Przedmiar robót - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

Transkrypt

Przedmiar robót - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
agador s.c.
KRZYSZTOF ŻARKOW
ELŻBIETA ŻARKOW
P
PR
RA
AC
CO
OW
WN
NIIA
A
P
PR
RO
OJJE
EK
KT
TO
OW
WA
A
8
855--116
655 B
Byyd
dggo
osszzcczz
u
ull.. T
Tu
ucch
ho
ollssk
kaa 77//5555
tteell..//ffaaxx.. ((0
05522)) 334488--9955--8844
ee--m
maaiill:: [email protected]
@iinntteerriiaa..ppll
KARTA TYTUŁOWA
Obiekt:
Zamawiający:
Temat:
Adres:
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 218 Gdańsk
– Chwaszczyno – Wejherowo - Krokowa
Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11A
80-778 Gdańsk
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 218 Gdańsk
– Chwaszczyno – Wejherowo - Krokowa
odcinek A Chwaszczyno – Koleczkowo
Droga wojewódzka nr 218
odcinek A Chwaszczyno – Koleczkowo
Stadium projektu:
Branża:
Rodzaj opracowania:
Imię i nazwisko autora
projektu:
Nr uprawnienia:
wykonawczy
telekomunikacyjna
przedmiar robót
mgr inż. Damian Glazik
upr. nr 1513/99
podpis:
Projekty w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Data sporządzenia
projektu:
NIP 953-24-89-101
maj 2011
Regon 093218985
1
Chwaszczyno Koleczkowo_z cenami_10
Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 2798)
strona nr:
2
Przedmiar robót
Nr Podstawa ceny
jednostkowej
1
Element
1.1 TPSA 40/301/6
1.2 TPSA 39/301/1
1
1.3 KNR 501/119/5
Opis robót, wyliczenie ilości robót
J.m.
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej TPS.A.
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III
Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1˙m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE
Fi˙40˙mm w zwojach, 1 rura w rurociągu
Wprowadzenie rurociągu do studni kablowej - ANALOGIA
R= 0,300 M= 1,000 S= 0,300
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
TPSA 40/322/1 Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących
studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka
KNR 401/1302/ Naprawa zamków metalowych, z wymianą sprężyny / montaż zamka ABLOY
1
KNR 501/505/6 Podwyższenie o 20˙cm ramy studni 600x1000
KNR 501/503/2 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych, SK-2
KNR 501/106/1 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma
otworów: 1
KNR 501/106/2 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x2, suma
otworów: 2
KNR 501/106/3 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x3, suma
otworów: 3
KNR 501/106/4 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x4, suma
otworów: 4
TPSA 39/101/1 Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym
(1)
wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość do 10˙m, rura HDPE 110˙mm, nakłady częściowe liczone
na 1˙m
TPSA 39/101/1 Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym
(2)
wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość do 10˙m, rura HDPE 110˙mm, nakłady częściowe liczone
na 1˙przepust
TPSA 39/101/6 Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym
wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), dodatek za każdy 1˙m długości ponad 10˙m, rura HDPE 110˙mm
TPSA 39/104/7 Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria
(1)
gruntu III, przepust do 60˙m, rury HDPE Fi˙110˙mm, nakłady podstawowe (na 1˙m)
TPSA 39/104/7 Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria
(2)
gruntu III, przepust do 60˙m, rury HDPE Fi˙110˙mm, nakłady pozostałe (na 1 przepust)
KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi˙110˙mm ANALOGIA zabezpieczenie kabli
telefonicznych rurami dwudzielnymi AROT A110PS
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
1.18 KNR 501/614/7 Przekładanie kabla doziemnego, grunt kategorii III, kabel do Fi˙30˙mm, pierwszy
1.19 KNR 501/612/3 Układanie kabla w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym, grunt kategorii I-II, kabel do Fi˙50˙mm,
pierwszy
1.20 TPSA 39/202/1 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 1xFi˙32˙mm
1.21 TPSA 39/202/2 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 2xFi˙32˙mm
1.22 TPSA 39/202/3 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 3xFi˙32˙mm
1.23 TPSA 39/204/1 Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi˙32˙mm, złączki skręcane
1.24 TPSA 39/204/1 Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi˙40˙mm, złączki skręcane
1.25 TPSA 39/206/1 Badanie szczelności zmontowanych odcinków, do 2˙km, kanalizacja wtórna, sprężarka, rury Fi˙32˙mm
1.26 KNP 1901/168/ Przewieszki identyfikacyjne TP
2
1.27 TPSA 40/503/7 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica
kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny
1.28 TPSA 40/503/5 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne,
średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty
1.29 TPSA 40/718/1 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach
1.30 TPSA 40/718/3 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 30 parach
1.31 TPSA 40/718/4 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach
1.32 TPSA 40/718/6 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 parach
1.33 TPSA 40/718/7 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 200 parach
1.34 TPSA 40/704/7 Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
modułów łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z jednym kablem odgałęźnym na
kablu o 200 parach
1.35 TPSA 40/704/3 Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
modułów łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z jednym kablem odgałęźnym na
kablu o 30 parach
szt
Ilość
19
km 0,171
szt
28
szt
24
szt
szt
szt
25
17
5
m
138
m
259
m
198
m
96
m
109
szt
11
m
25
m
22
szt
1
m 2 434
m
40
m
m
m
m
szt
szt
odcinek
292
225
19
385
3
1
4
szt
115
m
521
m
326
złącze
5
złącze
2
złącze
1
złącze
6
złącze
4
złącze
3
złącze
1
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w
związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr
218 Chwaszczyno - Koleczkowo
Chwaszczyno Koleczkowo_z cenami_10
Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 2798)
strona nr:
3
Nr Podstawa ceny
Opis robót, wyliczenie ilości robót
jednostkowej
1.36 TPSA 40/704/2 Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
modułów łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z jednym kablem odgałęźnym na
kablu o 20 parach
1.37 TPSA 40/717/1 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 2 parach kable abonenckie ANALOGIA
1.38 TPSA 40/603/6 Montaż zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 100
parach zacisków
1.39 KNR 501/819/1 Krosowanie obwodów na przełącznicy lub w szafce kablowej
1.40 KI 1/101/2
KI - przedzwanianie łączy abonenckich
1.41 KNR 501/814/5 Demontaż szaf kablowych, typu 1600p
1.42 KNR 501/1310/ Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par˙100
9
1.43 TPSA 39/503/1 Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur HDPE Fi˙32˙mm metodą pneumatyczną
tłoczkową, rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2˙km
1.44 TPSA 39/608/3 Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamkniętej na
stałe skręcanej
1.45 TPSA 39/613/1 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni
1.46 TPSA 39/901/3 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1
światłowód
1.47 TPSA 39/901/4 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy
następny zmierzony światłowód
1.48 TPSA 39/901/7 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z
przełącznicy, mierzony 1 światłowód
1.49 TPSA 39/901/8 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z
przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód
1.50 TPSA 39/902/3 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany
razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód
1.51 TPSA 39/902/4 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany
razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód
1.52 TPSA 39/903/3 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany
razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód
1.53 TPSA 39/903/4 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany
razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód
1.54 TPSA 40/606/5 Montaż słupka rozdzielczego zakopywanego
1.55 TPSA 40/602/1 Montaż zespołów łączówek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach
zacisków
1.56
Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5
1.57
Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5
1.58
Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5
1.59
Kabel XzTKMXpw 15x4x0,5
1.60
Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5
1.61
Kabel XzTKMXpw 35x4x0,5
1.62
Kabel XzTKMXpw 50x4x0,8
1.63
Kabel XzTKMXpw 50x4x0,5
1.64
Kabel XzTKMXpw 100x4x0,6
1.65
Kabel XzTKMXpw 100x4x0,5
1.66
Kabel XOTKtd 24J
2
Element
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Marynarki Wojennej
2.1 TPSA 40/301/6 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III
2.2 KNR 501/106/2 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x2, suma
otworów: 2
2.3 KNR 501/119/5 Wprowadzenie rurociągu do studni kablowej - ANALOGIA
R= 0,300 M= 1,000 S= 0,300
2.4
TPSA 39/104/2
(1)
TPSA 39/104/2
(2)
TPSA 39/104/1
(1)
TPSA 39/104/1
(2)
TPSA 39/101/1
(1)
Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria
gruntu III, przepust do 30˙m, rury HDPE 2xFi˙110˙mm, nakłady podstawowe (na 1˙m)
2.5
Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria
gruntu III, przepust do 30˙m, rury HDPE 2xFi˙110˙mm, nakłady pozostałe (na 1 przepust)
2.6
Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria
gruntu III, przepust do 30˙m, rury HDPE Fi˙110˙mm, nakłady podstawowe (na 1˙m)
2.7
Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria
gruntu III, przepust do 30˙m, rury HDPE Fi˙110˙mm, nakłady pozostałe (na 1 przepust)
2.8
Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym
wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość do 10˙m, rura HDPE 110˙mm, nakłady częściowe liczone
na 1˙m
2.9 TPSA 39/101/1 Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym
(2)
wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość do 10˙m, rura HDPE 110˙mm, nakłady częściowe liczone
na 1˙przepust
2.10 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi˙110˙mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
J.m.
Ilość
złącze
1
złącze
5
szt
obwód
par
szt
110
700
700
1
odcinek
11
km 1,055
złącze
szt
4
4
odcinek
2
odcinek
46
odcinek
2
odcinek
46
odcinek
2
odcinek
46
zakończ
2
zakończ
szt
46
1
szt
1
m
181
m
227
m
29
m
119
m
24
m
24
m
195
m
83
m
136
m
609
m 1 055
szt
1
m
34
szt
2
m
36
szt
2
m
25
szt
1
m
10
szt
1
m
16
m
60
2.11 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych z HDPE w wykopie, rura do Fi˙110˙mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w
związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr
218 Chwaszczyno - Koleczkowo
Chwaszczyno Koleczkowo_z cenami_10
Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 2798)
strona nr:
4
Nr Podstawa ceny
Opis robót, wyliczenie ilości robót
jednostkowej
2.12 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi˙110˙mm ANALOGIA zabezpieczenie kabli
telefonicznych rurami dwudzielnymi AROT A110PS
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
2.13 TPSA 40/503/7 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica
kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny
2.14 KNR 501/612/3 Układanie kabla w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym, grunt kategorii I-II, kabel do Fi˙50˙mm,
pierwszy
2.15 TPSA 40/718/6 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 parach
2.16 KNR 501/1310/ Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par˙100
9
2.17
Kabel XzTKMXpw 50x4x0,8
3
Element
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Telewizji Kablowej EPOKA
3.1 TPSA 40/301/6 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III
3.2 KNR 501/106/2 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x2, suma
otworów: 2
3.3 KNR 501/119/5 Wprowadzenie rurociągu do studni kablowej - ANALOGIA
R= 0,300 M= 1,000 S= 0,300
3.4
3.5
3.6
3.7
TPSA 39/104/2
(1)
TPSA 39/104/2
(2)
TPSA 39/101/1
(1)
TPSA 39/101/1
(2)
3.8 TPSA 39/202/6
3.9 TPSA 39/204/1
3.10 TPSA 39/504/1
3.11 TPSA 39/608/3
3.12 TPSA 39/901/3
3.13 TPSA 39/901/4
3.14 TPSA 39/901/7
3.15 TPSA 39/901/8
3.16 TPSA 39/902/3
3.17 TPSA 39/902/4
3.18 TPSA 39/903/3
3.19 TPSA 39/903/4
3.20
4
Element
4.1 KNR 501/505/6
4.2 KNR 510/303/2
Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria
gruntu III, przepust do 30˙m, rury HDPE 2xFi˙110˙mm, nakłady podstawowe (na 1˙m)
Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria
gruntu III, przepust do 30˙m, rury HDPE 2xFi˙110˙mm, nakłady pozostałe (na 1 przepust)
Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym
wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość do 10˙m, rura HDPE 110˙mm, nakłady częściowe liczone
na 1˙m
Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym
wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość do 10˙m, rura HDPE 110˙mm, nakłady częściowe liczone
na 1˙przepust
Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 2xFi˙40˙mm
Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi˙40˙mm, złączki skręcane
Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur HDPE Fi˙40˙mm metodą pneumatyczną
tłoczkową, rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2˙km
Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamkniętej na
stałe skręcanej
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1
światłowód
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy
następny zmierzony światłowód
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z
przełącznicy, mierzony 1 światłowód
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z
przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany
razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany
razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany
razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany
razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód
Kabel XOTKtd 16J - KORNING
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej NETIA S.A.
Podwyższenie o 20˙cm ramy studni 600x1000
Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi˙110˙mm ANALOGIA zabezpieczenie kabli
telefonicznych rurami dwudzielnymi AROT A110PS
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
J.m.
Ilość
m
93
m
70
m
180
złącze
4
odcinek
m
1
65
szt
3
m
16
szt
6
m
25
szt
2
m
14
szt
m
szt
1
45
4
km
1,05
złącze
2
odcinek
1
odcinek
15
odcinek
1
odcinek
15
odcinek
1
odcinek
15
zakończ
1
zakończ
15
m 1 050
szt
6
m
99
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w
związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr
218 Chwaszczyno - Koleczkowo