miłość na zawsze

Komentarze

Transkrypt

miłość na zawsze
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 91
im. Orląt Lwowskich
ul. Stefanii Sempołowskiej 54
51-661 Wrocław,
Zapraszamy uczniów klas IV – VI
do udziału w konkursie literackim z okazji Narodowego Dnia Życia:
RODZINA – MIŁOŚĆ NA ZAWSZE
W swoich formach literackich uczniowie mają przedstawić sytuacje, ilustrujące
uczucie tzw. „miłości na zawsze”. Historie swojej rodziny, w której obserwują prawdziwą
miłość.
Przykłady:
• opieka nad ciężko chorą osobą, wymagająca poświęcenia, rezygnacji z własnych
przyjemności, wygody
• pokonywanie dużych odległości – przylot z dalekiego kraju – w celu uczestniczenia
w ważnych uroczystościach rodzinnych
• niesienia pomocy w trudnych sytuacjach życiowych
• jubileusz małżeństwa rodziców , dziadków
Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Najlepsza praca zostanie
opublikowana w Gazecie Wrocławskiej.
Opiekunowie uczniów otrzymają zaświadczenie.
CEL KONKURSU:
Podkreślenie rangi więzi rodzinnych w życiu człowieka.
Wdrażanie do okazywania szacunku i wdzięczności członkom rodziny.
Kształtowanie postawy odpowiedzialności za każdą osobę w rodzinie.
Rozwijanie uzdolnień literackich.
Stworzenie przestrzeni do zaprezentowania swoich prac na forum pozaszkolnym
oraz medialnym.
6. Budowanie poczucia własnej wartości.
1.
2.
3.
4.
5.
REGULAMIN KONKURSU
1. Proponujemy przeprowadzić konkurs na terenie szkoły i zakwalifikować najlepsze
prace.
2. Z placówki należy przesłać maksymalnie 4 prace, wydrukowane na papierze A4
3. Forma literacka dowolna: opowiadanie, reportaż, kartki z pamiętnika, wywiad.
4. Prace prosimy przysyłać pocztą (lub dostarczyć osobiście) na adres szkoły
z dopiskiem:
Konkurs literacki „Rodzina – miłość na zawsze”
organizatorka: Jolanta Such-Białoskórska
W przypadku przyznania nagrody laureaci zostaną poproszeni o przesłanie swojej
pracy drogą elektroniczną w celu umieszczenia na stronie internetowej szkoły.
5. Wraz z pracą należy dostarczyć zgodę rodziców na przetwarzanie danych
osobowych dziecka.
6. Termin nadsyłania prac: 11 marca 2016 r.
Ogłoszenie wyników : 18 marca 2016 r.
Termin uroczystego rozdania nagród będzie wyznaczony w marcu.