Instrukcja Techniczna VP

Transkrypt

Instrukcja Techniczna VP
Strona 1 z 2
Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 2223
Leimbinderschutz
VP 30050
Czasowa ochrona powierzchni konstrukcyjnego
drewna klejonego.
Produkt
wodny
Do zastosowań wewnętrznych i
zewnętrznych
Malowanie
pędzlem
Aplikacja zanurzeniowa
Dalsza
obróbka po 4
godzinach
Temperatura
stosowania
Zużycie
całkowite
Okres
przechowywan
ia
Przechowywać
w chłodnym
miejscu, chronić przed wilgocią
Obszary stosowania:
Do drewna stosowanego we wnętrzach i na zewnątrz w ramach
działalności przemysłowej i rzemieślniczej, jak na przykład budowle inżynieryjne, budowle
z drewna klejonego.
Właściwości produktu
Leimbinderschutz chroni drewno
przed wilgocią i zanieczyszczeniami. Produkt na bazie wodnej
nie zawiera substancji czynnych,
zwalczających niszczące drewno
pleśnie i owady. Leimbinderschutz
ma następujące cechy:
ma naturalnie matowy wygląd
szybko schnie
jest łatwy w stosowaniu
ma łagodny zapach
po wyschnięciu nie ma zapachu
Dane techniczne produktu
Gęstość:
Lepkość:
Sposób stosowania
Malowanie pędzlem lub natrysk.
Leimbinderschutz jest sprzedawany w postaci gotowej do stosowania i nie powinien być rozcieńczany. Produkt jest wrażliwy na mróz;
temperatura stosowanie: 5-30°C.
Naruszone opakowanie należy dokładnie zamykać a jego zawartość
zużyć w możliwie krótkim czasie.
Narzędzia, czyszczenie
Narzędzia natychmiast po użyciu
wyczyścić wodą z dodatkiem płynu
do naczyń. Brudną ciecz usunąć
zgodnie z przepisami.
1,1 g/cm³ w temp. +20°C
11 + 1 sek. w 4 mm kubku Forda,
w temp. +20°C
Zużycie / ilość nanoszonego materiału
40 - 50 ml/m² na jedną warstwę.
Schnięcie
Po upływie około 30 minut drewno
pokryte materiałem nadaje się do
szlifowania i sztaplowania. Wartości sprawdzone w praktyce w temperaturze +20°C i 65% wilgotności
względnej. Niższe temperatury
i wyższa wilgotność powietrza wydłużają proces schnięcia.
2223 IT 01.15
Remmers Polska Sp. z o.o. • ul. Sowia 8 • 62-080 Tarnowo Podgórne • tel. 61 8168100 faks: 61 8168111
www.remmers.pl
Strona 2 z 2
Przechowywanie
W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w miejscu chłodnym
i suchym co najmniej 12 miesięcy.
Zawartość lotnych substancji
organicznych
Granica wyznaczona dla tego produktu przez UE (kat. A/d): 130 g/l
(2010) Ten produkt zawiera maksymalnie 120 g/l VOC.
Kod produktu
M-KH 01
Bezpieczeństwo, ochrona środowiska, usuwanie
Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu,
składowania i posługiwania się tym
produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.
Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia
są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika
żadna odpowiedzialność producenta.
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty.
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki
handlowe.
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie
tracą swoją ważność.
2223 IT 01.15
Remmers Polska Sp. z o.o. • ul. Sowia 8 • 62-080 Tarnowo Podgórne • tel. 61 8168100 faks: 61 8168111
www.remmers.pl

Podobne dokumenty