Załącznik - BIP Mogilno

Transkrypt

Załącznik - BIP Mogilno
Załącznik
do Uchwały Nr XLIII/417/10
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 24 maca 2010 r.
PROGRAM
AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
DLA MIASTA I GMINY MOGILNO
NA LATA 2010-2013
SPIS TREŚCI:
I. Wstęp …………………………………………………………….….……str. 3
II. Cele Programu …………………………………………………………..
4
III. Kierunki działań …………………………………………………….….
5
IV. Lokalizacja ……………………………………………………….….…
5
V. Czas trwania PAL …………………………………………………...…..
5
VI. Odbiorcy Programu ……………………………………………….……
6
VII. Metody pracy …………………………………………………….……
6
VIII. Przewidywane efekty ………………………………………….……..
7
IX. Realizatorzy …………………………………………………………….
7
X. Finansowanie Programu …………………………………………………
7
XI. Monitoring i ewaluacja ……………………………………………..…..
8
2
I. WSTĘP
Program Aktywności Lokalnej, zwany dalej PAL, dla miasta i gminy Mogilno
na
lata 2010 – 2013, jest programem określającym zakres działań
w
obszarze
aktywizacji
lokalnej
mieszkańców.
PAL
wskazuje
na
problemy,
z którymi styka się społeczność lokalna. Określa ponadto kierunki działań, które mają
poprawić sytuację w tym zakresie.
PAL jest dokumentem służącym kształtowaniu warunków sprzyjających powstawaniu
więzi społecznych na terenie miasta i gminy Mogilno. Nawiązuje on do szeregu dokumentów
strategicznych, wśród których wyodrębnić można:
1) Strategię Lizbońską – do celów Strategii związanych z promowaniem integracji
społecznej należą m. in.: walka z postępującą marginalizacją społeczną oraz zwiększenie
roli partnerów społecznych1;
2) Strategię Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2007 –
2013, w której celami strategicznymi są:
a) osiągnięcie optymalnego poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym –
jako warunek konieczny stworzenia trwałych podstaw dla podmiotowej
aktywności obywateli i ich wspólnot w kształtowaniu rozwoju społecznego,
wzrostu gospodarczego i kultury politycznej,
b) ilościowy i jakościowy rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego jako
wyraz obiektywnej konieczności wzmocnienia organizacji pozarządowych,
integracji społecznej i podmiotów ekonomii społecznej oraz form i sposobów ich
funkcjonowania,
c) stworzenie podstaw funkcjonowania dobrego państwa – jako zwieńczający
konstrukcję społeczeństwa obywatelskiego rezultat działania zasad pomocniczości,
partycypacji, partnerstwa oraz dialogu obywatelskiego w relacji - sprawna
administracja publiczna – obywatele2.
3) Strategię
rozwoju
województwa
kujawsko
–
pomorskiego
na
lata
2007 – 2020. Struktura tegoż dokumentu opiera się na trzech priorytetowych obszarach
działań strategicznych:
1
Strategia Lizbońska. Droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Departament Analiz Ekonomicznych. Urząd
Komitetu Integracji Europejskiej, s. 11.
2
Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2007 – 2013, Ministerstwo Polityki
Społecznej, Warszawa 2005, s. 22.
3
a) rozwój nowoczesnej gospodarki,
b) unowocześnienie struktury funkcjonalno-przestrzennej regionu,
c) rozwój zasobów ludzkich3.
4)
Strategię
rozwiązywania
problemów
społecznych
na
terenie
miasta
i gminy Mogilno w latach 2007 – 2017.
Misją Miasta i Gminy Mogilno w zakresie polityki społecznej jest zapewnienie
mieszkańcom jak najlepszych warunków życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym. W celu realizacji misji wytypowano 6 obszarów
krytycznych odpowiadających grupom wymagającym wsparcia oraz jeden obszar ważny
dla ogółu mieszkańców. Są to:
a) rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym,
b) osoby starsze,
c) niepełnosprawni,
d) grupy społeczne zagrożone chorobą alkoholową i narkomanią,
e) dzieci i młodzież,
f) osoby bezdomne,
g) bezpieczeństwo publiczne4.
5) Ustawę o pomocy społecznej, w której wskazuje się, iż zadaniem pomocy społecznej
jest zapobieganie sytuacjom, o których mowa w art. 2 ust. 1, przez podejmowanie działań
zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze
środowiskiem5.
II. CELE PROGRAMU
Celem PAL jest kształtowanie demokratycznego ładu w środowisku lokalnym poprzez
aktywizowanie
lokalnej
społeczności,
ze
szczególnym
uwzględnieniem
środowisk
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Cele szczegółowe:
1) stworzenie warunków do powstania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej;
3
Strategia rozwoju województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2007 – 2020, Zarząd Województwa
Kujawsko – Pomorskiego, Toruń 2005, s. 26 – 45.
4
Strategia rozwiązywania problemów społecznych na terenie miasta i gminy Mogilno w latach 2007 – 2017,
s. 62.
5
Art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
4
2) aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) ograniczenie obszarów wykluczenia społecznego;
4) stworzenie płaszczyzny dialogu obywatelskiego;
5) zwiększenie wiedzy na temat potrzeb i problemów społeczności lokalnej;
6) prowadzenie działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, aktywizującym i
integracyjnym;
7) promowanie tradycji i uczestnictwa w życiu kulturalnym;
8) wypracowanie modelu działań środowiskowych opartych na współdziałaniu różnych
instytucji i organizacji.
III. KIERUNKI DZIAŁAŃ
Cele PAL realizowane będą poprzez podejmowanie następujących działań:
1) rozbudowanie świadczeń wspierających aktywność społeczności lokalnej;
2) wspieranie rozwoju różnych projektów aktywizujących
i integrujących społeczność lokalną;
3) wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych;
4) upowszechnianie kształcenia ustawicznego;
5) ułatwienie dostępu do poradnictwa i informacji;
6) zwiększenie aktywności lokalnych instytucji i organizacji oraz podejmowanie przez
nie współpracy na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów;
7) systematyczne badanie potrzeb mieszkańców;
8) wyrównywanie szans osób marginalizowanych m. in. osób długotrwale bezrobotnych.
IV. LOKALIZACJA
Program
Aktywności
Lokalnej
realizowany
będzie
na
terenie
miasta
i gminy Mogilno.
V. CZAS TRWANIA PAL
Program Aktywności Lokalnej dla miasta i gminy Mogilno na lata 2010 – 2013 jest
niezbędnym dokumentem do realizacji projektów systemowych przez Miejsko – Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
5
– Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie
aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej.
PAL
dla
miasta
i
gminy
Mogilno
realizowany
będzie
zgodnie
z harmonogramem przewidzianym w projekcie systemowym pt. ”Mój potencjał – moją
przyszłością”, realizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Mogilnie od roku 2010, w adekwatnej odpowiedzi na istniejące problemy społeczne na
terenie miasta i gminy Mogilno.
VI. ODBIORCY PROGRAMU
PAL skierowany jest dla mieszkańców miasta i gminy Mogilno, w tym:
1) osób i grup z konkretnego środowiska lub członków danej społeczności;
2) osób zagrożonych wykluczeniem oraz wykluczonych społecznie i ich otoczenia.
VII. METODY PRACY
W ramach Programu Aktywizacji Lokalnej przewiduje się zastosowanie:
1) środowiskowej pracy socjalnej
mającej
na celu pomoc
osobom i rodzinom
we wzmacnianiu i odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie
poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków
sprzyjających temu celowi;
2) instrumenty aktywnej integracji – szereg instrumentów z zakresu aktywizacji:
a) zawodowej,
b) edukacyjnej,
c) zdrowotnej,
d) społecznej,
3) działania o charakterze środowiskowym – jako inicjatyw integrujących,
obejmujących: badania, opracowania, analizy, edukację społeczną
i obywatelską, debaty i in.
6
VIII. PRZEWIDYWANE EFEKTY:
1) zdiagnozowanie potrzeb i problemów społeczności lokalnej;
2) stworzenie płaszczyzny sprzyjającej angażowaniu w życie lokalnej społeczności i
wykorzystywanie istniejących zasobów;
3) wzrost poczucia przynależności do lokalnej społeczności;
4) zmniejszenie patologii w rodzinach;
5) zapobieganie poczuciu bezradności i osamotnienia;
6) ochrona przed negatywnymi wpływami środowiska;
7) zmniejszenie występowania zachowań destruktywnych.
IX. REALIZATORZY:
1) Urząd Miejski w Mogilnie;
2) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie;
3) organizacje pozarządowe i kościelne;
4) Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie;
5) Straż Miejska w Mogilnie;
6) Mogileński Dom Kultury w Mogilnie;
7) placówki edukacyjne i szkoleniowe;
8) inne – wynikające z aktualnych potrzeb i zgodne z celami programu.
X. FINANSOWANIE PROGRAMU
Program finansowany będzie ze środków:
1) funduszy strukturalnych – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – w ramach projektu
systemowego pt. Mój potencjał – moją przyszłością, realizowanego przez Miejsko –
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie;
2) własnych budżetu samorządu terytorialnego;
3) budżetu państwa;
4) z innych źródeł zewnętrznych
7
XI. MONITORING I EWALUACJA
Monitoring i ewaluacja będą prowadzone na bieżąco przez realizatorów programu na
rzecz konkretnych grup społecznych lub społeczności lokalnych. Celem monitoringu będzie
obserwacja zaplanowanych działań. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności
między założeniami a rezultatami, na bieżąco będą dokonywane zmiany w przyjętych
założeniach lub metodach pracy.
Ponadto, corocznie będą przygotowywane sprawozdania z realizacji PAL w postaci
raportu końcowego opracowanego przez zespół realizatorów programu, który zostanie
przedstawiony Burmistrzowi Mogilna.
______________________________________
Niniejszy dokument został przygotowany przez:
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie
Mogilno, styczeń 2010 r.
8