Nauczyciele z Cypru z wizytą w „Solidarności”

Transkrypt

Nauczyciele z Cypru z wizytą w „Solidarności”
Region Gda
ski NSZZ „Solidarno
http://www.solidarnosc.gda.pl
Nauczyciele z Cypru z wizyt
w „Solidarno
ci
Dzisiaj gda sk siedzib „Solidarno ci odwiedziła grupa go ci z Cypru. Wymian
miedzynarocdow prowadzi Europejska Konfederacja Zwi zków Zawodowych (ang. European
Trade Union Confederation, ETUC), a w jej ramach gdy ska o wiatowa „Solidarno
.
Zdj
cia: Olga Zieli
ska, Artur Górski
1/4
Region Gda
ski NSZZ „Solidarno
http://www.solidarnosc.gda.pl
2/4
Region Gda
ski NSZZ „Solidarno
http://www.solidarnosc.gda.pl
Krzysztof Do la
, przewodnicz cy ZRG NSZZ „S opowiedział o historii naszego Zwi zku.
Szczególne zainteresowanie wzbudził sztandar zwi zkowy, jeszcze z nazw Mi dzyzakładowy
Komitet Strajkowy.
‒ Sztandar, symbol walki o wolno
nim jeszcze nasz zwi zek rozpocz
i prawa pracownicze powstał w czasie strajku w 1980 roku
ł oficjaln działalno
‒ mówił Krzysztof Do la.
Go cie nauczyciele-zwi zkowcy z wyspy podzielonej mi dzy Greków a Turków w wyniku
konfliktu z 1974 r. - z Republiki Tureckiej Cypru Północnego, na co dzie pracuj w
najwi kszym mie cie wyspy i stolicy dwóch pa stw Nikozji (turecka nazwa Lefkosía, Lefko a)
oraz w historycznych, malowniczych miastach - w Famagu cie i Kyrenii (gr. Kerynia, tur. Girne).
3/4
Region Gda
ski NSZZ „Solidarno
http://www.solidarnosc.gda.pl
Wizyty studyjne s szczególnie wa
na sytuacj polityczn na wyspie.
ne ze wzgl
du nie tylko na współprac
zwi
zkow
ale te
Współprac w ramach ETUC od blisko dekady prowadzi KM NSZZ "Solidarno
" Pracowników
O wiaty i Wychowania w Gdyni. Zapocz tkowały jMonika Ko czyk, obecnie pomorska kurator
o wiaty iZdzisława Hacia, przewodnicz ca Komisji. Wymian koordynuje teraz
Dorota
Szewczyk, z KM o wiatowej NSZZ „S w Gdyni.
Cypr, nazywany wysp Afrodyty, wydaje si by wysp ze snów. Po kryzysie finansowym
wyspa w greckiej cz
ci wraca do stabilizacji. Produkt krajowy jest wy szy ni w Grecji czy
Portugalii. Stopa inflacji ustabilizowała si na poziomie 2 proc., a bezrobocie wynosi 3,6 proc
To trzecia co do wielko ci, zaraz po Sardynii i Sycylii, wyspa na Morzu ródziemnym.
Najbli szym s siadem Cypru jest Turcja, oddalona o 40 mil morskich (74 kilometry) i Syria
(dystans 57 mil, czyli 105 kilometrów).
1 maja 2004 roku Republika Cypryjska (grecka cz
wyspy) wraz z Polsk wst piła do Unii
Europejskiej, jako jedno z dziesi ciu nowych pa stw członkowskich. Do UE nie nale y za
Republika Cypru Północnego.
Przypomnijmy, e Cypr jest od 1974 r. podzielony na cz
południow , b d c pod kontrol
rz du Republiki Cypryjskiej (po uzyskaniu niepodległo ci w 1960 r. przez 17 lat rz dził j
wybitny polityk, arcybiskupem Cypru Makarios III) i północn - zamieszkan przez Turków
cypryjskich, którzy utworzyli Tureck Republik Cypru Północnego.
15 listopada 1983 roku ta cz
terytorium ogłosiła niepodległo
. Tego samego dnia na jej
prezydenta wybrano Raufa Denktasza. Tak powstała Republika Turecka Cypru Północnego
(RTCP).
Ostatnie wybory prezydenckie z 2015 roku w Tureckiej Republice Cypru Północnego wygrał
umiarkowany, lewicowy kandydat Mustafa Akinci, zwolennik porozumienia z Republik
Cypryjsk .
ASG
4/4
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)