Instrukcja obsługi regulatora temperatury do sterowania zaworem

Transkrypt

Instrukcja obsługi regulatora temperatury do sterowania zaworem
REGULATOR
typ 403
REGULATOR TEMPERATURY typ 403
sterowanie proporcjonalne zaworem regulacyjnym
zakres : 0 ... 150 st. C
aktualizowano 09/2008
czujnik temperatury
typ Pt-100 lub Pt-1000
podaæ na zamówieniu
POMIAR
DIODY SYGNALIZACYJNE
B
A
123
123
REGULATOR
D
C
403
ZMIANA
SET
NASTAWA
NASTAWY
AUTOMATYKA MICHA£ RYDZ
2A
2A
022 613-15-71
2A
2A
~230V
przekaŸnik A
zawór
regulacyjny
OTWIERANIE
przekaŸnik B
zawór
regulacyjny
ZAMYKANIE
przekaŸnik C
alarm dolny
przekaŸnik D
alarm górny
Nastawianie nowej wartoœci
TEMPERATURY NASTAWIONEJ ( ZADANEJ )
123
123
DIODY SYGNALIZACYJNE
C
A
B
D
REGULATOR
403
1
2
SET
Ustaw przyciskam 1 lub 2 now¹ wartoœæ
TEMPERATURY NASTAWIONEJ ( ZADANEJ )
regulator po 15 sek wraca do pracy z now¹ wartoœci¹
bez potrzeby dodatkowej akceptacji dokonanej zmiany
KONIEC
Parametry nastawiane w programie wejœciem SET ( regulator typ 403 )
P-1
wzmocnienie ; zakres : 0,1 ... 20 ; nastawa fabryczna : 1
P-2 czas postoju ; zakres : 1 ... 300 [ sek ] ; nastawa fabryczna : 10 [ sek ]
P-3 dolny próg alarmowy ; zakres : 0 ... 150 [ st. C ] ;
nastawa fabryczna : 20 [ st. C ]
P-4 górny próg alarmowy ; zakres : 0 ... 150 [ st. C ] ;
nastawa fabryczna : 80 [ st. C ]
P-5 histereza ; zakres : 0,5 ... 10 [ st. C ] ; nastawa fabryczna : 2 [ st. C ]
P-6 kalibracja pomiaru ; zakres : + / - 10 [ st. C ] ; nastawa fabryczna : 0 [ st. C ]
nastawa fabryczna temperatury zadanej : 50 [ st. C ]
A U T O M AT Y K A M I C H A £ RY D Z
strona 1 / 2
04-667 WARSZAWA ; TRAKT LUBELSKI 412
www.rydz.com.pl ; [email protected] ; tel 022-613-15-71; fax 022-812-73-17 ; 0 605 057 418
prowadz¹cy elektronik £ukasz Murawski 0 504 926473
REGULATOR
typ 403
Nastawianie nowych wartoœci parametrów wejœciem SET (regulator typ 403 )
krok 1 Naciœnij 1 raz przycisk SET
wg rysunku poni¿ej
DIODY SYGNALIZACYJNE
P1
1
A
D REGULATOR
C
B
403
D
1
4
3
2
SET
Na górnym wyœwietlaczu wyœwietli siê numer parametru P 1
Na dolnym wyœwietlaczu wyœwietli siê jego aktualna wartoœæ
krok 2 Ustaw przyciskami 3
4
lub
numer parametru, który chcesz zmieniæ
wg rysunku poni¿ej
DIODY SYGNALIZACYJNE
P5
05
A
D REGULATOR
C
B
403
D
1
3
2
4
SET
krok 3 Ustaw przyciskami 1
lub
2
numer parametru, który chcesz zmieniæ
wg rysunku poni¿ej
DIODY SYGNALIZACYJNE
P5
15
A
D REGULATOR
C
B
403
D
1
3
2
4
SET
regulator po 15 sek wraca do pracy
z now¹ wartoœci¹ bez potrzeby dodatkowej
akceptacji dokonanej zmiany
KONIEC
czas ruchu w funkcji wzmocnienia
parametr P 1
Stany przekaŸników
czas postoju
parametr P 2
zwarty
rozwarty
stany przekaŸnika B
( sterowanie stopniem zamkniêcia )
stany przekaŸnika D
( górny próg alarmowy )
temperatura górnego progu alarmowego
parametr P-4
temperatura nastawiona
sta
tem
histereza
parametr P 5
pe
temperatura dolnego progu alarmowego
parametr P 3
rat
ura
i
yw
z
ec
rz
zwarty
stany przekaŸnika C
( dolny próg alarmowy )
rozwarty
czas postoju - parametr P 2
czas ruchu w funkcji wzmocnienia
parametr P 1
stany przekaŸnika A
( sterowanie stopniem otwarcia )
A U T O M AT Y K A M I C H A £ RY D Z
strona 2 / 2
04-667 WARSZAWA ; TRAKT LUBELSKI 412
www.rydz.com.pl ; [email protected] ; tel 022-613-15-71; fax 022-812-73-17 ; 0 605 057 418
prowadz¹cy elektronik £ukasz Murawski 0 504 926473