VO góln op olsk i K on ku rs P rym as P olsk ik ard . A u gu st H lon d

Transkrypt

VO góln op olsk i K on ku rs P rym as P olsk ik ard . A u gu st H lon d
4. Tematy prac pisemnych (jedna do wyboru)
obowiązujące w I i II Kategorii:
a. Prymas Polski kard. August Hlond duchowy przywódca
Kościoła w Polsce
b. Kard. August Hlond - Administrator i pierwszy biskup
Górnego Śląska
c. W trosce o dusze wiernych. Nauczanie kard. Hlonda
kierowane do uczestników Zjazdów Katolickich.
d. Prymas Polski kard. August Hlond w trosce
o bezrobotnych i ubogich
e. Kard. August Hlond – duchowy syn św. Jana Bosko Salezjanin
f. Rola i zadania członków Akcji Katolickiej w nauczaniu
kard. Augusta Hlonda
g. Prymas Polski kard. August Hlond - wychowawca
młodzieŜy
h. Katolickie Stowarzyszenie MłodzieŜy – wczoraj i dziś.
Aktualność nauczania kard. Hlonda
i. Na podstawie Listów pasterskich (dwa do wyboru)
omów aktualność nauczania kard. Augusta Hlonda
5. Prace pisemne (dotychczas nie publikowane)
z podaniem wykorzystanej literatury, opatrzone godłem
Kategoria II – Uczniowie szkół średnich, młodzieŜ
pracująca, młodzieŜ akademicka, klerycy seminariów
duchownych, katecheci, wychowawcy i wszyscy, którzy
pragną poznawać Ŝycie i działalność kard. Augusta
Hlonda.
3. Jury przewiduje następujący sposób wyłaniania
laureatów:
Kategoria I
- praca pisemna,
- egzamin ustny - obowiązuje znajomość wszystkich
Listów pasterskich kard. Augusta Hlonda (dostępne na
stronie: www.ak.rumia.pomorskie.pl)
Kategoria II - praca pisemna.
1. Celem Konkursu jest upowszechnianie Ŝycia
i działalności Sługi BoŜego Prymasa Polski Kard.
Augusta Hlonda.
2. W Konkursie mogą brać udział:
Kategoria I – Tegoroczni maturzyści
/Nagrody - Indeksy na KUL/
V Ogólnopolski Konkurs
Prymas Polski kard. August Hlond
Bogu i Ojczyźnie
R E G UL A M I N
[email protected]
Tel. 0 696 – 333 - 089
V Ogólnopolski Konkurs Prymas Polski kard. August Hlond
Bogu i Ojczyźnie : materiały informacyjne
Oprac. JOL, Rumia 2009
www.pomorski.civitaschristiana.pl
Na stronie znajdują się referaty poświęcone
kard. Augustowi Hlondowi
www.ak.rumia.pomorskie.pl
Strona poświęcona kard. A. Hlondowi. Zawiera w
układzie chronologicznym i przedmiotowym
nauczanie kard. Hlonda
www.tchr.org/hlond/
Strona w całości poświęcona
kard. Augustowi Hlondowi i jego nauczaniu
Materiały pomocnicze znajdują się na stronach:
-email:
(pseudonimem) o objętości do 20 stron (A 4) w 4 egz.
naleŜy przesłać do 15 czerwca 2009 r.
6. Finaliści biorący udział w Kategorii I – do 20 czerwca
2009 r. zostaną powiadomieni o szczegółowym terminie
i
miejscu
egzaminu
ustnego,
który
zostanie
przeprowadzony nie później niŜ 4 lipca 2009 r.
7. Uroczyste zakończenie Konkursu nastąpi 17
października 2009 r. w Gdańsku. Szczegółowe
informacje zostaną przekazane wszystkim Laureatom I i II
kategorii we wrześniu 2009 r.
8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, natomiast
w stosunku do utworów nagrodzonych i wyróŜnionych
zastrzegają sobie prawo do publikacji bez honorarium za
prawa autorskie.
9. Organizatorzy nie ponoszą kosztów dojazdu na egzamin
ustny i uroczyste zakończenie Konkursu.
10. Nagrody:
Nagrody główne w I Kategorii:
Indeksy na
Katolicki Uniwersytet Lubelski – rok 2009/2010
teologia, filozofia, kulturoznawstwo
W kategorii I i Kategorii II nagrody rzeczowe
i wyróŜnienia. Ponadto nagrodzone i wyróŜnione prace
zostaną opublikowane
11. Prace (opatrzone godłem i wybraną Kategorią) wraz z
kopertą, w której znajdzie się godło (pseudonim), imię i
nazwisko, wiek, adres, tel., e-mail naleŜy przesłać do 15
czerwca 2009 r. na adres: Akcja Katolicka OP Parafia
NMP WspomoŜenia Wiernych, ul. Dąbrowskiego 26, 84 –
230 Rumia
Wszelkie
informacje
dotyczące
Konkursu:
Został pochowany w Katedrze św. Jana w Warszawie.
9 stycznia 1992 r. Prymas Polski kard. Józef Glemp otworzył proces
beatyfikacyjny kard. Augusta Hlonda, który zakończono w 1996 r.
Sługa BoŜy kard. August Hlond (1881 - 1948)
Kard. August Hlond ur. się 5 lipca 1881 r.
w Brzęczkowicach, w rodzinie Jana i Marii Hlondów,
w domu przepojonym Ŝarliwą religijnością i patriotyzmem. 10
lipca 1881 r. w kościele parafialnym w Mysłowicach August
Hlond
otrzymał
Sakrament
Chrztu
Świętego.
W 1896 r. wstąpił do Towarzystwa Salezjańskiego w Turynie.
W 1900 r. ukończył z wyróŜnieniem Papieski Uniwersytet
Gregoriański i otrzymał promocję doktorską. 23 września 1905 r.
otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bpa Anatola Nowaka
w Krakowie. Swoją Mszę Świętą prymicyjną odprawił
w uroczystość Matki BoŜej RóŜańcowej.
W 1922 r. papieŜ Pius XI mianował ks. Augusta Hlonda
Administratorem Górnego Śląska. W 1925 r. Ojciec Święty
mianował ks. Augusta pierwszym biskupem utworzonej Diecezji
Katowickiej, a rok później po śmierci kard. E. Dalbora,
prekonizował na arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego
oraz Prymasa Polski. 20 czerwca 1927 r. PapieŜ Pius XI podniósł
abpa Hlonda do godności kardynalskiej.
Przez cały okres swojego posługiwania Prymas Polski kard.
Hlond otaczał wiernych wszechstronną opieką. W 1932 r.
zatroskany o polską emigrację, załoŜył Towarzystwo
Chrystusowe dla Polskich Wychodźców. Powołał m. in. Ligę
Antyalkoholową, otaczał opieką bezrobotnych, erygował
Katolicką Szkołę Społeczną, Szkołę Pielęgniarek. W 1930 r.
powołał Instytut Naczelny Akcji Katolickiej. Zorganizował
w Polsce m. in. Międzynarodowe Kongresy: Chrystusa Króla,
Eucharystyczny, Misyjny, Tomistyczny.
Po wybuchu wojny, postanowieniem władz cywilnych,
namowom Nuncjusza Apostolskiego i podjęciem trudnej
osobistej decyzji kard. Hlond udał się do Rzymu. Tam
poinformował PapieŜa Piusa XII o sytuacji w Polsce. Wszelkie
podejmowane próby powrotu do kraju nie powiodły się. Władze
niemieckie nie wydały pozwolenia na powrót Prymasa do Polski.
Podczas wojny rozwinął działalność na rzecz okupowanego
kraju, opiekował się uchodźcami i Ŝołnierzami. Prowadził
działalność charytatywną. Dzięki jego zaangaŜowaniu w obronie
umęczonej Ojczyzny, Ojciec Święty Pius XII w swojej Encyklice
Summi Pontyficatus zamieścił fragm. poświęcony okupowanej
Polsce. W lutym 1944 r. kard. Hlond został aresztowany przez
gestapo. 1 kwietnia 1945 r. odzyskał wolność. Udał się do
Rzymu, a następnie do Polski. W sierpniu 1945 r. podjął decyzję
o reorganizacji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych.
W czerwcu 1946 r. został Metropolitą Warszawskim. 8 września
1946 r. kard. Hlond dokonał Aktu Poświęcenia Narodu Polskiego
Niepokalanemu Sercu Maryi.
22 października 1948 r., po krótkiej chorobie kard. Hlond
zmarł w Warszawie. Na wieść o śmierci kard. Hlonda, kard. B.
Griffin powiedział: „Polska straciła jednego z największych
synów jakich zna historia; świat natchnionego Przewodnika,
Kościół - wiernego sługę i wielkiego kapłana”.
BoŜe, nasz Ojcze, dziękujemy Ci za to, Ŝe dałeś
naszej Ojczyźnie Kardynała Augusta Hlonda,
Biskupa
i
Prymasa
Polski,
wielkiego
i Ŝarliwego czciciela Niepokalanej Dziewicy,
Matki Twojego Syna i naszej Matki oraz, Ŝe
uczyniłeś go troskliwym ojcem i opiekunem
Polonii Zagranicznej. Racz wzbudzić i w moim
sercu gorącą miłość ku Tobie i synowską cześć
ku Maryi WspomoŜycielce Wiernych, a dla
wsławienia Twojego Imienia racz mi udzielić
za wstawiennictwem Kardynała Augusta łaski,
o która pokornie proszę.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
O otrzymanych łaskach za przyczyną Sługi
BoŜego Augusta Hlonda prosimy powiadamiać:
Ośrodek
Postulatorski
Towarzystwa
Chrystusowego
ul. Panny Marii 4, 60 - 962 Poznań
www.tchr.org/hlond/
e-mail: [email protected]
Modlitwa o beatyfikację
Sługi BoŜego Augusta Hlonda
Sługa BoŜy
Prymas Polski kard. August Hlond
(1881-1948)
Inicjatywa Wydawnicza <<ad astra>>
PATRONAT MEDIALNY
Inspektorzy Towarzystwa Salezjańskiego w Polsce
ks. Marek Chrzan SDB
ks. Bolesław Kaźmierczak SDB
ks. Zbigniew Łepko SDB
ks. Sławomir Łubian SDB
Ks. Krzysztof Grzelak TChr
Wikariusz Generalny Towarzystwa Chrystusowego
Prof. dr hab. Andrzej Stelmachowski
Honorowy Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
J.M. ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk Rektor KUL
J.E. ks. abp Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdański
PATRONAT
Akcja Katolicka OP
im. Sługi BoŜego kard. Augusta Hlonda w Rumi
Oddział Okręgowy Katolickiego
Stowarzyszenia Civitas Christiana w Gdańsku
PRYMAS POLSKI
ORGANIZATORZY
osobowość
bardzo
dynamiczna,
głęboko
swym
sercu
Bóg i Ojczyzna
w
Jan Paweł II
te
wzniosłe
ideały:
August Kard. Hlond
dwa
Kto kraj swój kocha prawdziwie, ten łączy
Kościoła i Narodu
kościelna, Ŝe spełnił wielką misję w historii
to
powiedzieć to, co odczuwam. Odczuwam zaś, Ŝe była
Na temat osobowości kard. Hlonda mogę
BOGU I OJCZYŹNIE
KARD. AUGUST HLOND
V OGÓLNOPOLSKI KONKURS
V OGÓLNOPOLSKI KONKURS
PRYMAS POLSKI KARD. AUGUST HLOND
BOGU I OJCZYŹNIE

Podobne dokumenty