pobierz

Transkrypt

pobierz
Projekt planu wynikowego
„Od A do Z” dla klasy II
Tematy
Miesiąc
jednostek
realizacji
metodycznych
Wrzesień Powakacyjne
powitania
Tydzień
I, II
Edukacyjne wymagania programowe
Podstawowe
Uczeń:
- poznaje podręcznik
i ćwiczenia do klasy
drugiej, omawia ich
wygląd
- wypowiada się
na temat zdjęć
i ilustracji w logicznej,
uporządkowanej formie
- czyta wstęp
podręcznika „Ala i Adam
na tropach
poszukiwanego skarbu”
- wypowiada się na
temat tekstu w kilku
zdaniach
- tworzy pytania
do tekstu
- tworzy wypowiedzi
na podany temat
– przelicza (dodaje
i odejmuje)w zakresie
20
- dopełnia do 20
- zna słowa i melodię
piosenki „Druga klasa”,
podejmuje próby
śpiewania
- współdziała
i komunikuje się
w grupie
Ponadpodstawowe Uwagi:
Uczeń:
- konstruuje
wielozdaniową,
spójną wypowiedź
na określony temat
- stosuje zasady
i normy
postępowania
w grupie, aktywnie
współpracuje
w rozwiązywaniu
problemu
- wykonuje komiks
o ciekawym
wakacyjnym
wydarzeniu
Moje wakacje
- ustnie i pisemnie
wypowiada się na temat
minionych wakacji
- wyszukuje na mapie
wakacyjne miejsca, trasy
podróży
- czyta krótkie teksty
o wakacjach
- płynnie czyta tekst,
wypowiada się na jego
temat
- samodzielnie pisze
odpowiedzi do tekstu,
- wyszukuje określone
informacje w tekście
- przestrzega zasady
pisowni wielką literą
imion, nazw
geograficznych
- zna i wyjaśnia
znaczenie słów i
powiedzeń z tekstu
(kryptonim, spać jak
susły)
- zna różne sposoby
odmierzania czasu
- odczytuje godziny na
zegarze
- dokonuje obliczenia
zegarowe z
wykorzystaniem zegara
– dodaje i odejmuje
w zakresie 20
-śpiewa piosenkę „Druga
klasa” cd.
- wyróżnia w muzyce
tempo wolne
- wykonuje ćwiczenia
ruchowe z kocykami,
chodzi na czworakach,
wykonuje poślizgi.
- uważnie słucha muzyki
- wypowiada się
na temat własnych
przeżyć z wakacji
- wskazuje na mapie
trasę podróży
wakacyjnych
- wypowiada się
na temat
wakacyjnych
skarbów (opisuje je)
- biegle czyta tekst
z odpowiednią
intonacją
- zamyka myśli
w granicach
poprawnie
sformułowanego
zdania
- tworzy pytania do
tekstu
- samodzielnie pisze
kilka zdań na
określony temat
- inicjuje zabawy
ruchowe
Wakacyjne
wspomnienia
- wypowiada się
w uporządkowanej formie
na temat minionych
wakacji
- zna nazwy miesięcy,
zapisuje je we właściwej
kolejności
- czyta płynnie teksty
i wypowiada się
w poprawnej formie na ich
podstawie
- omawia opowiadanie
„Wakacje na wsi”
- zauważa humor słowny
i sytuacyjny w tekście,
wyszukuje w tekście
zdania opisujące zabawne
sytuacje
- zna funkcje znaków
przestankowych
w zdaniach
- uczestniczy
w zabawach dramowych
- zaznacza w kalendarzu
daty najważniejszych
wydarzeń
- w grupie wykonuje
kalendarz
– dodaje i odejmuje
w zakresie 20
- rozwiązuje zadania –
wykonuje proste obliczenia
kalendarzowe – zna
podstawowe zasady
posługiwania się
komputerem
- segreguje w folderach
pliki z wakacji
- wykonuje ćwiczenia
ruchowe, marszobiegi,
pokonuje przeszkody
– śpiewa piosenkę „Druga
klasa” cd.
- zna podstawowe
operacje wykonywane
podczas pracy
na komputerze
- segreguje
w folderach pliki
z wakacji
- opowiada o swoich
przeżyciach,
działaniach,
wydarzeniach
na podstawie
wakacyjnych
wspomnień
- biegle czyta tekst
w indywidualnym
tempie, wyszukuje
informacje wyrażone
nie wprost (implicite)
- tworzy tekst
na temat
najciekawszego
wakacyjnego
przeżycia, ciekawego
momentu
- zastępuje nazwy
miesięcy zapisem
liczbowym
- tworzy proste
zadania tekstowe
- zgodnie
współpracuje
w grupie
- inicjuje zabawy
ruchowe
„Śpiesz się
powoli”
- czyta tekst „Nerwowy
poranek”, wypowiada się
na jego temat, tworzy
pytania do tekstu
- wypowiada się na temat
planowania czasu
- nazywa zmiany
w przyrodzie
- współdziała w grupie
- rozwiązuje zadania
tekstowe
- dodaje i odejmuje
w zakresie 20
wykonuje poprawnie proste
obliczenia kalendarzowe
- dokonuje obliczeń
zegarowych
- zna wartości rytmiczne –
ćwierćnuty, ósemki –
rozróżnia je
- zna sylaby rytmiczne –
„ta”, „ti”
- zna znaczenie
powiedzenia „pędzić
na złamanie karku”
- uczestniczy
w zabawach ruchowych
- wykonuje zadania
na czas, ćwiczy zwinność
i szybką reakcję na sygnał
- zna różne rodzaje
czasomierzy
- czyta biegle
w indywidualnym
tempie
- tworzy krótkie
wypowiedzi na
określony temat
- odczytuje wskazania
zegara
- rozwiązuje i oblicza
zadania tekstowe
- tworzy proste
zadania z treścią
- uczestniczy
w zabawach
i ćwiczeniach
ruchowych
związanych
z rozpoznawaniem
ćwierćnut i ósemek
- samodzielnie tworzy
zdania
z powiedzeniem
„pędzić na złamanie
karku”
Wakacyjne
skarby
- wypowiada się na temat
wakacyjnych skarbów
- współpracuje
i komunikuje się w grupie
przygotowując wystawę
„Wakacyjne skarby”
- tworzy kolekcję
przedmiotów
- nazywa i podpisuje
eksponaty
- czyta poprawnie tekst
„Pierwszy dzień
w szkole”
- ocenia zachowanie dzieci
w klasie
- wyjaśnia powiedzenia:
„umierać ze śmiechu”,
„przygoda mrożąca krew
w żyłach”, układa z nimi
zdania
- czyta z podziałem
na role układa i pisze
krótkie zdania
wykrzyknikowe i pytające
na podstawie czytanego
tekstu
- zna funkcję wykrzyknika
i znaku zapytania w zdaniu
- dodaje i odejmuje
w zakresie 20
- dokonuje obliczeń
zegarowych
- rozwiązuje zadania
z treścią
- czyta dane z tabeli,
analizuje i interpretuje
je
- uczestniczy
w zabawach bieżnych –
wyścigi po skarby, szybko
reaguje na sygnał
- uważnie słucha poleceń
i wykonuje je
- opisuje skarby
wakacyjne (miejsce
pochodzenia,
przeżycia)
- czyta biegle tekst
z odpowiednią
intonacją
- tworzy, rozwiązuje
i oblicza proste
zadania tekstowe
- poprawnie stosuje
wykrzyknik
w zdaniu,
- układa i pisze krótkie
zdania wykrzyknikowe
i pytające
- układa proste
zadania tekstowe
i rozwiązuje je
- przełamuje
pierwotne znaczenie
powiedzeń, tworzy
własne powiedzenia
Wakacyjny
dziennik
podróży
- czyta poprawnie dziennik
podróży
- zna znaczenie wyrazu
„dziennik”
- uważnie słucha
czytanego tekstu,
wypowiada się na jego
temat, tworzy pytania
do tekstu
- odszukuje nazwy miast
na mapie Polski i inne
wskazane miejsca
- stosuje wielką literę
w nazwach geograficznych
- rozwiązuje zadania
z treścią
- dodaje liczby w zakresie
20 (zadania rozmaite)
- odczytuje godziny
na zegarze
- czyta rozkład jazdy
- rozróżnia wartości
rytmiczne – ćwierćnuty,
ósemki
- odczytuje rytmy
- zna słowa i melodię
piosenki „Co się stało?”
- uczestniczy w zabawach
ruchowych ze skakankami
- czyta biegle dłuższe
teksty
- tworzy ustne
i pisemne wypowiedzi
na dany temat
- sprawnie odczytuje
wskazania zegara
- wykorzystuje
informacje z różnych
źródeł
- wykorzystuje rozkład
jazdy
w planowaniu podróży
- układa, rozwiązuje
i oblicza zadania
tekstowe
Moja
miejscowość
- wyróżnia cechy
charakterystyczne
poszczególnych
krajobrazów, nazywa je
- opisuje wakacyjne
krajobrazy na podstawie
przyniesionych albumów,
fotografii i porównuje
je z krajobrazem miejsca
zamieszkania
- wypowiada się na temat
miejscowości, w której
mieszka, korzystając
z zebranych doświadczeń
określa rodzaj krajobrazu
swojej miejscowości,
wymienia jego elementy
- czyta poprawnie tekst
- analizuje tekst
i interpretuje dane
- uzupełniania zdania
opisujące krajobraz
- dodaje i odejmuje
w zakresie 20 bez
przekroczenia progu
dziesiątkowego
- uczestniczy w grach
zręcznościowych
poprawiających
opanowanie myszki
i klawiatury
- maluje farbami pejzaż
- uczestniczy
w zabawach ruchowych
„Gestodźwięki”
- ćwiczy pisanie
za pomocą programu
do nauki maszynopisania
-konstruuje dłuższe
wypowiedzi
- wymienia cechy
charakterystyczne dla
różnych krajobrazów
- porównuje różne
rodzaje krajobrazów
- rozpoznaje rodzaje
krajobrazów
na ilustracjach,
filmach
- wypowiada się
w uporządkowanej
formie na określony
temat
- tworzy reklamę
swojej miejscowości
- czyta biegle tekst
- poprawnie
i dokładnie wykonuje
polecenia
- łączy ze sobą różne
elementy ruchu
- zna zasady
bezpiecznej zabawy
w terenie
Pocztówki
z wakacji
- tworzy wypowiedzi
na podany temat
- czyta treści pocztówek
- adresuje pocztówki
- uzupełnia treść
pocztówek
- czyta i omawia zasady
ortograficzne związane
z pisownią „ó”
- odczytuje godziny
na zegarze
- dokonuje obliczeń
zegarowych
- uczestniczy
w zabawach
zespołowych – wyścigi,
tory przeszkód
- współdziała w grupie
- wykonuje pocztówkę przy
użyciu szablonu
- dodaje i odejmuje
w zakresie 20
- wyróżnia rzeczowniki
- wyróżnia określony
fragment tekstu
- śpiewa piosenkę „Co się
stało?”
- samodzielnie
adresuje pocztówki
i list
- samodzielnie tworzy
pozdrowienia
z wakacji
- poprawnie pisze
wyrazy z „ó”
- projektuje
i wykonuje pocztówkę
- zgodnie
współpracuje
w grupie
- sprawnie dokonuje
obliczeń zegarowych,
układa i rozwiązuje
zadania z treścią
Zabawy
ortograficzne
- w grupach układa bajki
z wyrazami z „ó”
- pisze wyrazy z „ó”,
segreguje wyrazy z „ó”
wymiennym i
niewymiennym
- czyta poprawnie tekst
- wyszukuje w tekście
wyrazy sprawiające
trudności ortograficzne
- dodaje i odejmuje
w zakresie 20 bez
przekroczenia progu
dziesiątkowego
- zapisuje dźwięk „g”
- zapisuje i nazywa klucz
wiolinowy
- dokonuje obliczeń
kalendarzowych
i zegarowych
- redaguje krótkie teksty
- tworzy wypowiedzi
na podany temat
- wyróżnia określony
fragment tekstu
- dokonuje obliczeń
pieniężnych
- samodzielnie układa
bajki z wyrazami z „ó”
- poprawnie zapisuje
wyrazy z „ó”
- poprawnie zapisuje
wyrazy z „ó’, układa
z nimi zdania
o charakterze
żartobliwym
- czyta biegle tekst
- stosuje się
do poleceń, krótkich
instrukcji
Jeden
za wszystkich,
wszyscy
za jednego
- wypowiada się na temat
miłej atmosfery
w klasie i koleżeńskiej
postawy
- ocenia postępowanie
innych
- wspólnie redaguje kodeks
klasowy przyjaciół „Jeden
za wszystkich wszyscy
za jednego”
- analizuje tekst
i interpretuje dane
- tworzy wypowiedzi
na dany temat
- podaje przykłady sytuacji
ilustrujących powiedzenie
„jeden za wszystkich
wszyscy za jednego”
- zna i wyjaśnia znaczenie
pojęć: wady, zalety, podaje
ich przykłady
- wybiera i przepisuje
zdania, które świadczą
o koleżeńskiej postawie
i miłej atmosferze
w klasie
- dodaje pełne dziesiątki
w zakresie 100
- wykonuje zadania według
poleceń nauczyciela
- tańczy w rytm muzyki
- zapisuje dźwięk „e”
- zna takty 2/4, 3/4, 4/4.
- ćwiczy
na równoważni
- komunikuje się
i współdziała w grupie
- dodaje pełne dziesiątki
- wyróżnia setki, dziesiątki,
jedności
-samodzielnie
redaguje krótki tekst
kodeksu klasowych
przyjaciół
- stosuje własne
sposoby rozwiązania
różnych problemów
- uważnie słucha
czytanych tekstów
- odczytuje wartości
rytmiczne
- słyszy zmiany
tempa, wysokości
dźwięków
i odpowiednio na nie
reaguje
Projekt planu wynikowego
„Od A do Z” dla klasy II
Edukacyjne wymagania programowe
Tematy
Miesiąc
jednostek
Podstawowe
Ponadpodstawowe Uwagi:
realizacji
metodycznych
Uczeń:
Uczeń:
Wrzesień
Tydzień
III, IV
Moi szkolni
koledzy
- gromadzi słownictwo
do podanego tematu
(związane z cechami
charakteru – wady
i zalety)
- redaguje i pisze zdania
do opisu postaci
- nazywa cechy
charakteru, wyjaśnia ich
znaczenie oraz odnosi
je do konkretnych
sytuacji
- uzupełnia zdania
z zastosowaniem nazw
cech charakteru
- czyta poprawnie tekst
wiersza
- wypowiada się
na temat wiersza,
dokonuje interpretacji
utworu
- tworzy pytania
do tekstu
- dokonuje oceny
postępowania innych
- śpiewa piosenkę
„Trzech”, zna jej słowa i
melodię
- dodaje pełnymi
dziesiątkami
w zakresie 100
- wyróżnia setki,
dziesiątki, jedności
- uczestniczy
w zabawach
bieżnych – gry
zespołowe
- współdziała w grupie
- rysuje, na podstawie
napisanego wcześniej
opisu, portret koleżanki
- konstruuje
wielozdaniową,
spójną wypowiedź
na określony temat
- wypowiada się
na temat
postępowania
innych
- stara się
w wypowiedzi
unikać powtórzeń
- argumentuje
swoją wypowiedź
- redaguje krótkie
wypowiedzi
o koleżance
lub koledze
- stosuje właściwą
intonację
w czytanym tekście
- stosuje zasady
i normy
postępowania
w grupie, aktywnie
współpracuje
w rozwiązywaniu
problemu
- zgodnie
współdziała
w grupie
lub kolegi
Wakacje Ali
i Adama
- czyta poprawnie tekst
- wypowiada się na
podstawie tekstu, tworzy
do niego pytania
- wyróżnia określone
fragmenty tekstu
- ocenia postępowanie
innych
- redaguje krótkie teksty
- tworzy wypowiedzi
na podany temat
- przepisuje fragment
tekstu i kończy zdania
według własnych
pomysłów
- dodaje i odejmuje pełne
dziesiątki w zakresie
1000
– dokonuje obliczeń
pieniężnych
- śpiewa piosenkę
„Trzech”
- wykonuje ramkę
na zdjęcie z wakacji
z różnych materiałów
- czyta biegle tekst
- tworzy spójną
wypowiedź na
podstawie tekstu,
przeżyć
- zadaje
odpowiednie
pytania do tekstu
- argumentuje swoją
wypowiedź
- rozwiązuje
problemy w
twórczy sposób
- poprawnie
przepisuje
fragmenty tekstu
- sprawnie dodaje i
odejmuje pełne
dziesiątki w zakresie
1000
- samodzielnie
rozwiązuje zadania
obliczenia pieniężne
- samodzielnie
projektuje ramkę
Poznajmy się
lepiej
- czyta biegle tekst
- dokonuje syntezy
zdaniami na temat
tekstu, odnajduje
swoich zainteresowań
- zadaje pytania i udziela w nim myśl
odpowiedzi w pytaniach przewodnią
- stara się unikać
ankietowych
powtórzeń
- stosuje wielką literę
w wypowiedzi
w pisowni imion
- skutecznie
i nazwisk
i zgodnie
- czyta poprawnie tekst
współdziała w grupie
„Spotkanie na plaży”
- czyta tekst z podziałem
na role
- tworzy pytania
do tekstu
- analizuje tekst,
interpretuje zawarte
w nim dane
- wyciąga wnioski
- dodaje i odejmuje
pełnymi dziesiątkami
w zakresie 100 – zadania
rozmaite
- uczestniczy
w zabawach
i ćwiczeniach
z woreczkami.
- komunikuje się
i współdziała w grupie
- ćwiczy pisanie
za pomocą programu
do nauki maszynopisania
- wypowiada się pełnymi
Mam odwagę
przyznać się
do winy
- ocenia postępowanie
bohatera opowiadania
„O karafce z wodą
na stole”
- czyta tekst z podziałem
na role
- wie, na czym polega
odwaga cywilna
- tworzy wypowiedzi
na podany temat
- uczestniczy
w zabawach dramowych
z zastosowaniem
zwrotów
grzecznościowych
- dodaje i odejmuje pełne
dziesiątki w zakresie
100 – dokonuje obliczeń
pieniężnych
- rozwiązuje zadania
tekstowe
- odróżnia trójdźwięk
grany w górę i w dół
- komunikuje się
i współdziała w grupie
- czyta biegle
w indywidualnym
tempie
- wypowiada się
pełnymi zadaniami,
unikać powtórzeń
- rozwiązuje i oblicza
zadania tekstowe
- tworzy proste
zadania z treścią
- tworzy zdania
z powiedzeniem
„mieć odwagę
cywilną”
- zapisuje znak „c”
razkreślny w nutach
- zgodnie
współpracuje
w grupie
Wakacyjne
znajomości
- czyta biegle tekst
z odpowiednią
- układa pytania
intonacją
do tekstu
- tworzy, rozwiązuje
- wyszukuje w tekście
i oblicza proste
właściwe fragmenty
zadania tekstowe
- czyta z podziałem
- układa i pisze
na role
krótkie zdania
- tworzy wypowiedzi
- układa proste
na temat „Jak można
zachować wspomnienia” zadania tekstowe
i rozwiązuje je
- wyróżnia określony
fragment tekstu
- poprawnie przepisuje
zdania z tablicy
- stosuje zwroty
grzecznościowe
- dodaje i odejmuje pełne
dziesiątki w zakresie 100
- dodaje wyrażenia
mianowane (zł, gr)
w zakresie 100
- rozwiązuje zadania
tekstowe - zadania
rozmaite.
- uczestniczy
w zabawach
i ćwiczeniach
z obręczami
- komunikuje się
i współdziała w grupie
- czyta poprawnie tekst
Szkoła dawniej - zna i omawia budowę
listu (wstęp, rozwinięcie
i dziś
i zakończenie)
- czyta poprawnie teksty
- wyróżnia określony
fragment tekstu
- wspólnie redaguje
zdania na temat „Moja
szkoła”
- pisze list
- tworzy wypowiedzi
na podany temat
- wyróżnia w tekście
rzeczowniki
- rozumie pojęcia:
składnik, suma
- rozkłada liczby
na składniki
- śpiewa piosenkę
„Marzenia”
- uczestniczy
w zabawach
zespołowych
i ćwiczeniach z piłkami
- wykonuje pracę
plastyczną „Szkoła moich
marzeń”
- komunikuje się
i współdziała w grupie
- rozwiązuje zadania
tekstowe
- ustala reguły
i ich przestrzega
- czyta biegle
dłuższe teksty
- tworzy ustne
i pisemne
wypowiedzi na dany
temat
- sprawnie rozkłada
liczbę na składniki
- układa, rozwiązuje
i oblicza zadania
tekstowe
- rozwiązuje
problemy w sposób
twórczy
- analizuje
i interpretuje dane
- skutecznie
komunikuje się
i zgodnie
współpracuje
w grupie
Moja szkoła
- redaguje zdania
opisujące wygląd szkoły
- zna i pisze poprawnie
adres szkoły
- wyróżnia i nazywa
rzeczowniki w tekście,
tworzy zestawienia grup
wyrazowych, nazwy
osób, rzeczy, zwierząt,
roślin
- czyta poprawnie
i omawia rozdział
„Wakacje nad morzem”
- uważnie słucha
czytanego tekstu
-tworzy wypowiedzi
na podany temat
- rysuje mapę szkoły
- czyta mapę
- dodaje liczby
w zakresie 50
- śpiewa piosenkę
„Marzenia” cd.
- współdziała w grupie
- konstruuje
dłuższe wypowiedzi
- tworzy zdania
do opisu
- wyjaśnia pojęcie
”rzeczownik”,
określa właściwości
rzeczownika
- wypowiada się
w uporządkowanej
formie na określony
temat
- czyta biegle tekst
- tworzy listę
wyposażenia klasy
A ja rosnę
i rosnę
- zna różne sposoby
dokonywania pomiarów,
dokonuje prostych
pomiarów
- szacuje odległości
- zna jednostki miary
- czyta poprawnie wiersz
D. Wawiłow „A jak będę
dorosła”
- tworzy wypowiedzi
na określony temat
- dokonuje analizy,
syntezy i interpretacji
tekstu
- tworzy pytania
do tekstu
- dodaje i odejmuje liczby
w zakresie 30
- pracuje w programie
WordPad – przepisuje
fragment wiersza „A jak
będę dorosła”
- formatuje czcionki
- skacze w dal
- komunikuje się
i współdziała w grupie
- rozwiązuje problemy
w sposób twórczy
- analizuje i interpretuje
dane z tabeli
- pracuje w programie
WordPad
- formatuje czcionki
- czyta biegle tekst
z właściwą intonacją
- rozumie ideę
wiersza
- sprawnie posługuje
się miarką
centymetrową
- czyta i interpretuje
zestawienia z tabelki
- stosuje różne
rodzaje pomiarów
stosownie
do potrzeb
Rośnie moje
starsze
i młodsze
rodzeństwo
- czyta poprawnie różne
teksty
- zaznacza w tekście
prawidłowe odpowiedzi
– dodaje i odejmuje
w zakresie 30
- rozwiązuje zadania
rozmaite
- wykonuje miarki
- tworzy wypowiedzi
na podany temat
- analizuje tekst
i interpretuje dane
- współdziała w grupie
- stosuje wiadomości
w zadaniach
praktycznych
- rozwiązuje problemy
w sposób twórczy
- rozwiązuje zadania
tekstowe
- wyróżnia określony
fragment tekstu
- czyta biegle tekst
w indywidualnym
tempie
- wyszukuje
w tekstach istotne
informacje
- rozwiązuje i oblicza
zadania tekstowe,
układa proste
zadania z treścią
- unika powtórzeń
w wypowiedzi
Akademia
dyplomacji –
nauka
dyskutowania
- czyta poprawnie tekst
- ocenia postępowanie
innych
- układa pytania
do tekstu
- kulturalnie wyraża
własne opinie
- redaguje krótkie teksty
- tworzy wypowiedzi
na podany temat
- poprawnie pisze wyrazy
ze zmiękczeniami,
- zna zasady pisowni
wyrazów ze spółgłoskami
miękkimi
- czyta z podziałem
na role
- rozróżnia pojęcia:
odjemna, odjemnik,
różnica
- zapisuje liczby
w postaci różnicy
- zapisuje dźwięki „d”, „a”
- uczestniczy
w zabawach bieżnych –
gry zespołowe
- poprawnie pisze wyrazy
ze zmiękczeniami
- rozumie pojęcia:
odjemna, odjemnik,
różnica
- współdziała w grupie
- wspólnie rozwiązuje
problemy
- inscenizuje tekst
- wyróżnia określony
fragment tekstu
- stosuje własne
sposoby
rozwiązania różnych
problemów, stosuje
strategię
postępowania
w celu rozwiązania
problemu
- uważnie słucha
czytanych tekstów
- argumentuje swoją
wypowiedź
- skutecznie
współpracuje
w pracy grupowej
Projekt planu wynikowego
„Od A do Z” dla klasy II
Edukacyjne wymagania programowe
Tematy
Miesiąc
jednostek
Podstawowe
Ponadpodstawowe Uwagi:
realizacji
metodycznych
Uczeń:
Uczeń:
Październik
Tydzień
I, II
Czasu nie
można
cofnąć
- wypowiada się na temat
tekstu „Dziadek”
oraz na podstawie własnych
przeżyć
- rozumie i wyjaśnia pojęcia:
przeszłość, teraźniejszość
przyszłość, powiedzenie
„czasu nie można cofnąć”
- czyta poprawnie tekst
- dokonuje analizy i syntezy
tekstu
- wypowiada się
w uporządkowanej formie
na dany temat
- dokonuje oceny innych
- tworzy pytania do tekstu
- wyróżnia w tekście
określony fragment tekstu,
odnajduje potrzebne
informacje
- dodaje i odejmuje liczby
w zakresie 50 (działania
typu 6+26, 45–9)
- rozwiązuje zadania
tekstowe
- oblicza i porównuje wiek
członków rodziny
- wykonuje ćwiczenia
z woreczkami – kształtuje
prawidłową postawę
- wykonuje pracę plastyczną
z kolorowego papieru
pod kierunkiem nauczyciela
- komunikuje się
i współdziała w grupie
- rozwiązuje problemy
w sposób twórczy
- czyta biegle,
określa czas
wydarzeń
- tworzy
kilkuzdaniową
wypowiedź
na temat
wydarzeń
z przeszłości,
przyszłości
i teraźniejszości;
- wykazuje
umiejętność
analizy treści
zadania
tekstowego
- wykonuje pracę
plastyczną
z papieru
kolorowego
po samodzielnym
przeczytaniu
instrukcji
- proponuje
rozwiązania
problemu
Wszystko
o zębach
- wypowiada się na podstawie
doświadczeń, odczuć
związanych z wizytami
u dentysty
- czyta poprawnie krótkie teksty
informacyjne
- wie, w jaki sposób należy
dbać o zęby
- ustala kolejność wydarzeń
w tekście
- wyszukuje w tekście
potrzebne informacje
- dokonuje analizy i syntezy
tekstu, interpretuje dane
- przyporządkowuje tekst
do zdjęć
- redaguje krótkie teksty
- tworzy wypowiedzi na podany
temat
- dodaje i odejmuje w zakresie
50
- układa zadania do działań
i oblicza je
- poprawnie układa i pisze
zdania
- zapisuje dźwięk „e”
- taktuje na 2/4, 3/4, 4/4.
- współdziała w grupie
- wykonuje pracę plastyczną
na określony temat
- pisze tekst w edytorze
WordPad
- wstawia własny obrazek
- biegle czyta teksty
- samodzielnie
układa tekst według
kolejności wydarzeń
- samodzielnie
pisze odpowiedzi
na pytania
dotyczące tekstu
- redaguje
odpowiedzi
na pytania
na podstawie
ilustracji lub tekstu
- pisze poprawnie
zdania z rozsypanki
wyrazowej
- skutecznie
i zgodnie
współpracuje
w grupie przy
rozwiązywaniu
problemu
- projektuje ulotki
reklamowe
dotyczące tematu
Zęby stałe
i mleczne
- czyta tekst „Wstrętna
marchewka” z podziałem
na role
- tworzy pytania do tekstu
- gromadzi i właściwie stosuje
wyrazy określające nastrój
- rozpoznaje różne nastroje
w scenkach dramowych
- redaguje krótkie teksty,
uzupełnia zdania brakującymi
wyrazami
- tworzy wypowiedzi na podany
temat
- analizuje tekst matematyczny
i interpretuje dane
- rozwiązuje problemy
w twórczy sposób
- projektuje i rysuje plakat
zachęcający do jedzenia
warzyw
- rozwiązuje zadania tekstowe
- dodaje i odejmuje w zakresie
50
- czyta dane w tabeli
- wykonuje ćwiczenia
równoważne z przyborami
i bez przyborów
- maszeruje po ławeczkach
- uczestniczy w zabawach
muzycznych
- wypowiada się
na temat swoich
przeżyć, nastrojów;
próbuje nazywać
emocje
- czyta biegle tekst
z podziałem na role;
- odnajduje
potrzebne
informacje
w tekście, ustala
przyczynę i skutek
- samodzielnie
rozwiązuje i oblicza
rozmaite zadania
tekstowe
- układa proste
zadania tekstowe
- demonstruje
w scenkach
dramowych różne
nastroje
- projektuje i rysuje
plakat związany
z tematyka zajęć
(zachęcający
do jedzenia
warzyw)
Drużyna Ali
i Adama
- czyta poprawnie tekst
z podziałem na role
- wypowiada się na podstawie
tekstu, tworzy do niego pytania
- zna i wyjaśnia znaczenie
powiedzenia „wyparowała jak
kamfora”
- ocenia postępowanie innych
- tworzy wypowiedzi na podany
temat
- uczestniczy w dyskusji,
argumentuje swoją wypowiedź
- zna jednostki miary – mm, cm,
m, km
- mierzy długości, szerokości
miarką centymetrową
- rozwiązuje zadania tekstowe
z wyrażeniami mianowanymi –
m, km.
- dodaje i odejmuje
w zakresie 50
- zna gamę C - dur
- zapisuje dźwięki „ f”, „h’
- czyta biegle tekst
z właściwą
intonacją
- wyszukuje
w tekście potrzebne
informacje
- improwizuje
fragmenty tekstu
- argumentuje swoją
wypowiedź
- sprawnie
posługuje się
miarką
centymetrową
- układa zadania
tekstowe
Jesień
w przyrodzie
- dostrzega i nazywa zmiany
zachodzące w przyrodzie
w okresie jesieni”
- dokonuje analizy, syntezy
tekstu, określa jego nastrój
- odtwarza treść słuchanego
tekstu
- odnajduje w tekście potrzebne
informacje (m.in. wyróżnia
w tekście wyrazy
dźwiękonaśladowcze)
- zna zasadę pisowni wyrazów
z „ż”
- rozwiązuje zadania
z wyrażeniami mianowanymi
- dodaje i odejmuje w zakresie
50
- oblicza długości
- uczestniczy w zabawach
bieżnych – gry zespołowe
- wykonuje pracę plastyczną
(stemplowanie liśćmi)
- redaguje krótkie teksty
- określa nastrój muzyki
- współdziała w grupie
- wyszukuje w tekście dane
matematyczne
- odtwarza treść
słuchanego tekstu
- wyróżnia w tekście
określone
fragmenty jako
odpowiedzi
na pytania
- dobiera zdania
do określonej
sytuacji
- poprawnie pisze
wyrazy z „ż”
- skutecznie
komunikuje się
i zgodnie
współpracuje
w czasie pracy
grupowej
Jeż –
mieszkaniec
naszych
ogrodów
- poznaje życie jeża
na przykładzie różnych
rodzajów tekstów
- redaguje opis jeża
na podstawie tekstu i ilustracji
- układa krótkie zdania
oznajmujące do słownego
opisu jeża
- tworzy wypowiedzi na podany
temat
- zna zasady stosowania
w zdaniach: myślnika,
cudzysłowu, znaku zapytania,
wykrzyknika i poprawnie używa
tych znaków
- analizuje tekst matematyczny,
interpretuje dane
- rozwiązuje zadania
z wyrażeniami mianowanymi
- dodaje i odejmuje w zakresie
50
- uczestniczy w zabawach
bieżnych – wyścigach
dżdżownic, kretów, jeży
- wykonuje pracę plastyczną
na temat - Rodzina jeży
(lepienie z modeliny)
- komunikuje się i współdziała
w grupie
- czyta biegle
różnorodne teksty
- wykorzystuje
z tekstu potrzebne
informacje, oddziela
informacje od opinii
- formułuje
kilkuzdaniową,
spójną wypowiedź
na podstawie
ilustracji, tekstów;
- poprawnie stosuje
w zdaniach myślnik;
- wykonuje pracę
plastyczną
na określony temat
dowolną techniką;
- proponuje
rozwiązania sytuacji
problemowej
- skutecznie
porozumiewa się
w grupie
- rozwiązuje
i oblicza rozmaite
zadania tekstowe
Humor słowny
i sytuacyjny
- czyta tekst z podziałem
na role
- dokonuje analizy, syntezy
i interpretacji tekstu wiersza
- tworzy pytania do tekstu
- inscenizuje tekst
- redaguje i pisze zdania
oznajmujące na podany temat
- tworzy wypowiedzi na podany
temat
- dodaje i odejmuje liczby
w zakresie 50
- zna funkcję nawiasów
w dodawaniu i odejmowaniu
- rozwiązuje zadania tekstowe
- kopiuje pliki i foldery
- dokonuje operacji na plikach
- śpiewa piosenkę „Kret
Horacy”, zna jej słowa i melodię
- uczestniczy w zabawach
muzycznych
- kopiuje pliki i foldery
(wykonuje inne operacje
na plikach)
Ala – bohaterka - omawia charakter, wady
nadchodzących i zalety Ali na podstawie
przeczytanego tekstu
wydarzeń
- dokonuje oceny postaci
- analizuje tekst i interpretuje
dane
- tworzy pytania do tekstu
- gromadzi słownictwo wokół
określonego tematu
- uzupełnia opis Ali
- tworzy wielozdaniowe
wypowiedzi na podany temat
- rysuje portret Ali
- czyta i zapisuje znaki
rzymskie – zapisuje miesiące
przy użyciu znaków rzymskich
- wykonuje przewrót w przód
z przysiadu do przysiadu
podpartego
- czyta z podziałem
na role, stosując
różne rodzaje
ekspresji
- określa nastrój
w utworze literackim
- redaguje i pisze
zdania na dany
temat
- odgrywa scenki
dramowe;
- rozwiązuje
i oblicza wybrane
zadania tekstowe,
sprawdza wyniki
swojej pracy;
- dodaje i odejmuje
liczby dwucyfrowe,
wykorzystując
nawiasy
- samodzielnie
redaguje opis
postaci
- wyróżnia w tekście
fragmenty będące
potwierdzeniem
dokonanej oceny
postaci
- argumentuje swoją
wypowiedź
- czyta teksty informacyjne
Niechciany
i bajkowe na ten sam temat
mieszkaniec
ogrodów – kret - odróżnia utwory wierszowane
od prozy
- odróżnia sytuacje i postacie
fikcyjne od realnych
- wybiera i redaguje
najważniejsze informacje
zawarte w omówionych
tekstach
- tworzy wypowiedzi na podany
temat
- stosuje znaki rzymskie
w zapisie miesięcy –
przyporządkowania znaków
rzymskich poszczególnym
miesiącom
- korzysta z kalendarza
- dokonuje obliczeń
kalendarzowych
- śpiewa piosenkę „Kret
Horacy”
- rozwiązuje problemy
w sposób twórczy
- rozwiązuje zadania tekstowe
- dodaje i odejmuje w zakresie
50
- zadaje pytania
do określonej
sytuacji
- przetwarza
czytany tekst,
wybiera określone
informacje,
i oddziela
informacje od opinii
- proponuje
rozwiązania sytuacji
problemowej;
- zgodnie
porozumiewa się
w grupie;
- układa, rozwiązuje
i oblicza proste
zadania tekstowe
Adam –
bohater
nadchodzących
wydarzeń
- uważnie słucha czytanego
tekstu
- dokonuje analizy i syntezy
tekstu, interpretuje dane
- wyróżnia określony fragment
tekstu
- wypowiada się na temat
charakteru, zainteresowań,
pasji Adama na podstawie
tekstu
- wypowiada się na temat pasji
i marzeń postaci
- opisuje wynalazek Adama
- uzupełnia opis Adama
na podstawie tekstu
- czyta tekst matematyczny
- wyróżnia i analizuje dane
z bajki matematycznej
- rozwiązuje zadania tekstowe
- oblicza wyrażenia mianowane
(kg, dag, l)
- dodaje i odejmuje w zakresie
50.
- uczestniczy w zabawach
orientacyjno-porządkowych,
bieżnych, na czworakach
- komunikuje się współdziała
w grupie
- rozwiązuje problemy
w sposób twórczy
- redaguje opis
postaci
na podstawie tekstu
- tworzy
wielozdaniową
wypowiedź na dany
temat
- skutecznie
porozumiewa się
i współpracuje
w grupie
Projekt planu wynikowego
„Od A do Z” dla klasy II
Edukacyjne wymagania programowe
Miesiąc
realizacji
Październik
Tydzień
III, IV
Tematy
jednostek
metodycznych
W ogrodzie –
od pyłku
do nasiona
Uwagi:
Podstawowe
Uczeń:
Ponadpodstawowe
Uczeń:
- czyta poprawnie teksty
informacyjne
- zadaje pytania, pyta
o znaczenie wyrazów,
których nie rozumie
- analizuje tekst,
interpretuje dane
- redaguje odpowiedzi
na pytania
- nazywa zmiany
w przyrodzie i zna
warunki życia roślin
- zna czynniki
warunkujące rozwój
roślin
- wie, jak powstaje
owoc
- dodaje i odejmuje
w zakresie 50
- rozwiązuje zadania
tekstowe
- dokonuje obliczeń
zegarowych
- czyta dane w tabeli
- śpiewa piosenkę „Kret
Horacy” cd.
- uczestniczy
w ćwiczeniach
i zabawach rzutnych
z piłkami – chwyty piłki
i podanie piłki
w dwójkach
- wykonuje pracę
plastyczną na temat
„W ogrodzie’(malowanie
naturalnymi sokami
owoców i warzyw)
- projektuje własną
pracę plastyczną
wskazana techniką
- dokonuje selekcji
i łączenia ze sobą
istotnych danych
podczas czytania
krótkich tekstów
informacyjnych
- tworzy
wypowiedzi
wielozdaniowe
na podany temat
- korzysta
z encyklopedii,
opracowań w celu
zdobycia
i poszerzenia
informacji
- interpretuje
ruchem piosenkę,
wykonuje
inscenizację
ruchowa
do piosenki
Owoce –
wartości
odżywcze
owoców.
- zna wartości odżywcze
owoców i ich znaczenie
- redaguje opis wyglądu
owoców, określa ich smak
- uważnie słucha tekst
„Zakupy”
- opowiada treść
wysłuchanego utworu
- dokonuje analizy, syntezy
i interpretacji tekstu
- redaguje i pisze
odpowiedzi do
przeczytanego tekstu
- dopasowuje podpisy
do ilustracji
– ustala kolejność wydarzeń
- czyta tekst matematyczny,
analizuje i interpretuje dane
- dodaje i odejmuje
w zakresie 50
- rozwiązuje zadania
rozmaite (czyta dane
w tabeli, oblicza wyrażenia
mianowane – m, dokonuje
obliczeń kalendarzowych).
- pracuje w programie Paint
- tworzy kilka zdań
na temat wartości
odżywczych owoców
- uzasadnia znaczenie
zdrowego odżywiania
się
- zna nazwy
wybranych szkodników
niszczących owoce
- zna gamę C-dur
- stosuje zdobyte
umiejętności
matematyczne
w nowych sytuacjach
- zna niektóre sposoby
przechowywania
owoców
- sprawnie korzysta
z kalendarza
- praktycznie stosuje
poznane wiadomości
dotyczące miar
Darek –
bohater
nadchodzących
wydarzeń
- wypowiada się
na temat charakteru,
zainteresowań Darka
na podstawie tekstu
- formułuje pytania
do tekstu
- dokonuje oceny
postępowania postaci
- gromadzi potrzebne
słownictwo do opisu
postaci
- redaguje opis postaci
na podstawie tekstu
- tworzy wypowiedzi
na temat – „Kim chcę
zostać w przyszłości?”
- uzupełnia opis postaci
Darka
- czyta tekst z podziałem
na role
- wyróżnia określony
fragment tekstu
- zdaje sprawę z treści
przeczytanego utworu
- analizuje tekst
i interpretuje dane
- dodaje i odejmuje
w zakresie 50
- dodaje i odejmuje
w zakresie 100
- dodaje i odejmuje
w zakresie 1000 pełnymi
setkami
- dokonuje obliczeń
kalendarzowych
- dokonuje obliczeń
pieniężnych
- dokonuje obliczeń
zegarowych
- ćwiczy z kocykami –
poślizgi
- komunikuje się
i współdziała w grupie
- rozwiązuje problemy
w sposób twórczy
- czyta tekst
matematyczny
- analizuje i interpretuje
dane z tabeli
- wyróżnia setki
dziesiątki, jedności
- odczytuje liczby
trzycyfrowe
- odnajduje
w tekście potrzebne
informacje
- starannie dobiera
wyrazy do rodzaju
wypowiedzi (opis)
tak, by była ona
zwięzła, jasna
i zrozumiała
- unika powtarzania
tych samych
wyrazów, zastępuje
je adekwatnymi
- argumentuje swoje
wypowiedzi
- ilustruje treść
prostego zadania
tekstowego
i dokonuje obliczeń,
- czyta tekst
z podziałem
na role z właściwą
intonacją
- porządkuje
informacje
na podstawie tekstu
- rozwiązuje
problemy
matematyczne
(obliczenia
pieniężne,
zegarowe,
kalendarzowe)
- zna różne sposoby
odczytywania
wskazań zegara
w systemach:
dwunastoi w dwudziestoczterogodzinnym.
Owoce –
szkodniki
sadów
i ogrodów.
- wymyśla zagadki,
rebusy o owocach
- czyta poprawnie teksty
informacyjne
- wyróżnia w tekście
najważniejsze
informacje, analizuje
tekst, interpretuje dane
- tworzy wypowiedzi
na podany temat
- dodaje i odejmuje
w zakresie 50
- rozwiązuje zadania
tekstowe
- czyta tekst
matematyczny
- analizuje i interpretuje
dane z tabeli
- wpisuje dane do tabeli
- pisze i formatuje tekst,
wstawia grafikę
- przygotowuje sałatkę
owocową
- wie, jakie znaczenie dla
zdrowia mają sałatki
i surówki
- komunikuje się
i współdziała w grupie
- wykorzystuje
wyróżnione
w tekście informacje
- tworzy spójną
wypowiedź na dany
temat
- sprawnie dodaje
i odejmuje
w zakresie 50
- skutecznie
współpracuje
w grupie
- tworzy melodie
do zagadek
- wymienia klika
przykładów
jadalnych owoców:
suchych i mięsistych
- potrafi rozpoznać
niektóre rośliny
po ich owocach
Irenka –
bohaterka
nadchodzących
wydarzeń
- czyta poprawnie tekst
- wyróżnia w tekście
określone informacje
- dokonuje oceny postaci
Irenki (charakter,
postępowanie,
zainteresowania)
- zna i wyjaśnia pojęcia –
optymista, pesymista
- wypowiada się
na temat „Czy warto być
pesymistą, czy
optymistą?”
- uzupełnia opis postaci–
Irenki
- dodaje i odejmuje
w zakresie 50
- czyta tekst
matematyczny – komiks
- analizuje tekst
i interpretuje dane
- rozwiązuje zadania
doskonalące
umiejętność logicznego
myślenia
- rozwiązuje problemy
w twórczy sposób
- uczestniczy
w zabawach
i ćwiczeniach z małymi
piłeczkami
- ćwiczenia chwytne
- redaguje własny
opis postaci
- wykorzystuje
zebrane informacje
- podaje przykłady
sytuacji, zachowań
na podstawie tekstu,
zachowań
- ocenia postawę
postaci z wybranego
tekstu w formie
kilkuzdaniowej
wypowiedzi
- argumentuje swoją
wypowiedź
- gromadzi wyrazy
wokół określonego
tematu
- dodaje biegle
w zakresie 50
- samodzielnie
redaguje krótki tekst
na określony temat
- porównuje sytuacje
problemowe
- wypowiada się
w formie spójnej
wypowiedzi na
temat czytanego
tekstu, własnych
przeżyć
i doświadczeń;
- rozwiązuje
i oblicza rozmaite
zadania tekstowe
Warzywa –
wartości
odżywcze
warzyw
- uważnie słucha
czytanego wiersza
„Warzywa” Juliana
Tuwima
- opowiada treść
wysłuchanego utworu
- dokonuje interpretacji
i analizy wiersza
- inscenizuje wiersz
- redaguje opis warzyw
- zna wartości odżywcze
warzyw
- tworzy poprawne
wypowiedzi na dany
temat
- zna zasadę pisowni
wyrazów z „rz”
- bezbłędnie przepisuje
wskazany tekst
- rozumie pojęcie
odcinek
- rysuje, mierzy i oblicza
długości odcinka
- układa zdania
do ilustracji lub działań
- rozwiązuje problemy
w sposób twórczy
- wykonuje ćwiczenia
i zabawy rzutne
z piłkami, chwyty piłki.
- współdziała w grupie
- wykonuj pracę
plastyczną na określony
temat wskazaną
techniką
- czyta biegle tekst
z naturalną
intonacją
- poprawnie recytuje
fragmenty wiersza
- przyjmuje strategię
postępowania
w celu rozwiązania
problemu
- poprawnie pisze
wyrazy z „rz”
po spółgłoskach
z uwzględnieniem
wyjątków
- umie korzystać
ze słownika
ortograficznego
- poprawnie stosuje
przecinek
i dwukropek
- formułuje kilka
zdań na temat
wartości
odżywczych warzyw
- stosuje zdobyte
umiejętności
matematyczne
w nowych
sytuacjach
- wykorzystuje
symbole
matematyczne
do opisywania
rzeczywistości
- układa i rozwiązuje
zadania tekstowe
- wykonuje pracę
plastyczną
na określony temat,
wybraną techniką.
Olek – bohater - uważnie słucha tekstu,
nadchodzących zapamiętuje jak
najwięcej informacji
wydarzeń
- wypowiada się
na podstawie tekstu,
zwięźle opowiada treść
- wyjaśnia powiedzenia –
„mieć dwie lewe ręce”,
„zachowywać się jak
słoń w składzie
porcelany”
- dokonuje oceny
postaci – Olka (omawia
charakter,
zainteresowania)
na podstawie tekstu
- wyróżnia określony
fragment tekstu
- wypowiada się
na temat „Czy warto
mieć dystans do samego
siebie?”
- uzupełnia opis Olka
- mierzy długości miarką
stucentymetrową
- dokonuje pomiarów
długości i szerokości
pomieszczeń
- czyta tekst
matematyczny
- rozwiązuje zadania
tekstowe – wyrażenia
mianowane – m
- zna stopnie gamy
- rozwiązuje problemy
w sposób twórczy
- współdziała w grupie
- poznaje kierunek
dźwięku
- samodzielnie
redaguje opis Olka
- starannie dobiera
wyrazy do rodzaju
wypowiedzi (opis)
tak, by była czytelna
- unika powtarzania
tych samych
wyrazów poprzez
stosowanie
synonimów,
zaimków
- wypowiada się
w poprawnej,
uporządkowanej
formie na podstawie
przeżyć i własnych
doświadczeń
- skutecznie
współdziała
w grupie
- przyjmuje strategię
aktywności
w celu rozwiązania
problemu
Owocowe
i warzywne
przetwory
- uważnie słucha wiersza
- uważnie słucha
poleceń nauczyciela
i stosuje się do nich
- dokonuje analizy
i interpretacji tekstu
- zna sposoby
przechowywania
owoców i warzyw
- nazywa zmiany
zachodzące
w przyrodzie
- redaguje krótkie teksty
- poprawnie pisze
wyrazy z „rz”
- wyróżnia liczby
parzyste i nieparzyste
- rozwiązuje zadania
tekstowe
- tworzy wypowiedzi
na podany temat
- dodaje i odejmuje
w zakresie 50
- wykonuje ćwiczenia
oddechowe
i równoważne
na ławeczkach
- wykonuje pracę
plastyczną na temat Owoce i warzywa
(lepienie z plasteliny)
- komunikuje się
i współdziała w grupie
współdziała w grupie
- pracuje w edytorze
WordPad
- pisze i formatuje tekst
- wstawia grafikę
- przedstawia treść
wiersza
w uporządkowanej
formie
- poprawnie pisze ze
słuchu wyrazy z „rz”
- tworzy
opowiadanie
z wyrazami z „rz”
- wymyśla, do czego
mogą służyć
wybrane owoce
i warzywa
- układa
i rozwiązuje proste
zadania tekstowe
- sprawnie dodaje
i odejmuje
w zakresie 50
Pola –
bohaterka
nadchodzących
wydarzeń
- uważnie słucha tekstu
- dokonuje analizy,
syntezy i interpretacji
tekstu
- tworzy pytania
do tekstu
- zna i wyjaśnia
powiedzenie „czas
przecieka przez palce”
- zna inne powiedzenia
wyrazem „czas”
- poprawnie zapisuje
powiedzenie i układa
z nim zdania
- dokonuje oceny postaci
Poli (charakter,
zainteresowania)
na podstawie tekstu
- uzupełnia opis Poli
- tworzy wypowiedzi
na podany temat
- uczestniczy
w zabawach
na wyobraźnię
- wymyśla
nieprawdopodobne
historie
- dodaje i odejmuje
w zakresie 50
- rozwiązuje zadania
rozmaite (wyrażenia
mianowane zł, obliczenia
kalendarzowe)
- dokonuje obliczeń
zegarowych
- czyta tekst
matematyczny, analizuje
dane
- samodzielnie
redaguje opis
postaci
- starannie dobiera
słownictwo do opisu,
unika powtórzeń
wyrazowych
- przełamuje
pierwotne znaczenie
powiedzenia,
wymyśla inne
powiedzenia
z wyrazem czas
- próbuje odnaleźć
w tekście jak
najwięcej informacji,
nie tylko podanych
wprost
- argumentuje swoja
wypowiedź
- kulturalnie
prowadzi rozmowę
- układa proste
zadania tekstowe
do obliczeń
zegarowych
Marek –
bohater
nadchodzących
wydarzeń
- uważnie słucha
czytanego przez
nauczyciela tekstu
- opowiada treść
wysłuchanego tekstu
- dokonuje analizy
i syntezy tekstu
- tworzy pytania
do tekstu
- dokonuje oceny postaci
Marka (omawia
charakter
i zainteresowania)
- tworzy wypowiedzi
na podany temat
- poszukuje
w encyklopediach
odpowiedzi na różne
pytania
- uzupełnia opis Marka
- dodaje i odejmuje
w zakresie 50
- czytanie tekst
matematyczny
„O śpiącej królewnie
i jej tajemniczym
ogrodzie”
- analizuje tekst
i interpretuje dane
z tabeli
- rozwiązuje zadania
rozmaite (wyrażenia
mianowane – kg,
obliczenia
kalendarzowe)
- doskonali przewrót
w przód z miejsca
- komunikuje się
i współdziała w grupie
- samodzielnie
redaguje opis Marka
- tworzy
kilkuzdaniową
wypowiedź
na podstawie tekstu
- wypowiada się
w rozwiniętej,
uporządkowanej
formie na temat
tekstu
- sprawnie dodaje
i odejmuje
w zakresie 50
- układa, oblicza
i rozwiązuje
rozmaite zadania
tekstowe
Projekt planu wynikowego
„Od A do Z” dla klasy II
Edukacyjne wymagania programowe
Tematy
Miesiąc
jednostek
Uwagi:
Podstawowe
Ponadpodstawowe
realizacji
metodycznych
Uczeń:
Uczeń:
Listopad
Tydzień
I,II
Pogoda
- wie, jaki jest wpływ pogody
na życie na Ziemi
i zachowanie człowieka
- dostrzega zmiany pogody
i ich zależności
przyczynowo-skutkowe
- nazywa zmiany
w przyrodzie, wskazuje
charakterystyczne cechy
pogody jesiennej
- tworzy wypowiedzi
na podany temat
- czyta poprawnie tekst
informacyjny i odtwarza
zawarte w nim gotowe
informacje
- analizuje tekst i interpretuje
dane, wyróżnia w tekście
opisy
- przepisuje poprawnie
wybrane zdania
- odczytuje wskazania
termometru i formułuje
wnioski dotyczące pogody
- dodaje i odejmuje
w zakresie 50 liczby
dwucyfrowe do
dwucyfrowych
- odejmuje liczby
dwucyfrowe wskazanym
sposobem
- wykonuje działania
w nawiasach, stosuje
poprawną kolejność działań
w dodawaniu i odejmowaniu
- dokonuje różnych
pomiarów i zapisuje je
- wykonuje ćwiczenia
oddechowe i równoważne
na ławeczkach
- śpiewa piosenkę
„Porozmawiajmy o pogodzie”
- pracuje w edytorze
WordPad, tworzy własny
dokument o chmurach
- komunikuje się, współdziała
- czyta biegle
różnorodne teksty
informacyjne
- wykorzystuje
informacje
z różnych źródeł
- formułuje
kilkuzdaniową
wypowiedź
na podstawie
obserwacji i tekstu
na temat zmian
w przyrodzie
i zależności
przyczynowo- skutkowych,
przewiduje,
wnioskuje
- planuje kolejność
podejmowanych
działań
- przestrzega
zasad poprawnej
pisowni wyrazów
- wymyśla, co
byłoby, gdyby
można było
chodzić po
chmurach… –
twórcze zadania
językowe oparte
na dedukcji
- formułuje krótki
tekst informacyjny
- czyta dane z
tabeli i porównuje
je, wykonuje
obliczenia
- wykonuje pracę
plastyczną,
posługując się
barwnymi plamami
- zgodnie
współpracuje
w grupie
w grupie
- wykonuje pracę plastyczną
na określony temat,
wykorzystując farby
plakatowe
Krążenie wody
w przyrodzie
- czyta poprawnie teksty
informacyjne związane
z tematem dnia
- zna cechy charakterystyczne
dialogu i znaczenie pojęcia
dialog
- wyróżnia dialogi w tekstach,
uzupełnia dialog
- czyta z podziałem na role
- wyjaśnia znaczenie określeń
oraz powiedzeń związanych
z deszczem
- tworzy wypowiedzi
na podany temat
- nazywa zmiany w przyrodzie
- analizuje tekst i interpretuje
dane
- dodaje i odejmuje w zakresie
50
- rozwiązuje zadania
praktyczne
- oblicza wyrażenia
mianowane – kg, zł
- dokonywania obliczeń
wagowych
- śpiewa piosenkę
„Porozmawiajmy o pogodzie”
cd.
- komunikuje się i współdziała
w grupie
- rozwiązuje problemy
w sposób twórczy
- odtwarza w kilku zdaniach
treść tekstu czytanego przez
nauczyciela
- kulturalnie
prowadzi rozmowę
na dany temat
- wypowiada się
w uporządkowanej
formie
- czyta z podziałem
na role z właściwą
intonacją
- przeprowadza
proste
doświadczenie
i, na tej podstawie,
formułuje wnioski
- samodzielnie
uzupełnia /tworzy
dialog
- układa,
rozwiązuje, oblicza
zadania tekstowe
na porównywanie
różnicowe
Pamiątki, zdjęcia,
bibeloty… –
zatrzymane
wspomnienia
- czyta poprawnie tekst
„Spotkanie na strychu”
- gromadzi słownictwo
do opisu
- redaguje opis
pomieszczenia: strychu
- wyróżnia określony fragment
tekstu
- czyta plan
- analizuje tekst i interpretuje
dane
- wypowiada się na zadany
temat (domowe pamiątki)
- wyróżnia rzeczowniki
w tekście
- utrwala zasady pisowni
wyrazów z „ rz”, poprawnie
zapisuje wyrazy z „rz”
- dodaje i odejmuje
w zakresie 50
- czyta dane z tabeli
- rozwiązuje zadania
praktyczne
- wykonuje przewroty w przód
z miejsca, z marszu i z biegu
- komunikuje się i współdziała
w grupie
- rozwiązuje zadania tekstowe
- czyta tekst matematyczny,
analizuje i interpretuje
- czyta biegle tekst
- samodzielnie
redaguje opis
- tworzy
wielozdaniowe,
uporządkowane
wypowiedzi
- układa
i rozwiązuje zadania
tekstowe
- skutecznie
współdziała
w grupie
- układa, rozwiązuje
i oblicza zadania
tekstowe
Prognoza pogody - wie, na czym polega praca
meteorologa i jakie jest jej
znaczenie w różnych
obszarach działalności
człowieka
- czyta mapy pogody,
symbole i różne teksty
użyteczne, wskazania
termometru, formułuje wnioski
dotyczące pogody
- wypowiada się na podstawie
obserwacji na temat zmian
w przyrodzie
- poprawnie zapisuje wyrazy
- dodaje i odejmuje w zakresie
50
- czyta komiks
matematyczny –
rozwiązuje zadania
doskonalące umiejętność
logicznego myślenia
- dokonuje różnych pomiarów
- stopnie gamy, kierunek
dźwięku
- wykonuje pracę plastyczną
„Deszczowy świat” (mokre
na mokrym).
- czyta plan
- nazywa zmiany w przyrodzie
- analizuje tekst i interpretuje
dane
- współdziała w grupie
i rozwiązuje problemy
w sposób twórczy
- dokonuje obliczeń
zegarowych
- dokonuje obliczeń
kalendarzowych
- czyta ze zrozumieniem tekst
matematyczny
- dokonuje różnych pomiarów
i zapisuje je
- bierze udział w zabawach
muzyczno-ruchowych
- czyta biegle teksty
informacyjne,
wykorzystuje
podane w nich
informacje
- formułuje dłuższą
wypowiedź
na podstawie
własnych
obserwacji,
na temat zmian
w przyrodzie
i zależności
przyczynowoskutkowych;
- formułuje krótki
tekst informacyjny;
- przestrzega
poprawności
ortograficznej
w pisowni wyrazów
Tajemnice i szyfry - czyta poprawnie tekst
„Zeszyt i mapa <<Walecznych
Serc>>”
- dostrzega niebezpieczne
sytuacje, stara się ich unikać
- tworzy pytania do tekstu
- dokonuje analizy, syntezy
i interpretacji tekstu
- wypowiada się na temat
„Co może, a co nie powinno
być tajemnicą?”
- odczytuje i wymyśla własne
szyfry
- zna kolejność liter
w alfabecie
- rysuje drugą część mapy
- przygotowuje matematyczne
gry planszowe
- doskonali przewrót w przód
z miejsca, z marszu i z biegu
- kulturalnie prowadzi
rozmowę
- współdziała w grupie
- rozwiązuje problemy
w sposób twórczy
- konstruuje gry
matematyczne
- ocenia postępowanie innych
- dodaje i odejmuje w zakresie
50
- czyta biegle tekst
- tworzy
kilkuzdaniowe
wypowiedzi
na zadany temat,
na podstawie tekstu
i własnych
doświadczeń
- dba o kulturę
wypowiadania się
- prezentuje własne
zdanie
- tworzy własną
mapę
- skutecznie
i zgodnie
współpracuje
w grupie
- przyjmuje strategię
postępowania
w celu rozwiązania
problemu
Temperatura
- czyta teksty użyteczne –
rozkłady lotów, mapy pogody
- poprawnie adresuje listy,
kartki pocztowe
- dodaje i odejmuje
w zakresie 50
- czyta dane z tabeli
- czyta wskazania termometru
oraz porównuje je
- rozwiązuje zadania
praktyczne
- uczestniczy w zabawach
z kocykami – poślizgi
- redaguje krótkie teksty
- tworzy wypowiedzi
na podany temat
- odczytuje temperaturę
- nazywa zmiany w przyrodzie
- współpracuje w grupie
- odczytuje dane z tabeli
- odejmuje liczby dwucyfrowe
od dwucyfrowych, stosując
ułatwienia
- uczestniczy w zabawach
muzycznych
z wykorzystaniem
instrumentów perkusyjnych
- analizuje
i interpretuje dane
z tekstu
- czyta mapę
pogody
- wykorzystuje
zdobyte wiadomości
i umiejętności
w sytuacjach
codziennych
- rozwiązuje
i oblicza rozmaite
zadania tekstowe
o tematyce „z życia
wziętej”
- zgodnie
współpracuje
w grupie
- realizuje ruchem
proste ruchy, wzory
rytmiczne, reaguje
na zmiany tempa
Cechy
charakterystyczne
pogody w okresie
późnej jesieni
- czyta poprawnie wiersz
„Listopad” Wandy
Chotomskiej
- dokonuje analizy, syntezy
i interpretacji tekstu
- wyszukuje rymy w wierszu
- tworzy wypowiedzi
na podany temat
- tworzy pytania do tekstu
- wyróżnia określony fragment
tekstu
- nazywa zmiany w przyrodzie
- dodaje i odejmowanie
w zakresie 50
- czyta wskazania termometru
oraz je porównuje
- czyta, analizuje i interpretuje
dane z tabeli
- rozwiązuje zadania
praktyczne
- odtwarza wzory graficzne
głosem
- określa nastrój muzyki
- komunikuje się
i współpracuje w grupie
- rozwiązuje problemy
w sposób twórczy
- rozwiązuje zadania tekstowe
- czyta wskazania
termometru, porównuje
temperaturę
ZWIERZĘTA DOMOWE
- czyta wiersz
z prawidłową
intonacją
- prezentuje własne
zdanie
- tworzy własne
rymy
- tworzy
kilkuzdaniowe,
uporządkowane
wypowiedzi na dany
temat
- zabawa
w „poezjowanie” –
przeredagowuje
wiersz
- tworzy podkład
muzyczny
do wiersza
- rozpoznaje
w zapisie nutowym
legato i staccato
i odtwarza wzory
graficzne głosem
„Mapa skarbu”
- wymyśla i rysuje drugą
połowę mapy
- wspólnie redaguje zasady
„Walecznych Serc
- czyta wybrane fragmenty
tekstów „Ala i Adam
na tropach poszukiwanego
skarbu”
- odczytuje i zapisuje zasady
„Walecznych Serc”
- wyróżnia wybrane fragmenty
tekstu, ilustruje je
- dodaje i odejmuje
w zakresie 50
- czyta dane z tabeli
- odczytuje wskazania
termometru, porównuje
temperatury
- rozwiązuje zadania z treścią
- uczestniczy w zabawach
zręcznościowych z piłką –
chwyty, rzuty, podania
- czyta mapę
- czyta z prawidłową intonacją
- redaguje krótkie teksty
- tworzy wypowiedzi
na podany temat
- rozwiązuje zadania tekstowe
- czyta tekst matematyczny
- analizuje i interpretuje dane
z tabeli
- tworzy własną
mapę skarbu
- wymyśla zasady
- sprawnie dodaje
i odejmuje
w zakresie 50
- układa,
rozwiązuje, oblicza
proste zadania
z treścią
- odczytuje
wskazania
termometru
- układa,
rozwiązuje, oblicza
proste zadania
tekstowe
- rozwiązuje
i oblicza rozmaite
zadania tekstowe
o tematyce „z życia
wziętej”
Kosmos
- czyta różne teksty związane
z tematem dnia
- wyszukuje w tekście
odpowiedzi na zadane
pytania
- zdaje pytania, dotyczące
danej tematyki
- stosuje wielką literę
w nazwach planet i gwiazd
- poprawnie przepisuje nazwy
planet, tworzy z nimi zdania
- gromadzi wyrazy
o podobnym
i przeciwstawnym znaczeniu
- wyróżnia określony fragment
tekstu
- korzysta ze słowników
- czyta komiks matematyczny
- rozwiązuje zadania,
doskonalące umiejętność
logicznego myślenia
- analizuje tekst i interpretuje
dane
- dodaje i odejmuje w zakresie
50
- wykonuje pracę plastyczną –
model rakiety (materiały
różne)
- redaguje krótkie teksty
- tworzy wypowiedzi
na podany temat
- komunikuje się
i współpracuje w grupie
- rozwiązuje problemy
w sposób twórczy
- poszukuje
informacji,
pochodzących z
różnych źródeł,
porządkuje je
i wykorzystuje
- wykonuje
ćwiczenia,
wymagające
łączenia różnych
wcześniej
zdobytych
umiejętności
w dodawaniu,
odejmowaniu,
porównywaniu
- tworzy
improwizację
ruchową do utworu
muzycznego
- przestrzega zasad
poprawnej pisowni
wielką literą
- wymyśla i zapisuje
żartobliwe zdania,
akrostych
z wykorzystaniem
nazw planet
i gwiazd
Marzenia o lataniu - czyta poprawnie tekst
opowiadania „Ja chcę latać”
- rozwija zdania
- poprawnie pisze wyrazy
z „ó”
- rozkłada liczby na dziesiątki
i jedności
- słownie zapisuje liczby
dwucyfrowe
- pracuje w programie
graficznym Paint
- wykonuje rysunek samolotu
pasażerskiego
- uczestniczy w zabawach
bieżnych z wykorzystaniem
kocyków
- tworzy wielozdaniową
wypowiedź na określony
temat
- rozwiązuje problemy
w sposób twórczy
- wyróżnia określony fragment
tekstu
- przepisuje tekst poprawnie
i czytelnie, w dobrym tempie
- ocenia postępowanie innych
- rozwiązuje i oblicza proste
zadania tekstowe;
- wykazuje sprawność
w zabawach ruchowych
- czyta biegle
różnorodne teksty
- pisze samodzielnie
krótkie teksty
płynnie i czytelnie;
- rozwiązuje
i oblicza rozmaite
zadania tekstowe;
-aktywnie
uczestniczy
w zabawach
ruchowych.
- swobodnie
wypowiada się
na określony temat;
- czyta na poziomie
rozumienia,
umożliwiającego
oddzielanie
informacji od opinii,
określanie motywów
postępowania
- przestrzega zasad
poprawności
ortograficznej
w pisowni wyrazów
z „ó”
- tworzy zdania
złożone, stosując
w piśmie znaki
interpunkcyjne
- tworzy różnorodne
przykłady działań
do podanej sumy
lub różnicy
Projekt planu wynikowego
„Od A do Z” dla klasy II
Miesiąc
realizacji
Tematyka
jednostek
metodycznych
Edukacyjne wymagania programowe
Podstawowe
Uczeń:
Ponadpodstawowe
Uczeń:
Uwagi:
Bohater
pozytywny
Listopad i negatywny
Tydzień
III, IV
- czyta poprawnie tekst
- zna i wyjaśnia znaczenie
powiedzeń
- wyjaśnia określenia: bohater
pozytywny i negatywny
- tworzy pytania do tekstu
- określa czas wydarzeń
- ocenia postępowanie postaci
- rozpoznaje czas przyszły,
przeszły i teraźniejszy,
zaznacza w tekście zdania
w różnych czasach
- tworzy wypowiedzi
na podany temat
- analizuje tekst i interpretuje
dane
- zna budowę listu
- redaguje list w parach
- czyta liczby dwucyfrowe,
zapisane słownie, i zapisuje
je cyframi
- czyta daty i zapisuje
miesiące znakami rzymskimi
- miniukład gimnastyczny –
przechodzi z jednego zadania
ruchowego do drugiego
- komunikuje się
i współdziała w grupie
- dokonuje obliczeń
kalendarzowych (znaki
rzymskie)
- wyróżnia dziesiątki, jedności
- czyta biegle tekst
- argumentuje swoją
wypowiedź
- wyróżnia w tekście
określone
fragmenty
- samodzielnie
redaguje list
- układa i pisze
zdania w czasie
przyszłym,
teraźniejszym
i przyszłym
- rozwiązuje
rozmaite zadania
tekstowe
- przestrzega
poprawności zapisu
wyrazów, liczb
dwucyfrowych
- rozwiązuje
rozmaite zadania
tekstowe
na obliczenia
kalendarzowe
Dziwne pojazdy
latające
- czyta wiersz pt. „Latający
dywan” z naturalną intonacją
- dokonuje analizy, syntezy
i interpretacji tekstu
- tworzy pytania do tekstu
- wyróżnia elementy
humorystyczne w czytanym
tekście
- zaznacza odpowiedzi
do pytań związanych z treścią
wiersza
- uczy się fragmentu wiersza
na pamięć, recytuje go
- odróżnia utwory
wierszowane od prozy
- podaje cechy utworów
wierszowanych
- wyszukuje w wierszu rymy,
tworzy do nich rymy własne
- zna znaczenie słów kanon
i znak repetycji
- recytuje fragment wiersza
- tworzy wypowiedzi
na podany temat
- przestrzega
w wypowiedziach
poprawności form czasownika
- rozpoznaje zdania
o podobnym znaczeniu
- zastępuje dodawanie tych
samych składników
mnożeniem, ilustruje działania
liczmanami
- zapisuje działania
za pomocą dodawania
i mnożenia
- oblicza wyrażenia
mianowane – kg
- mnoży w zakresie 30
- wykonuje pracę plastyczną
na określony temat wybraną
techniką – ”Dziwny pojazd
latający”
- komunikuje się
i współdziała w grupie
- czyta biegle wiersz
- wygłasza wiersz
z pamięci;
- tworzy rodziny
wyrazów
- samodzielnie
oblicza działania,
zastępuje składniki
mnożeniem
- rozwiązuje
i oblicza rozmaite
zadania tekstowe
- projektuje
i wykonuje
tematyczną pracę
plastyczną
- tworzy melodię
do wiersza
- uzupełnia
fragmenty wiersza –
wiersze połówkowe
- wykonuje pracę
plastyczną dowolną
techniką
- opisuje działanie
lub części
wykonanego
pojazdu latającego
- projektuje
i wykonuje okładkę
książki
Na lotnisku
- tworzy kilkuzdaniowe
wypowiedzi na podstawie
ilustracji i krótkich tekstów
- redaguje krótkie teksty –
odpowiedzi na pytanie,
przepisuje je do zeszytu
- czyta poprawnie tekst,
wypowiada się na jego
podstawie
- układa tekst zgodnie
z kolejnością wydarzeń
- wyróżnia określony fragment
tekstu
- mnoży w zakresie 30
- rozwiązuje zadania –
wyrażenia mianowane – kg,
zł, m
- uczestniczy w zabawach
rzutnych, rzuca piłką do celu
- układa wielozdaniowe
wypowiedzi na podstawie
tekstów i ilustracji
- analizuje tekst i interpretuje
dane
- komunikuje się
i współdziała w grupie,
przestrzega zasad pracy
w grupie
- rozwiązuje zadania tekstowe
- dokonuje obliczeń
pieniężnych
- czyta tekst matematyczny,
analizuje, interpretuje dane
- tworzy
wielozdaniową,
uporządkowaną
wypowiedź
na podstawie
tekstów i ilustracji
- poprawnie
przepisuje tekst
- ustala kolejność
wydarzeń;
- tworzy zdania
złożone jako
odpowiedzi
na pytania
- tworzy zdania
pytające
do wybranych
fragmentów tekstu
- rozwiązuje
i oblicza rozmaite
zadania tekstowe
na obliczenia
pieniężne
- współpracuje
podczas zajęć
grupowych
Sokoły –
niezwykli
pracownicy
lotniska
- tworzy wypowiedzi
na określony temat
- czyta poprawnie tekst
- tworzy pytania do tekstu
- zna zwyczaje sokołów
- odrywa scenki dramowe
- układa pytania do zdań,
dopasowuje pytania
do odpowiedzi
- rysuje komiks „Wyprawa
w kosmos”
- dodaje i odejmuje
w zakresie 30
- rozwiązuje rozmaite zadania
tekstowe
- dokonuje obliczeń
kalendarzowych, pieniężnych
- zna pauzę półnutową
- śpiewa piosenkę „Bujam
w obłokach”, zna jej słowa
i melodię
- analizuje tekst i interpretuje
dane
- współdziała w grupie
- rozpoznaje zdania pytające
i oznajmujące
- dodaje i odejmuje w zakresie
50
- uczestniczy w zabawach
muzycznych
- tworzy
kilkuzdaniowe,
uporządkowane
wypowiedzi
na określony temat
- układa i zapisuje
pytania
do odpowiedzi
- rozwiązuje
rozmaite zadania
tekstowe
na obliczenia
kalendarzowe,
pieniężne
- tworzy
improwizacje
ruchowe do muzyki
Anonim
- czyta poprawnie tekst
„Tajemnicze zniknięcie
Karoliny”
- dokonuje analizy i syntezy
tekstu
- tworzy pytania do tekstu
- ocenia postępowanie innych
- tworzy wypowiedzi
na podany temat
- czyta tekst z podziałem
na role
- zna znaczenie słowa
anonim, pisze anonimy
z komplementami dla
koleżanki lub kolegi
- zna zasady kulturalnego
i uprzejmego zachowania się
wobec innych, stosuje się
do nich
- układa z liter z gazet
odpowiedzi na pytania
- dodaje i odejmuje w zakresie
50
- czyta dane w tabeli
- rozwiązuje zadania rozmaite
- śpiewa piosenkę „Bujam
w obłokach” cd.
- uczestniczy w zabawach
zespołowych i ćwiczeniach
z piłkami
- analizuje tekst i interpretuje
dane
- czyta rozkłady lotu
- współdziała w grupie
- rozwiązuje problemy
w sposób twórczy
- dokonuje obliczeń
zegarowych, wagowych
- dodaje i odejmuje w zakresie
50
- pracuje w programie
graficznym Paint – zabawa
graficzna
- czyta biegle tekst,
zapamiętuje jak
najwięcej informacji
- wymyśla inny tytuł
rozdziału
- inscenizuje tekst
- tworzy scenki
dramowe
- stosuje poznane
wiadomości
w zadaniach
praktycznych
- zna cechy charakterystyczne
Ptaki – cechy
charakterystyczne budowy ptaków
- czyta teksty zamieszczone
ich budowy
w różnorodnych źródłach
informacji
- wyróżnia określony fragment
tekstu
- tworzy kilkuzdaniowe
wypowiedzi na podstawie
obserwacji i czytanych
tekstów
- redaguje krótkie teksty,
tworzy słowny opis ptaka
na podstawie ilustracji
- układa i pisze krótkie zdania
na podstawie ilustracji
- odtwarza czytany tekst
i odnajduje w nim gotowe
informacje
- uzupełnia zdania
na podstawie przeczytanego
tekstu
- dodaje i odejmuje w zakresie
50
- zastępuje dodawanie
jednakowych składników
mnożeniem
- czyta komiks matematyczny
- analizuje i interpretuje dane
z tabeli
- rozwiązuje zadania
tekstowe – dokonuje obliczeń
kalendarzowych
- uczestniczy w zabawach
rzutnych – podrzuca i chwyta
piłkę
- tworzy wielozdaniowe
wypowiedzi na podstawie
obserwacji i czytanych
tekstów
- współdziała w grupie
- czyta biegle
różnorodne teksty
- tworzy
wielozdaniowe
uporządkowane
wypowiedzi na dany
temat
- korzysta z różnych
źródeł informacji
- układa i pisze
zdania
na podstawie
czytanego tekstu
- rozwiązuje
i oblicza proste
zadania tekstowe
- gra na instrumentach
Ptaki – cechy
charakterystyczne muzycznych, naśladuje głosy
ptaków
ich budowy.
- wyszukuje informacje
na określony temat
- wie, na czym polega praca
ornitologa
- zna zwyczaje kukułki
- czyta różne teksty
- redaguje krótkie teksty –
zdania opisujące cechy
charakterystyczne ptaków
- korzysta z różnych źródeł
informacji, wyszukuje
informacji na określony temat
- znajduje w tekstach
odpowiedzi na pytania
- tworzy wypowiedzi
na podany temat
- przestrzega zasad pisowni
„u”, „ó” w nazwach ptaków
- mnoży w zakresie 50
- analizuje i rozwiązuje
zadania typowe
- zapisuje dźwięk „d”
- wykonuje pracę plastyczną
na określony temat (lepienie
ptaków z gliny)
- pracuje w programie
graficznym Paint, wykonuje
rysunki różnych ptaków
- przygotowuje ustną
prezentację na podstawie
różnych materiałów
- komunikuje się
i współdziała w grupie
- wyróżnia określony fragment
tekstu
- dokonuje obliczeń
zegarowych
- rozwiązuje i oblicza proste
zadania tekstowe,
wykorzystując dodawanie
jednakowych składników
lub mnożenie
- wykorzystuje
informacje
z różnorodnych
tekstów
- wie, jak prowadzić
obserwacje życia
ptaków
- wyjaśnia
i uzasadnia
pisownię wyrazów
z „u”, „ó”;
- rozwiązuje
i oblicza rozmaite
zadania tekstowe
- poprawnie
zapisuje wyrazy
Archeologia
- czyta poprawnie tekst
„Karolina i jej dziadek
podróżnik”
- tworzy pytania do tekstu
- podsumowuje zebrane
informacje na podstawie
tekstu o Karolinie
- ocenia postępowanie postaci
- wyróżnia określony fragment
tekstu
- układa pytania w grupach
- wyróżnia kolejność zdarzeń
- wyjaśnia pojęcie:
archeologia
- opisuje wykopaliska
na podstawie fotografii
- dodaje i odejmuje w zakresie
50
- mnoży w zakresie 50
- dokonuje obliczeń
pieniężnych
- analizuje i rozwiązuje
zadania tekstowe – wyrażenia
mianowane – kg, zł
- uczestniczy w zabawach
i ćwiczeniach z woreczkami
- tworzy wypowiedzi
na podany temat
- analizuje tekst i interpretuje
dane
- komunikuje się i współdziała
w grupie
- czyta tekst matematyczny
- argumentuje swoją
wypowiedź
- tworzy pytania –
zabawa
w detektywów
- poprawnie
zapisuje pytania
- korzysta z różnych
źródeł informacji
- sprawnie dodaje
i odejmuje
w zakresie 50
Dziennik
obserwacji
ptaków
- czyta poprawnie krótkie
teksty informacyjne o różnych
ptakach
- korzysta z różnych źródeł
informacji
- wspólnie redaguje
najważniejsze informacje
o niektórych ptakach
- gromadzi słownictwo
do opisu, wskazuje fragmenty
opisowe w czytanych tekstach
- tworzy ustny opis ptaka
na podstawie ilustracji
i zgromadzonego słownictwa
- wykonuje plakat
na określony temat – „Ptaki”
- mnoży w zakresie 50 –
dokonuje obliczeń
kalendarzowych
- dokonuje obliczeń
zegarowych
- współdziała w grupie,
przestrzega zasad pracy
- rozwiązuje zadania tekstowe
- wyróżnia określony fragment
tekstu
- analizuje i interpretuje dane
z tabeli
- przepisuje poprawnie
kilkuzdaniowy tekst
- rozwiązuje i oblicza proste
zadania tekstowe
- uczestniczy w zabawach
muzycznych
- czyta biegle
różnorodne teksty
- przetwarza
przeczytaną
informację,
porównuje
informacji na ten
sam temat
w różnych źródłach
wiedzy
- rozwiązuje
i oblicza rozmaite
zadania tekstowe
- stosuje poznane
wiadomości
w zadaniach
praktycznych
Odloty i przyloty
ptaków
- czyta poprawnie różne
teksty, wykazuje zrozumienie
treści na poziomie
podstawowym
- odtwarza czytane teksty,
zapamiętuje istotne
informacje
- korzysta z różnych źródeł
wiedzy
- zna zwyczaje bocianów
- tworzy wypowiedzi
na podany temat
- uzupełnia zdania złożone
na podstawie przeczytanego
tekstu
- mierzy i oblicza sumy boków
trójkątów, prostokątów,
kwadratów
- oblicza i rysuje długości
odcinków
- uczestniczy w zabawach
rzutnych – podrzuca i łapie
piłki w różnych pozycjach,
podaje piłki w parach
- wyróżnia w tekście
rzeczowniki
- wyróżnia określony fragment
tekstu
- rozumie właściwości figur
geometrycznych
- rysuje i oblicza długości
odcinków
- współpracuje w grupie
- czyta biegle teksty
z różnych źródeł
wiedzy
- tworzy spójną,
kilkuzdaniową
wypowiedź
na podany temat
- opisuje ptaka
na podstawie tekstu
- rozwiązuje
i oblicza rozmaite
zadania tekstowe
- sprawnie mierzy
i oblicza długości
odcinków
Projekt planu wynikowego
„Od A do Z” dla klasy Ii
Miesiąc
realizacji
Tematy
jednostek
metodycznych
Edukacyjne wymagania programowe
Podstawowe
Uczeń:
Ponadpodstawowe
Uczeń:
Uwagi:
Mój dom
Grudzień
Tydzień
I, II
- tworzy klikuzdaniowe wypowiedzi
na podany temat („Czy mój dom,
to tylko cztery ściany?)
- wymyśla skojarzenia z wyrazem
dom”
- czyta wiersz z naturalną intonacją
- dokonuje analizy i interpretacji
wiersza
- czyta wiersz z podziałem na role
- inscenizuje wiersz
- gromadzi słownictwo wokół
określonego tematu
- wyszukuje określone wyrazy
w tekście
- słucha różne dźwięki, rozpoznaje
ich pochodzenie
- tworzy w grupie „słuchowisko
radiowe” do wiersza
- rozumie pojęcie czasownik,
wyszukuje w wierszu czasowniki
- za pomocą ruchu określa pojęcie
czasownik
- przestrzega w wypowiedziach
poprawności form czasownika
- rysuje figury geometryczne
i oblicza sumy długości boków
kwadratów, prostokątów, trójkątów
- kształtuje siłę ramion (zwis czynny
i bierny na drabince)
- śpiewa piosenkę „Dom na głowie”,
zna jej słowa i melodię
- wykonuje dekoracyjne wizytówki
na drzwi pokoju
- tworzy wypowiedzi na podany
temat
- komunikuje się i współdziała
w grupie
- rozwiązuje problemy w sposób
twórczy
- formułuje swobodną,
kilkuzdaniową wypowiedź
na określony temat
- tworzy
wielozdaniową,
uporządkowaną
wypowiedź
na określony temat
- czyta wyraziście
wiersz
- tworzy melodię
do wiersza
- rozwiązuje i oblicza
rozmaite zadania
tekstowe
- tworzy zdania
z czasownikami
- przestrzega zasad
pracy w grupie
- tworzy łańcuch
skojarzeniowy
od słowa dom
- wymyśla efekty
dźwiękowe do tekstu
Plany,
organizacja
dnia
- czyta plan działań „Walecznych
Serc”
- tworzy wypowiedzi na określony
temat
- wyróżnia określony fragment
tekstu
- uzupełnia plan działań
- zapisuje plan zajęć wskazanego
dnia
- umie organizować własny czas
- wykonuje rysunki-symbole
ilustrujące typowe zajęcia
- czyta bajki matematyczne („Bajka
o kłótliwym smoku”)
- rozwiązuje rozmaite zadania
tekstowe
- czyta ze zrozumieniem tekst
matematyczny
- analizuje tekst i interpretuje dane
- śpiewa piosenkę „Dom na głowie”
cd.
- zna i rozpoznaje głosy ludzkie –
sopran, bas
- zna pojęcie „klucz basowy”
- pracuje w programie Paint –
wykonuje karykatury członków
rodziny
- przygotowuje materiały
do stworzenia prezentacji
w PowerPoint
- komunikuje się i współdziała
w grupie
- rozwiązuje problemy w sposób
twórczy
- dodaje i odejmuje w zakresie 50
- dokonuje obliczeń kalendarzowych
- pisze poprawnie nazwy dni
tygodnia
- biegle czyta
zdania
- planuje działania
- tworzy,
kilkuzdaniową,
spójną wypowiedź
na podany temat;
- sporządza
dokładny plan zajęć
na dowolny dzień
- rozwiązuje
rozmaite zadania
tekstowe
na dodawanie
i odejmowanie
w zakresie 50
- improwizuje
ruchowo piosenkę
- przestrzega zasad
przyjętych w grupie
Co wiesz
o swojej
rodzinie?
- tworzy kilkuzdaniowe swobodne
wypowiedzi na podstawie przeżyć
- określa stopnie pokrewieństwa
- uważnie słucha opowiadania
- uzupełnia zdania na podstawie
przeczytanego tekstu
- stosuje wielką literę w imionach
i nazwiskach
- układa z rozsypanki wyrazowej
przysłowia i wyjaśnia ich znaczenie
- śpiewa piosenkę ”Dom na głowie”
cd.
- wyróżnia rzeczowniki i czasowniki
- rozwiązuje zadania tekstowe –
dodaje i odejmuje w zakresie 50
- dokonuje obliczeń
kalendarzowych (znaki rzymskie)
i obliczeń pieniężnych
- czyta dane w tabeli
- wykonuje ćwiczenia z minipiłką
ręczną – podnosi
ją w biegu i marszu, toczy
- komunikuje się współdziała
w grupie
- rozwiązuje problemy w sposób
twórczy
- rozwiązuje zadania tekstowe
- wyróżnia określony fragmentu
tekstu
- czyta tekst matematyczny
- analizuje i interpretuje dane
z tabeli
- formułuje pytania
- wypowiada się
w uporządkowanej
formie
- poprawnie
zapisuje pytania
i odpowiedzi
- układa, rozwiązuje
i oblicza proste
zadania tekstowe
- tworzy własne
powiedzenia
o domu
- układa zdania
z rzeczownikami
i czasownikami
- tworzy krótkie
wierszyki o rodzinie
Różne formy
komunikacji
pisemnej
- uważnie słucha czytanego tekstu
- zna różne formy komunikacji
pisemnej: listy, pocztówki,
telegramy, smsy, maile, wypowiada
się na ich temat
- redaguje krótkie teksty
- czyta poprawnie tekst
- ocenia postępowanie postaci
- wyróżnia w tekście określone
fragmenty
- uzupełnia treść listu
- dodaje i odejmuje w zakresie 50
- odczytuje dane z tabeli
- rozwiązuje zadania – wyrażenia
mianowane – kg, zł.
- przygotowuje papeterię, dekoruje
papier listowy i koperty
- określa stopnie pokrewieństwa
w rodzinie
- tworzy wypowiedzi na podany
temat
- czyta tygodniowy plan
- analizuje tekst i interpretuje dane
- rozwiązuje zadania tekstowe
- wyróżnia określony fragment
tekstu
- dokonuje obliczeń zegarowych
- dokonuje obliczeń kalendarzowych
- dokonuje obliczeń pieniężnych
- czyta tekst matematyczny,
analizuje dane
- tworzy
kilkuzdaniowe,
spójne wypowiedzi
- argumentuje swoją
wypowiedź
- biegle dodaje
i odejmuje
w zakresie 50
- sprawnie
odczytuje
wskazania zegara
- analizuje
i wnioskuje
na podstawie
danych
Żarty
i zabawne
sytuacje
- tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi
na dany temat
- wie, jakie powinny być żarty
- uczestniczy w zabawach
dramowych, odgrywa scenki
- wypowiada się na podstawie
przeczytanego tekstu
- tworzy wypowiedzi na podany
temat
- czyta poprawnie tekst
- wyróżnia określony fragment
tekstu
- redaguje tekst opisujący rodzinę
- dodaje i odejmuje pełne
dziesiątki – wyrażenia mianowane
(gr)
- rozwiązuje zadania – dokonuje
obliczeń kalendarzowych (znaki
rzymskie)
- bierze udział w minikoszykówce –
kozłowanie, gry zespołowe.
- wyraża własne opinie
- reaguje na ludzką krzywdę
- redaguje krótkie teksty opisujące
rodzinę
- komunikuje się i współdziała
w grupie
- dokonuje obliczeń pieniężnych
(grosze)
- tworzy
kilkuzdaniową,
spójna,
uporządkowana
wypowiedź
- argumentuje swoją
wypowiedź
- podaje przykłady
żartów, improwizuje
scenki
- zgodnie
współpracuje
w grupie
Domowe
obowiązki
.
- wyróżnia kolejność wydarzeń
- tworzy wypowiedzi na podany
temat (obowiązki domowe)
- uważnie słucha opowiadania
- zapamiętuje i odtwarza treść
tekstu
- tworzy pytania do tekstu
- wyróżnia określony fragment
tekstu
- wyróżnia czasowniki i rzeczowniki
w tekście
- przestrzega form czasownika
w wypowiedzi
- dodaje i odejmuje w zakresie 50
- czyta komiks – rozwiązuje zadania
rozmaite
- doskonali umiejętność logicznego
myślenia
- tworzy prezentację „Moja rodzina”
- używa programu PowerPoint
- podaje i chwyta piłkę koszykową,
rzuca piłkę oburącz o ścianę
- analizuje tekst i interpretuje dane
- dodaje i odejmuje w zakresie 50
- czyta tekst matematyczny
- analizuje i interpretuje dane
z tabeli
Punktualność – - uważnie słucha wiersza
ważna cecha
- dokonuje analizy i interpretacji
człowieka
tekstu
- rozróżnia i nazywa
wybrane gatunki
muzyki
- tworzy
kilkuzdaniową
wypowiedź
na temat sytuacji
z obrazka
- w zabawach
z instrumentem
wykazuje inicjatywę
i pomysłowość
- sprawnie dodaje
i odejmuje
w zakresie 50
- wymyśla melodię
do wiersza, śpiewa
go
- zapamiętuje fragmenty wiersza
- wypowiada się
- planuje i organizuje własne
całymi zdaniami
działania
w uporządkowanej
- dokonuje analizy i interpretacji
formie
tekstu
- przestrzega zasad
- tworzy wypowiedzi na podany
współdziałania
temat
w grupie
- zna zasady pisowni wyrazów z „h” - biegle liczy
- poprawnie pisze wyrazy z „h”
w zakresie 50
- dodaje i odejmuje liczby
- przyporządkowuje
dwucyfrowe w zakresie 50
teksty do zdjęcia
- rozwiązuje zadania tekstowe
- analizuje tekst i interpretuje dane
- współdziała w grupie
Plan dnia
- czyta poprawnie tekst
- opowiada o przebiegu
zaplanowanych działań
„Walecznych Serc”
- redaguje plan zajęć
- dodaje i odejmuje w zakresie 50
- czyta mapy tras narciarskich
- oblicza długości tras narciarskich
- stosuje poznane wiadomości
w zadaniach praktycznych
- podaje piłkę koszykową
w dwójkach – gra
w minikoszykówkę.
- oblicza długości tras narciarskich
- nazywa zmiany w przyrodzie
- analizuje tekst i interpretuje dane
- rozwiązuje zadania tekstowe
- dodaje i odejmuje w zakresie 50
- dodaje i odejmuje w zakresie 100
- dodaje i odejmuje w zakresie 1000
pełnymi setkami
- dokonuje obliczeń zegarowych
- dokonuje obliczeń pieniężnych
- czyta tekst matematyczny
- analizuje i interpretuje dane
z tabeli
- biegle czyta teksty
- dostrzega
potrzebę dobrej
organizacji pracy
w grupie
- zgodnie
współpracuje
w grupie
Pies –
przyjaciel
człowieka
- wypowiada się na temat
czworonożnych przyjaciół
- tworzy wypowiedzi na podany
temat na podstawie obserwacji
i własnych przeżyć
- czyta fragmenty książki „O psie,
który jeździł koleją”
- uważnie słucha tekstu
- układa słowny opis psa
- przygotowuje plakat „Pies –
przyjacielem człowieka”.
- organizuje zbiórkę na schroniska
dla psów
- dodaje i odejmuje liczby
dwucyfrowe od dwucyfrowych
- dokonuje obliczeń wagowych –
wyrażenia mianowane (kg, dag, l)
- wykonuje działania w nawiasach
- analizuje tekst i interpretuje dane
- komunikuje się i współdziała
w grupie
- rozwiązuje problem w sposób
twórczy
Pies –
przyjaciel
człowieka
- zna cechy charakterystyczne
psów
- rozumie odpowiedzialność
za posiadane zwierzę
- redaguje tekst na podstawie
omawianych informacji
- rysuje i oblicza długości odcinków
- oblicza długości odcinków
- uczestniczy w grach i zabawach
skocznych
- wykonuje ćwiczenia korygujące
płaskie stopy
- komunikuje się i współdziała
w grupie
- w sposób jasny
i zrozumiały
wypowiada się
na temat obserwacji
poczynionych
na wycieczce
- wypowiada się
całymi zdaniami
o swoich
spostrzeżeniach
- czyta nowy tekst
cicho
i ze zrozumieniem
- wyszukuje
fragmenty tekstu,
argumentując
wypowiedzi
- biegle przelicza
w zakresie 7
- posługuje się
liczbą 7
we wszystkich
aspektach
- sprawdza
dodawanie
za pomocą
dodawania
- rysuje ślady
zwierząt
- tworzy
wielozdaniową,
spójna wypowiedź
na określony temat
- biegle czyta tekst
z podręcznika
- biegle dodaje
i odejmuje
w zakresie 7
- samodzielnie
rozwiązuje i oblicza
proste zdania
tekstowe
- tworzy działania
w zakresie 7
- przestrzega zasad
współpracy
i współdziałania
w grupie
Projekt planu wynikowego
„Od A do Z” dla klasy II
Miesiąc
realizacji
Tematy
jednostek
metodycznych
Edukacyjne wymagania programowe
Podstawowe
Uczeń:
Ponadpodstawowe
Uczeń:
Uwagi:
Nadchodzą
święta
Grudzień
Tydzień
III, IV
- zna zwyczaje i tradycje Świąt
Bożego Narodzenia
- układa z rozsypanki wyrazowej
zdania opisujące wigilijne
zwyczaje
- poprawnie nazywa i pisze nazwy
świąt, wigilijnych potraw
- czyta poprawnie opowiadanie
„Wigilia”
- przelicza do stu
- stosuje zapis liczbowy
- rozwiązuje zadania – dopełnia
do setki
- rozwiązuje zadania praktyczne –
wyrażenia mianowane (kg)
- przygotowuje książeczki „Święta
Bożego Narodzenia”
- wykonuje świąteczne ilustracje
- uczestniczy w zabawach
ze skakanką
- tworzy wielozdaniową
wypowiedź na podstawie
własnych przeżyć
- redaguje krótki tekst
- współdziała w grupie
- rozwiązuje zadania tekstowe
- dopełnia do stu
- rozwiązuje zadania z tekstem –
dokonuje obliczeń wagowych, lat
- dodaje i odejmuje w zakresie 50
- czyta tekst matematyczny,
analizuje dane
- tworzy
wielozdaniową
wypowiedź
na podstawie
własnych przeżyć,
działań,
doświadczeń
- wie, jaka jest jego
rola w tworzeniu
rodzinnej atmosfery
w domu
- zna swoje
obowiązki wobec
innych członków
rodziny
- biegle czyta
zdania z rozsypanki
wyrazowej
- słownie zapisuje
daty
- rozwiązuje
i oblicza rozmaite
zadania tekstowe
na obliczenia
czasowe;
- wykazuje
inicjatywę
w rozwiązywaniu
problemów przez
grupę
Ludzie
czekają
na twoją
pomoc
- uważnie słucha czytanego
tekstu
- przedstawia wydarzenia
na podstawie tekstu
- tworzy szczęśliwe zakończenie
baśni
- wyraża własne sądy i opinie
- tworzy wypowiedź na określony
temat
- ocenia postępowanie innych
-.czyta poprawnie tekst
- czyta z podziałem na role
- ocenia postępowanie innych
- śpiewa kolędę „Przybieżeli
do Betlejem”
- rozpoznaje kolędy z zapisu
nutowego
- czyta teksty różnych kolęd
- dodaje i odejmuje w zakresie
100
- wyróżnia z czytanego tekstu
dane matematyczne, rozwiązuje
zadania
- używa programu KaraFun
do stworzenia karaoke do kolędy
„Przybieżeli do Betlejem”
- rozpoznaje kolędy z zapisu
nutowego
- reaguje na potrzeby innych ludzi
- analizuje tekst i interpretuje
dane
- współdziała w grupie
- wyróżnia określony fragment
tekstu
- czyta tekst matematyczny
- biegle czyta tekst
- opowiada
historyjkę
obrazkową
- poprawnie
wskazuje zdanie
pytające
- czyta ułożone
przez siebie zdania
z właściwą
intonacją,
uwzględniając znaki
interpunkcyjne
- uzupełnia zdania
znakami „: . , ?”
- twórczo
uczestniczy w grach
dramowych
Nasza choinka - czyta i śpiewa kolędy
- zna historię choinki
- rozumie pojęcia: tradycja,
obrzęd
- korzysta z książki kucharskiej
- przepisuje bezbłędnie z tablicy
przepis na wybrane wigilijne
danie
- wypowiada się na podstawie
własnych przeżyć i doświadczeń
- tworzy wypowiedzi na podany
temat
- rozwiązuje zadania praktyczne –
dokonuje obliczeń zegarowych
- wspólnie ubiera choinkę
- czyta poprawnie przepisy dań
wigilijnych
- uczestniczy w grach
zespołowych – rzuty przyborami
do celu
- współdziała w czasie pracy
zespołowej
- analizuje tekst i interpretuje
dane
- rozwiązuje problemy w sposób
twórczy
- oblicza łatwe przykłady
dodawania wyrażeń
dwumianowanych
- wnioskuje
na podstawie
opowiadania
- poprawnie
przepisuje tekst
- tworzy własny
przepis na danie
wigilijne
- argumentuje swoją
wypowiedź
- zgodnie
współpracuje
w grupie
- układa, oblicza,
rozwiązuje zadania
tekstowe
- oblicza dowolnym
sposobem działania
na dodawanie
wyrażeń
mianowanych
- rozwiązuje
i oblicza różnorodne
zadania tekstowe
(obliczenia
czasowe)
- wykazuje
inicjatywę
w rozwiązywaniu
problemów przez
grupę
Święty Mikołaj - potrafi oddzielić fikcję
– prawda czy od rzeczywistości
- tworzy słowny opis św. Mikołaja;
fikcja?
- zna budowę listu
- pisze listy do świętego Mikołaja
- stosuje zasady pisania adresu
- wyraża własne sądy, opinie
- wypowiada się na podstawie
przeżyć i doświadczeń
- wyróżnia określony fragment
tekstu
- wyróżnia rzeczowniki w tekście
- wykonuje kartkę do książeczki
świątecznej
- wykonuje rysunek Mikołaja
wybrana techniką
- rozwiązuje zadania tekstowe
- stosuje poznane wiadomości
w zadaniach praktycznych –
wyrażenia mianowane kg, dag, zł,
gr
- zna zasady pisowni wyrazów
z „ch”, poprawnie pisze wyrazy
z „ch”
- ilustruje wyrazy z „ch”
w słowniczku ortograficznym.
- dodaje i odejmuje w zakresie 50
- dokonuje obliczeń wagowych
- dokonuje obliczeń pieniężnych
- prowadzi rozmowę
na zadany temat
- wykonuje proste
doświadczenia
i wnioskuje
- pracuje zgodnie
z instrukcją
- pisze zdania
kształtnie
i estetycznie,
prawidłowo
rozmieszcza
je na stronie
- ustnie tworzy
twórcze
opowiadanie
na temat przygód
kropelki wody
- wyjaśnia pojęcia:
parowanie
zamrażanie,
farbowanie, menisk
- stosuje zasady
pisowni wyrazów
z „ch” na końcu
wyrazów
Nadchodzi
Nowy Rok
- wypowiada się na temat marzeń
i planów
- czyta poprawnie tekst ks. Jana
Twardowskiego „O północy”
- poprawnie odpowiada na
pytania związane z wysłuchanym
tekstem
- tworzy wypowiedzi na dany
temat
- uzupełnia treść wiersza
- wyróżnia w tekście rzeczowniki
- redaguje życzenia świąteczne
- dodaje i odejmuje
w zakresie 50
- rozwiązuje zadania tekstowe
o tematyce świątecznej
- stosuje wiadomości w praktyce
- zna kroki krakowiaka, polki
- tworzy animacje w edytorze
postaci z Logomocji
- komunikuje się i współdziała
w grupie
- dokonuje obliczeń wagowych
- mnoży w zakresie 50
- dokonuje obliczeń pieniężnych
- czyta tekst matematyczny,
analizuje tekst i interpretuje dane
- tworzy
kilkuzdaniowe
wypowiedzi na dany
temat
- formułuje pytania
do tekstu
- wyraziście czyta
wiersz
- uzupełnia wiersze
połówkowe
- rozwiązuje
i oblicza rozmaite
zadania tekstowe
Projekt planu wynikowego
„Od A do Z” dla klasy II
Edukacyjne wymagania programowe
Miesiąc
realizacji
Tematy
jednostek
metodycznych
podstawowe
uczeń:
ponadpodstawowe
uczeń:
Uwagi
Kulturalne
zachowanie
w różnych
miejscach
i sytuacjach
Luty
Tydzień
I
- czyta poprawnie tekst Ludwika
Jerzego Kerna pt. „Pierwszy”
- dokonuje analizy i syntezy tekstu
- tworzy pytania do tekstu
- ocenia zachowanie bohatera
wiersza
zna
zasady
właściwego
zachowania się
wspólnie
układa
zasady
właściwego zachowania
w różnych miejscach i sytuacjach
- wspólnie tworzy scenki dramowe
- dodaje pełnymi setkami
i dziesiątkami
- rozwiązuje zadania – wykonuje
obliczenia pieniężne
wykonuje
ćwiczenia
równoważne
na
ławeczce
gimnastycznej
- rozumie myśl
główną czytanego
tekstu
- tworzy
wielozdaniowe
wypowiedzi na dany
temat
- argumentuje swoją
wypowiedź
- przestrzega zasad
współdziałania
w grupie
Kalendarz
- czyta i uzupełnia tekst
„Dreszczowiec” z wykorzystaniem
kalendarza
- wyszukuje w tekście potrzebne
informacje
- korzysta z kalendarza
- zna kolejność miesięcy i dni
tygodnia
- prawidłowo zapisuje nazwy dni
tygodnia i miesięcy
- zna różne sposoby pisania
i czytania dat, zapisuje daty
różnymi sposobami
- rozwiązuje zadania – dodaje
setkami i dziesiątkami
- czyta dane z tabeli
- rozwiązuje i oblicza proste
zadania tekstowe
- tworzy
wielozdaniową
wypowiedź
na podstawie tekstu
- przejawia czujność
w pisaniu nazw dni
tygodnia i miesięcy
- formułuje
odpowiedzi
na podstawie
przeczytanego
tekstu
- rozwiązuje
i oblicza złożone
zadania tekstowe
Słuchowisko
radiowe
- uważnie słucha dowolnego
słuchowiska
- zna cechy charakterystyczne
słuchowiska
radiowego
przygotowuje
słuchowisko
radiowe
z
przeczytanych,
wybranych fragmentów książki
„Ala
i
Adam
na
tropach
poszukiwanego skarbu”
- inscenizuje tekst literacki
- oblicza działania – dodaje
setkami, dziesiątkami
- mnoży w zakresie 100
- wykonuje pracę w programie
Word
- tworzy ulotki Biura Podróży
„Poznaj Świat”
uczestniczy
w
zabawach
bieżnych z pokonywaniem toru
przeszkód
- „Podróż wzdłuż Wisły” – tworzy
własną opowieść
w programie PhotoStory
- czyta biegle,
w odpowiednim
tempie, wyraźnie
zaznacza akcenty
logiczne;
- inscenizuje tekst
literacki
- samodzielnie
rozwija zdania
o treść
odpowiadającą
na zadane pytanie
- układa, rozwiązuje
i oblicza rozmaite
zadania tekstowe
Od źródła
do morza
- czyta poprawnie różnorodne
teksty
- zna i wyróżnia pojęcia wody
stojące, wody płynące, rzeki
zna
nazwy
największych
polskich rzeki
- korzysta z mapy
- wie, jakie jest znaczenie wody
w przyrodzie
- stosuje wielką literę w pisowni
nazw rzek
- rysuje figury geometryczne
- oblicza długości boków
- rysuje łamaną
realizuje
słowno-muzycznie
czterotaktowy rytm
tworzy
skalę
muzyczną
na
szklankach
wypełnionych
wodą
- wykonuje pracę plastyczną
na temat: „Podwodny świat
zamknięty w słoiku”
- biegle czyta teksty,
korzysta z informacji
w nich zawartych
- samodzielnie
posługuje się
legendą na mapie
- korzysta
z zamieszczonych
na mapie symboli,
czyta je
i interpretuje
- określa główne
kierunki na mapie
- samodzielnie
redaguje krótkie
teksty o rzece
- czyta i interpretuje
dane z tabeli
Żegluga
- zna wodne środki transportu,
wymienia je
- zna najważniejsze polskie porty,
wskazuje je na mapie
- wspólnie redaguje tekst na
określony temat (historia żeglugi)
na
podstawie
przeczytanego
tekstu „Żegluga – statki i
stateczki”
- oblicza zadania „W restauracji”
– czyta ceny, menu
- dokonuje obliczeń pieniężnych
- śpiewa piosenkę „Hej!, Ho!”
–zna jej słowa i melodię
- wykonuje przewroty w przód
z przysiadu podpartego
- bezbłędnie przepisuje tekst
z tablicy w odpowiednim tempie
- czyta ze zrozumieniem tekst
matematyczny
- wyodrębnia
najważniejsze
informacje zawarte
w tekście
- samodzielnie
gromadzi materiał
z różnych źródeł
- zgodnie
współpracuje
w grupie,
przestrzegając
ustalonych zasad
- redaguje krótki
tekst na podstawie
czytanego
opowiadania
- wyjaśnia
znaczenie wyrazów
związanych
z tematem
Projekt planu wynikowego
„Od A do Z” dla klasy II
Edukacyjne wymagania programowe
Miesiąc
realizacji
Tematy
jednostek
metodycznych
podstawowe
uczeń:
ponadpodstawowe
uczeń:
Uwagi
Optymizm
i pesymizm
w działaniu
Luty
Tydzień
II
- tworzy wielozdaniową wypowiedź
- korzysta z planu miejscowości
i wskazuje żądane obiekty
na planie, czyta symbole
przestrzega
poprawności
pisowni nazw ulic (wielka litera)
- czyta poprawnie tekst „Nieudane
poszukiwania”
- ocenia postawy bohaterów
opowiadania
- tworzy wypowiedzi dzieci
na temat „Czy należy działania
doprowadzać do końca?”
- oblicza działania – dodaje
i odejmuje pełnymi setkami
- czyta komiks matematyczny
i rozwiązuje zadania doskonalące
- określa kierunki za pomocą
kompasu
- śpiewa piosenkę „Hej!, Ho!”– cd.
uczestniczy
w
zabawach
bieżnych – chwyta piłkę oburącz,
rzuca piłkę siatkową oburącz
- wspólnie przygotowuje plan drogi
ze szkoły do określonego miejsca
- tworzy
wielozdaniowe
wypowiedzi
na temat
- argumentuje swoją
wypowiedź
- biegle czyta
zdania
- samodzielnie
przygotowuje plan
drogi
- biegle dodaje
i odejmuje pełnymi
setkami
- sprawnie
wykorzystuje
określenia
przestrzenne
i orientuje się
w przestrzeni
Ryby
- zna cechy charakterystyczne ryb
i środowiska ich życia
- czyta różne teksty i wykorzystuje
najważniejsze informacje
uważnie
słucha
innych,
zapamiętuje
najważniejsze
informacje
- tworzy słowny opis wybranej
ryby
- wspólnie redaguje krótki tekst na
podstawie informacji
-odróżnia liczby jedno-, dwu-,
i trzycyfrowe
- wyróżnia setki, dziesiątki
i jedności w zapisie liczb
- przedstawia liczby trzycyfrowe
na osi liczbowej
- porównuje i zapisuje
liczby
trzycyfrowe
- wykonuje pracę plastyczna
na temat: „Ryby, rybki” wybraną
techniką (maluje farbami)
- korzysta z różnych
źródeł wiedzy
- wybiera z tekstu
najważniejsze
informacje
- samodzielnie
redaguje tekst,
wybiera i zapisuje
najważniejsze
informacje o rybach
- swobodnie
dokonuje operacji
zamiany w zakresie
poznanych wyrażeń
mianowanych
- tworzy
wielozdaniową
wypowiedź
na podstawie tekstu
i zdjęć
- samodzielnie
tworzy notatkę
na dany temat
- samodzielnie
rozwiązuje i oblicza
rozmaite zadania
tekstowe
- posługuje się
nowo poznanymi
pojęciami
w określonej
sytuacji
Zwierzęta
żyjące
w wodzie
- czyta różne teksty, odnajduje
w nich potrzebne informacje
- wypowiada się na temat zwierząt
wodnych na podstawie tekstów,
zdjęć, filmów i własnych przeżyć
- opisuje zwierzę na podstawie
zdjęć, tekstu
wspólnie
redaguje
opis
zwierzęcia na podstawie zdjęcia
i tekstu
- przygotowuje prezentację „Ryby”
- czyta dane w tabeli
- dodaje i odejmuje w zakresie
100
- rozwiązuje zadania
– oblicza wyrażenia mianowane
(km)
– pracuje w programie Paint
(rysowanie ozdobnych ryb)
- doskonali rzut piłki siatkowej
oburącz
- uczestniczy w ćwiczeniach
zwinnościowych
- czyta biegle
Wędkarze
czyta
poprawnie
tekst
„Wędkarze”
- wyróżnia wiadomości
o czasowniku
- przygotowuje plakat „Ryby”
uczestniczy
w
zabawach
zręcznościowych „Zabawa
w wędkarza”
- dodaje i odejmuje w zakresie
1000
- oblicza wyrażenia mianowane
(kg, dag, gr, zł)
- oblicza zadania na czas
- zapisuje własną melodię
na dźwiękach pentatoniki
przy podanych dwóch nutach
w taktach 2 i 4
- wie, co to jest glissando
- biegle czyta tekst
- wykorzystuje
informacje
z różnych źródeł
wiedzy
- samodzielnie
redaguje krótki tekst
na dany temat
- projektuje plakat
dowolną techniką
na określony temat
- sprawnie oblicza
wyrażenia
mianowane
różnorodne teksty,
gromadzi różne
potrzebne
informacje
- konstruuje
wielozdaniową
wypowiedź
na określony temat
na podstawie
tekstów, zdjęć,
filmów, własnych
doświadczeń
- sprawnie oblicza
wyrażenia
mianowane
- rozwiązuje
problem różnymi
sposobami, opisuje
etapy rozwiązania
problemu
Różne zajęcia - wymienia zawody związane
z wodą
wodne
- uważnie słucha wypowiedzi
innych
- wie, na czym polega praca ludzi
związanych z wodą,
np. marynarza, rybaka, ratownika,
latarnika itp.
- zna rodzaje sportów wodnych
- pisze poprawnie
wyrazy
z „rz” w zakończeniach i po
spółgłoskach
- układa zdania z wyrazami z „rz”
wyróżnia
setki,
dziesiątki
jedności
- dokonuje obliczeń pieniężnych
- podaje piłkę sprzed klatki
piersiowej w miejscu i w ruchu
- biegle czyta tekst
- tworzy
wielozdaniową
wypowiedź
- wyodrębnia
najważniejsze
informacje zawarte
w tekście
- samodzielnie
gromadzi materiał
z różnych źródeł
- przestrzega
poprawności
pisowni wyrazów
z „rz”
- poprawnie pisze
ze słuchu
i z pamięci
wyrazy z „rz”
w zakończeniach
„-arz” i po
spółgłoskach
- samodzielnie
wykonuje działania
na liczbach zgodnie
z poleceniem
- dokonuje
samokontroli
i samooceny
Projekt planu wynikowego
„Od A do Z” dla klasy II
Edukacyjne wymagania programowe
Tematy
Miesiąc
jednostek
Uwagi
podstawowe
ponadpodstawowe
realizacji
metodycznych
uczeń:
uczeń:
Zwierzęta
stawów
i jezior
Marzec
Tydzień
I
- czyta poprawnie różne teksty
- gromadzi informacje dotyczące
tematu z różnych źródeł
- tworzy wypowiedzi na temat
zwierząt wodnych na podstawie
tekstów, zdjęć, filmów i własnych
obserwacji
- wspólnie redaguje opis bobra
na podstawie zdjęć i tekstu
„Bobry”
- tworzy klasy przedmiotów
- rozwiązuje zadania z treścią
– wyrażenia mianowane
- dokonuje obliczeń
kalendarzowych (znaki rzymskie)
- korzysta z kalendarza
- tworzy własną opowieść
w programie PhotoStory – Ryby
z rafy koralowej
- wykonuje rzuty jednorącz małej
piłki siatkowej, gra w dwa ognie
- współdziała w grupie
- rozwiązuje sytuację
problemową pod kierunkiem
nauczyciela
- czyta biegle
różnorodne teksty
- tworzy
kilkuzdaniową
wypowiedź
na określony temat
na podstawie
tekstów, zdjęć,
filmów, własnych
doświadczeń
- samodzielnie
tworzy opis
zwierzęcia
na podstawie zdjęć
i tekstu
- posługuje się
nowo poznanymi
pojęciami
- samodzielnie
rozwiązuje sytuację
problemową
w zakresie obliczeń
kalendarzowych
- rozwiązuje
problem różnymi
sposobami
- skutecznie
współdziała
w zespole
- rozwiązuje
i oblicza zadania
tekstowe,
wykonując
obliczenia
kalendarzowe
Życie żab
- czyta poprawnie różne teksty
- gromadzi informacje na
określony temat z różnych źródeł
wiedzy
- tworzy klasy przedmiotów
- zna cechy charakterystyczne
żab i warunki ich życia
- zna wydarzenia realne
i fantastyczne
- czyta bajki „Żabi król”
- uzupełnia zdania na podstawie
bajki – wspólnie redaguje
i poprawnie przepisuje tekst
z tablicy
- pisze poprawnie wyrazy z „ó”
i „ż”
- czyta komiks matematyczny
– rozwiązywanie zadań
(mnożenie w zakresie 100)
- wykonuje pracę plastyczną
z plasteliny
- wykorzystuje
informacje
z różnych źródeł
- właściwie stosuje
zasadę pisowni
wyrazów z „ó” i „ż”
- czyta biegle tekst
w odpowiednim
tempie, wskazuje
wyraźne akcenty
logiczne
- inscenizuje tekst
literacki
- rozwiązuje
i oblicza zadania
tekstowe,
wykonując
obliczenia
kalendarzowe
- poprawnie
przepisuje zdania
Wspomnienia
- czyta poprawnie tekst
„Niewiarygodna znajomość”
- tworzy pytania do tekstu
- dokonuje analizy i syntezy
tekstu – ogląda i opisuje stare
zdjęcia – różnice w stroju,
otoczeniu itp.
- zbiera informacje o bohaterze
podręcznika
- rozwiązuje zadania „Zakupy„
– wyrażenia mianowane (zł, kg)
- oblicza w zakresie 100
- uczestniczy w zabawach
bieżnych – tor przeszkód
- wypowiada się
w zwartej,
uporządkowanej
formie na dany
temat
- szuka
odpowiednich
fragmentów tekstu
jako odpowiedzi
na pytania
- rozwiązuje
zadania
na wyrażenia
mianowane
Żabka
- czyta biegle wiersz Jana
Brzechwy pt. „Żaba”
- analizuje i interpretuje tekst
- wyodrębnia w wierszu elementy
humorystyczne
- odtwarza z pamięci fragment
tekstu
- uzupełnia i ilustruje fragmenty
wiersza
- uczestniczy w scenkach
dramowych na podstawie wiersza
„Żaba”
- czyta dane z tabeli – wyrażenia
mianowane
- dodaje pełnymi setkami
- rozwiązuje zadania z treścią
– wyrażenia mianowane
- mnoży w zakresie 100
- czyta wyraziście
tekst
- tworzy pytania
do tekstu
- wypowiada się
w uporządkowanej
formie na dany
temat
- sprawnie dodaje
pełnymi setkami
Bohaterowie
podręcznika
„Ala i Adam
na tropach
poszukiwanego
skarbu”
- czyta poprawnie teksty
odnajduje w nich potrzebne
informacje
- wypowiada się na temat
bohaterów podręcznika
– charakteryzuje postaci
- przygotowuje plakat „Mój
ulubiony bohater książki >>Ala i
Adam na tropach poszukiwanego
skarbu<<” wybraną techniką
- pisze list do ulubionego
bohatera książki
- rozwiązuje sprawdzian
dla „Wilka morskiego”
- uczestniczy w zabawach
rzutnych z piłkami
- tworzy
kilkuzdaniową
wypowiedź
opisującą postaci
- argumentuje
swoją wypowiedź
- charakteryzuje
postać w scenkach
dramowych
- zgodnie
współdziała
w zespole
Tydzień
II
Konkurs
recytatorski
Plan działań
- czyta z naturalną intonacją
- dokonuje analizy i interpretacji
tekstu
- odtworzy z pamięci fragment
wiersza
- czyta z podziałem na role
- bierze udział w inscenizacji
wiersza Danuty Wawiłow
pt. „Kruk i żaba”
- wspólnie tworzy dialog
- pisze poprawnie wyrazy z „ż”
i „rz”
- układa zdania z wyrazami z „ż”
i „rz”
- rozwija zdania
- oblicza działania – mnoży
w zakresie 100
- podaje piłkę siatkową
na odległość i do celu
- czyta biegle,
w odpowiednim
tempie, wskazując
wyraźnie akcenty
logiczne;
- inscenizuje tekst
literacki
- samodzielnie
rozwija zdania
będące
odpowiedzią
na zadane pytanie
- układa, rozwiązuje
i oblicza rozmaite
zadania tekstowe
- samodzielnie
tworzy dialog
na podstawie
przeczytanego
tekstu
- czyta poprawnie tekst
„Ustalenie planu działań”
- dokonuje analizy i syntezy
tekstu
- tworzy pytania do tekstu
- wspólnie tworzy plan działań
- rozwiązuje zadania tekstowe
- mnoży w zakresie 100
- wykonuje pracę plastyczną
–maluje rybki na płaskich
kamykach
- uzupełnia zadania
tekstowe pytaniami
i rozwiązuje je
- samodzielnie
tworzy plan działań
- układa, rozwiązuje
i oblicza zadania
tekstowe
Ryby mórz,
rzek i jezior.
Interesujące
życie węgorza
- szuka informacji w różnych
źródłach wiedzy
- słucha uważnie innych osób
i zapamiętuje najważniejsze
informacje
- gromadzi słownictwo potrzebne
do zredagowania notatki
- wspólnie redaguje na podstawie
tekstu notatkę o węgorzu
- pisze bezbłędnie wyrazy z „ż”
i „rz”
- rysuje, mierzy i oblicza długości
odcinków
- czyta matematyczną opowieść
„Morska wyprawa” , analizuje
dane
- dodaj i odejmuje liczby
w zakresie 100
- rozwiązuje zadania rozmaite
- stosuje poznane wiadomości
w zadaniach praktycznych
- wykonuje przewrót w tył
- wykorzystuje
informacje
z różnych źródeł
- tworzy
wielozdaniową
wypowiedź
na podstawie tekstu
i zdjęć, ilustracji
- samodzielnie
tworzy notatkę
na dany temat
- samodzielnie
rozwiązuje i oblicza
rozmaite zadania
tekstowe
Morza
i oceany.
Droga morska
– najsławniejsi
żeglarze
i podróżnicy
- czyta różnorodne teksty,
wyszukuje w nich potrzebne
informacje
- wyszukuje na mapie i globusie
morza i oceany
- uważnie słucha innych
i zapamiętuje istotne informacje
- zna najsławniejszych żeglarzy
i podróżników
- stosuje wielką literę w nazwach
geograficznych
- zna i wyjaśnia zasadę pisowni
wyrazów z „rz” wymiennym
- bezbłędnie przepisuje wskazany
tekst
- śpiewa piosenkę „Morza
i oceany”, zna jej słowa i melodię
- czyta matematyczną opowieść
„Morska wyprawa”, analizuje
dane
- rozwiązuje zadania rozmaite
- stosuje poznane wiadomości
w zadaniach praktycznych
- wykonuje rysunek żaglowca
pod pełnymi żaglami – praca
z programem Paint
- czyta biegle tekst
i korzysta
z informacji w nim
zawartych
- wyjaśnia
niezrozumiałe
wyrazy i zwroty
- redaguje i pisze
krótkie teksty
- układa zdania
z wyrazami z „rz”
wymiennym
- inscenizuje
ruchowo piosenkę
Gazety
i czasopisma
- czyta poprawnie tekst „Karolina
projektantką mody?”
- dokonuje analizy i syntezy
tekstu
- ocenia zachowania postaci
– Ali i Irenki
- ogląda i porównuje różne
gazety, czasopisma
- zna nazwy zawodów
związanych z prasą
- projektuje w grupie klasową
gazetkę
- oblicza działania typu: 83 + 47,
133 – 64
- pisze liczby trzycyfrowe
w postaci sumy lub różnicy
- doskonali przewrót w tył
- czyta biegle tekst
- formułuje pytania
do tekstu
- wypowiada się
w uporządkowanej
formie na dany
temat
- argumentuje
swoją wypowiedź
- tworzy swobodny
tekst do gazetki
klasowej
Projekt planu wynikowego
„Od A do Z” dla klasy II
Edukacyjne wymagania programowe
Tematy
Miesiąc
jednostek
Uwagi
podstawowe
ponadpodstawowe
realizacji
metodycznych
uczeń:
uczeń:
Delfiny
– cud natury
Marzec
Tydzień
III
- wyszukuje informacje w różnych
tekstach na temat delfinów
- wypowiada się w kilkuzdaniowej,
poprawnej formie na dany temat
(życie delfinów) na podstawie
tekstu J. Białobrzeskiej „Delfin”
oraz innych źródeł
- wspólnie uzupełnia tekst
na podstawie opowiadania
- zna zasadę pisowni „ó”
w wyrazach zakończonych
na „-ów”, „-ówna”, „-ówka”
- pisze poprawnie wyrazy z „ó”
w końcówkach „-ów”, „-ówna”,
„-ówka”
- śpiewa poznaną piosenkę
„Morza i oceany” cd.
- dokonuje obliczeń zegarowych
i kalendarzowych (znaki rzymskie)
- kształtuje szybkość – bieg po
linii prostej
- formułuje spójną
wypowiedź
na podstawie
informacji
uzyskanych
z różnych źródeł
- samodzielnie
uzupełnia zdania
na podstawie tekstu
- przestrzega zasad
poprawnej pisowni
„ó” w wyrazach:
„-ów”, „-ówka”,
„-ówna”
- układa zdania
z wyrazami z „-ów”,
„-ówka”, „-ówna”
Klasowa
gazetka
- w grupie projektuje i redaguje
klasową gazetkę
- gromadzi ilustracje, zdjęcia,
teksty do gazetki
- słucha wypowiedzi innych osób
- rozwiązuje działania – dokonuje
obliczeń pieniężnych
- oblicza działania typu
55 gr + 85 gr
- współdziała w grupie
- samodzielnie
projektuje
i redaguje gazetkę
- korzysta z różnych
źródeł wiedzy
- skutecznie
współdziała
w grupie
W morskich
głębinach
- wspólnie redaguje i tworzy
książeczkę „W morskich
głębinach”
- formułuje krótką wypowiedź
na dany temat
- wyróżnia wyrazy o znaczeniu
przeciwnym
- czyta poprawnie wiersz Joanny
Kulmowej „Gdyby ocean był
w łazience” z naturalną intonacją
- analizuje i interpretuje wiersz
- analizuje i rozwiązuje zadania
praktyczne – wyrażenia
mianowane
- rzuca do kosza z małej
odległości, poznaje prawidłową
pozycję do rzutu
- wypowiada się
w zwartej,
uporządkowanej
formie na dany
temat
- samodzielnie
projektuje i redaguje
książeczkę
- podaje przykłady
wyrazów
o znaczeniu
przeciwnym
- czyta wiersz
z naturalną
intonacją
- sprawnie oblicza
wyrażenia
mianowane
- samodzielnie
tworzy notatkę
na określony temat
- samodzielnie
rozwiązuje i oblicza
rozmaite zadania
tekstowe
Pytania
- czyta poprawnie tekst
„Przygotowanie do spotkania”
- dokonuje analizy i syntezy tekstu
- tworzy pytania do tekstu
- układa i pisze pytania
do zadanych tematów
- wykazuje czujność ortograficzną
przy zapisie pytań
- zna zasady pisowni wyrazów
z „ę” i „ą”
- rysuje i oblicza długości
odcinków
- czyta biegle tekst
- przestrzega zasad
poprawnej pisowni
z „ę”, „ą”
- tworzy pytania
i odnajduje
odpowiedzi
w tekście
- poprawnie
zapisuje zdania
pytające
Bajka
– wydarzenia
realne
i fantastyczne
- zna cechy charakterystyczne
bajki
- czyta poprawnie tekst
- dokonuje analizy i syntezy tekstu
- zna znaczenie trudnego
słownictwa zawartego w tekście
- układa fragmenty bajki „Złota
rybka”, wyróżnia wydarzenia
odpowiedniej kolejności
- zna znaczenie pojęcia „morał”
- ustnie opowiada fragment bajki
wyróżnia dialogi w utworze
literackim
- czyta tekst z podziałem na role
- uczestniczy w inscenizacji bajki
„Złota rybka”
- oblicza długości boków figur
geometrycznych
- wykonuje bajkowe kukiełki
- uczestniczy w grach
zespołowych – minikoszykówka,
doskonali rzut do kosza
- formułuje
wypowiedzi
na podstawie tekstu
- wnioskuje
na podstawie
tekstu, odnajduje
w nim informacje
jako argumenty
uzasadniające
własną opinię,
- argumentuje swoją
wypowiedź
- inscenizuje tekst
Projekt planu wynikowego
„Od A do Z” dla klasy II
Tematy
Miesiąc
jednostek
realizacji
metodycznych
Edukacyjne wymagania programowe
podstawowe
uczeń:
ponadpodstawowe Uwagi
uczeń:
O czym szumią
muszelki
Marzec
Tydzień
IV
- czyta poprawnie tekst
- uważnie słucha wypowiedzi
innych niezwykłych przygodach
muszelek
- wspólne redagowanie jednej
z przygód
- bezbłędnie pisze wyrazy z „ rz”
- uzupełnia zdania
w opowiadaniu wyrazami z „rz”
- redaguje i pisze poprawnie
zdania oznajmujące na podany
temat
- dokonuje obliczeń pieniężnych
- rozwiązuje i oblicza złożone
zadania tekstowe
pod kierunkiem nauczyciela
- śpiewa piosenkę „Powrót”, zna
jej słowa i melodię
- wykonuje pracę plastyczną
na temat – maluje muszelki
farbami
- kozłuje małą piłkę ręczną
w miejscu i w ruchu
- tworzy dłuższą
wypowiedź
na określony temat
- samodzielnie
tworzy swobodny
tekst na określony
temat
- samodzielnie
układa, rozwiązuje
i oblicza różnorodne
zadania tekstowe
- rozwiązuje
problem w sposób
twórczy (komiks)
Moda
- wypowiada się na określony
temat (plansze z podręcznika o
modzie)
- zna historię mody
- wie, na czym polega praca
modelki, modela
- uczestniczy w zabawie
na projektanta mody
– projektuje stroje z różnych
materiałów
- uczestniczy w organizowaniu
rewii mody – przygotowuje stroje
z kolorowej krepiny
- oblicza działania typu:
90 cm + 60 cm
- dokonuje zamiany centymetrów
na metry
Różne sposoby - czyta różne teksty, wyszukuje
porozumiewania potrzebne informacje na dany
temat
się
uważnie
słucha
innych,
zapamiętuje
najważniejsze
informacje – zna różne sposoby
porozumiewania się
- czyta, odgaduje symbole,
znaki, gesty, mimikę
- tworzy krótką informację
za pomocą umownych znaków
- zna budowę listu
- uzupełnia i redaguje listy
– śpiewa piosenkę „Powrót” cd.,
ilustruje ją ruchowo
- układa zadania z treścią
do działań
- tworzy
kilkuzdaniową
wypowiedź
na określony temat
- wie, na czym
polega, czym jest
moda
- projektuje stroje
z dowolnych
materiałów
- rozwiązuje
i oblicza rozmaite
zadania tekstowe
- tworzy spójne,
uporządkowane
wypowiedzi na dany
temat
- czyta biegle
różnorodne teksty,
znaki i symbole
- samodzielnie
redaguje i pisze list
- przekazuje
informacje,
posługując się
różnymi sposobami
porozumiewania się
Kapitan
i jego załoga
- czyta poprawnie opowiadanie
Joanny Białobrzeskiej „Kapitan
i jego załoga”
- dokonuje analizy i syntezy tekst
(wyróżnia bohaterów opowiadania,
wydarzenia,
zmienia
wyszukuje fragmenty tekstu)
tytuł,
- opisuje postaci
- stosuje wielką literę w pisowni
imion i pseudonimów
- dodaje i odejmuje liczby
trzycyfrowe
- rozwiązuje zadania tekstowe
wykonuje
ćwiczenia
dźwiękonaśladowcze i dykcyjne
- wie, na czym polega synkopa
– maluje marynarskie koszulki
Radość pisania - zna budowę opowiadania
- tworzy
kilkuzdaniową,
spójną wypowiedź
na podstawie tekstu
- samodzielnie
redaguje zdania
oznajmujące
opisujące postać
- rozwiązuje
i oblicza rozmaite
zadania tekstowe
- przestrzega
poprawności
ortograficznej
w pisowni imion,
nazwisk
i pseudonimów
- samodzielnie
– wstęp, rozwinięcie, zakończenie pisze opowiadanie
- rozpoznaje opowiadanie wśród do historyjki
innych form wypowiedzi pisemnych obrazkowej
- wspólnie pisze opowiadanie
- tworzy spójne
do historyjki obrazkowej
wypowiedzi
z wykorzystaniem podanych zdań
na określony temat
- wspólnie dokańcza opowiadanie - zna budowę
„Fale wyrzuciły mnie na brzeg” –
opowiadania
poznaje relacje między wartościami
(wstęp, rozwinięcie,
muzycznymi, przestrzega wartości
zakończenie)
rytmicznych
- samodzielnie
– układa zadanie tekstowe
pisze opowiadanie
do podanych działań
- kształtuje siłę ramion (zwis do historyjki
obrazkowej z
czynny i bierny na drabinkach)
wykorzystaniem
podanych zdań
- układa różnorodne
zadania tekstowe,
oblicza je
Projekt planu wynikowego
„Od A do Z” dla klasy II
Edukacyjne wymagania programowe
Tematy
Miesiąc
jednostek
realizacji
metodycznych podstawowe
uczeń:
Uwagi
ponadpodstawowe
uczeń:
- czyta poprawnie tekst
Przyjaźń –
najcenniejszym „Zaginięcie Poli”, zapamiętuje
najważniejsze informacje
skarbem
- dokonuje analizy i syntezy tekstu
- wypowiada się na temat tekstu
- ocenia zachowania postaci
- wypowiada się na temat
„Czy przyjaźń jest najcenniejszym
skarbem?”
- wie, jakie są cechy charakteru
prawdziwego przyjaciela
- redaguje notatkę „Przyjaciel”
- konstruuje gry matematyczne
Kwiecień
- uczestniczy w zabawach
zręcznościowych z piłką: chwyty,
Tydzień I
rzuty, podania
- wypowiada się
w uporządkowanej
formie na dany
temat
- wymienia cechy
i zachowania
przyjaciela
- tworzy pytania
do tekstu i znajduje
na nie odpowiedzi w
tekście
- argumentuje swoją
wypowiedź
- zgodnie
i skutecznie
współpracuje
w zespole
- samodzielnie
układa zadania
z treścią
Pracowita
wiosna
- wypowiada się
w uporządkowanej
formie na dany
- opisuje zmiany zachodzące
temat na podstawie
obserwacji,
w przyrodzie wiosną
ilustracji, tekstu
- poprawnie
- wie, jakie prace wykonuje się
uzupełnia tekst
z lukami
w polu i ogrodzie wiosną
- sprawnie
- redaguje krótkie teksty
rozpoznaje kształty
figur
o wiośnie – wyróżnia czasownik w
- redaguje teksty
tekście
- rozwiązuje działania – czynnik, - rozwiązuje
iloczyn, składnik, suma, odjemna, i oblicza
samodzielnie
odjemnik, różnica
rozmaite zadania
- zastępuje mnożeniem
tekstowe
dodawanie jednakowych
składników
- wykonuje prezentację w
programie Power Point
– wiosenne kwiaty
- rozwiązuje i oblicza
samodzielnie ilustrowane zadania
tekstowe
- zastępuje mnożeniem
dodawanie jednakowych
składników
- czyta poprawnie tekst
Zwyczaje
wielkanocne
- uważnie słucha czytanych
tekstów
- czyta poprawnie,
w odpowiednim tempie wskazany
fragment tekstu
- gromadzi wyrazy wokół
określonego tematu
- wypowiada się w dłuższej formie
na temat tradycji świąt
wielkanocnych w swoim domu
- wspólnie redaguje tekst
opisujący święta wielkanocne
- bezbłędnie przepisuje tekst
z tablicy
- stosuje wielką literę w nazwach
świąt
- dodaje i odejmuje w zakresie
1000
- stosuje umiejętności praktyczne
w kształceniu matematycznym
– czyta dane
- dokonuje obliczeń pieniężnych
- dokonuje obliczeń zegarowych
- rozkłada liczby na składniki,
rozwiązuje i oblicza zadania
tekstowe
- wykonuje pracę plastyczną
– Kurczaki z wełnianych
pomponików
- doskonali przewrót w przód
i w tył
- czyta poprawnie,
w odpowiednim tempie wskazany
fragment tekstu
- wypowiada się
w zwartej,
uporządkowanej
formie na dany
temat
- przestrzega
poprawnej pisowni
nazw świąt
- czyta biegle
różnorodne teksty
- swobodnie
wypowiada się
na temat,
wykorzystując
informacje zdobyte
z różnych źródeł
i z własnych
doświadczeń
- samodzielnie
rozwiązuje i oblicza
złożone zadania
tekstowe
Kolorowe
pisanki
- czyta po cichu tekst,
zapamiętuje najważniejsze
informacje
- dokonuje analizy i syntezy tekstu
- wyszukuje w tekście odpowiedzi
na zadane pytania
- zna historię pisanek
- gromadzi słownictwo
na określony temat
- ustnie opisuje przedmiot
– pisanki
- analizuje i rozwiązuje zadania
praktyczne – mnoży w zakresie
100
- opowiada o wielkich dniach
- wykonuje pracę plastyczną
wskazaną techniką – pachnące
pisanki – wykorzystuje ziarna
i przyprawy
- samodzielnie rozwiązuje
i oblicza proste zadania tekstowe
- tworzy
kilkuzdaniową
wypowiedź na dany
temat na podstawie
własnych
doświadczeń,
czytanego tekstu
- czyta biegle
polecenia i krótkie
instrukcji
- rozwiązuje
i oblicza rozmaite
zadania tekstowe
- wykonuje pracę
plastyczną wybraną
przez siebie
techniką
Świąteczne
życzenia
- czyta tekst informacyjny,
zapamiętuje jak najwięcej
informacji
- zna historię pocztówek
- bezbłędnie pisze wyrazy z „ó”
- układa zdania z wyrazami z „ó”
- wspólnie redaguje życzenia
- bezbłędnie przepisuje tekst
z tablicy
- projektuje i wykonuje świąteczne
pocztówki
- adresuje kartki pocztowe
- czyta bajki matematyczne
„Królestwo Olbrzymów”
– rozwiązuje zadania praktyczne
(oblicza w zakresie 100)
- tworzy własną kartkę pocztową
- uczestniczy w ćwiczeniach
i zabawach rzutnych z piłkami,
chwyta piłkę
- rozwiązuje i oblicza zadania
tekstowe pod kierunkiem
nauczyciela
- czyta poprawnie
teksty informacyjne
- układa
i rozwiązuje
proste zadania
tekstowe
wymagające działań
na liczbach
- samodzielnie
redaguje pocztówki
z życzeniami
z wykorzystaniem
podanych zwrotów
- projektuje
i wykonuje dowolną
techniką pocztówkę
świąteczną
- samodzielnie
rozwiązuje
różnorodne zadania
tekstowe
Zakazy
i nakazy
Tydzień
II
- czyta poprawnie tekst
„Samotna podróż Poli”
- uważnie słucha innych
– dokonuje analizy i syntezy
tekstu
- ocenia zachowanie postaci
- wypowiada się w kilkuzdaniowej
formie na temat „Różnych
zakazów, nakazów i dlaczego
należy je respektować”
- wyszukuje dane i wpisuje je
do tabeli
- słownie zapisuje liczby
trzycyfrowe
- czyta daty i zapisuje je
w postaci znaków rzymskich
i arabskich
- wykonuje znaki (symbole)
nakazów i zakazów
obowiązujących w szkole
- kozłuje małą piłkę koszykową
- rzuca do kosza oburącz
- uczestniczy w zabawach
i ćwiczeniach z obręczami
- formułuje
kilkuzdaniową,
spójną wypowiedź
- czyta biegle tekst
- argumentuje swoją
wypowiedź
- formułuje zakazy
i nakazy
- projektuje symbole
wymyślonych
nakazów i zakazów
- rozwiązuje
rozmaite zdania
tekstowe
Polskie góry
- czyta krótkie teksty informacyjne
- korzysta z różnych źródeł
wiedzy
- zna cechy charakterystyczne
polskich krajobrazów
- rozpoznaje i nazywa krajobrazy
na ilustracji
- wypowiada się na temat
krajobrazów na podstawie
obserwacji, zdjęć, tekstu
- czyta mapę, wskazuje na niej
góry
- określa główne kierunki
na mapie
- stosuje wielką literę w nazwach
geograficznych, układa z tymi
wyrazami zdania
- analizuje i rozwiązuje zadania
praktyczne – dodaje i odejmuje
w zakresie 100
- stosuje poznane prawa działań
w obliczeniach rachunkowych
- dodaje pełnymi setkami
i dziesiątkami w zakresie 1000
- zna dźwięk „h” małe
- wie, jaką rolę pełni krzyżyk „fis”
- aktywnie uczestniczy
w zabawach muzycznych
- czyta mapę,
korzystając
z legendy
- sprawnie
rozpoznaje kierunki
na mapie
- czyta, analizuje
i interpretuje dane
zapisane w tabeli
- tworzy ilustrację
do wybranego
krajobrazu
- przestrzega
poprawności zapisu
nazw
geograficznych
Karpaty
- czyta krótkie teksty informacyjne
- odnajduje Karpaty na mapie
Polski
- wyjaśnia pojęcie „legenda”
- czyta biegle legendę „Jak
powstały Karpaty?”
- opowiada w kilku zdaniach
legendę
- dokonuje analizy i syntezy tekstu
- określa czas wydarzeń
- opowiada wydarzenia według
kolejności
- czyta tekst z podziałem na role
- poprawnie pisze wyrazy z „ó”
- inscenizuje przeczytaną
legendę
- czyta liczby trzycyfrowych
i ich zapis słowny
- wykonuje ćwiczenia
równoważne z przyborami
i bez przyborów
- wykonuje miniukłady
gimnastyczne – przejście
z jednego zadania ruchowego
do drugiego
- wykorzystuje
informacje
z różnych źródeł
- wyróżnia
wydarzenia i ustala
ich kolejność
w utworze literackim
- inscenizuje
przeczytany tekst
- tworzy pytania
do tekstu i znajduje
na nie odpowiedzi w
tekście
- wypowiada się
w wielozdaniowej,
spójnej,
uporządkowanej
formie
- przestrzega zasad
poprawnej pisowni
wyrazów z „ó”
- układa żartobliwe
zdania z wyrazami z
„ó”
- rozpoznaje cechy
charakterystyczne
legendy
- samodzielnie
rozwiązuje i oblicza
złożone zadania
tekstowe
Emocje
– sposoby
radzenia sobie
z nimi
Za górami,
za lasami…
- tworzy pytania
do tekstu
- tworzy wypowiedzi
wielozdaniowe
na podstawie tekstu
- argumentuje swoją
wypowiedź
- podaje propozycje,
jak można byłoby
wpłynąć na zdanie
drugiej osoby
- formułuje
wielozdaniową
wypowiedź w formie
opinii, oceny
postępowania
- rozwiązuje
problem w twórczy
sposób
- skutecznie
porozumiewa się
podczas pracy
grupowej
- wskazuje sytuacje,
w których pojawiają
się różne emocje
i podaje propozycje
- tworzy
- uważnie słucha czytanego
wielozdaniową
tekstu
- wyjaśnia znaczenie powiedzeń wypowiedź na dany
temat
w bajce „Esmeralda”
- dokonuje analizy i syntezy tekstu - biegle czyta tekst
- odnajduje w tekście właściwe
i korzysta
fragmenty
z informacji w nim
zawartych
- samodzielnie uzupełnia
i ilustruje bajki do podanych zdań - opowiada bajkę
- dokonuje obliczeń pieniężnych z uwzględnieniem
za pomocą mnożenia
kolejności wydarzeń
- rozwiązuje
lub dodawania
rozmaite zadania
- wykonuje „Wirtualne góry”
tekstowe
– wykorzystanie programu
Terragen do stworzenia
wirtualnych gór
- wykonuje makiety gór – praca w
grupach
- podaje małą piłkę siatkową
na odległość i do celu
- czyta poprawnie „Smutna
rozmowa”
- dokonuje analizy i syntezy tekstu
(prezentuje wydarzenia, zmienia
tytuł, wnioskuje
na podstawie tekstu, odnajduje
myśl przewodnią utworu)
- tworzy kilkuzdaniową
wypowiedź na podstawie tekstu
- wypowiada się na temat
emocji, zna sposoby radzenia
sobie z nimi
- rozpoznaje emocje na fotografii
- prezentuje emocje w scenkach
dramowych
- zbiera argumenty, które
mogłyby wpłynąć na zmianę
decyzji rodziców bliźniaków,
współdziała w grupie
- czyta tekst z podziałem na role
- wyróżnia dane i zapisuje je
w tabeli
- rozwiązuje zadania tekstowe
(dodaje i odejmuje w zakresie
100, dodaje pełnymi setkami
i dziesiątkami w zakresie 1000)
Projekt planu wynikowego
„Od A do Z” dla klasy I
Miesiąc
realizacji
Tematy
jednostek
metodycznych
Edukacyjne wymagania programowe
podstawowe
uczeń:
ponadpodstawowe
uczeń:
Uwagi
Tatry
Kwiecień
Tydzień
III
- czyta po cichu tekst
- odnajduje informacje w różnych
źródłach wiedzy
- opowiada treść tekstu w kilku
zdaniach
- wyjaśnia zawarte w tekście
słowa i powiedzenia
- czyta mapę, odnajduje Tatry
na mapie Polski
- wie, czym się charakteryzuje
tatrzańska przyroda
- zna zasady zachowania w parku
narodowym
- zna powiedzenia z pojęciem
„góry”’ i wyjaśnia ich znaczenie
- układa zadania z treścią
do
działań
lub
rysunku
- uzupełnia i rozwiązuje zadania
z treścią
- rzuca jednorącz małą piłką
siatkową, gra w dwa ognie
- wspólnie redaguje notatkę
na określony temat
- bezbłędnie przepisuje tekst
z tablicy
- korzysta z różnych
źródeł wiedzy
- wypowiada się
w uporządkowanej
formie na dany
temat
- tworzy spójne
wypowiedzi
na podstawie
obserwacji,
ilustracji, tekstu
- inscenizuje
powiedzenia
- czyta poprawnie krótkie teksty
informacyjne, zapamiętuje
potrzebne informacje
- zna zwyczaje i cechy
charakterystyczne kozic, tworzy
kilkuzdaniowe wypowiedzi na ten
temat
- uważnie słucha wypowiedzi
innych
- wyróżnia najważniejsze
informacje o kozicach
w opowiadaniu J. Białobrzeskiej
„Kozice”
- wspólnie redaguje krótką
notatkę o kozicach
- poprawnie pisze przeczenie
„nie” z czasownikami,
zna i wyjaśnia zasadę pisowni
- układa zdania z przeczeniem
„nie” z czasownikami
- dodaje i odejmuje w zakresie
1000
- wyróżnia z tekstu dane
matematyczne i wpisuje je
do tabeli
- rozwiązuje zadania praktyczne
na podstawie danych zapisanych
w tabeli
- słucha wypowiedzi innych osób
- bierze udział w zabawach
sprawnościowych
- czyta poprawnie tekst „Zakaz
Ciąg
niefortunnych popołudniowych spotkań”
- dokonuje analizy i syntezy tekstu
zdarzeń
- tworzy pytania do tekstu
- wnioskuje na podstawie tekstu
–
przedstawia
kolejność
wydarzeń, ich przyczyny i skutki
- wspólnie redaguje list do Poli
- dodaje i odejmuje w zakresie
100
- układa zadania do działań
uczestniczy
w
zabawach
bieżnych
i
zespołowych
- pokonuje tor przeszkód
Kozice
- wykorzystuje
informacje
z różnych źródeł
wiedzy
- biegle czyta teksty
informacyjne
- przestrzega zasad
pisowni „nie”
z czasownikami
- opowiada o życiu
i zwyczajach
zwierząt
- redaguje i pisze
zdania na dany
temat
- wypowiada się
w zwartej,
uporządkowanej
formie na dany
temat
- samodzielnie
redaguje tekst
- poprawnie
zapisuje zdania,
przejawiając
czujność
ortograficzną
- zgodnie
i skutecznie
współpracuje
w grupie
- układa zadania
matematyczne
Świstaki
- czyta różne teksty informacyjne,
gromadzi potrzebne informacje
- formułuje odpowiedzi na pytania
do tekstu
- wspólnie układa i pisze zdania
oznajmujące jako odpowiedzi
na pytania
- uważnie słucha innych,
czytanego tekstu
zna
zwyczaje
i
cechy
charakterystyczne świstaków
- czyta poprawnie opowiadanie
J. Białobrzeskiej „Świstaki”
- odnajduje w tekście właściwie
fragmenty
- zna cechy charakterystyczne
wywiadu, rozumie jego istotę
– uzupełnia wywiad
- pisze poprawnie wyrazy
z końcówką „-uje”
- rozwiązuje zadania tekstowe
– analizuje zadania, których
nie można rozwiązać
- wykonuje pracę plastyczną
– „Górskie krajobrazy” wybraną
techniką (rysunek węglem)
- czyta mapę
- uczestniczy w zabawach
muzycznych
- czyta biegle
różnorodne teksty
informacyjne
- tworzy
uporządkowaną,
spójną wypowiedź
na dany temat
- samodzielnie
rozwiązuje zadania
tekstowe,
wnioskuje, dedukuje
na podstawie
danych
- przestrzega zasad
pisowni wyrazów
z „-uje”
- opowiada o życiu
i zwyczajach
zwierząt
- samodzielnie
rozwiązuje
problemy
matematyczne
Na górskim
szlaku
- czyta po cichu ze zrozumieniem
tekst w odpowiednim tempie
- odnajduje w tekście fragmenty
będące odpowiedzią na pytanie
podaje
przykłady
niebezpiecznych sytuacji
w górach i zasady zachowania się
w czasie górskich wycieczek
- rozpoznaje i układa różne
rodzaje zdań
- konstruuje gry planszowe
uczestniczy
w
zabawie
matematycznej
–
szczęśliwe
liczby
- zna pojęcie oktawa
uczestniczy
w
grach
zespołowych – minikoszykówka
– kozłowanie
- wspólnie układa zdania
oznajmujące będące podpisami
do zdjęć
- poprawnie dodaje i odejmuje
pełne setki w zakresie 1000
- czyta biegle
różnorodne
teksty i potrafi
podać
informację
na podstawie
tekstu
- korzysta
z informacji
zdobytych
w różnych
źródłach
wiedzy
- samodzielnie
układa
zdania
oznajmujące
będące
podpisami
do zdjęć
- rozwiązuje
złożone
zadania
tekstowe
Projekt planu wynikowego
„Od A do Z” dla klasy II
Tematy
Miesiąc
jednostek
realizacji
metodycznych
Edukacyjne wymagania programowe
podstawowe
uczeń:
ponadpodstawowe
uczeń:
Uwagi
Pytania
i odpowiedzi
Maj
Tydzień
I
- czyta poprawnie tekst
„Wizyta u pana Bogdana”
- dokonuje analizy i syntezy
tekstu
- rozpoznaje zdania pytające
i oznajmujące
- buduje zdania pytające
i oznajmujące
- układa pytania
do określonych tematów
i poszukuje na nie
odpowiedzi
- czyta komiks
matematyczny – rozwiązuje
zadania doskonalące
umiejętność logicznego
myślenia
- uczestniczy w zabawach
zręcznościowych – skoki
przez przeszkody
- biegle czyta tekst
- poprawnie
zapisuje zdania
pytające
i oznajmujące
- tworzy
akompaniament
do zdań
- zgodnie
współpracuje
w zespole
Tatrzańskie
Ochotnicze
Pogotowie
Ratunkowe
- czyta krótkie teksty
informacyjne, zapamiętuje
potrzebne informacje
- uważnie słucha wypowiedzi
innych osób
- wie, czym zajmują się
ratownicy górscy
- wspólnie redaguje zdania
na podstawie tekstu i zdjęć
- układa zadania do działań
- poprawnie mnoży
w zakresie 100
- uczestniczy w ćwiczeniach
terenowych – biegi po linii
prostej, skoki przez
przeszkody, zeskoki
na miękkie podłoże
- samodzielnie rozwiązuje
i oblicza proste zadania
tekstowe
- tworzy pytania
do tekstu
- sprawnie mnoży
w zakresie 100
- układa zdania
pytające,
oznajmujące
- poprawnie
zapisuje zdania,
przejawiając
czujność
ortograficzną
- formułuje spójną
wypowiedź o pracy
ratowników TOPR
- tworzy
wielozdaniową,
uporządkowaną,
spójną wypowiedź
na podstawie
fotografii i tekstu
- rozwiązuje
i oblicza złożone
zadania tekstowe
Pomagamy Afryce
- czyta różne teksty
informacyjne
- uważnie słucha wypowiedzi
innych osób
- tworzy kilkuzdaniowe
wypowiedzi na określony
temat
- zna zwierzęta afrykańskie,
rozpoznaje je na ilustracji
- zna i rozpoznaje
roślinność Afryki
- wspólnie redaguje notatkę
o Afryce
- przestrzega zasad pisowni
nazw geograficznych
- wie, jakie misje medyczne
są prowadzone w Afryce
- wyróżnia i tworzy rodziny
wyrazów
- tworzy historyjki do rodziny
wyrazów
- dodaje i odejmuje
w zakresie 1000, pełnymi
setkami i dziesiątkami
- rozwiązuje zadania
tekstowe
- wyszukuje i analizuje dane
- dodaje i odejmuje
w zakresie 100
- wykonuje afrykańskie
naszyjniki – wykonuje
naszyjniki z modeliny
- wypowiada się
w zwartej,
uporządkowanej
formie na dany
temat
- samodzielnie
układa notatkę
o Afryce
- poprawnie
zapisuje zdania,
przejawiając
czujność
ortograficzną
- zgodnie
i skutecznie
współpracuje
w grupie
- układa zadania
matematyczne
Alpiniści
- tworzy
- zna i wyjaśnia znaczenie
wielozdaniową
słowa „alpinizm” i słownictwa wypowiedź
z nim związanego
na podany temat
- pamięta nazwiska
- posługuje się nowo
wybitnych polskich
poznanymi pojęciami
alpinistów
- układa zdania
w określonej sytuacji
z nazwami
geograficznymi
- wie, na czym polega
i poprawnie
specyfika
wypraw
zapisuje je
wysokogórskich
- samodzielnie
układa zadania
- czyta poprawnie tekst
tekstowe
J. Białobrzeskiej „Alpiniści” do podanych
działań, wykonuje
obliczenia
- stosuje wielką literę
i formułuje
w nazwach geograficznych odpowiedź
- śpiewa piosenkę „W góry,
pod chmury”
- rozwiązuje zadania
z treścią – mnoży w zakresie
100
- wykonuje estetycznie pracę
plastyczną na temat
Zakopane
– stolica Tatr
- czyta krótkie teksty
informacyjne związane
z tematem, wyszukuje
potrzebne informacje
- korzysta z różnych źródeł
wiedzy
- czyta mapę
- zna i rozpoznaje
specyficzne elementy
regionu tatrzańskiego
– krajobraz, architekturę,
strój, gwarę
- zna budowę listu
- gromadzi słownictwo
do opisu
- wspólnie tworzy opis stroju
góralskiego
- wyróżnia w tekście
fragmenty opisujące
- bezbłędnie przepisuje tekst
z tablicy
- rozpoznaje
charakterystyczne cechy
form wypowiedzi
- śpiewa piosenkę „W góry,
pod chmury” cd.
- wie, na czym polega kanon
trzygłosowy oparty
na trójdźwięku
- rozpoznaje kierunek
dźwięków
- uczestniczy w turnieju
matematycznym „Rusz
głową” – utrwala zdobyte
wiadomości
- uczestniczy w grach
zespołowych
– minikoszykówka – ćwiczy
podanie piłki sprzed klatki
piersiowej w miejscu
i w ruchu
- samodzielnie
układa zagadki,
krzyżówki, quizy,
słowne rymowanki
- podaje
charakterystyczne
cechy regionu
tatrzańskiego
na podstawie
tekstu,
zgromadzonych
informacji z różnych
źródeł, własnych
doświadczeń
i fotografii
- układa i pisze
krótki tekst na temat
- biegle dodaje
i odejmuje liczby
w zakresie 100
- posługuje się
nowo poznanymi
pojęciami w
określonej sytuacji
Tydzień
II
Górale i ich
zwyczaje
- tworzy dłuższą wypowiedź
o charakterystycznych
zajęciach górali
- rozpoznaje góralską gwarę
i muzykowanie
- czyta i wyjaśnia znaczenie
słownictwa gwarowego,
precyzuje je
- wspólnie układa zdania
oznajmujące, opisujące
obiekt na podstawie ilustracji
-wspólnie redaguje
i poprawnie przepisuje tekst
- zna przyśpiewki – wymyśla
melodie góralskie
do podanych tekstów
- mnoży w zakresie 100
- rozwiązuje działania,
układa zadania do działań
- uczestniczy w zabawach
bieżnych – gry zespołowe
- samodzielnie rozwiązuje
i oblicza proste zadania
tekstowe
- wykona pracę plastyczną
na temat wskazaną techniką
- tworzy
wielozdaniową
wypowiedź
na temat
architektury i kultury
regionu
tatrzańskiego
- samodzielnie
redaguje i pisze
krótkie teksty
na dany temat
- rozumie istotę
gwary
Piękno ogrodów
- czyta poprawnie tekst
„Poszukiwania w ogrodzie”
- wypowiada się
na podstawie tekstu
w kilkuzdaniowej formie
- uważnie słucha wypowiedzi
innych osób
- dokonuje analizy i syntezy
tekstu
- wyszukuje w tekście
fragmenty opisujące ogród
- wyróżnia rzeczowniki
jako nazwy roślin
- tworzy klasy przedmiotów
- zna specyfikę ogrodów
botanicznych, wie, jaką
pełnią rolę
- mnoży w zakresie 100
– rozwiązuje zadania
tekstowe
- przygotowuje cennik
kwiatów
- uczestniczy w zabawie
w sprzedaż kwiatów
– oblicza ceny zakupu
kwiatów
– wykonuje pracę plastyczną
wskazana techniką
– kwiaty z kolorowych
bibułek i krepiny
- biegle czyta tekst
- tworzy
wielozdaniowe,
uporządkowane
wypowiedzi na dany
temat
- opisuje ogród
na podstawie
ilustracji
- sprawnie
wykonuje obliczenia
pieniężne
Koncert na łące
- tworzy kilkuzdaniowe
wypowiedzi na temat
na podstawie obserwacji,
fotografii, własnych
doświadczeń
- rozpoznaje niektóre owady,
nazywa je
- przestrzega ustalonych
norm zachowania
w środowisku społecznym
i przyrodniczym
- czyta poprawnie tekst
J. Białobrzeskiej „Koncert na
łące”
- wypowiada się na temat:
„W jaki sposób owady
wydają dźwięki?”
na podstawie przeczytanego
tekstu „Koncert na łące”
- uważnie słucha czytanego
wiersza
- analizuje wiersz
„Smutny wiersz”
- zmienia tytuł wiersza,
uczestniczy w zabawie
w poezjomanie, zmienia
nacechowanie wyrazów
w wierszu
- wyróżnia czasowniki
w tekście
- dodaje i odejmuje pełnymi
setkami, dziesiątkami,
w zakresie 1000
- uczestniczy w zabawach
orientacyjno-porządkowych
- uczestniczy w zabawach
bieżnych na czworakach
- rozwiązuje i oblicza proste
zadania
- tworzy
wielozdaniowe,
uporządkowane
wypowiedzi
- wypowiada się
swobodnie na
temat, dostrzegając
związki
przyczynowoskutkowe zmian
zachodzących
w przyrodzie
na wiosnę
- czyta biegle
różnorodne teksty
- rozwiązuje
i oblicza rozmaite
zadania tekstowe
Owady
- czyta poprawnie krótkie
teksty informacyjne
- wyróżnia cechy
charakterystyczne owadów
- gromadzi słownictwo
do opisu
- grupuje słownictwo wokół
określonego tematu
- ustnie opisuje owady
- czyta tekst „Pola
najlepszym detektywem”
- dokonuje analizy i syntezy
tekstu
- uczestniczy w zabawie
w detektywa, odgadywanie
nazwy owada, na podstawie
opisu, charakterystycznych
cech
- dokonuje analizy i syntezy
tekstu
- uczestniczy w konkursie
na najlepszą interpretację
tekstu
- czyta tekst z podziałem
na role
- wyszukuje dane w tekście,
zapisuje dane do tabeli
- czyta dane z tabeli
- dodaje i odejmuje
w zakresie 100
- rozwiązuje zadania
praktyczne
- wykonuje prezentację
w programie PowerPoint
– „Owady”
- tworzy stemple
– „Kolorowe motyle”
- czyta biegle
różnorodne teksty,
wykorzystuje
informacje w nich
zawarte
- tworzy zagadki
o owadach
- tworzy scenki
dramowe
Pszczoły
- tworzy kilkuzdaniową
wypowiedź na temat
na podstawie
doświadczenia, tekstu,
ilustracji
- słucha uważnie wypowiedzi
innych osób
- zna zwyczaje i organizację
życia pszczół
- czyta po cichu tekst
J. Białobrzeskiej „Pszczoła”,
wyróżnia w nim
najważniejsze informacje
- uzupełnia zdania
na podstawie przeczytanego
tekstu
- wyróżnia rzeczownik
i czasownik w tekście
– poprawnie pisze wyrazy
z „ ó” wymiennym, układa
z nimi zdania oznajmujące
- poprawnie zapisuje zdania
- układa gry matematyczne
- doskonali przewrót w przód
i w tył
- rozwiązuje i oblicza
złożone zadania tekstowe
- korzysta
z informacji
zdobytych
z różnych źródeł,
formułując
kilkuzdaniową
wypowiedź
- samodzielnie
uzupełnia zdania
wyrazami,
wykorzystując tekst
- przestrzega zasad
poprawnej pisowni
wyrazów z „ó”
wymiennym
- rozwiązuje
i oblicza różnorodne
zadania tekstowe
Projekt planu wynikowego
„Od A do Z” dla klasy II
Tematy
Miesiąc
jednostek
realizacji
metodycznych
Edukacyjne wymagania programowe
podstawowe
uczeń:
ponadpodstawowe
uczeń:
Uwagi:
Wywiad
Maj
Tydzień
III
- czyta poprawnie tekst
„Wywiad z Karą Najman”
- dokonuje analizy i syntezy
tekstu
- tworzy pytania do tekstu
- tworzy kilkuzdaniowe
wypowiedzi na podstawie
tekstu
- zna cechy
charakterystyczne wywiadu
– czyta różne wywiady
- w grupie przygotowuje
wywiad – redaguje pytania
do wywiadu
- rozwiązuje zadania
tekstowe
- oblicza w zakresie 100
– wyrażenia mianowane
- tworzy muzyczną opowieść
– wykorzystanie programu
Photostory do stworzenia
opowieści ilustrowanej
muzycznie fragmentami
„Lotu trzmiela” Rimskiego
-Korsakowa
- kozłuje małą piłkę ręczną
w miejscu i w ruchu
- czyta biegle tekst
- zadaje pytania i
udziela odpowiedzi
- czyta biegle krótkie
teksty
- tworzy
wielozdaniowe,
uporządkowane
wypowiedzi na dany
temat
- rozwiązuje
i oblicza zadania
na wyrażenia
mianowane
- samodzielnie
formułuje pytania
do wywiadu
Polne kwiaty
- zna nazwy niektórych
roślin rosnących na łące
- układa nazwy roślin
w kolejności alfabetycznej
- rozpoznaje niektóre rośliny
rosnące na łące
- czyta po cichu
opowiadanie
J. Białobrzeskiej
|„Niespodzianka”
- dokonuje analizy i syntezy
tekstu
- tworzy kilkuzdaniową
wypowiedź na podstawie
tekstu
- poprawnie formułuje
odpowiedzi na zadane
pytania
- wyróżnia przymiotniki
w tekście
- czyta tekst „Długo
oczekiwana wiadomość”
- wypowiada się
na podstawie tekstu
- rozwiązuje zadania
tekstowe
- zna jednostki czasu
zegarowego: min, godz.,
i związki między nimi
w prostych obliczeniach
- zna oznaczenie
mezzoforte – średnio głośno
- wypowiada się
w uporządkowanej
formie na dany
temat
- tworzy
akompaniament
- wykorzystuje
informacje
z różnych źródeł
wiedzy na dany
temat
- sprawnie wykonuje
obliczenia czasowe
Zioła, zielniki
- czyta różne teksty
informacyjne
- opisuje rośliny rosnące
na łąkach
- tworzy zielnik roślin
- poprawnie pisze wyrazy
z „ó” i „ rz”
- układa zdania z wyrazami
z „ó’ i „rz”
- wyróżnia rzeczowniki,
czasowniki, przymiotniki
w tekście
- segreguje wyrazy na:
czasowniki, rzeczowniki,
przymiotniki
- rozwiązuje zadania
– wykonuje obliczania
pieniężne i zegarowe
– uczestniczy w ćwiczeniach
i zabawach rzutnych
z piłkami
- identyfikuje przymiotnik
jako określenie rzeczownika
- samodzielnie rozwiązuje
i oblicza proste zadania
tekstowe wymagające
obliczeń zegarowych
- wypowiada się
w zwartej,
uporządkowanej
formie na dany
temat
- pokazuje
czynności
z wykorzystaniem
różnych
przedmiotów
- samodzielnie
podpisuje ilustracje
odpowiednimi
przymiotnikami
- samodzielnie
wykonuje obliczenia
zegarowe
w rozwiązywaniu
problemów
matematycznych
Fundacje
- czyta poprawnie tekst
„Niezwykłe spotkanie”
- dokonuje analizy i syntezy
tekstu
- wypowiada się
w uporządkowanej formie
na podstawie tekstu
- wyjaśnia znaczenie
i potrzebę istnienia różnych
fundacji
- wspólnie opisuje fundację
„O jeden uśmiech”
- wymyśla własną fundację
– nazwę i zakres jej działań
- analizuje i rozwiązuje
zadania praktyczne
- wykonuje obliczenia
w zakresie 100
- czyta biegle tekst
- poprawnie
odpowiada
na pytania
do tekstu,
wyszukuje w tekście
właściwe fragmenty
- sprawnie wykonuje
obliczenia
w zakresie 100
Ziemia – naszym
wspólnym domem
- wypowiada się
na określony temat
na podstawie własnych
obserwacji i doświadczeń
- wie, że człowiek jest
odpowiedzialny za życie
na ziemi
- zna zasady postępowania
w środowisku naturalnym
- wyróżnia czasowniki,
rzeczowniki, przymiotniki
- śpiewa piosenkę „Ziemia
– zielona wyspa”
- analizuje i rozwiązuje
zadania praktyczne
- dodaje setkami
i dziesiątkami w zakresie
1000
- wie, jaką rolę pełni pauza
ósemkowa
- wykonuje plakaty – Ziemia
– naszym wspólnym
domem
- uczestniczy w zabawy
bieżnych – pokonuje tor
przeszkód
- przestrzega zgodności
formy przymiotnika
z rzeczownikiem
- tworzy
wielozdaniową
wypowiedź
z wykorzystaniem
informacji zdobytych
w różnych źródłach
- wykorzystuje
w praktyce zdobytą
wiedzę
- sprawnie dodaje
setkami
i dziesiątkami
w zakresie 1000
Projekt planu wynikowego
„Od A do Z” dla klasy I
Tematy
Miesiąc
jednostek
realizacji
metodycznych
Edukacyjne wymagania programowe
podstawowe
uczeń:
ponadpodstawowe
uczeń:
Uwagi
Problemy
– jak sobie z nimi
radzić?
Maj
Tydzień
IV
- czyta poprawnie tekst
„Darek i Adam w tunelu”
- dokonuje analizy i syntezy
tekstu
- wyjaśnia zasady
„Walecznych Serc”
- uważnie słucha
wypowiedzi innych osób
- tworzy kilkuzdaniowe
wypowiedzi na określony
temat
- wypowiada się na temat
różnych problemów
i sposobów radzenia sobie
z nimi
- analizuje i rozwiązuje
zadania praktyczne
– mnożenie, wyrażenia
mianowane (kg, zł)
- wykonuje ćwiczenia
na równoważni
z przyrządami i bez
przyrządów
- czyta biegle tekst
- zadaje pytania
i udziela odpowiedzi
- czyta biegle krótkie
teksty
- rozwiązuje
i oblicza zadania
z treścią
wymagające więcej
niż jednego
działania
- podaje propozycje
radzenia sobie
z problemami
w określonych
sytuacjach
Teatr
dawniej i dziś
- wskazuje różnice
i podobieństwa w teatrze
dawnym i współczesnym
– zna nazwy zawodów ludzi
związanych z teatrem, wie,
na czym polega ich praca
- czyta biegle wiersz
- analizuje i interpretuje
wiersz W. Chotomskiej
„Przed Spektaklem”
- śpiewa piosenkę
„Widowisko”
- współtworzy scenki
dramowe
- oblicza działania – dodaje
i odejmuje w zakresie 100
- dodaje pełnymi setkami
w zakresie 1000
- samodzielnie rozwiązuje
o oblicza proste zadania
tekstowe
- wypowiada się
w uporządkowanej
formie na dany
temat
- tworzy
akompaniament
- wykorzystuje
informacje
z różnych źródeł
wiedzy na dany
temat
- układa zadania
tekstowe
- czyta wyraziście
wiersz
- odtwarza wiersz
z pamięci
z odpowiednią
intonacją
- rozwiązuje
problemy w sposób
twórczy w scenkach
dramowych
Teatr lalek
- czyta cicho tekst,
zapamiętuje potrzebne
informacje
- zna historię teatru lalek
- poznaje rodzaje
teatralnych lalek
- tworzy wspólny opis
przedmiotu – lalki
na podstawie obserwacji
- śpiewa piosenkę
„Widowisko” cd.
- rozwiązuje zadania
tekstowe – dodaje
i odejmuje w zakresie 100,
dodaje i odejmuje pełnymi
setkami w zakresie 1000
- wykonuje pacynki
- uczestniczy w zabawach
zespołowych
z wprowadzeniem różnych
form ruchu: marszu, biegu,
skoków
- samodzielnie
tworzy opis
przedmiotu
- rozwiązuje
i oblicza rozmaite
zadania tekstowe
- dodaje i odejmuje
rozmaite zadania
tekstowe
- wykonuje pracę
plastyczną według
własnego projektu
Zabawa w teatr
- czyta poprawnie tekst
„W mieszkaniu u pani
Karoliny”
- wypowiada się
w kilkuzdaniowej formie
na podstawie tekstu
- czyta tekst z podziałem
na role
- wspólnie przygotowuje
scenki teatralne
na podstawie przeczytanego
tekstu
- tworzy afisz teatralny,
wykorzystując graficzne
możliwości programu Word
- rozwiązuje zadania
–dokonuje obliczeń
pieniężnych (banknoty,
monety)
- tworzy
uporządkowane,
spójne wypowiedzi
na dany temat
- czyta wyraziście
tekst z podziałem
na role
- samodzielnie
przygotowuje
propozycje tekstu
do scenek
- przejawia
inicjatywę
i pomysłowość
w inscenizowaniu
fragmentów tekstu
- sprawnie dokonuje
obliczeń
pieniężnych
Zapraszamy
na spektakl
- czyta i wypowiada się
na temat recenzji
teatralnych
- uzupełnia tekst na plakacie
teatralnym
- wspólnie tworzy plakat
teatralny, redaguje i pisze
zaproszenie
- poprawnie pisze tytuły
sztuk teatralnych, imion,
nazwisk
- aktywnie działa w grupie
- stosuje wielką literę
w tytułach sztuk teatralnych
- zapisuje miesiące słownie,
znakami rzymskimi,
arabskimi
- rozwiązuje zadania
tekstowe – dokonuje
obliczeń kalendarzowych
(znaki rzymskie)
- uczestniczy w zabawach
orientacyjno-porządkowych
w terenie
- skutecznie porozumiewa
się i współdziała w grupie
- samodzielnie pisze
zaproszenie
- sprawnie zapisuje
miesiące słownie,
znakami rzymskimi
i arabskimi
- przestrzega zasad
poprawnej pisowni
nazw miesięcy,
tytułów sztuk
teatralnych
- samodzielnie
rozwiązuje i oblicza
różnorodne zadania
tekstowe
Projekt planu wynikowego
„Od A do Z” dla klasy II
Miesiąc
realizacji
Tematy
jednostek
metodycznych
Edukacyjne wymagania programowe
podstawowe
uczeń:
ponadpodstawowe
uczeń:
Uwagi
W królestwie bajek - zna cechy charakterystyczne - tworzy
bajki
wielozdaniowe,
- wyróżnia postacie negatywne spójne wypowiedzi
i pozytywne w bajkach
na dany temat
wyodrębnia
kolejność - dokonuje oceny
wydarzeń, czas i miejsce postaci
Czerwiec
akcji
prezentowanych
- wspólnie redaguje opis w bajkach
postaci bajkowej
- rozwiązuje
zna
skład
orkiestry i oblicza rozmaite
symfonicznej
zadania tekstowe
- rozwiązuje zadania –
dokonuje
obliczeń
zegarowych
- pracuje z programem
Tydzień I
Photostory do tworzenia
bajkowych
opowieści
- doskonali rzuty piłką:
prawą i lewą ręką i oburącz
Pożegnanie
z bohaterami
podręcznika
- czyta po cichu teksty
„Szczęśliwe powitanie”
, „Zakończenie”
- wypowiada się
w kilkuzdaniowej formie
na podstawie tekstu
- dokonuje analizy i syntezy
tekstu
dokonuje
wyboru
ulubionego bohatera książki
„Ala i Adam na tropach
poszukiwanego
skarbu”
- wyjaśnia przesłanie pani
Karoliny „Można mieć oczy,
a nie widzieć. Można mieć
uszy…”
- analizuje i rozwiązuje
zadania praktyczne
– (wyrażenia mianowane:
kg, dag, l)
- dodaje pełnymi setkami
i dziesiątkami do 1000
- dodaje i odejmuje
w zakresie 100
- w kilkuzdaniowej
formie prezentuje
treść czytanych
tekstów
- ocenia ulubionego
bohatera,
argumentuje swoją
wypowiedź
- sprawnie oblicza
wyrażenia
mianowane
- biegle dodaje
i odejmuje
w zakresie 1000
Bajka rymem
pisana
- czyta poprawnie fragment
bajki Jana Brzechwy „Pchła
Szachrajka”
- analizuje i interpretuje tekst
- ocenia bohatera bajki
- wyodrębnia w tekście
fragmenty humorystyczne,
opisujące cechy postaci
- wyjaśnia różnice między
prozą a wierszem
- wskazuje zwierzęta
– bohaterów bajek
- wyodrębnia fragmenty
humorystyczne w bajkach
- analizuje zadania
–
wybiera
prawidłowe
działania
- układa zadania do działań
- uczestniczy w zabawach w
ilustratora
–
wykonuje
projekt okładki do książki
J.
Brzechwy
„Pchła
Szchrajka”
- wykonuje ćwiczenia
ze skakankami i obręczami
- zna zasady kolejności
wykonywania działań
- rozróżnia rzeczowniki,
czasowniki i przymiotniki
- wypowiada się
w uporządkowanej
formie na dany
temat
- czyta wyraziście
wiersz
- samodzielnie
redaguje i pisze opis
wybranego bohatera
bajki
- argumentuje swoją
wypowiedź
- wykonuje działania
w odpowiedniej
kolejności
Jestem Polakiem
- czyta poprawnie różnorodne
teksty
- zna i rozumie znaczenie
polskich symboli narodowych
- przestrzega zasad
poprawnej pisowni
wyrazów z „ó” i „rz”
- sprawnie
- poprawnie stosuje zasady posługuje się miarką
pisowni z „ó” i „ rz” centymetrową
- rysuje odcinki o różnej -rozwiązuje
długości
i oblicza rozmaite
- oblicza długości odcinków zadania tekstowe
- korzysta z mapy i globusa
- wykonuje pracę plastyczną
wybraną techniką
Wakacje
- wypowiada się na temat
wakacyjnych planów
w uporządkowanej, kilkuzdaniowej formie
rozumie
konieczność
przestrzegania
zasad
bezpieczeństwa
podczas
wakacyjnych zabaw
porównuje
liczby
trzycyfrowe
- zapisuje słownie liczby
trzycyfrowe
- uczestniczy w zabawach
w terenie – pokonuje tor
przeszkód
- formułuje
wielozdaniową,
spójną wypowiedź
na dany temat
- poprawnie
zapisuje słownie
liczby trzycyfrowe
- podaje przykłady
bezpiecznego
zachowania się
w określonych
sytuacjach