informacja o wyborze

Komentarze

Transkrypt

informacja o wyborze
Żukowo, 5.07.2012 r.
Gmina Żukowo
Urząd Gminy Żukowo
ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo
I.271.9.9.2012.WP
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zgodnie z art. 92 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) Zamawiający informuje,
że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu na „Budowa ulic
osiedlowych na Osiedlu Nowe w Żukowie – zadanie 3”
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, która została złożona przez:
Firma Ogólnobudowlana ARAT Krzysztof Makurat
Staniszewo 26, 83-328 Sianowo
za następującą cenę:
510.000,00 zł brutto
Uzasadnienie
Ofertę wybrano na podstawie art. 91 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Wybrana
oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert ustalonymi
w SIWZ. W postępowaniu w terminie złożono 6 ofert:
1. POL-DRÓG Gdańsk sp. z o.o. ul. Sandomierska 35, 80-051 Gdańsk
2. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOS sp. z o.o. ul. Gdańska 26, 83-300
Kartuzy
3. Firma Ogólnobudowlana„ARAT”Krzysztof Makurat, 83-328 Sianowo, Staniszewo 26
4. Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane VIA-SERVICE sp. z o.o. ul. Zamkowa 4, 83300 Kartuzy
5. Firma Usługowo-Budowlana Witold Cygiert, ul. Kościelna 6, 83-341 – wykonawca
wykluczony, oferta odrzucona
6. MTM-BRUKBET sp. z o.o. ul. Fabryczna 8, 83-032 Pszczółki
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert
Numer
Nazwa Wykonawcy
oferty
1
2
Liczba pkt. w kryterium
RAZEM
CENA – 100%
POL-DRÓG Gdańsk sp. z o.o.
ul. Sandomierska 35, 80-051 Gdańsk
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe
DROMOS sp. z o.o. ul. Gdańska 26,
83-300 Kartuzy
77,41
77,41
83,66
83,66
3
4
5
6
Firma
Ogólnobudowlana„ARAT”Krzysztof
Makurat, 83-328 Sianowo, Staniszewo 26
Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane
VIA-SERVICE sp. z o.o. ul. Zamkowa 4,
83-300 Kartuzy
Firma Usługowo-Budowlana Witold
Cygiert, ul. Kościelna 6, 83-341
MTM-BRUKBET sp. z o.o.
ul. Fabryczna 8, 83-032 Pszczółki
100,00
100,00
80,25
80,25
Oferta odrzucona
-----
75,25
75,25
Umowa o zamówienie publiczne może być zawarta po upływie terminu 5 dni od przesłania
wykonawcom niniejszego zawiadomienia.