Koordynator w zespole transplantacyjnym

Komentarze

Transkrypt

Koordynator w zespole transplantacyjnym
Koordynator w zespole transplantacyjnym
Iwona Podlińska
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
Organizacja zabiegu przeszczepienia narządu jest procedurą logistycznie bardzo złożoną.
Wymaga współdziałania wielu zespołów, których działania muszą być skoordynowane.
Stąd też koordynator transplantacyjny jest osobą niezbędną w procesie pozyskiwania i
przeszczepiania narządów. Rolą koordynatorów jest organizowanie, nadzorowanie,
koordynowanie i dokumentowanie całości złożonej, wielodyscyplinarnej i rozciągniętej w czasie
pracy zespołów transplantacyjnych. Szczególna rola przypada koordynatorom lokalnym,
działającym w szpitalach, gdzie istnieje możliwość identyfikacji i kwalifikacji potencjalnych,
zmarłych dawców, a więc możliwość pobrania narządów do przeszczepienia.
Pierwszym krajem, który na początku lat 80-tych XX w. wprowadził system oparty na
koordynatorach lokalnych była Hiszpania. To rozwiązanie przyniosło wiele korzyści m.in. w
postaci zwiększenia dostępu do transplantacji i skrócenia okresu oczekiwania na przeszczep.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie dysponuje 443 łóżkami w 23 oodziałach
szpitalnych. W lipcu 2010 r. W WSS w Olsztynie powstał Ośrodek Przeszczepiania Nerek,
a w czerwcu 2011 r. powołano Warmińsko-Mazurskie Biuro Koordynacyjno-Organizacyjne
ds.Transplantacji, które rozwinęło szerzeg działań w ramach Programu „Partnerstwo dla
Transplantacji” w województwie warmińsko-mazurskim W szpitalu działa 2 koordynatorów
szpitalnych ds. transplantacji – są to lekarze specjaliści z zakresu anestezjologii i intensywnej
terapii oraz 4 koordynatorów regionalnych ds. transplantacji, w tym 1 osoba na stałym etacie
oraz 3 osoby dyżurujące pod telefonem – są to pielęgniarki. Do zadań koordynatorów
szpitalnych należy całość procesu identyfikacji i kwalifikacji potencjalnych dawców narządów
wraz z opieką nad zmarłym dawcą. Koordynator regionalny koordynuje całość procesu
związanego z zabiegiem wszczepienia narządów (nerek). Ponadto do zadań koordynatorów
zarówno szpitalnych i regionalnych należy kształtowanie wizerunku transplantologii w
społeczeństwie i społeczności medycznej poprzez prowadzenie szkoleń i kampanii
promocyjnych oraz prowadzenie sprawozdawczości i statystyki.
Stała poprawa organizacji i jakości procedur związanych z całością działań związanych
z zabiegiem przeszczepiania narządów może przyczynić się do zwiększenia dostępności tej
metody leczenia dla chorych oczekujących na przeszczep, a także przyczynić się do poprawy
jakości przeszczepianych narządów.