Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Komentarze

Transkrypt

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Kronika
związkowa
3 listopada 2015
Nr 075(2564)/2015
http://kronika.opzz.org.pl
Rok XVIII
Biuro Prasowe OPZZ
e-mail: [email protected]
tel.: 022 551 55 03, fax: 022 551 55 24
00-924 Warszawa, ul. M. Kopernika 36/40
NiE DLA LIKWIDACJI GIMNAZJÓW
ZNP wnioskuje o spotkanie ws. gimnazjów
Prezes ZNP wystosował list do Pani Poseł Elżbiety Witek,
rzeczniczki prasowej PiS z prośbą o spotkanie w celu omówienia kwestii związanych z planami likwidacji gimnazjów.
Szanowna Pani Poseł
Elżbieta Witek
Rzecznik prasowa PiS
Szanowna Pani Poseł!
W związku z pojawiającymi się informacjami o planach oświatowych Prawa i Sprawiedliwości, polegających na likwidacji gimnazjów i powrocie do ustroju szkolnego obejmującego ośmioletnią
szkołę podstawową oraz czteroletnie liceum ogólnokształcące,
proszę o rozmowę. Pomysł ten wywołuje w środowisku nauczycielskim wiele obaw. Konsekwencje systemowej likwidacji gimnazjów są szerokie i wiążą się ze zmianami struktury systemu oświaty, podręczników szkolnych, oceniania, egzaminów zewnętrznych,
subwencjonowania, ramowych planów nauczania, podstawy programowej, statutów szkolnych, bazy szkolnej i kadrowej.
Zdaniem ZNP, likwidacja gimnazjów po szesnastoletnim okresie
ich funkcjonowania nie rozwiąże istniejących problemów, lecz
stanie się źródłem kolejnych, generując napięcia i niepokój zarówno wśród rodziców uczniów, jak i organów prowadzących szkoły
oraz pracowników zatrudnionych w gimnazjach. Wymusi kosztowne zmiany programów, podręczników i bazy edukacyjnej.
Edukacja, wychowanie i opieka w szkołach gimnazjalnych z pewnością nie są wolne od mankamentów. Jednak nie można zapominać o osiągnięciach edukacyjnych polskich gimnazjalistów, którzy
w badaniach międzynarodowych (PISA) udowadniają, że właściwie ukierunkowany wysiłek i planowa, wytrwała praca uczniów
pod kierunkiem dobrze przygotowanych nauczycieli przynoszą
efekty.
Uważamy, że funkcjonowanie gimnazjów można poprawić poprzez zatrudnienie psychologów, pedagogów, tworzenie mniej
licznych klas. Jako reprezentanci pracowników oświaty, liczymy
na spotkanie z Panią Poseł w najbliższym czasie w celu omówienia
kwestii związanych z planami wygaszania gimnazjów.
Z poważaniem,
Sławomir Broniarz
Prezes ZNP
ZNP: 5 powodów, dla których nie należy
likwidować gimnazjów
1. Problemy nie znikną
Nie rozwiąże to istniejących problemów, lecz stanie się źródłem
kolejnych, generując napięcia i niepokój zarówno wśród rodziców,
jak i uczniów. Gimnazja trzeba wspierać m.in. poprzez zatrudnienie psychologów, pedagogów, tworzenie mniej licznych klas.
2. Zwolnienia
Spowoduje to masowe zwolnienia. Mamy ponad 7,5 tysiąca gimnazjów, nie wszyscy pracownicy tych szkół znajdą zatrudnienie w
innych placówkach.
3. Koszty
Zmiana wygeneruje dodatkowe koszty związane m.in. z wprowadzeniem nowych programów, podręczników i przygotowaniem
szkół.
4. Chaos
Wprowadzi chaos w podstawach programowych, które były niedawno zmienione oraz w systemie egzaminów zewnętrznych.
5. Wyniki gimnazjalistów
Badania pokazują, że gimnazja nie są takie złe, jak je malują. Za
ich likwidacją absolutnie nie przemawiają wyniki gimnazjalistów.
Wg międzynarodowego badania PISA 2012 nastąpiła znacząca
poprawa wyników polskich gimnazjalistów we wszystkich trzech
obszarach objętych badaniem, dzięki czemu Polska jest w czołówce krajów Unii Europejskiej!
Za likwidacją gimnazjów nie przemawiają też badania dotyczące
przemocy w szkołach: Raport IBE „Bezpieczeństwo uczniów i
klimat społeczny w polskich szkołach" (2015):
Polecamy Uchwałę nr 19/2015 ZG ZNP z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie projektowanych zmian ustroju szkolnego.
Prezydent podpisuje ustawy ,,zdrowotne” !
Wśród 22 ustaw podpisanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę
w dniu 26 października br.,
aż 7 to ustawy dotyczące ochrony zdrowia. Są to następujące akty
prawne:
1. Ustawa z dnia 25 września 2015r. o zawodzie fizjoterapeuty;
2. Ustawa z dnia 25 września 2015r. o zmianie ustawy o
Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o
działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o
działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw;
3. Ustawa z dnia 11 września 2015r. o zmianie ustawy o
wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw;
4. Ustawa z dnia 25 września 2015r. o zmianie ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych oraz niektórych innych ustaw;
5. Ustawa z dnia 25 września 2015r. o zmianie ustawy –
Prawo farmaceutyczne;
6. Ustawa z dnia 25 września 2015r. o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015 –
2018.;
7. Ustawa z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym.
Wszystkie podpisane ustawy są istotne z punktu widzenia ochrony
zdrowia.
Wobec jednej z nich – ustawy z dnia 25 września 2015r. o zawodzie fizjoterapeuty - Przewodniczący OPZZ skierował prośbę o
podpis Prezydenta RP, mając na uwadze znaczenie zawodu fizjoterapeuty i postulaty środowiska pracowników fizjoterapeutów zrzeszonych w organizacjach członkowskich OPZZ.
oprac. Renata Gorna OPZZ
Prawo do strajku
Od 1926 roku, coroczna Konferencja Międzynarodowej Organizacji Pracy omawiała najpoważniejsze przypadki ujęte w
rocznym sprawozdaniu Komitetu Ekspertów MOP, 17osobowej komisji wybitnych i niezależnych międzynarodowych
prawników. Od 2012 r. w Międzynarodowej Organizacji Pracy
(a dokładnie w Komitecie Stosowania Standardów stanowiącym
element systemu kontrolnego MOP) trwa jednak spór między
stronami pracodawców i pracowników, na tle Konwencji 87 dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych z 1948
r. Przedmiotem sporu jest prawo do strajku. Grupa pracodawców
podważa prawo do strajku jako powszechnego standardu międzynarodowego.
Aby zażegnać konflikt strona pracowników opowiada się za skierowaniem sprawy do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, który ostatecznie rozstrzygnąłby kwestię czy prawo do
strajku pracowników i ich organizacji chronione jest Konwencją 87
dotyczącą ochrony wolności zrzeszania się i ochrony praw związkowych. Akcja Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych
jest częścią tej kampanii.
na porządku dziennym, podobnie jak zawieranie z pracownikami
tzw. umów śmieciowych. Potwierdza to Główny Inspektor Pracy w
sprawozdaniu z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014
roku. To właśnie osoby świadczące pracę w małych firmach z
sekcji handel i naprawy, w tym także z branży ochrony mienia
zgłosiły najwięcej skarg w sprawie umów cywilnoprawnych. Ustalenia inspektorów pracy pozwoliły na potwierdzenie zasadności
433 zarzutów (77,9% ogółu zawartych w skargach).
Pracy ochroniarzy nie opłacają godnie nie tylko prywatni przedsiębiorcy, ale co najgorsze administracja publiczna, która w przetargach na ochronę obiektów rzadko stosuje klauzule społeczne.
Miała to zmienić znowelizowana w 2014 roku ustawa – Prawo
zamówień publicznych. Taki był jej cel. Dzięki zaangażowaniu
OPZZ udało się uchwalić przepisy, które zwiększają bezpieczeństwo zatrudnienia pracowników i ułatwiają wybór najkorzystniejszej, a nie najtańszej oferty. Pomimo że sytuacja na rynku zamówień publicznych uległa poprawie, wciąż można znaleźć oferty,
które nie zawierają klauzul społecznych, a w dodatku noszą znamiona patologii. Wielokrotnie informowaliśmy o przypadkach, gdy
praca osób chroniących obiekty oraz konwojujących przesyłki była
wyceniana – w przeliczeniu na roboczogodzinę zatrudnionego
pracownika – na poziomie 5-7 złotych!
Wyniki badań ARC Rynek i Opinia warto zatem dedykować pracodawcom i urzędnikom, którzy decydują o tym, w jaki sposób
wydawane są publiczne pieniądze.
(nq)
Jednodniowe konsultacje społeczne ws.
podziału Centrum Onkologii
30 października br. (piątek) do biura centrali OPZZ wpłynął
projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie podziału Centrum Onkologii – Instytutu Marii Skłodowskiej Curie oraz utworzenia Śląskiego Instytutu Onkologii, z prośbą o zgłoszenie uwag w terminie do 2 listopada
2015r. (poniedziałek) do godziny 10.00.
Doceniani, ale marnie wynagradzani
Ciekawe badania przeprowadził ostatnio instytut badawczy ARC
Rynek i Opinia. Wynika z nich, że prawie 91% badanych Polaków
uważa zawód ochroniarza za ważny i potrzebny. Aż 86% respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem, że zawód ten powinien
cieszyć się większym szacunkiem a 74% badanych uważa, że
obecność pracowników ochrony zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Jednak 82% Polaków nie
chciałoby wykonywać zawodu ochroniarza.
Tymczasem realia ekonomiczne oraz warunki pracy osób pracujących w ochronie nie są tak dobrze oceniane przez samych zainteresowanych. Choć 80% respondentów stwierdziło w badaniu, że
osoby wykonujące zawód ochroniarza powinny być lepiej wynagradzane, stawki wynagrodzenia w ochronie na poziomie 5-7 zł są
Wiceprzewodnicząca OPZZ wystosowała pismo w tej sprawie do Ministra Zdrowia, wyrażając stanowisko OPZZ
wobec takiej formy i trybu konsultacji społecznych.
Treść pisma OPZZ na:
http://www.opzz.org.pl
oprac. R. Górna OPZZ