DOSTAWA ZESTAWÓW WYMIENNYCH DO WENTYLACJI PŁUC

Transkrypt

DOSTAWA ZESTAWÓW WYMIENNYCH DO WENTYLACJI PŁUC
DOSTAWA ZESTAWÓW WYMIENNYCH DO WENTYLACJI PŁUC DO
URZĄDZENIA TECHNEGAS
Numer ogłoszenia: 2/APT/2016
Data zamieszczenia: 19.08.2016 r.
Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202
Kraków
Informacje dotyczące zamówienia:
1. Dostawy produktu leczniczego używanego do scyntygrafii wentylacyjnej płuc.
2. Zobowiązanie do dostarczenia 200 zestawów produktu leczniczego w terminach
wskazanych przez Zamawiającego, w cenie wskazanej w ofercie oraz następnie w
umowie zakupowej. Zamówienia złożone będą w formie pisemnej lub faksem oraz
będzie określało ilość zamawianego produktu leczniczego, a także termin jego
dostarczenia Zamawiającemu.
3. Maksymalny termin realizacji zamówienia określa się na 14 dni licząc od daty
otrzymania zamówienia przez Wykonawcę.
4. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy zakupu, której wzór jest
załącznikiem do niniejszego postępowania.
5. Tabela cenowa:
Opis
Zestaw wymienny do wentylacji
płuc do urządzenia Generator
Technegas składający się z
grafitowego tygielka i zestawu
rurek
Ilość
Cena
jednostkowa
netto
Stawka
VAT
Wartość
brutto
Nazwa
handlowa
200
6. Ofertę należy złożyć w terminie do 05.09.2016 r. do godz. 11
7. Miejsce składania ofert: ofertę opatrzoną pieczęcią Wykonawcy należy złożyć
w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Prądnickiej 80 w Krakowie w budynku Centrum
Administracyjno-Konferencyjno-Szkoleniowego (kancelaria dziennika podawczego).
8. Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani
ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru
jakiejkolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do występowania
z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył
ofertę.
9. Warunki zgłaszania ofert:
 Wykonawca musi posiadać zezwolenie na prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej lub inny dokument równoważny, umożliwiający obrót
przedmiotem zamówienia, jeśli jest wymagany przez przepisy prawa.
 Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
 Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w zamkniętej
kopercie lub innym opakowaniu, wyraźnie oznaczonej numerem postępowania
wskazanym w ogłoszeniu.
 Oferta zawiera datę końcową związania ofertą, nie krótszą niż 3 tygodnie od
daty złożenia oferty.