„wybór operatora usługi transmisji danych karty SIM związanych z

Komentarze

Transkrypt

„wybór operatora usługi transmisji danych karty SIM związanych z
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„wybór operatora usługi transmisji danych karty SIM związanych z eksploatacją
Strona
1/7
i realizacją „Systemu biletu elektronicznego i system informacji dźwiękowej
– II postępowania
Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. 09- 400 Płock ul. Przemysłowa 17, tel. 367-51-10, fax 367-51-14
ogłasza postępowanie ofertowe
„wybór operatora usługi transmisji danych karty SIM związanych z eksploatacją i realizacją
„Systemu biletu elektronicznego i system informacji dźwiękowej
Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych stanowiącym załącznik
nr 1 Uchwały Zarządu Spółki „Komunikacja Miejska – Płock” Sp. z o.o. z dnia 29.01.2010r.
SPORZĄDZIŁ
.............................................
podpis i pieczęć imienna
........................................
data
.....................................................................
data
KOMISJA PRZETARGOWA
Przewodniczący
-Robert Pawłowski
……………….
Członek
- Piotr Konieczkowski
……………….
Członek
- Piotr Milner
……………….
Członek
- Jacek Woźnicki
……………….
ZATWIERDZIŁ DO STOSOWANIA
w dniu
...............................................................
......................................................................................
podpis i pieczęć imienna
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Mazowieckiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„wybór operatora usługi transmisji danych karty SIM związanych z eksploatacją
Strona
2/7
i realizacją „Systemu biletu elektronicznego i system informacji dźwiękowej
Rozdział I. Zamawiający
Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, 09- 400 Płock ul. Przemysłowa 17, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorstw w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000134810 – rejestr
prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, NIP 774-23-52-235, REGON 610403912, kapitał zakładowy w wysokości 29.160.500,00 zł
, tel. 24 367-51-10, fax 24 367-51-14, adres strony internetowej : www.kmplock.eu, godziny urzędowania:
pn.-pt. 7 00 - 1500
Rozdział II Tryb udzielenia zamówienia publicznego
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z
Regulaminem udzielania zamówień
publicznych stanowiącym załącznik nr 1 Uchwały Zarządu Spółki „Komunikacja Miejska – Płock” Sp. z o.o. z
dnia 29.01.2010r.
III. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest :
- budowa , konfiguracja, uruchomienie sieci APN dla KM-Płock w terminie dostawy 40 szt. kart tj. do
dnia 10.09.2012r.
- dostawa 235 szt. kart SIM do APN KM-Płock i ich aktywacja
Wymagania dotyczące kart:
- Karty powinny być aktywowane w prywatnym APN, karty powinny mieć również dostęp do publicznego APN
- limit transferu danych: minimum 10 MB na jedną kartę SIM, dodatkowo limit transferu do wszystkich kart w
APN
- Połączenie urządzeń mobilnych z serwerami zlokalizowanymi w CBS poprzez dedykowane łącze z VPN.
- Prawidłowe i darmowe logowanie przy przełączaniu między BTS-ami.
- Operator musi zapewnić odpowiednią adresację urządzeń (adresy IP).
- APN podłączony z serwerownią kanałem VPN.
- Możliwość dostępu do serwerów poprzez 3 dedykowane kanały VPN.
- Pokrycie sygnałem sieci z BTS-ów na całym obszarze, gdzie poruszają się pojazdy (obszar poruszania się
autobusów KM-Płock dostępny na stronie www.kmplock.eu)
- Maksymalny czasy opóźnienia przesyłu danych – 5 sek.
- Rozkład ruchu (przesyłania danych) będzie zgodny z rytmem funkcjonowania komunikacji miejskiej (w ciągu
doby i poszczególnych dni tygodnia) - największy ruch w godzinach szczytu, w godzinach nocnych (23:00 do
4:00) praktycznie brak transmisji.
- Karty będą dostarczane wg harmonogramu:
• 40 szt. w terminie do 10.09.2012r.
• 75 szt. w terminie do 01.10.2012r.
• 60 szt. w terminie do 20.10.2012r.
• 60 szt. w terminie do 10.11.2012r.
Rozdział IV. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Mazowieckiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„wybór operatora usługi transmisji danych karty SIM związanych z eksploatacją
Strona
3/7
i realizacją „Systemu biletu elektronicznego i system informacji dźwiękowej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Rozdział V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Rozdział VI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie;
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Rozdział VII. Termin wykonania zamówienia
30.11.2013r.
Rozdział VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają wiedzę i doświadczenie;
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
Ocena spełniania warunków udziału postępowaniu.
1) Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz
żądane przez Zamawiającego dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków.
2) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie poprzez sprawdzenie zgodności
złożonych oświadczeń i dokumentów z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych warunków
zamówienia
3) Wykonawca, który nie złożył oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokumentów potwierdzających spełnianie tych
warunków (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy prawo zamówień publicznych) podlega wykluczeniu z
postępowania.
Rozdział IX Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Wymagane dokumenty i oświadczenia
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wobec podmiotu wykonawcy wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert .
2) oświadczenie, że spełnia warunki określone art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych
3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
3
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Mazowieckiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„wybór operatora usługi transmisji danych karty SIM związanych z eksploatacją
Strona
4/7
i realizacją „Systemu biletu elektronicznego i system informacji dźwiękowej
Forma dokumentów
Zamawiający wymaga przedłożenia w ofercie oryginałów dokumentów lub ich kserokopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę
Rozdział X SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT
1.Oferta winna być sporządzona czytelnie, w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem
nieważności, w sposób uniemożliwiający bezśladowe usunięcie lub zmianę zapisanych w niej informacji.
2.Wszystkie strony lub kartki oferty winny być parafowane przez osobę lub osoby upełnomocnione ze strony
oferenta i ponumerowane, przy czym ilość stron lub kartek, z których składa się oferta wraz z załącznikami
należy wpisać na FORMULARZU OFERTOWYM.
3.Zamawiający zaleca, aby ofertę umieścić w kopercie opisanej nazwą
i adresem oferenta oraz
zamawiającego (tak jak kopertę zwrotną !), którą następnie umieścić w kopercie zewnętrznej opatrzonej
tytułem:
Komunikacja Miejska -Płock Sp. z o.o.
09- 400 Płock ul. Przemysłowa 17
„dostawa karty SIM”
4.Oferta winna być zabezpieczona tak, aby nie budziło żadnych wątpliwości co do możliwości jej
wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia jej treści. Koperty powinny być nieprzezroczyste !!!
5.Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Rozdział XI Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
1. W toku przygotowania ofert wykonawcy mogą zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Zapytanie należy kierować pisemnie, na adres zamawiającego.
3. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji
wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 4 dni przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający przesyła treść
wyjaśnienia wszystkim dostawcom i wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków
zamówienia bez ujawnienia źródła zapytania.
4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania oferentów w celu wyjaśnienia treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
5. Osoby upoważnione do udzielania wyjaśnień ze strony zamawiającego w toku przygotowania ofert jest:
Piotr Konieczkowski
tel.24 367-51-54 sprawy merytoryczne
Piotr Milner
tel.24 367-51-48 sprawy merytoryczne
Jacek Woźnicki
tel. 24 367-51-67 sprawy formalno – prawne.
Rozdział XII Wadium
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium
Rozdział XIII Termin związania ofertą.
30 dni od terminu składania ofert.
Rozdział XIV Miejsce oraz termin składania ofert i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Komunikacji Miejskiej– Płock Sp. z o.o. ul.
Przemysłowa 17, 09-400 Płock, pok. 217 do 26.07.2012 r. do godz. 12°°
4
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Mazowieckiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„wybór operatora usługi transmisji danych karty SIM związanych z eksploatacją
Strona
5/7
i realizacją „Systemu biletu elektronicznego i system informacji dźwiękowej
2. Publiczne otwarcie złożonych ofert odbędzie się na zasadach określonych
w ustawie o zamówieniach
publicznych w dniu 26.07.2012 r.. o godzinie 12..30 w siedzibie zamawiającego, pok. 215.
Rozdział XV Sposób obliczania ceny
1. Cena oferty winna być przedstawiona w PLN
2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN
Rozdział XVI
Kryteria ocen ofert – cena 100%
Maksymalnie można otrzymać 10 pkt., pozostałe proporcjonalnie
ROZDZIAŁ XVII Zawarcie umowy
W wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie zawarta umowa
Rozdział XVIII Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
Rozdział XIX Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
1. Protest przysługuje od momentu wszczęcia postępowania na następujące czynności zamawiającego:
1) na warunki postępowania w sprawie udzielenia zamówienia określone w specyfikacji lub zaproszeniu;
2) na modyfikacje i zmiany warunków udzielenia zamówienia,
3) na wykluczenie wykonawcy z postępowania,
4) na odrzucenie oferty,
5) na wybór wykonawcy w postępowaniu.
2. Protest wnosi się w terminie 4 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia.
3. Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 4 dni
przed upływem terminu składania ofert.
4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
5. Protest wniesiony po terminie Zamawiający odrzuca bez rozpatrzenia.
6. Wniesienie protestu zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia
protestu.
7. O złożeniu protestu zamawiający powiadamia niezwłocznie wykonawców uczestniczących w danym
postępowaniu.
8. Uczestnikami
postępowania
dotyczącego
protestu
stają
się
też
wykonawcy,
którzy
w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia przystąpili do protestu. Wykonawca, który nie przystąpił
do protestu, nie może następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności.
9. Protest rozpatruje Kierownik Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia
protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.
10. Rozstrzygnięcie protestu następuje w formie decyzji, która jest ostateczna.
11. Decyzja w sprawie rozstrzygnięcia protestu zawiera uzasadnienie, w którym podaje się przyczyny
rozstrzygnięcia.
12. W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub unieważnia
postępowanie.
5
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Mazowieckiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„wybór operatora usługi transmisji danych karty SIM związanych z eksploatacją
Strona
6/7
i realizacją „Systemu biletu elektronicznego i system informacji dźwiękowej
...................................
pieczęć wykonawcy
Formularz ofertowy
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na „wybór operatora usługi transmisji danych karty SIM
związanych z eksploatacją i realizacją „Systemu biletu elektronicznego i system informacji dźwiękowej
Nazwa wykonawca
.............................................................................................
............................................................................................
Adres
............................................................................................
............................. województwo ...............................
Adres korespondencyjny ...................................................................................
............................. województwo ................................
e-mail
[email protected] .................. http://.................................... .pl
Numer identyfikacji podatkowej (NIP) ............................................................
REGON
............................................................................................
Numer telefonu
Numer faksu
.............................................................................................
.............................................................................................
Konto bankowe
..............................................................................................
.....................................................................................
upełnomocniony przedstawiciel wykonawca
OFERTA
ZAWIERA
............................
ponumerowanych
.................................................................
podpis i pieczęć imienna
.................................................................
data
STRON / KARTEK
6
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Mazowieckiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„wybór operatora usługi transmisji danych karty SIM związanych z eksploatacją
Strona
7/7
i realizacją „Systemu biletu elektronicznego i system informacji dźwiękowej
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
.....................................
pieczęć oferenta
1. Składając niniejszą ofertę na „wybór operatora usługi transmisji danych karty SIM związanych z
eksploatacją i realizacją „Systemu biletu elektronicznego i system informacji dźwiękowej” przez zamawiającego
– Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. wyrażamy chęć ubiegania się o udzielenie nam zamówienia w
postępowaniu prowadzonym na warunkach zgodnie z
Regulaminem udzielania zamówień publicznych
stanowiącym załącznik nr 1 Uchwały Zarządu Spółki „Komunikacja Miejska – Płock” Sp. z o.o. z dnia
29.01.2010r.
2. CENA OFERTY
1) budowa , konfiguracja i uruchomienie sieci APN dla KM-Płock - cena netto ………… zł
2) dostawa 235 szt. kart SIM do APN KM-Płock i ich aktywacja - cena netto ………… zł (za 1 kartę SIM)
3) miesięczna opłata abonamentowa za 1 kartę SIM z transferem 10 MB - cena netto ………… zł
4) koszt pakietu transferu danych 1GB dla sieci APN KM- Płock - - cena netto ………… zł
Wynagrodzenie płatne będzie na konto Wykonawcy
(czas nie krótszy niż 14 dni
robocze od
wystawienia faktury) …………………………………………… dni robocze od wystawienia faktury. Faktury
wystawiane będą po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego.
3. Deklarujemy, że realizacja zamówienia, o którym mowa w niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz naszej ofercie przetargowej odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i w
sposób gwarantujący zachowanie należytej staranności.
3. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
4. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami
ustawowymi
5. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub będziemy dysponować
osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia
6. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia określonego
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i naszej ofercie przetargowej.
7. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych.
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikającymi z ustawy prawo zamówieniach
publicznych i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
9. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zawarte w naszej ofercie są kompletne, prawdziwe i
dokładne w każdym szczególe.
Załączniki do oferty:
1. mapę pokrycia sygnałem sieci z BTS-ów na obszarze poruszania się autobusów Zamawiającego.
2 Projekty umów i regulaminów do akceptacji;
upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy
...............................................................................
data , podpis i pieczęć imienna
7
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Mazowieckiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.