O projekcie PrESS Celem PrESS jest utworzenie interneto

Komentarze

Transkrypt

O projekcie PrESS Celem PrESS jest utworzenie interneto
O projekcie PrESS
Celem PrESS jest utworzenie internetowego systemu wspomagania decyzji (DSS) oraz
wypracowanie metody szkoleniowej, która pozwoli przedsi
przedsiębiorstwom
ębiorstwom europejskim
monitorować i oceniaćć swoje obecne strategie podejmowania decyzji związanych
zwią
zwi
z wymiarem
środowiskowym,
wdrażać
ż ć wzorce podejmowania decyzji dotyczących
dotycz
redukcji emisji
dwutlenku węgla
gla oraz opracowywa
opracowywać plany zarządzania redukcjąą emisji i ekorozwojem w
ramach swoich łańcuchów
cuchów dostaw.
•
•
•
•
Identyfikacja luk
Umacnianie procesu podejmowan
podejmowania
ia decyzji w zakresie zapewniania zrównoważonego
zrównowa
rozwoju
Większa gotowość
ść i szybkość
szybko reakcji MŚP i organizacji
Poprawa zdolności
ści
ci organizacji do przeprowadzania analizy porównawczej i monitoringu
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Eur
Niniejsza publikacja
ublikacja odzwierciedla jedynie
stanowisko jej autora i Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za umieszczonąą w niej zawartość
zawarto merytoryczną.