EdB - Gimnazjum 54

Komentarze

Transkrypt

EdB - Gimnazjum 54
Rok szkolny 2016/2017
Przedmiotowy system oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa
Stosowany przez Dorotę Kawińską
Stosowany w klasach trzecich
I.
Oceny cząstkowe
1. Ocenie przedmiotowej podlegają czynności uczniów takie jak:
a. Wykazanie się znajomością powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej
b. Poznawanie zasad prawidłowego działania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia
c. Wykazanie się umiejętnością udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
d. Samokształcenie i umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania informacji
e. Systematyczne i staranne prowadzenie zeszytu przedmiotowego.
2. Osiągnięcia edukacyjne ucznia są sprawdzane w następujący sposób:
a. Praca na lekcji: odpowiedź ustna, aktywność (waga 1),
b. Sprawdziany wiadomości (prace klasowe) po zrealizowanym dziale – zapowiedziane uczniom co najmniej
tydzień wcześniej i poprzedzone powtórzeniem (waga 3), praca klasowa jest obowiązkowa, uczeń nieobecny na
niej ma obowiązek jak najszybszego napisania jej; termin uzgadnia z nauczycielem, jeśli terminu nie dotrzyma
bez usprawiedliwienia – nauczyciel ma prawo odmówić ponownego ustalenia terminu zaliczenia i postawić
ocenę niedostateczną,
c. Kartkówki oparte na celach pojedynczych lekcji, badające opanowanie pojedynczych utrwalanych lub
wprowadzanych umiejętności, mogą być niezapowiedziane, obejmują materiał maksymalnie 3 ostatnich lekcji,
trwają nie dłużej niż 15 min (waga 2),
d. Prace domowe – w razie nieobecności na lekcji uczeń jest zobowiązany do oddania pracy nie później niż w
ciągu 12 dni roboczych od czasu ustania nieobecności,
e. Zeszyty przedmiotowe (w nich daty i tematy zajęć, wymagane notatki, zadania, prace domowe; w razie
nieobecności ucznia na zajęciach powinien on jak najszybciej uzupełnić zaległości: wiedzę i umiejętności oraz
zapisy w zeszycie przedmiotowym (waga 1),
f. Prace dodatkowe dla chętnych (można za nie uzyskać ocenę celującą lub bardzo dobrą; wpisanie oceny niższej
jest możliwe wyłącznie za zgodą ucznia (waga 1)
i inne- ustalone przed oceną z uczniami.
3. Uczeń może jednokrotnie poprawić każdą ocenę cząstkową (poza oceną bardzo dobrą) w terminie i formie
uzgodnionej z nauczycielem – nie później ni ż 2 tygodnie od daty uzyskania oceny.
Do średniej ważonej wliczana jest zarówno ocena poprawiana z wagą 1, jak i poprawiona z wagą właściwą
danej formie sprawdzania wiedzy.
4. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie przebiega
następująco:
a. Każda ocena z pracy pisemnej jest uzasadniona przyznaną punktacją, a w razie potrzeby - dodatkowym
pisemnym komentarzem do niej, co uczeń zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć.
b. Każda ocena za odpowiedź ustną jest uzasadniona ustnie na forum klasy, ze wskazaniem obszarów poprawnie
wykonanych i umiejętności wymagających ćwiczenia.
5. Przekazywanie rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach
ucznia przebiega:
a. poprzez dziennik elektroniczny, gdzie w komentarzu do oceny lub w wysyłanych wiadomościach można
zamieścić informacje na ten temat.
b. drogą e-mailową, przez dziennik elektroniczny lub telefonicznie z inicjatywy nauczyciela lub rodziców.
c. na spotkaniach zorganizowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodziców w czasie dni otwartych lub w innym
ustalonym czasie.
6. Progi procentowe dla poszczególnych ocen cząstkowych:
 0%-50%- stopień niedostateczny
 >50%-60%- stopień dopuszczający
 >60%-75%- stopień dostateczny
 >75%-85%- stopień dobry
 >85%-95%- stopień bardzo dobry
 >95%-100%- stopień celujący
7. Skala ocen cząstkowych:
stopień
Wartość do średniej
Celujący
6
Celujący z minusem
5,75
Bardzo dobry z plusem
5,5
Bardzo dobry
Bardzo dobry z minusem
Dobry z plusem
Dobry
Dobry z minusem
Dostateczny z plusem
Dostateczny
Dostateczny z minusem
Dopuszczający z plusem
Dopuszczający
Dopuszczający z minusem
Niedostateczny
5
4,75
4,5
4
3,75
3,5
3
2,75
2,5
2
1,75
1
II.
Prace ucznia
1. W razie nieobecności w dniu przedstawiania lub wykonywania danej pracy uczeń musi wywiązać się z tego
zadania w ustalonym z nauczycielem terminie nie później niż w ciągu 12 dni roboczych po ustaniu
nieobecności.
2. Uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji sprawdzone i ocenione prace klasowe, a do przechowania pozostałe
prace pisemne zgodnie z terminami zawartymi w Statucie ZS 54. Nauczyciel jest zobowiązany do
przechowywania prac klasowych do dnia, w którym mija roczny termin zgłaszania zastrzeżeń rodziców,
jeżeli stwierdzą, uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z
przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
3. Uczeń przechowujący swoje prace (kartkówki, pisemne prace domowe) udostępnia je swoim rodzicom.
Sprawdzone i ocenione sprawdziany ucznia są udostępniane jego rodzicom na pisemną prośbę rodzica przez
dziennik elektroniczny na terenie szkoły w ustalonym miejscu i czasie.
III.
Nieprzygotowania
1. W przypadku zdarzeń losowych uczeń ma prawo jeden raz w trymestrze skorzystać z tzw. nieprzygotowania
bez wyjaśniania jego powodów.
2. Nieprzygotowania zgłasza się ustnie w trakcie sprawdzania obecności na początku zajęć.
IV.
Oceny klasyfikacyjne
1. Podstawą wystawienia oceny klasyfikacyjnej jest wskazana w dzienniku elektronicznym średnia ważona z
ocen:
 w przypadku oceny trymestralnej- z danego trymestru;
 w przypadku oceny końcoworocznej lub końcowej – z całego roku.
2. Propozycję oceny klasyfikacyjnej wystawia się wg poniższej skali:
Ocena
klasyfikacyjna
Celujący
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny
Dopuszczający
Niedostateczny
średnia ważona
Jak na bdb oraz zaliczona
jedna praca dodatkowa
Co najmniej 4,61
Co najmniej 3,61
Co najmniej 2,61
Co najmniej 1,61
Poniżej 1,61
3. O niższą niż celująca, ale wyższą o jeden stopień niż przewidywana trymestralną/ końcoworoczną/
końcową ocenę klasyfikacyjną może wystąpić do nauczyciela uczeń spełniający wszystkie poniższe
warunki:
a. wykonał w trymestrze wszystkie obowiązkowe zadania;
b. systematycznie korzystał z możliwości poprawiania ocen;
c. systematycznie prowadzi estetyczny zeszyt przedmiotowy z pełnymi i czytelnymi notatkami;
d. przechowuje wszystkie sprawdzone i ocenione swoje prace pisemne.
4. W przypadku ucznia spełniającego powyższe warunki i ubiegającego się o podwyższenie oceny, nauczyciel
ma obowiązek ustalić zadania umożliwiające poprawienie jej oraz kryteria zaliczenia tych zadań, a uczeń
musi się z nich wywiązać do dnia poprzedzającego wystawienie oceny „długopisem”. Jeśli ustalone kryteria
zaliczenia zadań i terminy zostaną zrealizowane, uczeń uzyskuje ocenę wyższą niż pierwotnie
przewidywana.
5. Jeżeli uczeń nie spełnia kryteriów opisanych w pkt. IV. 3 niniejszego PSO, końcoworoczną/ końcową
ocenę wyższą niż przewidywana może uzyskać jedynie w wyniku egzaminu sprawdzającego opisanego
w Statucie ZS 54 § 50 a § 11 pkt. 16-18.
V.
Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych ocen:
a. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeżeli nie uczęszcza na zajęcia, wykazuje wyraźny brak
wiadomości zapamiętanych, nie radzi sobie samodzielnie z najprostszymi pytaniami, nawet z pomocą
nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności; nie prowadzi
zeszytu, nie wykonuje prac domowych, odmawia wykonywania poleceń nauczyciela na lekcji, nie
przystępuje do pisania prac pisemnych, nie jest zainteresowany poprawianiem negatywnych ocen,
b. Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeżeli posiada słabą znajomość podstawowych umiejętności,
posiada wiadomości zapamiętane, wykonuje najprostsze zadania pod kierunkiem nauczyciela; często
zdarza mu się brak zeszytu lub prac domowych, okazuje zainteresowanie zajęciami na miarę swoich
możliwości, popełnia liczne błędy, stosuje niepoprawny styl,
c. Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeżeli posiada wiadomości zapamiętane , samodzielnie wykonuje
zadania i ćwiczenia, posiada zeszyt z notatkami, wykonuje prace domowe i rozlicza się na czas z
zadanych prac,
d. Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeżeli samodzielnie wykonuje zadania o średnim stopniu trudności,
samodzielnie potrafi uporządkować i sformułować treści oraz wyciąga z nich prawidłowe wnioski,
potrafi w sposób praktyczny posługiwać się wiadomościami według podanych wzorów; systematycznie
prowadzi zeszyt, zazwyczaj wykonuje prace domowe i rozlicza się w terminie z zadanych prac,
e. Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeżeli samodzielnie wykonuje zadania o wyższym poziomie
trudności, samodzielnie potrafi uporządkować i sformułować treści oraz wyciąga z nich prawidłowe
wnioski, potrafi w sposób praktyczny posługiwać się wiadomościami według podanych wzorów;
systematycznie prowadzi zeszyt, wykonuje wszystkie prace domowe i rozlicza się na czas z zadanych
prac,
f. Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeżeli spełnia kryteria uzyskania oceny bardzo dobrej oraz poprawnie
wykona pracę dodatkową.
VI.
Postanowienia końcowe
1. We wszystkich kwestiach nieujętych w PSO obowiązują przepisy Statutu ZS 54 § 50 a.
2. We wszystkich kwestiach nieujętych w PSO i w Statucie ZS 54 § 50 a decyzję podejmuje nauczyciel
wystawiający ocenę po zasięgnięciu opinii zainteresowanych uczniów.

Podobne dokumenty