Program funkcjonalno-użytkowy

Transkrypt

Program funkcjonalno-użytkowy
Program funkcjonalno – użytkowy dla zadania pn.
Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii
w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi
Program funkcjonalno-użytkowy
dla zadania: „Modernizacja oświetlenia w budynku B Instytutu
„Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi”
w ramach projektu: Oszczędzanie energii i promowanie
odnawialnych źródeł energii w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu
"Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi
Adres obiektu:
Budynek B Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi”,
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Kody robót wg wspólnego Słownika zamówień Publicznych - CPV:





45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Zamawiający:
Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
ul. Rzgowska 281/289
93-338 Łódź
Autor Opracowania: Jacek Brycht
Łódź 2016r.
`1
Program funkcjonalno – użytkowy dla zadania pn.
Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii
w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi
Spis treści
1.
ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA ............................................................3
2.
CZĘŚĆ OPISOWA ...............................................................................................4
2.1.
OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ....................................................4
2.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres
zamówienia..........................................................................................................5
2.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia ......................6
2.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe ...................................................7
2.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe .........................................9
2.2.
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ....................................................................................................................11
2.2.1. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy .................................11
2.2.2. Wymagania dotyczące architektury ................................................................11
2.2.3. Wymagania dotyczące ewentualnie niezbędnej do uzupełnienia instalacji 11
2.2.4. Wymagania dotyczące wykończenia...............................................................12
2.2.5. Wymagania cech obiektu dotyczących rozwiązań budowlano
konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych ...........................................12
2.2.6. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych ........................................12
CZĘŚĆ INFORMACYJNA ..................................................................................13
3.
3.1.
Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikającymi przepisów .........................................................................13
3.2.
Oświadczenie Zamawiającego stwierdzającej jego prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane ...............................................................................13
3.3.
Przepisy prawne i normy związane z projektem i wykonaniem robót
budowlanych ....................................................................................................................13
3.4.
Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót ...15
1.
Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ..................................................................................16
1.
Przewidywany zakres prac uzupełniających ........................................................16
2.
Zakładana wartość zamówień uzupełniających ...................................................16
3.
Warunki zlecenia zamówień uzupełniających ......................................................16
`2
Program funkcjonalno – użytkowy dla zadania pn.
Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii
w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi
1. ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsze
opracowanie
obejmuje
program
modernizacji
funkcjonalno-użytkowy
instalacji oświetlenia w budynku „B” Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
Przewiduje się, iż modernizacja ta będzie obejmowała wymianę 4720 sztuk opraw
świetlówkowych i żarowych na oprawy energooszczędne LED oraz wymiana opraw
oświetlenia awaryjnego w ilości 400 szt. na oprawy energooszczędne LED.
Opracowanie
to
ma
na
celu
określenie
wytycznych
dla
Projektantów
oraz Wykonawców, w jaki sposób należy zaprojektować oraz wykonać modernizację
oświetlenia w budynku.
Podstawa opracowania:
 Umowa z Zamawiającym
 Uzgodnienie wariantu z Zamawiającym
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129).
 Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. Nr
130 poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac
projektowych
na
podstawie
informacji
zawartych
w
programie
funkcjonalno-użytkowym.
 Audyt Efektywności Ekologicznej Budynku Szpitala Pediatrycznego „B”
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki 90-338 Łódź, ul. Rzgowska
281/289, listopad 2014.
 Wizja lokalna.
`3
Program funkcjonalno – użytkowy dla zadania pn.
Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii
w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi
2. CZĘŚĆ OPISOWA
2.1.
OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Niniejsze opracowanie zawiera niezbędne informacje potrzebne do wykonania
projektów
technicznych
i
przeprowadzenia
realizacji
przedsięwzięcia.
Opracowanie
to stanowi wytyczne określające standard wykonania i jakości prac. Nie zastępuje ono
projektu budowlano-wykonawczego.
Głównym celem Projektu jest zmniejszenie ilości oraz kosztów zużycia energii oraz
redukcja emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Zarówno efekt ekonomiczny, jak
i ekologiczny możliwy jest do uzyskania dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię
pierwotną.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych, inwentaryzacji oraz
realizacji robót budowlanych w zakresie demontażu oraz dostawy oraz montażu oświetlenia
energooszczędnego LED oraz wymiana opraw oświetlenia awaryjnego na oświetlenie
energooszczędne LED w budynku „B” Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
Zamówienie obejmuje:
1)
Wykonanie inwentaryzacji
2)
Sporządzenie
projektu
oraz
specyfikacji
technicznej
wykonania
i odbioru robót wg wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389 z późn. zm.).
3)
Dokumentację projektową należy opracować w wersji papierowej – 5 egz. oraz w
wersji elektronicznej na nośniku cd, lub pendrive w wersjach edytowalnych. Dokumentacja
powinna zawierać w szczególności:
 koncepcję modernizowanego oświetlenia, którą należy przedłożyć celem akceptacji
zamawiającego
 szczegółowy
opis
techniczny
przyjętych
rozwiązań
wraz
z
uzasadnieniem
i niezbędnymi obliczeniami oraz opis przyjętej technologii robót
 załączniki formalno-prawne
 rysunki budowlane (rzuty) w skali minimum 1:100
`4
Program funkcjonalno – użytkowy dla zadania pn.
Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii
w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi
 symulacja obliczeń natężeń światła
 dokumentacja winna być opracowana zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa
Budowlanego i obowiązującymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać
budynki i budowle oraz zgodnie z audytem ekologicznym
 należy
uzyskać
wszystkie
wymagane
prawem
zgody
i
uzgodnienia,
a w szczególności: uprawnionego rzeczoznawcy ds. BHP, uprawnionego rzeczoznawcy
ds. ochrony przeciwpożarowej, (jeżeli wymagane)
 należy uwzględnić wszystkie roboty przygotowawcze potrzebne do realizacji zadania
 należy
zabezpieczyć
teren
budowy,
zapewniając
bezpieczeństwo
zarówno
pracowników jak i osób trzecich, ponieważ realizacja zadania będzie odbywać się na
czynnym obiekcie.
4)
Wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót, dotyczących wymiany oświetlenia z istniejących opraw
świetlówkowych na oprawy LED.
5)
Przeprowadzenie odpowiednich prób i pomiarów, przed uzyskaniem odbioru robót i
przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem do użytku instalacji
6)
Utylizację materiałów podemontażowych w szczególności – opraw i świetlówek
7)
Zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
podczas realizacji całego przedsięwzięcia
2.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres zamówienia
W ramach przedsięwzięcia należy wykonać modernizację oświetlenia polegającą na
wymianie, istniejących opraw świetlówkowych na energooszczędne oprawy LED, w liczbie
Ilość
Uwagi
Oświetlenie awaryjne
Oświetlenie awaryjne -
400 sztuk
230 V DC, z optyką w zależności od lokalizacji
oprawy
Oświetlenie awaryjne okablowanie
Oprawy led do współpracy z baterią centralną,
Max 150 mb
Zamawiający przyjął w przypadku uszkodzenia
lub braku instalacji, jej uzupełnienie, wymianę lub
naprawę w niezbędnym zakresie
`5
Program funkcjonalno – użytkowy dla zadania pn.
Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii
w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi
Oświetlenie podstawowe
Okablowanie
Max 350 mb
Zamawiający przyjął w przypadku uszkodzenia
lub braku instalacji, jej uzupełnienie, wymianę lub
naprawę w niezbędnym zakresie
Sale chorych
Sanitariaty
Sale zabiegowe
Gabinety lekarskie
770
446
368
557
Pomieszczenia
administracyjne
455
Pomieszczenia
socjalne
422
Pomieszczenia
techniczne i inne
190
Pomieszczenia
noclegowe dla matek
Aula i sale wykładowe
Blok operacyjne
Korytarze
RAZEM
43
59
210
1200
4720
2.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Każdy z Wykonawców, który ubiega się o zamówienie, winien dokonać wizji lokalnej celem
zapoznania się z terenem realizacji prac znajdujących się w programie funkcjonalnoużytkowym oraz innej dokumentacji udostępnionej przez zamawiającego. Zamawiający, w
uzgodnionym wcześniej terminie,
zapewni możliwość dokonania wizji lokalnej, oraz
niezbędnych obmiarów poszczególnych pomieszczeń i instalacji.
Zakłada się iż projekt powinien obejmować pełny zakres realizowanego zadania,
według uzgodnień szczegółowych z Zamawiającym.
Wykonawcę zobowiązuje się o uzupełnienie projektów o niezbędne inwentaryzacje
architektoniczne uwzględniające lokalizację opraw oświetlenia na terenie wskazanym przez
`6
Program funkcjonalno – użytkowy dla zadania pn.
Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii
w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi
Zamawiającego.
Należy wykonać dokumentację projektową, spełniającą obowiązujące przepisy Prawa
Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane oraz inne powiązane przepisy i normy, oraz
kompletną z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
Zobowiązuje się Wykonawcę do potwierdzenia, przy odbiorze końcowym robót,
uzyskania
efektów
ekologicznych
i
energetycznych,
określonych
w
umowie
o dofinansowanie, przy zachowaniu wskazanych parametrów techniczno-funkcjonalnych
opisanych w programie funkcjonalno-użytkowym lub rozwiązań projektowych, które zostaną
zaakceptowane przez Zamawiającego.
2.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
Kształt
Natynkowa
Wpuszczana
Kinkiet
500
32
238
Uwagi
Awaryjne
Sale chorych
Sanitariaty
prostokątne
Przesłona źródła
(dłuższy bok
opalizowana typu PLX
maksymalnie
dla zapewnienia
60 cm krótszy
rozproszenia światła
maksymalnie
emitowanego ze
40 cm)
źródła LED
Okrągłe
200
11
235
Podstawa i klosz z
poliwęglanu
Sale
kwadratowe
300
10
58
zabiegowe
Obudowa z blachy
stalowej lub aluminium
malowane proszkowo
klosz szyba
hartowana matowa
IP65 ,Ra >=90
Gabinety
lekarskie
kwadratowe
370
97
90
Obudowa z blachy
stalowej lub aluminium
malowane proszkowo
klosz przesłona źródła
`7
Program funkcjonalno – użytkowy dla zadania pn.
Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii
w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi
opalizowana typu PLX
dla zapewnienia
rozproszenia światła
emitowanego ze
źródła LED
Pomieszczenia
kwadratowe
250
86
119
administracyjne
Obudowa z blachy
stalowej lub aluminium
malowane proszkowo
klosz przesłona żródła
opalizowana typu PLX
dla zapewnienia
rozproszenia światła
emitowanego ze
źródła LED
Pomieszczenia
kwadratowe
250
47
125
socjalne
Obudowa z blachy
stalowej lub aluminium
malowane proszkowo
klosz przesłona żródła
opalizowana typu PLX
dla zapewnienia
rozproszenia światła
emitowanego ze
źródła LED
Pomieszczenia
kwadratowe
130
15
45
okrągłe
37
0
6
techniczne i
inne
Pomieszczenia
Przesłona źródła
noclegowe dla
opalizowana typu PLX
matek
dla zapewnienia
rozproszenia światła
emitowanego ze
źródła LED
`8
Program funkcjonalno – użytkowy dla zadania pn.
Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii
w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi
prostokątne
Aula i sale
47
10
2
Obudowa z blachy
wykładowe
stalowej lub aluminium
malowane proszkowo
klosz przesłona źródła
opalizowana typu PLX
dla zapewnienia
rozproszenia światła
emitowanego ze
źródła LED
Blok
kwadratowe
193
0
17
operacyjne
Obudowa z blachy
stalowej lub aluminium
malowane proszkowo
klosz szyba
hartowana matowa
IP65 ,Ra >=90
Korytarze
Kwadratowe/pr
220
905
75
ostokątne
Oprawa z czujnikiem
ruchu i zmierzchu dla
60% wszystkich opraw
korytarzy.

Zamawiający dopuszcza, w przypadku niespełnienia norm natężenia światła dla lamp o
podanych wyżej wymiarach zastosowanie opraw o długości maksymalnej do 120 cm

Czujnik ruchu mikrofalowy, kąt widzenia 360 stopni, promień wykrywania ruchu min. 8m.i
czujnik zmierzchu – na korytarzach
2.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe
Obecnie
instalacja
oświetlenia
wykonana
jest
przy
zastosowaniu
opraw
świetlówkowych. Należy wykonać modernizację oświetlenia zmieniając obecne oprawy na
oprawy energooszczędne LED. Projektowane nowe oświetlenie musi spełniać wymagania
norm oświetleniowych. Dopuszcza się zwiększenie odległości pomiędzy oprawami, przy
zachowaniu wymagań określanych przez odpowiednie normy oraz przy zachowaniu łącznej
ilości opraw do wymiany określonej w zamówieniu.
`9
Program funkcjonalno – użytkowy dla zadania pn.
Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii
w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi
Oprawy energooszczędne LED powinny posiadać minimalnie poniższe cechy:
 oprawa wyposażona w nowoczesne źródło światła, wysoko wydajne diody LED, o
temperaturze barwowej max 4.000 K, dla sal chorych 3000K
 produkt dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej i spełniający polskie normy,
 zasilacz umieszczony wewnątrz obudowy,
 wykonanie z aluminium lub blachy stalowej malowanego proszkowo (dla opraw
natynkowych),
 W projektowanej instalacji winno się stosować energooszczędne oprawy oświetleniowe
LED. Oprawy te mają być wyposażone w nowoczesne, wysokowydajne źródła LED.
 Stopień ochrony opraw to co najmniej IP44 jeśli nie podano w tabeli pkt 2.1.3, a jeśli z
przepisów dla poszczególnych pomieszczeń wynika wyższa wartość to zgodnie z
przepisami.
Moc pojedynczej oprawy oświetlenia podstawowego to max 0,65kW oraz max 0,005
kW dla oprawy awaryjnej.
W ramach zadania przewiduje się wykonanie malowania sufitów w niezbędnym zakresie
związanym z wymianą opraw.
Zakres prac opisanych poniżej, jest niezbędny do wykonania, dla prawidłowego montażu
lamp. Wyrównani powierzchni sufitów, których nierówności mogą na chwilę obecną
uniemożliwić
prawidłowy
montaż
lamp,
naprawienia
pęknięć
konstrukcyjnych
umożliwiających prawidłowe i bezpieczne dla użytkowników podwieszenie lamp, oraz
scalenie kolorystyczne miejsc po demontażu lamp.
Zgodnie z przedmiarem poniżej
PRZEDMIAR
oczyszczenie powierzchni całego sufitu
12050 m2
naprawy miejscowych pęknięć i ubytków
Przyjęto
10%
powierzchni sufitów
wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych dwuwarstwowych 3615 m2
na sufitach
`10
Program funkcjonalno – użytkowy dla zadania pn.
Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii
w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi
przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
12050 m2
dwukrotne gruntowanie powierzchni tynków wewnętrznych
12050 m2
dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni tynków 12050 m2
wewnętrznych
2.2.
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA
2.2.1. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu, na którym będą odbywały
się prace, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pracownikom jak i osobom trzecim
znajdującym się na terenie szpitala, gdyż realizacja zadania będzie odbywać się na czynnym
obiekcie. Wykonawca jest zobowiązany do ulokowania miejsca czasowego przetrzymywania
materiałów, na terenie obiektu, tak aby nie powodować trudności komunikacyjnych oraz
zakłócenia działania szpitala.
2.2.2. Wymagania dotyczące architektury
Projektant oraz wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z architekturą
budynku, aby określić możliwości techniczne montażu opraw, przy zachowaniu odpowiedniej
estetyki budynku. Sposób rozmieszczenia opraw ma odpowiadać architekturze budynku,
przy jednoczesnym zachowaniu wymaganego natężenia oświetlenia.
2.2.3. Wymagania dotyczące ewentualnie niezbędnej do uzupełnienia instalacji
Instalacja powinna być zaprojektowana i wykonana zgodnie z wytycznymi niniejszego
opracowania, sugestiami zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, tak aby spełnić
wymagania przewidziane przez normy oświetleniowe. Sposób montażu opraw powinien
odbyć się zgodnie z zaleceniami producenta. Do zasilania opraw przewiduje się
zastosowanie istniejącego oprzewodowania. W razie konieczności, w przypadku braków
w oprzewodowaniu bądź konieczności jego wymiany na danych odcinkach instalacji należy
użyć nowych przewodów.
`11
Program funkcjonalno – użytkowy dla zadania pn.
Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii
w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi
2.2.4. Wymagania dotyczące wykończenia
Po wykonaniu instalacji oświetlenia wymaga się pozostawienie obiektu w stanie nie
gorszym od stanu w jakim znajdował się obiekt przed przystąpieniem do prac.
2.2.5. Wymagania cech obiektu dotyczących rozwiązań budowlano konstrukcyjnych
i wskaźników ekonomicznych
Wymaga się od Projektanta oraz Wykonawcy respektowanie istniejących rozwiązań
budowlanych w obiekcie.
Projekt zostanie zrealizowany z uwzględnieniem najkorzystniejszego, pod względem
ekonomicznym, rozwiązania.
2.2.6. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
Wymagania dotyczące materiałów
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii
elektrycznej w obiektach budowlanych należy stosować materiały posiadające dopuszczenie
do stosowania w budownictwie.
Materiały, które nie będą odpowiadać wymaganiom jakościowym powinny zostać
usunięte przez wykonawcę z terenu budowy. Wszystkie prace, które zostaną wykonane przy
użyciu
materiałów
zakwestionowanych
przez
Inspektora
Nadzoru,
Wykonawca
przeprowadza na własne ryzyko. W przypadku zakwestionowania prac, Wykonawca
zobowiązuje się do wykonania poprawek na własny koszt przy użyciu odpowiednich
jakościowo materiałów.
Wykonawca jest zobowiązany do właściwego składowania i zabezpieczenia
materiałów na terenie wykonywanych prac.
Wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, programem funkcjonalno - użytkowym, harmonogramem robót oraz poleceniami
Inspektora.
Następstwa
jakiegokolwiek
błędu
w
robotach,
spowodowanego
przez
`12
Program funkcjonalno – użytkowy dla zadania pn.
Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii
w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi
Wykonawcę zostaną przez niego poprawione na własny koszt. Polecenia Inspektora będą
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Wymagania dotyczące szkolenia obsługi
Szkolenie
obsługi ma
na
celu
zapoznanie
Użytkowników
z zamontowanymi
urządzeniami, przyswojenia przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej eksploatacji
oraz konserwacji. Wykonawca winien przeprowadzić szkolenie Użytkowników, w co najmniej
dwóch terminach oraz przekazać instrukcję obsługi mikroinstalacji w trakcie jej odbioru.
3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikającymi przepisów
Niniejsze zamierzenie budowlane otrzymało dofinansowanie w ramach Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, oraz jest zgodne z planem
inwestycyjnym Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
3.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzającej jego prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane
Zamawiający oświadcza, iż dysponuje prawem do obiektu, na terenie którego zostanie
wykonana modernizacja instalacji oświetlenia.
3.3. Przepisy prawne i normy związane z projektem i wykonaniem robót budowlanych
Całość robót powinna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im
normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót. Jeśli dla określonych robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie
będą miały uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie (EN).
Przepisy prawne:
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2003 r. nr 207 poz. 2016
z późn. zm.)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
`13
Program funkcjonalno – użytkowy dla zadania pn.
Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii
w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75,
poz. 690 z późn. zm.)
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133)
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. (Dz. U. z
2004 r. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.)
 Dz.U.97.129.844
Rozporządzenie
Ministra
Pracy
i
Polityki
Socjalnej
z
dnia
26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi
zmianami).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr198, poz. 2041).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych.
Warszawa 2003 r.
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności
publicznej. Warszawa 2004 r.
`14
Program funkcjonalno – użytkowy dla zadania pn.
Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii
w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi
3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót
a) Uzyskanie map zasadniczych, o ile będzie to konieczne, leży w gestii Wykonawcy.
b) Zamawiający nie posiada badań gruntowo-wodnych. Nie zakłada się ich potrzeby na cele
związane z realizacją projektu.
c) Dla obszaru objętego planowanym zadaniem inwestycyjnym nie ma żadnych zaleceń
konserwatorskich.
d) W ramach projektu nie przewiduje się przeprowadzenie inwentaryzacji zieleni.
e) Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska – Zamawiający nie dysponuje
ww. dokumentami.
f) W ramach projektu nie przewiduje się przeprowadzenia pomiarów ruchu drogowego,
hałasu i innych uciążliwości.
g) W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania
wszelkich prac związanych z inwentaryzacją obiektów w zakresie niezbędnym do
prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia.
h) Wykonawca w ramach wykonania dokumentacji projektowej uzyska na własny koszt
wszelkie niezbędne warunki techniczne, pozwolenia i zgody.
i) Na etapie sporządzania niniejszego opracowania, nie przewiduje się dodatkowych
wytycznych inwestorskich.
Zatwierdzam opracowanie:
Jacek Zieliński
…………………………………
(podpis)
`15
Program funkcjonalno – użytkowy dla zadania pn.
Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii
w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi
Załącznik nr 1 do Programu funkcjonalno-użytkowego
1. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
1.
Przewidywany zakres prac uzupełniających
Zamawiający przewiduje wykonanie robót budowlanych w zakresie demontażu, dostawy oraz
montażu oświetlenia energooszczędnego LED w budynku „A” Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi, rodzajowo i jakościowo szczegółowo określonego w programie funkcjonalno-użytkowym dla
zamówienia podstawowego.
2.

Do 50% wartości zamówienia podstawowego
3.

Zakładana wartość zamówień uzupełniających
Warunki zlecenia zamówień uzupełniających
Tożsame z warunkami dla zamówienia podstawowego
Zatwierdzam opracowanie:
Jacek Zieliński
…………………………………
(podpis)
`16

Podobne dokumenty