Pobierz PDFik

Komentarze

Transkrypt

Pobierz PDFik
Kielce nr 148 TSS com red
23/6/10
16:08domu
Page 3
2 lipca 2010 r.
Tygodnik
Biuletyn Informacyjny Regionu Âwi´tokrzyskiego NSZZ „SolidarnoÊç”
NR148
(787)
tel./fax (41) 34-417-38
ul. Planty 16A; 25-502 Kielce
ISSN 0208-8045
Krajobraz po bitwie
JesteÊmy w antrakcie wyborczym. Polacy nie zdecydowali si´ na wybór swojego prezydenta. Skupili si´ jednak, z grubsza bioràc, na dwóch stronach ringu. Z jednej strony obóz
Bronis∏awa Komorowskiego, z drugiej zaÊ stan´li zwolennicy Jaros∏awa Kaczyƒskiego.
S
i∏a obu grup wydaj´ si´ wyrównana. Ró˝nica niespe∏na 5 procent, to
niewiele. Dogrywka b´dzie decydujàca. Problemem jednak jest rezerwuar,
z którego mogà czerpaç kandydaci, aby
przekroczyç 50 procent g∏osów. Dzisiaj
wydaje si´, ˝e takim wolnym elektoratem
jest owe 13 procent kandydata SLD. To
wystarczy∏oby Komorowskiemu aby wygraç. Elektorat SLD-owski nie jest jednak jednorodny, w du˝ej cz´Êci socjalny
i z pewnoÊcià trudno go b´dzie przekonaç do poparcia kandydata startujàcego
z pi´tnem libera∏a. Równie˝ Kaczyƒski nie
jest w stanie wszystkich zwolenników SLD
zagospodarowaç. Wydaje si´ wi´c, ˝e rezerwy tkwià w Polakach, którzy nie wzi´li udzia∏u w ostatnim g∏osowaniu. W ska-
li kraju jest to ponad 40 procent, a w skali naszego województwa to nawet ponad
po∏owa uprawnionych do g∏osowania.
Problemem jest dotarcie to tych osób
i znalezienie takich argumentów, które by
je zaktywizowa∏y. Patrzàc na geografi´
wyborczà w naszym województwie, obraz ten jest jeszcze bardziej skomplikowany. Z jednej strony bowiem wyniki sà tutaj jednoznaczne. Wygra∏ zdecydowanie
kandydat PIS, pokonujàc znacznie kandydata PO. Przyglàdajàc si´ jednak uwa˝niej
zauwa˝amy rekordowà absencj´. Przoduje w tym powiat kazimierski, gdzie do
wyborów posz∏o niespe∏na 30 procent
uprawnionych. W wi´kszych miastach,
w tym przede wszystkim w Kielcach wygrywa Bronis∏aw Komorowski. Na pierw-
szy rzut oka wydaje si´, ˝e stan taki koreluje z nieobecnoÊcià w kampanii wyborczej Jaros∏awa Kaczyƒskiego na terenie
województwa Êwi´tokrzyskiego i pewien
parali˝ jego lokalnego sztabu wyborczego. T∏umaczyç to mo˝na faktem, i˝ zabrak∏o prawdziwego, dotychczasowego lidera jakim by∏ Przemys∏aw Gosiewski. Zjawisko to jest znane i opisane w literaturze. Polega na kompletnym zagubieniu
zespo∏u ludzi kiedy odchodzi od nich lider a wczeÊniej nikt nie pracowa∏ nad zast´pstwem. Niska frekwencja jest te˝ tutaj wskaênikiem, aby w tych obszarach
poszukiwaç elektoratu. Czy t´ lekcj´ sztaby odrobià – dowiemy si´ wkrótce.
Waldemar Bartosz
Kadencyjny start
Zak∏adowe (mi´dzyzak∏adowe) organizacje zwiàzkowe NSZZ „SolidarnoÊç” u progu kolejnej kadencji zmuszone sà
do odpowiedzi na pytanie dotyczàce usprawnienia realizacji zadaƒ ustawowych i statutowych, g∏ównie z myÊlà o poprawie skutecznoÊci obrony praw i interesów ludzi zrzeszonych w Zwiàzku. Pomocne w tym wzgl´dzie sà przyj´te ju˝
uchwa∏y programowe i inne dokumenty uchwalone przez gremia stanowiàce. Równie˝ nie bez znaczenia jest zdobyte doÊwiadczenie, umiej´tnoÊci, udzia∏ w szkoleniach oraz wspó∏praca z innymi organizacjami zwiàzkowymi.
Z
awsze, nawet najlepiej funkcjonujàca organizacja zwiàzkowa mo˝e i powinna dà˝yç do usprawnieƒ w wykonywaniu bie˝àcych, nierzadko trudnych i bardzo skomplikowanych problemów. Wa˝ny jest zwiàzkowy
wizerunek zarówno dla zrzeszonych jak i pozosta∏ych pracowników lokalnego Êrodowiska, na
jakoÊç którego pracuje nie tylko przewodniczàcy. Jednym z istotnych segmentów oczekiwa-
nego, pozytywnego wizerunku zwiàzkowego
jest informacja, skutecznoÊç w za∏atwianiu bie˝àcych problemów, wiedza, umiej´tnoÊci negocjacyjne, dotrzymywanie s∏owa oraz wywiàzywanie si´ z przypisanych obowiàzków. Na wizerunek Zwiàzku wp∏ywa organizacja, poziom
przygotowania i realizacji ró˝norakich przedsi´wzi´ç zewn´trznych s∏u˝àcych obronie praw
i interesów pracowniczych (pikiety, manifesta-
cje, protesty, akcje solidarnoÊciowe). Nie bez
znaczenia dla wizerunku zwiàzkowego sà flagi
zwiàzkowe, sztandary, akcje promocyjne i kolportowane przy tego rodzaju akcjach gad˝ety.
Dla promowania pozytywnego wizerunku
zwiàzkowego korzystne sà okazjonalne uroczystoÊci, jubileusze i rocznice. Przypadajàca w tym
DOKO¡CZENIE NA STR. IV
Informujemy naszych Czytelników, i˝ ze wzgl´du na przerw´ urlopowà,
w lipcu „Tygodnik SolidarnoÊç Âwi´tokrzyska” nie b´dzie wydawany.
Nast´pny numer Tygodnika uka˝e si´ w sierpniu.
Kielce nr 148 TSS com red
23/6/10
Page 4
SOLIDARNOÂå ÂWI¢TOKRZYSKA
II
●
16:08domu
INFO ● INFO ●
● Komisja Mi´dzyzak∏adowa NSZZ „SolidarnoÊç“
w Man Star Trucks & Buses
Sp. z o.o. w Starachowicach
wystàpi∏a do Zarzàdu PKC
Group Poland Sp. z o.o. z pisemnym ˝àdaniem wprowadzenia podwy˝ek p∏acy zasadniczej dla pracowników tej
spó∏ki poczàwszy od 1 czerwca 2010 r. z zastosowaniem
procedury okreÊlonej w ustawie o sporach zbiorowych.
„SolidarnoÊç” domaga si´
równie˝ poprawy warunków
pracy i uzgodnienia jednolitych zasad wynagradzania
pracowników z tytu∏u pracy
w ponadnormatywnym czasie pracy.
● 2 lipca br. w godzinach
popo∏udniowych kolarze
uczestniczàcy w 21. Mi´dzynarodowym WyÊcigu Kolarskim „SolidarnoÊci” i Olimpijczyków finiszowaç b´dà na
ulicach Kielc koƒczàc czwarty, bardzo trudny etap wyÊcigu wiodàcy przez atrakcyjne
tereny Gór Âwi´tokrzyskich,
na trasie Radom–Kielce.
● W PZF „Cefarm” Kielce zak∏adowe organizacje zwiàzkowe uzgodni∏y jednolity regulamin wyborów zak∏adowego
spo∏ecznego inspektora pracy
na kadencj´ 2010-2014. ■
Wakacyjne bezpieczeƒstwo
Nie ma i nigdy nie by∏o spo∏ecznego przyzwolenia na wyczyny w wykonaniu
wakacyjnych szaleƒców nara˝ajàcych zdrowie i ˝ycie w∏asne oraz innych.
N
iestety, mimo policyjnych
statystyk, apeli skala wakacyjnego, corocznego dramatu jest nadal bardzo wysoka.
Sprzyja temu wakacyjna atmosfera, wypoczynkowy luz i upalna pogoda. Okres pory letniej to swego
rodzaju „˝niwa” dla tysi´cy pracodawców zmuszonych do zwielokrotnienia produkcji, wykonania
pilnych zamówieƒ, czy wykonania
– nadrobienia opóênieƒ. Pracownicy zmuszani sà w tego rodzaju
sytuacjach do zwi´kszonego wysi∏ku, bardziej wydajnej pracy, aby
sprostaç zadaniom. Za∏ogi najcz´Êciej funkcjonujà w okrojonym
sk∏adzie z uwagi na urlopy. WyÊrubowane normy bezpieczeƒstwa,
jeÊli takowe sà, nie sà dok∏adnie
przestrzegane. Potwierdzajà to
zdarzenia wypadkowe w sektorze
budownictwa. Wakacyjne uwarunkowania sprzyjajà biciu budowlanych rekordów, ale kosztem zmarginalizowanego bezpieczeƒstwa
pracowników, którzy pozbawieni
sà najcz´Êciej prawa do wypoczynku i warunków pracy okreÊlonych
normami prawnymi. Liczy si´ w
ostatecznym efekcie wykonanie na
czas planu i zrealizowanie konkretnej inwestycji. Bezpieczeƒstwo zawsze w tego rodzaju sytuacjach
schodzi na dalszy plan. Tempo pracy zmusza pracowników do omi-
jania obowiàzujàcych regu∏ bezpieczeƒstwa, dzia∏aƒ na skróty, bez
zachowania elementarnych regu∏
bezpieczeƒstwa. Prze∏o˝eni rzadko reagujà na tego rodzaju zagro˝enia liczàc g∏ównie na terminowy,
koƒcowy sukces i nale˝ne premie,
kosztem zdrowia i ˝ycia pracowników. Analiza zdarzeƒ wypadkowych, cz´sto ze skutkiem Êmiertelnym, potwierdza wymienione rodzaje zachowaƒ i sytuacji. Niestety, ˝ycia ludzkiego nie mo˝na ju˝
przywróciç.
Pe∏ne niebezpieczeƒstwa sà wakacje w Êrodowiskach wiejskich.
Ofiarami bezmyÊlnoÊci doros∏ych
sà tu g∏ównie dzieci uczestniczàce w pracach polowych, w których
jest u˝ywany ci´˝ki sprz´t rolniczy.
Podobnie jak w sektorach gospodarczych, równie˝ w rolnictwie,
istotnym czynnikiem ostatecznego sukcesu sà warunki pogodowe
i ka˝da para ràk. Bezpieczeƒstwo
dzieci i doros∏ych schodzi tu równie˝ na dalszy plan. Ryzyko, brawura, tempo pracy jest tutaj oczekiwanym towarem do czasu dramatu Êmierci lub kalectwa.
Nie lepiej jest z bezpieczeƒstwem
wakacyjnym na drogach, których
stan ulega co roku powolnej, ale
systematycznej poprawie. Piraci
drogowi, pijani kierowy, zwykli kamikadze nie liczà si´ z bezpieczeƒ-
stwem innych u˝ytkowników dróg.
Bez znaczenia sà dla nich ograniczenia szybkoÊci, radary i znaki drogowe. Na pierwszym miejscu stawiajà brawur´, g∏upot´ i zwyk∏e,
ÊmiercionoÊne szaleƒstwo. Liczy si´
piracki rekord, adrenalina i szpan
w grupie znajomych. Ryzykantów
i szaleƒców nie brakuje w upalne
wakacyjne dni na nadmorskich pla˝ach, w pobli˝u rzek i jezior. Potrafià po pijanemu prowadziç ∏odzie
motorowe i skutery. Uwielbiajà bicie pijackich rekordów, groênych
dla siebie i innych. Bezradni sà w tego rodzaju sytuacjach policjanci
oraz ratownicy wodnego pogotowia ratowniczego.
Wymienione przypadki to jedynie
niewielki zakres ludzkich dramatów
spowodowanych przez wakacyjnych
szaleƒców w okresie urlopowym.
Mimo wakacji nie mo˝emy w zwiàzku z tym zwalniaç si´ z myÊlenia,
zdrowego rozsàdku i respektowania na co dzieƒ zasady ograniczonego zaufania. ˚ycie jest tylko jedno. Wakacje nie mogà zostaç sprowadzone do beztroski o los w∏asny
i innych. Majà byç pi´knie sp´dzone i mile wspominane. Wakacje to
czas wypoczynku i regeneracji si∏. Sà
okazjà do poznawania urokliwych
zakàtków kraju i Êwiata.
Kazimierz Pasternak
XXX lecie „SolidarnoÊci” w Kazimierzy Wielkiej
W bie˝àcym roku obchodzimy 30.
rocznic´ NSZZ „SolidarnoÊç”. Z tej
okazji Zwiàzek organizuje wiele imprez i uroczystoÊci. Tak b´dzie zarówno na szczeblu krajowym jak i regionalnym oraz powiatowym. W naszym regionie cykl tych uroczystoÊci
rozpocz´∏a „SolidarnoÊç” w Kazimierzy Wielkiej. Organizatorem uroczystoÊci by∏a oÊwiatowa „SolidarnoÊç”
kierowana przez Romana Litwiniuka. UroczystoÊç rozpocz´∏a si´ mszà
Êwi´tà sprawowanà w intencji NSZZ
„SolidarnoÊç” i Ojczyzny w koÊciele
pw. Podwy˝szenia Krzy˝a Âwi´tego.
Dalsza jej cz´Êç odby∏a si´ w Kazimierskim OÊrodku Kultury. W pierwszej cz´Êci m∏odzie˝ zrzeszona w Kole teatralnym w Krakowie wystawi∏a
spektakl pt. „SolidarnoÊç w piosence” w re˝yserii Marcina Kobierskiego
aktora Teatru Bagatela. Nast´pnie
okolicznoÊciowe wystàpienia wyg∏osili zaproszeni goÊcie, a wÊród nich
Jan Nowak – Starosta powiatu Kazimierskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Adam Bodzioch i Jacek Smagowicz – cz∏onek prezydium Komisji
Krajowej NSZZ „SolidarnoÊç”. Przewodniczàcy Roman Litwiniuk w
swym wystàpieniu przypomnia∏, ˝e
w sierpniu 1980 roku strajkujàcy ˝àdali spe∏nienia 21 postulatów. By∏y
wÊród nich ˝àdania socjalne i polityczne. Po 30 latach rola i zadania
zwiàzku zawodowego cz´Êciowo si´
zmieni∏y, ale zasadniczy cel – obrona
praw pracowniczych – pozosta∏. DziÊ
historia zatoczy∏a ko∏o, bo po 30 latach „SolidarnoÊç” oÊwiatowa stawia nowe 21 postulatów w trosce
o napraw´ polskiej oÊwiaty.
Burmistrz Kazimierzy Wielkiej
Adam Bodzioch wr´czy∏ Waldemaro-
wi Bartoszowi – przewodniczàcemu
Zarzàdu Regionu Âwi´tokrzyskiego
NSZZ „SolidarnoÊç” medal 50-lecia
Kazimierzy Wielkiej jako gest podzi´kowania za zaanga˝owanie i pomoc
dla miasta i gminy.
W uroczystoÊciach brali udzia∏:
przewodniczàcy i wiceprzewodniczàcy Zarzàdu Regionu Âwi´tokrzyskiego NSZZ „SolidarnoÊç” Waldemar
Bartosz i Mieczys∏aw Gójski, przewodniczàcy MOZ Pracowników OÊwiaty
w Piƒczowie – Mariusz Powa∏kiewicz,
starosta Jan Nowak, wicestarosta
Waldemar Trzaska, przewodniczàcy
Rady Powiatu Miros∏aw Fucia, burmistrz Adam Bodzioch, przewodniczàcy rady gminy Krzysztof Magnez,
burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu kazimierskiego, cz∏onek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „SolidarnoÊç” z Gdaƒska – Jacek Smagowicz,
Burmistrz Adam Bodzioch wr´czy∏
Waldemarowi Bartoszowi – przewodniczàcemu Zarzàdu Regionu Âwi´tokrzyskiego NSZZ „SolidarnoÊç” medal 50-lecia Kazimierzy Wielkiej
goÊcie z zagranicy: z Niemiec – burmistrz gminy Glauburg – Carsten Kraetschmar – jako przedstawiciel partnerskiego zwiàzku GEW, z Austrii –
burmistrz alpejskiego kurortu Grunau
– Alois Waidinger – jako przedstawiciel zwiàzku ÖGB, oraz dyrektorzy
szkó∏ i placówek oÊwiatowych powiatu kazimierskiego, weterani ruchu solidarnoÊciowego z lat 80-tych, nauczyciele, m∏odzie˝ szkolna i mieszkaƒcy
powiatu kazimierskiego.
Mieczys∏aw Gójski
Kielce nr 148 TSS com red
23/6/10
16:08domu
Page 5
SOLIDARNOÂå ÂWI¢TOKRZYSKA
Zwolnienie dyscyplinarne a „L 4”
W myÊl przepisów art. 41 Kodeksu pracy, pracodawca nie
mo˝e wypowiedzieç umowy
o prac´ w czasie urlopu pracownika, a tak˝e w czasie innej
usprawiedliwionej nieobecnoÊci
pracownika w pracy, je˝eli nie
up∏ynà∏ jeszcze okres uprawniajàcy do rozwiàzania umowy
o prac´ bez wypowiedzenia. Zakaz ten nie obejmuje jednak
mo˝liwoÊci rozwiàzania umowy
o prac´ bez wypowiedzenia
z winy pracownika.
Stosownie do art. 52 § 1 i 2 Kodeksu pracy, pracodawca mo˝e
rozwiàzaç umow´ o prac´ bez
wypowiedzenia z winy pracownika w razie:
1) ci´˝kiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiàzków pracowniczych,
2) pope∏nienia przez pracownika w czasie trwania umowy
o prac´ przest´pstwa, które
uniemo˝liwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym
stanowisku, je˝eli przest´pstwo jest oczywiste lub zosta∏o stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
3) zawinionej przez pracownika
utraty uprawnieƒ koniecznych
do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.
Rozwiàzanie umowy o prac´
bez wypowiedzenia z winy pracownika nie mo˝e nastàpiç po
up∏ywie 1 miesiàca od uzyskania
przez pracodawc´ wiadomoÊci
o okolicznoÊci uzasadniajàcej rozwiàzanie umowy.
Nale˝y nadmieniç, ˝e przyczyna uzasadniajàca rozwiàzanie
umowy o prac´ bez wypowiedzenia z winy pracownika musi byç
niewàtpliwa, a miesi´czny termin
okreÊlony w art. 52 § 2 rozpoczyna swój bieg po sprawdzeniu
przez pracodawc´ wiadomoÊci
o okolicznoÊci uzasadniajàcej rozwiàzanie stosunku pracy w takim
trybie, czyli od zakoƒczenia, podj´tego niezw∏ocznie i sprawnie
przeprowadzonego, wewn´trznego post´powania, sprawdzajàcego uzyskane przez pracodawc´ wiadomoÊci o niew∏aÊciwym
zachowaniu pracownika.
Natomiast fakt, ˝e pracownik
nie by∏ w tym okresie obecny
w pracy, nie wstrzymuje biegu
miesi´cznego terminu z∏o˝enia
przez pracodawc´ oÊwiadczenia
o rozwiàzaniu umowy o prac´
w tym trybie.
W sytuacji gdyby pracodawca
nie wr´czy∏ zwolnienia dyscyplinarnego w ciàgu miesiàca od
uzyskania wiarygodnych informacji o okolicznoÊciach uzasadniajàcych rozwiàzanie umowy
o prac´, takie zwolnienie dyscyplinarne b´dzie narusza∏o przepisy prawa pracy. Pracownikowi
w takim przypadku b´dzie przy-
s∏ugiwaç roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich
warunkach pracy i p∏acy albo
o odszkodowanie.
Pracownicy cz´sto, gdy idà na
zwolnienie lekarskie po dokonaniu ci´˝kiego naruszenia obowiàzków pracowniczych celowo
nie podejmujà przesy∏ek pocztowych, chcàc uniknàç zwolnienia.
Jednak˝e trzeba podkreÊliç, ˝e
zgodnie z orzecznictwem Sàdu
Najwy˝szego dwukrotne awizowanie przesy∏ki poleconej zawierajàcej oÊwiadczenie pracodawcy o rozwiàzaniu stosunku pracy stwarza domniemanie, ˝e
pracownik móg∏ zapoznaç si´
z jego treÊcià. W takiej sytuacji
to na pracowniku b´dzie spoczywa∏a koniecznoÊç udowodnienia przed sàdem, ˝e nie mia∏
mo˝liwoÊci podj´cia pozostawionej przesy∏ki na poczcie chocia˝by dlatego, ˝e przebywa∏ w szpitalu, czy by∏ w tym czasie za granicà. W razie niewykazania przez
pracownika przeszkód uniemo˝liwiajàcych odbiór awizowanej
przesy∏ki, oÊwiadczenie zawarte
w takiej przesy∏ce uwa˝a si´ za
skutecznie dor´czone, co w konsekwencji skutkuje dla pracownika rozwiàzaniem umowy
o prac´ bez wypowiedzenia z jego winy.
Anna Szybalska
SOK – do poprawki czy likwidacji?
22 czerwca bie˝àcego roku odby∏o si´ posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Spo∏ecznego. Tematem obrad by∏a Stra˝
Ochrony Kolei. W Sejmie zg∏oszono dwa projekty ustaw dotyczàce tej s∏u˝by. Poselski projekt z∏o˝ony w 2008 roku oraz rzàdowy
z 2010 r. Pierwszy zak∏ada modyfikacj´ istniejàcej Stra˝y Ochrony
Kolei polegajàcà na wy∏àczeniu
jej z podleg∏oÊci PKP, a konkretnie PKP Polskie Linie Kolejowe SA
i przeniesienie, tak jak szereg
s∏u˝b mundurowych, do Ministerstwa Spraw Wewn´trznych
i Administracji. Drugi, rzàdowy
projekt, zak∏ada likwidacj´ SOK
i utworzenie wyspecjalizowanego pionu ochrony kolei w Policji
Paƒstwowej. Nie by∏oby w tym
mo˝e nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, ˝e z ponad 3 tysi´cy
obecnie zatrudnionych funkcjonariuszy, prac´ w nowej formacji policji mo˝e znaleêç maksymalnie 1000 osób. Zdaniem NSZZ
„SolidarnoÊç” gdyby ustawa w
kszta∏cie zaproponowanym przez
rzàd wesz∏a w ˝ycie, przynios∏aby szereg minusów. Ucierpia∏by na tym interes publiczny poprzez zmniejszenie bezpieczeƒstwa u˝ytkowników PKP, przewo˝onych towarów a tak˝e infrastruktury kolejowej. Poza tym
prac´ straci∏oby ponad 3 tysiàce
funkcjonariuszy. Znaczàcy wysi∏ek musia∏by ponieÊç tak˝e bud˝et paƒstwa.
W obradach WKDS bra∏ udzia∏
Jacek Zalewski – Dyrektor Depar-
tamentu Analiz i Nadzoru w
MSWiA, Marek Bilnicki – Komendant Regionalnej Stra˝y Ochrony Kolei w Kielcach oraz eksperci zwiàzkowi w osobach: Grzegorz Pawlak – przewodniczàcy
Komisji Zak∏adowej NSZZ „SolidarnoÊç” w SOK, Artur Zagórski
– zast´pca przewodniczàcego,
oraz Witold Gradzik – przewodniczàcy Komisji Oddzia∏owej
w Kielcach. Po dyskusji nie uda∏o si´ uzgodniç wspólnej opinii.
Postanowiono, ˝e strony spo∏eczne tj. przedstawiciele zwiàzków zawodowych oraz zwiàzków pracodawców uzgodnià
i wydadzà swoje wspólne stanowisko.
Mieczys∏aw Gójski
III
●
Porady prawne ●
§ Kiedy pracodawca ma
obowiàzek dostarczyç
pracownikom napoje?
Pracodawca ma obowiàzek dostarczyç pracownikom napoje, jeÊli temperatura powietrza przekracza 25 o C w przypadku
pracowników wykonujàcych prace na otwartej
przestrzeni a gdy w pomieszczeniu jest 28 o C
w przypadku pozosta∏ych
pracowników. Napoje powinny byç dostarczane
nieodp∏atnie w ciàgu ca∏ej
zmiany roboczej pracowników i w iloÊci zaspokajajàcej potrzeby podw∏adnych. W sytuacji niedope∏nienia przez pracodawc´
powy˝szych obowiàzków
pracownik mo˝e zawiadomiç inspekcj´ pracy, a ta
mo˝e na∏o˝yç na pracodawc´ kar´ grzywny. Nale˝y nadmieniç, ˝e pracownikom nie przys∏uguje ekwiwalent pieni´˝ny za
napoje.
§ Czy mog´ dochodziç od
pracodawcy odszkodowania za wydanie po
terminie Êwiadectwa
pracy?
Pracownik mo˝e si´
ubiegaç o naprawienie
wyrzàdzonej szkody przez
pracodawc´ na skutek
niewydania w terminie
Êwiadectwa pracy. Pozwala na to bowiem brzmienie art. 99 Kodeksu pracy.
Odszkodowanie to przys∏uguje w wysokoÊci wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy
z tego powodu, nie d∏u˝szy jednak ni˝ 6 tygodni.
Orzeczenie o odszkodowaniu w zwiàzku z wydaniem niew∏aÊciwego Êwiadectwa pracy stanowi
podstaw´ do zmiany tego Êwiadectwa.
Oprac.:
Dzia∏ Pomocy Zwiàzkowej
Zarzàdu Regionu
Âwi´tokrzyskiego
NSZZ „SolidarnoÊç”
Kielce nr 148 TSS com red
23/6/10
16:08domu
Page 6
SOLIDARNOÂå ÂWI¢TOKRZYSKA
IV
Dumni z naszych sztandarów
Z okazji trzydziestej rocznicy NSZZ „SolidarnoÊç” jest prowadzona akcja „Dumni z naszych sztandarów”, która ma na celu zebranie i upowszechnienie wiedzy o zwiàzkowych sztandarach na ka˝dym szczeblu, histori´ ich powstania, symbolik´ i najwa˝niejsze dotychczasowe fakty. W∏àczajàc
Âwi´tokrzyskà „SolidarnoÊç” w t´ akcj´ prezentujemy nasze sztandary.
Sztandar Komisji Fabrycznej NSZZ „SolidarnoÊç”
w Fabryce Samochodów Ci´˝arowych w Starachowicach
Pomys∏ ufundowania sztandaru
Komisji Fabrycznej NSZZ „SolidarnoÊç” w Fabryce Samochodów Ci´˝arowych w Starachowicach narodzi∏ si´ w roku 1981. Rozpocz´to
zbieranie pieni´dzy w poszczególnych wydzia∏ach fabryki i zlecono
wykonanie sztandaru. Zaj´∏a si´
tym pewna zakonnica, która trudni∏a si´ takimi sprawami. Projekt
sztandaru wykona∏ Bachurski. Stan
wojenny przerwa∏ zbieranie pieni´dzy. Ocala∏y one jednak, gdy˝ nie
by∏y przechowywane w siedzibie
Zwiàzku, lecz u wiceprzewodniczàcego Komisji Edwarda Imieli, dzi´ki czemu nie zosta∏y skonfiskowane gdy SB rozbi∏a zwiàzkowe biuro. Po pierwszym szoku spowodowanym wprowadzeniem stanu
wojennego grupa starachowickich
dzia∏aczy „SolidarnoÊci” – wÊród
których by∏ by∏y przewodniczàcy
KF Edward Dajewski – postanowi∏a kontynuowaç rozpocz´te dzie∏o. Zbierano (teraz ju˝ konspiracyjnie) pieniàdze. Ostatecznie praca
nad sztandarem zosta∏a zakoƒczona w 1984 roku. Wtedy te˝ zdecydowano, ˝e b´dzie on uroczyÊcie
poÊwi´cony. Sta∏o si´ to w dniu 3
listopada 1984 roku, dok∏adnie
w dniu pogrzebu ksi´dza Jerzego
Popie∏uszki. UroczystoÊç odby∏a si´
w nocy w koÊciele pod wezwaniem
NajÊwi´tszego Serca Jezusowego
na osiedlu Majówka w Starachowicach. Aktu poÊwi´cenia dokona∏
ksiàdz Sobczyk. Po poÊwi´ceniu
sztandar zosta∏ ukryty przez Edwarda Imiel´. W 1989 roku ju˝ w nie-
Awers sztandaru „SolidarnoÊci”
w MAN STAR Trucks & Buses
w Starachowicach
Rewers sztandaru „SolidarnoÊci”
w MAN STAR Trucks & Buses
w Starachowicach
Kadencyjny start
DOKO¡CZENIE ZE STR. I
roku trzydziesta rocznica powstania Niezale˝nego Samorzàdnego Zwiàzku Zawodowego
„SolidarnoÊç” stanowi doskona∏à okazj´ do promowania Zwiàzku na poszczególnych poziomach organizacyjnych i budowania pozytywnego wizerunku symbolizujàcego organizacj´
z d∏ugoletnimi tradycjami, kompetentnà, zdolnà do skutecznej obrony praw i interesów pracowniczych. Na wizerunek Zwiàzku wp∏ywa
bezpoÊrednio wewn´trzna sprawnoÊç organizacyjna. Sam przewodniczàcy nie jest w stanie
wykonywaç istniejàcych zadaƒ. B´dàc kierownikiem komisji zak∏adowej (mi´dzyzak∏adowej)
nie jest zwolniony z obowiàzku w∏aÊciwego,
zgodnego z zadaniami zorganizowania pracy
komisji. Zwiàzek na co dzieƒ odpowiedzialny
jest za realizacj´ zadaƒ na wielu p∏aszczyznach
(dialog, p∏ace, warunki pracy, informacja, formacja, promocja, spory zbiorowe, edukacja,
fundusz Êwiadczeƒ socjalnych i inne). Stàd istnieje u poczàtku kadencji pilna potrzeba zorganizowania pracy zwiàzkowej z podzia∏em za-
daƒ dla poszczególnych dzia∏aczy zwiàzkowych
pragnàcych specjalizowaç si´ w ÊciÊle sprecyzowanych zadaniach. Temu, mi´dzy innymi, s∏u˝à tematycznie zró˝nicowane szkolenia organizowane zarówno przez w∏adze krajowe
Zwiàzku jak i struktury regionalne oraz bran˝owe. Zró˝nicowanym zagadnieniom b´dàcym
w gestii Zwiàzku s∏u˝à organizowane zaj´cia
warsztatowe (np. kontakty z mediami) oraz seminaria. Bioràcy udzia∏ w wymienionych zaj´ciach doskonalà swoje umiej´tnoÊci, zdobywajà potrzebnà wiedz´, aby pracujàc w zespole,
solidarnie, skutecznie stawaç w obronie praw
i interesów pracowniczych uzgadniajàc dla przyk∏adu zak∏adowe uk∏ady zbiorowe pracy, regulaminy czy prowadzàc rokowania w ramach
zg∏oszonego sporu zbiorowego. AktywnoÊç
i organizacja pracy stwarza przes∏anki do coraz
wi´kszego i zauwa˝alnego profesjonalizmu
zwiàzkowego, oczekiwanego równie˝ przez
pracodawców. Poczàtek kadencji zmusza do
usprawnieƒ.
Poczet sztandarowy „SolidarnoÊci” w MAN STAR Trucks & Buses
w Starachowicach
podleg∏ej Polsce sztandar zosta∏
przekazany odtworzonej Komisji
Fabrycznej NSZZ „SolidarnoÊç” w
Fabryce Samochodów Ci´˝arowych
w Starachowicach. Obecnie jest on
w∏asnoÊcià Komisji Mi´dzyzak∏adowej NSZZ „SolidarnoÊç” w MAN
STAR Trucks & Buses w Starachowicach, która jest spadkobierczynià Komisji Fabrycznej FSC.
Sztandar jest r´cznie haftowany. ■
XVI WZD
Âwi´tokrzyskiej
„SolidarnoÊci”
XVI Walne Zebranie Delegatów
Regionu Âwi´tokrzyskiego NSZZ
„SolidarnoÊç“ b´dzie obradowaç
29 czerwca 2010 r. w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Pi∏sudskiego w Kielcach. Obrady poprzedzi Msza Êwi´ta sprawowana
przez kapelana „SolidarnoÊci” ks.
Jana I∏czyka w koÊciele pw Trójcy
Âwi´tej. Zjazd ten jest zebraniem
sprawozdawczo-wyborczym, na
którym 158 delegatów wybierze
Przewodniczàcego Zarzàdu Regionu, Zarzàd Regionu, Regionalnà Komisj´ Rewizyjnà i delegatów na Krajowy Zjazd „SolidarnoÊci”. Delegaci nakreÊlà równie˝ program dzia∏ania dla Zwiàzku w Regionie
Âwi´tokrzyskim na nast´pnà czteroletnià kadencj´ 2010-2014. ■
Kazimierz Pasternak
Redaktor naczelny: Andrzej Pawlik
Adres redakcji: 25-502 Kielce, ul. Planty 16A, tel./fax (41) 34-417-38; adres e-mail: [email protected] adres www: solidarnosc.home.pl
Artyku∏ów nie zamówionych redakcja nie zwraca oraz zastrzega sobie prawo do skrótów. Nak∏ad – 400 egzemplarzy. Numer zamkni´to 24.06.2010 r.