Karta zgłoszeń

Transkrypt

Karta zgłoszeń
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Konkurs współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA w KONKURSIE
„Nasza Turawa” - Kategoria fotograficzna
...................................................................................................................................
Imię i Nazwisko
...................................................................................................................................
Adres
Tel. ............................................
Tel. kom .................................................
..................................................................................................................................
Zawód /szkoła
L.p.
Tytuł pracy
Uwagi organizatora
1
2
3
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu „Nasza Turawa” i akceptuję jego treść.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres
zamieszkania - Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833,
z późniejszymi zmianami.
.............................................
(data i podpis autora)