Bezpieczny Internet 2010/2011 Sprawozdanie z realizacji projektu

Transkrypt

Bezpieczny Internet 2010/2011 Sprawozdanie z realizacji projektu
Bezpieczny Internet 2010/2011
Sprawozdanie z realizacji projektu
Już po raz siódmy w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu.
Uczniowie klas III gimnazjum wraz z opiekunami Teresą Gratką oraz Jolantą Łozą
opracowali projekt obchodu DBI. Zaplanowaliśmy zadania tak aby działaniem objąć cały
Zespół Szkół czyli szkołę podstawową i gimnazjum. Cała akcja związana z bezpieczeństwem
w Internecie rozpoczęła się już w październiku. Odbył się cykl szkoleń zewnętrznych
dla uczniów
klas
szóstych
SP-13
i
trzecich
G-6,
nauczycieli
oraz
rodziców
nt. „Cyberprzestrzeń – przestępczość i zagrożenia”. Aspirant Policji udzielał odpowiedzi
na pytania: Czym jest cyberprzemoc?; Kogo dotyczy?; Jakie przyjmuje formy?; Jak
bezpiecznie korzystać z mediów elektronicznych? Określił sposoby kontrolowania
i ograniczenia
dostępu
dziecka
do
wybranych,
niepożądanych
treści.
Zapoznał
z konsekwencjami prawnymi korzystania z komputerów oraz Internetu. Uświadomił
rodzicom ich decydującą rolę w zakresie kontroli nad sposobami korzystania przez dziecko
z narzędzi mediów elektronicznych.
Obchody DBI poprzedzone były zajęciami przeprowadzonymi na lekcjach informatyki
i wychowawczych w szkole podstawowej i gimnazjum. Część zajęć została przeprowadzona
w oparciu o scenariusze otrzymane z Fundacji Dzieci Niczyje, nauczyciele korzystali także
z treści zawartych na stronach internetowych np.: www. sieciaki.pl. Podsumowanie przebiegu
działań odbyło się 8 lutego 2011r. Uczennice klasy IIIa gimnazjum opracowali scenariusz
przedstawienia, którego głównym wątkiem było pokazanie uzależnienia od komputera
i Internetu oraz sposób walki z nałogiem.
Cała impreza odbyła się zgodnie z harmonogramem:
termin
klasy
855 - 1030
I – III SP
Rodzaj zajęd
Spotkanie w sali audiowizualnej – scenka tematyczna,
prezentacja multimedialna.
Praca w grupach na jadalni – klasy I – rysowały na dużych
arkuszach papieru wszystko co kojarzy się im z Internetem i
komputerem, klasy II – rysunki przestawiające bezpieczne
korzystanie z Internetu lub zagrożenia jakie są w sieci, klasy
III – wymyślały hasła propagujące bezpieczne korzystanie
z Internetu.
Przedstawienie produktów; podsumowanie – wszyscy
uczestnicy zajęd za swoją pracę zostali nagrodzeni słodkim
upominkiem.
1045 - 1225
IV – V SP
Spotkanie w sali audiowizualnej – scenka tematyczna,
prezentacja multimedialna.
Quiz wiedzy o Internecie i bezpieczeostwie w sieci –
rywalizacja grup:
o grupa 1: dwóch przedstawicieli z klasy IV a i po
jednym przedstawicielu z klasy IV b i IV c
o grupa 2: po jednym przedstawicielu z klasy Va, Vb,
Vc, Vd
Podsumowanie, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród zwycięzcy – uczniowie klas V otrzymali nagrody – słodycze.
1240 - 1420
VI SP
Spotkanie w sali audiowizualnej – scenka tematyczna,
I – II G
prezentacja multimedialna.
Quiz wiedzy o Internecie i bezpieczeostwie w sieci –
rywalizacja grup:
o grupa 1: po dwóch przedstawicieli z klasy VIa i VIb
oraz jeden przedstawiciel VI c
o grupa 2: po jednym przedstawicielu z klas I – II G6
Podsumowanie, ogłoszenie wyników, wręczenie nagródzwycięzcy – gimnazjaliści otrzymali nagrodę – owoce,
dla uczniów VI sp była nagroda pocieszenia – cukierki.