Kielce, 08 kwietnia 2015r. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o

Transkrypt

Kielce, 08 kwietnia 2015r. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Ochrony Zdrowia
Informacja dotycząca dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych w 2014 roku
Kielce, 08 kwietnia 2015r.
INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPNOŚCI
MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
DO WYBRANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W 2014 ROKU
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych określiła zadania władz publicznych w zakresie zapewnienia
równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej (art.6) oraz nałożyła, na podmioty
lecznicze świadczące usługi w szpitalach oraz w zakresie ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej, obowiązek prowadzenia list oczekujących na udzielenie świadczenia
(art.20). Zobowiązała również zakłady do co miesięcznego przekazywania właściwemu
oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu informacji o prowadzonych listach oczekujących na
udzielenie świadczenia, obejmujących miedzy innymi liczbę oczekujących i średni czas
oczekiwania obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami (art.23 ust.1)1.
W 2014 roku, analogicznie jak w roku poprzednim, średni czas oczekiwania obliczano
odrębnie dla każdej grupy osób wpisanych na listę oczekujących na udzielenie świadczenia
w poszczególnej komórce organizacyjnej lub na poszczególną procedurę lub zakres
świadczeń. Osoba wpisana na listę oczekujących na procedurę lub zakres świadczeń
jednocześnie nie mogła być wpisana na listę oczekujących w komórce organizacyjnej,
w której ta procedura lub zakres świadczeń będą wykonywane. Podmioty działające
w publicznym systemie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej obliczały średni czas
oczekiwania zgodnie z następującym wzorem:
T = D/L
gdzie:
T - oznacza średni czas oczekiwania,
D - łączną liczbą dni oczekiwania wszystkich osób skreślonych w ostatnich 6 miesiącach
z listy z powodu wykonania świadczenia, na które oczekiwała, liczona od daty wpisania
na listę oczekujących do daty rozpoczęcia wykonania świadczenia (D=d1+d2+…+dn),
L – łączną liczbę osób skreślonych w ostatnich 6 miesiącach z listy oczekujących z powodu
wykonania świadczenia.
Dane dotyczące list oczekujących publikowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia
na następujących stronach internetowych :
1. www.nfz.gov.pl w serwisie „Dla Pacjenta” a następnie w zakładce „Sprawdź Kolejkę”.
Jednocześnie w zakładce „Listy oczekujących” pacjent może zapoznać się z informacjami
dotyczącymi zasad zapisu na listę oczekujących oraz opisem działania wyszukiwarki
poświęconej kolejce oczekujących. Dane prezentowane są w podziale na dwie kategorie
medyczne „przypadek pilny” oraz „przypadek stabilny”. Udostępniane informacje
obejmują:
 nazwę komórki organizacyjnej lub świadczenia opieki zdrowotnej,
1
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji
gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich
przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
1
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Ochrony Zdrowia
Informacja dotycząca dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych w 2014 roku








kategorię medyczną (przypadek pilny / przypadek stabilny),
nazwę i dane teleadresowe świadczeniodawcy,
liczbę osób oczekujących na koniec miesiąca sprawozdawczego,
liczbę osób skreślonych tj. osób, które miały udzielone świadczenie w miesiącu
sprawozdawczym,
średni czas oczekiwania w dniach tj. średnią liczbę dni, jaką oczekiwały na udzielenie
świadczenia osoby skreślone z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia,
miesiąc oraz rok aktualizacji danych,
pierwszy wolny termin tj. dzień, w jakim pacjent może zostać przyjęty w celu
udzielenia świadczenia,
datę przygotowania informacji o pierwszym wolnym terminie,
2. www.nfz-kielce.pl w serwisie „Dla Pacjentów” a następnie w zakładce „Listy
oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej” oraz wyszukiwarce „Kolejki
oczekujących”.
Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz wytycznymi Narodowego
Funduszu Zdrowia, na liście oczekujących świadczeniodawca umieszcza jedynie pacjenta
zgłaszającego się po raz pierwszy do podmiotu leczniczego, któremu nie jest w stanie udzielić
właściwego świadczenia zdrowotnego w dniu zgłoszenia. Wpisując pacjenta na listę
oczekujących podmiot kieruje się kryteriami medycznymi określonymi w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi
powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach
oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. Podmiot leczniczy nie umieszcza
na liście oczekujących pacjenta kontynuującego leczenie u danego świadczeniodawcy, który
ma wyznaczony termin kolejnej wizyty wynikający z realizowanego procesu terapeutycznego
lub diagnostycznego.
Ustawowe działania ukierunkowane na zmniejszenie liczby oczekujących oraz
skrócenie czasu oczekiwania na poszczególne świadczenia opieki zdrowotnej weszły w życie
dopiero od 1 stycznia 2015 roku2. Wprowadzenie m.in.: pakietu onkologicznego, skierowań
na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne realizowane przez okulistę i dermatologa oraz
„porady recepturowej” z możliwością odbioru recepty przez osobę upoważnioną nie miały
wpływu na skrócenie kolejek na świadczenia zdrowotne w 2014 roku.
Dostępność mieszkańców naszego regionu do wybranych świadczeń zdrowotnych na
koniec 2014 roku oraz jej zmiany w stosunku do 31 grudnia 2013 roku, przedstawiała się
następująco:
Na koniec 2014 roku łączna liczba osób oczekujących na udzielenie świadczenia
zdrowotnego wzrosła o 35 739 w stosunku do 2013 roku (z 105 105 w 2013r. do 140 844
w 2014r.), w tym pacjentów:
 wymagających pilnego udzielenia świadczenia o 9 591 osób (z 4 686 w 2013r. do 14 277
w 2014r.),
 w stabilnym stanie zdrowia o 26 148 osób (z 100 419 w 2013r. do 126 567 w 2014r.).
2
Ustawa z dnia 22 lipca 2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych oraz niektórych innych ustaw
2
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Ochrony Zdrowia
Informacja dotycząca dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych w 2014 roku
Wzrost liczby osób oczekujących nastąpił w większości zakresów świadczeń:
ambulatoryjnej opiece specjalistycznej – o 13 216 osób (z 23 978 w 2013r. do 37 194
w 2014r.),
leczeniu szpitalnym – o 13 792 osoby (z 12 238 w 2013r. do 26 030 w 2014r.),
rehabilitacji leczniczej - o 5 715 osób (z 22 916 w 2013r. do 28 631 w 2014r.),
procedurach medycznych – o 1 291 osób (z 19 058 w 2013r. do 20 349 w 2014r.),
szpitalach uzdrowiskowych – o 263 osoby (z 546 w 2013r. do 809 w 2014r.),
sanatoriach uzdrowiskowych – o 2 833 osoby (z 14 190 w 2013r. do 17 023 w 2014r.).
Zmniejszenie liczby osób oczekujących na koniec 2014 roku nastąpiło natomiast w zakresie:
opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień – o 108 osób (z 373 w 2013r. do 265
w 2014r.),
opieki długoterminowej – o 285 osób (z 598 w 2013r. do 313 w 2014r.),
leczenia stomatologicznego – o 978 osób (z 11 208 w 2013r. do 10 230 w 2014r.).
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA:
Największa liczba pacjentów wymagających pilnego udzielenia świadczenia ze względu na
możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia oczekiwała w następujących komórkach
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
pracowni rezonansu magnetycznego - 990 osób,
pracowni tomografii komputerowej - 240 osób,
poradni okulistycznej – 232 osoby.
Łączna liczba oczekujących, wymagających pilnego udzielenia świadczenia gwarantowanego
z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, zwiększyła się o 1 225 osób w stosunku do
2013r. (z 407 w 2013r. do 1 632 w 2014r.). We wszystkich poradniach uśredniony czas
oczekiwania w przypadkach pilnych był krótszy niż 30 dni. Średni czas oczekiwania różnił
się w poszczególnych podmiotach leczniczych, najdłuższy był w:
 Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach – gdzie pacjenci oczekiwali
na przyjęcie w pracowni endokrynologicznej średnio 145 dni oraz do poradni
hepatologicznej – 35 dni,
 Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich - gdzie pacjenci oczekiwali na przyjęcie do
poradni okulistycznej średnio 135 dni,
 Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Ortopedzi” w Ostrowcu Świętokrzyskim gdzie pacjenci oczekiwali na przyjęcie do poradni chirurgii urazowo - ortopedycznej
średnio 50 dni.
Największa liczba osób w stabilnym stanie zdrowia oczekiwała na uzyskanie
specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w poradniach i pracowniach:
okulistycznej – 6 302 osoby, co stanowi 2,75% świadczeń udzielonych w 2014r.
(zwiększenie liczby oczekujący o 3 176 w stosunku do 2013r.),
rezonansu magnetycznego – 5 807 osób, co stanowi 19,77% świadczeń udzielonych
w 2014r. (zwiększenie liczby oczekujący o 3 700 w stosunku do 2013r.),
tomografii komputerowej – 2 978 osób, co stanowi 6,94% świadczeń udzielonych
w 2014r. (zwiększenie liczby oczekujący o 2 170 w stosunku do 2013r.),
kardiologicznej – 2 308 osób, co stanowi 1,66% świadczeń udzielonych w 2014r.
(zwiększenie liczby oczekujący o 350 w stosunku do 2013r.).
Łączna liczba pacjentów w stabilnym stanie zdrowia, oczekujących na udzielenia świadczenia
gwarantowanego z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, zwiększyła się w stosunku
do 2013r. o 11 991 osób (z 23 571 w 2013r. do 35 562 w 2014r.).
3
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Ochrony Zdrowia
Informacja dotycząca dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych w 2014 roku
Najdłuższy uśredniony czas oczekiwania pacjentów w stabilnym stanie zdrowia był
w następujących:
poradniach:
 poradni endokrynologicznej dla dzieci – 241 dni,
 endokrynologicznej – 147 dni ,
 diabetologicznej dla dzieci – 107 dni,
 gastroenterologicznej – 104 dni.
podmiotach leczniczych:
 LOGOS Diagnoza i Terapia Logopedyczna mgr Agnieszka Plewa - gdzie do poradni
logopedycznej oczekiwano średnio 700 dni,
 Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach - gdzie do poradni
endokrynologicznej oczekiwano średnio 430 dni,
 Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich - gdzie do poradni gastroenterologicznej
oczekiwano średnio 315 dni, do poradni kardiologicznej – 284 dni oraz do poradni
okulistycznej – 278 dni.
LECZNICTWO SZPITALNE3:
Największa liczba pacjentów wymagających pilnego udzielenia świadczenia ze względu na
możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia oczekiwała w oddziałach:
rehabilitacji – 8 439 osób,
chirurgii ogólnej – 106 osób,
radioterapii – 103 osoby.
Łączna liczba oczekujących, wymagających pilnego udzielenia świadczenia gwarantowanego
z zakresu leczenia szpitalnego, zwiększyła się w stosunku do 2013r. o 7 646 osób (z 1 256
w 2013r. do 8 902 w 2014r.). W większości oddziałów uśredniony czas oczekiwania
w przypadkach pilnych był krótszy niż 30 dni. Dłuższy od 1 miesiąca był jedynie w oddziale
rehabilitacji – 173 dni oraz rehabilitacji narządu ruchu – 80 dni. Pacjenci, wymagający
pilnego udzielenie świadczenia w oddziale rehabilitacji, oczekiwali na leczenie dłużej o 89
dni w stosunku do 2013 roku (84 dni). Czas ten różnił się w poszczególnych podmiotach
leczniczych, najdłuższy był w:
 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnym Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju - gdzie pacjenci oczekiwali na przyjęcie
do oddziału rehabilitacji średnio 429 dni,
 Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich – gdzie pacjenci oczekiwali na przyjęcie do
oddziału chirurgii urazowo – ortopedycznej średnio 213 dni,
 Visus II sp. z o.o. - gdzie pacjenci oczekiwali na przyjęcie do oddziału leczenia jednego
dnia średnio 153 dni.
Największa liczba osób w stabilnym stanie zdrowia oczekiwała na leczenie w oddziałach:
rehabilitacji – 11 933 osoby, co stanowi 140,36% świadczeń udzielonych w 2014 roku
(zwiększenie liczby oczekujących o 5 828 w stosunku do 2013r.),
leczenia jednego dnia – 1 705 osób, co stanowi 26,57% świadczeń udzielonych w 2014
roku (zwiększenie liczby oczekujących o 326 w stosunku do 2013r.),
otolaryngologicznym – 925 osób, co stanowi 10,85% świadczeń udzielonych w 2014r.
(zwiększenie liczby oczekujący o 123 w stosunku do 2013r.),
3
w grupie świadczeń dotyczących leczenia szpitalnego ŚOW NFZ wskazał także świadczenia gwarantowane
z zakresu rehabilitacji leczniczej realizowane w warunkach stacjonarnych
4
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Ochrony Zdrowia
Informacja dotycząca dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych w 2014 roku
chirurgii ogólnej – 671 osób, co stanowi 1,92% świadczeń udzielonych w 2014r.
(zmniejszenie liczby oczekujący o 66 w stosunku do 2013r.),
chirurgii urazowo – ortopedycznej - 357 osób, co stanowi 2,30% świadczeń udzielonych
w 2014r. (zwiększenie liczby oczekujący o 17 w stosunku do 2013r.),
reumatologicznym - 302 osoby co stanowi 10,02% świadczeń udzielonych w 2014r.
(zmniejszenie liczby oczekujący o 6 w stosunku do 2013r.).
Łączna liczba pacjentów w stabilnym stanie zdrowia, oczekujących na udzielenia świadczenia
gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego, zwiększyła się w stosunku do 2013r. o 6 146
osób (z 10 982 w 2013r. do 17 128 w 2014r.).
Najdłuższy uśredniony czas oczekiwania pacjentów w stabilnym stanie zdrowia był
w następujących:
oddziałach:
 rehabilitacji – 366 dni,
 rehabilitacji narządu ruchu – 230 dni,
 chirurgii urazowo – ortopedycznej – 62 dni,
 okulistycznym – 57 dni,
 leczenia jednego dnia - 55 dni.
podmiotach leczniczych:
 Uzdrowisku Busko – Zdrój SA - gdzie na przyjęcie do oddziału rehabilitacji
oczekiwano średnio 1 140 dni,
 Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich - gdzie na przyjęcie do oddziału chirurgii
urazowo – ortopedycznej oczekiwano średnio 650 dni,
 Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie – gdzie na przyjęcie do oddziału leczenia
jednego dnia oczekiwano średnio 558 dni.
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ:
Na koniec 2014 roku na listach oczekujących nie odnotowano pacjentów, którzy wymagali
pilnego udzielenia świadczenia ze względu na możliwość szybkiego pogorszenia stanu
zdrowia.
Łączna liczba oczekujących, wymagających pilnego udzielenia świadczenia gwarantowanego
z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, zmniejszyła się w stosunku do 2013r.
o 2 osoby (z 2 w 2013r. do 0 w 2014r.)
Największa liczba osób w stabilnym stanie zdrowia oczekiwała na leczenie w:
poradni zdrowia psychicznego – 227 osób, co stanowi 0,14% świadczeń udzielonych
w 2014 roku (zmniejszenie liczby oczekujących o 97 w stosunku do 2013r.),
oddziale / ośrodku rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych – 15
osób, co stanowi 4,50% świadczeń udzielonych w 2014 roku (zwiększenie liczby
oczekujących o 12 w stosunku do 2013r.),
hostelu dla uzależnionych od alkoholu - 9 osób, co stanowi 9,78% świadczeń udzielonych
w 2014 roku (zwiększenie liczby oczekujących o 9 w stosunku do 2013r.).
Łączna liczba pacjentów w stabilnym stanie zdrowia, oczekujących na udzielenia świadczenia
gwarantowanego z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, zmniejszyła się
w stosunku do 2013r. o 106 osób (z 371 w 2013r. do 265 w 2014r.).
Najdłuższy uśredniony czas oczekiwania pacjentów w stabilnym stanie zdrowia był
w następujących:
5
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Ochrony Zdrowia
Informacja dotycząca dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych w 2014 roku
komórkach organizacyjnych:
 hostelu dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych – 31 dni,
 hostelu dla uzależnionych od alkoholu – 22 dni,
 poradni zdrowia psychicznego – 11 dni.
podmiotach leczniczych:
 Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Centrum Medyczne” w Zawadzie gdzie na przyjęcie do poradni zdrowia psychicznego oczekiwano średnio 91 dni,
 Ośrodku Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych „San Damiano”
w Chęcinach – gdzie na przyjęcie do hotelu dla uzależnionych od substancji
psychoaktywnych oczekiwano średnio 54 dni, do hotelu dla uzależnionych od
alkoholu - 44 dni oraz do poradni terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
– 31 dni.
OPIEKA DŁUGOTERMINOWA:
Największa liczba pacjentów wymagających pilnego udzielenia świadczenia ze względu na
możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia oczekiwała w zakładzie / oddziale
pielęgnacyjno – opiekuńczym – 12 osób.
Łączna liczba oczekujących, wymagających pilnego udzielenia świadczenia gwarantowanego
z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej,
zmniejszyła się w stosunku do 2013r. o 1 osobę (z 16 w 2013r. do 15 w 2014r.).
W większości komórek opieki długoterminowej uśredniony czas oczekiwania w przypadkach
pilnych był krótszy niż 30 dni. Dłuższy od 1 miesiąca był w zakładzie / oddziale
pielęgnacyjno - opiekuńczym – 132 dni, gdzie pacjenci oczekiwali dłużej o 78 dni w stosunku
do 2013 roku (54 dni). Czas ten różnił się jednak w poszczególnych podmiotach leczniczych,
najdłuższy był w:
 Zakładzie Opieki Długoterminowej „Anna” A.Konieczna – Barwicka, D.Sorbian
w Skarżysku - gdzie na przyjęcie do zakładu / oddziału pielęgnacyjno – opiekuńczego
oczekiwano średnio 132 dni oraz do pielęgniarskiej opieki długoterminowej – 85 dni,
 Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich - gdzie na przyjęcie do zakładu / oddziału
opiekuńczo - leczniczego oczekiwano średnio 14 dni.
Największa liczba osób w stabilnym stanie zdrowia oczekiwała na leczenie w:
 zakładzie / oddziale opiekuńczo - leczniczym – 226 osób, co stanowi 22,24% świadczeń
udzielonych w 2014 roku (zmniejszenie liczby oczekujących o 62 w stosunku do 2013r.),
 pielęgniarskiej opiece długoterminowej – 51 osób, co stanowi 0,01% świadczeń
udzielonych w 2014 roku (zmniejszenie liczby oczekujących o 165 w stosunku do
2013r.),
 zakładzie / oddziale pielęgnacyjno - opiekuńczym– 19 osób, co stanowi 65,52%
świadczeń udzielonych w 2014 roku (zwiększenie liczby oczekujących o 1 w stosunku do
2013r.),
Łączna liczba pacjentów w stabilnym stanie zdrowia, oczekujących na udzielenia świadczenia
gwarantowanego z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki
długoterminowej, zmniejszyła się w stosunku do 2013r. o 284 osoby (z 582 w 2013r. do 298
w 2014r.).
Najdłuższy uśredniony czas oczekiwania pacjentów w stabilnym stanie zdrowia był
w następujących:
komórkach organizacyjnych:
 zakładzie / oddziale pielęgnacyjno – opiekuńczym – 226 dni,
6
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Ochrony Zdrowia
Informacja dotycząca dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych w 2014 roku
 zakładzie / oddziale opiekuńczo - leczniczym – 52 dni.
podmiotach leczniczych:
 Zakładzie Opieki Długoterminowej „Anna” A.Konieczna – Barwicka, D.Sorbian
w Skarżysku - gdzie na przyjęcie do zakładu / oddziału pielęgnacyjno – opiekuńczego
oczekiwano średnio 226 dni,
 Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Sług
Jezusa w Kielcach - gdzie na przyjęcie do zakładu / oddziału opiekuńczo - leczniczego
oczekiwano średnio 209 dni,
 Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Opiekun” w Ostrowcu Świętokrzyskim
- gdzie na przyjęcie do pielęgniarskiej opieki długoterminowej oczekiwano średnio
189 dni.
REHABILITACJA LECZNICZA4:
Największa liczba pacjentów wymagających pilnego udzielenia świadczenia, ze względu na
możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia, oczekiwała w:
 ośrodku rehabilitacji dziennej – 1 613 osób,
 dziale (pracowni) fizjoterapii – 1 142 osoby.
Łączna liczba oczekujących, wymagających pilnego udzielenia świadczenia gwarantowanego
z zakresu rehabilitacji leczniczej, zwiększyła się w stosunku do 2013r. o 989 osób (z 1 793
w 2013r. do 2 782 w 2014r.). W większości komórek organizacyjnych uśredniony czas
oczekiwania w przypadkach pilnych był krótszy niż 30 dni. Dłuższy od 1 miesiąca był on
jedynie w ośrodku rehabilitacji dziennej – 48 dni, gdzie pacjenci oczekiwali dłużej o 12 dni
w stosunku do 2013 roku (36 dni). Czas ten różnił się w poszczególnych podmiotach
leczniczych, najdłuższy był w:
 Wojewódzkim Szpitali Zespolonym w Kielcach - gdzie na przyjęcie do ośrodka
rehabilitacji dziennej oczekiwano średnio 243 dni,
 NZOZ „Zdrój Med” - gdzie na przyjęcie do działu (pracowni) fizjoterapii oczekiwano
średnio 218 dni.
Największa liczba osób w stabilnym stanie zdrowia oczekiwała na leczenie w:
dziale (pracowni) fizjoterapii – 22 466 osób, co stanowi 14,80% świadczeń udzielonych
w 2014 roku (zwiększenie liczby oczekujących o 4 412 w stosunku do 2013r.),
ośrodku rehabilitacji dziennej – 2 621 osób, co stanowi 32,90% świadczeń udzielonych
w 2014 roku (zwiększenie liczby oczekujących o 317 w stosunku do 2013r.),
poradni rehabilitacyjnej – 674 osoby, co stanowi 1,93% świadczeń udzielonych w 2014
roku (zmniejszenie liczby oczekujących o 13 w stosunku do 2013r.).
Łączna liczba pacjentów w stabilnym stanie zdrowia, oczekujących na udzielenia świadczenia
gwarantowanego z zakresu rehabilitacji leczniczej, zwiększyła się w stosunku do 2013r.
o 4 726 osób (z 21 123 w 2013r. do 25 849 w 2014r.).
Najdłuższy uśredniony czas oczekiwania pacjentów w stabilnym stanie zdrowia był
w następujących:
komórkach organizacyjnych:
 ośrodku rehabilitacji dziennej – 167 dni,
 dziale (pracowni) fizjoterapii – 84 dni.
4
świadczenia gwarantowane z zakresu rehabilitacji leczniczej realizowane w warunkach stacjonarnych
ŚOW NFZ wykazał w grupie świadczeń dotyczących leczenia szpitalnego
7
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Ochrony Zdrowia
Informacja dotycząca dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych w 2014 roku
podmiotach leczniczych:
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Opiekun” - gdzie na przyjęcie do ośrodka
rehabilitacji dziennej oczekiwano średnio 534 dni,
 Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Med. – Star” w Starachowicach - gdzie
na przyjęcie do działu (pracowni) fizjoterapii oczekiwano średnio 397 dni,
 Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich - gdzie na przyjęcie do poradni
rehabilitacyjnej oczekiwano średnio 113 dni.
LECZENIE STOMATOLOGICZNE:
Pacjenci wymagający pilnego udzielenia świadczenia, ze względu na możliwość szybkiego
pogorszenia stanu zdrowia, oczekiwali w:
 poradni stomatologicznej – 5 osób,
 poradni ortodontycznej – 5 osób.
Łączna liczba oczekujących, wymagających pilnego udzielenia świadczenia gwarantowanego
z zakresu leczenia stomatologicznego, zmniejszyła się w stosunku do 2013r. o 12 osób (z 22
w 2013r. do 10 w 2014r.). We wszystkich komórkach organizacyjnych, udzielających
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, uśredniony czas
oczekiwania w przypadkach pilnych był krótszy niż 30 dni. Czas ten różnił się
w poszczególnych podmiotach leczniczych, najdłuższy był w NZOZ „DENT – ALA”
Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna w Starachowicach gdzie na przyjęcie do
poradni ortodontycznej oczekiwano średnio 257 dni.
Największa liczba osób w stabilnym stanie zdrowia oczekiwała na leczenie w:
poradni ortodontycznej – 5 135 osób, co stanowi 13,03% świadczeń udzielonych w 2014
roku (zmniejszenie liczby oczekujących o 196 w stosunku do 2013r.),
poradni stomatologicznej – 2 607 osób, co stanowi 0,12% świadczeń udzielonych w 2014
roku (zmniejszenie liczby oczekujących o 528 w stosunku do 2013r.),
poradni protetyki stomatologicznej – 2 316 osób, co stanowi 16,04% świadczeń
udzielonych w 2014 roku (zmniejszenie liczby oczekujących o 224 w stosunku do
2013r.).
Łączna liczba pacjentów w stabilnym stanie zdrowia, oczekujących na udzielenia świadczenia
gwarantowanego z zakresu leczenia stomatologicznego, zmniejszyła się w stosunku do 2013r.
o 966 osób (z 11 186 w 2013r. do 10 220 w 2014r.).
Najdłuższy uśredniony czas oczekiwania pacjentów w stabilnym stanie zdrowia był
w następujących:
komórkach organizacyjnych:
 poradni ortodontycznej – 403 dni,
 poradni protetyki stomatologicznej – 63 dni.
podmiotach leczniczych:
 Specjalistycznym Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „MOTO – MED”
Kazimiera Sikora w Kielcach - gdzie na przyjęcie do poradni ortodontycznej
oczekiwano średnio 1 222 dni
 Gabinecie Stomatologicznym Gawron Agnieszka w Ostrowcu Świętokrzyskim –
gdzie na przyjęcie do poradni stomatologicznej oczekiwano średnio 1 164 dni.
8
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Ochrony Zdrowia
Informacja dotycząca dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych w 2014 roku
PROCEDURY MEDYCZNE:
Na endoprotezoplastykę stawu biodrowego oczekiwało łącznie 1 844 osoby co stanowiło
106,47% wykonanych procedur. Na koniec 2014 roku odsetek przypadków pilnych stanowił
5,83% wykonanych procedur (101 osób) z uśrednionym czasem oczekiwania 117 dni
natomiast odsetek przypadków stabilnych wynosił 100,64% wykonanych procedur (1 743
osoby) z uśrednionym czasem oczekiwania 339 dni. Na wykonanie endoprotezoplastyki
stawu biodrowego najdłużej oczekiwali pacjenci w Zespole Opieki Zdrowotnej we
Włoszczowie, gdzie średni czas oczekiwania w przypadka pilnych wynosił 533 dni oraz
w przypadkach stabilnych 1 235 dni. W stosunku do 2013 roku nastąpiło zmniejszenie łącznej
liczby oczekujących o 10 oraz wydłużenie uśrednionego czasu oczekiwania w przypadkach
pilnych o 30 dni natomiast w przypadkach stabilnych skrócenie o 80 dni. Na rewizję po
endoprotezoplastyce stawu biodrowego oczekiwało 6 osób (15,79% wykonanych
procedur), w tym 1 przypadek pilny z uśrednionym czasem oczekiwania 23 dni oraz 5
przypadków stabilnych z uśrednionym czasem oczekiwania 23 dni. Na wykonanie rewizji po
endoprotezoplastyce stawu biodrowego najdłużej oczekiwali pacjenci w przypadkach pilnych
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (153 dni) oraz w przypadkach stabilnych
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju (153 dni). Łączna liczba oczekujących na
rewizję po endoprotezoplastyce stawu biodrowego zmniejszyła się o 13 w stosunku do 2013
roku.
Na endoprotezoplastykę stawu kolanowego oczekiwało łącznie 2 095 osób co stanowiło
281,96% wykonanych procedur. Na koniec 2014 roku odsetek przypadków pilnych stanowił
14,80% wykonanych procedur (110 osób) z uśrednionym czasem oczekiwania 92 dni
natomiast odsetek przypadków stabilnych wynosił 267,16% (1 985 osób) z uśrednionym
czasem oczekiwania 371 dni. Na wykonanie endoprotezoplastyki stawu kolanowego najdłużej
oczekiwali pacjenci w przypadka pilnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
(298 dni) oraz w przypadkach stabilnych w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie (859
dni). W stosunku do 2013 roku nastąpiło zwiększenie łącznej liczby oczekujących o 22 oraz
skrócenie uśrednionego czasu oczekiwania w przypadkach pilnych o 3 dni natomiast
w przypadkach stabilnych wydłużenie o 1 dzień. Na rewizję po endoprotezoplastyce stawu
kolanowego oczekiwało 6 osób (60,00% wykonanych procedur), w tym 1 przypadek pilny
z uśrednionym czasem oczekiwania 5 dni oraz 5 przypadków stabilnych z uśrednionym
czasem oczekiwania 6 dni. Na wykonanie rewizji po endoprotezoplastyce stawu kolanowego
najdłużej oczekiwali pacjenci w przypadkach pilnych w Powiatowym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Starachowicach (35 dni) oraz w przypadkach stabilnych w Samodzielnym
Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie (40 dni). Łączna liczba
oczekujących na rewizję po endoprotezoplastyce stawu kolanowego zwiększyła się o 1
w stosunku do 2013 roku.
Na wykonanie zabiegów w zakresie soczewki (zaćma) oczekiwało łącznie 16 389 osób co
stanowiło 281,11% wykonanych procedur. Na koniec 2014 roku odsetek przypadków pilnych
stanowił 12,40% wykonanych procedur (723 osoby) z uśrednionym czasem oczekiwania 187
dni natomiast odsetek przypadków stabilnych wynosił 268,71% wykonanych procedur
(15 666 osób) z uśrednionym czasem oczekiwania 773 dni. Na wykonanie operacji zaćmy
najdłużej oczekiwali pacjenci w WISUS II sp. z o.o. w Starachowicach, gdzie średni czas
oczekiwania w przypadkach pilnych wynosił 320 dni oraz w przypadkach stabilnych 986 dni.
W stosunku do 2013 roku nastąpiło zwiększenie łącznej liczby oczekujących o 1 297 oraz
skrócenie uśrednionego czasu oczekiwania w przypadkach pilnych o 13 dni natomiast
w przypadkach stabilnych wydłużenie o 67 dni.
Na wykonanie usunięcia zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyki) oczekiwało łącznie 9
osób w stabilnym stanie zdrowia (0,23% wykonanych procedur), dla których uśredniony czas
9
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Ochrony Zdrowia
Informacja dotycząca dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych w 2014 roku
oczekiwania wynosił 10 dni. Na wykonanie operacji angioplastyki najdłużej oczekiwali
pacjenci w przypadkach pilnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim
(18 dni) oraz w przypadkach stabilnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich (27 dni).
W stosunku do 2013 roku nastąpiło zmniejszenie łącznej liczby oczekujących o 6 oraz
wydłużenie uśrednionego czasu oczekiwania w przypadkach pilnych o 3 dni oraz
w przypadkach stabilnych o 1 dzień.
LECZNICTWO UZDROWISKOWE:
Na leczenie w szpitalu uzdrowiskowym oczekiwało łącznie 809 osób, co stanowi 33,34%
leczonych w 2014r. Najwięcej pacjentów oczekiwało na leczenie związane ze schorzeniami
narządu ruchu (456 osób – 56,37% ogółu oczekujących) oraz schorzeniami układu krążenia
(163 osoby – 20,15% ogółu oczekujących). Czas oczekiwania na leczenie w szpitalu
uzdrowiskowym nie uległ zmianie i nadal utrzymywał się na poziomie do 12 miesięcy
(98,64% oczekujących), w tym 560 osób oczekiwało poniżej 6 miesięcy (69,22%
oczekujących). Jedynie 1,36% pacjentów oczekiwało na leczenie powyżej 12 miesięcy.
W 2014r. liczba oczekujących zwiększyła się w stosunku do 2013r. o 263 osoby (z 546
w 2013r. do 809 w 2014r.).
Na leczenie w sanatorium uzdrowiskowym oczekiwało 17 023 osoby, co stanowi 130,05%
świadczeń udzielonych w 2014r. Największą grupę oczekujących stanowili pacjenci ze
schorzeniami narządu ruchu (13 292 osoby – 78,08% ogółu oczekujących) oraz schorzeniami
układu krążenia (1 840 osób – 10,81% ogółu oczekujących). Nadal większość pacjentów
oczekiwała na leczenie w sanatorium uzdrowiskowym do 12 miesięcy (13 407 osób co
stanowi 78,76% ogółu oczekujących), czas ten nie uległ zmianie w stosunku do 2013 roku.
Na koniec 2014 roku liczba oczekujących zwiększyła się w stosunku do 2013 roku o 2 833
osoby (z 14 190 w 2013r. do 17 023 w 2014r.). Odsetek pacjentów oczekujących na
rozpoczęcie leczenia w sanatorium uzdrowiskowym powyżej 12 miesięcy zwiększył sie
w stosunku do 2013 roku o 0,90% (z 20,34% ogółu oczekujących w 2013r. do 21,24%
w 2014r.).
ZAOPATRZENIE
POMOCNICZE:
W
PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE
ORAZ
ZAOPATRZENIE
W
ŚRODKI
Realizacja świadczeń w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne oraz środki
pomocnicze zabezpieczała bieżące potrzeby zdrowotne mieszkańców naszego województwa.
Sporządziła: Małgorzata Szczudłowska
10
Załącznik do Informacji dotyczącej dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w 2014 roku
Tabela 1 Informacja o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielenie świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
(stan na 31.12.2014r.)5
komórka organizacyjna
kod
1008
nazwa
łączna liczba
świadczeniodaw.
realizujących
świadczenia
w zakresie danej
komórki
poradnia chorób metabolicznych
1008
poradnia chorób metabolicznych
1010
poradnia alergologiczna
pilny
7
1010
poradnia alergologiczna
1011
poradnia alergologiczna dla dzieci
pilny
1011
poradnia alergologiczna dla dzieci
1020
poradnia diabetologiczna
1020
poradnia diabetologiczna
1021
poradnia diabetologiczna dla dzieci
1021
poradnia diabetologiczna dla dzieci
1030
poradnia endokrynologiczna
1030
poradnia endokrynologiczna
1031
poradnia endokrynologiczna dla dzieci
1031
poradnia endokrynologiczna dla dzieci
1032
poradnia endokrynologiczno -ginekolog
poradnia endokrynologiczno -ginekolog
0
43
138
0
26
średni czas
oczekiw. (w
dniach)
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
18 - "Promed" w Kielcach
Powiatowe Centrum Usług Medycznych
3 w Kielcach
1 427
70
3
33
1
647
904
59
2
27
1
456
973
48
0
0
0
stabilny
70
68
107
pilny
25
133
11
1 923
1 211
147
0
0
0
223
199
241
1
3
5
61
68
17
45 970
stabilny
pilny
69 426
stabilny
pilny
1
2 977
29
91 722
stabilny
pilny
1
3 354
3
4 139
stabilny
pilny
stabilny
nazwa
0 brak osób oczekujących
727
pilny
28
0
65 101
stabilny
11
liczba osób
skreślonych, w ciągu
ostatnich 6 mies., z
powodu wyk. świad.
świadczeniodawca o najdłuższym czasie oczekiwania
5 475
stabilny
23
1032
wszyscy świadczeniodawcy
łączna liczba
świadczeń
kat. med. liczba osób
udzielonych
oczekującyc
w 2014r.
h
Niepubliczny Zakład Opieki
Specjalistycznej "Zdrowe Płuca"
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład
Opieki Zdrowotnej "Puls-Med" Anna
Bogusz, Agnieszka Musielak spółka
jawna
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
- "Alergo-Med" w Kielcach
Poradnia Internistyczno-Pediatryczna "Lekarz" w Ostrowcu Świętokrzyskim
Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
Starachowice
brak osób oczekujących
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
Dziecięcy im. Wł. Buszkowskiego
Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
Starachowice
Wojewódzki Szpital Zespolony w
Kielcach
brak osób oczekujących
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
Dziecięcy im. Wł. Buszkowskiego
Powiatowe Centrum Usług Medycznych
w Kielcach
Powiatowe Centrum Usług Medycznych
w Kielcach
liczba
oczekując.
średni czas
oczekiw.
0
0
4
63
0
36
83
217
0
4
134
139
1
24
116
208
0
0
70
107
0
145
117
430
0
0
223
241
1
14
19
27
5
źródło: pismo Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach znak: WSOZ.DMAPS.036.6.2015 ŚOWNFZ.1.KB.3 z dnia
27 lutego 2015r. w sprawie przesłania tabel z danymi, dotyczącymi liczby osób oczekujących oraz czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej na koniec
2014 roku, które zostały przekazane przez świadczeniodawców do dnia 16 lutego 2015 roku.
11
Załącznik do Informacji dotyczącej dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w 2014 roku
1036
poradnia leczenia niepłodności
1036
1050
1050
1051
1051
poradnia leczenia niepłodności
1056
poradnia hepatologiczna
poradnia gastroenterologiczna
poradnia gastroenterologiczna
poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
1
9
1
poradnia hepatologiczna
1060
1060
poradnia geriatryczna
poradnia geriatryczna
1070
poradnia hematologiczna
1070
poradnia hematologiczna
1080
poradnia immunologiczna
poradnia immunologiczna
1100
poradnia kardiologiczna
1100
1101
poradnia kardiologiczna
poradnia kardiologiczna dla dzieci
1101
poradnia kardiologiczna dla dzieci
1120
poradnia chorób naczyń
1120
poradnia chorób naczyń
1130
1130
poradnia nefrologiczna
1131
poradnia nefrologiczna dla dzieci
poradnia nefrologiczna
1131
poradnia nefrologiczna dla dzieci
1180
poradnia medycyny paliatywnej
1180
poradnia medycyny paliatywnej
1200
poradnia dermatologiczna
1200
poradnia dermatologiczna
0
0
0
104
0
0
2
11
10
stabilny
150
353
43
pilny
stabilny
0
0
0
0
0
0
22
174
9
311
117
48
pilny
1
0
0
stabilny
6
17
33
19
130
3
stabilny
pilny
2 308
0
4 670
0
84
0
stabilny
369
757
41
0
17
2
stabilny
208
924
85
pilny
stabilny
0
441
0
5
823
0
4
69 Eko Życie Zamorski Ryszard
0 brak osób oczekujących
58
202
0
0
79 Dziecięcy im. Wł. Buszkowskiego
0 brak osób oczekujących
8 338
2 107
2
15 172
pilny
stabilny
1
1080
0
0
0
737
0
0
stabilny
pilny
21 405
stabilny
pilny
2 129
stabilny
2
37
671
138 703
7
12 576
3
11 151
pilny
pilny
9
10 355
3
5 318
6
2 240
37
188 348
brak osób oczekujących
0
0
0
653
0
0
pilny
pilny
5
1056
2 281
pilny
stabilny
pilny
stabilny
pilny
stabilny
brak osób oczekujących
brak osób oczekujących
Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich
brak osób oczekujących
brak osób oczekujących
Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
Starachowice
niepubliczny zakład opieki zdrowotnej "partner"
brak osób oczekujących
brak osób oczekujących
Świętokrzyskie Centrum Onkologii w
Kielcach
Świętokrzyskie Centrum Onkologii w
Kielcach
Świętokrzyskie Centrum Onkologii w
Kielcach
Świętokrzyskie Centrum Onkologii w
Kielcach
Centrum Kardio - Metaboliczne
Hipokrates w Kielcach
Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich
brak osób oczekujących
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
Dziecięcy im. Wł. Buszkowskiego
Visus II - spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"Ars-Med" w Ostrowcu Świętokrzyskim
Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
17
149
2
0
19
2
895
2467
22
Świętokrzyskie Centrum Onkologii w
Kielcach
Powiatowe Centrum Usług Medycznych
w Kielcach
Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
Starachowice
0
0
0
216
0
0
0
0
0
315
0
0
1
35
36
105
0
0
0
0
22
17
304
57
1
0
6
33
4
18
252
0
284
0
80
108
0
7
113
184
0
204
0
29
235
0
35
110
0
0
17
8
0
40
176
82
12
Załącznik do Informacji dotyczącej dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w 2014 roku
1210
pilny
poradnia genetyczna
1210
poradnia genetyczna
1220
poradnia neurologiczna
1220
poradnia neurologiczna
1221
poradnia neurologiczna dla dzieci
1221
poradnia neurologiczna dla dzieci
1222
poradnia leczenia bólu
1222
poradnia leczenia bólu
1240
poradnia onkologiczna
2
2 872
54
195 241
6 099
4
1240
poradnia onkologiczna
1242
poradnia chemioterapii
1242
poradnia chemioterapii
1244
poradnia radioterapii
1244
poradnia radioterapii
1249
poradnia onkologii i hematologii
dziecięcej
poradnia onkologii i hematologii
dziecięcej
1270
poradnia gruźlicy i chorób płuc
1249
1270
poradnia gruźlicy i chorób płuc
1271
poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
1271
poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
1272
poradnia pulmonologiczna
1272
poradnia pulmonologiczna
1273
1273
poradnia pulmonologiczna dla dzieci
poradnia pulmonologiczna dla dzieci
1280
poradnia reumatologiczna
1280
poradnia reumatologiczna
13 015
1
3 605
22 049
36
1 114
104 628
158
0
0
94
104
0
2
6
66
1
29
58
66
0
0
30
15
0
0
47
7
0
0
94
230
24
pilny
0
1
1
stabilny
7
80
20
pilny
1
1
7
100
323
24
0
0
0
30
8
15
0
0
0
47
842
7
pilny
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
stabilny
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
pilny
4
13
3
24
0
150
0
0
2
27
0
13
61
129
0
0
2
0
0
20
0
147
stabilny
stabilny
Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
3 Starachowice
259
435
50
0
0
0
37
14
8
0
6
3
stabilny
282
743
58
pilny
stabilny
0
0
4
0
0
65
0
0
2
438
1 235
34
stabilny
pilny
1
18
0
stabilny
pilny
11
24
34
stabilny
6 618
1
4 819
50 877
4
41
1 99 3
pilny
15
350
3
pilny
1
0
248
stabilny
20 390
0
10
9 541
1
Świętokrzyskie Centrum Onkologii w
Kielcach
"Uzdrowisko Busko-Zdrój" spółka
akcyjna
Artmedik spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
brak osób oczekujących
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
Dziecięcy im. Wł. Buszkowskiego
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Maltanka sp. z o.o.
"Artimed" Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Kielcach
Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
Starachowice
Świętokrzyskie Centrum Onkologii w
Kielcach
brak osób oczekujących
Świętokrzyskie Centrum Onkologii w
Kielcach
brak osób oczekujących
Świętokrzyskie Centrum Onkologii w
Kielcach
41
pilny
5
0 brak osób oczekujących
315
stabilny
17 726
0
350
stabilny
pilny
6
0
pilny
stabilny
Obwód Lecznictwa Kolejowego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej
brak osób oczekujących
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
- "Partner"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
- "Supramed"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
- "Alergo-Med" w Kielcach
brak osób oczekujących
brak osób oczekujących
Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
Starachowice
Powiatowe Centrum Usług Medycznych w
Kielcach
13
Załącznik do Informacji dotyczącej dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w 2014 roku
1281
1281
poradnia reumatologiczna dla dzieci
poradnia reumatologiczna dla dzieci
1340
poradnia chorób zakaźnych
2
2
1340
poradnia chorób zakaźnych
1341
poradnia chorób zakaźnych dla dzieci
1341
poradnia chorób zakaźnych dla dzieci
1370
poradnia medycyny sportowej
1370
poradnia medycyny sportowej
1421
poradnia neonatologiczna
1421
poradnia neonatologiczna
1450
poradnia ginekologiczno-położnicza
1450
poradnia ginekologiczno-położnicza
1453
1453
1454
poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
1454
poradnia patologii ciąży
1456
poradnia okresu przekwitania
1456
poradnia okresu przekwitania
1458
poradnia profilaktyki chorób piersi
poradnia patologii ciąży
1458
poradnia profilaktyki chorób piersi
1460
poradnia ginekologii onkologicznej
1460
poradnia ginekologii onkologicznej
1500
poradnia chirurgii ogólnej
1500
poradnia chirurgii ogólnej
1501
poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
1501
poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
1 735
pilny
stabilny
0
0
0
0
0 brak osób oczekujących
0 brak osób oczekujących
pilny
1
8
2
13
85
17
0
0
4 616
stabilny
pilny
1
2 233
stabilny
5
5 000
5 548
122
317 788
1 464
1
439
1
1 092
4
7 053
1
6 261
33
200 215
0
0
9
0
0
0
28
171
3
4
73
0
stabilny
691
5932
6
pilny
stabilny
pilny
pilny
0
12
bd
bd
bd
bd
0
1
69
bd
bd
bd
bd
0
3
10
bd
bd
bd
bd
0
stabilny
58
444
0
0
stabilny
stabilny
pilny
stabilny
pilny
20 644
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
Dziecięcy im. Wł. Buszkowskiego
brak osób oczekujących
Vita Centrum Zdrowia w
Starachowicach
brak osób oczekujących
Świętokrzyskie Centrum Matki i
Noworodka - Szpital Specjalistyczny w
Kielcach
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Medyczne "Rokitek" w
Sandomierzu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Samborcu
Centrum Komed
Centrum Komed
bd
bd
bd
bd
brak osób oczekujących
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
13 Diamed w Kielcach
0 brak osób oczekujących
stabilny
1
7
3
pilny
0
61
0
237
1 785
6
pilny
0
0
0
stabilny
7
383
5
stabilny
4
18
652
pilny
3
96
0
stabilny
pilny
9
37
0 brak osób oczekujących
41
pilny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku
Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii
Skłodowskiej-Curie
Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku
Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii
Skłodowskiej-Curie
Świętokrzyskie Centrum Onkologii w
Kielcach
Visus II - spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"Centrum Medyczne" w Zawadzie
brak osób oczekujących
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
Dziecięcy im. Wł. Buszkowskiego
0
0
0
0
1
4
13
34
0
0
37
53
0
0
41
26
0
0
28
29
1
24
47
270
1
12
bd
bd
bd
bd
0
6
20
bd
bd
bd
bd
0
53
29
0
0
1
3
0
4
7
76
0
0
6
12
14
Załącznik do Informacji dotyczącej dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w 2014 roku
1506
pilny
poradnia proktologiczna
4
1506
poradnia proktologiczna
1520
poradnia chirurgii klatki piersiowej
1520
poradnia chirurgii klatki piersiowej
1530
poradnia chirurgii naczyniowej
1530
poradnia chirurgii naczyniowej
1540
poradnia chirurgii onkologicznej
stabilny
pilny
2
5 317
4
3 605
1540
poradnia chirurgii onkologicznej
1570
poradnia neurochirurgiczna
1570
1580
1580
1581
1581
1583
poradnia neurochirurgiczna
poradnia chirurgii urazowoortopedycznej
poradnia chirurgii urazowoortopedycznej
poradnia chirurgii urazowoortopedycznej dla dzieci
poradnia chirurgii urazowoortopedycznej dla dzieci
poradnia wad postawy
1583
poradnia wad postawy
1584
poradnia osteoporozy
1584
poradnia osteoporozy
1587
poradnia preluksacyjna
poradnia preluksacyjna
1600
poradnia okulistyczna
1600
poradnia okulistyczna
1601
poradnia okulistyczna dla dzieci
poradnia okulistyczna dla dzieci
1604
poradnia leczenia zeza
1604
poradnia leczenia zeza
stabilny
pilny
6 023
30
220 743
stabilny
pilny
stabilny
pilny
6
6
5 052
3
2 039
289
0
0
0
0
21
46
0
0
38
269
38
9
0
135
0
254
0 brak osób oczekujących
18 Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich
0
135
0
48
0
8
Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
0
14
216
1 315
10
41
0
0
0
0
39
67
0
50
20
87
26
8
44
45
0
0
7
18
2
24
36
65
0
19
0
83
1
351
135
278
14
22
120
150
0
0
0
0
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
23 "Ars-Med" w Ostrowcu Świętokrzyskim
0 brak osób oczekujących
9
0 brak osób oczekujących
39
83
34
1
199
3
1 223
7 259
27
0
26
1
165
779
21
0
0
0
stabilny
7
32
6
pilny
2
15
8
103
131
24
0
87
3
164
990
28
232
6 302
732
10 246
14
259
263
319
0
0
0
0
pilny
8 515
stabilny
229 404
pilny
stabilny
pilny
21 320
stabilny
2 676
pilny
stabilny
Świętokrzyskie Centrum Onkologii w
Kielcach
2 Starachowice
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
15 Diamed w Kielcach
pilny
stabilny
2
53
0 brak osób oczekujących
17 386
stabilny
56
0
38 656
2
5
1601
pilny
stabilny
8
1587
stabilny
pilny
12
0
5 636
"Artimed" Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Kielcach
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"Ortopedzi" w Ostrowcu Świętokrzysk
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"Centrum Medyczne" w Zawadzie
"Uzdrowisko Busko-Zdrój" spółka
akcyjna
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
- "Medical-Laser" w Kielcach
brak osób oczekujących
"Artimed" Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Kielcach
"Uzdrowisko Busko-Zdrój" spółka
akcyjna
"Uzdrowisko Busko-Zdrój" spółka
akcyjna
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"Ortopedzi" w Ostrowcu Świętokrzysk
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"Ortopedzi" w Ostrowcu Świętokrzysk
4 Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich
62 Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich
Visus II - spółka z ograniczoną
4 odpowiedzialnością
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
61 "Gabinety Medyczne" w Jędrzejowie
0 brak osób oczekujących
0 brak osób oczekujących
15
Załącznik do Informacji dotyczącej dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w 2014 roku
1610
pilny
poradnia otolaryngologiczna
1610
poradnia otolaryngologiczna
1611
poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
1611
poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
1612
poradnia audiologiczna
1612
poradnia audiologiczna
1614
poradnia foniatryczna
51
145 160
1
4 251
4
6 215
pilny
poradnia foniatryczna
1616
poradnia logopedyczna
stabilny
pilny
poradnia logopedyczna
1630
poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
1630
poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
1640
poradnia urologiczna
1640
poradnia urologiczna
1641
poradnia urologiczna dla dzieci
1641
poradnia urologiczna dla dzieci
1790
poradnia psychologiczna
28
1 Zespół Opieki Zdrowotnej Busko Zdrój
1 360
4 037
19
0
0
0
62
89
71
0
1
0
12
24
35
0
1
1
12
41
38
0
1
0
87
186
27
1 900
stabilny
pilny
25
1616
stabilny
pilny
1
1614
stabilny
2
46 496
stabilny
0
0
0
14
92
5
5
39
3
924
1 474
53
0
0
0
50
49
43
pilny
0
1
3
pilny
2
3 672
22
82 345
stabilny
pilny
stabilny
pilny
1
3 180
6
6 881
stabilny
1790
poradnia psychologiczna
stabilny
6
4
5
1870
poradnia żywieniowa
pilny
0
5
1
1870
poradnia żywieniowa
stabilny
0
3
2
7220
pracownia tomografii komputerowej
240
2 643
9
stabilny
2 978
10 432
35
pilny
stabilny
bd
bd
bd
bd
bd
bd
3
pilny
13
7220
pracownia tomografii komputerowej
7240
7240
pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
189
1
42 916
538
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"Centrum Medyczne" w Zawadzie
brak osób oczekujących
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
- "Oto-Med" w Kielcach
Przychodnia dla Rodziny "Galus" Ewa i
Robert Brumirscy w Kielcach
Świętokrzyskie Centrum Leczenia
Zaburzeń Głosu, Słuchu i Mowy NZOZ
"Laryngomed" w Kielcach
Przychodnia dla Rodziny "Galus" Ewa i
Robert Brumirscy w Kielcach
Przychodnia dla Rodziny "Galus" Ewa i
Robert Brumirscy w Kielcach
Logos Diagnoza i Terapia
Logopedyczna mgr Agnieszka Plewa
Logos Diagnoza i Terapia
Logopedyczna mgr Agnieszka Plewa
brak osób oczekujących
Świętokrzyskie Centrum Onkologii w
Kielcach
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych w Kielcach
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"Centrum Medyczne" w Zawadzie
brak osób oczekujących
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
Dziecięcy im. Wł. Buszkowskiego
Centrum Zdrowia Psychicznego Biomed
w Kielcach
Centrum Zdrowia Psychicznego Biomed
w Kielcach
Centrum Medyczne Promedica spółka
cywilna: Piotr Compała, Halina
Compała-Kuśnierz
Centrum Medyczne Promedica spółka
cywilna: Piotr Compała, Halina
Compała-Kuśnierz
Euromedic Diagnostics Polska spółka z
ograniczona odpowiedzialnością
Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrow w Staszowie
bd
bd
0
15
6
108
0
0
62
17
0
1
6
115
0
1
12
38
0
6
64
700
0
0
14
9
0
32
11
111
0
0
50
43
0
15
6
29
0
4
0
6
23
25
160
74
bd
bd
bd
bd
16
Załącznik do Informacji dotyczącej dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w 2014 roku
7250
7
7250
pracownia rezonansu magnetycznego
7260
7260
7910
pracownia scyntygrafii
pracownia scyntygrafii
pracownia endoskopii
7910
pracownia endoskopii
7950
7950
pracownia lub zakład medycyny
nuklearnej
pracownia lub zakład medycyny
nuklearnej
3 302
29 Obrazowej
stabilny
5 807
7 109
pilny
stabilny
pilny
bd
bd
47
bd
bd
417
84 w Sandomierzu
bd bd
bd bd
3 Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
stabilny
916
2 425
0
0
29 369
1
1 693
20
16 463
Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego
99
45
279
128
bd
bd
31
bd
bd
18
0
164
0
0
298
17
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
pilny
1
Dobre Zdrowie Pracownie Diagnostyki
990
pilny
pracownia rezonansu magnetycznego
50 Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych w Kielcach
0 brak osób oczekujących
3 166
298
stabilny
1 468
17
Świętokrzyskie Centrum Onkologii w
Kielcach
Tabela 2 Informacja o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielenie świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego
(stan na 31.12.2014r.)6
komórka organizacyjna
kod
4000
nazwa
oddział chorób wewnętrznych
4000
oddział chorób wewnętrznych
4030
4030
oddział endokrynologiczny
oddział endokrynologiczny
oddział endokrynologiczny dla
dzieci
oddział endokrynologiczny dla
dzieci
oddział gastroenterologiczny
oddział gastroenterologiczny
oddział gastroenterologiczny dla
dzieci
oddział gastroenterologiczny dla
dzieci
4031
4031
4050
4050
4051
4051
6
łączna liczba
świadczenioda
łączna
wców,
liczba
realizujących świadczeń
świadczenia w udzielonych
zakresie danej
w 2014r.
komórki
wszyscy świadczeniodawcy
kat.
med.
pilny
18
37 399
1
2 744
1
970
1
962
1
852
świadczeniodawca o najdłuższym czasie oczekiwania
liczba osób
skreślonych, w
średni czas
ciągu ostatnich 6
oczekiwania
mies., z powodu
(w dniach)
wykonania
świadczenia
liczba
osób
oczek
0
0
nazwa
0 brak osób oczekujących
Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu
6 Świętokrzyskim
0 brak osób oczekujących
0 brak osób oczekujących
liczba
oczekuj
ących
średni
czas
oczek
0
0
17
66
0
0
0
0
stabilny
28
172
pilny
stabilny
0
0
0
0
pilny
bd
bd
bd bd
bd
bd
stabilny
bd
bd
bd bd
bd
bd
pilny
stabilny
0
20
0
18
0 brak osób oczekujących
48 Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich
0
20
0
48
pilny
bd
bd
bd bd
bd
bd
stabilny
bd
bd
bd bd
bd
bd
ibidem
17
Załącznik do Informacji dotyczącej dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w 2014 roku
4060
4060
4070
oddział geriatryczny
oddział geriatryczny
oddział hematologiczny
4070
oddział hematologiczny
4100
oddział kardiologiczny
4100
oddział kardiologiczny
4130
oddział nefrologiczny
4130
oddział nefrologiczny
4131
oddział nefrologiczny dla dzieci
4131
4140
4140
4200
4200
4220
4220
4221
4221
4240
4240
oddział nefrologiczny dla dzieci
oddział medycyny nuklearnej
oddział medycyny nuklearnej
oddział dermatologiczny
oddział dermatologiczny
oddział neurologiczny
oddział neurologiczny
oddział neurologiczny dla dzieci
oddział neurologiczny dla dzieci
oddział onkologiczny
oddział onkologiczny
4244
oddział radioterapii
2
1 092
1
1 277
7
18 393
3
1 878
1
993
1
200
2
1 712
7
11 613
1
848
1
242
4249
4249
4270
4270
oddział chorób płuc
4272
oddział chorób płuc
4280
oddział reumatologiczny
4280
oddział reumatologiczny
stabilny
0
2
1
60
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
bd
bd
0
0
52
760
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
bd
bd
0
0
103
816
pilny
stabilny
pilny
stabilny
pilny
stabilny
pilny
stabilny
pilny
stabilny
pilny
stabilny
pilny
stabilny
pilny
stabilny
1
Świętokrzyskie Centrum Onkologii w
9 Kielcach
0
0
0
0
5
0
4
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
bd
bd
0
0
6
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
bd
bd
0
0
103
18
0
9
2
pilny
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
stabilny
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
pilny
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
0
8
0
0
19
121
0
0
25
89
451
8 554
pilny
stabilny
4
Świętokrzyskie Centrum Onkologii w
5 Kielcach
0 American Heart of Poland spółka akcyjna
6 Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św
0 brak osób oczekujących
0 Wojewódzki Szpit. Zespolony w Kielcach
0 brak osób oczekujących
0 brak osób oczekujących
0 brak osób oczekujących
0 brak osób oczekujących
0 brak osób oczekujących
0 brak osób oczekujących
0 brak osób oczekujących
1 Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
bd bd
bd bd
0 brak osób oczekujących
0 brak osób oczekujących
0
0
0
13
stabilny
3
0 brak osób oczekujących
0 brak osób oczekujących
0 brak osób oczekujących
Świętokrzyskie Centrum Onkologii w
5 Kielcach
stabilny
oddział gruźlicy i chorób płuc
4272
0
0
0
3 517
oddział radioterapii
oddział onkologii i hematologii
dziecięcej
oddział onkologii i hematologii
dziecięcej
oddział gruźlicy i chorób płuc
0
0
0
pilny
1
4244
pilny
stabilny
pilny
3 015
pilny
stabilny
0
5
0
0
32
302
0
0
118
447
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
4 im.Św.Rafała w Czerwonej Górze
0 brak osób oczekujących
0 brak osób oczekujących
13 Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich
48 Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich
18
Załącznik do Informacji dotyczącej dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w 2014 roku
21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo4300
oddział rehabilitacyjny
4300
4301
4301
oddział rehabilitacyjny
oddział rehabilitacyjny dla dzieci
oddział rehabilitacyjny dla dzieci
4302
oddział rehabilitacji narządu ruchu
11
2
oddział rehabilitacji narządu ruchu
4306
4306
oddział rehabilitacji neurologicznej
oddział rehabilitacji neurologicznej
4308
oddział rehabilitacji kardiologicznej
4308
4340
4340
oddział rehabilitacji kardiologicznej
4341
4341
4401
oddział chorób zakaźnych
oddział chorób zakaźnych
oddział chorób zakaźnych dla
dzieci
oddział chorób zakaźnych dla
dzieci
902
2
847
1
4401
oddział pediatryczny
4421
4421
4450
4450
4460
4460
4500
4500
4501
4501
4520
oddział neonatologiczny
oddział neonatologiczny
oddział położniczo-ginekologiczny
oddział położniczo-ginekologiczny
oddział ginekologii onkologicznej
oddział ginekologii onkologicznej
oddział chirurgiczny ogólny
oddział chirurgiczny ogólny
oddział chirurgiczny dla dzieci
oddział chirurgiczny dla dzieci
oddział chirurgii klatki piersiowej
4520
oddział chirurgii klatki piersiowej
4530
4530
oddział chirurgii naczyniowej
oddział chirurgii naczyniowej
173 Rehabilitacyjny - Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Busku Zdr
"Uzdrowisko Busko-Zdrój" spółka akcyjna
"Uzdrowisko Busko-Zdrój" spółka akcyjna
"Uzdrowisko Busko-Zdrój" spółka akcyjna
Zespół Opieki Zdrowotnej we
Włoszczowie
Zespół Opieki Zdrowotnej we
Włoszczowie
Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św
Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św
Wojewódzki Szpital Zespolony w
Kielcach
"Uzdrowisko Busko-Zdrój" spółka akcyjna
Zespół Opieki Zdrowotnej - Busko-Zdrój
Zespół Opieki Zdrowotnej - Busko-Zdrój
6 902
429
644
7
237
1 140
21
53
40
80
176
230
1
5
23
133
12
5
24
3
1
7
62
247
1 811
39
503
366
11
27
40
31
80
stabilny
176
36
230
pilny
stabilny
31
101
73
49
5
41
12
112
3
24
3
3
138
4
3
4
6
32
pilny
bd
bd
bd bd
bd
bd
stabilny
bd
bd
bd bd
bd
bd
1
0
1
0
stabilny
42
164
42
55
pilny
stabilny
pilny
stabilny
pilny
stabilny
pilny
stabilny
pilny
stabilny
pilny
0
0
0
123
bd
bd
106
671
0
0
0
0
0
7
514
bd
bd
658
1 581
0
0
0
0
0
0
81
bd
bd
105
311
0
0
0
0
0
1
41
bd
bd
21
162
0
0
0
stabilny
0
4
0
6
pilny
stabilny
0
69
30
699
0
35
3
20
pilny
stabilny
pilny
4 420
stabilny
1 032
oddział pediatryczny
pilny
11
1 630
442
7
4
8 439
11 933
7
237
stabilny
pilny
1 211
stabilny
pilny
1
4302
8 502
pilny
15 987
15
9 863
15
34 960
1
1 472
17
34 867
1
3 428
2
2 641
3
2 783
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
0 Dziecięcy im. Wł. Buszkowskiego
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
5 Dziecięcy im. Wł. Buszkowskiego
0 brak osób oczekujących
0 brak osób oczekujących
0 Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św
8 Wojewódzki Szpit Zespolony w Kielcach
bd bd
bd bd
3 Wojewódzki Szpit Zespolony w Kielcach
27 Szpital Powiatowy w Chmielniku
0 brak osób oczekujących
0 brak osób oczekujących
0 brak osób oczekujących
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
6 im.Św.Rafała w Czerwonej Górze
1 Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich
11 American Heart of Poland spółka akcyjna
19
Załącznik do Informacji dotyczącej dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w 2014 roku
4540
oddział chirurgii onkologicznej
4540
oddział chirurgii onkologicznej
4560
oddział kardiochirurgiczny
4560
oddział kardiochirurgiczny
4570
oddział neurochirurgiczny
4570
4580
4580
4581
4581
4600
4600
4610
4610
4630
4630
oddział neurochirurgiczny
oddział chirurgii urazowoortopedycznej
oddział chirurgii urazowoortopedycznej
oddział chirurgii urazowoortopedycznej dla dzieci
oddział chirurgii urazowoortopedycznej dla dzieci
oddział okulistyczny
oddział okulistyczny
oddział otorynolaryngologiczny
oddział otorynolaryngologiczny
oddział chirurgii szczękowotwarzowej
oddział chirurgii szczękowotwarzowej
4640
oddział urologiczny
4640
4641
4641
2500/
4670
2500/
4670
oddział urologiczny
oddział urologiczny dla dzieci
oddział urologiczny dla dzieci
5182
oddział medycyny paliatywnej
5182
oddział medycyny paliatywnej
1
1
2
12
pilny
0
409
stabilny
0
0
pilny
1
1
stabilny
11
pilny
14
0
0
4
7
1
6
1
6 Wojewódzki Szpit Zespolony w Kielcach
1
6
36
16 Wojewódzki Szpit Zespolony w Kielcach
11
16
13
28
3 Wojewódzki Szpit Zespolony w Kielcach
13
6
stabilny
62
81
13 Wojewódzki Szpit zespolony w Kielcach
62
26
pilny
40
249
20 Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich
1
213
357
443
62 Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich
3
650
pilny
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
stabilny
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
pilny
stabilny
pilny
8 522
stabilny
4
66
8
925
8
152
28
589
3
0
8
899
27
355
69
179
pilny
0
0
0
0
stabilny
0
69
0
69
0
201
2
0
11
199
bd
bd
323
bd
bd
21
bd
bd
95
bd
bd
38
bd
bd
18
142
13
0
153
1 705
712
55 Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
1 341
558
43
146
43
12
0
0
0
0
1 753
15 491
1 524
6 324
11 586
pilny
stabilny
pilny
360
stabilny
6 418
oddział leczenia jednego dnia
stabilny
863
Wojewódzki Szpit Zespolony w Kielcach
Powiatowy Zakład opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpit Zespolony w Kielcach
Wojewódzki Szpit Zespolony w Kielcach
0 brak osób oczekujących
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
pilny
3
4
57
10
29
475
oddział leczenia jednego dnia
13
14 Kielcach
0 brak osób oczekujących
577
stabilny
2
Świętokrzyskie Centrum Onkologii w
0
2 779
pilny
stabilny
40 Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych w Kielcach
Świętokrzyskie Centrum Onkologii w
Kielcach
Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich
bd
bd
Visus II - spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Świętokrzyskie Centrum Onkologii w
4 Kielcach
0 brak osób oczekujących
20
Załącznik do Informacji dotyczącej dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w 2014 roku
Tabela 3 Informacja o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielane świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia
uzależnień (stan na 31.12.2014r.)7
komórka organizacyjna
kod
nazwa
łączna liczba
świadczeniodawcó
w, realizujących
świadczenia w
zakresie danej
komórki
łączna liczba
świadczeń
udzielonych
w 2014r.
wszyscy świadczeniodawcy
kat.
med.
liczba
osób
oczekując
ych
liczba osób
skreślonych, w ciągu
ostatnich 6 mies., z
powodu wykonania
świadczenia
0
4
świadczeniodawca o najdłuższym czasie oczekiwania
średni
czas
oczekiw
ania (w
dniach)
nazwa
liczba
oczekuj
średni
czas
oczekiw
Obwód Lecznictwa Kolejowego
1700 poradnia zdrowia psychicznego
pilny
32
159 108
1700 poradnia zdrowia psychicznego
poradnia zdrowia psychicznego dla
dzieci i młodzieży
poradnia zdrowia psychicznego dla
1701
dzieci i młodzieży
4
1708
2
20
6
91
pilny
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
stabilny
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
pilny
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
stabilny
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
pilny
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
stabilny
5
53
5
12
pilny
0
0
6 Kielcach
0 brak osób oczekujących
0
0
stabilny
3
55
1
16
0
0
1
31
7 596
1740 poradnia leczenia uzależnień
1740 poradnia leczenia uzależnień
15
539
2 088
1706 poradnia leczenia nerwic
poradnia dla osób z autyzmem
dziecięcym
poradnia dla osób z autyzmem
1708
dziecięcym
0
10 260
1706 poradnia leczenia nerwic
1
Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej
Niepubliczny Zakład Opieki
11 Zdrowotnej "Centrum Medyczne" w
Zawadzie
227
stabilny
1701
0 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Poradnia dla Osób z Autyzmem w
Ośrodek Leczenia Uzależnień od
54 074
2 Środków Psychoaktywnych "San
Damiano" - Chęciny
1746
poradnia terapii uzależnienia od
substancji psychoaktywnych
1746
poradnia terapii uzależnienia od
substancji psychoaktywnych
oddział dzienny psychiatryczny
(ogólny)
oddział dzienny psychiatryczny
2700
(ogólny)
4
0
0
stabilny
2
21
0 brak osób oczekujących
Ośrodek Leczenia Uzależnień od
3 863
10 Środków Psychoaktywnych "San
Damiano" - Chęciny
2700
7
pilny
2
pilny
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
stabilny
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
278
ibidem
21
Załącznik do Informacji dotyczącej dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w 2014 roku
2712
2712
oddział dzienny terapii uzależnienia
od alkoholu
oddział dzienny terapii uzależnienia
od alkoholu
hostel dla osób z zaburzeniami
psychicznymi
hostel dla osób z zaburzeniami
2720
psychicznymi
2724 hostel dla uzależnionych od alkoholu
4
2720
2724 hostel dla uzależnionych od alkoholu
2726
1
2
zespół leczenia środowiskowego
(domowego)
zespół leczenia środowiskowego
2730
(domowego)
4700 oddział psychiatryczny (ogólny)
3
92
4701 oddział psychiatryczny dla dzieci
4701 oddział psychiatryczny dla dzieci
oddział leczenia zaburzeń
4704
nerwicowych
oddział leczenia zaburzeń
4704
nerwicowych
oddział psychiatryczny dla chorych
4710
somatycznie
oddział psychiatryczny dla chorych
4710
somatycznie
oddział/ośrodek leczenia
4742 alkoholowych zespołów
abstynencyjnych (detoksykacji)
oddział/ośrodek leczenia
4742 alkoholowych zespołów
abstynencyjnych (detoksykacji)
0
0 brak osób oczekujących
0
0
stabilny
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
pilny
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
stabilny
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
pilny
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
9
44
0
0
3
54
stabilny
9
17
pilny
0
0
stabilny
4
13
Ośrodek Leczenia Uzależnień od
22 Środków Psychoaktywnych" San
Damiano" - Chęciny
0 brak osób oczekujących
61
Ośrodek Leczenia Uzależnień od
31 Środków Psychoaktywnych" San
Damiano" - Chęciny
2730
4700 oddział psychiatryczny (ogólny)
0
35
hostel dla uzależnionych od
substancji psychoaktywnych
hostel dla uzależnionych od
2726
substancji psychoaktywnych
pilny
436
6
2
6 677
1
309
1
108
1
1
pilny
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
stabilny
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
0
0
bd
bd
0
0
bd
bd
brak osób oczekujących
stabilny
0
0
bd
bd
bd
0
0
bd
bd
0
0
bd
bd
pilny
bd
bd
bd bd
bd
bd
stabilny
bd
bd
bd bd
bd
bd
pilny
bd
bd
bd bd
bd
bd
stabilny
bd
bd
bd bd
bd
bd
pilny
bd
bd
bd bd
bd
bd
stabilny
bd
bd
bd bd
bd
bd
5 373
pilny
stabilny
pilny
brak osób oczekujących
bd
316
1 146
22
Załącznik do Informacji dotyczącej dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w 2014 roku
4744
oddział/ośrodek terapii uzależnienia
od alkoholu
4744
oddział/ośrodek terapii uzależnienia
od alkoholu
4750
oddział/ośrodek rehabilitacyjny dla
uzależnionych od substancji psychoa
4750
oddział/ośrodek rehabilitacyjny dla
uzależnionych od substancji psychoa
1
pilny
bd
bd
bd bd
bd
bd
stabilny
bd
bd
bd bd
bd
bd
0
0
0
0
15
76
15
21
1 722
pilny
3
0 brak osób oczekujących
Ośrodek Leczenia Uzależnień od
333
stabilny
10 Środków Psychoaktywnych" San
Damiano" - Chęciny
zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy
psychiatryczny
zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy
5172
psychiatryczny
5172
1
pilny
bd
bd
bd bd
bd
bd
stabilny
bd
bd
bd bd
bd
bd
7
Tabela 4 Informacja o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielane świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki
długoterminowej (stan na 31.12.2014r.)8
komórka organizacyjna
kod
2140
nazwa
łączna liczba
łączna
świadczeniodawców,
liczba
realizujących
świadczeń
świadczenia w
udzielonych
zakresie danej
w 2014r.
komórki
pilny
8
zespół długoterminowej opieki
domowej dla dzieci
kat.
med.
3
1
7
146
stabilny
2
2
pilny
0
3
9
2141
zespół długoterminowej opieki
domowej dla dzieci
stabilny
0
0
2142
pielęgniarska opieka
długoterminowa
pilny
1
19
51
175
2142
8
pielęgniarska opieka
długoterminowa
świadczeniodawca o najdłuższym czasie oczekiwania
liczba osób
skreślonych, w średni czas
liczba osób
ciągu ostatnich 6 oczekiwania
oczekujących
mies., z powodu (w dniach)
wykon świad
nazwa
liczba
oczek
średni
czas
oczek
Medycyna Specjalistyczna sp. z o.o -
zespół długoterminowej opieki
domowej
zespół długoterminowej opieki
2140
domowej
2141
wszyscy świadczeniodawcy
1 Niepubliczny Specjalistyczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy
Medycyna Specjalistyczna sp. z o.o 7 Niepubliczny Specjalistyczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy
Medycyna Specjalistyczna sp. z o.o 3 Niepubliczny Specjalistyczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy
0 brak osób oczekujących
0
10
0
45
0
10
0
0
3
85
9
189
Zakład Opieki Długoterminowej
33
445 958
stabilny
3 "Anna" A.Koneczna-Barwicka,
D.Sorbian spółka jawna
Niepubliczny Zakład Opieki
14 Zdrowotnej "Opiekun"
ibidem
23
Załącznik do Informacji dotyczącej dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w 2014 roku
5160
Zakład Opieki Długoterminowej
zakład /oddział pielęgnacyjno opiekuńczy
pilny
1
zakład /oddział opiekuńczoleczniczy
5170
zakład /oddział opiekuńczoleczniczy
2180 hospicjum domowe
2180 hospicjum domowe
4180
4180
5180
5180
oddział medycyny paliatywnej
oddział medycyny paliatywnej
hospicjum stacjonarne
hospicjum stacjonarne
132 "Anna" A.Koneczna-Barwicka,
19
4
226 "Anna" A.Koneczna-Barwicka,
1
10
2 Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich
226
250
52 Przewlekle Chorych - Zgr. Sług Jezusa -
pilny
15
19
226
0
14
36
209
bd bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
D.Sorbian spółka jawna
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla
Kielce
bd bd
bd bd
pilny
bd
bd
bd
bd
bd
bd
stabilny
bd
bd
bd bd
bd
bd
pilny
268
stabilny
pilny
298
stabilny
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
14
1 603
2
52
4
132
1 016
stabilny
1
12
D.Sorbian spółka jawna
Zakład Opieki Długoterminowej
stabilny
2181 hospicjum domowe dla dzieci
2181 hospicjum domowe dla dzieci
6
29
zakład /oddział pielęgnacyjno 5160
opiekuńczy
5170
12
pilny
stabilny
bd
bd
bd
bd
Tabela 5 Informacja o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielane świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej
(stan na 31.12.2014r.)9
komórka organizacyjna
kod
nazwa
1300 poradnia rehabilitacyjna
wszyscy świadczeniodawcy
łączna liczba
świadczeniodawcó
w, realizujących
świadczenia w
zakresie danej
komórki
łączna
liczba
świadczeń
udzielonyc
h w 2014r.
28
34 869
1300 poradnia rehabilitacyjna
9
pilny
stabilny
1310 dział (pracownia) fizjoterapii
1310 dział (pracownia) fizjoterapii
kat.
med.
pilny
103
151 784
stabilny
liczba
osób
oczekując
ych
świadczeniodawca o najdłuższym czasie oczekiwania
liczba osób
skreślonych, w
średni czas
ciągu ostatnich 6
oczekiwania
mies., z powodu
(w dniach)
wykonania
świadczenia
9
83
674
1 142
1 710
3 425
22 466
36 543
nazwa
Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w
4 Czarnieckiej Górze
25 Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich
16 NZOZ "Zdrój Med"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
84 "Med.-Star" w Starachowicach
liczba
oczek
średn
i czas
oczek
0
74
144
0
113
218
214
397
ibidem
24
Załącznik do Informacji dotyczącej dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w 2014 roku
2146 zespół rehabilitacji domowej
3
2146 zespół rehabilitacji domowej
2300 ośrodek rehabilitacji dziennej
bd
bd
bd bd
bd
bd
stabilny
bd
bd
bd bd
bd
bd
1 613
1 039
945
243
81
534
0
74
10
86
pilny
22
2300 ośrodek rehabilitacji dziennej
2301
pilny
372
7 967
6
1 810
pilny
13
85
ośrodek rehabilitacji dziennej dla
dzieci
ośrodek rehabilitacji
2302
kardiologicznej
ośrodek rehabilitacji
2302
kardiologicznej
stabilny
85
302
pilny
5
51
3 Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
5
10
stabilny
3
81
5 Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
0
10
2 052
2301
3
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
167 "Opiekun"
Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo22 Rodzinnego i Rehabilitacji przy Stacji
Opieki Caritas w Sandomierzu
2 621
stabilny
ośrodek rehabilitacji dziennej dla
dzieci
48 Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
28 Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
222
Tabela 6 Informacja o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielane świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego
(stan na 31.12.2014r.)10
komórka organizacyjna
kod
nazwa
łączna liczba
świadczeniodawcó
w, realizujących
świadczenia w
zakresie danej
komórki
łączna liczba
świadczeń
udzielonych
w 2014r.
1800 poradnia stomatologiczna
2 607
11 399
pilny
0
0
stabilny
0
14
stabilny
poradnia stomatologiczna dla
dzieci
9
10
126
świadczeniodawca o najdłuższym czasie oczekiwania
nazwa
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej -
0 "Pacjent" w Ćmielowie
liczba
oczek
średni
czas
oczek
2
87
360
1 164
0
0
0
22
2 176 729
1800 poradnia stomatologiczna
poradnia stomatologiczna dla
1801
dzieci
5
pilny
272
1801
kat.
med.
wszyscy świadczeniodawcy
liczba osób
liczba
średni czas
skreślonych, w ciągu
osób
oczekiwani
ostatnich 6 mies., z
oczekuj
a (w
powodu wykonania
ących
dniach)
świadczenia
Gabinet Stomatologiczny Gawron
15 Agnieszka
0 brak osób oczekujących
102 593
Gabinet Stomatologiczny Dominika
2 Szczepanek
ibidem
25
Załącznik do Informacji dotyczącej dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w 2014 roku
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
1820 poradnia ortodontyczna
pilny
11
stabilny
poradnia protetyki
stomatologicznej
pilny
15
26 "Dent-Ala" Specjalistyczna Przychodnia
Stomatologiczna w Starachowicach
Specjalistyczny Niepubliczny Zakład
403 Opieki Zdrowotnej - "Moto-Med" Kazimiera Sikora
5 135
1 392
0
0
2 316
1 016
3
257
1 179
1 222
0
0
536
264
0
0
73
40
0 brak osób oczekujących
14 436
poradnia protetyki
1830
stomatologicznej
1840
7
39 413
1820 poradnia ortodontyczna
1830
5
Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia
stabilny
63 Usług Stomatologiczno-Protetycznych
"Protetyk" w Sandomierzu
poradnia chirurgii
stomatologicznej
pilny
20
0
0 brak osób oczekujących
0
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ars Medica Centrum Stomatologii,
5 Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i
Implantologii dr n. m. Maciej Sikora
142 397
poradnia chirurgii
1840
stomatologicznej
stabilny
162
484
Tabela 7 Informacja o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielane świadczeń z zakresu wybranych procedur medycznych
(stan na 31.12.2014r.)11
procedura medyczna
kod
nazwa
endoprotezoplastyka stawu
80003
biodrowego
endoprotezoplastyka stawu
80005
kolanowego
11
łączna liczba
świadczeniodawców,
realizujących
świadczenia w
zakresie danej
procedury
łączna
liczba
świadczeń
udzielonych
w 2014r.
kat.
med.
Pilne
12
liczba osób
oczekujących
liczba osób
skreślonych, w
ciągu ostatnich 6
mies., z powodu
wykonania
świadczenia
Pilne
nazwa
Zespół Opieki Zdrowotnej we
308
117 Włoszczowie
1 743
188
339 Włoszczowie
110
203
1 985
122
743
Stabilne
średni czas
oczekiwania
(w dniach)
101
1 732
Stabilne
11
świadczeniodawca o najdłuższym czasie
oczekiwania
wszyscy świadczeniodawcy
Zespół Opieki Zdrowotnej we
Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-
92 Zdroju
Zespół Opieki Zdrowotnej we
371 Włoszczowie
liczba
oczek
0
średni
czas
oczek
533
128 1 235
63
298
79
859
ibidem
26
Załącznik do Informacji dotyczącej dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w 2014 roku
rewizja po
80004 endoprotezoplastyce stawu
biodrowego
10
rewizja po
80006 endoprotezoplastyce stawu
kolanowego
6
30002
zabiegi w zakresie
soczewki (zaćma)
8
5 830
50002
usunięcie zwężenia tętnicy
wieńcowej (angioplastyka)
7
3 845
Pilne
1
27
Stabilne
5
8
Pilne
1
6
5
723
15 666
2
1 286
1 484
Pilne
0
1
Stabilne
9
130
38
10
Stabilne
Pilne
Stabilne
Wojewódzki Szpital Zespolony w
23 Kielcach
Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-
23 Zdroju
Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
5 w Starachowicach
6 SPZZOZ w Staszowie
187 Visus II sp. z o. o. w Starachowicach
773 Visus II sp. z o. o. w Starachowicach
Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu
3 Świętokrzyskim
10 Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich
0
153
0
153
0
35
0
28
1 823
40
320
986
0
18
8
27
Tabela 8 Informacja o liczbie oczekujących na udzielane świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego (od momentu wpłynięcia skierowania do momentu
rozpoczęcia leczenia (stan na 31.12.2014r.)12
tryb leczenia
profil leczenia
układu krążenia
układu ruchu
układu trawiennego
układu oddechowego
diabetologia
urologia
stacjonarne leczenie
w szpitalu
uzdrowiskowym
dermatologia
ginekologia
mastektomia
endokrynologia
otyłość
okulistyka
pozostałe
RAZEM:
12
łączna liczba
świadczeniodawców,
realizujących świadczenia
w zakresie danej komórki
22
32
10
11
15
6
3
3
0
5
15
0
0
122
łączna liczba
świadczeń
udzielonych
w 2014r.
482
1 169
96
429
71
35
26
62
0
32
25
0
0
2 427
liczba osób
oczekujących
ogółem
163
456
32
95
19
8
2
16
0
15
3
0
0
809
średni czas oczekiwania (w miesiącach)
w tym liczba oczekujących
mniej niż 6
130
298
29
58
16
5
2
13
0
6
3
0
0
560
powyżej 6 do 12
31
153
3
35
3
2
0
3
0
8
0
0
0
238
powyżej 12 do 18
powyżej 18
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
5
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
8
ibidem
27
Załącznik do Informacji dotyczącej dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w 2014 roku
stacjonarne leczenie
w sanatorium
uzdrowiskowym
układu krążenia
układu ruchu
układu trawiennego
układu oddechowego
diabetologia
urologia
dermatologia
ginekologia
mastektomia
endokrynologia
otyłość
okulistyka
pozostałe
RAZEM:
60
107
26
51
38
19
8
6
0
22
24
0
0
361
1 377
10 331
80
873
205
26
36
11
0
141
10
0
0
13 090
1 840
13 292
96
1 095
323
45
66
7
0
245
11
0
3
17 023
396
3 252
14
269
72
8
21
0
0
60
3
0
0
4 095
1 041
7 209
56
628
169
26
34
5
0
136
6
0
2
9 312
398
2 800
26
196
81
11
11
2
0
47
2
0
1
3 575
5
31
0
2
1
0
0
0
0
2
0
0
0
41
Tabela 9 Informacja o liczbie oczekujących na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne (stan na 31.12.2014r.)13
kod
nazwa przedmiotu ortopedycznego
Wyroby medyczne wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku
wrodzonego braku w obrębie stopy***
A.1.
Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę - do zwykłego obuwia
A.2.
Proteza uzupełniająca stopę
A.3.
Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym
Protezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie po amputacji lub w przypadku
Grupa B.
wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie podudzia***
B.4.
Proteza tymczasowa podudzia
Proteza ostateczna skorupowa podudzia z tuleją udową i połączeniem w obrębie stawu
B.5.
kolanowego
Proteza ostateczna modularna podudzia z tuleją udową i połączeniem w obrębie stawu
B.6.
kolanowego
B.7.
Proteza ostateczna skorupowa podudzia
B.8.
Proteza ostateczna modularna podudzia
Grupa A.
13
łączna liczba
wydanych
przedmiotów
ortopedycznych
w 2014r.
średni czas oczekiwania (w miesiącach)
w tym liczba oczekujących
liczba osób
oczekujących mniej niż
ogółem
1
powyżej 1 powyżej 3
powyżej 6
do 3
do 6
14
0
0
0
0
0
11
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
122
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
23
0
0
0
0
0
3
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ibidem
28
Załącznik do Informacji dotyczącej dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w 2014 roku
B.9.
B.10.
B.11.
Grupa C.
C.12.
C.13.
C.14.
C.15.
C.16.
C.17.
Grupa D.
D.18.
D.19.
D.20.
Grupa E.
E21.
Grupa F.
F.22.
F.23.
Grupa G.
G.24.
G.25.
G.26.
G.27.
Grupa H.
H.28.
H.29.
H.30.
H.31.
H.32.
Wymiana leja w protezie tymczasowej podudzia
Wymiana leja w protezie ostatecznej podudzia
Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie podudzia
Protezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie po amputacji lub w przypadku
wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie uda***
Proteza tymczasowa w obrębie uda
Proteza ostateczna skorupowa w obrębie uda
Proteza ostateczna modularna w obrębie uda
Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie uda
Wymiana leja w protezie tymczasowej uda
Wymiana leja w protezie ostatecznej uda
Protezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie po wyłuszczeniu w stawie
biodrowym lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju kończyny***
Proteza ostateczna skorupowa z koszem biodrowym po wyłuszczeniu w stawie biodrowym
lub z krótkim kikutem wymagającym zaprotezowania z koszem biodrowym
Proteza ostateczna modularna z koszem biodrowym po wyłuszczeniu w stawie biodrowym
lub z krótkim kikutem wymagającym zaprotezowania z koszem biodrowym
Wymiana kosza biodrowego po wyłuszczeniu w stawie biodrowym
Protezy kończyn górnych wykonywane na zamówienie po amputacji lub w przypadku
wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie ręki***
Proteza kosmetyczna w obrębie ręki
Protezy kończyn górnych wykonywane na zamówienie po amputacji lub w przypadku
wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie przedramienia***
Proteza kosmetyczna w obrębie przedramienia
Proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie przedramienia
Protezy kończyn górnych wykonywane na zamówienie po amputacji lub w przypadku
wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie ramienia***
Proteza kosmetyczna w obrębie ramienia
Proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie ramienia
Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego
Proteza robocza z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie
stawu barkowego
Ortezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie***
Orteza obejmująca goleń i stopę lub ze strzemieniem (typu AFO)
Orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej (typu DAFO lub
GRAFO)
Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy (typu KAFO)
Orteza obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy (typu HKAFO)
Orteza odciążająca kończynę dolną
2
12
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91
0
0
0
0
0
36
0
50
0
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
11
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
0
0
0
0
0
21
39
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
Załącznik do Informacji dotyczącej dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w 2014 roku
H.33.
Grupa I.
I.34.
I.35.
Grupa J.
J.36.
J.37.
J.38.
J.39.
J.40.
J.41.
J.42.
J.43.
J.44.
Grupa K.
K.45.
K.46.
Grupa L.
L.47.
L.48.
L.49
L.50.
L.51.
L.52.
L.53.
Grupa Ł.
Ł.54.
Ł.55.
Ł.56.
Grupa M.
M.57.
M.58.
M.59.
M.60.
Orteza reciprokalna z umożliwieniem ruchu w stawach skokowych i kolanowych
Wyposażenie dodatkowe do ortez kończyn dolnych
Pas biodrowy z szyną lub szynami
Kosz biodrowy
Ortezy kończyn dolnych produkowane seryjnie*** (z wyłączeniem opasek
elastycznych)
Orteza stabilizująca staw skokowy
Orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę
Orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym z regulacją kąta zgięcia
Orteza stawu kolanowego obejmująca całą goleń i udo, z regulacją zakresu ruchomości
Orteza jednostronna lub obustronna unieruchamiająca lub stabilizująca staw biodrowy z
regulowanym kątem zgięcia lub odwiedzenia
Szyna typu Saint-Germain
Szyna Denis-Browna z obuwiem
Orteza na całą kończynę dolną z ujęciem stopy z regulacją kąta zgięcia w stawie
kolanowym
Orteza odwodząca do leczenia rozwojowej dysplazji stawu biodrowego
Ortezy kończyn górnych wykonywane na zamówienie***
Orteza na rękę i przedramię
Orteza przedramienno–ramienna z ujęciem ręki
Ortezy kończyn górnych produkowane seryjnie*** (z wyłączeniem opasek
elastycznych)
Orteza ręki stabilizująca lub korygująca (z wyłączeniem aparatu Stacka i Capenera)
Orteza na rękę i przedramię
Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia z ujęciem ręki lub bez
Orteza stawu łokciowego z ujęciem ręki lub bez
Orteza na ramię i bark (z wyłączeniem temblaków i ortez typu „Dessault”)
Orteza na ramię i bark typu „Dessault”
Orteza odwodząca stawu barkowego z regulacją kąta odwiedzenia
Gorsety ortopedyczne wykonywane na zamówienie***
Gorset odciążająco-stabilizujący (z wyłączeniem gorsetu typu Jewetta)
Gorset korekcyjny do leczenia skolioz lub kyfoz
Orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowa
Gorsety i ortezy ortopedyczne tułowia i szyi produkowane seryjnie***
Gorset stabilizująco-unieruchamiający
Pas stabilizujący odcinek lędźwiowo-krzyżowy lub miednicę
Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stalkami lub fiszbinami
Orteza (sznurówka) lędźwiowo–krzyżowa ze stalkami lub fiszbinami
0
4
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 528
0
0
0
0
0
2 905
1 313
1 042
2 140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
99
10
7
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 660
0
0
0
0
0
245
1 603
140
101
142
1 333
96
166
6
157
3
4 325
480
171
2 040
982
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
Załącznik do Informacji dotyczącej dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w 2014 roku
M.61.
M.62.
M.63.
Grupa N.
N.64.
N.65.
N.66.
N.67.
N.68.
Grupa P.
P.118.
P.119.
P.120.
P.121.
P.122.
P.123.
P.124.
P.125.
P.126.
P.127.
P.128.
P.129.
P.130.
P.131.
P.132.
P.133.
Kołnierz sztywny
Kołnierz półsztywny
Półgorsetowa orteza szyjna
Obuwie ortopedyczne wykonywane na zamówienie***
But na stopę o różnym zniekształceniu
But wyrównujący skrócenie kończyny dolnej
But przy amputacji w obrębie stopy
But do ortezy obejmującej stopę
But do pary przy zaopatrzeniu jednoczesnym na chorą stopę
Wyroby medyczne wykonywane seryjnie
Kula łokciowa ze stopniową regulacją
Kula łokciowa z podparciem na przedramieniu
Kula pachowa
Trójnóg albo czwórnóg
Laska dla niewidomych (biała)
Balkonik albo podpórka ułatwiająca chodzenie
Balkonik specjalny dla dzieci z odciążeniem tułowia, umożliwiający przemieszczanie się
Pionizator
Urządzenie multifunkcyjne: funkcja pionizacji, stabilizacji w pozycji siedzącej i leżącej z
funkcją transportową
Wózek inwalidzki ręczny
Wózek inwalidzki dziecięcy
Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół,
składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku
Wózek inwalidzki specjalny (z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego)
Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy (z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego)
Siedzisko ortopedyczne dla dzieci stabilizujące plecy i głowę
Pełzak do raczkowania
183
409
60
318
180
71
8
23
36
4 386
1 222
35
85
90
10
1 311
13
46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
547
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
449
0
0
0
0
0
422
124
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tabela 10 Informacja o liczbie oczekujących na zaopatrzenie w środki pomocnicze (stan na 31.12.2014r.)14
kod
nazwa środka pomocniczego
Grupa O. Wyroby medyczne wykonywane na zamówienie
O.69.
Rękaw uciskowy płaskodziany z krytym szwem, bez zawartości bawełny, z uciskiem nie
14
łączna liczba
wydanych środków
pomocniczych
w 2014r.
58
47
średni czas oczekiwania (w miesiącach)
w tym liczba oczekujących
liczba osób
mniej
powyżej powyżej powyżej
oczekujących
niż 1
1 do 3
3 do 6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ibidem
31
Załącznik do Informacji dotyczącej dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w 2014 roku
mniejszym niż 20 mmHg
Nogawica uciskowa płaskodziana z krytym szwem, bez zawartości bawełny, z uciskiem nie
O.70.
mniejszym niż 30 mmHg
Grupa P. Wyroby medyczne wykonywane seryjnie
P.71.
Soczewka okularowa korekcyjna do bliży
P.72.
Soczewka okularowa korekcyjna do dali
P.73.
Soczewka okularowa korekcyjna do bliży
P.74.
Soczewka okularowa korekcyjna do dali
P.75.
Soczewka kontaktowa twarda
P.76.
Soczewka kontaktowa miękka
P.77.
Epiproteza oka
P.78.
Proteza oka
P.79.
Lupa
P.80.
Monookular
P.81.
Okulary lupowe
P.82.
Okulary lornetkowe do bliży
P.83.
Okulary lornetkowe do dali
Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne przy jednostronnym ubytku słuchu, albo dwa
P.84.
aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne przy obustronnym ubytku słuchu
Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne przy jednostronnym ubytku słuchu, albo dwa
P.85.
aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne przy obustronnym ubytku słuchu; z wyłączeniem
aparatów słuchowych mocowanych na stałe
P.86.
Wkładka uszna wykonana indywidualnie
P.87.
Systemy wspomagające słyszenie
P.88.
Krtań elektroniczna (aparat wspomagający mowę)
P.89.
Rurka tracheostomijna wraz z zapasowym wkładem
P.90.
Cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych do 180 sztuk
Zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej 10 sztuk (obejmujące wkłucie, łącznik i
P.91.
dren)
P.92.
Proteza piersi
P.93.
Peruka
P.94.
Cewniki zewnętrzne do 30 sztuk
P.95.
Cewniki urologiczne do 4 sztuk
Cewniki jednorazowe urologiczne do 180 sztuk miesięcznie lub w równowartości ich kosztu
P.96.
jednorazowe hydrofilowe cewniki urologiczne
P.97.
Worki do zbiórki moczu z odpływem do 12 sztuk
Worki do zbiórki moczu w ilości do 12 sztuk w przypadku nefrostomii lub w równowartości
P.98.
ich nabycia inny sprzęt urologiczny (np. cewniki urologiczne, paski mocujące itp.)
P.99.
Worki stomijne samoprzylepne jednorazowego użycia w ilości do 90 sztuk w systemie
11
0
0
0
0
0
7 671 569
3 891
5 101
191
350
44
15
28
14
128
79
133
0
121
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 241
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
3 022
15
9
46
56 300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45 259
0
0
0
0
0
1 088
815
37 237
2 515
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
183 368
0
0
0
0
0
19 402
0
0
0
0
0
9 040
0
0
0
0
0
1 173 479
0
0
0
0
0
32
Załącznik do Informacji dotyczącej dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w 2014 roku
P.100.
P.101.
P.102.
P.103.
P.104.
P.105.
P.106.
P.107.
P.108.
P.109.
P.110.
P.111.
P.112.
P.113.
P.114.
P.115.
P.116.
P.117.
jednoczęściowym lub w równowartości ich kosztu worki i płytki w systemie dwuczęściowym
lub inny sprzęt stomijny: zestawy irygacyjne, nocne zbiorniki na mocz, pasty, pudry oraz
paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty
do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii
Pieluchomajtki do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie pieluchy anatomiczne do 60 sztuk
miesięcznie lub zamiennie majtki chłonne do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie podkłady do
60 sztuk miesięcznie lub zamiennie wkłady anatomiczne do 60 sztuk miesięcznie
Pieluchomajtki do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie pieluchy anatomiczne do 60 sztuk
miesięcznie lub zamiennie majtki chłonne do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie podkłady do
60 sztuk miesięcznie lub zamiennie wkłady anatomiczne do 60 sztuk miesięcznie
Aparat z maską do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego (obejmujący aparat, maskę
twarzową lub nosową oraz sprężarkę)
Nebulizator (generator aerozolu)lub głowica do inhalatora membranowego
Sprężarka powietrza lub inhalator membranowy
Sprzęt do indywidualnej fizjoterapii układu oddechowego – urządzenia do drenażu,
wytwarzające podwyższone lub zmienne ciśnienie wydechowe
Pończocha kikutowa - po pełnej amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie
stopy do 12 sztuk
Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie podudzia
do 12 sztuk
Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie uda do 12
sztuk
Majteczki - po wyłuszczeniu lub w przypadku wrodzonego braku w stawie biodrowym do 12
sztuk
Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie
przedramienia do 12 sztuk
Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie ramienia
do 12 sztuk
Pończocha kikutowa - po pełnej amputacji lub w przypadku braku kończyny górnej do 12
sztuk
Pas przepuklinowy pachwinowy jednostronny
Pas przepuklinowy pachwinowy obustronny
Pas brzuszny
Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna
Materac przeciwodleżynowy (z wyłączeniem materacy piankowych)
360 542
0
0
0
0
0
5 760 396
0
0
0
0
0
352
0
0
0
0
0
37
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
2 073
0
0
0
0
0
922
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
0
0
0
0
0
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
18
353
300
1 458
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33