PZP.271.82.GKE.2015 Zaproszenie.

Transkrypt

PZP.271.82.GKE.2015 Zaproszenie.
Radlin, dn. 29 października 2015 r.
PZP.271.82.GKE.2015
Burmistrz Miasta Radlina
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na usługę pn:
„Eksploatacja i kontrola zużycia energii elektrycznej w zakresie oświetlenia ulicznego
oraz obiektów będących własnością Miasta Radlin”
1. Opis przedmiotu zamówienia: „Eksploatacja i kontrola zużycia energii elektrycznej w zakresie oświetlenia
ulicznego oraz obiektów będących własnością Miasta Radlin w roku 2016”
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) dokonywanie analizy zużycia energii elektrycznej na 52 punktach zapalania (stacjach) oświetlenia ulic z
przedstawieniem zużycia energii dla poszczególnych punktów poboru z uwzględnieniem mocy
zainstalowanych, czasów świecenia, redukcji mocy - dla stacji z reduktorami,
Powyższe należy przedstawić rozbiciu na okresy rozliczeniowe i rozliczenie roczne (kilkuletnie) dla
każdego punktu zapalania z osobna
Potwierdzanie zgodności wystawionych faktur z odczytami liczników i zgodnością z umowami na
sprzedaż i dystrybucję energii
b) dokonywanie analizy zużycia energii elektrycznej na wszystkich (75) punktach poboru energii – obiektów
Gminnych z podziałem na obiekty, okresy rozliczeniowe, jednostki organizacyjne, typy obiektów, grupy
taryfowe
Powyższe należy przedstawić w rozbiciu na okresy rozliczeniowe i rozliczenie roczne (kilkuletnie)
indywidualne dla każdego punktu poboru (obiektu)
kontrola - sprawdzanie wystawionych faktur za energię elektryczną wystawionych przez dostawcę i
sprzedawcę energii pod względem zgodności i wartości wystawionych faktur
Wykonywanie pomiarów i rejestracji parametrów zasilania, dla obiektów jeśli zaistnieje taka konieczność.
c) regulacja sterowników - CPA z dokonywaniem odczytu liczników z TAURON Dystrybucja w cyklach
dwumiesięcznych sześć razy w roku:
,
wprowadzeniem nastaw korekt
czasowych sterowników CPA dla poszczególnych stacji po
wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym (obecnie 4 programy), kontrola wielkości zabezpieczeń na
obwodach oświetleniowych w trakcie wykonywania odczytów.
Wielkości zabezpieczeń zostały opisane i uzgodnione z TAURON Dystrybucja.
Po każdorazowym dokonaniu odczytów w terminie do 7 dni należy przeprowadzić analizę każdej stacji a
wszelkie nieprawidłowości należy opisać i niezwłocznie zgłosić zleceniodawcy i eksploatującemu
oświetlenie (zawyżone zużycie, zawyżone zabezpieczenia, niewłaściwa praca sterownika, brak redukcji
reduktora, zły stosunek nt/wt itp),
d) nocne objazdy oświetlenia z przedstawicielem Zakładu Energetycznego 1 raz na kwartał, obejmujące co
najmniej 50% wszystkich opraw oświetleniowych będących na terenie gminy, z przedstawieniem raportu
w formie pisemnej z podaniem nazw skontrolowanych ulic i ilości opraw na ulicy świecących i
nieświecących. Wszystkie nieświecące oprawy należy wpisać do systemu zgłoszeń LIGHTBOX
e) nocne kontrole prawidłowości pracy wszystkich reduktorów mocy 6 razy w roku w dwumiesięcznym cyklu
w okresie między odczytami liczników, wraz z przedstawieniem raportu w formie pisemnej z podaniem
stanu pracy urządzeń reduktorów mocy (pomiary napięć lub natężenie oświetlenia)
f)
Usuwanie bieżących awarii reduktorów mocy, zgłaszane przez służby ZE lub stwierdzone po odczytach
liczników, kontrolach nocnych. Obecnie na terenie gminy jest zabudowanych 7 reduktorów mocy. (nie
dotyczy uszkodzenia , zniszczenia ,wypalenia całego reduktora)
g) Zabudowa – montaż 7 nowych reduktorów mocy, wymiana 1 na stacjach uzgodnionych z zleceniodawcą i
TAURON Dystrybucja po wcześniejszych pomiarach – analizach stacji (punktach zapalania) . Wszelkie
materiały do zabudowy i wymiany reduktorów zapewnia zleceniodawca, po ich wstępnej akceptacji,
h)
Rejestracja parametrów pracy oświetlenia w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości na
danym oświetleniu (dotyczy oświetlenia z redukcją i bez),
i)
kontrole inspekcyjne nad wykonawcą świadczącym usługi w zakresie eksploatacji oświetlenia ulic,
bezpośrednie zgłaszanie ewentualnych nieprawidłowości w pracy urządzeń, wynikającej z kontroli
inspekcyjnej, do Tauron Dystrybucja, z jednoczesnym powiadomieniem zamawiającego,
j)
aktualizacja opracowania graficznego (będącego w posiadaniu zamawiającego) i inwentaryzacji
oświetlenia ulicznego z oznaczeniem typu opraw, mocy, istniejących podziałów sieci
aktualizacja spisu punktów zapalania uwzględnianiem ilości i mocy zainstalowanych opraw,
k)
koordynowanie wymiany opraw LED, z przygotowaniem zestawienia materiałów do ich zabudowy z
uwzględnieniem materiałów do ich zabudowy, nadzór na wymianą opraw – dotyczy wymiany ze stacji
Radlin DK i Radlin Rybnicka Wiadukt
l)
uczestnictwo w przygotowaniu materiałów w zakresie określenia przedmiotu zamówienia:
- w celu przygotowania wspólnego postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej dla
wszystkich obiektów własności Miasta Radlin ( w tym MOK Radlin, MOSiR Radlin, OPS, ZGK, placówki
oświatowe, biblioteka),
- dla zakupu reduktorów mocy (max 5szt)
- dla zakupu opraw LED dla jednego punktu zapalania.
m) Optymalizacja mocy umownych – przyłączeniowych (w tym wykonanie zmiany układów zasilania)
n) firmowanie obiektów po zmianach zasilania i wszelkich prac związanych z ponownym zgłszeniem
obiektów do odbioru
Wymagania dla wykonawcy:
a) wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat min. 2 usługi (w okresie 12 miesięcy każda) w zakresie
nadzoru sieci elektrycznych oświetlenia ulicznego obejmującego w szczególności analizę zużycia energii,
kontroli i monitorowanie prawidłowości pracy oświetlenia ulicznego – zał. nr 4
b) wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych,
c) wykonawca posiada kwalifikacje SEP grupa E i D do 1 kV
3. Termin wykonania zadania: 01 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.
4. Załączniki:
a) propozycja cenowa – zał. nr 1,
b) wzór umowy – zał. nr 2,
c) wykaz obiektów własności Miasta Radlin podlegających kontroli oraz stacji oświetleniowych – zał. nr 3.
d) wykaz świadczonych w ostatnich trzech latach usług w zakresie nadzoru sieci elektrycznych
oświetlenia ulicznego (analiza zużycia energii, kontroli i monitorowanie prawidłowości pracy oświetlenia
ulicznego) – zał. nr 4
5. Propozycję należy złożyć w Urzędzie Miasta Radlin do dnia 5 listopada 2015 r. do godz. 14.00.
a) fax 032 4590205,
b) e mail: [email protected]
c) pisemnie na adres: Urząd Miasta Radlin, ul. Rymera 15, 44-310 Radlin (kancelaria)
6. Kompletna propozycja cenowa powinna zawierać:
a) wypełniony druk propozycji cenowej - wzór zał. nr 1;
b) wykaz świadczonych w ostatnich trzech latach usług w zakresie nadzoru sieci elektrycznych
oświetlenia
ulicznego (analiza zużycia energii, kontroli i monitorowanie prawidłowości pracy
oświetlenia ulicznego) – wzór zał. nr 4;
c) kopia uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
d) kopia kwalifikacji SEP grupa D i E do 1 kV;
e) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
(przedkłada dostawca przed podpisaniem umowy).
7. W załączeniu przesyłam wzór umowy (zał. nr 2) celem zapoznania się i zaakceptowania.
8. Osoba do kontaktu Marcin Król - nr tel. 32 4590217 e-mail [email protected]
Załącznik nr 1 do zaproszenia
Nazwa firmy:
..............................................................................................
..............................................................................................
Adres
(kod, miejscowość, ulica, województwo)
..............................................................................................
..............................................................................................
NIP:
..............................................................................................
Numer telefonu:
e-mail
....................................
.............................................................................
PROPOZYCJA CENOWA
Niniejszym składam propozycję cenową na zadanie
„Eksploatacja i kontrola zużycia energii elektrycznej w zakresie oświetlenia ulicznego
oraz obiektów będących własnością Miasta Radlin w roku 2016”
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) dokonywanie analizy zużycia energii elektrycznej na 52 punktach zapalania (stacjach) oświetlenia ulic z
przedstawieniem zużycia energii dla poszczególnych punktów poboru z uwzględnieniem mocy
zainstalowanych, czasów świecenia, redukcji mocy - dla stacji z reduktorami,
Powyższe należy przedstawić rozbiciu na okresy rozliczeniowe i rozliczenie roczne (kilkuletnie) dla
każdego punktu zapalania z osobna
Potwierdzanie zgodności wystawionych faktur z odczytami liczników i zgodnością z umowami na
sprzedaż i dystrybucję energii
b) dokonywanie analizy zużycia energii elektrycznej na wszystkich (75) punktach poboru energii – obiektów
Gminnych z podziałem na obiekty, okresy rozliczeniowe, jednostki organizacyjne, typy obiektów, grupy
taryfowe
Powyższe należy przedstawić w rozbiciu na okresy rozliczeniowe i rozliczenie roczne (kilkuletnie)
indywidualne dla każdego punktu poboru (obiektu)
kontrola - sprawdzanie wystawionych faktur za energię elektryczną wystawionych przez dostawcę i
sprzedawcę energii pod względem zgodności i wartości wystawionych faktur
Wykonywanie pomiarów i rejestracji parametrów zasilania, dla obiektów jeśli zaistnieje taka konieczność.
c) regulacja sterowników - CPA z dokonywaniem odczytu liczników z TAURON Dystrybucja w cyklach
dwumiesięcznych sześć razy w roku:
,
wprowadzeniem nastaw korekt
czasowych sterowników CPA dla poszczególnych stacji po
wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym (obecnie 4 programy), kontrola wielkości zabezpieczeń na
obwodach oświetleniowych w trakcie wykonywania odczytów.
Wielkości zabezpieczeń zostały opisane i uzgodnione z TAURON Dystrybucja.
Po każdorazowym dokonaniu odczytów w terminie do 7 dni należy przeprowadzić analizę każdej stacji a
wszelkie nieprawidłowości należy opisać i niezwłocznie zgłosić zleceniodawcy i eksploatującemu
oświetlenie (zawyżone zużycie, zawyżone zabezpieczenia, niewłaściwa praca sterownika, brak redukcji
reduktora, zły stosunek nt/wt itp),
d) nocne objazdy oświetlenia z przedstawicielem Zakładu Energetycznego 1 raz na kwartał, obejmujące co
najmniej 50% wszystkich opraw oświetleniowych będących na terenie gminy, z przedstawieniem raportu
w formie pisemnej z podaniem nazw skontrolowanych ulic i ilości opraw na ulicy świecących i
nieświecących. Wszystkie nieświecące oprawy należy wpisać do systemu zgłoszeń LIGHTBOX
e) nocne kontrole prawidłowości pracy wszystkich reduktorów mocy 6 razy w roku w dwumiesięcznym cyklu
w okresie między odczytami liczników, wraz z przedstawieniem raportu w formie pisemnej z podaniem
stanu pracy urządzeń reduktorów mocy (pomiary napięć lub natężenie oświetlenia)
f) Usuwanie bieżących awarii reduktorów mocy, zgłaszane przez służby ZE lub stwierdzone po odczytach
liczników, kontrolach nocnych. Obecnie na terenie gminy jest zabudowanych 7 reduktorów mocy. (nie
dotyczy uszkodzenia , zniszczenia ,wypalenia całego reduktora)
g) Zabudowa – montaż 7 nowych reduktorów mocy, wymiana 1 na stacjach uzgodnionych z zleceniodawcą i
TAURON Dystrybucja po wcześniejszych pomiarach – analizach stacji (punktach zapalania) . Wszelkie
materiały do zabudowy i wymiany reduktorów zapewnia zleceniodawca, po ich wstępnej akceptacji,
h)
Rejestracja parametrów pracy oświetlenia w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości na
danym oświetleniu (dotyczy oświetlenia z redukcją i bez),
i) kontrole inspekcyjne nad wykonawcą świadczącym usługi w zakresie eksploatacji oświetlenia ulic,
bezpośrednie zgłaszanie ewentualnych nieprawidłowości w pracy urządzeń, wynikającej z kontroli
inspekcyjnej, do Tauron Dystrybucja, z jednoczesnym powiadomieniem zamawiającego,
j) aktualizacja opracowania graficznego (będącego w posiadaniu zamawiającego) i inwentaryzacji
oświetlenia ulicznego z oznaczeniem typu opraw, mocy, istniejących podziałów sieci
aktualizacja spisu punktów zapalania uwzględnianiem ilości i mocy zainstalowanych opraw,
k) koordynowanie wymiany opraw LED, z przygotowaniem zestawienia materiałów do ich zabudowy z
uwzględnieniem materiałów do ich zabudowy, nadzór na wymianą opraw – dotyczy wymiany ze stacji
Radlin DK i Radlin Rybnicka Wiadukt
l) uczestnictwo w przygotowaniu materiałów w zakresie określenia przedmiotu zamówienia:
- w celu przygotowania wspólnego postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej dla
wszystkich obiektów własności Miasta Radlin ( w tym MOK Radlin, MOSiR Radlin, OPS, ZGK, placówki
oświatowe, biblioteka),
- dla zakupu reduktorów mocy (max 5szt)
- dla zakupu opraw LED dla jednego punktu zapalania.
m) Optymalizacja mocy umownych – przyłączeniowych (w tym wykonanie zmiany układów zasilania)
n) firmowanie obiektów po zmianach zasilania i wszelkich prac związanych z ponownym zgłszeniem
obiektów do odbioru
Oferuję realizację zakresu zamówienia za cenę :
brutto: ....................................... zł, za 1 okres rozliczeniowy (tj. 2 miesiące)
słownie:............................................................................................. złotych,
w tym należny podatek VAT w wysokości ..................... zł;
co daje kwotę ………........................ zł. brutto za 12 miesięcy (6 x poz nr 1)
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem i zakresem usług do wykonania oraz wzorem umowy i nie
wnosimy do nich zastrzeżeń.
W razie wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach zawartych we wzorze oraz
w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego;
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część propozycji cenowej są:
1. Kopia uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
2. Kopia kwalifikacji SEP grupa D i E do 1 Kv.
3. Wykaz świadczonych w ostatnich trzech latach min. 2 usług (w okresie 12 miesięcy każda) w zakresie nadzoru
sieci elektrycznych oświetlenia ulicznego (analiza zużycia energii, kontroli i monitorowanie prawidłowości pracy
oświetlenia ulicznego) – wzór zał.nr 4.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
(przedkłada Wykonawca przed podpisaniem umowy).
……………................................................................
(podpis lub pieczęć i podpis przedstawiciela firmy)
Załącznik nr 2 do zaproszenia
UMOWA nr .....… (wzór)
zawarta w dniu ........................... r. pomiędzy Miastem Radlin, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym
przez: ..........................., a
...............................
zwanym w dalszej części “Wykonawcą”.
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póżn.zm.), została zawarta umowa
o następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest:
a) dokonywanie analizy zużycia energii elektrycznej na 52 punktach zapalania (stacjach) oświetlenia ulic z
przedstawieniem zużycia energii dla poszczególnych punktów poboru z uwzględnieniem mocy
zainstalowanych, czasów świecenia, redukcji mocy - dla stacji z reduktorami,
Powyższe należy przedstawić rozbiciu na okresy rozliczeniowe i rozliczenie roczne (kilkuletnie) dla
każdego punktu zapalania z osobna
Potwierdzanie zgodności wystawionych faktur z odczytami liczników i zgodnością z umowami na
sprzedaż i dystrybucję energii
b) dokonywanie analizy zużycia energii elektrycznej na wszystkich (75) punktach poboru energii – obiektów
Gminnych z podziałem na obiekty, okresy rozliczeniowe, jednostki organizacyjne, typy obiektów, grupy
taryfowe
Powyższe należy przedstawić w rozbiciu na okresy rozliczeniowe i rozliczenie roczne (kilkuletnie)
indywidualne dla każdego punktu poboru (obiektu)
kontrola - sprawdzanie wystawionych faktur za energię elektryczną wystawionych przez dostawcę i
sprzedawcę energii pod względem zgodności i wartości wystawionych faktur
Wykonywanie pomiarów i rejestracji parametrów zasilania, dla obiektów jeśli zaistnieje taka konieczność.
c) regulacja sterowników - CPA z dokonywaniem odczytu liczników z TAURON Dystrybucja w cyklach
dwumiesięcznych sześć razy w roku:
,
wprowadzeniem nastaw korekt
czasowych sterowników CPA dla poszczególnych stacji po
wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym (obecnie 4 programy), kontrola wielkości zabezpieczeń na
obwodach oświetleniowych w trakcie wykonywania odczytów.
Wielkości zabezpieczeń zostały opisane i uzgodnione z TAURON Dystrybucja.
Po każdorazowym dokonaniu odczytów w terminie do 7 dni należy przeprowadzić analizę każdej stacji a
wszelkie nieprawidłowości należy opisać i niezwłocznie zgłosić zleceniodawcy i eksploatującemu
oświetlenie (zawyżone zużycie, zawyżone zabezpieczenia, niewłaściwa praca sterownika, brak redukcji
reduktora, zły stosunek nt/wt itp),
d) nocne objazdy oświetlenia z przedstawicielem Zakładu Energetycznego 1 raz na kwartał, obejmujące co
najmniej 50% wszystkich opraw oświetleniowych będących na terenie gminy, z przedstawieniem raportu
w formie pisemnej z podaniem nazw skontrolowanych ulic i ilości opraw na ulicy świecących i
nieświecących. Wszystkie nieświecące oprawy należy wpisać do systemu zgłoszeń LIGHTBOX
e) nocne kontrole prawidłowości pracy wszystkich reduktorów mocy 6 razy w roku w dwumiesięcznym cyklu
w okresie między odczytami liczników, wraz z przedstawieniem raportu w formie pisemnej z podaniem
stanu pracy urządzeń reduktorów mocy (pomiary napięć lub natężenie oświetlenia)
f) Usuwanie bieżących awarii reduktorów mocy, zgłaszane przez służby ZE lub stwierdzone po odczytach
liczników, kontrolach nocnych. Obecnie na terenie gminy jest zabudowanych 7 reduktorów mocy. (nie
dotyczy uszkodzenia , zniszczenia ,wypalenia całego reduktora)
g) Zabudowa – montaż 7 nowych reduktorów mocy, wymiana 1 na stacjach uzgodnionych z zleceniodawcą i
TAURON Dystrybucja po wcześniejszych pomiarach – analizach stacji (punktach zapalania) . Wszelkie
materiały do zabudowy i wymiany reduktorów zapewnia zleceniodawca, po ich wstępnej akceptacji,
h) Rejestracja parametrów pracy oświetlenia w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości na
danym oświetleniu (dotyczy oświetlenia z redukcją i bez),
i) kontrole inspekcyjne nad wykonawcą świadczącym usługi w zakresie eksploatacji oświetlenia ulic,
bezpośrednie zgłaszanie ewentualnych nieprawidłowości w pracy urządzeń, wynikającej z kontroli
inspekcyjnej, do Tauron Dystrybucja, z jednoczesnym powiadomieniem zamawiającego,
j) aktualizacja opracowania graficznego (będącego w posiadaniu zamawiającego) i inwentaryzacji
oświetlenia ulicznego z oznaczeniem typu opraw, mocy, istniejących podziałów sieci
aktualizacja spisu punktów zapalania uwzględnianiem ilości i mocy zainstalowanych opraw,
k) koordynowanie wymiany opraw LED, z przygotowaniem zestawienia materiałów do ich zabudowy z
uwzględnieniem materiałów do ich zabudowy, nadzór na wymianą opraw – dotyczy wymiany ze stacji
Radlin DK i Radlin Rybnicka Wiadukt
li)
uczestnictwo w przygotowaniu materiałów w zakresie określenia przedmiotu zamówienia:
- w celu przygotowania wspólnego postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej dla
wszystkich obiektów własności Miasta Radlin ( w tym MOK Radlin, MOSiR Radlin, OPS, ZGK, placówki
oświatowe, biblioteka),
- dla zakupu reduktorów mocy (max 5szt)
- dla zakupu opraw LED dla jednego punktu zapalania.
m) Optymalizacja mocy umownych – przyłączeniowych (w tym wykonanie zmiany układów zasilania)
n) firmowanie obiektów po zmianach zasilania i wszelkich prac związanych z ponownym zgłszeniem
obiektów do odbioru
§2
Termin wykonania wymienionego w § 1 zakresu robót od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
§3
Za każde jednorazowe (dwa miesiące) wykonanie czynności wymienionych w §1 ustala się na kwotę: ......... zł netto + podatek
Vat 23%=....... zł. = ........zł. Wartość umowy ........ zł netto + Vat 23% ....... zł razem brutto ........ zł (słownie: ....
złotych ..../100).
§4
Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za wykonany zakres robót w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
Wykonawca wystawi maksymalnie 6 faktur.
§5
Wykonawca w ramach obowiązków wyszczególnionych w §1 jest zobowiązany do:
1) odbioru faktur za pobraną energię elektryczną do dwóch dni roboczych od przekazania przez pracownika urzędu informacji
o otrzymaniu tych faktur oraz do przeanalizowania faktur w terminie do trzech dni roboczych,
2) udziału w odczytach liczników energii elektrycznej pobranej na oświetlenie ulic razem z inkasentem,
3) ustalenia z pracownikiem urzędu czasu świecenia oświetlenia ulicznego
§6
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy – w
wysokości 10% wartości umowy.
§7
Ze strony Zamawiającego za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy odpowiedzialny jest ......., ze strony Wykonawcy
zaś .............
§8
Po stronie Wykonawcy leży odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy w sposób zgodny z wszelkimi przepisami.
§9
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnego aneksu.
§ 10
Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:
Załącznik nr 3 do zaproszenia
Wykaz obiektów stacji oświetleniowych:
lp
Adres obiektu
Oświetlenie uliczne – obwody oświetleniowe
1
Biertułtowy skrzyzowania
2
Radlin Cmentarna
3
Radlin Dom Kultury
4
Radlin Głożyny 1
5
Radlin Głożyny Domeyki
6
Radlin Głożyny Strzody
7
Radlin Głożyny Szkoła
8
Radlin Głożyny Wrzosy
9
Radlin Głożyny ZOR
10
Radlin Głożyńska 3
11
Radlin Hallera
12
Radlin Inco
13
Radlin Kino
14
Radlin Kolorza
15
Radlin Kościuszki
16
Radlin Kowona
17
Radlin Makuszyńskiego
18
Radlin Mariacka
19
Radlin Mariacka parking
20
Radlin Matejki 1
21
Radlin Matejki 2
22
Radlin Mickiewicza
23
Radlin Mielęckiego
24
Radlin Modrzewiowa 1
25
Radlin Modrzewiowa 2
26
Radlin Nałkowskiej
27
Radlin Narutowicza 1
28
Radlin Narutowicza 2
29
Radlin Obszary 1
30
Radlin Obszary 2
31
Radlin Obszary Dom Górnika
32
Radlin Orkana
33
Radlin Pompownia
34
Radlin Reden
35
Radlin Rybnicka Wiadukt
36
Radlin Rymera 1
37
Radlin Rymera 2
38
Radlin Rymera 3
39
Radlin Rymera 4
40
Radlin Sienkiewicza
41
Radlin Sosnowa
42
Radlin Ściegiennego 2
43
Radlin Wieczorka
44
Radlin Wolności
45
Radlin Wypandów
46
Radlin Zapolskiej
47
Radlin Zawadzkiego
48
Radlin ZK
49
Radlin Wantuły
50
Radlin Lompy (płatne ryczłtem)
51
Radlin Narutowicza
52
Letnia
Obiekty pozostałe
Radlin Reymonta 7 bud OSP Głożyny
Radlin Reymonta 7 bud. OSP Głożyny
Radlin Rymera 15 – budynki UM Radlin
Radlin Rymera 15 – budynki UM Radlin
Radlin fontanna Mariacka
Straż Miejska ul Mariacka 93
Radlin przepompownia wód deszczowych
Napierskiego
Tężnia ul. Wypandów
Kamery monitoringu miejskiego 9 szt.(Straz
Miejska): Rogozina-Wypandów; KorfantegoŻabka; Korfantego-Ściegiennego; Korfantegifontanna, Wypandów-tężnia; Mielęckiego-Orlik;
Rymera-Reymonta; Rymera-Domeyki
Punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych ul. Rymera
Załącznik 3 – obiekty pozostałe
Obiekty MOSiR Radlin
Obiekt Sokolnia ul. Sokolska
Radlin boisko ul. Odległa 140 i 138 – dwa punkty
MOSiR Radlin ul. Mariacka- Dom Sportu
Sokolnia (mieszkanie)
Boisko Orlik ul. Mielęckiego
Mariacka 8 (skrzynka Plac Radlińskich
Olimpijczyków)
Obiekty administrowane przez ZGK Radlin
Solskiego 15 (wspólnota mieszkaniowa) i garaże
– dwa punkty
Rogozina 59
Hallera 13, 32 – mieszkania socjalne
Hallera 34 – mieszkania socjalne
Korfantego 0 szalety, 13, 61, 79, 87, 89, 93
Rydułtowska 43 Mielęckiego 7 (3 pkt), 13,
Pocztowa 2, 4
Mikołajczyka 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17,
Mariacka 93 – mieszkania socjalne
Rymera 15 – siedziba ZGK
Obiekt MOK Radlin
MOK Radlin ul. Mariacka
Mariacka 2 (skrzynka Plac Radlińskich
Olimpijczyków)
Budynek Biblioteki Miejskiej
Biblioteka Miejska ul. Orkana 5
OPS Radlin
OPS Radlin ul. Solskiego 15 – 3 punkty (w tym
Mielęckiego 13 1 pkt)
Obiekty oświatowe
MZOPO – 2 domy nauczyciela ul. Rogozina i
Makuszyńskiego
SP 3 ul Rymera
SP 4 ul. Wiosny Ludów
PP1 ul. Reymonta – dwa punkty
PP2 ul. Mielęckiego
PP3 ul. Mariacka
ZSS ul. Rogozina
Gimnazjum nr 1 ul. Makuszyńskiego
Załącznik nr 4 do zaproszenia
PZP.271.82.GKE.2015
WYKAZ USŁUG ŚWIADCZONYCH W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LATACH W ZAKRESIE
NADZORU SIECI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIA ULICZNEGO
Nazwa wykonawcy............................................................................................................................
Adres wykonawcy........................................................................................................................…..
Nr. telefonu/fax ........................................................................................................................……..
Wykaz świadczonych w ostatnich trzech latach usług (w okresie 12 miesięcy każda) w zakresie nadzoru
sieci elektrycznych oświetlenia ulicznego w szczególności analizę zużycia energii, kontroli i monitorowanie
prawidłowości pracy oświetlenia ulicznego.
L.p.
ZLECENIODAWCA/
JEDNOSTKA/NAZWA
/ADRES
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/RODZAJ
WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI
TERMIN REALIZACJI
OD-DO
1.
2.
3.
4.
……………................................................................
(podpis lub pieczęć i podpis przedstawiciela firmy)

Podobne dokumenty