Informacje o Urzędzie Archiwum zamówień publicznych Nazwa

Transkrypt

Informacje o Urzędzie Archiwum zamówień publicznych Nazwa
Informacje o Urzędzie
Archiwum zamówień publicznych
Nazwa postępowania
Data
ogłoszenia
Postępowanie o zamówienie
publiczne, prowadzone w trybie z
wolnej
ręki
na
usługę
zakwaterowania, wyżywienia oraz
transportu dla grupy uczestników
uroczystości 72. rocznicy zdobycia
Monte Cassino w dniach 16-19 maja
2016 roku.
11.05.2016
r.
Załączniki
13.05.2016 r. – informacja o
zawarciu umowy/udzieleniu zamówienia
04.04.2016 r.- ogłoszenie o
wszczęciu postępowania
04.04.2016 r. – Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia
Postępowanie o zamówienie
publiczne, prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, na
usługę zakwaterowania, wyżywienia
oraz transportu dla grupy
uczestników uroczystości 72.
rocznicy zdobycia Monte Cassino w
dniach 16-19 maja 2016 roku.
04.04.2016 r.– wzór wykazu usług
04.04.2016
r.
07.04.2016 r. – zapytania na temat
treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami
07.04.2016 r. – Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia po
zmianach wprowadzonych przez
zamawiającego
18.04.2016 r. – informacja o
wyborze najkorzystniejszej oferty
19.04.2016 r. – ogłoszenie o
udzieleniu zamówienia
15.12.2015 r. - ogłoszenie o
wszczęciu postępowania
15.12.2015 r. - Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia
15.12.2015 r. - wykaz usług w
wersji do edycji
Zamówienie publiczne na
wykonanie i dostawę do Urzędu do
Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych emblematów
medali Pro Patria i Obrońcy
Ojczyzny 1939-1945 ze wstążkami
oraz opakowaniami
21.12.2015 r. - pytania o
wyjaśnienie treści SIWZ wraz z
odpowiedziami Zamawiającego nr 1
15.12.2015
r.
21.12.2015 r. - Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia po
zmianach wprowadzonych przez
Zamawiającego
22.12.2015 r. - pytania o
wyjaśnienie treści SIWZ wraz z
odpowiedziami Zamawiającego nr 2
08.01.2016 r. – informacja o
wyborze najkorzystniejszej oferty
18.01.2016 r. – ogłoszenie o
udzieleniu zamówienia
20.11.2015 r. - ogłoszenie o
wszczęciu postępowania
Zamówienie publiczne na zakup
sprzętu komputerowego oraz
oprogramowania do Urzędu do
Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych.
20.11.2015 r. - Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia
20.11.2015
r.
20.11.2015 r. - wykaz dostaw w
wersji do edycji
04.12.2015 r. – informacja o
wyborze najkorzystniejszej oferty
10.12.2015 r. – ogłoszenie o
udzieleniu zamówienia
Zamówienie publiczne prowadzone
w trybie z wolnej ręki na usługi
wyżywienia, transportu oraz
umieszczenia
dodatkowej
infrastruktury w pomieszczeniach
konferencyjnych w Hotelu Sheraton
Sopot dla uczestników kongresu
Światowej Federacji Weteranów.
20.08.2015
r.
26.08.2015 r. – informacja o
podpisaniu
umowy/udzieleniu
zamówienia
29.05.2015 r.- ogłoszenie o
wszczęciu postępowania
29.05.2015 r. – Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia
29.05.2015 r. – wykaz usług (plik
edytowalny)
Zamówienie publiczne prowadzone
w
trybie
przetargu
nieograniczonego na świadczenie
usług pocztowych na rzecz Urzędu
do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych, polegających na
przyjmowaniu, przemieszczaniu i
doręczaniu przesyłek listowych i
paczek w obrocie krajowym i
zagranicznym oraz innych usług
komplementarnych.
29.05.2015 r. – wykaz placówek
(plik edytowalny)
08.06.2015 r. – pytania o
wyjaśnienie treści SIWZ wraz z
odpowiedziami Zamawiającego nr 1
29.05.2015
r.
08.06.2015 r. – pytania o
wyjaśnienie treści SIWZ wraz z
odpowiedziami Zamawiającego nr 2
08.06.2015 r. – Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia po
zmianach wprowadzonych przez
Zamawiającego
08.06.2015 r. – formularz oferty
(plik edytowalny)
12.06.2015 r. – informacja o
wyborze najkorzystniejszej oferty
17.06.2015 r. – ogłoszenie o
udzieleniu zamówienia
Zamówienie z wolnej ręki –
Świadczenie usług pocztowych na
rzecz Urzędu do Spraw
Kombatantów
i
Osób
Represjonowanych, polegających na
przyjmowaniu, przemieszczaniu i
doręczaniu przesyłek listowych i
paczek w obrocie krajowym i
zagranicznym do dnia 30.06.2015
27.05.2015
r.
28.05.2015 r. – ogłoszenie o
udzieleniu zamówienia
03.03.2015 r.- ogłoszenie o
wszczęciu postępowania
09.03.2015 r. – Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia
Zamówienie publiczne na usługę
zakwaterowania,
wyżywienia,
transportu oraz udostępnienia
pomieszczeń konferencyjnych na
potrzeby kongresu Światowej
Federacji Weteranów
10.03.2015 r. – zapytania
wykonawców na temat treści SIWZ wraz
z wyjaśnieniami zamawiającego
03.03.2015
r.
11.03.2015 r.– zapytania
wykonawców na temat treści SIWZ wraz
z wyjaśnieniami zamawiającego
07.04.2015 r. – informacja o
wyborze najkorzystniejszej oferty
27.04.2015 r. – informacja o
podpisaniu
umowy/udzieleniu
zamówienia
17.06.2014 r. - ogłoszenie o
wszczęciu postępowania
17.06.2014 r. – Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia
Postępowanie o zamówienie
publiczne, prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, na
zakup akcesoriów komputerowych
oraz oprogramowania do Urzędu do
Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych.
17.06.2014 r. – formularz oferty
17.06.2014
r.
17.06.2014 r. – wzór wykazu
dostaw
17.06.2014 r. – wzór wykazu osób
01.07.2014 r. – informacja o
wyborze najkorzystniejszej oferty
02.07.2014 – informacja o zawarciu
umowy
14.03.2014 r. - ogłoszenie o
wszczęciu postępowania
Postępowanie o zamówienie
publiczne, prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, na
usługę zakwaterowania, wyżywienia
oraz transportu dla grupy
uczestników uroczystości 70.
rocznicy zdobycia Monte Cassino w
dniach 16-19 maja 2014 roku.
14.03.2014 r. – Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia
14.03.2014
r.
14.03.2014 r. – formularz oferty
14.03.2014 r. – wzór wykazu usług
28.03.2014 r. – informacja o
wyborze najkorzystniejszej oferty
04.04.2014 r. - informacja o
zawarciu umowy
30.10.2013 r.- ogłoszenie o
wszczęciu postępowania
Postępowanie o zamówienie
publiczne, prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, na
wykonanie usługi druku oraz
dostawy biuletynu „Kombatant” do
Urzędu do Spraw Kombatantów i
Osób Represjonowanych w 2014
roku.
30.10.2013
r.
Postępowanie o zamówienie
publiczne, prowadzone w „z wolnej
ręki” na usługę transportu osób
pociągiem specjalnym na trasie
Warszawa-Wschodnia – Pogodino
(Białoruś) – Warszawa Wschodnia
wraz z wyżywieniem.
08.10.2013
r.
Postępowanie o zamówienie
publiczne, prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego na
przeprowadzenie
badania
statystyczno-organizacyjnego i
demograficzno-socjologicznego
dotyczącego sytuacji osób
posiadających
uprawnienia
kombatanckie dla Urzędu do Spraw
Kombatantów
i
Osób
Represjonowanych w 2013 roku
30.10.2013 r. – Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia
02.12.2013 r. - informacja o
wyborze najkorzystniejszej oferty
08.10.2013 r.- ogłoszenie o
udzieleniu zamówienia
12.09.2013 r. - ogłoszenie o
wszczęciu postępowania
12.09.2013 r. - Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia
12.09.2013
r.
18.09.2013 r. – zmiana treści SIWZ
powodująca konieczności przedłużenia
terminu składania ofert
18.09.2013 r. - załącznik ido SIWZ
w wersji edytowalnej
10.10.2013 r. - informacja o
wyborze najkorzystniejszej oferty
Postępowanie o zamówienie
publiczne, prowadzone w trybie
zapytania o cenę na dostawę rolek i
tonerów oraz innych materiałów
biurowych do Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób
Represjonowanych w 2013 roku
01.07.2013 r. – informacja o
wyborze najkorzystniejszej oferty
03.07.2013 r.– informacja o
udzieleniu zamówienia/zawarciu umowy
Warszawa, dnia 1 sierpnia 2013 roku
Uprzejmie informujemy, że Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
przygotowuje się do wszczęcia zamówienia publicznego na przeprowadzenie „Badania
statystyczno-organizacyjnego i demograficzno-socjologicznego kombatantów”.
W związku z powyższym, Zamawiający zaprasza potencjalnych wykonawców, którzy mogą być
zainteresowani powyższym zamówieniem, do wzięcia udziału w dialogu technicznym, który został
przewidziany w art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Podobne zamówienie publiczne zostało udzielone przez
Zamawiającego w 2008 roku. Przedmiotem dialogu technicznego będą analogiczne rozwiązania
dotyczące opisu przedmiotu zamówienia oraz postanowień umownych. Zamawiający zamierza w
ten sposób zasięgnąć Państwa opinii w sprawie poprawności i celowości tych zapisów i
możliwości zastosowania w planowanym zamówieniu publicznym.
Dialog techniczny odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie w
dniu 7 sierpnia o godz. 14.00.
W załączeniu znajdą Państwa opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy.
Nazwa postępowania
Załączniki
Dialog techniczny na temat „Badania
statystyczno-organizacyjnego i
demograficzno-socjologicznego kombatantów”
01.08.2013 r. - opis przedmiotu
zamówienia
Nazwa postępowania
Postępowanie o zamówienie
publiczne, prowadzone w trybie
zapytania o cenę na dostawę rolek i
tonerów oraz innych materiałów
biurowych do Urzędu do Spraw
Kombatantów
i
Osób
Represjonowanych w 2013 roku
Data
ogłoszenia
01.08.2013 r. - umowa
Załączniki
01.07.2013 r. – informacja o
wyborze najkorzystniejszej oferty
03.07.2013 r.– informacja o
udzieleniu zamówienia/zawarciu umowy
07.03.2013 r.- ogłoszenie o
Postępowanie o zamówienie
wszczęciu postępowania
publiczne, prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego na
07.03.2013 r. – Specyfikacja
dostawę wieńców, wiązanek oraz
Istotnych Warunków Zamówienia
07.03.2013 r.
dostawę szarf biało-czerwonych do
Urzędu do Spraw Kombatantów i
05.04.2013 r. – informacja o
wyborze
najkorzystniejszej oferty
Osób Represjonowanych przez okres
12 miesięcy.
12.04.2013 r. – informacja o
udzieleniu zamówienia/zawarciu umowy
10.12.2012 r.- ogłoszenie o
wszczęciu postępowania
10.12.2012 r. – Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia
10.12.2012 r. – przedmiar robót
10.12.2012 r. – specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych
10.12.2012 r. – specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót
elektrycznych
Postępowanie o zamówienie
publiczne, prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, na
remont pomieszczeń biurowych w
budynku przy ul. Wspólnej 2/4 w
Warszawie.
10.12.2012
r.
14.12.2012 r. – pytania do SIWZ
zgłoszone przez wykonawców wraz z
odpowiedziami
14.12.2012 r. – schemat
inwentaryzacji pomieszczeń oraz schemat
elektryczno-oświetleniowy
14.12.2012 r. – przedmiar robót w
pliku umożliwiającym edycję
szaf
14.12.2012 r. – uproszczone rysunki
19.12.2012 – pytania do SIWZ
zgłoszone przez wykonawców wraz z
odpowiedziami
18.01.2013 – informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
28.01.2013 – informacja o udzieleniu
zamówienia
29.10.2012 r.- Ogłoszenie o
wszczęciu postępowania
Postępowanie o zamówienie
publiczne, prowadzone w trybie
29.10.2012 r. – Specyfikacja
przetargu nieograniczonego, na
Istotnych Warunków Zamówienia
wykonanie usługi druku oraz dostawy 29.10.2012 r.
biuletynu „Kombatant” do Urzędu do
29.11.2012 r. – informacja o wyborze
Spraw Kombatantów i Osób
najkorzystniejszej oferty
Represjonowanych w 2013 roku.
05.12.2012 r. – informacja o
udzieleniu zamówienia/zawarciu umowy
10.10.2012 r. - Ogłoszenie o
wszczęciu postępowania
Postępowanie o zamówienie
10.10.2012 r. - Specyfikacja
publiczne, prowadzone w trybie
Istotnych Warunków Zamówienia
przetargu nieograniczonego na
10.10.2012 r.
dostawę sprzętu komputerowego do
Urzędu do Spraw Kombatantów i
30.10.2012 r. – informacja o wyborze
Osób Represjonowanych.
najkorzystniejszej oferty
05.11.2012 r. – informacja o
zawarciu umowy/udzieleniu zamówienia
Postępowanie o zamówienie
publiczne, prowadzone w trybie „z
wolnej ręki” na usługę świadczenia
powszechnych usług pocztowych na
rzecz Urzędu do Spraw Kombatantów
i
Osób
R e p r e s j o n o w a n y c h , 04.10.2012 r.
26.10.2012 r.- informacja o
udzieleniu zamówienia/zawarciu umowy
polegających na przyjmowaniu,
przemieszczaniu i doręczaniu
przesyłek listowych i paczek w
obrocie krajowym i zagranicznym
(oraz usług komplementarnych).
Postępowanie o zamówienie
publiczne, prowadzone w trybie „z
wolnej ręki” na rezerwację, zakup
oraz dostawę 3 biletów lotniczych na
p o t r z e b y U r z ę d u d o S p r a w 27.09.2012 r.
27.09.2012 r. - Informacja o
udzieleniu zamówienia/podpisaniu umowy
Kombatantów
i
Osób
Represjonowanych
wraz
z
obowiązkowym
ubezpieczeniem
podróżnych i ich bagażu w czasie lotu.
14.09.2012 r. - Ogłoszenie o
wszczęciu postępowania
14.09.2012 r. - Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia
Postępowanie o zamówienie
publiczne, prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego na
rezerwację, zakup oraz dostawę 20
biletów lotniczych na potrzeby 14.09.2012 r.
Urzędu do Spraw Kombatantów i
Osób Represjonowanych wraz z
obowiązkowym
ubezpieczeniem
podróżnych i ich bagażu w czasie lotu.
17.09.2012 r. - Zapytania na temat
treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wraz z odpowiedziami
Zamawiającego
26.09.2012 r. - Informacja o wyborze
oferty
27.09.2012 r. - Informacja o
ponownym wyborze oferty
27.09.2012 r. - Informacja o
udzieleniu zamówienia/podpisaniu umowy
29.08.2012 r. - Ogłoszenie o
wszczęciu postępowania
29.08.2012 r. - Specyfikacja
Postępowanie o zamówienie
Istotnych Warunków Zamówienia
publiczne, prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego na
rezerwację, zakup oraz dostawę
30.08.2012 r. - Informacja o zmianie
biletów lotniczych na potrzeby 29.08.2012 r.
Specyfikacji Istotnych Warunków
Urzędu do Spraw Kombatantów i
Zamówienia
Osób Represjonowanych wraz z
obowiązkowym
ubezpieczeniem
podróżnych i ich bagażu w czasie lotu.
07.09.2012 r. – informacja o
wyborze oferty najkorzystniejszej
10.09.2012 r. – informacja o
udzieleniu zamówienia/zawarciu umowy
05.04.2012 r. - ogłoszenie o
wszczęciu postępowania
05.04.2012 r. – Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia
Postępowanie o zamówienie
publiczne, prowadzone w trybie
05.04.2012 r. – załącznik do SIWZ w
przetargu nieograniczonego na
postaci wykazu usług
wykonanie i dostawę do Urzędu do
05.04.2012 r.
Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych emblematów
16.04.2012 r. – informacja o zmianie
medali „Pro Patria” i „Pro Memoria”
SIWZ
ze wstążkami oraz etui.
16.04.2012 r. – ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia o wszczęciu postępowania
09.05.2012 r. – informacja o
wyborze oferty najkorzystniejszej
Postępowanie o zamówienie
publiczne prowadzone w trybie
zapytania o cenę na dostawę tuszów i
tonerów oraz innych materiałów
biurowych do Urzędu do Spraw
Kombatantów
i
Osób
Represjonowanych w 2012 roku.
23.03.2012 r. – Informacja o wyborze
oferty
27.03.2012 r. – Informacja o
udzieleniu zamówienia/zawarciu umowy
12.03.2012 r.- Ogłoszenie o
wszczęciu postępowania
Postępowanie o zamówienie
publiczne, prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego na
12.03.2012 r. – Specyfikacja
dostawę wieńców, wiązanek i
Istotnych Warunków Zamówienia
bukietów wykonanych z kwiatów
12.03.2012 r.
żywych oraz dostawę szarf
biało-czerwonych do Urzędu do
27.03.2012 r. – Informacja o
Spraw Kombatantów i Osób
wyborze najkorzystniejszej oferty
Represjonowanych przez okres 12
miesięcy.
06.04.2012 r. – informacja o
udzieleniu zamówienia/zawarciu umowy
19.12.2011 r.- ogłoszenie o
wszczęciu postępowania
19.12.2011 r. – Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia
Postępowanie o zamówienie
publiczne, prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego na
usługę świadczenia pomocy prawnej
19.12.2011 r.
na rzecz Urzędu do Spraw
Kombatantów
i
Osób
Represjonowanych przez okres 24
miesięcy.
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
29.12.2011 r. – informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
30.12.2011 r. – informacja o
udzieleniu zamówienia
01.12.2011 r.- ogłoszenie o
wszczęciu postępowania
01.12.2011 r. – Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia
05.12.2011 r. – zapytania na temat
treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wraz z odpowiedziami
Zamawiającego
Postępowanie o zamówienie
publiczne, prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, na
wykonanie usługi druku oraz dostawy 01.12.2011 r.
biuletynu "Kombatant" do Urzędu do
06.12.2011 r. – zapytania na temat
Spraw Kombatantów i Osób
treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Represjonowanych w 2012 roku.
Zamówienia wraz z odpowiedziami
Zamawiającego
07.12.2011 r. – zapytania na temat
treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wraz z odpowiedziami
Zamawiającego
03.01.2012 r. – informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
22.08.2011 r.- ogłoszenie o
wszczęciu postępowania
Postępowanie o zamówienie
publiczne, prowadzone w trybie
22.08.2011 r. – Specyfikacja
przetargu nieograniczonego na
Istotnych Warunków Zamówienia
usługę transportu autokarowego i
zakwaterowania oraz wyżywienia 22.08.2011 r.
30-osobowej grupy uczestników
wyjazdu historycznego na Litwę,
13.09.2011 r. – Informacja o wyborze
Łotwę i do Estonii w dniach 2-11
najkorzystniejszej oferty
października 2011 roku.
26.09.2011 r. – informacja o
zawarciu umowy/udzieleniu zamówienia
11.07.2011 r.- ogłoszenie o wszczęciu
postępowania
11.07.2011 r. - Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia
Postępowanie o zamówienie
publiczne, prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego na
usługę transportu autokarowego i
zakwaterowania oraz wyżywienia
11.07.2011 r.
grupy uczestników podróży
kombatanckiej do Francji, Belgii,
Holandii i Niemiec "ŚLADAMI
GĄSIENIC 1 DYWIZJI PANCERNEJ"
w dniach 17-27 sierpnia 2011 roku.
15.07.2011 r. – zapytania dotyczące
treści SIWZ wraz z odpowiedzią
Zamawiającego
18.07.2011 r. – zmiana treści SIWZ
nie powodująca konieczności przedłużenia
terminu składania ofert
26.07.2011 r. – informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
05.08.2011 r. – informacja o zwarciu
umowy/udzieleniu zamówienia
Postępowanie o zamówienie
publiczne na usługę transportu
osobowego (autokarowego) i
zakwaterowania 100 osobowej grupy
rekonstruktorów ze stowarzyszenia
"Arsenał"
( S t o w a r z y s z e n i e 29.04.2011 r.
29.04.2011 - informacja o udzieleniu
zamówienia
regimentów i pułków polskich
1717-1831)
uczestników
uroczystości upamiętniających 200
rocznicę bitwy pod Albuerą, w dniach
4-11 maja 2011 r. - "wolna ręka".
Postępowanie o zamówienie
publiczne, prowadzone w trybie
19.04.2011 - ogłoszenie o wszczęciu
przetargu nieograniczonego, na
postępowaniu
usługę transportu osobowego
(autokarowego) i zakwaterowania
100 osobowej grupy rekonstruktorów
ze stowarzyszenia „Arsenał”
19.04.2011 – Specyfikacja Istotnych
(Stowarzyszenie regimentów i pułków
Warunków Zamówienia
polskich 1717-1831) – uczestników
uroczystości upamiętniających 200
rocznicę bitwy pod Albuerą, w dniach
3-11 maja 2011 r.
19.04.2011 r.
20.04.2011 - zapytania dot. treści
SIWZ wraz z wyjaśnieniami
Zamawiającego oraz informacją o zmianie
treści SIWZ (treść odpowiedzi stanowi
Postępowanie
zostało
element SIWZ)
unieważnione dnia 27 kwietnia
2011 roku na podstawie art. 93
ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień
20.04.2011 r. - zmiana ogłoszenia o
publicznych (t.j Dz. U. z 2010 r.
wszczęciu
postępowania w wyniku zmiany
Nr 113, poz. 759 ze zm.), z
SIWZ, zawierające m.in. nowy termin
powodu nie wpłynięcia ofert
składania ofert
niepodlegających odrzuceniu.
Postępowanie o zamówienie
publiczne, prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, na
usługę transportu osobowego
(autokarowego) i zakwaterowania
100 osobowej grupy rekonstruktorów
11.04.2011 - ogłoszenie o wszczęciu
ze stowarzyszenia "Arsenał"
postępowaniu
(Stowarzyszenie regimentów i pułków
polskich 1717-1831) - uczestników
uroczystości upamiętniających 200
rocznicę bitwy pod Albuerą, w dniach
11.04.2011 – Specyfikacja Istotnych
3-11 maja 2011 r.
11.04.2011 r.
Warunków Zamówienia
Postępowanie
zostało
unieważnione dnia 19 kwietnia
2011 roku na podstawie art. 93
ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 ze zm.), z
powodu nie wpłynięcia ofert
niepodlegających odrzuceniu.
15.04.2011 - zapytania dotyczące
treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami
zamawiającego
24.03.2011 - ogłoszenie o wszczęciu
postępowaniu
Postępowanie o zamówienie
publiczne, prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, na
24.03.2011 – Specyfikacja Istotnych
dostawę do Urzędu do Spraw
Warunków Zamówienia
Kombatantów
i
Osób
24.03.2011 r.
Represjonowanych
wieńców,
wiązanek i bukietów wykonanych z
kwiatów żywych oraz dostawę szarf
06.04.2011 r. – informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
biało-czerwonych do wieńców i
wiązanek kwiatów.
07.04.2011 r. – informacja o
zawarciu umowy/udzieleniu zamówienia
12.01.2011 - ogłoszenie o wszczęciu
postępowaniu
12.01.2011 – Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia
17.01.2011 r. – zapytania dotyczące
Postępowanie o zamówienie
treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami
publiczne, prowadzone w trybie
zamawiającego
przetargu nieograniczonego, na
wykonanie usług składu i druku oraz 12.01.2011 r.
dostawy biuletynu "Kombatant" do
Urzędu do Spraw Kombatantów i
20.01.2011 r. – zapytania dotyczące
Osób Represjonowanych w roku 2011.
treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami
zamawiającego
09.02.2011 r. – informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
22.02.2011 r. – informacja o
zawarciu umowy