zobacz - Gimnazjum nr 2 w Zielonej Górze

Komentarze

Transkrypt

zobacz - Gimnazjum nr 2 w Zielonej Górze
Regulamin realizacji projektów edukacyjnych
w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze
Podstawa prawna:
Obowiązujący w Gimnazjum nr 2 w Zielonej Górze Regulamin realizacji projektów edukacyjnych został
opracowany na podstawie:
1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 156, poz. 1046).
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr
4, poz. 17).
3. Statut Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze z dnia 12 grudnia 2002r. (z późn. zm.).
Postanowienia ogólne
1. Uczeń gimnazjum jest zobowiązany do realizacji minimum jednego projektu
edukacyjnego w cyklu edukacyjnym, określonego rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r.
2. Gimnazjum stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, które
mogą być projektami przedmiotowymi lub międzyprzedmiotowymi. Projekty mogą mieć
także charakter (typy projektów):
a) projektów badawczych, mających na celu rozwój wiedzy i umiejętności lub;
b) projektów działania lokalnego – akcja w środowisku lokalnym.
3. Projekty edukacyjne realizowane są w grupach klasowych, międzyklasowych lub
międzyoddziałowych.
4. Projekt jest realizowany w terminie do zakończenia zajęć dydaktycznych w klasie
drugiej. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie
dłużej niż do zakończenia zajęć dydaktycznych w pierwszym semestrze nauki w klasie
trzeciej.
5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa Dyrektor gimnazjum
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
6. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu
rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
7. Projekt edukacyjny realizowany przez uczniów powinien posiadać następujące cechy:
a) uczniowie na wstępie (przystępując do pracy) mają instrukcję działania, czyli opis
przedsięwzięcia, harmonogram pracy, zasady współpracy w zespole, zasady
komunikowania się w zespole oraz z nauczycielem;
b) ma określone cele, czyli uczniowie wiedzą, jakie są ich kierunki działania i jakich
spodziewają się efektów;
c) jest powiązany z programem nauczania, ale rozszerza jego treści;
d) nawiązuje do spraw znanych uczniom, dla nich ważnych i ciekawych;
e) podział zadań i terminy realizacji są z góry określone;
f) z góry znane są zasady monitorowania przez nauczyciela kolejnych etapów pracy
-2-
uczniów;
g) dominuje praca zespołowa, mimo że niektóre zadania uczniowie realizują
indywidualnie;
h) uczy współpracy, nie rywalizacji;
i) łączy treści edukacyjne z różnych dziedzin.
8. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela
i obejmuje następujące działania:
a) wybranie tematu projektu edukacyjnego,
b) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji,
c) wykonanie zaplanowanych działań,
d) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
9. Tematyka projektu może dotyczyć wybranych treści nauczania (określonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów) lub wykraczać poza te treści.
10. Czas trwania projektu jest uzależniony od jego problematyki, ale nie powinien być
krótszy niż 6 tygodni i dłuższy niż 5 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą
Dyrektora, opiekun projektu może przedłużyć jego realizację, ale projekt powinien zostać
zrealizowany w jednym roku szkolnym.
11. Zespoły uczniowskie liczą od 3 do 6 osób. W uzasadnionych przypadkach opiekun może
zdecydować o większej liczbie członków zespołu.
12. Projekt jest realizowany samodzielnie przez uczniów pod opieką nauczyciela-opiekuna.
W trakcie realizacji projektu uczeń / uczniowie mogą korzystać z pomocy innych
nauczycieli.
13. Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na jego ocenę z zachowania.
Szczegółowe kryteria oceny zachowania, dotyczące udziału ucznia w projekcie
edukacyjnym, zapisane są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania zachowania,
a uzyskane punkty uwzględniane są podczas wystawiania oceny końcowo-rocznej w
klasie drugiej (bądź w drugiej i w trzeciej).
14. Udział ucznia w projekcie i temat projektu zostanie odnotowany na świadectwie
ukończenia gimnazjum.
15. Dyrektor szkoły, uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych,
uniemożliwiających udział ucznia w projekcie edukacyjnym na pisemny umotywowany
wniosek rodziców (prawnych opiekunów) może zwolnić ucznia z realizacji projektu.
Wówczas na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie
informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony”
lub „zwolniona”.
16. W przypadku udziału w kilku projektach uczeń wraz z rodzicami (prawnymi opiekunami)
może zdecydować o wyborze projektu, który będzie wpisany na świadectwie
ukończenia gimnazjum w terminie do 30 maja w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
Punkty z zachowania premiujące udział w projekcie przyznawane są jedynie za wybrany
projekt.
Regulamin realizacji projektów edukacyjnych
w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze
-3-
17. Obowiązkowa dokumentacja projektu pozostaje w szkole. W jej skład wchodzi:
a) Karta propozycji projektu edukacyjnego – załącznik nr 1;
b) Deklaracja ucznia udziału w projekcie – załącznik nr 2;
c) Zbiorcza deklaracja klasy – załącznik nr 3;
d) Informacja dla rodziców – załącznik nr 4;
e) Karta Projektu (załącznik nr 5), która zawiera:
 tytuł (temat) projektu,
 skład zespołu projektowego,
 nazwisko opiekuna,
 cele (ogólne i szczegółowe),
 problem rozwiązywany przez ucznia,
 metody pracy,
 zakładane efekty (produkty),
 założenia oceny i ewaluacji projektu,
 harmonogram działań,
 informacje dotyczące konsultacji z opiekunem,
 założenia prezentacji publicznej,
 wykaz dokumentacji projektowej,
 wykonywanych podczas realizacji zadań,
 sprawozdanie z realizacji projektu,
 podpisy członków grupy projektowej.
f) Arkusz oceny projektu – załącznik nr 6.
18. Obowiązkowa dokumentacja projektu prowadzona jest zgodnie z opracowanym przez
szkolny zespół koordynatorów projektów wzorem. O pozostałych dokumentach
niezbędnych do realizacji projektu decyduje opiekun.
19. Wzory dokumentacji projektowej, niezbędnej do prawidłowej realizacji projektów,
udostępniane są nauczycielom w formie elektronicznej na stronie internetowej szkoły.
20. Nauczyciel – opiekun projektu ma prawo opracować własną Kartę Projektu, przy czym
bierze on na siebie odpowiedzialność za jej zgodność z wymogami i zaleceniami MEN
oraz organów nadzoru pedagogicznego. Dodatkowo stosowany dokument nie może
uniemożliwiać opracowanie zbiorczego sprawozdania z realizacji projektów w szkole.
21. Nauczyciel – opiekun projektu ma prawo opracować własny Arkusz oceny projektu
i samooceny ucznia, przy czym bierze on na siebie odpowiedzialność za jego zgodność
z wymogami i zaleceniami MEN oraz organów nadzoru pedagogicznego. Dodatkowo
stosowany dokument nie może uniemożliwiać opracowanie zbiorczego sprawozdania
z realizacji projektów w szkole.
Zadania nauczycieli
1. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za realizację projektów edukacyjnych w szkole.
2. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną powołuje szkolny zespół
koordynatorów projektów składający się z minimum 2 nauczycieli, których zadaniem
jest:
a) udzielanie nauczycielom pomocy merytorycznej na temat metody projektu;
b) zebranie od zespołów przedmiotowych bądź poszczególnych nauczycieli propozycji
Regulamin realizacji projektów edukacyjnych
w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze
-4-
c)
d)
e)
f)
g)
tematów projektów, sporządzenie ich listy zbiorczej, przedstawienie jej dyrektorowi
i radzie pedagogicznej oraz upowszechnienie w sposób przyjęty w szkole;
upowszechnienie informacji na temat projektów;
monitorowanie stanu realizacji projektów;
opracowanie wzoru obowiązkowej dokumentacji projektów;
sporządzenie zbiorczych list uczniów uczestniczących w konkretnych projektach
i dostarczenie ich opiekunom projektów;
podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej
sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego.
3. Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun projektu. Do zadań opiekuna należy:
a) wybranie zakresu tematycznego projektu;
b) wprowadzenie uczniów w tematykę projektu:
 omówienie scenariusza projektu z uczniami,
 przygotowanie uczniów do samodzielnej pracy nad rozwiązaniem problemu,
 dokonanie podziału uczniów na zespoły,
 ustalenie z uczniami rozwiązywanego przez projekt problemu i celów projektu;
c) ustalenie zasad współpracy, w tym przygotowanie kontraktu i podpisanie go
z uczniami;
d) sporządzenie dokumentacji projektowej i zapoznanie uczniów z zasadami jej
prowadzenia;
e) sprawowanie w ciągu roku szkolnego opieki nad uczniami realizującymi projekt oraz
pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu;
f) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu;
g) wspomaganie uczniów realizujących projekt w czasie konsultacji;
h) organizowanie opieki nad uczniami podczas działań projektowych;
i) monitorowanie realizacji projektów przez uczniów;
j) motywowanie uczniów do systematycznej pracy;
a) pomoc w prezentacji projektu;
b) ocenianie kształtujące uczniów realizujących projekt, uwzględniające aktywność na
wszystkich etapach realizacji projektu, samoocenę ucznia i ocenę zespołu;
c) udzielanie uczniowi informacji zwrotnej o jego pracy nad projektem;
d) komunikacja z wychowawcą ucznia nt. jego udziału w projekcie;
e) koordynowanie pracy nauczycieli w przypadku, kiedy projekt edukacyjny jest
międzyprzedmiotowy;
f) ocena i ewaluacja projektu.
4. Wychowawca klasy jest zobowiązany do:
a) poinformowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji
projektu edukacyjnego, na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą
realizować projekt edukacyjny;
b) prowadzenia działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez
wszystkich uczniów klasy, w szczególności związanych z:
 wyborem tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy, w tym
zebraniem Deklaracji udziału w projekcie;
 dopilnowaniem, aby każdy wychowanek w trakcie nauki w gimnazjum uczestniczył
w realizacji przynajmniej jednego projektu edukacyjnego,
 monitorowaniem udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt
z opiekunem zespołu,
 przekazywaniem informacji o wynikach monitorowania rodzicom,
Regulamin realizacji projektów edukacyjnych
w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze
-5-
c) współpracy z opiekunem projektu realizowanego przez uczniów powierzonej klasy,
w tym komunikowania się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania;
d) prowadzenia odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej, związanych z realizacją
przez ucznia projektu edukacyjnego (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa,
inne ustalone przez szkołę).
5. Nauczyciele niebędący opiekunami projektów edukacyjnych, zobowiązani są do
współpracy z opiekunami, w zakresie konsultacji, realizacji i oceny projektu, jeśli zwrócą
się oni do nich o pomoc.
6. Konsultacji uczniom realizującym projekt edukacyjny powinni również udzielać, w miarę
potrzeb i możliwości, nauczyciele innych przedmiotów w szczególności nauczyciel
bibliotekarz i nauczyciel informatyki.
7. Na konsultacje nauczyciele mogą wykorzystać godziny wynikające z art. 42 Karty
Nauczyciela.
Zadania uczniów realizujących projekt
1. Uczeń dokonuje pisemnej Deklaracji udziału w wybranym projekcie (załącznik nr 2)
spośród Szkolnego zestawu projektów edukacyjnych w terminie do 15 września roku
szkolnego, w którym realizuje projekt.
2. Uczeń dokonuje wyboru tematyki projektu po zapoznaniu się z celami i problematyką
zaproponowaną przez nauczycieli – opiekunów projektów, zawartą w Karcie Propozycji
Projektu Edukacyjnego (załącznik nr 1).
3. Uczniowie – członkowie zespołu projektowego – mają za zadanie:
a) aktywnie uczestniczyć we wszystkich etapach realizacji projektu (omówienie
i ustalenie zasad współpracy, wybór tematu projektu, określenie celów,
zaplanowanie pracy, podział zadań i ich wykonanie, publiczne przedstawienie
rezultatów projektu);
b) rzetelnie wywiązywać się z podjętych i wyznaczonych zadań;
c) współpracować z innymi członkami zespołu i opiekunem projektu;
d) dokonać samooceny i oceny innych członków zespołu;
e) publicznie zaprezentować wyniki projektu po jego zakończeniu w terminie
uzgodnionym z opiekunem projektu.
Działania projektowe
1. Projekt obejmuje następujące działania:
a) wybranie tematu projektu przez ucznia;
b) określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji;
c) wykonanie zaplanowanych działań;
d) zbieranie materiałów i ich selekcja;
e) założenie i prowadzenie Karty Projektu (załącznik nr 5).
f) publiczne przedstawienie rezultatów projektu.
Regulamin realizacji projektów edukacyjnych
w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze
-6-
I. Wybór tematu projektu
1. Uczniowie, którzy w kolejnym roku szkolnym będą realizowali projekt edukacyjny, mają
prawo zgłaszania do wychowawców klas propozycji tematów w terminie do 15 maja
roku szkolnego poprzedzającego wykonywanie projektu edukacyjnego. Zgłoszenie to
uczeń dokonuje w formie Karty Propozycji Projektu Edukacyjnego (załącznik nr 1),
zawierającej:
a) temat projektu;
b) typ projektu (np. badawczy, lokalnego działania);
c) cele ogólne projektu;
d) zadania uczniów;
e) zakładane efekty (produkty) projektu;
f) przybliżony termin realizacji;
g) imię i nazwisko opiekuna projektu wraz ze zgodą nauczyciela na objęcie opieką
uczniów realizujących projekt, w formie podpisu na Karcie Propozycji Projektu.
2. Nauczyciele w terminie do 25 maja roku szkolnego poprzedzającego wykonywanie
projektu edukacyjnego dostarczają w formie elektronicznej i papierowej szkolnemu
zespołowi koordynatorów projektów charakterystykę proponowanego do realizacji
projektu, w formie Karty Propozycji Projektu Edukacyjnego (załącznik nr 1), zawierającą:
a) temat projektu;
b) typ projektu (np. badawczy, lokalnego działania);
c) cele ogólne projektu;
d) zadania uczniów;
e) zakładane efekty (produkty) projektu;
f) przybliżony termin realizacji.
3. W terminie do 30 maja roku szkolnego poprzedzającego wykonywanie projektu
edukacyjnego, szkolny zespół koordynatorów projektów, po zasięgnięciu opinii grona
pedagogicznego, ustala Szkolny zestaw projektów edukacyjnych do realizacji w danym
roku szkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem:
a) Interdyscyplinarność projektu (współpraca między nauczycielami);
b) możliwości realizacji;
c) stopnia korelacji z podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum;
d) spodziewanych efektów edukacyjnych;
e) użyteczności projektu;
f) atrakcyjności projektu.
4. W terminie do 5 czerwca roku szkolnego poprzedzającego wykonywanie projektu
edukacyjnego dyrektor szkoły zatwierdza do realizacji i ogłasza Szkolny zestaw
projektów edukacyjnych na stronie Internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń.
5. Rodzice i uczniowie są informowani przez wychowawcę o warunkach realizacji projektu
edukacyjnego na początku roku szkolnego, w którym uczeń ma obowiązek realizować
projekt edukacyjny.
6. Informację o projekcie i jego zasadach rodzice mogą również uzyskać od dyrektora szkoły
podczas bezpośredniego spotkania lub na stronie internetowej szkoły.
7. Uczniowie zainteresowani realizacją konkretnego projektu składają wychowawcy klasy
Regulamin realizacji projektów edukacyjnych
w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze
-7-
pisemną deklarację udziału w jego realizacji. Ostateczny termin wyboru tematu projektu
przypada na 15 września danego roku szkolnego.
8. Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden projekt może
być realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich.
9. Uczeń może odstąpić od realizacji wcześniej wybranego projektu wyłącznie w fazie
planowania prac, czyli po wyrażeniu zgody przez nauczyciela – opiekuna projektu, który
odnotowuje ten fakt w Karcie Projektu Edukacyjnego. Przystąpienie do innego zespołu
może nastąpić za zgodą wszystkich jego członków i nauczyciela – opiekuna projektu.
10. W przypadku, gdy uczeń w określonym przez Dyrektora terminie, nie zgłosi swojego
udziału w żadnym projekcie, wychowawca klasy dokonuje przydziału ucznia do jednego
z zespołów.
11. Wychowawca na podstawie zebranych od uczniów Deklaracji udziału w projekcie
sporządza Zbiorczą deklarację klasy (załącznik nr 3) i przekazuje ją szkolnemu zespołowi
koordynatorów projektów w terminie do 20 września danego roku szkolnego.
Dodatkowo wychowawca sporządza Informację dla rodziców (załącznik nr 4) dotyczącą
udziału ucznia w projekcie i przekazuję ją rodzicom w terminie do 31 października
danego roku szkolnego.
12. Szkolny zespół koordynatorów projektów edukacyjnych na podstawie przekazanych
przez wychowawców Zbiorczych deklaracji klasy sporządzają listy uczestników
konkretnych projektów i przekazują je opiekunom projektów w terminie do 30 września
danego roku szkolnego.
II. Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji
1. Opiekunowie projektów – po zebraniu grupy projektowej – omawiają z uczniami:
scenariusz projektu, harmonogram działań projektowych, wspomagają podział zadań
w grupie, przygotowują kontrakt, omawiają wzory dokumentów i kryteria oceniania
projektu i jego prezentacji.
2. Opiekun projektu w terminie do 15 października przekazuje w formie elektronicznej
szkolnemu zespołowi koordynatorów wstępną wersję Karty Projektu.
3. Opiekunowie projektów i nauczyciele pracujący z uczniami wyznaczają miejsce i terminy
konsultacji.
4. Opiekunowie projektów i nauczyciele pracujący z grupą projektową monitorują
systematyczność prowadzenia Karty Projektu.
III. Wykonanie zaplanowanych działań
1. Realizację projektów edukacyjnych należy zaplanować tak, aby możliwe było ich
zakończenie w terminie do 15 maja danego roku szkolnego.
2. Projekty są realizowane na zasadach określonych przez opiekuna oraz po rozpatrzeniu
uwag uczniów biorących w nich udział.
3. Dyrektor zapewnia i stwarza warunki do realizacji projektu zgodnie z posiadanymi
środkami.
Regulamin realizacji projektów edukacyjnych
w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze
-8-
4. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją
projektu w godzinach jej pracy, wyłącznie pod opieką opiekuna projektu, wychowawcy
lub innych nauczycieli.
5. Uczniowie dokonują samooceny projektu, oceny pracy innych członków zespołu oraz
uzupełniają Kartę Projektu, pod kierunkiem opiekuna projektu, w terminie do 20 maja
danego roku szkolnego.
IV. Zakończenie projektu i prezentacja
1. Projekt kończy publiczna prezentacja, której ramy oraz termin winny być określone
przez opiekuna w porozumieniu z Dyrektorem gimnazjum. Niemniej jednak termin ten
powinien umożliwiać dokonanie oceny prezentacji oraz całego projektu w terminie do 15
maja danego roku szkolnego.
2. Projekt może się kończyć „produktem”, czyli materialnym efektem, który będzie mógł
być łatwo wykorzystany w czasie końcowego pokazu, np.:
a) plakat, collage, inna forma plastyczna;
b) ulotka, broszura, gazetka, książka;
c) prezentacja multimedialna;
d) strona internetowa;
e) model zjawiska;
f) makieta z opisem;
g) nagranie dźwiękowe, film;
h) piknik naukowy, obywatelski;
i) relacja z debaty lub publiczna dyskusja;
j) szkolna lub międzyszkolna wystawa, festiwal prac uczniów;
k) wspólny raport z przeprowadzonego badania;
l) relacja z konferencji naukowej z prezentacjami i warsztatami prowadzonymi przez
uczniów;
m) przedstawienie teatralne, inscenizacja;
n) edukacyjna gra plenerowa (uliczna, szkolna);
o) lub inne za zgodą nauczyciela – opiekunka projektu.
3. Miejsce i termin prezentacji powinien zapewnić możliwie najszerszy udział uczniom,
rodzicom oraz innym uczestnikom i zaproszonym gościom.
4. Gimnazjum w ramach posiadanych środków zapewnia obsługę techniczną publicznej
prezentacji.
V. Ocena projektu
1. Oceny projektu dokonuje jego opiekun, w porozumieniu z wychowawcą i nauczycielami
współpracującymi w realizacji danego projektu.
2. Ocena projektu odnosi się do realizacji całości projektu, poziomu wykonania zadań,
inicjatywy uczniów, systematyczności pracy, współudziału w zespole, sposobu
dokumentowania projektu, publicznej prezentacji oraz uwzględnia samoocenę uczniów.
3. Ocenie podlega każdy z członków zespołu, któremu opiekun winien ponadto przedstawić
informację zwrotną o jego roli w realizacji projektu.
Regulamin realizacji projektów edukacyjnych
w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze
-9-
4. Uczniowie dokonują samooceny projektu oraz oceny innych członków zespołu
projektowego. Oceny te mają wpływ na ocenę uogólniającą.
5. Ocena udziału ucznia w projekcie kończy się stwierdzeniem uogólniającym:
uczestniczył/nie uczestniczył w realizacji projektu.
6. Udział w projekcie edukacyjnym ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z ustaleniami
w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
7. W przypadku, gdy opiekunem projektu jest inny nauczyciel niż wychowawca klasy,
przedkłada on wychowawcy informację o udziale uczniów w projekcie, wymaganą do
ustalenia oceny zachowania, zgodnie z zasadami ustalonymi w WSO.
8. Wkład ucznia w realizację projektu może być też uwzględniony w ocenianiu
przedmiotowym. Zasady takiego oceniania oraz wpływ uzyskanych ocen na ocenę
klasyfikacyjną zawierają zasady oceniania przedmiotowego i szkolnego.
9. Opiekun projektu dokonuje oceny projektu w terminie do 25 maja danego roku
szkolnego.
VI. Ewaluacja Projektu
1. Niezależnie od oceny, opiekun projektu jest zobowiązany do dokonania ewaluacji
projektu w stosunku do każdego ucznia zespołu, na którą składać się powinny
następujące informacje:
a) o osiągniętych celach,
b) o mocnych i słabych stronach,
c) wskazanie popełnionych błędów i sposobach ich wyeliminowania.
2. Opiekun projektu dokonuje jego ewaluacji w terminie do 10 czerwca danego roku
szkolnego.
Postanowienia końcowe
1. Po zakończeniu wszystkich prac związanych z realizacją projektu w danym roku
szkolnym opiekun projektu dostarcza dokumentację projektową w wersji papierowej
i elektronicznej szkolnemu zespołowi koordynatorów projektów w terminie do
30 czerwca roku szkolnego, w którym był realizowany projekt.
2. Szkolny zespół koordynatorów projektów tworzy zbiorcze sprawozdanie z realizacji
projektów i przedstawia je Radzie Pedagogicznej w terminie do 31 sierpnia danego roku
szkolnego.
3. Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca
nauki ucznia w Gimnazjum nr 2.
4. Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące pojawić się podczas realizacji
projektu.
5. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego
regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.
Regulamin realizacji projektów edukacyjnych
w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze