pobierz program

Transkrypt

pobierz program
Program szkolenia
„Wspólne gospodarzenie w karpackiej przestrzeni.
Kodeks dobrej praktyki”
Dzień I
09:30
Rejestracja uczestników
10:00–10:45
Powitanie. Prezentacja projektu „Karpaty Łączą”
10:45–11:15
Kształtowanie spójnej polityki górskiej w Polsce – Ramowa Konwencja
o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat
11:15–11:45
Wprowadzenie do Kodeksu dobrej praktyki kształtowania przestrzeni
w Karpatach
11:45–12:00
Przerwa kawowa
12:00–14:00
Kodeks dobrej praktyki kształtowania przestrzeni w Karpatach w praktyce cz. 1 *
Uwarunkowania planowania przestrzennego w Karpatach
Zasoby przyrodnicze i kulturowe w gminie jako potencjał rozwoju
14:00–15:00
Obiad
15:00–17:30
Kodeks dobrej praktyki kształtowania przestrzeni w Karpatach w praktyce cz. 2 *
ok. godz. 16:30
przerwa kawowa
Rola interesariuszy we wdrażaniu postanowień Kodeksu
19:00
Kolacja
Kodeks w praktyce – ćwiczenie z zastosowaniem zasobów danych przestrzennych oraz narzędzi
geoinformacyjnych
* Ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem zasobów danych przestrzennych oraz narzędzi geoinformacyjnych.
Dzień II
09:00–11:00
Rola zielonej infrastruktury w przestrzeni gminy
Zielona infrastruktura jako instrument ochrony różnorodności biologicznej
w gminie
ok. godz.
11:00–11:15
Przerwa kawowa
11:15–11:40
Projekt Krajowego Planu Działań – gminy jako czynni uczestnicy i beneficjenci
wdrażania
11:40–13:00
Zadania własne gmin spójne z celami Krajowego Planu Działań dot.
różnorodności biologicznej i krajobrazowej
13:00–13:25
Instrumenty finansowe wspierające zrównoważone kształtowanie karpackiej
przestrzeni
13:25–13:30
Podsumowanie szkolenia
13:30
Obiad