Plan konferencji - Urban Creative Poles

Komentarze

Transkrypt

Plan konferencji - Urban Creative Poles
Pierwsza Konferencja Otwierająca
projekt Urban Creative Poles
realizowana w ramach Programu Baltic Sea Region
w Zielonej Górze,
8 listopad 2011
Temat: Przemysł kreatywny i kultury (CCI) na szczeblu krajowym i regionalnym
ze szczególnym uwzględnieniem polskich doświadczeń
Cele szczegółowe konferencji:
• zaprezentowanie
pierwszych
efektów
projektu
szerszej
publiczności
(przedstawicielom miast uczestniczących w projekcie, zainteresowanym stronom),
GODZINA
start
•
zaprezentowanie sytuacji instytucjonalnej i kulturowej poszczególnych miast
i dyskusja na ten temat,
•
wymiana doświadczeń dotyczących różnic krajowych i regionalnych, przykłady
najlepszych praktyk z krajów biorących udział w projekcie Urban Creative Poles,
•
debata polskich decydentów różnych poziomów administracji i uczestników projektu
CCI.
TEMAT
OPIS
PRZEDSTAWICIEL SESJI
GRUPA
DOCELOWA
koniec
8 LISTOPAD 2011
CZĘŚĆ I A – WPROWADZENIE (język angielski)
PP4 (JM Rektor
prof. dr hab. Czesław
Powitanie gości przez JM
Osękowski),
Rektora Uniwersytetu
PP3 (Prezydent Miasta
Zielonogórskiego,
Zielona Góra mgr inż.
Prezydenta Miasta Zielona Góra
Janusz Kubicki),
i przedstawiciela CCI w Polsce
Marek Jerzak – Centrum
Cybernetyki 2.2.2
(Warszawa)
PP3 - dr Zbigniew Binek
(Menedżer Projektu)
Krótkie wprowadzenie do
PP4 - (Dziekan Wydziału
programu konferencji i jej
Ekonomii i Zarządzania prof.
tematów
dr hab. inż. Magdalena
Graczyk)
9.00
9.20
9.20
9.35
9.35
9:50
Strategia projektu UCP
LP
9.50
10.15
Przemówienie
Marek Jerzak – Centrum
Cybernetyki 2.2.2
(Warszawa) - ekspert CCI
Publiczność
międzynarodowa:
partnerzy UCP,
przedstawiciele
miast,
przedsiębiorcy,
studenci
10.15
11.15
11.15
11.30
11.30
12.00
12.00
12.50
12.50
13.15
13.30
14.45
15.15
16.15
16.15
16.30
16.30
17.30
15.00
17.30
LP, PP2 – Marc Altenburg
PP4, PP3 – Ph.D. Zbigniew
Binek (Kierownik Projektu)
PP5, PP6 -Elisabeth
Andersson
PP7, PP8 - Ave Anniste
PP9 - Alina Jonusauskaite
Prezentacja analizy SWOT –
rezultaty UCP
Przerwa kawowa
CZĘŚĆ I B – POLSKIE PODEJŚCIE DO WSPARCIA CCI
Narodowe strategie i instrumenty
wspierające CCI
mgr inż. Leszek Kaźmierczak
- Piwko
CZĘŚĆ I C – TRANSNARODOWE PODEJŚCIE DO WSPARCIA CCI
Zaproszenie jednego
Najlepsze praktyki z innych
eksperta z każdego kraju
projektów unijnych dotyczących
LP, PP2 - Gisela Geilert
UCP do wystąpienia na
CCI
PP3, PP4 – Ph.D Anna
temat strategii / projektów w
Tematy:
Góralewska – Słońska
celu wzmocnienia CCI w
- potrzeby sektorów CCI w
PP5, PP6 - Johan Lundgren
mieście lub kraju (każdy
zakresie wsparcia publicznego
PP7, PP8 - Ave Anniste
ekspert ma 10 min na
- finansowanie programów CCI,
PP9 przedstawienie swojego
struktury finansowania
projektu)
Po przedstawieniu projektów
przez ekspertów, dyskusja
Panel dyskusyjny na temat
PP3 - dr Zbigniew Binek
dotycząca podobieństw,
różnych form wspierania CCI
(Menedżer Projektu)
różnic i możliwości
wspierania CCI
Przerwa obiadowa
KONIEC MIĘDZYNARODOWEJ CZĘŚCI KONFERENCJI
WARSZTATY – POLSKIE METODY PROMOCJI CCI (język polski)
Marek Jerzak – Centrum
Warsztaty dla przedstawicieli
Cybernetyki 2.2.2
administracji publicznej w
(Warszawa)
regionie/mieście i
PP3 - dr Zbigniew Binek
przedsiębiorców CCI
(Menedżer Projektu)
PRZERWA KAWOWA
Działania promocyjne (np.
Prof. UZ, dr hab. Ilona
zastosowanie instrumentów
Politowicz (Menadżer
państwowych, regionalnych,
Projektu – PP4),
lokalnych) CCI w Zielonej Górze,
dr inż. Mariola Michałowska
studia przypadków (np. Centrum
mgr Ewa Markowiak
Creative Industry)
Wycieczka po mieście, wizyta w
PP3
mediach (radio, telewizja)
Publiczność
międzynarodowa:
partnerzy UCP,
przedstawiciele
miast,
przedsiębiorcy,
studenci
Publiczność
międzynarodowa:
partnerzy UCP,
przedstawiciele
miast,
przedsiębiorcy,
studenci
Publiczność
międzynarodowa:
partnerzy UCP,
przedstawiciele
miast,
przedsiębiorcy,
Publiczność
polska:
samorządowcy,
przedsiębiorcy
Partnerzy
projektu
18.00
20.00
KOLACJA
9 LISTOPAD 2011 - 4th SPOTKANIE PARTNERSKIE
4 spotkanie partnerskie
Tematy:
- wspólny plan działania
LP
- konferencja w Tartu
- komunikacja
OBIAD
Publiczność międzynarodowa: partnerzy UCP, przedstawiciele miast, przedsiębiorcy, studenci
Publiczność polska: samorządowcy, przedsiębiorcy
Partnerzy UCP
Partnerzy
projektu,
th
9.00
15:00
12.00
12.30
LP Lead partner
PP Project partner
PP 1 Brandenburg University of Technology Cottbus (LP)
PP 2 EGC Cottbus Development Corporation
PP 3 Municipality of Zielona Gora
PP 4 University of Zielona Gora
PP 5 Östsam Regional Development Council
PP 6 Municipality of Linköping
PP 7 Tartu Centre of Creative Industries
PP 8 City of Tartu
PP 9 Klaipeda Economic Development Agency
Partnerzy UCP