1_wniosek o inf studium_1 - miejska pracownia urbanistyczna w

Transkrypt

1_wniosek o inf studium_1 - miejska pracownia urbanistyczna w
..........................................................
(miejscowość, data)
DANE TELEADRESOWE
PROSIMY WYPEŁNIĆ
PISMEM DRUKOWANYM
................................................................
(imię i nazwisko/nazwa)
................................................................
(adres)
...............................................................
...............................................................
(telefon kontaktowy)
Miejska Pracownia Urbanistyczna
w Poznaniu
ul. Prusa 3
60-819 Poznań
WNIOSEK
O INFORMACJĘ O KIERUNKU PRZEZNACZENIA TERENU1
W STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA POZNANIA
Proszę o informację o kierunku przeznaczeniu terenu w Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania
dla terenu w rejonie ulicy / adres................................................................................................
....................................................................................................................................................
nr geodezyjny działki: .................................................................................................................
numer arkusza (mapy): ..............................................................................................................
obręb: .........................................................................................................................................
lub według załącznika graficznego.
.........................................
podpis
1
Jednostką właściwą w zakresie udzielania informacji z uchwalonych planów zagospodarowania
przestrzennego jest Wydział Urbanistyki i Architektury UMP