Polska-Warszawa: Naftowe paliwa lotnicze

Komentarze

Transkrypt

Polska-Warszawa: Naftowe paliwa lotnicze
Dz.U./S S242
15/12/2016
441222-2016-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
1/8
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:441222-2016:TEXT:PL:HTML
Polska-Warszawa: Naftowe paliwa lotnicze
2016/S 242-441222
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
ul. Wieżowa 8
Warszawa
02-147
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Olszewska
E-mail: [email protected]a.pl
Faks: +48 225746359
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pansa.pl
I.2)
Wspólne zamówienie
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)
Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Służby Żeglugi Powietrznej
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Zakup paliwa lotniczego JET-A1 do samolotów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
Numer referencyjny: AQW-2227-470/95/2016
II.1.2)
Główny kod CPV
09131100
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa lotniczego JET-A1 do samolotów Polskiej Agencji Żeglugi
Powietrznej.
II.1.6)
Informacje o częściach
15/12/2016
S242
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1/8
Dz.U./S S242
15/12/2016
441222-2016-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
2/8
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa lotniczego JET-A1 do samolotów Polskiej Agencji Żeglugi
Powietrznej w Porcie Lotniczym Katowice – Pyrzowice
Część nr: 1
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
09131100
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Port Lotniczy Katowice ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliwa lotniczego JET-A1, spełniającego wymagania dla norm
przyjętych dla lotnictwa cywilnego (ASTM D 1655 lub AFQRJOS (Aviation Fuel Quality Requirements For Jointly
Operating Systems), do zbiorników samolotów PAŻP w Porcie Lotniczym Katowice – Pyrzowice.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa lotniczego JET-A1 do samolotów Polskiej Agencji Żeglugi
Powietrznej w Porcie Lotniczym Kraków – Balice
Część nr: 2
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
09131100
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Port Lotniczy Kraków – Balice, ul. Medweckiego 1, 32-083 Balice.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliwa lotniczego JET-A1, spełniającego wymagania dla norm
przyjętych dla lotnictwa cywilnego (ASTM D 1655 lub AFQRJOS (Aviation Fuel Quality Requirements For Jointly
Operating Systems), do zbiorników samolotów PAŻP w Porcie Lotniczym Kraków – Balice.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
15/12/2016
S242
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2/8
Dz.U./S S242
15/12/2016
441222-2016-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
3/8
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa lotniczego JET-A1 do samolotów Polskiej Agencji Żeglugi
Powietrznej w Porcie Lotniczym Warszawa – Okęcie
Część nr: 3
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
09131100
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Port Lotniczy Warszawa – Okęcie, ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliwa lotniczego JET-A1, spełniającego wymagania dla norm
przyjętych dla lotnictwa cywilnego (ASTM D 1655 lub AFQRJOS (Aviation Fuel Quality Requirements For Jointly
Operating Systems), do zbiorników samolotów PAŻP w Porcie Lotniczym Warszawa – Okęcie.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa lotniczego JET-A1 do samolotów Polskiej Agencji Żeglugi
Powietrznej w Porcie Lotniczym Bydgoszcz
Część nr: 4
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
09131100
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Port Lotniczy Bydgoszcz, ul. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota.
15/12/2016
S242
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3/8
Dz.U./S S242
15/12/2016
441222-2016-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
4/8
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliwa lotniczego JET-A1, spełniającego wymagania dla norm
przyjętych dla lotnictwa cywilnego (ASTM D 1655 lub AFQRJOS (Aviation Fuel Quality Requirements For Jointly
Operating Systems), do zbiorników samolotów PAŻP w Porcie Lotniczym Bydgoszcz.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa lotniczego JET-A1 do samolotów Polskiej Agencji Żeglugi
Powietrznej w Porcie Lotniczym Szczecin Goleniów
Część nr: 5
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
09131100
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL425
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Port Lotniczy Szczecin Goleniów, ul. Glewice 1a, 72-100 Goleniów.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliwa lotniczego JET-A1, spełniającego wymagania dla norm
przyjętych dla lotnictwa cywilnego (ASTM D 1655 lub AFQRJOS (Aviation Fuel Quality Requirements For Jointly
Operating Systems), do zbiorników samolotów PAŻP w Porcie Lotniczym Szczecin Goleniów.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa lotniczego JET-A1 do samolotów Polskiej Agencji Żeglugi
Powietrznej w Mazowieckim Porcie Lotniczym Warszawa–Modlin
Część nr: 6
15/12/2016
S242
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4/8
Dz.U./S S242
15/12/2016
441222-2016-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
5/8
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
09131100
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL12
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa–Modlin, ul. Gen. Wiktora Thommee 1a, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliwa lotniczego JET-A1, spełniającego wymagania dla norm
przyjętych dla lotnictwa cywilnego (ASTM D 1655 lub AFQRJOS (Aviation Fuel Quality Requirements For Jointly
Operating Systems), do zbiorników samolotów PAŻP w Mazowieckim Porcie Lotniczym Warszawa–Modlin.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa lotniczego JET-A1 do samolotów Polskiej Agencji Żeglugi
Powietrznej w Porcie Lotniczym Łódź
Część nr: 7
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
09131100
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL114
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Port Lotniczy Łódź, ul. Gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliwa lotniczego JET-A1, spełniającego wymagania dla norm
przyjętych dla lotnictwa cywilnego (ASTM D 1655 lub AFQRJOS (Aviation Fuel Quality Requirements For Jointly
Operating Systems), do zbiorników samolotów PAŻP w Porcie Lotniczym Łódź.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
15/12/2016
S242
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5/8
Dz.U./S S242
15/12/2016
441222-2016-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
6/8
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa lotniczego JET-A1 do samolotów Polskiej Agencji Żeglugi
Powietrznej w Porcie Lotniczym Poznań – Ławica
Część nr: 8
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
09131100
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Port Lotniczy Poznań – Ławica, ul. Bukowska 285, 60-189 Poznań.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliwa lotniczego JET-A1, spełniającego wymagania dla norm
przyjętych dla lotnictwa cywilnego (ASTM D 1655 lub AFQRJOS (Aviation Fuel Quality Requirements For Jointly
Operating Systems), do zbiorników samolotów PAŻP w Porcie Lotniczym Poznań – Ławica.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa lotniczego JET-A1 do samolotów Polskiej Agencji Żeglugi
Powietrznej w Porcie Lotniczym Gdańsk – Rębiechowo
Część nr: 9
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
09131100
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Port Lotniczy Gdańsk – Rębiechowo, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliwa lotniczego JET-A1, spełniającego wymagania dla norm
przyjętych dla lotnictwa cywilnego (ASTM D 1655 lub AFQRJOS (Aviation Fuel Quality Requirements For Jointly
Operating Systems), do zbiorników samolotów PAŻP w Porcie Lotniczym Gdańsk – Rębiechowo.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
15/12/2016
S242
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6/8
Dz.U./S S242
15/12/2016
441222-2016-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
7/8
Cena
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia.
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 209-378035
IV.2.8)
Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)
Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1-9
Nazwa:
Zakup paliwa lotniczego JET-A1 do samolotów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)
Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: [email protected]
15/12/2016
S242
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
7/8
Dz.U./S S242
15/12/2016
441222-2016-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
8/8
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: [email protected]
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/12/2016
15/12/2016
S242
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
8/8