Polska-Kędzierzyn-Koźle: Wyroby używane w przypadku złamań

Transkrypt

Polska-Kędzierzyn-Koźle: Wyroby używane w przypadku złamań
Dz.U./S S163
25/08/2016
294107-2016-PL
- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
1/1
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:294107-2016:TEXT:PL:HTML
Polska-Kędzierzyn-Koźle: Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty
2016/S 163-294107
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Kędzierzyn-Koźle, ul. 24
Kwietnia 5, Osoba do kontaktów: Elżbieta Kozioł, Kędzierzyn-Koźle 47-200,
Polska. Tel.: +77 40-62-566. Faks: +77 40-62-567. E-mail: [email protected]
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 16.7.2016, 2016/S 136-245829)
Przedmiot zamówienia:
CPV:33141770, 33183100, 33183200
Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty
Implanty ortopedyczne
Protezy ortopedyczne
Zamiast:
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
26.8.2016 (9:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
26.8.2016 (9:30)
Powinno być:
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
30.8.2016 (9:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
30.8.2016 (9:30)
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
25/08/2016
S163
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1/1