PODSUMOWANIE KADENCJI – ROK 2014

Transkrypt

PODSUMOWANIE KADENCJI – ROK 2014
1
PODSUMOWANIE KADENCJI – ROK 2014
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado, Szanowni Państwo,
Dzisiejszą Sesją Rady Miejskiej zbliżamy się do końca jej czteroletniej kadencji. Na 16
listopada zaplanowane zostały samorządowe wybory, podczas których mieszkańcy wybiorą
nowe władze samorządowe, również i w naszej gminie. Ten poprzedzający je okres, to czas
podsumowań i wniosków, ale także czas zapowiedzi i planów.
Kończącą się kadencję rozpoczynaliśmy z postanowieniem, że dążyć będziemy do
rozwiązania wielu problemów codziennego życia, z którymi borykają się mieszkańcy miasta i
gminy Pakość. Podobnie, jak w innych gminach są to: brak nowych miejsc pracy,
niezadowalający stan dróg, problemy komunalne i socjalne, kłopoty mieszkaniowe i wiele
innych. Podsumowując ten okres działalności jestem w komfortowej sytuacji, bo przecież
jesteśmy już po ocenie naszej pracy, zawartej, w szczególności w publikacji pt. „10 kroków
do przodu... Realizacja Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pakość na lata 2002-2012”
opublikowanej na początku roku.
Lektura tego dokumentu daje nam pełny obraz działań, które były podejmowane dla
podniesienia jakości życia mieszkańców, dla utrzymania wskaźników rozwojowych, a przede
wszystkim po to, by teraz z podniesionym czołem stwierdzić, że zrobiliśmy maksymalnie
wszystko, co w naszej mocy by osiągnąć zamierzone cele. Zmierzyliśmy się z każdym z
zdefiniowanych problemów, nie unikając tych najtrudniejszych.
Jako jeden z takich trudnych problemów mogę wymienić stosunkowo wysoki
wskaźnik bezrobocia w
gminie. Pomimo, że nie odbiega on od średniej powiatowej i
zdecydowanie uległ obniżeniu od najwyższej wartości w 2008 r, zrównując nas z innymi
gminami, to w dalszym ciągu największy problem, zwłaszcza wśród ludzi młodych.
Wymienić tu należy również zbyt niski poziom dochodów budżetowych, plasujący
nas na końcu gmin miejsko-wiejskich naszego powiatu, co w konsekwencji powoduje brak
środków na zasilenie niektórych zadań gminy czy na pokrycie wkładów finansowych
realizowanych inwestycji.
2
W mijającej kadencji, wyznaczając sobie główny cel działalności zakładałem,
że jej pierwszą połowę zdominują sprawy związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych
tj. zadań zaplanowanych wcześniej, których kontynuacja była niezbędna. Uważałem, że
druga połowa kadencji powinna być ukierunkowana na działania przygotowujące gminę do
następnego okresu finansowania. Tak definiując główne cele mogę stwierdzić, że wszystko
przebiegło zgodnie z planem i to traktować można, jako sukces. Sukcesem jest również
utrzymujący się od kilku lat na poziomie kilkunastu i kilkudziesięciu procent wskaźnik
wydatków na zadania inwestycyjne, co definiuje gminę jako prorozwojową.
Charakteryzując mijający okres, warto powiedzieć rzecz wydawałoby się banalną,
która jednak w swej istocie, w dzisiejszych czasach, taką nie jest. Udaje nam się bezpiecznie
i skutecznie realizować stałe, własne i zlecone zadania gminy. Począwszy od oświaty,
poprzez zadania komunalne, aż po kulturę i sport, dzięki pracy i działalności wielu osób,
gmina sprawnie funkcjonowała, wykazując jednocześnie symptomy rozwoju. Rok 2012 był
np. rokiem, w którym na inwestycje infrastrukturalne przeznaczyliśmy rekordową kwotę
ponad 10 mln zł., a projekt „Parku Kulturowego” nie był jedyną realizowaną w tym czasie
inwestycją. Wydatki na inwestycje stanowiły 30% ogólnych wydatków budżetowych. Dla
porównania w poprzedniej kadencji, przypadającej na lata 2006-2010 ten wskaźnik nie
przekroczył 12%. W 2010 wynosił 29%, w 2011 – 25%. Wykonane wydatki inwestycyjne w
2013 roku, to kwota 2.952.444 zł. dająca wskaźnik 10,3% ogólnych wydatków budżetowych,
rok 2014 cechuje się natomiast wskaźnikiem 16% planowanych wydatków.
Z najistotniejszych zadań, które realizowane były w tej kadencji wymienić można:

rewitalizację i zagospodarowanie centrum Kościelca,

zagospodarowanie przestrzeni miasta, w ramach projektu Parku Kulturowego
Kalwaria Pakoska,

przebudowę drogi gminnej w Rybitwach wraz z budową kanalizacji sanitarnej i
deszczowej,

przebudowę ulicy Nadnoteckiej wraz z budową kanalizacji deszczowej,

rewitalizację, polegającą na uporządkowaniu terenów po zakładach lniarskich w
Pakości,

budowę nowoczesnego targowiska miejskiego,

zagospodarowanie terenów przybrzeżnych nad Jeziorem Pakoskim w Jankowie,

budowę świetlicy wiejskiej w Wielowsi.
3
Uruchomiliśmy znaczne środki na rozbudowę m.in. sieci wodno-kanalizacyjnej na
terenie gminy. W ramach tych inwestycji dokonano w szczególności.:

uzupełnienia sieci wodociągowej w ul. Różanej,

uzupełnienia sieci wodociągowej w Kościelcu oraz w Jankowie,

wybudowano kanalizację ściekową w ul. Radłowskiej, 21 Stycznia, Kasprowicza,
Pałuckiej, Osiedlu 600 – lecia, Krzyżanowskiego, Przybyszewskiego,

dofinansowano budowę 37 przydomowych oczyszczalni ścieków,

w zakresie gospodarki ciepłowniczej dokonano kompleksowej wymiany kotłowni
osiedlowej.
Chcąc poprawić jakość infrastruktury drogowej przystąpiliśmy do remontów dróg i
chodników, zarówno w mieście, jak i na terenach wiejskich. Wśród tych zadań wymienić
można:

remonty dróg gminnych w Wielowsi, Giebni, Ludwińcu, Kościelcu,

przebudowę nawierzchni drogi gminnej przy ul. Radłowskiej, Osiedla 600 –lecia,
Nadnoteckiej,

wykonanie pieszo-jezdni przy ul. Dworcowej w Pakości,

wymianę nawierzchni chodnika przy ul. Radłowskiej, Szkolnej,

przebudowę dróg dojazdowych i placów parkingowych przy ul. Inowrocławskiej,

budowę parkingu przy ul. Mogileńskiej,

budowę nowego mostu w Kościelcu; z pomocą wojska gmina wybudowała nowy most
w Kościelcu wraz z odcinkiem drogi, dzięki czemu w znaczny sposób obniżone zostały
koszty przedsięwzięcia.
Z pewnością, w jakimś stopniu obrazuje to, iż
wbrew pewnym obiegowym opiniom,
w omawianym okresie Pakość nie tylko Kalwarią stała lecz zrealizowano szereg
kosztownych i ważnych dla mieszkańców gminy inwestycji. Nadmienić przy tym należy, iż
łącznie wydatki związane z finansowaniem spłaty kredytu na realizację zadania Kalwaria
Pakoska, w tym utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej wynoszą ok. 590 tys. zł rocznie,
i jest to bezpieczna kwota, wkalkulowana w koszty funkcjonowania gminy.
Szanowni Państwo,
W ramach środków finansowych, zabezpieczonych w budżecie gminy na realizację
funduszu
sołeckiego,
sołectwa
czterokrotnie
już,
finansowały
zakupy
sprzętów,
niezbędnych na wsiach oraz realizowały takie zadania, jak utworzenie placów zabaw, wiaty
4
autobusowe, altany wraz z wyposażeniem, zakupiono lampy solarne, remontowano i
wyposażono świetlice wiejskie, zagospodarowano tereny wokół świetlic, remontowano drogi i
chodniki w centrum wsi, organizowano festyny sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców.
Nadmienić należy, iż od chwili powstania funduszu sołeckiego tj. od 2009 r. łącznie wydatki
w ramach tego funduszu wyniosły 675 175,47 zł.
„Corocznie analizujemy stan i kondycję naszej oświaty. Zawsze dochodzimy do
wniosku, że gmina na oświacie nie oszczędza. Ostatni okres charakteryzuje się jednak
ponadprzeciętnymi działaniami, co jest wynikiem zaangażowania gminy oraz kadry
kierowniczej placówek oświatowo-wychowawczych” – to stwierdziłem cztery lata temu.
Dzisiejsza rzeczywistość jest jeszcze lepsza, biorą pod uwagę najważniejszy wskaźnik, jakim
są wyniki egzaminacyjne naszych dzieci i młodzieży. Są one również ponadprzeciętne. I to
jest nasz wspólny sukces.
Niewątpliwym atutem naszej gminy, a mówię to nie tylko na podstawie własnej
oceny, ale również w oparciu o osiągane wyniki działalności, jest skuteczność oraz wysoki
poziom realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Mam tu na myśli
zarówno funkcjonowanie Policji, jak i naszej straży pożarnej.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości rozpoczął realizację wielu programów
prospołecznych, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
wspierając swoimi działaniami najbardziej potrzebującą część naszego społeczeństwa.
Wymienię niektóre z realizowanych zadań, jak chociażby projekty pn. „Właściwa droga –
Wsparcie dla rodzin zagrożonych wykluczeniem, dotkniętych bezrobociem czy też pn. „Daj
sobie szansę – Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym”.
Nie możemy mieć kompleksów w sferze realizacji zadań kulturalnych czy
sportowych. Pakość to rozpoznawalny w regionie ośrodek bogatego życia kulturalnego.
Mieszkańcy gminy bardzo chętnie uczestniczą w wielu cyklicznych imprezach, które stały się
naszą wizytówką, ale również je organizują. Na podkreślenie zasługuje coraz większe
zaangażowanie organizacji pozarządowych tj. w szczególności Stowarzyszenia na rzecz
Rozwoju Sołectwa Wielowieś w organizację imprez promujących naszą gminę.
Z całą odpowiedzialnością można stwierdzić, że nasza gmina była i jest gminą
ukierunkowaną na rozwój sportu. Łączna kwota wydatkowana w tej kadencji na utrzymanie
5
obiektów sportowych, a przede wszystkim na dotacje dla klubów sportowych wyniosła ponad
1 mln zł, z czego prawie 900 tys. zł otrzymały właśnie stowarzyszenia sportowe na realizację
zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy.
Chcąc realizować w sposób kompetentny i sprawny tak liczne i bardzo ambitne plany,
należy
dysponować
równie
sprawnym
aparatem
urzędniczym.
W
planowanych,
najbliższych działaniach musimy pamiętać o nowym otwarciu się na możliwości finansowania
zadań ze środków Unii Europejskiej. Temu celowi służy udział naszej gminy stowarzyszeniu,
noszącym nazwę: „Europa Pomorza i Kujaw". Celem jego działania jest m.in. budowanie
potencjału administracyjnego organów administracji publicznej w kontekście sprawnego i
efektywnego wykorzystania środków unijnych.
Nasza gmina jest właścicielem przedsiębiorstwa komunalnego Przedsiębiorstwo
Usług Gminnych. Dzisiaj, nasza „komunalka”, posiada dość spory majątek. Trzeba
pamiętać, że jest to podmiot o specyficznym charakterze realizowanych zadań, podmiot który
funkcjonuje w sferze zadań komunalnych gminy, bardzo trudnej i wymagającej. Celem
podstawowym spółki jest zaspokajanie w imieniu właściciela zbiorowych i indywidualnych
potrzeb mieszkańców.
Szanowni Państwo,
Niewątpliwie jednym z podstawowych zadań, które sobie wyznaczyliśmy w 2013 i
2014 roku było opracowanie Strategii Rozwoju naszej Gminy. Zadanie to związane było z
przygotowaniem naszej Gminy do nowej perspektywy finansowej budżetu unijnego, o czym
już dzisiaj mówiłem.
Co mamy więc do zrobienia w następnej kadencji? Katalog ten zaprezentuję hasłowo,
posługując się notatkami z mojego „dożynkowego” wystąpienia.
Gdybym miał dzisiaj wskazać główne przedsięwzięcia, których realizacja w
najbliższym, powyborczym okresie, jest niezbędna, wymieniłbym po pierwsze przebudowę
jednej z dwóch głównych osi komunikacyjnych naszego miasta. Zabezpieczenie
finansowe tego zadania będzie jednym z głównych celów budżetowych przyszłorocznego
planu finansowego naszej gminy.
6

Drugą,
niezwykle
nadrzecznych.
istotną
inwestycją,
Przygotowujemy
jest
koncepcję
zagospodarowanie
terenów
turystyczno-wypoczynkowego
wykorzystania naszych walorów przestrzennych, związanych z rzeką Noteć i Jeziorem
Pakoskim. Środki zewnętrzne na realizację powyższych przedsięwzięć będą pochodzić
z „programów rewitalizacji” oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. To zadanie,
po jego wykonaniu, podobnie jak Park Kulturowy czy tzw. mała obwodnica, będzie
jednym z kluczowych, dla realizowanego od lat procesu uporządkowania miejskiej i
wiejskiej przestrzeni w gminie.

W zaawansowanym stadium są prace projektowe związane z przygotowaniem
budowy ścieżki rowerowej Pakość-Piechcin. Jest to konsekwencja porozumienia
podpisanego pomiędzy gminami Pakość i Barcin. Kolejnym odcinkiem ścieżki
rowerowo-pieszej, wymagającym akceptacji, powinien być odcinek między Pakością a
Wielowsią, gdzie jeszcze w tym roku zakończona zostanie budowa świetlicy wiejskiej,
współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Nie
ustajemy
w
realizacji
kolejnych
planów
rozbudowy
infrastruktury
komunalnej. Projektujemy sieć kanalizacyjną w ul. Różanej, przed nami trzeci etap
budowy sieci dla osiedla przy ulicy Wyszyńskiego i ulic przyległych, a budowa
kolejnych odcinków objęta jest planem rozwoju sieci kanalizacyjnej w gminie.

Ciągłej rozbudowie ulega baza sportowo-rekreacyjna, ale należy też stwierdzić,
że zarówno potrzeby, jak i nasze ambicje są o wiele większe. Trzeba zatem realnie
określić szacunkowe możliwości dalszej poprawy jej stanu. Naszym strategicznym
celem jest stawianie na dzieci i młodzież, stworzenie im optymalnych warunków
rozwoju ich sportowych pasji.

Kolejny okres naszego programowania powinien zawierać również plan dalszej
poprawy stanu dróg na terenie gminy, ponieważ kolejne odcinki dróg wiejskich
czekają na modernizację. Kontynuację robót drogowych planujemy także w mieście.

W zakresie informatyzacji współpracujemy z podmiotem prywatnym, co przyczynia
się
do
rozwoju
światłowodowej
sieci
internetowej
najwyższej
technologii,
pokrywającej coraz większy obszar terenu naszej gminy. Zwiększamy ilość oraz
obszar zasięgu tzw. otwartych punktów dostępu do Internetu (hot spotów). Jesteśmy
również jednym w partnerów programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

Przyjęta w tym roku przez Radę Miejską Strategia Rozwoju Gminy Pakość na lata
2014-2024 przewiduje podjęcie działań, ukierunkowanych na ludzi starszych.
Naszym seniorom, w tym również z terenów wiejskich, musimy stworzyć godne
warunki egzystencji, wypoczynku oraz przedstawić ciekawą ofertę kulturalną.
7

Wszystkie działania gminy muszą być wspomagane stosownym zabezpieczeniem
sytuacji najuboższych, w całej gminie. Zajmuje się tym głównie Ośrodek Pomocy
Społecznej, który realizuje nie tylko zadania ustawowe, ale również bierze udział w
różnego rodzaju programach społecznych, finansowanych środkami Europejskiego
Funduszu Społecznego. Tak musi być również w kolejnych latach a proponowany
wachlarz oferty pomocy środowiskowej powinien odpowiadać aktualnym potrzebom i
oczekiwaniom wspieranych osób.

Nie można spocząć na laurach w zakresie oferty kulturalnej dla mieszkańców.
Mamy wypracowany od lat model tej oferty, a organizowane imprezy zyskały swoich
zwolenników i dobre opinie sympatyków naszej gminy. Ta płaszczyzna działalności
wymaga jednak ciągle nowych pomysłów i propozycji.
Szanowni Państwo,
Z satysfakcją stwierdzam, że Samorząd Pakości końca 2014 roku, podobnie jak
i 2010 roku, to sprawnie i efektywnie funkcjonujący organizm. To zasługa wielu z nas,
obecnych tutaj i nieobecnych. To wynik ciężkiej pracy wielu osób, dla których hasło
„wspólne dobro” coś oznacza.
Wiesław Kończal
Pakość, październik 2014