Rozdział I Dane o Funduszu KBC PORTFEL VIP SFIO

Transkrypt

Rozdział I Dane o Funduszu KBC PORTFEL VIP SFIO
Wykaz zmian wprowadzonych do skrótu prospektu
informacyjnego
KBC Portfel VIP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego
z dniem 2 maja 2011 r.
Rozdział I
Dane o Funduszu
KBC PORTFEL VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Pieniężny
5. Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania
i pobierania oraz o kosztach obciążających Subfundusz.
2. Wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych
opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika.
2.2 Tabela Opłat
Brzmienie dotychczasowe:
Tabela opłat manipulacyjnych Towarzystwa:
Towarzystwo pobiera opłaty manipulacyjne z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, w tym w
ramach realizacji zlecenia ich zamiany, zgodnie z poniższą tabelą:
1)
Nazwa Subfunduszu
Wysokość opłaty manipulacyjnej
Subfundusz KBC Portfel Pieniężny
0,50%
Z zastrzeżeniem pkt 2, Towarzystwo pobiera wskazaną w Tabeli opłat opłatę manipulacyjną z tytułu
odkupienia Jednostek Uczestnictwa, w tym w związku z realizacją ich zamiany, w przypadku gdy następują
one częściej niż raz w danym roku kalendarzowym.
2)
Przy ustalaniu częstotliwości odkupień, o której mowa w pkt 1, uwzględnia się wyłącznie te wynikające ze
zmiany wskazanej w Umowie strategii inwestycyjnej lub będące następstwem wypłaty środków ze
wskazanego w Umowie zarządzanego portfela.
Brzmienie obecne:
Towarzystwo może pobierać opłaty manipulacyjne zgodnie z Tabelą Opłat. Na dzień sporządzenia tekstu
jednolitego Prospektu informacyjnego opłaty manipulacyjne nie są pobierane.
KBC PORTFEL VIP SFIO Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny
5. Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania
i pobierania oraz o kosztach obciążających Subfundusz.
2. Wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych
opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika.
2.2 Tabela Opłat
Brzmienie dotychczasowe:
Tabela opłat manipulacyjnych Towarzystwa:
Towarzystwo pobiera opłaty manipulacyjne z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, w tym w
ramach realizacji zlecenia ich zamiany, zgodnie z poniższą tabelą:
1)
2)
Nazwa Subfunduszu
Wysokość opłaty manipulacyjnej
Subfundusz KBC Portfel Obligacyjny
0,50%
Z zastrzeżeniem pkt 2, Towarzystwo pobiera wskazaną w Tabeli opłat opłatę manipulacyjną z tytułu
odkupienia Jednostek Uczestnictwa, w tym w związku z realizacją ich zamiany, w przypadku gdy następują
one częściej niż raz w danym roku kalendarzowym.
Przy ustalaniu częstotliwości odkupień, o której mowa w pkt 1, uwzględnia się wyłącznie te wynikające ze
zmiany wskazanej w Umowie strategii inwestycyjnej lub będące następstwem wypłaty środków ze
wskazanego w Umowie zarządzanego portfela.
Brzmienie obecne:
Towarzystwo może pobierać opłaty manipulacyjne zgodnie z Tabelą Opłat. Na dzień sporządzenia tekstu
jednolitego Prospektu informacyjnego opłaty manipulacyjne nie są pobierane.
-2-
KBC PORTFEL VIP SFIO
Subfundusz KBC Portfel Akcyjny
-
5. Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania
i pobierania oraz o kosztach obciążających Subfundusz.
2. Wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych
opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika.
2.2 Tabela Opłat
Brzmienie dotychczasowe:
Tabela opłat manipulacyjnych Towarzystwa:
Towarzystwo pobiera opłaty manipulacyjne z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, w tym w
ramach realizacji zlecenia ich zamiany, zgodnie z poniższą tabelą:
1)
2)
Nazwa Subfunduszu
Wysokość opłaty manipulacyjnej
Subfundusz KBC Portfel Akcyjny
0,50%
Z zastrzeżeniem pkt 2, Towarzystwo pobiera wskazaną w Tabeli opłat opłatę manipulacyjną z tytułu
odkupienia Jednostek Uczestnictwa, w tym w związku z realizacją ich zamiany, w przypadku gdy następują
one częściej niż raz w danym roku kalendarzowym.
Przy ustalaniu częstotliwości odkupień, o której mowa w pkt 1, uwzględnia się wyłącznie te wynikające ze
zmiany wskazanej w Umowie strategii inwestycyjnej lub będące następstwem wypłaty środków ze
wskazanego w Umowie zarządzanego portfela.
Brzmienie obecne:
Towarzystwo może pobierać opłaty manipulacyjne zgodnie z Tabelą Opłat. Na dzień sporządzenia tekstu
jednolitego Prospektu informacyjnego opłaty manipulacyjne nie są pobierane.
.
KBC PORTFEL VIP
Subfundusz
KBC
Akcji Średnich Spółek
SFIO Portfel
5. Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania
i pobierania oraz o kosztach obciążających Subfundusz.
2. Wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych
opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika.
-3-
2.2 Tabela Opłat
Brzmienie dotychczasowe:
Tabela opłat manipulacyjnych Towarzystwa:
Towarzystwo pobiera opłaty manipulacyjne z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, w tym w
ramach realizacji zlecenia ich zamiany, zgodnie z poniższą tabelą:
1)
2)
Nazwa Subfunduszu
Wysokość opłaty manipulacyjnej
Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek
0,50%
Z zastrzeżeniem pkt 2, Towarzystwo pobiera wskazaną w Tabeli opłat opłatę manipulacyjną z tytułu
odkupienia Jednostek Uczestnictwa, w tym w związku z realizacją ich zamiany, w przypadku gdy następują
one częściej niż raz w danym roku kalendarzowym.
Przy ustalaniu częstotliwości odkupień, o której mowa w pkt 1, uwzględnia się wyłącznie te wynikające ze
zmiany wskazanej w Umowie strategii inwestycyjnej lub będące następstwem wypłaty środków ze
wskazanego w Umowie zarządzanego portfela.
Brzmienie obecne:
Towarzystwo może pobierać opłaty manipulacyjne zgodnie z Tabelą Opłat. Na dzień sporządzenia tekstu
jednolitego Prospektu informacyjnego opłaty manipulacyjne nie są pobierane.
Rozdział III
Informacje dodatkowe
1.
Definicje pojęć i objaśnień skrótów użytych w treści skrótu.
Brzmienie dotychczasowe:
Agent Transferowy – Fundusz lub podmiot, który na podstawie umowy z Funduszem prowadzi Rejestr
Uczestników Funduszu oraz wykonuje inne czynności na rzecz Funduszu;
Brzmienie obecne:
Agent Transferowy – Fundusz lub podmiot, który na podstawie umowy z Funduszem prowadzi Rejestr
Uczestników Funduszu, Rejestr i subrejestry Uczestników Funduszu dla każdego Subfunduszu oraz wykonuje inne
czynności na rzecz Funduszu;
-4-

Podobne dokumenty