzytkownika jest
podjecie wszystkich koniecznych srodków, aby spełnic wymagania ustalone lokalnie i ustawach.
Informacje w tej karcie charakterystyki opisuja wymogi bezpieczenstwa naszego produktu a nie
zapewniaja o jego własciwosciach.
· Klasyfikacja i procedura wykorzystana w celu dokonania klasyfikacji mieszanin zgodnie z
rozporządzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]:
Nie sklasyfikowane.
(ciąg dalszy na stronie 12)
PL
40.3.5
Karta charakterystyki
Zgognie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
strona: 12/13
Wydrukowano dnia: 11.05.2015
Przejrzano dnia: 11.05.2015
Identyfikacja preparatu/Nazwa handlowa: Politura do marmuru
(ciąg dalszy od strony 11)
· Wydział sporządzający wykaz danych: Dział Badań i Rozwoju
· Partner dla kontaktów:
Herr Christian Geerlings
[email protected]
Herr Robert Winkler
[email protected]
· 16.6 Skróty i akronimy:
ATE oszacowanie toksyczności ostrej
ADR Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych
ADN Europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów
niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi
CEN Europejski Komitet Normalizacyjny
C&L klasyfikacja i oznakowanie
CLP rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporządzenie (WE) nr
1272/2008
CAS numer Chemical Abstracts Service
COM Komisja Europejska
CMR rakotwórczy, mutagenny lub działający szkodliwie na rozrodczość
CSA ocena bezpieczeństwa chemicznego
CSR raport bezpieczeństwa chemicznego
DNEL pochodny poziom niepowodujący zmian
dyrektywa o niebezpiecznych preparatach dyrektywa o niebezpiecznych preparatach 1999/45/WE
dyrektywa o substancjach niebezpiecznych dyrektywa o substancjach niebezpiecznych 67/548/
EWG
DU dalszy użytkownik
DUCC platforma koordynacyjna dalszych użytkowników chemikaliów
EOG Europejski Obszar Gospodarczy (UE + Islandia, Liechtenstein i Norwegia)
ECB Europejskie Biuro ds. Chemikaliów
ECHA Europejska Agencja Chemikaliów
Numer WE numer EINECS i ELINCS (zob. też EINECS i ELINCS)
EINECS Europejski Wykaz Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym
ELINCS Europejski Wykaz Zgłoszonych Substancji Chemicznych
EN norma europejska
PE Parlament Europejski
EQS norma jakości środowiska
ext-SDS Rozszerzona karta charakterystyki (karta charakterystyki z załączonym ES)
UE Unia Europejska
Euphrac europejski katalog fraz
EKO Europejski Katalog Odpadów (zastąpiony wykazem odpadów – zob. poniżej)
GES rodzajowy scenariusz narażenia
GHS Globalny Zharmonizowany System
HH zdrowie ludzkie
IATA Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych
ICAO-TI Instrukcje techniczne dotyczące bezpiecznego transportu lotniczego towarów
niebezpiecznych
IMDG międzynarodowy transport morski towarów niebezpiecznych
IMSBC międzynarodowy transport morski ładunków stałych luzem
IT technologia informacyjna
IUCLID Międzynarodowa Ujednolicona Baza Danych o Chemikaliach
IUPAC Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej
WCB Wspólne Centrum Badawcze
(ciąg dalszy na stronie 13)
PL
40.3.5
Karta charakterystyki
Zgognie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
strona: 13/13
Wydrukowano dnia: 11.05.2015
Przejrzano dnia: 11.05.2015
Identyfikacja preparatu/Nazwa handlowa: Politura do marmuru
(ciąg dalszy od strony 12)
Kow współczynnik podziału oktanol-woda
LC50 stężenie śmiertelne dla 50% populacji badawczej
LD50 dawka śmiertelna dla 50% populacji badawczej (mediana dawki śmiertelnej)
LE osoba prawna
LoW wykaz odpadów (zob. ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
LR wiodący rejestrujący
M/I producent/importer
MS państwa członkowskie
MSDS karta charakterystyki substancji/mieszaniny
OC warunki operacyjne
OECD Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
OECD-WPMN grupa robocza OECD ds. produkowanych nanomateriałów
OEL dopuszczalna wartość narażenia zawodowego
BHP bezpieczeństwo i higiena pracy
OR wyłączny przedstawiciel
OSHA Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy
PBT substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna
PEC przewidywane stężenie w środowisku
PNEC przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku
PPE sprzęt ochrony indywidualnej
(Q)SAR ilościowa zależność struktura-aktywność
REACH rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów
RID Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych
RIP projekt wdrożeniowy REACH
RMM środek zarządzania ryzykiem
SC łańcuch dostaw
SCBA autonomiczny aparat oddechowy
SDS karta charakterystyki
SIEF forum wymiany informacji o substancjach
MŚP małe i średnie przedsiębiorstwa
STOT działanie toksyczne na narządy docelowe
(STOT) RE narażenie powtarzane
(STOT) SE narażenie jednorazowe
SVHC substancje wzbudzające szczególnie duże obawy
UIC Union des Industries Chimiques
ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych
PL