Na czym polega szkolenie lotnicze?

Transkrypt

Na czym polega szkolenie lotnicze?
Opublikowane na Aeroklub (http://www.aeroklubplllot.pl)
Strona g?ówna> Na czym polega szkolenie lotnicze?
Na czym polega szkolenie lotnicze?
Szkolenie lotnicze?dla jednych spe?nienie marze? o lataniu, dla innych sposób
na nietypowe sp?dzenie wakacji. Wszystkich adeptów lotnictwa najpierw czekaj? trudy szkolenia
teoretycznego (wyk?ady zazwyczaj w zimowe popo?udnia i weekendy), zako?czone egzaminem (wcale
nie takim ?atwym!!).
Cho? celem szkolenia teoretycznego jest przygotowanie do szkolenia praktycznego, to niektóre zaj?cia z
pocz?tku wydaj? si? czarn? magi? i trudno to wszystko sobie wyobrazi? ? zw?aszcza w przypadku osób nie
maj?cych do?wiadczenia zwi?zanego z lotnictwem. Wraz z nastaniem wiosny lub lata, mo?na rozpocz??
szkolenie praktyczne. Pierwszym krokiem jest zapoznanie si? z lotniskiem i sprz?tem ? zdobyte w ten
sposób informacje okazuj? si? niezwykle przydatne w pó?niejszym lataniu! W ko?cu nadchodzi ten
upragniony dzie? ? pierwsze loty.
Dla kogo? kto nigdy wcze?niej nie lata?, jest to zupe?nie nowe i niezapomniane doznanie,
nieporównywalne do niczego innego. Cho? niektórym na pocz?tku wydaje si? niemo?liwo?ci? opanowanie
wszystkich elementów lotu, z ka?dym dniem okazuje si? to ?atwiejsze. Najwi?cej emocji zazwyczaj
dostarczaj? ?wiczenia sytuacji niebezpiecznych ? korkoci?gi, przeci?gni?cia czy wyczepienia na niskiej
wysoko?ci w przypadku szybowców czy te? symulacje przerwania pracy silnika w przypadku samolotów.
Ale chyba najprzyjemniejszym momentem, cho? jednocze?nie dostarczaj?cym wielu emocji, jest pierwszy
samodzielny wylot. Nie da si? tego porówna? (jak zreszt? ca?ego latania) z niczym innym ? rado??, nerwy,
satysfakcja ? to wszystko przeplata si? ze sob? i pozostaje w pami?ci na d?ugi czas. Uko?czenie
szkolenia podstawowego jest przepustk? do ?prawdziwego? latania ? lotów termicznych, ?aglowych,
przelotów ? i do ?wiata lotnictwa, którego nie da si? porówna? z niczym innym.
Zreszt? lotnictwo to nie tylko samo latanie, to równie? wspólna pasja, która ??czy wiele osób, dzi?ki któ
mo?na pozna? nowych przyjació? i zobaczy? ?wiat z innej perspektywy (a widoki z góry s? po prostu
cudowne!). Chyba nikt, kto cho? raz oderwa? si? od ziemi i wie jakie to uczucie, nie zamieni?by tego
hobby na ?adne inne. Co najwy?ej zamieni?by to hobby na prac? zawodow? jako pilot liniowy. Ale to ju?
inna i znacznie d?u?sza historia.
Ewa Rudomino
Adres ?ród?a (wygenerowane03/09/2017 - 03:00): http://www.aeroklubplllot.pl/node/4