karta charakterystyki

Transkrypt

karta charakterystyki
KARTA CHARAKTERYSTYKI
data wydania:
data aktualizacji:
SPECJALISTYCZNY PREPARAT DO MYCIA SILNIKÓW
21.08.2008
10.03.2009
1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRODUCENTA
1.1.
1.2.
Nazwa produktu:
Zastosowanie:
1.3.
Identyfikacja dystrybutora
1.4
Telefon alarmowy
Specjalistyczny preparat do mycia silników
Preparat przeznaczony do mycia silników oraz usuwania plam ze smarów i
olejów.
INTER CARS
Ul. Powsińska 64
02-903 Warszawa
Tel: 22-714-19-95,
telefon alarmowy: 112, STRAŻ POŻARNA 998 lub najbliższa terenowa
jednostka Państwowej Straży Pożarnej
Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej: (42) 631 47 24
2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
2.1.
2.2.
Zagrożenia zdrowia:
Zagrożenia dla środowiska:
Produkt drażniący. Działa drażniąco na oczy i skórę.
-
3. SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH
Skład
Nr WE
Nr CAS
Nr indeksowy
Zawartość
Wodorotlenek sodu
215-185-5
1310-73-2
011-002-00-6
1,2 %
Alkohol izopropylowy
200-661-7
67-63-0
603-117-00-0
5%
203-539-1
107-98-2
603-064-00-3
5%
Dietanoloamina
203-868-0
111-42-4
603-071-00-1
3%
C12-C15 Pareth- 7
Polimer
68131-39-5
-
3%
1-metoksypropan -2-ol
Klasyfikacja
Znak
Zwrot R
C
R35
Xi
R36-67
F
R11
-
R10,R67
Xi
Xn
Xi
N
R41-38
R22-48/22
R41
R 50
4. PIERWSZA POMOC
4.1.
Po zanieczyszczeniu skóry:
4.2.
Po zanieczyszczeniu oczu:
4.3.
Po spożyciu:
4.4.
Po narażeniu dróg oddechowych:
Dokładnie oczyścić skórę dużą ilością wody. W razie potrzeby wezwać
lekarza.
Przemywać oczy dużą ilością wody przez około 15 minut. Zasięgnąć porady
lekarza najlepiej okulisty. Uwaga: osoby narażone na skażenie oczu
powinny być pouczone o konieczności i sposobie ich natychmiastowego
płukania.
Nie wywoływać wymiotów. Nie stosować środków zobojętniających. Wezwać
niezwłocznie lekarza.
usunąć osobę poszkodowaną z obszaru zagrożenia zachowując własne
bezpieczeństwo. Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Chronić przed utratą
ciepła. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny, należy ułożyć go w pozycji
bezpiecznej i kontrolować oddech. Zastosować sztuczne oddychanie, jeżeli
poszkodowany nie oddycha. Niezwłocznie wezwać lekarza.
5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
Środki gaśnicze:
Niedozwolone środki gaśnicze:
Środki ochrony indywidualnej dla
strażaków:
Szczególne zagrożenia:
Brak ograniczeń środków gaśniczych.
Nie dopuścić do przedostania się wody do zbiorników
Aparat powietrzny tlenowy izolujący służący do ochrony dróg oddechowych,
kombinezon ochronny. Gogle ochronne.
-
6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA
P. Kutyła
Strona 1 z 1
KARTA CHARAKTERYSTYKI
SPECJALISTYCZNY PREPARAT DO MYCIA SILNIKÓW
6.1.
Środki ochrony osobistej:
6.2.
Środki ochrony środowiska:
6.3.
Usuwanie zanieczyszczeń:
data wydania:
data aktualizacji:
21.08.2008
10.03.2009
ochronę osobistą powinny stanowić ubrania ochronne, rękawice gumowe
oraz hełm z osłoną części twarzowej lub część twarzowa maski przeciw
gazowej lub okulary szczelnie przylegające do twarzy. Nie wdychać par.
Zapewnić wentylację.
zlokalizować miejsce wycieku i przystąpić do jego likwidacji unikając
zbędnego ryzyka. Zabezpieczyć przez uszczelnienie, teren na którym
wystąpił wyciek przed możliwością rozprzestrzeniania. Unikać tworzenia i
wdychania oparów.
Pokryć piaskiem lub ziemią. Zebrać do szczelnie zamkniętych ,
oznakowanych pojemników i przekazać do utylizacji. Zanieczyszczoną
powierzchnię zobojętnić kwasem siarkowym , spłukać dużą ilością wody.
7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ / PREPARATEM I JEJ / JEGO MAGAZYNOWANIE
7.1.
Postępowanie z substancją:
7.2.
Magazynowanie:
nie dopuszczać do rozlania, kontaktu z oczami, skórą i oblania odzieży.
Unikać wdychania oparów. Stosować sprawną wentylację pomieszczeń.
Postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w
suchych i przewiewnych pomieszczeniach magazynowych, w temperaturze
powyżej 10 C. Przestrzegać zasad gospodarki magazynowej. Podjąć
niezbędne środki w celu uniknięcia przedostania się preparatu do kanalizacji,
zbiorników wodnych, rzek, wód gruntowych i do gleby z powodu
rozszczelnienia się opakowań lub systemów przesyłowych. Stosować
zgodnie z przeznaczeniem. Chronić przed wilgocią .
8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Stosowane środki ochrony indywidualnej powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia
2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259, poz. 2173). Środki ochrony
osobistej należy oczyścić w celu ponownego użycia.
8.1.
8.3.
8.4.
NDS dla NaOH
NDSCh dla NaOH
NDS dla alkoholu izopropylowego
NDSChdla alkoholu izopropylowego
Kontrola narażenia w miejscu
pracy:
Środki ochrony indywidualnej:
3
0,5 mg/m
1,0
3
mg/m
900
mg/m
1200
3
3
mg/m
Wentylacja miejscowa wywiewna oraz wentylacja ogólna pomieszczenia.
Unikać kontaktu z oczami.
Rękawice ochronne gumowe, okulary ochronne, odpowiednia odzież
ochronna i obuwie ochronne. Udostępnić myjkę do mycia oczu lub możliwość
szybkiego przemycia oczu.
9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
9.11.
9.12.
9.13.
9.14.
9.15.
9.16.
Postać:
Barwa:
Zapach:
pH:
Temperatura wrzenia:
Temperatura topnienia:
Temperatura zapłonu:
Temperatura samozapłonu:
Palność:
Granice wybuchowości:
Właściwości utleniające:
Prężność par w 20C:
Gęstość w 20C:
Rozpuszczalność w wodzie:
Rozpuszczalność w innych
rozpuszczalnikach:
Lepkość w 25 C
ciecz
Jasnożółta do brązowej
Charakterystyczny dla użytych składników
Około 8,5 – 9,5
Nie dotyczy
Nie ustalone
nie ustalone
nie stwarza zagrożenia wybuchowego
Nie ustalone
Nie ustalone
Nie ustalone
Całkowicie rozpuszczalny w wodzie
-
Strona 2 z 5
KARTA CHARAKTERYSTYKI
SPECJALISTYCZNY PREPARAT DO MYCIA SILNIKÓW
data wydania:
data aktualizacji:
21.08.2008
10.03.2009
10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
Stabilność:
Materiały, których należy unikać:
Warunki, których należy unikać:
Niebezpieczne produkty rozkładu:
substancja stabilna w normalnych warunkach stosowania.
Metale alkaiczne
Wilgoć.
-
11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1.
Działanie na skórę:
11.2.
11.3.
Działanie na oczy:
Działanie
po
inhalacyjnym:
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
Powoduje podrażnienia, może powodować zaczerwienienia, swędzenie,
Powoduje podrażnienia, pieczenie, łzawienie.
narażeniu Może powodować poważne podrażnienia układu oddechowego. Niskie
stężenia mogą powodować podrażnienia gardła, pieczenie w płucach, kaszel
i trudności w oddychaniu. Mogą wystąpić bóle i wymioty.
Działanie kancerogenne:
nie jest klasyfikowany jako rakotwórczy.
Działanie mutogenne:
nie jest klasyfikowany jako mutogenny
Działanie przewlekłe:
Toksyczność ostra:
LD50>2000 mg/kg(szczur)
Doustnie dla alkoholu
LD50>2000mg/kg(królik)
Skóra
12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1.
12.2
Mobilność:
Ekotoksyczność:
Dobrze rozpuszczalny w wodzie.
LC50>100mg/l/48h(alkohol izopropylowy)—dla ryb
EC50>100mg/l/24h(alkohol izopropylowy) – dla rozwielitek
EC50>100mg/l/72h(alkohol izopropylowy) – dla alg
LC50 ryby=45,4 mg/l/ 96 godz dla wodorotlenku sodu
EC50(dafine)=76mg/l/24h dla wodorotlenku sodu
13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
Należy przestrzegać przepisów:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62, poz. 628) z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2005 nr 175 poz.
1458; Dz.U. 2006 nr 63, poz. 441; Dz.U. 2007 nr 39, poz. 251; Dz.U. 2007 nr 88, poz. 587).
Ustawa z dnia 11 maja 2001 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. 2001 nr 63, poz. 638) z późniejszymi
zmianami (Dz.U. 2003 nr 7, poz. 78; Dz.U. 2004 nr 11 poz. 97; Dz.U. 2004 nr 96, poz. 959; Dz.U. 2005 nr 175, poz. 1458).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2001 nr 112, poz. 1206).
13.1.
Odpad substancji:
13.2.
Odpad opakowaniowy:
Nie usuwać do kanalizacji. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego
produktu przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Kod odpadu 06 02 04
opakowania jednorazowego użytku przekazać do upoważnionego odbiorcy
odpadów. Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie przeprowadzać zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Kod opakowania 15 01 02
14. INFORMACJE O TRANSPORCIE
Nie podlega przepisom ADR
15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH
Wykaz aktów prawnych dotyczących substancji i preparatów chemicznych.
I. Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11.01.2001r. (Dz.U. Nr 11, poz.84 z późn. zmianami)
Akty wykonawcze do Ustawy:
1.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 08.02.2010 r. W sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z
klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 27/2010 poz. 140)
Strona 3 z 5
KARTA CHARAKTERYSTYKI
SPECJALISTYCZNY PREPARAT DO MYCIA SILNIKÓW
data wydania:
data aktualizacji:
21.08.2008
10.03.2009
2.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów
chemicznych (Dz.U. Nr 171/2004 poz. 1666) ZMIANA - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych ( Dz.U. Nr 43/2009 poz. 353)
3.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 05.03.2009r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i
preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 53/2009 poz.439)
4.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 04.10.2001r. w sprawie nadania statutu Biuru do Spraw Substancji i
Preparatów Chemicznych (Dz.U. Nr 121/2001 poz.1308)
5.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 05.07.2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków
produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów
(Dz.U. Nr 168/2004 poz.1762 z późn. zm.)
6.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.07.1996r. w sprawie wykazu jednostek upoważnionych
do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia
oraz zakresu tych badań (Dz. U. Nr 101/1996 poz.473 zm. wyn. z Ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i
preparatach chemicznych Dz.U. Nr 11/2001 poz.84)
7.
Rozporządzenie nr 648/2004/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów (Dz.U. L 104 , z 08.04.2004, str1-35)
8.
Rozporządzenie nr 907/2006/WE zmieniającego rozporządzenie nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie detergentów w celu dostosowania jego załączników III i VII. (Dz.U. L 168 z 21.6.2006,. str. 5)
9.
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie listy substancji nowych zamieszczonych w
Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych ELINCS Europejski Wykaz Notyfikowanych Substancji
Chemicznych
Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie listy substancji nowych zamieszczonych w Europejskim Wykazie Notyfikowanych
Substancji Chemicznych (ELINCS) (Dz.Urz. MZ 03.1.1)
10. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie listy substancji chemicznych występujących w
produkcji lub w obrocie (Dz.Urz. MZ. 03.1.1)
ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej
Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
15.1.
Klasyfikacja:
15.2.
Zwroty R:
Xi – produkt drażniący
36/38- działa drażniąco na oczy i skórę
Strona 4 z 5
KARTA CHARAKTERYSTYKI
SPECJALISTYCZNY PREPARAT DO MYCIA SILNIKÓW
15.3.
Zwroty S:
15.4 Oznakowanie opakowania:
data wydania:
data aktualizacji:
21.08.2008
10.03.2009
1/2 - przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi
26 - zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i
zasięgnąć porady lekarza.
37/39 – nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy
46 – w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza– pokaż
opakowanie lub etykietę.
Specjalistyczny preparat do mycia silników
Xi – produkt drażniący
36/38- działa drażniąco na oczy i skórę
1/2 - przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi
26 - zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i
zasięgnąć porady lekarza.
37/39 – nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
46 – w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza– pokaż
opakowanie lub etykietę.
16. INNE INFORMACJE
16.1.
Działa drażniąco na oczy i skórę
Skład:
Przechowywać
C<5%
fosfonianypod zamknięciem i chronić przed dziećmi
Zanieczyszczone
oczy
przemyć środki
natychmiast
dużą ilością
wody i zasięgnąć
5%<c<15%
anionowe
i niejonowe
powierzchniowo
czynne
porady lekarza.
5%<c<15%
węglowodory alifatyczne
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i
okulary lub ochronę twarzy
W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz niezwłocznie zasięgnij
porady lekarza- pokaz etykietę.
Materiały źródłowe:
karta charakterystyki producenta oraz internetowe bazy danych; polskie i
unijne przepisy prawne, literatura fachowa.
16.2. Szkolenia:
Zakład pracy: wymagane dokumenty o przebyciu szkoleń BHP/PPOŻ oraz
szkoleń na stanowisku pracy.
16.3 Aktualizacja karty:
Zmian dokonano w punktach 3, 8,15
W przypadku mieszania z innymi substancjami konieczne
jest upewnienie
się, że nie wystąpią dodatkowe zagrożenia.
porady lekarza
– pokaż etykietę.
Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej opisuje produkt ze względu na bezpieczeństwo i higienę pracy. Informacje te
nie stanowią gwarancji właściwości produktu.
Wykaz zwrotów R:
R41-ryzyko poważnego uszkodzenia oczu
R10-produkt łatwopalny
R11-produkt wysoce łatwopalny
R35-powoduje poważne oparzenia
R36-działa drażniąco na oczy
R38-działa drażniąco na skórę
R41-ryzyko poważnego uszkodzenia oczu
R50-działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
R67- pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy
R48/22-działa szkodliwie po połknięci –stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
Strona 5 z 5