1 zp/143/11 specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Komentarze

Transkrypt

1 zp/143/11 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
ZP/143/11
Bukowno, dnia 30.11.2011r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
DOSTAWA NADTLENKU WODORU 30% TECHNICZNEGO DO STOSOWANIA W
CZEŚCI HUTNICZEJ ZGH „BOLESŁAW” S.A. W BUKOWNIE
SPIS TREŚCI
I.
INFORMACJE OGÓLNE.
II.
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
III.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW.
IV.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
V.
TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
VI.
INFORMACJE
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z OFERENTAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
IX.
OPIS SPOSOBU OCENY OFERTY.
X.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW.
XI.
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.
XII. OGÓLNE WARUNKI UMOWY.
XIII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
XIV. INFORMACJE KOŃCOWE.
XV. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
Sporządził:
Zatwierdził
Dnia ………...2011r.
…………………………….
……………………………..
1
I.
INFORMACJE OGÓLNE:
1. Zamawiający:
Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław” S.A. w Bukownie
32-332 Bukowno; ul. Kolejowa 37.
2. Oznaczenie postępowania:
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(zwana dalej SIWZ) oznaczone jest znakiem: ZP/143/11.
Podmioty zainteresowane realizacją przedmiotowego zamówienia zobowiązane są do
powoływania się na wyżej podane oznaczenie.
3.
Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z regulacjami obowiązującymi w ZGH „Bolesław” S.A.
II.
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.
2.
3.
4.
III.
Dostawa nadtlenku wodoru 30% do stosowania w części hutniczej ZGH „Bolesław” w
Bukownie w ilości około 365 Mg/rok .
Dostawa odbywać się będzie cyklicznie: Kontener DPPL 1000 kg – 1 szt. dziennie.
Wymagania dot. produktu
a) Postać: 30% roztwór
b) Wzór chemiczny: H2O2
c) Typ produktu: nadtlenek nieorganiczny
d) Nr rejestracyjny REACH: wymagany
Cena ofertowa musi zawierać wszystkie czynniki konieczne do realizacji umowy.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ
OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące
warunki i złożą oświadczenie, że:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
d) nie są w sporze sądowym lub arbitrażowym z Zamawiającym w sprawie dotyczącej
wykonania zobowiązań lub nie jest orzeczone w stosunku do Oferenta
odszkodowanie na rzecz Spółki.
2. Wymagane dokumenty i zaświadczenia:
a) Karta specyfikacji technicznej substancji chemicznej
b) Karta charakterystyki substancji chemicznej
c) Dokument rejestracji REACH
d) Świadectwa jakości dla oferowanego produktu/atest
2
e) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
f) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego brak
zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
g) zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
potwierdzającego, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
h) oryginał lub kopia postanowienia sądu, w stosunku do Oferentów, co do których
otwarto likwidację bądź których upadłość ogłoszono i którzy po ogłoszeniu upadłości
zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
i) Sprawozdanie Finansowe z ostatnich 2 lat obrotowych, Bilans oraz rachunki zysków
i strat za te okresy;
- w przypadku działalność prowadzonej na własne nazwisko dokument, z którego
wynikać będzie sytuacja finansowa podmiotu w
dwóch ostatnich latach
obrotowych.
j) Rachunek wyników z bieżącej działalności (F-01);
k) Opinia banku prowadzącego główny rachunek Oferenta.
l) Potwierdzenie wpłaty wadium;
m) Wypełnioną oraz podpisaną przez uprawnione osoby w imieniu Oferenta umowę –
Załącznik nr 3;
h) Wykaz zrealizowanych przez Oferenta dostaw podobnych do dostaw będących
przedmiotem niniejszego postępowania wraz z potwierdzającymi powyższe
referencjami (wykaz powinien zawierać: rodzaj i zakres zamówienia, wartość netto,
termin realizacji dostaw oraz adres i numer telefonu Zamawiającego)- Załącznik nr 3;
3. Wszelkie oświadczenia i dokumenty Oferent załącza w elektronicznym Systemie
Wspierania Zakupów Zamawiającego – w formie plików PDF oraz przedstawia w
oryginałach lub poświadczonych przez upoważnione osoby kopiach (odpisach) w
zamkniętej kopercie. Pełnomocnictwa należy przedstawić w oryginale.
IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Termin związania złożoną ofertą wynosi 60 dni, a w przypadku wygrania przetargu do
czasu zawarcia umowy. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
2. Oferent samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą.
3. Odmowa przychylenia się do prośby Zamawiającego ze strony Oferenta nie powoduje
utraty wadium.
4. Przedłużenie okresu związania ofertą dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,
z wniesieniem nowego wadium, obejmującego przedłużony okres związania ofertą.
3
TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
5.
1.Terminy wykonania zamówienia 01.01.-31.12.2012r.
2.Miejsce wykonania zamówienia: Bukowno ul. Kolejowa 37
VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z OFERENTAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z OFERENTAMI:
1. Forma i zasady porozumiewania się:
a)
zapytania, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Oferenci
przekazują pisemnie - drogą elektroniczną: [email protected]
i jednocześnie faksem na numer 32/ 295 55 04,
b)
jeśli przekazanie zapytań, wniosków, zawiadomień oraz informacji nastąpiło
w inny sposób niż pisemnie, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdzi fakt ich otrzymania,
c)
ilekroć Zamawiający wprowadza obowiązek zachowania formy pisemnej, oznacza to
konieczność jej zachowania pod rygorem nieważności,
d)
Oferent zobowiązany jest przekazywać dokumenty, oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje w sposób umożliwiający zapoznanie się przez
Zamawiającego z ich treścią, tj. w dniach roboczych, w godz. 700 ÷1300,
e)
strony zobowiązane są informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresów oraz
innych danych teleadresowych, w tym adresów e-mailowych. Oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje przekazane na ostatnio podany
adres Oferenta będą uznawane za skutecznie złożone.
2. Udzielenie informacji dotyczących SIWZ oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do
projektu umowy:
a) Oferent może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie – elektronicznie w Systemie
Wspierania Zakupów oraz jednocześnie faksem na numer 32/ 295 55 04
o wyjaśnienie treści
SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, pod warunkiem, że (wniosek) pytania o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 5 dni przed wyznaczonym
terminem składania ofert,
b) jeżeli (wniosek) pytania o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu
składania (wniosku) pytań, o którym mowa w ppkt a), lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić (wniosek) pytania
bez odpowiedzi,
c) Oferent zobowiązany jest na bieżąco analizować pytania i odpowiedzi do SIWZ oraz
aktualizacje SIWZ ukazujące się na stronie internetowej Zamawiającego.
3.
Modyfikacje SIWZ:
a)
w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści
SIWZ. Ostatniej modyfikacji SIWZ Zamawiający może dokonać nie później niż 3 dni
robocze przed terminem składania ofert. Dokonaną w ten sposób modyfikację
Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej.
b)
jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ jest niezbędny dodatkowy czas
na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania
4
ofert informując o tym zainteresowanych realizacją zamówienia Oferentów oraz
umieszczając stosowną informację na stronie internetowej ZGH „Bolesław” S.A.
4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami jest:

w sprawie technicznych dot: realizacji zadania: Jerzy Nowak .tel. 32/ 295 59 12
e-mail [email protected]
w sprawach formalnych: mgr inż. Jarosław Nocoń –Dział Postępowań
Przetargowych, Aukcji i Licytacji, tel. 32/ 295 55 02 e-mail
[email protected]

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Każdy Podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi zawierać ceny jednostkowe oraz całkowite (wraz z podsumowaniem) za
dostawę całego asortymentu materiałów wyszczególnionych w załączniku numer 1 do
Specyfikacji.
3. Szczegółowe warunki realizacji dostawy:

wymagana terminowość dostawy,

niezmienna cena w czasie realizacji umowy, ewentualna zmiana ceny po
podpisaniu aneksu do umowy

godziny dostępności: wymagane 8/24,

gwarantowany poziom dostawy,

koszt transportu i rozładunku w cenie dostawy.
Złożenie więcej niż jednej oferty do postępowania, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
złożonych przez Oferenta.
4. Ofertę stanowi wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1
do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami. Musi on być sporządzony przez Oferenta
ściśle według postanowień niniejszej SIWZ. Formularz Ofertowy oraz pozostałe
dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory, muszą być sporządzone zgodnie
z tymi wzorami. Nie spełnienie powyższego warunku, w tym wprowadzenie jakichkolwiek
zmian i uwag do w/w dokumentów bez wcześniejszej pisemnej akceptacji
Zamawiającego, będzie skutkować odrzuceniem oferty.
5. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim zgodnie z treścią
Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu
zamówienia – nie dotyczy.
8. Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie
pisemnej, w języku polskim oraz w formie zapewniającej trwałość i czytelność jej
treści.
9. Oferta i wszystkie załączone do niej dokumenty i oświadczenia (również te złożone
na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e
do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Oferenta, określoną w dokumencie
rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej oraz do
zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Za podpisanie uznaje
5
się własnoręczny czytelny podpis lub podpis wraz z pieczątką pozwalającą na
zidentyfikowanie podpisu.
10. W przypadku podpisania oferty i załączników składanych wraz z ofertą przez inne osoby
niż wymienione w odpowiednim rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa, należy do oferty dołączyć
przedmiotowe pełnomocnictwo.
11. Wszystkie strony oferty zawierające informacje muszą być ponumerowane oraz trwale
połączone w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe zdekompletowanie, a ich łączna
liczba winna być podana w Formularzu Ofertowym.
12. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być naniesione czytelnie oraz parafowane
przez osobę (osoby) podpisujące ofertę – w przeciwnym wypadku nie będą
uwzględnione.
13. Jeżeli w terminie określonym w SIWZ Oferent nie złoży wymaganych dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, bądź złoży dokumenty
zawierające błędy - Zamawiający wezwie go do ich uzupełniania w wyznaczonym
terminie, chyba że pomimo ich uzupełnienia oferta i tak zostałaby odrzucona lub
konieczne będzie unieważnienie postępowania.
14. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy i adresu nadawcy.
Koperta powinna być zaadresowana następująco:
Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław” S.A. w Bukownie
32-332 Bukowno; ul. Kolejowa 37, oraz dodatkowo opisana:
„Oferta na dostawę nadtlenek wodoru 30% technicznego do stosowania w
części hutniczej ZGH „Bolesław” S.A. w Bukownie” ZP
NIE OTWIERAĆ przed dniem 16.12.2011r. przed godziną 1000
16. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany do złożonej
oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu
składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian powinno być złożone
w opakowaniu, jak stanowi pkt 15, z dodatkowym oznaczeniem: ZMIANA OFERTY.
17. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną ofertę składając
odpowiednie oświadczenie na opakowaniu, jak stanowi pkt 15, z dodatkowym
oznaczeniem: WYCOFANIE OFERTY.
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Głównej (Budynek
Dyrekcji, parter) oraz w tożsamym terminie elektronicznie w Systemie Wspierania
Zakupów.
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone
bez ich otwierania.
3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami bez udziału Oferentów w dniu 16.12.2011r.
4. Otwarcie ofert nie jest jawne.
IX. OPIS SPOSOBU OCENY OFERTY:
1. Do oceny zostaną dopuszczone oferty spełniające wszystkie wymagania SIWZ.
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona poprzez analizę kryterium wyboru.
6
3. Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i obejmować wszelkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
wymaganiami określonymi w SIWZ i wszystkich załącznikach do SIWZ.
4. Cena winna być podana w PLN.
5. Cenę netto należy podać cyfrowo i słownie.
6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego to dotyczy.
X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
a)
cena – 100%
w ramach kryterium „cena” oferta może otrzymać do 100 punktów.
Punkty za kryterium „cena” będą obliczane wg wzoru:
Ic 
Cn
x 100
Cb
gdzie:
IC – ilość punktów przyznana ofercie badanej za kryterium „cena”
Cn – najniższa cena spośród złożonych ofert
Cb – cena oferty badanej
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
5. Punkty z oceny będą zaokrąglone do drugiego miejsca po przecinku.
XI.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
1. Wadium można wnieść w pieniądzu w wysokości: 20 000,00 zł. – płatne przelewem na
konto w ING Bank Śląski S.A. Warszawa 87 1050 0086 1000 0022 7363 8383; (należy
dołączyć do oferty zaświadczenie o jego wpłacie) oraz w poręczeniach bankowych lub w
gwarancjach bankowych. Wadium zostanie uznane za wpłacone, jeśli będzie obecne na
koncie Zamawiającego w terminie składania ofert, tj. 16.12..2011r. do godz. 945.
Uwaga:
Na druku polecenia przelewu winno być wpisane;
„Wadium dotyczy przetargu na dostawę nadtlenek wodoru 30% technicznego do
stosowania w
cześci hutniczej ZGH „Bolesław” S.A. w Bukownie
ZP/143/2011”.
2. Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.
3.
Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy dołączyć w postaci oryginału do
składanej oferty (nie zszywać).
4.
Dopuszcza się ustanowienie zabezpieczenia zapłaty wadium w formie poręczenia
bankowego
lub
gwarancji
bankowej,
będącej
zobowiązaniem
Banku
w imieniu Oferenta wobec Zamawiającego do zapłaty kwoty równej kwocie wadium.
Gwarancja musi zawierać ponadto:
7
a)
termin ważności wynoszący 60 dni licząc od dnia upływu terminu do złożenia oferty,
b)
zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej zapłaty kwoty wadium na pierwsze
pisemne żądanie Beneficjenta bez protestu w przypadku rezygnacji z zawarcia
umowy na warunkach określonych w ofercie lub jeżeli zawarcie umowy jest
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
5. Wadium jest zwracane Oferentom w ciągu 14 dni, jeżeli zaistnieje przynajmniej jedna
z poniższych przesłanek:
a) upłynął termin związania ofertą,
b) zawarto umowę,
c) Zamawiający unieważnił lub zamknął postępowanie,
d) na wniosek Oferenta, w przypadku gdy, wycofał on ofertę przed upływem terminu
składania ofert,
e) wykluczono Oferenta z postępowania,
f)
odrzucono ofertę,
g) Oferenci nie zostali wybrani do realizacji zadania po zatwierdzeniu protokołu wyboru
najkorzystniejszej oferty.
6. Zwrotu wadium wniesionego przez Oferenta w postaci niepieniężnej, Zamawiający
dokona za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres Oferenta wskazany
w formularzu ofertowym.
7. Podmiot, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego,
w przypadku, gdy:
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
XII. OGÓLNE WARUNKI UMOWY:
1.
Zamawiający wymaga, aby Przedsiębiorca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, zawarł umowę zgodnie z treścią projektu umowy stanowiącego
Załącznik Nr 3 do SIWZ. Oferent może na etapie składania ofert wnieść swoje uwagi
oraz propozycje do zapisów umowy w formie pytań do SIWZ, zgodnie z trybem
przewidzianym w pkt. VI ppkt. 2 SIWZ.
2.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy na warunkach
zaproponowanych przez Oferenta. Zmiany, które wynikają z udzielonych przez
Zamawiającego odpowiedzi na pytania do SIWZ, a mające wpływ na treść projektu
umowy są dla Oferentów wiążące.
3.
Miejsce realizacji zamówienia: 32-332 Bukowno; ul. Kolejowa 37.
4. Płatność w terminie 45 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury.
5. Osobą do kontaktu podczas realizacji zadania jest Jerzy Nowak - Kierownik Działu
Elektrolizy Cynku tel. 32/ 295 59 12
XIII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
1. Zamawiający udzieli zamówienia Przedsiębiorcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o kryteria oceny ofert.
8
2. Zamawiający przedstawi przyszłemu Dostawcy ostateczną wersję jednostronnie
podpisanej umowy, a Dostawca będzie miał obowiązek podpisać ją i odesłać
w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania.
3. Jeżeli Przedsiębiorca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę kolejną spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzenia ich ponownej oceny.
4. W przypadku nadtlenku wodoru, który nie był wcześniej stosowany w ZGH „Bolesław”, ,
podpisanie umowy nastąpi po miesięcznym okresie stosowania i spełnieniu wymogów
technicznych oraz technologicznych.
5. W przypadku nie spełnienia oczekiwanych wyników po miesięcznym okresie stosowania
dla nadtlenku wodoru niestosowanego wcześniej w ZGH „Bolesław” w części hutniczej,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany dostawcę na innego.
XIV. INFORMACJE KOŃCOWE:
1. Zamawiający zakłada przeprowadzenie negocjacji i/lub aukcji elektronicznej jako
dodatkowej i ostatecznej formy ustalenia ceny za dostawę towaru oraz innych warunków
handlowych, będącego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego.
2. O terminie negocjacji lub/i aukcji elektronicznej Zamawiający powiadomi Oferentów
z odpowiednim wyprzedzeniem.
3. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli:
a)
została złożona z naruszeniem postanowień prawa obowiązującego w RP.
b)
treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
c)
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d)
została złożona przez Oferenta
o udzielenie zamówienia,
e)
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
wykluczonego z udziału
w postępowaniu
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania postępowania
w sprawie zamówienia (przetargu).
6. Zamawiający zastrzega
postępowania.
sobie
możliwość
zmiany
lub
odwołania
warunków
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania
o udzielenie zamówienia, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z przetargu i odrzucenia z przyczyn
formalnych w kolejnych przetargach tych Oferentów, którzy złożą oświadczenia lub
podadzą informacje niezgodne ze stanem faktycznym.
9. Dokumenty i informacje zawarte w SIWZ mogą być wykorzystane jedynie zgodnie z ich
przeznaczeniem. Dane zawarte w poszczególnych punktach SIWZ są poufne i nie mogą
być wykorzystane do innych celów.
10. Oferenci zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi
w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi,
9
z uwzględnieniem zadawanych
Zamawiającego odpowiedzi.
przez
Oferentów
pytań
i
udzielonych
przez
11. Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada
za koszty poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem
i złożeniem oferty i nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
12. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego
w przypadku odrzucenia oferty.
13. Jakiekolwiek ustalenia dokonane przed zawarciem umowy nie dają podstaw prawnych
do składania roszczeń finansowych wobec Zamawiającego.
14. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
– Prawo Zamówień Publicznych.
15. Oferenci nie mają możliwości wglądu w oferty innych podmiotów, jak również
w dokumenty Zamawiającego dotyczące niniejszego postępowania.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
•
Przedłużenie terminu składania ofert
•
Swobodnego wyboru ofert
•
Prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji z wybranymi oferentami
•
Zamknięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek z ofert
•
Unieważnienia przetargu bez podania przyczyn
XV. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 - Wykaz dostaw o podobnym charakterze.
Załącznik Nr 3 - Projekt umowy.
10