Poznań: Usługę polegającą na zagospodarowaniu odpadów

Transkrypt

Poznań: Usługę polegającą na zagospodarowaniu odpadów
18.01.2016
11864-2016.html
Poznań: Usługę polegającą na zagospodarowaniu odpadów
ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01, poprzez proces odzysku
R3 - kompostowanie w ilości 2300 Mg.
Numer ogłoszenia: 11864 - 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer
ogłoszenia w BZP: 291246 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o., al. Marcinkowskiego 11, 61827 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8530813, faks 61 8530842.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Prawa handlowego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 3 b Ustawy
Pzp..
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługę polegającą na zagospodarowaniu odpadów
ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01, poprzez proces odzysku R3 - kompostowanie w ilości 2300 Mg..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na
zagospodarowaniu odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01, poprzez proces odzysku R3 kompostowanie i transport części ww. odpadów, w ilości 2300 Mg (transport Wykonawcy oraz własny
Zamawiającego), zgodnie z opisem wskazanym w pkt 2 poniżej oraz zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ. 2.
Przedmiot Zamówienia został przez Zamawiającego podzielony na dwie następujące części: a. Część I usługa
polegająca na zagospodarowaniu odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01, poprzez proces odzysku
R3 - kompostowanie w ilości do 1 150 Mg; b. Część II usługa polegająca na transporcie i zagospodarowaniu
odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01, poprzez proces odzysku R3 - kompostowanie w ilości do
1 150 Mg; 3. Wielkości ilości odpadów określone w punkcie 2 powyżej mogą ulec zmianie w granicach + 30%
(zgodnie z pkt VI SIWZ) 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.53.30.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: usługa polegająca na zagospodarowaniu odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01, poprzez
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Miroslaw/Ustawienia%20lokalne/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/G8LOLZN1/11864-2016.html
1/2
18.01.2016
11864-2016.html
proces odzysku R3 - kompostowanie i transport części ww. odpadów, w ilości 2300 Mg (transport Wykonawcy
oraz własny Zamawiającego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Golińska 10, 62-530 Kazimierz Biskupi, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 164450,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 99360,00
Oferta z najniższą ceną: 99360,00 / Oferta z najwyższą ceną: 99360,00
Waluta: PLN .
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Miroslaw/Ustawienia%20lokalne/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/G8LOLZN1/11864-2016.html
2/2