Załącznik nr 1 do ogłoszenia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 1 do ogłoszenia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU
Załącznik nr 1 do ogłoszenia
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Przedmiotem zamówienia jest:
1) wykonywanie usługi mycia ręcznego samochodów słuŜbowych Urzędu Miasta Nowego
Sącza polegającej na:
a. myciu zewnętrznej części karoserii samochodu i suszeniu;
b. myciu szyb samochodu;
c. konserwacji plastikowych części wewnętrznych samochodu;
d. odkurzaniu wnętrza samochodu;
e. nałoŜeniu hydrowosku na zewnętrzną część karoserii;
f. konserwacji plastikowych części zewnętrznych samochodu;
g. konserwacji opon.
2) moŜliwość korzystania z w/w usługi winno być zapewnione 6 dni w tygodniu (tj. od
poniedziałku do soboty) przy co najmniej 10-godzinnym dziennym dostępie do usługi;
3) myjnia winna znajdować się w granicach administracyjnych miasta Nowego Sącza.
4) samochody słuŜbowe Urzędu Miasta Nowego Sącza, które będą objęte usługą:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Marka pojazdu
Nissan Terrano
Opel Insignia
Ford Focus
Renault Kango
VW T-4
VW T-4
VW T-4
Ford Transit
Peugeot 301
Peugeot 301
5) Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji usług świadczonych na rzecz
Urzędu Miasta Nowego Sącza, na podstawie których stwierdzane zostanie wykonanie usługi.
Wykazy sporządzane będą dla kaŜdego samochodu indywidualnie z wyszczególnieniem
rodzaju usługi i dołączane comiesięcznie do wystawionej przez wykonawcę faktury.
6) Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę mycia samochodów słuŜbowych Urzędu
Miasta Nowego Sącza poza kolejnością.
7) Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny , która oznacza,
Ŝe Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą tj. najtańszą . Szczegółowe warunki
zamówienia określa wzór umowy.
8) W przypadku takich samych ofert cenowych pod uwagę brana będzie w pierwszej
kolejności godziny otwarcia myjni ( maksymalnie najdłuŜszy czas otwarcia ) a w drugiej
kolejności odległość myjni od siedziby Zamawiającego ( najmniejsza odległość od
siedziby Zamawiającego)
II. Realizacja przedmiotu zamówienia (obowiązywania umowy):
• od dnia podpisania umowy r. do 31.12.2015 r.
III. Wymagania dotyczące jakości wykonywanej usługi:
•
usługa powinna być wykonywana przez osoby do tego uprawnione, w sposób
naleŜyty, nie budzący zastrzeŜeń zamawiającego, przy uŜyciu odpowiednich środków
czyszczących i konserwujących o aktualnym terminie waŜności.
6). Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcą są:
a) Kierownik Ref.Administracyjnego- Wydrzyński Tomasz – tel: 018 448 65 55
7). W terminie 7 dni od daty powiadomienia o dokonaniu wyboru oferty, wybrany zleceniobiorca
zobowiązany jest podpisać umowę w siedzibie Zamawiającego. Umowa musi zawierać wszystkie
uwarunkowania złoŜonej oferty.
……………………………………………
data i podpis dyrektora wydziału
W załączeniu:
- wzór oferty- formularz ofertowy,
- wzór umowy.

Podobne dokumenty