BIURO OCHRONY RZĄDU

Komentarze

Transkrypt

BIURO OCHRONY RZĄDU
BIURO OCHRONY RZĄDU
Tel.
Tel.
Tel.
Fax
(+48 22) 606 50 00
(+48 22) 606 51 01
(+48 22) 606 51 36
(+48 22) 606 51 40
ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail [email protected]
Warszawa, dnia 05.08.2016 r.
Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
WYJAŚNIENIE I ZMIANA
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na publicznego na dostawę
aplikacji kadrowo-płacowej, nr sprawy 35/2016/ZP.
W nawiązaniu do wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.
1020), zwanej dalej Ustawą wyjaśniam:
Pytanie 1:
Proszę o udzielenie odpowiedzi dotyczących wymagań dodatkowych umieszczonych
w rozdziale V pkt. 1.4 i 1.5 oraz określonych w SIWZ pkt13.
Proszę o wyjaśnienie zapisów umieszczonych w wyżej wskazanych dokumentach, ponieważ w
zapisach tych pojawiają się rozbieżności między sobą.
Odpowiedź:
Wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. 13 dotyczą tylko
wyłącznie wymagań zawartych w załączniku nr 1a rozdział V pkt. 1.5.
Pytanie 2:
Czy zamawiający dopuszcza zmianę istotnych warunków umowy zawartych w Załączniku 4,
poprzez dodanie w pkt 11, ppkt 1 i 2) na końcu zdania: „chyba że Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialność za powstałe opóźnienie” ?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
Pytanie 3:
Czy zamawiający dopuszcza zmianę Istotnych warunków umowy zawartych w Załączniku 4,
poprzez dodanie na końcu w pkt 11 postanowienia, że: „maksymalna łączna kwota kar
umownych nie może przekroczyć 30 % wartości przedmiotu zamówienia”
Odpowiedź:
1
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
Pytanie 4:
Czy zamawiający dopuszcza zmianę Istotnych warunków umowy zawartych w Załączniku 4,
poprzez dodanie postanowienia ograniczającego całkowitą odpowiedzialność Wykonawcy do
wartości przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
Pytanie 5:
Proszę o udzielenie odpowiedzi dotyczących wymagań dodatkowych umieszczonych w
rozdziale V pkt. 1.2: „Zamawiający musi mieć możliwość przetestowania aplikacji kadrowopłacowej w zakresie wszystkich wymagań funkcjonalnych przed zakupem. Przez możliwość
przetestowania aplikacji kadrowo-płacowej w zakresie wszystkich wymagań funkcjonalnych
przed zakupem, Zamawiający rozumie wykonanie testów aplikacji, zakończonych protokołem
odbioru, przed dokonaniem płatności faktury VAT.”
Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę brzmienia niniejszego wymagania poprzez
zmianę zapisu związanego z dokonaniem płatności faktury VAT przed przetestowaniem
aplikacji kadrowo – płacowej?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
Pytanie 6:
Zgodnie z OPZ (Załącznik nr 1a do SIWZ):
„2.3.5 System musi być przeznaczony wydajnościowo dla min. 50 użytkowników (system musi
stworzyć możliwość pracy przez min. 50 użytkowników, bez dokonywania w nim jakichkolwiek
zmian i modyfikacji). W momencie wdrożenia wymagana będzie dostawa licencji na 15
równocześnie pracujących użytkowników (oznacza to, że w aplikacji może być założonych
więcej niż 15 użytkowników, natomiast max. tylko 15 użytkowników może pracować
równocześnie) - nie dotyczy kont Administratorów oraz Inspektorów. Liczba kont o
uprawnieniach Administratorów oraz Inspektorów nie jest wliczana do liczby licencji dla kont
o uprawnieniach użytkownika. Liczba użytkowników oraz lokalizacji może ulec zwiększeniu w
przyszłości. Przepustowość pomiędzy lokalizacjami określona jest na ok. 100 Mbit/s.”
Z uwagi na różne modele licencjonowania bazy danych (na „użytkownika nazwanego”, na
„procesor” itp. - co ma istotne przełożenie na koszt licencji RDBMS) prosimy o podanie ilu
pracowników będzie korzystało z Systemu łącznie z Administratorami i Inspektorami (albo dla
ilu ogółem pracowników ma być zaprojektowany i dostarczony system), z podziałem na:
a)
Użytkowników,
b)
Administratorów,
c)
Inspektorów.
Odpowiedź:
Z Systemu łącznie z Administratorami i Inspektorami w momencie wdrożenia będzie korzystało
25 pracowników Zamawiającego.
Pytanie 7:
Prosimy o wyjaśnienie czy system będzie wykorzystywany w wielu samodzielnych
podmiotach prawnych (odrębny NIP, REGON, itp.) - a jeśli tak, prosimy
o wyspecyfikowanie wszystkich podmiotów prawnych objętych wdrożeniem wraz ze
wskazaniem liczby Użytkowników w poszczególnych podmiotach prawnych.
2
Odpowiedź:
System będzie wykorzystywany przez jeden podmiot prawny Biuro Ochrony Rządu.
Pytanie 8:
Zgodnie z OPZ (Załącznik nr 1a do SIWZ); str. 1:
„Na chwilę obecną niezbędne dane kadrowe i dane płacowe przetwarzane są w programach:
„PROSTA_C-BOR” oraz „PROSTA-BOR”, które są aplikacjami 16-bitowymi napisanymi pod
jednozadaniowy system operacyjny DOS.
Dostarczona aplikacja kadrowo-płacowa musi umożliwiać obsługę funkcjonariuszy
i pracowników Zamawiającego zarówno w zakresie wprowadzania wymaganych danych
kadrowych jak i płacowych, jednakże dotychczas przetwarzane dane w programach
„PROSTA_C-BOR” oraz „PROSTA-BOR” będą musiały zostać do niej zaimportowane
z zapewnieniem dostępu do przeniesionych danych historycznych.”
Prosimy o wyjaśnienie:
a)
jaki będzie zakres migracji z aplikacji „PROSTA_C-BOR” oraz „PROSTA-BOR”?
b)
jakie dane historyczne będą migrowane z aplikacji „PROSTA_C-BOR” oraz
„PROSTA-BOR”?
c)
czy Zamawiający dostarczy dane do migracji z aktualnie używanych systemów
w formacie CSV?
d)
czy dokumentacja techniczna opisująca struktury danych w aktualnie użytkowanych
systemach jest dostępna?
e)
czy posiadają Państwo wsparcie producentów aktualnego oprogramowania w celu
przygotowania danych do migracji?
Odpowiedź:
Wszystkie dotychczas przetwarzane dane w programach „PROSTA_C-BOR” oraz „PROSTABOR” będą musiały zostać przeniesione do nowego systemu z zapewnieniem dostępu do
przemigrowanych danych historycznych.” Zamawiający nie dostarczy danych do migracji
z aktualnie używanych systemów w formacie CSV. Zamawiający nie posiada dokumentacji
technicznej opisującej struktury danych w aktualnie użytkowanych systemach. Zamawiający nie
zapewni na potrzeby wykonania migracji danych z systemów PROSTA-BOR i PROSTA C_BOR
wsparcia ze strony autorów aplikacji lub osób znających logikę baz danych w w/w systemach.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Pytanie 9:
Prosimy o:
przedstawienie listy systemów, z jakimi ma się integrować zamawiane oprogramowanie
Kadrowo-Płacowe?
przedstawienie zakresu integracji Kadrowo-Płacowej z systemami eksploatowanymi przez
Zamawiającego?
przedstawienie technologii integracji udostępnianej przez integrowane systemy?
określenie kierunków przepływu/wymiany danych [np. dwukierunkowa integracja]?
wprowadzenie do SIWZ oraz wzoru Umowy zapewnienia Zamawiającego, że pozyska on we
własnym zakresie i na własny koszt wszelkie (umożliwiające przeprowadzenie integracji)
informacje i dane od producentów eksploatowanych systemów, z którymi ma nastąpić
integracja, a także zapewni na własny koszt wsparcie tych producentów wprzypadku
problemów z przeprowadzeniem integracji, jak również wsparcie przy procesie testowania
integracji.
przedstawienie zakresu czynności jakie ma zrealizować Wykonawca, aby można było uznać, że
spełnił on wymagania przedmiotu zamówienia w zakresie integracji?
3
Odpowiedź:
W wymaganiach technicznych i funkcjonalnych Aplikacji kadrowo-płacowej dla BOR,
Zamawiający określił tylko i wyłącznie integrację z Active Directory na potrzeby
uwierzytelniania użytkownika za pomocą nazwy użytkownika domenowego. Aplikacja może
jedynie odczytywać atrybuty obiektów z Active Directory.


Pytanie 10:
Zgodnie z OPZ (Załącznik nr 1a do SIWZ); str. 1:
„1.6 Wykonawca przeszkoli praktycznie z obsługi i administrowania aplikacją:
8 użytkowników aplikacji,
6 administratorów.”
Prosimy o wyjaśnienie czy na potrzeby szkoleń Zamawiający zapewni:
a) sale szkoleniowe?
b) stacje robocze dla uczestników szkoleń?
c) pozostałą infrastrukturę [rzutnik, sieć, itp.]?
Odpowiedź:
Na potrzeby szkoleń Zamawiający zapewni salę szkoleniową, stacje robocze dla uczestników
szkoleń oraz pozostałą infrastrukturę [rzutnik, sieć, itp.].
Pytanie 11:
Zgodnie z OPZ (Załącznik nr 1a do SIWZ); str. 2:
„Ponadto w ramach bezpłatnego serwisu i utrzymania Wykonawca, wraz z rozwojem systemów
operacyjnych, środowisk bazodanowych i usług informatycznych, zagwarantuje i zapewni
dostarczanie poprawek i aktualizacji umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie
dostarczonej aplikacji kadrowo-płacowej w sposób niepowodujący ograniczeń w dostępie do
danych wprowadzonych i przetwarzanych przez aplikację od momentu jej wdrożenia oraz do
zaimportowanych danych historycznych z programów „PROSTA_C-BOR” oraz „PROSTABOR”
Prosimy o wyjaśnienie czy oferta ma obejmować również w okresie bezpłatnego serwisu i
utrzymania wsparcie producenta systemu zarządzania bazą danych i producenta systemu
operacyjnego?
Odpowiedź:
W okresie bezpłatnego serwisu i utrzymania oferta ma obejmować wsparcie producenta
systemu zarządzania bazą danych i producenta systemu operacyjnego w czasie, w którym
producent wyżej wymienionych komponentów udostępnia takie wsparcie. Dziesięcioletni okres
bezpłatnego serwisu i utrzymania dotyczy dostarczanej aplikacji kadrowo-płacowej.
Pytanie 12:
Prosimy o wyjaśnienie jaki okres odnosi się do obowiązkowego bezpłatnego wsparcia
technicznego. Zgodnie z SIWZ jest to okres 36 miesięcy; str. 10 SIWZ:
„G - dodatkowe bezpłatne wsparcia techniczne aplikacji (po 36 miesiącach obowiązkowego
bezpłatnego wsparcia technicznego) - 5%, sposób oceny: maksymalizacja”
lub w formularzu ofertowym:
„Dodatkowe bezpłatne wsparcia techniczne aplikacji kadrowo – płacowej (po 36 miesiącach
obowiązkowego bezpłatnego wsparcia technicznego)”
natomiast wg OPZ [Załącznik nr 1a do SIWZ] jest wskazany okres 120 miesięcy na str. 1
4
„(…) oraz świadczenie bezpłatnego serwisu i utrzymania dostarczonej aplikacji kadrowopłacowej w okresie dziesięcioletnim”
lub w pkt. 1.4 [Załącznika nr 1a do SIWZ]: „1.4 Bezpłatny serwis i utrzymanie na
oprogramowanie mają być udzielone w okresie dziesięcioletnim od momentu uruchomienia
aplikacji w trybie „produkcyjnym”.
Odpowiedź:
Zamawiający rozróżnia:
a)
Bezpłatny serwis i utrzymanie na oprogramowanie, które mają być udzielone w okresie
dziesięcioletnim od momentu uruchomienia aplikacji w trybie „produkcyjnym”, gdzie
tworzenie przez Wykonawcę aktualizacji aplikacji wynikających ze zmian przepisów musi się
odbywać bez konieczności interwencji Zamawiającego w tym zakresie.
b)
Wsparcie techniczne, które może być dodatkowe bezpłatne brane jako kryterium przy
wyborze oferty, po 36 miesiącach obowiązkowego bezpłatnego wsparcia technicznego.
Przez wsparcie techniczne rozumie się:

Pomoc techniczną dla administratorów oraz wytypowanych użytkowników w formie
kontaktu telefonicznego i e-mailowego w godzinach pracy Zamawiającego przez osobę do
kontaktów wytypowaną po stronie Wykonawcy,

Zapewnienie wsparcia w sprawach bieżącego serwisu i aktualizacji oprogramowania
według potrzeb Zamawiającego z maksymalnie tygodniowym okresem reakcji,
Pytanie 13:
Zgodnie z Projektem Umowy (Załącznik nr 4 do wniosku), str. 1
„Termin wykonania przedmiotu zamówienia z instalacją, uruchomieniem, przekazaniem do
eksploatacji i szkoleniem personelu ustala się do 07.12. 2016r.”
Opierając się na naszym doświadczeniu w realizacji tego typu zamówień oraz z uwagi na
zakres przedmiotu zamówienia, zwracamy uwagę, że założony przez Zamawiającego termin
07.12.2016 na wdrożenie Systemu jest zbyt krótki. Przedstawiony przez Zamawiającego termin
realizacji jest w naszej ocenie bardzo trudny do dotrzymania, nawet w przypadku zastosowania
rozwiązania prekonfigurowanego. Elementem kluczowym procesu wdrożeniowego jest analiza
przedwdrożeniowa, w tym uzgodnienie specyfiki procesów Zamawiającego, uzgodnienie
danych podstawowych oraz ich konfiguracja w systemie. Do powyższych prac należy dodać
pracochłonność związaną z migracją danych z przejmowanych systemów, integracją, testami
oraz szkoleniami użytkowników końcowych i administratorów. Przy tak znaczącej ilości zadań
wdrożeniowych niezbędnych do realizacji projektu po obu stronach, Wykonawcy
i Zamawiającego, w naszej ocenie wdrożenie w terminie zakreślonym przez Zamawiającego
jest zadaniem bardzo trudnym do wykonania.
Prosimy zatem o wydłużenie terminu realizacji projektu do 28.02.2017.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
Pytanie 14:
Zgodnie z Zgodnie z OPZ (Załącznik nr 1a do SIWZ)
„1.2 Zamawiający musi mieć możliwość przetestowania aplikacji kadrowo-płacowej w zakresie
wszystkich wymagań funkcjonalnych przed zakupem.
5
Przez możliwość przetestowania aplikacji kadrowo-płacowej w zakresie wszystkich wymagań
funkcjonalnych przed zakupem, Zamawiający rozumie wykonanie testów aplikacji,
zakończonych protokołem odbioru, przed dokonaniem płatności faktury VAT.”
Prosimy o wyjaśnienie jaki maksymalny czas (w dniach) Zamawiający zakłada na samodzielne
testowanie aplikacji kadrowo-płacowej w zakresie wszystkich wymagań funkcjonalnych?
Odpowiedź:
Zamawiający przewiduje 30 dni na samodzielne testowanie aplikacji kadrowo-płacowej.
Pytanie 15:
Zgodnie z Zgodnie z OPZ (Załącznik nr 1a do SIWZ)
„2.2.1 System musi mieć możliwość działania w minimum dwóch połączonych lokalizacjach z
możliwością czasowej utraty komunikacji. Dla każdej lokalizacji przeznaczony jest minimum
jeden serwer. Aplikacja musi zapewniać możliwość podłączania nowych lokalizacji oraz
nowych serwerów. Użytkownik musi mieć możliwość pełnego dostępu do danych z każdej
lokalizacji. Pomiędzy serwerami musi zachodzić pełna replikacja wszystkich zasobów systemu
możliwa do skonfigurowania: może być realizowana okresowo - co zadany przez
Administratora okres czasu, lub wymuszana ręcznie - na żądanie. W przypadku awarii
połączenia pomiędzy lokalizacjami użytkownicy odłączonej lokalizacji muszą mieć możliwość
pełnej funkcjonalności systemu (dostęp do danych), natomiast po ponownym podłączeniu
odłączonej lokalizacji musi nastąpić synchronizacja danych pomiędzy serwerami.”
oraz
„1.2 Płyta główna.
Architektura płyty głównej musi być dedykowana dla zastosowanych procesorów gwarantując
prawidłowe i stabilne działanie zestawu serwerowego.
Płyta główna posiada opcję rozbudowy o drugi fizyczny procesor.”
Z uwagi na różne warunki licencjonowania bazy danych (uzależniające koszt RDBMS np. od
liczby procesorów) - prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć zwroty: „Aplikacja musi
zapewniać możliwość podłączania nowych lokalizacji oraz nowych serwerów” i „Płyta główna
posiada opcję rozbudowy o drugi fizyczny procesor”? Czy chodzi wyłącznie o potencjalną
możliwość?
Prosimy również o potwierdzenie, iż w przypadku rozbudowy Zamawiający poniesie koszty
upgrade’u wersji bazy danych do modelu obsługującego większą liczbę procesorów.
Odpowiedź:
W przytoczonych zapisach SIWZ chodzi wyłącznie o potencjalną możliwość instalacji drugiego
fizycznego procesora – płyta główna posiada gotowe gniazdo do instalacji dodatkowego
procesora. W przypadku rozbudowy serwera Zamawiający poniesie koszty upgrade’u wersji
bazy danych do modelu obsługującego większą liczbę procesorów.
Pytanie 16:
Zgodnie z Zgodnie z OPZ (Załącznik nr 1a do SIWZ)
„4.1 Aplikacja musi umożliwiać pracę użytkownikom w min. 2 trybach: 1. Tryb produkcyjny –
użytkownicy pracują na rzeczywistych danych 2. Tryb testowy – tryb, w którym wprowadzone
dane są kasowane według harmonogramu zadanego przez Administratora. Proces przełączania
pomiędzy trybami: produkcyjnym i testowym ma być dostępny z poziomu interfejsu użytkownika
i nie może być globalnie ustawiany dla całego systemu. Każdy użytkownik indywidualnie
decyduje kiedy i w jakim trybie pracuje. Tryb testowy musi posiadać pełną funkcjonalność
Trybu produkcyjnego i umożliwiać przetestowanie aplikacji w zakresie wszystkich wymagań
funkcjonalnych.”
6
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli w ramach
wdrożenia zostaną przygotowane procedury przygotowywania bazy testowej na podstawie
kopii bazy produkcyjnej (na podstawie tych procedur Administrator może w każdej chwili
przygotować kopię bazy produkcyjnej), a Użytkownik systemu podczas uruchomienia konsoli
startowej Systemu będzie mógł zdecydować czy loguje się do bazy testowej czy do bazy
produkcyjnej. W takim modelu każda kolejna kopia bazy testowej będzie mogła być
„nadpisywana” przez zaktualizowaną kopię bazy produkcyjnej. Taki model tworzenia
środowiska testowego gwarantuje Zamawiającemu, że użytkownik pracujący w trybie
testowym, nawet przez nieuwagę, nie spowoduje modyfikacji danych produkcyjnych.
Jeżeli zaproponowany model nie spełnia wymagań Zamawiającego prosimy o szersze
wyjaśnienie na czym ma polegać działanie w Trybie testowym, a w szczególności w jaki
sposób mają być odróżniane dane testowe od produkcyjnych. Prosimy również o zwrócenie
uwagi, że w ramach trybu testowego użytkownik może chcieć usuwać dane, a nie tylko je
wstawiać czy poprawiać. Prosimy o wyjaśnienie jak w takim przypadku należy zrealizować
funkcjonalność zgodnie z którą: „wprowadzone dane są kasowane według harmonogramu
zadanego przez Administratora”?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeżeli w ramach wdrożenia zostaną
przygotowane procedury przygotowywania bazy testowej na podstawie kopii bazy produkcyjnej
(na podstawie tych procedur Administrator może w każdej chwili przygotować kopię bazy
produkcyjnej), a Użytkownik systemu podczas uruchomienia konsoli startowej Systemu będzie
mógł zdecydować czy loguje się do bazy testowej czy do bazy produkcyjnej.
Pytanie 17:
Zgodnie z Zgodnie z OPZ (Załącznik nr 1a do SIWZ); str. 2
„W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do: (…)

Wdrożenia aplikacji w ramach użytkowanego akredytowanego
teleinformatycznego.”
systemu
Prosimy o uszczegółowienie w/w wymagania.
Odpowiedź:
Dane kadrowo-płacowe funkcjonariuszy i pracowników Zamawiającego przetwarzane są w
systemie teleinformatycznym posiadającym akredytację bezpieczeństwa teleinformatycznego do
przetwarzania informacji niejawnych do klauzuli „POUFNE” wydaną przez Agencję
Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W związku z powyższym niezbędnym będzie aby Wykonawca
przy realizacji zamówienia (w tym wdrożenia) posiadał Świadectwo Bezpieczeństwa
Przemysłowego odpowiedniego stopnia i wydane do klauzuli informacji niejawnych
„POUFNE” i inne niezbędne dokumenty, o których mowa w punkcie nr 6 SIWZ.
Pytanie 18:
Zgodnie z Zgodnie z OPZ (Załącznik nr 1a do SIWZ);
„2.5.1 Mechanizm autoryzacji musi jednoznacznie wskazywać, jakie operacje może wykonać
użytkownik. Autoryzacja działań użytkownika ostatecznie odbywa się przy próbie inicjalizacji
dostępu podmiotu do obiektu w systemie. Nadawanie uprawnień do operacji musi być
realizowane w oparciu o grupy uprawnień”
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli autoryzacja
odbywać się będzie w trakcie logowania do wszystkich obiektów bazodanowych i później
będzie ograniczana przez dostęp do formatek i funkcji formatek?
7
Odpowiedź:
Zamawiający nie uzna wymagania za spełnione, jeżeli autoryzacja odbywać się będzie
w trakcie logowania do wszystkich obiektów bazodanowych i później będzie ograniczana przez
dostęp do formatek i funkcji formatek.
Pytanie 19:
„II. Wymagania funkcjonalne, Wymagania funkcjonalne aplikacji
Dotyczy: 1.2 Procesy multiselektywne – jednoczesna operacja dla wielu odfiltrowanych
rekordów.”
Prosimy o wyjaśnienie czy wymaganie będzie spełnione, jeżeli system nie pozwoli na
jednoczesną operację dla odfiltrowanego rekordu dotyczącego zmiany tej samej danej w bazie
przez więcej niż jednego użytkownika, o czym system informowałby stosownym
komunikatem?
Odpowiedź:
Wymaganie będzie spełnione, jeżeli system nie pozwoli na jednoczesną operację dla
odfiltrowanego rekordu lub dla wielu odfiltrowanych rekordów dotyczących zmiany tej samej
danej w bazie przez więcej niż jednego użytkownika, o czym system informował będzie
stosownym komunikatem.
Pytanie 20:
„II. Wymagania funkcjonalne, Wymagania funkcjonalne aplikacji
Dotyczy: 1.3 Możliwość buforowania procesów w systemie, która umożliwia wydrukowanie
dokumentu i jego zatwierdzenie w systemie przez użytkownika o odpowiednio zdefiniowanych
uprawnieniach. Dodatkowo powinny być możliwe do konfiguracji różne ścieżki zatwierdzenia
dokumentu.
Przez możliwość buforowania procesów w systemie, Zamawiający rozumie możliwość
przygotowania operacji na danych, która do czasu jej zatwierdzenia nie zostanie wykonana
natomiast po zatwierdzeniu w systemie przez użytkownika o odpowiednio zdefiniowanych
uprawnieniach dokona zmian danych w systemie i umożliwi wydrukowanie dokumentu
dotyczącego tej operacji na danych, np. dodatkowej listy płac, zestawienia nagród itp.
Dodatkowo system powinien umożliwiać konfigurowanie różnych ścieżek zatwierdzenia
dokumentu.”
Prosimy o podanie „różnych ścieżek zatwierdzenia” w postaci zamkniętej listy możliwości.
Odpowiedź:
Przez możliwość buforowania procesów w systemie, Zamawiający rozumie możliwość
przygotowania operacji na danych która, do czasu jej zatwierdzenia nie zostanie wykonana
natomiast po zatwierdzeniu w systemie przez użytkownika o odpowiednio zdefiniowanych
uprawnieniach dokona zmian danych w systemie i umożliwi wydrukowanie dokumentu
dotyczącego tej operacji na danych, np. dodatkowej listy płac, zestawienia nagród itp.
Dodatkowo system powinien umożliwiać konfigurowanie różnych ścieżek zatwierdzenia
dokumentu.
Pytanie 21:
„II. Wymagania funkcjonalne, Wymagania funkcjonalne aplikacji
Dotyczy: 2.19 Zapewnienie importu danych z aktualnie użytkowanych programów
„PROSTA_C-BOR” oraz „PROSTA-BOR” wraz z kartami przychodów i kartami podatkowymi
oraz zapisami z notatników z możliwością ich wydrukowania. Zaimportowane dane
z programów „PROSTA_C-BOR” oraz „PROSTA-BOR” mają stanowić integralną część
nowej aplikacji z możliwością pełnego korzystania z zaimportowanych danych w celu bieżącej
8
obsługi funkcjonariuszy i pracowników BOR. Dane historyczne mają służyć, jako podstawa do
automatycznego naliczania:
- podstaw do zasiłków;
- wysługi lat;
- automatycznego sporządzania wszelkich wyrównań uposażeń i wynagrodzeń,
- nagród rocznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- wyliczania wszelkiego rodzaju zaświadczeń finansowych.
Zamawiający nie zapewni na potrzeby wykonania migracji danych z systemów PROSTA-BOR
i PROSTA C_BOR, wsparcia ze strony autorów aplikacji lub osób znających logikę baz danych
w w/w systemach.”
Prosimy o informacje, czy Zamawiający zapewni przynajmniej hasła dostępowe do części
administracyjnej ww. systemów z którym ma odbyć się migracja danych?
Odpowiedź:
Zgodnie z załącznikiem nr 1a pkt. 2.19 „II. Wymagania funkcjonalne, Wymagania
funkcjonalne aplikacji” - „Zamawiający nie zapewni na potrzeby wykonania migracji danych
z systemów PROSTA-BOR i PROSTA C_BOR, wsparcia ze strony autorów aplikacji lub osób
znających logikę baz danych w w/w systemach.”
Pytanie 22:
„II. Wymagania funkcjonalne, Wymagania funkcjonalne aplikacji
Dotyczy: 2.23 Archiwizowanie wszystkich zapisów wprowadzanych przez Użytkownika
z możliwością jego identyfikacji.
Pod pojęciem archiwizowanie wszystkich zapisów wprowadzanych przez Użytkownika
z możliwością jego identyfikacji, Zamawiający rozumie identyfikację Użytkownika
dokonującego zmiany w danych systemu oraz przechowywanie w systemie całej historii
wszystkich zapisów wprowadzanych przez Użytkownika od momentu uruchomienia systemu,
bez możliwości ich nadpisywania lub usunięcia.”
Prosimy o wyjaśnienie czy identyfikacja ma odbywać się na poziomie całego rekordu danych
czy ma dotyczyć poszczególnych pól? Czy wystarczające było przechowywanie informacji
o użytkowniku, który wprowadził po raz pierwszy rekord i informacji kto go ostatnio
modyfikował w raz z podaniem dodatkowo liczby modyfikacji pośrednich, bez wskazania
szczegółowego użytkownika? Podyktowane to byłoby ograniczeniem gromadzenia zbyt wielu
informacji na przestrzeni kolejnych lat funkcjonowania systemu.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w punkcie 2.23 i wyjaśnia:
Identyfikacja może odbywać się na poziomie poszczególnych pól z jednoczesną identyfikacją
modyfikowanego rekordu. Niewystarczające będzie przechowywanie informacji o użytkowniku,
który wprowadził po raz pierwszy rekord i informacji, kto go ostatnio modyfikował w raz
z podaniem dodatkowo liczby modyfikacji pośrednich, bez wskazania szczegółowego
użytkownika. Konieczne jest również przechowywanie informacji o modyfikacjach pośrednich
ze wskazaniem konkretnego użytkownika.
Pytanie 23:
„II. Wymagania funkcjonalne, Wymagania funkcjonalne aplikacji
Dotyczy: 2.25 Generowanie karty przychodów zawierającej dane ewidencyjne funkcjonariusza,
wszystkie wypłaty uposażenia z wyszczególnionymi jego składnikami oraz dodatkowe
9
należności w kwocie brutto i netto, w zadanym okresie z możliwością wydruku wraz
z notatnikiem.”
Prosimy o wyjaśnienie co oznacza „dodatkowe należności w kwocie brutto i netto, w zadanym
okresie z możliwością wydruku wraz z notatnikiem”? Czy netto rozumiane, jako kwota brutto
po potrąceniu wszystkich składników obowiązkowych typu podatek, składki ZUS z danej listy?
Jeżeli na danej liście będzie występowało kilka dodatkowych należności, to czy kwota netto ma
być wyliczana odrębnie do każdego składnika brutto? Co oznacza wraz z notatnikiem? Prosimy
o sprecyzowanie wymagania.
Odpowiedź:
Pod pojęciem” „dodatkowe należności w kwocie brutto i netto, w zadanym okresie
z możliwością wydruku wraz z notatnikiem” rozumiemy przedstawienie tych danych
w układzie tabelarycznym:
1.
l.p.
1
2
3
Karta przychodów za rok 2016
Imię i nazwisko Pesel:
Nr etatu
a) uposażenia
Miesiąc Uposażenie
/wynagrodzenie w
rozbiciu na
poszczególne
składniki w kwotach
brutto
Styczeń
luty
marzec
b) należności dodatkowe
l.p.
Miesiąc
Należności
dodatkowe np.
nagroda
uznaniowa,
Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne itp.
1
Styczeń
2
luty
Razem
brutto
-
Razem
brutto
Netto
Składki NFZ,
społeczne
Potracenia z
uposażenia
ROR
Kasa Uwagi:
Np. iloś
dni L4
Data sporządzenia
listy
Uwagi:
Wpisywan
e przez
operatora
c) Notatnik – przebieg służby funkcjonariusza/przebieg pracy pracownika prowadzony przez
operatora np. rodzaj stanowiska, data wyznaczenia na stanowisko, parametry uposażenia
(grupa uposażenia “U”);
rodzaj dodatków do uposażenia, data przyznania dodatku (od....do....), opis urlopów
związanych z rodzicielstwem itp.
OPIS
np. stanowisko, rodzaj Data
Data
Podstawa
Uwagi np.nr etatu,
dodatku;
przyznania
zabrania
prawna
grupa uposażenia
10
Pytanie 24:
„II. Wymagania funkcjonalne, Wymagania funkcjonalne aplikacji
Dotyczy: 2.38 Komunikat o przekroczeniu kolejnego progu podatkowego przy naliczaniu
uposażenia z nową wyższą stawką podatkową.”
Próg podatkowy zmienia się zawsze od następnego miesiąca po przekroczeniu odpowiedniego
przychodu. Kiedy system ma informować o przekroczeniu, od miesiąca, w którym zostaje
przekroczona granica dochodu czy na początku następnego miesiąca począwszy od pierwszej
listy w którym występują składniki opodatkowane i naliczane wg nowej stawki podatkowej?
Odpowiedź:
System powinien informować o przekroczeniu, od momentu, w którym zostaje przekroczona
granica dochodu, po to by poinformować pracownika o możliwości zablokowania podatku przy
kolejnej wypłacie uposażenia/wynagrodzenia.
Informacja:
Wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia są obowiązujące.
Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie - załącznik nr 2 do SIWZ, że posiada
Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego natomiast przed podpisaniem umowy, ma
obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentów zgodnie z pkt. 14 SIWZ ppkt. 3
„Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu aktualne Świadectwo
Bezpieczeństwa Przemysłowego minimum trzeciego stopnia o klauzuli „Poufne” oraz
poświadczenie bezpieczeństwa do przetwarzania informacji niejawnych do klauzuli co najmniej
„POUFNE” wraz z zaświadczeniami o odbytym szkoleniu z ochrony informacji niejawnych dla
wszystkich osób ujętych w wykazie osób Wykonawcy, które będą uczestniczyć w realizacji
zamówienia”.
Jednocześnie, działając w trybie art. 38 ust. 4 Ustawy ze względu na konieczność
zapoznania się z wyjaśnieniami treści SIWZ wynikającymi z pytań zadanych przez Oferentów,
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do godz. 10.00 dnia 10.08.2016 r. natomiast
otwarcie ofert nastąpi o godz. 11.00 dnia 10.08.2016 r.
Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania
i należy je uwzględnić w składanej ofercie.
11