BDG.V.2511.16.2016.PC Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy nr

Komentarze

Transkrypt

BDG.V.2511.16.2016.PC Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy nr
BDG.V.2511.16.2016.PC
Załącznik nr 2 do SIWZ
Wzór umowy nr …………………………………
zawarta w Warszawie, w dniu ................2016 r. pomiędzy:
Skarbem Państwa – Ministerstwem Rozwoju z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez ……………………… Dyrektora Biura Administracyjnego,
działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia …………………….., którego kopia stanowi załącznik
nr 1 do umowy
a
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:
spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości),
zwaną dalej „Wykonawcą”, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w …
pod numerem ... – zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik nr 2 do
1
umowy, reprezentowaną przez ... /reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie
2
pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2a do umowy ,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
Panią/Panem …, zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i
numer
…,
o
numerze
PESEL
…,
zamieszkałą/-ym
pod
adresem
…,
prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę
miasta/miejscowości) – zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie
3
pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2a do umowy ,
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,
o następującej treści:
§1
1. Strony oświadczają, że Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego
w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2164)
2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, o której mowa
w ust. 1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, o której mowa w ust. 1.
§2
1. Przedmiotem umowy, zwanym dalej „zamówieniem”, jest sukcesywna dostawa prasy i czasopism
w prenumeracie w okresie od 01-04-2016 do dnia 31-03-2017 r.
2. Zamówienie zostanie zrealizowane w zakresie zgodnym ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu
Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy oraz Ofertą Wykonawcy z dnia ………………….
r., której kopia stanowi załącznik nr 4 do umowy. Rozdzielniki adresatów z podziałem tytułów na
pakiety stanowi załącznik nr 5 do umowy (rozdzielnik zostanie przekazany Wykonawcy po zawarciu
umowy).
1
Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba pełniąca funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki.
Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki.
3
Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby.
2
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmiany zamówienia poprzez odstąpienie
od zakupu poszczególnych tytułów prasowych, zmiany liczby egzemplarzy prasy i czasopism
wymienionych w załączniku nr 3 do umowy lub składania zamówień na nowe tytuły w ramach
wartości umowy brutto, z zastrzeżeniem pkt. 1, bez konieczności zmiany umowy. Nowe tytuły będą
rozliczane wg cen rynkowych. Zgłoszona zmiana będzie uwzględniona przez Wykonawcę
w dostawie nie później niż w ciągu 3 dni w przypadku dzienników oraz w ciągu 7 dni w przypadku
pozostałych tytułów. Zmiany zamówienia będą dokonywane przez Zamawiającego w formie
pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną.
4. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących
prenumerowanej prasy i czasopism ( np. zmiana tytułu, częstotliwość ukazywania się lub wycofanie
tytułu z rynku). Zmiana częstotliwości ukazywania się tytułu prasowego wprowadzona
przez Wydawcę nie stanowi zmiany treści umowy w rozumieniu § 8 ust. 2.
5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać
wyłącznie takie egzemplarze prasy i czasopism,
do których nie dołączono dodatków w postaci książek, płyt CD, DVD i innych, z wyjątkiem dodatków,
które dołączane są bezpłatnie.
§3
1. Wartość zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą, wynosi: ……………………………… zł netto
(słownie: ………………………………… zł 00/100 zł), tj. ……………………………… zł brutto (w tym
VAT wg aktualnie obowiązującej stawki).
2. Wynagrodzenie ostateczne wynikać będzie z wykonanych dostaw (rzeczywiście dostarczonej liczby
egzemplarzy prasy i czasopism, pomnożonej przez ceny jednostkowe), potwierdzonych
przez Zamawiającego, z tym że nie może przewyższyć kwot określonych w ust. 1.
3. Zrealizowane dostawy będą rozliczane w okresach kwartalnych, na podstawie faktur VAT,
wystawianych na koniec kwartału, przy czym do każdej faktury zostanie dołączona zbiorcza
specyfikacja zawierająca dane o dostarczonych tytułach wraz z ich ceną i liczbą egzemplarzy.
4. Zbiorcza specyfikacja będzie zweryfikowana przez Zamawiającego na podstawie dowodów dostawy,
o których mowa w § 4 ust. 2. Zweryfikowane zbiorcze specyfikacje, będą stanowiły dowód
rzeczywiście wykonanych przez Wykonawcę dostaw.
5. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze VAT. Podstawą wystawienia faktury będzie
przyjęcie przez Zamawiającego zbiorczej specyfikacji, o której mowa w ust. 4. Zamawiający wyraża
zgodę na doręczenie faktury VAT w formie elektronicznej. Faktura VAT zostanie przesłana z adresu
mailowego Wykonawcy: ……………………. na adres mailowy Zamawiającego: [email protected] .
6. Adresem do doręczenia Zamawiającemu faktury w formie innej niż elektroniczna jest: Ministerstwo
Rozwoju, Biuro Administracyjne, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.
7. Za dzień zapłacenia należności Strony uznają dzień wydania dyspozycji przelewu z
bankowego Zamawiającego.
rachunku
8. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może
żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych.
9. Niezależnie od postanowień umowy, jeżeli w kolejnym roku budżetowym, następującym po roku,
w którym zawarto umowę Zamawiający nie będzie dysponował – z przyczyn niezależnych od niego,
a wynikających z decyzji organów władzy publicznej – środkami przeznaczonymi na sfinansowanie
wynagrodzenia, umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. W takim wypadku
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie tę część wynagrodzenia, która odpowiada zakresowi
wykonania zadania do dnia rozwiązania umowy.
10. Zamawiający oświadcza, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest częściowo finansowane
z funduszy europejskich POPT 2014-2020, POIR.
2
§4
1. Prasa i czasopisma będą dostarczane na warunkach i w terminach określonych w szczegółowym
opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
2. Dowód dostawy, dołączany do każdego pakietu, stanowiący potwierdzenie rzeczywistej dostawy
wymienionych w nim tytułów i ich liczby oraz cen zakupu, będzie stanowił podstawę rozliczenia
finansowego. Dowód dostawy będzie niezwłocznie weryfikowany przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania jednostkowych cen, zawartych w ofercie, przez cały
okres obowiązywania umowy.
4. Wykonawca gwarantuje dostarczenie wszystkich wydań tytułów prasowych, jakie się ukażą,
określonych w załączniku nr 3 do umowy, przez cały okres obowiązywania umowy.
5. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienia i braki w dostawach, jeżeli wykaże, że spowodowane
to zostało czynnikami niezależnymi od niego.
6. W przypadku opóźnienia w wydaniu któregokolwiek tytułu, Wykonawca dostarczy pozostałe tytuły
zgodnie z umową, zaś brakujące wydawnictwa dostarczy niezwłocznie po ich ukazaniu się.
§5
Zamawiający nie wyraża zgody na przelew (cesję) wierzytelności Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy
na osoby trzecie.
§6
1. W przypadku nie dostarczenia z winy Wykonawcy zamówionej prasy codziennej oraz czasopism
zgodnie z § 4 ust 1 niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo potrącić kwotę stanowiącą
równowartość niedostarczonej prasy z faktury wystawionej w kwartale, którego dotyczy
niedostarczona prasa.
2. W przypadku, innego niż wskazany w ust. 1, nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości umowy.
3.
W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości zamówienia, określonego w § 3 ust. 1.
4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone
na jego rzecz kary umowne.
5. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający potrąci
z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar, i tak pomniejszone wynagrodzenie
wypłaci Wykonawcy.
6. W przypadku jeśli potrącenie, o którym mowa w ust. 4, nie jest możliwe, Zamawiający wzywa
Wykonawcę do zapłaty.
§7
1.
Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem umowy upoważnieni są:
1) ze strony Zamawiającego:
……………………… tel. ………………., ………………[email protected]
2) ze strony Wykonawcy:
………………..; tel. 22/……………….; ………………[email protected]
2.
Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony
i nie stanowi zmiany treści umowy w rozumieniu § 8 ust. 2.
3
§8
1.
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.
2.
Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być
zgodne z art. 144 ustawy, o której mowa w § 1 ust.1
3.
Wszystkie ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy, Strony będą starać
się rozwiązywać na drodze polubownej.
4.
W przypadku braku porozumienia w sporze wynikającym z realizacji niniejszej umowy, Strony
zgodnie poddadzą się rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę
Zamawiającego.
5.
Dopuszcza się rozwiązanie umowy w każdym czasie za pisemnym porozumieniem Stron.
6.
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach:
dla Zamawiającego.
7.
Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:
1
dla
Wykonawcy,
1. Załącznik nr 1 - pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego;
2. Załącznik nr 2 - odpis KRS Wykonawcy;
3. Załącznik nr 2A - Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy
4. Załącznik nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
5. Załącznik nr 4 - kopia Oferty Wykonawcy ;
6. Załącznik nr 5 – Rozdzielnik adresatów
..............................................
................................................
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
4
a
2