Prezentacja Izby Celnej

Transkrypt

Prezentacja Izby Celnej
BEZPIECZNY ŁAŃCUCH
DOSTAW
W MIĘDZYNARODOWYM
OBROCIE
GOSPODARCZYM
Poznań, 09.06.2011 r.
1
Międzynarodowy łańcuch dostaw
BEZPIECZEŃSTWO OBROTU
TOWAROWEGO
DARIUSZ LEŚNIEWSKI,
29 MAJA 2010 r.
3
4
AUTHORISED
ECONOMIC
OPERATORS
UPOWAŻNIONY
PRZEDSIĘBIORCA
5
6
RODZAJE STATUSU AEO
AEOS
AEOC
BEZPIECZEŃSTWO
I OCHRONA
UPROSZCZENIA
CELNE
BEZPIECZEŃSTWO I
OCHRONA +
AEOF
UPROSZCENIA CELNE
7
AEO- KORZYŚCI
• uznawany
jest we
wszystkich
krajach UE
PRESTIŻ
UŁATWIENIA
• ułatwienia w
zakresie
kontroli celnej
• ograniczony zakres
danych w
przywozowej i
wywozowej
deklaracji skróconej
PRZYWILEJE
8
POSTĘPOWANIE AUDYTOWE
DOTYCZY:
Dotychczaso
we
przestrzegani
e wymogów
celnych
System
rachunkowo
ści i
logistyczny
przedsiębior
stwa
Wypłacalność
finansowa
Bezpieczeńst
wo i ochrona
DZIĘKUJĘ
ZA UWAGĘ
10

Podobne dokumenty