REGULAMIN KONKURSU NA SPOT REKLAMOWY NASZEJ

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU NA SPOT REKLAMOWY NASZEJ
REGULAMIN KONKURSU
NA SPOT REKLAMOWY NASZEJ SZKOŁY
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1 Organizatorem konkursu na spot reklamowy jest Dyrekcja
Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu wraz z zespołem ds. Promocji Szkoły
Zespołu
Szkół
§2 Celem konkursu jest promocja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu
§3 Konkurs rozpoczyna się z dniem 11.03.2013 i kończy się dnia 15.04.2013 r.
 Etap I – przygotowanie spotów do 30 marca 2013 kończący się zatwierdzeniem
spotów do publikacji w Internecie przez komisję konkursową
 Etap II – głosowanie w Internecie do 15 kwietnia 2013 zakończone rozstrzygnięciem
konkursu.
Rozdział II
Zasady konkursu
§4 Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Przasnyszu.
§5 Przedmiotem konkursu jest opracowanie spotu (filmu lub wideoklipu) promującego
szkołę
§6 Scenariusz powinien zakładać realizację spotu w całości lub przynajmniej częściowo na
terenie szkoły, jak również zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia możliwie dużej grupy
uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Scenariusz powinien przedstawiać realia
związane z życiem szkoły. Nie ma ograniczeń co do formy i pomysłu, ale spot taki nie może
zawierać treści obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych lub propagujących patologie
społeczne. Film nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności wynikających z
prawa autorskiego.
§7 Czas trwania spotu od 1 do 5 minut.
§8 Projekt powinien zostać zrealizowany w grupach 3-5 osobowych.
§9 Każda grupa uczestników może dostarczyć dowolną ilość prac.
§10 Prace będą zatwierdzone przez Komisję Konkursową pod względem zawartych treści
(spot nie może zawierać treści obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych lub propagujących
patologie społeczne, film nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności
wynikających z prawa autorskiego.)
§11 Projekt nie może być kopią innych spotów prezentowanych w Internecie.
§12 Przygotowany materiał wraz z plikami źródłowymi należy dostarczyć na nośniku
CD/DVD (podpisanym: imiona i nazwiska autorów, klasa) do koordynatorów projektu Pani
Małgorzaty Jaworskiej-Olsztyn lub pani Katarzyny Goś-Góralczyk
§13 Termin składania prac upływa z dniem 30.03.2013 roku.
§14 Laureaci wyłonieni zostaną w drodze głosowania internetowego na portalu You Tube po
uwzględnieniu ilości wyświetleń. Prace poddawane ocenie zostaną umieszczone na portalu
You Tube przez organizatora.
§15 Wszystkie prace zgłoszone do konkursu pozostaną własnością organizatora konkursu.
§16 Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie zwycięskiej pracy nastąpi dnia 15. 04.2013 roku.
§17 Konkurs rozstrzyga Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły
w składzie:
 Andrzej Brocki– dyrektor szkoły
 Jolanta Cieszkowska - wicedyrektor szkoły, nauczyciel informatyki
 Małgorzata Jaworska-Olsztyn, Katarzyna Goś-Góralczyk koordynatorki konkursu
§18 Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.
§19 Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
§20 Zgłoszenie pracy konkursowej następuje poprzez złożenie wypełnionego formularza
stanowiącego załącznik do regulaminu wraz z pracą konkursową,
§21 Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody dla laureatów konkursu.
Rozdział III
Postanowienia końcowe
§22 Autorzy prac uczestniczący w konkursie przekazują nieodpłatnie na rzecz organizatora
konkursu autorskie prawa majątkowe poprzez podpisanie stosownego oświadczenia.
§23 Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu
Konkursu.
§24 We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie
mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§25 Uczestnikom konkursu nie przysługują żadne dalsze wynagrodzenia z tytułu korzystania
przez Organizatora z nagrodzonego filmu/spotu.
§26 Uczestnicy konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób
trzecich w nadesłanych filmach/spotach, w szczególności wynikających z prawa autorskiego.
§27 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które
są przedmiotem Konkursu celem realizacji procesu Konkursu, uczestnik zobowiązuje się do
podpisania klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych
osobowych /Dz.U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn.zm/”.