SIWZ - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w

Transkrypt

SIWZ - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5
im. Św. Barbary w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1
Tel. (032) 36 82 428
Fax. (032) 36 82 012
Nr sprawy: WSS5/ EP/
252/ 2009
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dot.: przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyŜej 206 000,00 EURO
zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.
pt. „DOSTAWA IMPLANTÓW I ENDOPROTEZ”
KOD CPV: 33183100-7, 33184100-4
Sosnowiec, dn. ...............................
............................................
Zatwierdzam
1
SPIS TREŚCI
Rozdział I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Nazwa i adres Zamawiającego.
Obligatoryjne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji zamówienia.
Termin realizacji zamówienia.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie Wykonawca winien dostarczyć w celu
potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu.
Wykaz dokumentów jakich Ŝąda Zamawiający w celu potwierdzenia ,Ŝe oferowany
asortyment spełnia wymagania SIWZ.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania
się z Wykonawcami.
Wymagania dotyczące wadium.
Termin związania ofertą.
Opis sposobu przygotowania oferty.
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
Opis sposobu obliczenia ceny.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia.
Rozdział II
Wzory dokumentów oraz projekt umowy.
1. Formularz „Oferta”.
2. Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3. Projekt umowy.
4. Wzór wykazu dostaw.
5. Wzór pełnomocnictwa dla podmiotów składających ofertę wspólną.
Załączniki do SIWZ
Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy.
2
Rozdział I
1.
Nazwa i adres Zamawiającego
Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
Adres: Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
NIP: 644-287-67-26
REGON: 000296495.
Telefon: (032) 368-20-00
Fax: (032) 368-20-32
2.
Obligatoryjne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007 roku nr 223, poz. 1655z póź. zm.), zwanej w dalszej
treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia „ustawą”, oraz o właściwe
przepisy wykonawcze.
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
WSS5/EP/252/2009
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na w/w znak
oraz pełną nazwę przetargu.
Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (zwanej w dalszej treści SIWZ).
Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.
Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej SIWZ, przeznaczone są wyłącznie do
przygotowania oferty i w Ŝadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w inny sposób.
3.
Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa IMPLANTÓW I ENDOPROTEZ o kodzie CPV:
33183100-7, 33184100-4, 33184500-8
Zamówienie składa się z 65 części, z których kaŜdy stanowi oddzielny przedmiot
zamówienia:
ENDOPROTEZA DYSPLASTYCZNA STAWU BIODROWEGO
ENDOPROTEZA MINIMALNA STAWU BIODROWEGO
ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA PRZYNASADOWA
REWIZYJNA ENDOPROTEZA CEMENTOWA STAWU BIODROWEGO
ENDOPROTEZY PORESEKCYJNE
ENDOPROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA STAWU KOLANOWEGO
ENDOPROTEZA PÓŁWIĄZANA STAWU KOLANOWEGO
ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO ZE STABILIZACJĄ TYLNĄ
ENDOPROTEZA STAWU RZEPKOWO – KOLANOWEGO
ENDOPROTEZA STAWU RAMIENNEGO
ENDOPROTEZA STAWU ŁOKCIOWEGO
PANEWKOWY KOSZYK REWIZYJNY Z ZESTAWEM WKRĘTÓW
GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE BLOKOWANE GAMMA Z KOMPLETEM
13 ŚRUB BLOKUJĄCYCH I ŚRUBĄ SZYJKOWĄ
PŁYTY BLOKUJĄCO – KOMPRESYJNE DO ZESPOLENIA BLIśSZEJ
14 NASADY KOŚCI RAMIENNEJ z zestawem wkrętów
15 KABLE DO ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ TRZONU KOŚCI DŁUGICH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3
Sterylne, jednorazowe formy do wykonywania tymczasowych endoprotez
16 cementowych do zastosowania w przypadkach rewizyjnych
Jednorazowa, sterylna szczotka do czyszczenia powierzchni stawu biodrowego
17 przed wszczepieniem endoprotezy
18 Jednorazowy, sterylny system do płukania pulsacyjnego
19 FOLIA ANTYZROSTOWA
PŁYTKI DO ZAOPATRYWANIA ZŁAMAŃ KOŚCI RĘKI – MINI PŁYTKI
BLOKUJĄCO
KOMPRESYJNE
Z
ZESTAWEM
WKRĘTÓW
20 DOSTOSOWANYCH DO RODZAJU PŁYTEK
Gwoździe śródszpikowe tytanowe blokowane udowe wsteczne – lite i
21 kaniulowane z kompletem śrub blokujących i śrubą zaślepiającą
22 Płyty tytanowe do złamań przynasadowych kości udowej z kompletem wkrętów
dostosowanych do rodzaju płytek.
23 Płyty tytanowe do złamań przynasadowych kości piszczelowej z kompletem
wkrętów dostosowanych do rodzaju płytek
24 System do stabilizacji złamań kości udowej pod trzpieniem endoprotezy typu
Integracja
25 Cement kostny 40g i 20g bez antybiotyku w sterylnym opakowaniu
26 Cement kostny 40g z dwoma antybiotykami
27 Strzykawka do podawania cementu kostnego
28 Stabilizator zewnętrzny do rekonstrukcji wydłuŜeń kończyny dolnej
29 Ruchoma proteza dysku szyjnego
30 Stabilizatory transpedikularne krótkoodcinkowe do stabilizacji złamań odcinka
piersiowo – lędźwiowego kręgosłupa
31 Zestaw do stabilizacji przedniej jedno i wielosegmentowej odcinka piersiowo –
lędźwiowego kręgosłupa w przebiegu złamań i nowotworów
32 Linki (kable) tytanowe do stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa
33 Ruchoma proteza dysku lędźwiowego
34 Protezy tytanowe trzonów kręgowych odcinka piersiowo – lędźwiowego
35 Zestaw tytanowych wszczepów do segmentarnej zmodyfikowanej metody
Wisconsin w skoliozach z resekcją garbu Ŝebrowego
36 Stabilizatory transpedicularne do stabilizacji kręgozmyków
37 Zestaw do małoinwazyjnej, przezskórnej stabilizacji transpedikularnej odcinka
piersiowo – lędźwiowego kręgosłupa
38 Proteza jądra miaŜdŜystego
39 Zestaw do przezskórnego, przenasadowego uzupełnienia ubytku masy kostnej
trzonu kręgowego cementem w przypadkach złamań patologicznych i
nowotworów
40 Zestaw do cementowania plastycznego
41 Stabilizatory do jedno i wielosegmentowej stabilizacji odcinka szczytowo –
potylicznego i szyjnego kręgosłupa
42 System do tylnej stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa
43 Stabilizator długoodcinkowy do leczenia nowotworów odcinka piersiowo –
lędźwiowego kręgosłupa
44 System do tylnej stabilizacji i korekcji złoŜonych zniekształceń kręgosłupa
45 System do stabilizacji i korekcji skolioz dwułukowych z dostępu tylnego
46 Zestaw do poszerzania przestrzeni międzytrzonowej z dostępu typu TLIF
(transforaminal lumbar interbody fusion)
47 System do stabilizacji przeznasadowej kręgosłupa dostosowany do kości
zmienionej osteoporotycznie oparty na śrubach perforowanych
48 Płynny wchłanialny substytut kostny do przezskórnego wypełniania ubytków
kostnych
49 Zestaw do kyphoplastyki balonowej i stabilizacji odcinka piersiowo –
lędźwiowego w złamaniach i nowotworach kręgosłupa
50 Grawitacyjny system separacji czynników wzrostu
51 Płyty do stabilizacji przedniej jedno lub wielosegmentowej odcinka szyjnego
kręgosłupa
4
52 Implanty do tylnej stabilizacji odcinka piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa u
chorych z zaawansowaną osteoporozą
53 Stabilizacja
transpedikularna
odcinka
piersiowolędźwiowego
–
długoodcinkowa, materiał TYTAN
54 Stabilizatory międzywyrostkowe
55 Stabilizatory międzywyrostkowe
56 Spacery do operacji typu discectomia odcinka szyjnego wraz z wypełniaczem
57 System do laminoplastyki w odcinku szyjnym kręgosłupa
58 STABILIZACJA MIĘDZYTRZONOWA ODCINKA LĘDŹWIOWEGO
CZOPAMI WIELOKĄTNYMI PLIF
59 STABILIZACJA
MIĘDZYTRZONOWA
(PLIF)
KLATKI
MIĘDZYTRZONOWE ODCINKA LĘDŹWIOWEGO, TYTAN – OPTINUM,
STERYLNE
60 Implant międzywyrostkowy z PEEK (+tytan), sterylny
61 Stabilizacja szczytowo – potyliczna – materiał tytan
62 Stabilizacja międzytrzonowa odcinka szyjnego kręgosłupa
63 Implanty do więzadła krzyŜowego przedniego stawu kolanowego
64 Implanty do rekonstrukcji więzadła krzyŜowego przedniego metodą
dwupęczkową
65 Implanty do szycia łękotki
Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ –
Formularz asortymentowo-cenowy.
4.
Termin realizacji zamówienia
Realizacja przedmiotu zamówienia: maksymalnie 5 dni od daty złoŜenia zamówienia
cząstkowego.
Miejsce dostawy: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu,
ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
5.
Opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
- wnieśli wadium, o którym mowa w punkcie 9 niniejszej specyfikacji.
- posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności ,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia, pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia.
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie
oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń zawartych w ofercie, przy zastosowaniu zasady
„spełnia/nie spełnia”. Wykonawca musi wykazać spełnienie kaŜdego z warunków. Niespełnienie
któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy.
6.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej
działalności, Zamawiający Ŝąda złoŜenia:
5
oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 do 3 ustawy oraz
1. o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, o treści zgodnej ze wzorem,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9
zamieszczonym w Rozdziale II, pkt. 2 niniejszej SIWZ,
aktualnego
odpisu
z
właściwego
Rejestru
albo
aktualnego
zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
aktualnego
zaświadczenia
właściwego
Naczelnika
Urzędu
Skarbowego
oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organuwystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŜne zaświadczenie
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie
określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt.9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,
koncesje, zezwolenie lub licencję lub oświadczenie Wykonawcy, Ŝe ustawy nie nakładają
obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej
w zakresie objętym zamówieniem publicznym
W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Zamawiający Ŝąda złoŜenia wykazu, o treści zgodnej ze wzorem zamieszczonym w Rozdziale
II, pkt 4 niniejszej SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia
oraz dokumentów potwierdzających, Ŝe te dostawy zostały wykonane naleŜycie.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaŜe wykonanie 3 dostaw
odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia (odpowiednio do
pakietu, na który Wykonawca złoŜy ofertę).
W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający Ŝąda złoŜenia informacji
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym Wykonawca posiada
rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej
lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia jeśli ten wykaŜe się posiadaniem środków
finansowych lub zdolnością kredytową w wysokości co najmniej 30 000,00 zł.
JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w punktach: 6. 2 i 6.3, składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzające odpowiednio, Ŝe:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłoŜenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organuwystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie- wystawione nie wcześniej
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6
JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4 i 6.5 zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem
10 sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego
(do oferty naleŜy dołączyć prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo). W
11
przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złoŜonej przez Wykonawców występujących
wspólnie zobowiązani będą najpóźniej przez dniem zawarcia umowy, do przedłoŜenia
Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę.
7.
W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ, Zamawiający Ŝąda
przedstawienia:
materiałów ( np. katalogów, specyfikacji technicznych, opisów merytorycznych itp.)
zawierających
informacje o parametrach, cechach techniczno – uŜytkowych
1. i charakterystyce oferowanych wyrobów dla potwierdzenia i udokumentowania spełniania
wymagań Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia określonych w SIWZ – dotyczy
wszystkich pakietów.
dokumentów dopuszczające zgodne z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych
2. Dz.U. 93 z 2004r. poz. 896, według zapisów umieszczonych w formularzu asortymentowocenowym pod kaŜdym pakietem – dotyczy wszystkich pakietów.
3. Oświadczenia Wykonawcy o klasie wyrobu – dotyczy wszystkich wyrobów.
8.
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami
1.
Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zapytania, informacje, zawiadomienia itp.
Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej.
Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą faksu nr (48 32) 368-20-12 Za
2 termin wpływu uwaŜa się termin, w którym Zamawiający mógł zapoznać się z treścią
korespondencji.
Ze
strony
Zamawiającego
osobą
uprawnioną
do
porozumiewania
3 z Wykonawcami jest:
mgr Mariola Kochańska – tel. +48/ 0-32- 368-24-49 w godz. 8:00 -14:30
4 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania Wykonawców.
9.
się
Wymagania dotyczące wadium
1
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokościach:
WADIA
Nr pakietu
1
2
3
Nazwa
ENDOPROTEZA DYSPLASTYCZNA STAWU BIODROWEGO
ENDOPROTEZA MINIMALNA STAWU BIODROWEGO
ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA PRZYNASADOWA
REWIZYJNA
ENDOPROTEZA
CEMENTOWA
STAWU
4 BIODROWEGO
5 ENDOPROTEZY PORESEKCYJNE
ENDOPROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA STAWU
6 KOLANOWEGO
Kwota wadium
1 903,21 zł
3 359,71 zł
5 671,00 zł
3 060,20 zł
11 324,43 zł
1 344,16 zł
7
7 ENDOPROTEZA PÓŁWIĄZANA STAWU KOLANOWEGO
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO ZE STABILIZACJĄ
TYLNĄ
ENDOPROTEZA STAWU RZEPKOWO – KOLANOWEGO
ENDOPROTEZA STAWU RAMIENNEGO
ENDOPROTEZA STAWU ŁOKCIOWEGO
PANEWKOWY KOSZYK REWIZYJNY Z ZESTAWEM
WKRĘTÓW
GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE BLOKOWANE GAMMA Z
KOMPLETEM ŚRUB BLOKUJĄCYCH I ŚRUBĄ SZYJKOWĄ
PŁYTY BLOKUJĄCO – KOMPRESYJNE DO ZESPOLENIA
BLIśSZEJ NASADY KOŚCI RAMIENNEJ z zestawem wkrętów
KABLE DO ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ TRZONU KOŚCI DŁUGICH
Sterylne, jednorazowe formy do wykonywania tymczasowych
endoprotez cementowych do zastosowania w przypadkach
rewizyjnych
Jednorazowa, sterylna szczotka do czyszczenia powierzchni stawu
biodrowego przed wszczepieniem endoprotezy
Jednorazowy, sterylny system do płukania pulsacyjnego
FOLIA ANTYZROSTOWA
PŁYTKI DO ZAOPATRYWANIA ZŁAMAŃ KOŚCI RĘKI –
MINI PŁYTKI BLOKUJĄCO KOMPRESYJNE Z ZESTAWEM
WKRĘTÓW DOSTOSOWANYCH DO RODZAJU PŁYTEK
Gwoździe śródszpikowe tytanowe blokowane udowe wsteczne – lite
i kaniulowane z kompletem śrub blokujących i śrubą zaślepiającą
Płyty tytanowe do złamań przynasadowych kości udowej z
kompletem wkrętów dostosowanych do rodzaju płytek.
Płyty tytanowe do złamań przynasadowych kości piszczelowej z
kompletem wkrętów dostosowanych do rodzaju płytek
System do stabilizacji złamań kości udowej pod trzpieniem
endoprotezy typu Integracja
Cement kostny 40g i 20g bez antybiotyku w sterylnym opakowaniu
Cement kostny 40g z dwoma antybiotykami
Strzykawka do podawania cementu kostnego
Stabilizator zewnętrzny do rekonstrukcji wydłuŜeń kończyny dolnej
Ruchoma proteza dysku szyjnego
Stabilizatory transpedikularne krótkoodcinkowe do stabilizacji
złamań odcinka piersiowo – lędźwiowego kręgosłupa
Zestaw do stabilizacji przedniej jedno i wielosegmentowej odcinka
piersiowo – lędźwiowego kręgosłupa w przebiegu złamań i
nowotworów
Linki (kable) tytanowe do stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa
Ruchoma proteza dysku lędźwiowego
Protezy tytanowe trzonów kręgowych odcinka piersiowo –
lędźwiowego
Zestaw tytanowych wszczepów do segmentarnej zmodyfikowanej
metody Wisconsin w skoliozach z resekcją garbu Ŝebrowego
Stabilizatory transpedicularne do stabilizacji kręgozmyków
Zestaw
do
małoinwazyjnej,
przezskórnej
stabilizacji
transpedikularnej odcinka piersiowo – lędźwiowego kręgosłupa
Proteza jądra miaŜdŜystego
Zestaw do przezskórnego, przenasadowego uzupełnienia ubytku
masy kostnej trzonu kręgowego cementem w przypadkach złamań
patologicznych i nowotworów
Zestaw do cementowania plastycznego
Stabilizatory do jedno i wielosegmentowej stabilizacji odcinka
szczytowo – potylicznego i szyjnego kręgosłupa
2 939,97 zł
1 241,20 zł
612,04 zł
2 205,09 zł
778,96 zł
1 540,80 zł
949,90 zł
541,05 zł
83,20 zł
228,74 zł
444,91 zł
833,19 zł
87,63 zł
601,84 zł
414,86 zł
838,20 zł
1 112,61 zł
324,72 zł
1 947,40 zł
470,80 zł
519,68 zł
1 642,88 zł
6 709,44 zł
1 787,22 zł
779,19 zł
260,81 zł
384,48 zł
967,68 zł
508,46 zł
1 357,62 zł
5 315,76 zł
6 567,66 zł
1 626,40 zł
1 605,00 zł
958,72 zł
8
42 System do tylnej stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa
43 Stabilizator długoodcinkowy do leczenia nowotworów odcinka
787,52 zł
2 487,75 zł
piersiowo – lędźwiowego kręgosłupa
44 System do tylnej stabilizacji i korekcji złoŜonych zniekształceń
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
kręgosłupa
System do stabilizacji i korekcji skolioz dwułukowych z dostępu
tylnego
Zestaw do poszerzania przestrzeni międzytrzonowej z dostępu typu
TLIF (transforaminal lumbar interbody fusion)
System do stabilizacji przeznasadowej kręgosłupa dostosowany do
kości zmienionej osteoporotycznie oparty na śrubach perforowanych
Płynny wchłanialny substytut kostny do przezskórnego wypełniania
ubytków kostnych
Zestaw do kyphoplastyki balonowej i stabilizacji odcinka piersiowo
– lędźwiowego w złamaniach i nowotworach kręgosłupa
Grawitacyjny system separacji czynników wzrostu
Płyty do stabilizacji przedniej jedno lub wielosegmentowej odcinka
szyjnego kręgosłupa
Implanty do tylnej stabilizacji odcinka piersiowego i lędźwiowego
kręgosłupa u chorych z zaawansowaną osteoporozą
Stabilizacja transpedikularna odcinka piersiowo- lędźwiowego –
długoodcinkowa, materiał TYTAN
Stabilizatory międzywyrostkowe cz1.
Stabilizatory międzywyrostkowe cz.2.
Spacery do operacji typu discectomia odcinka szyjnego wraz z
wypełniaczem
System do laminoplastyki w odcinku szyjnym kręgosłupa
STABILIZACJA
MIĘDZYTRZONOWA
ODCINKA
LĘDŹWIOWEGO CZOPAMI WIELOKĄTNYMI PLIF
STABILIZACJA
MIĘDZYTRZONOWA
(PLIF)
KLATKI
MIĘDZYTRZONOWE ODCINKA LĘDŹWIOWEGO, TYTAN –
OPTINUM, STERYLNE
Implant międzywyrostkowy z PEEK (+tytan), sterylny
Stabilizacja szczytowo – potyliczna – materiał tytan
Stabilizacja międzytrzonowa odcinka szyjnego kręgosłupa
Implanty do więzadła krzyŜowego przedniego stawu kolanowego
Implanty do rekonstrukcji więzadła krzyŜowego przedniego metodą
dwupęczkową
Implanty do szycia łękotki
4 397,70 zł
3 140,32 zł
256,80 zł
1 249,76 zl
642,00 zł
3 852,00 zł
5 392,80 zł
640,00 zł
3 081,60 zł
6 805,20 zł
6 741,00 zł
4 365,60 zł
1 692,00 zł
4 560,00 zł
2 118,60 zł
3 179,99 zł
2 800,00 zł
941,60 zł
2 800,00 zł
4 314,24 zł
3 081,60 zł
65
1 391,00 zł
Wadium naleŜy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:
Alior Bank konto depozytowe nr 09 2490 0005 0000 4600 3993 1187 z oznaczeniem:
2. Przetarg pt. „Dostawa implantów i endoprotez”. Nr sprawy WSS5/EP/252/2009”. Środki
pienięŜne z tytułu wadium winny wpłynąć na konto Zamawiającego do dnia 22.10.2009 r. do
godz. 0830. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się moment uznania konta.
Wadium moŜe być wnoszone takŜe w formie:
- poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
3. z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym,
- gwarancji bankowych,
- gwarancji ubezpieczeniowych
10.
Termin związania ofertą.
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni kalendarzowych, przyjmując za
pierwszy dzień związania ofertą, dzień w którym upłynął termin składania ofert.
11.
Opis sposobu przygotowania oferty.
9
1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami SIWZ.
Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi
w niniejszej SIWZ na dowolne części zamówienia lub na całość.
Formularz „OFERTA” naleŜy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ.
W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy,
Zamawiający zaleca wpisanie : „nie dotyczy”.
Ofertę naleŜy sporządzić czytelnie, w języku polskim w formie pisemnej.
Wszystkie dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku gdy złoŜona kopia dokumentu będzie
nieczytelna lub budzić będzie wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający moŜe Ŝądać
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
Oferta, a takŜe wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby
upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy. KaŜda strona oferty powinna być podpisana
przez osobę podpisującą ofertę. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką.
Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych naleŜy dostarczyć wraz
z tłumaczeniem na język polski, winny być takŜe poświadczone przez Wykonawcę.
Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną
całość. Wszystkie strony naleŜy połączyć z sobą w sposób trwały (zszyć, spiąć, zbindować).
Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być podpisane przez osoby
wskazane w pkt.10.5. Brak podpisu powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003r. Nr 153, poz. 1503
z późn. zm.), Wykonawca winien wraz z uzasadnieniem, w sposób nie budzący wątpliwości,
zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być
umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej
kopercie, oznaczonej klauzulą o treści:
„DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11
ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003r. Nr 153,
poz. 1503 z późn. zm.)”.
Strony naleŜy ponumerować w taki sposób, aby umoŜliwić ich dopasowanie do kolejności stron
pozostałej części oferty (naleŜy zachować ciągłość numeracji stron).
2.
Kilka podmiotów moŜe złoŜyć ofertę wspólną, w tym przypadku muszą spełnić następujące
warunki:
- podmioty występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, przy czym pełnomocnictwo musi być
podpisane przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych uczestników wspólnego
przedsięwzięcia; wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą
występującym jako pełnomocnik pozostałych; wniesione wadium musi wyraźnie wskazywać na
wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę; pełnomocnictwo winno być udzielone
zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Rozdziałem II punkt 5 SIWZ oraz załączone do oferty,
- kaŜdy z podmiotów musi oświadczyć, Ŝe nie podlega wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Rozdziale II, punkcie 2 SIWZ,
- podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienaleŜyte wykonanie zobowiązania,
10
3. Ofertę naleŜy umieścić w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie oznaczonej w następujący
sposób :
Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
……………………………………………………….
Nazwa Wykonawcy
......................................................................................
Adres Wykonawcy
Przetarg nieograniczony nr WSS5/EP/252/2009 pt. „Dostawa implantów i endoprotez”.
Ofertę złoŜono na pakiety oznaczone numerami (wpisać numery pakietów,
których oferta dotyczy): ..............................................................................................
„Nie otwierać przed: 22.10.2009 roku, godz. 1000”
Koperta winna być oznaczona w sposób zapobiegający przypadkowemu, przedwczesnemu
otwarciu oferty.
4. Wycofanie oferty lub jej zmiany:
Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany do złoŜonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem,
Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty
przed upływem terminu składania ofert; koperty oznaczone napisem „wycofanie” zostaną
odczytane w pierwszej kolejności i nie będą otwierane; powiadomienie o wprowadzeniu zmian
musi być złoŜone na takich samych zasadach jak składana oferta – w zamkniętej kopercie
odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”; koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną
otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu
poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.
12.
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty
naleŜy złoŜyć w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im.
św. Barbary w Sosnowcu, ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec , Kancelaria pokój nr D-1-1
do dnia 22.10.2009 r. do godz. 0900.
Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.
Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 22.10.2009r. o godzinie 1000
w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary,
w Dziale Zamówień Publicznych, pokój B-1-3.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwa (firma) oraz adres
(siedziba) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a takŜe cena (wartość) oferty (brutto) i
termin wykonania zamówienia.
11
13.
Opis sposobu obliczenia ceny
Wykonawca poda cenę ofertową na Formularzu „OFERTA” (wg wzoru Oferty).
Cena ofertowa winna być wyliczona w sposób zamieszczony w Formularzach asortymentowocenowych (wg wzoru).
Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę winny zawierać:
- wszystkie koszty związane z dostawą, ubezpieczeniem, opakowaniem, itp.;
- wszystkie podatki, cła, opłaty i inne ewentualne obciąŜenia związane z realizacją
zamówienia, z wyłączeniem podatku VAT;
- koszt transportu do Zamawiającego.
Ceny jednostkowe, cenę łączną, podatek VAT naleŜy podać do dwóch miejsc po przecinku.
Cena ma być wyraŜona w złotych polskich (PLN).
Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia wzajemnych rozliczeń w walutach obcych.
14.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniŜszych kryteriów i sposobu dokonania oceny.
Wartość punktacji oferty zostanie wyliczona zgodnie z wzorem:
NajniŜsza cena
Ilość punktów =
x100
Cena oferty badanej
Wybór najkorzystniejszej oferty dokonywany będzie oddzielnie w odniesieniu do kaŜdego
pakietu. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą ilość
punktów.
15.
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, której
projekt zawiera punkt 3 Rozdziału II SIWZ.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niŜ
10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty ( z zastrzeŜeniem okoliczności
o których mowa w art.93, ust.1a ustawy), nie później jednak niŜ przed upływem terminu
związania ofertą, z zastrzeŜeniem pkt.10, chyba, Ŝe zajdą przesłanki określone w art. 182
ustawy.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe zostać zawarta po upływie terminu związania
ofertą, jeŜeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informację o wyborze ofert przed upływem
terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach
określonych w złoŜonej ofercie.
W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 93 ustawy, Zamawiający uniewaŜni
postępowanie o udzielenie zamówienia
Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dodatkowe postanowienia SIWZ
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia
dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom.
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na kaŜdy pakiet oddzielnie zgodnie ze
wzorem formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1,
pkt. 7 ustawy Pzp.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia
W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w Dziale VI, Rozdział 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
12
Rozdział II
Wzory dokumentów oraz projekt umowy.
1. FORMULARZ OFERTA.
WSS5/EP/252/2009
Dostawa implantów i endoprotez.
Nazwa Wykonawcy...............................................
Adres......................................................................
Tel..........................................................................
Fax.........................................................................
NIP - …………………………………………….
Regon……………………………………………
FORMULARZ OFERTA
1. Zgodnie z ogłoszonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego pt. „DOSTAWA IMPLANTÓW I ENDOPROTEZ” składamy ofertę na
wykonanie zamówienia za kwotę:
Pakiet nr 1
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 2
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 3
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 4
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
13
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 5
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 6
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 7
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 8
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 9
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 10
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 11
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
14
Pakiet nr 12
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 13
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 14
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 15
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 16
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 17
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 18
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 19
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
15
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 20
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 21
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 22
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 23
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 24
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 25
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 26
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
16
Pakiet nr 27
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 28
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 29
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 30
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 31
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 32
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 33
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 34
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
17
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 35
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 36
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 37
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 38
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 39
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 40
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 41
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 42
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
18
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 43
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 44
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 45
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 46
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 47
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 48
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 49
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
19
Pakiet nr 50
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 51
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 52
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 53
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 54
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 55
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 56
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 57
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
20
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 58
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 59
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 60
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 61
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 62
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 63
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
Pakiet nr 64
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
21
Pakiet nr 65
Wartość netto ……………………..............................
Słownie:…………………………………….
Wartość z podatkiem ……………………..................
Słownie:…………………………………….
2. Oświadczamy, Ŝe dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie
od dnia złoŜenia zamówienia cząstkowego.
...... (max 5 dni) licząc
3. Oświadczamy, iŜ wszystkie dokumenty w ofercie są zgodne z aktualnym stanem prawnym.
4. Oświadczamy, iŜ zapoznaliśmy się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w tym z treścią
istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy i nie wnosimy
do nich zastrzeŜeń.
5. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji tj. 60 dni od upływu
terminu składania ofert.
6. Oświadczamy, Ŝe uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty .
7. Oświadczamy, Ŝe nie zamierzamy / zamierzamy* powierzyć podWykonawcy wykonanie części
zamówienia w zakresie………………………………………………………………………………….
* - niewłaściwe skreślić
8. Oświadczamy, iŜ w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i
realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta
nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art.89 ust.1 pkt.3 ustawy Prawo zamówień
publicznych ( Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) i art. 5-17 ustawy O zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1996 r.nr 47, poz.211 z późn. zmianami).
9. Osobą upowaŜnioną do podpisania umowy jest ...................................................................(imię i nazwisko),
..............................................................................( stanowisko).
10.Osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy będzie
........................................................( imię i nazwisko),
tel. kontaktowy...............................................................
11. ZłoŜona oferta zawiera ................... (podać ilość) ponumerowanych stron.
12. Wszelkie informacje, zawiadomienia, wnioski prosimy kierować na nr faxu :…………………….
.....................................................
Podpis Wykonawcy
22
2.
Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
WSS5/EP/252/2009
…………………………………
pieczęć Wykonawcy
OŚWIADCZENIE
W związku z przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pt.” DOSTAWA IMPLANTÓW I ENDOPROTEZ”, zgodnie z art.22 ust. 1 pkt 1-4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655
z późn. zm.) oświadczamy Ŝe:
1.
posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2.
posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia / przedstawiamy, pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia ……..str oferty*
3.
znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4.
nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2
ustawy Prawo zamówień publicznych.
…………………………….
Podpis Wykonawcy
23
3.
Projekt umowy.
Umowa Dostawy
(projekt)
WSS5/EP/252/2009
zawarta w Sosnowcu dnia ……………r. pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary
41-200 Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000003544,
reprezentowanym przez
…………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
firmą …………………………………………………………………..…………………….
zarejestrowaną w ………………………………………………………., nr KRS …………., reprezentowaną
przez :
1. ………………………………………..
2. ………………………………………..
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”
§1
PODSTAWA ZAWARCIA
1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z
dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ) Zamawiający zleca a
Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia w asortymencie i cenach podanych w § 2
niniejszej umowy.
2. Umowa nie jest dotknięta wadami, o których mowa w art. 17 i 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§2
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego implantów i
endoprotez dla oddziału ortopedii/neurochirurgii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej umowy w zakresie pakietu/pakietów nr ………………., zgodnie ze złoŜoną
przez Wykonawcę ofertą przetargową w postępowaniu nr WSS5/EP/252/2009 w trybie przetargu
nieograniczonego .
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzaleŜnionych od rzeczywistych
potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od
umowy nawet w części.
24
§3
WARUNKI DOSTAWY
1. Dostawy częściowe realizowane będą sukcesywnie w oparciu o pisemne zamówienia zwane dalej
zamówieniami częściowymi określające ilość oraz asortyment, przesłane faxem do Wykonawcy pod nr
…………………... Zamawiający wymaga, aby kaŜdorazowo Wykonawca faxem zwrotnym potwierdził
otrzymanie zamówienia częściowego.
2. Miejscem dostawy jest: Magazyn Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im św. Barbary w
Sosnowcu, ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
3. Dla uznania waŜności, zamówienie częściowe kaŜdorazowo musi być opatrzone podpisem
i pieczęcią Dyrektora lub osoby upowaŜnionej tj. ………………………………………………..
4. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do dni…. od daty otrzymania zamówienia
częściowego dostarczyć całość asortymentu ujętego w zamówieniu częściowym w jednorazowej dostawie.
Nie zrealizowanie pojedynczej pozycji z zamówienia częściowego traktowane będzie jako zwłoka w
realizacji całego zamówienia częściowego.
5. Wykonawca gwarantuje udostępnienie Zamawiającemu zestawu narzędzi (instrumentarium) do zakładania
implantów i endoprotez z dostawą do 7 dni od daty zawarcia umowy, oraz wymianę lub naprawę zuŜytych
lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi.
6. Wykonawca zobowiązany jest do stworzenia w siedzibie Zamawiającego na Bloku Operacyjnym Oddziału
Ortopedii / Neurochirurgii depozytów zawierających podstawowy asortyment implantów i endoprotez
oraz narzędzi, w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia kaŜdego z depozytów po zuŜyciu poszczególnych
implantów i endoprotez w ciągu 48 godzin od daty ich zuŜycia oraz do wymiany lub naprawy zuŜytych
lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi w terminie 7 dni od daty zuŜycia lub uszkodzenia, po
telefonicznym zgłoszeniu przez osoby upowaŜnione wymienione w § 3 ust 3 niniejszej umowy.
8. Wykonawca dostarczał będzie implanty i endoprotezy oraz narzędzia do kaŜdego z depozytów bezpłatnie
z przeznaczeniem wyłącznie do uŜytku wewnętrznego Zamawiającego.
9. Dostarczone do depozytów implanty i endoprotezy stanowią własność Wykonawcy do momentu ich
zuŜycia lub uszkodzenia. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego fakturę za te implanty i
endoprotezy, które zostaną zuŜyte, zagubione lub uszkodzone przez Zamawiającego, według cen
określonych w załączniku nr 1 do umowy. Wystawienie faktury za zuŜyte implanty i endoprotezy nastąpi
na podstawie karty wszczepu przesłanej Wykonawcy przez Zamawiającego. Karta wszczepu powinna
zawierać: datę wszczepu i opis przedmiotu wszczepu .Wystawienie faktury za implanty i endoprotezy
zagubione lub uszkodzone przez Zamawiającego nastąpi na podstawie podpisanego przez upowaŜnionych
przedstawicieli obu stron protokołu inwentaryzacji dokonywanej w trybie o którym mowa w ust. 11.
10. Dostarczone do depozytów narzędzia (instrumentarium) pozostają przez cały czas własnością
Wykonawcy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zuŜycie instrumentariów wynikające z
prawidłowej ich eksploatacji.
11. Zamawiający zezwoli przedstawicielom Wykonawcy na dostęp do depozytów w celu sprawdzenia ich
ilości i stanu. Wykonawca moŜe kontrolować ilość i stan depozytów 4 razy w roku.
12. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłową realizacją umowy jest:
……………………………………….. nr tel. ………………………
13. Odbiór kaŜdej zrealizowanej przez Wykonawcę dostawy częściowej potwierdzony będzie protokołem
odbioru sporządzonym przez upowaŜnionych przedstawicieli obu stron.
14. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy moŜe odmówić przyjęcia
dostawy, jeŜeli:
jakikolwiek element dostawy nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
- jakikolwiek element dostawy będzie w naruszonym opakowaniu;
- jakikolwiek element dostawy nie będzie zgodny z zamówienia.
25
§4
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony - 24 miesięce tj. od dnia ……….r. do dnia …………….r.
§5
WYNAGRODZENIE DOSTAWCY
1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie
zgodne z cenami zawartymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Ceny te stanowią podstawę do
rozliczeń finansowych między stronami.
2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
z tytułu naleŜytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacją przedmiotu
zamówienia.
3. Wartość umowy wynosi:
wartość netto ……………...
słownie: …………………….……… zł 00/100)
wartość z podatkiem VAT ……….
słownie: …………………………… zł 00/100)
4. PowyŜsze ceny obowiązują przez cały okres trwania umowy.
§6
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za zuŜyte przez Zamawiającego implanty i endoprotezy
ustaloną cenę przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
2. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego fakturę za zuŜyte implanty i endoprotezy na podstawie
karty wszczepu, o której mowa w § 3 ust.9 niniejszej umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za zagubione lub uszkodzone przez Zamawiającego implanty i
endoprotezy ustaloną cenę przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
4. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego fakturę za implanty i endoprotezy zagubione lub
uszkodzone przez Zamawiającego na podstawie podpisanego przez upowaŜnionych przedstawicieli
obu stron protokołu inwentaryzacji dokonywanej w trybie, o którym mowa w § 3 ust. 11.
5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Asortyment wyszczególniony na fakturach VAT wraz z kodami, będzie zgodny
z nazewnictwem podanym w zamówieniu.
§7
KARY UMOWNE
1. Strony ustalają, Ŝe obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leŜących po
stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto umowy,
26
b) w razie niezrealizowania w terminie określonym w § 3 ust. 4 zamówienia częściowego Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanego pisemnego
zamówienia za kaŜdy dzień zwłoki
c) w razie nieuzupełnienia depozytu w terminie określonym w § 3 ust. 7 Wykonawca zapłaci karę
umowną w wysokości 1% wartości brutto implantów i endoprotez, do których uzupełnienia
zobowiązany był Wykonawca za kaŜdy dzień zwłoki
d) w przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający moŜe dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.,
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym i naliczyć karę umowną, o której
mowa w ust. 1 pkt a bez prawa do Ŝądania odszkodowania przez Wykonawcę, w przypadku gdy:
a) zwłoka w dostawie implantów i endoprotez oraz narzędzi przekroczy 14 dni,
b) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie wymieni wadliwych implantów i endoprotez lub narzędzi
w terminie 7 dni od uznania reklamacji.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie
publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części umowy.
§8
REKLAMACJE
1. Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego, co do ilości i jakości dostarczonych implantów i
endoprotez lub narzędzi w terminie 3 dni od daty doręczenia reklamacji. Nie udzielenie odpowiedzi w tym
terminie uwaŜa się za uznanie reklamacji.
2. Wykonawca w ciągu 3 dni od uznania reklamacji jest zobowiązany do wymiany wadliwych implantów i
endoprotez lub narzędzi na pełnowartościowe.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiany lub wprowadzenie nowych postanowień umowy mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
przewidzianych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
2. Ewentualne zmiany warunków umowy wymagają dla swej waŜności formy pisemnego aneksu
podpisanego przez obie strony.
3. Wykonawca nie moŜe bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z
umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie.
W szczególności wierzytelność nie moŜe być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z
tytułu umowy kredytu, poŜyczki). Wykonawca nie moŜe równieŜ zawrzeć umowy z osobą trzecią o
podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego).
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają właściwe przepisy prawa, a w
szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego
5. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, jeŜeli nie dojdzie do ugody lub porozumienia stron,
rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze stron.
Wykonawca:
Zamawiający:
27
4.
Wzór wykazu dostaw.
WYKAZ DOSTAW
Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw odpowiadających
swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców.
Odbiorca dostawy
Przedmiot dostawy
(nazwa i adres)
Wartość
(brutto) zł
Data wykonania
dostawy
Na potwierdzenie powyŜszego załączamy ........ szt. dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały
wykonane naleŜycie.
…...................................
(miejscowość,
…..........................................................................
(podpis i pieczęć imienna osoby upowaŜnionej do reprezentowania firmy )
28
5.
Wzór pełnomocnictwa.
numer sprawy : WSS5/EP/252/2009
PEŁNOMOCNICTWO
WZÓR
Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r
nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) udzielam(my) pełnomocnictwa dla podmiotu uprawnionego do występowania
w imieniu niŜej wymienionych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia:
………………………………………………………………………………………………...
(nazwa podmiotu uprawnionego)
w przetargu nieograniczonym nr WSS5/EP/252/2009 pt.: „Dostawa implantów i endoprotez.”:
Zakres pełnomocnictwa: ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
1) …..………………..………….
………………………………………………………….
PIECZĘĆ FIRMOWA WYKONAWCY
PIECZĘĆ IMIENNA I PODPIS
WYKONAWCY
(osoby(ób) upowaŜnionej(ych) do reprezentowania
firmy)
2) …..…………………..……….
………………………………………………………….
PIECZĘĆ FIRMOWA WYKONAWCY
PIECZĘĆ IMIENNA I PODPIS
WYKONAWCY
(osoby(ób) upowaŜnionej(ych) do
reprezentowania firmy)
3) …..…………………..……….
………………………………………………………….
PIECZĘĆ FIRMOWA WYKONAWCY
PIECZĘĆ IMIENNA I PODPIS
WYKONAWCY
(osoby(ób) upowaŜnionej(ych) do
reprezentowania firmy)
4) …..……………………..…….
………………………………………………………….
PIECZĘĆ FIRMOWA WYKONAWCY
PIECZĘĆ IMIENNA I PODPIS
WYKONAWCY
(osoby(ób) upowaŜnionej(ych) do
reprezentowania firmy)
…………………………. dnia …………………………
29