plik pdf. - UM Puławy

Transkrypt

plik pdf. - UM Puławy
„Mapa aktywności” organizacji pozarządowych
I. W ZAKRESIE EDUKACJI
1. Puławskie Stowarzyszenie Liderów Oświaty „ECHO”
2. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Dzieci i MłodzieŜy „Euroszkoła”
3. Stowarzyszenie „W stronę nauki”
4. Stowarzyszenie „Wychowanie dla Przyszłości”
5. Towarzystwo Szkolne „Nauka i Praca”
II. W ZAKRESIE KULTURY I SZTUKI
1. Fundacja Wspierania Historycznego Ogrodu Puławskiego
2. Katolickie Stowarzyszenie MłodzieŜy Archidiecezji Lubelskiej – Oddział przy
parafii p.w. Św. Jozefa w Puławach
3. Klub Puławy
4. Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii Oddział w Puławach
5. Polskie
Towarzystwo
Turystyczno
–
Krajoznawcze
Oddział
Puławski
(w zakresie prowadzonej działalności wystawienniczej)
6. Puławskie Towarzystwo Muzyczne
7. Puławskie Towarzystwo Tradycji Narodowych
8. Stowarzyszenie „Grześ”
9. Stowarzyszenie Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Kameralnej
10. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i MłodzieŜy „Promyk”
11. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących „Pogodne śycie” (zadania
z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego)
12. Stowarzyszenie RODZINA
13. Towarzystwo Inicjatyw Własnych „Inspiracje”
14. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oświatowego
15. Towarzystwo Przyjaciół Puław
16. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych – Koło w Puławach
III. W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ I OCHRONY ZDROWIA
1. Fundacja Pomocy Szpitalowi Puławskiemu
2. Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „BRATEK”
3. Koło Pomocy Dzieciom i MłodzieŜy Specjalnej Troski
przy Oddziale Miejskim TPD
4. Koło Rodziców Dzieci z Cukrzycą przy Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków
5. Puławska Grupa Wsparcia Chorych na Stwardnienie Rozsiane
6. Polski Czerwony KrzyŜ Zarząd Okręgowy w Lublinie Zarząd Rejonowy
w Puławach
7. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 2 w Puławach
8. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 14 w Puławach
9. Polski Związek Głuchych Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia
Społecznego Niesłyszących
10. Polski Związek Niewidomych Okręg w Lublinie Koło w Puławach
11. Puławskie Koło Osób z Chorobą Parkinsona
12. Puławska Fundacja Osób Niepełnosprawnych PA-KT
13. Puławskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Potrzebujących Pomocy i Ich
Rodzin „Tęcza”
14. Puławskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
15. Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego
16. Puławskie Stowarzyszenie „Razem na co dzień”
17. Puławskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”
18. Stowarzyszenie „CORDA CORDI” na Rzecz Dzieci i MłodzieŜy w Puławach
19. Stowarzyszenie Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia „VIVUS”
20. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Dajmy Im Szansę”
21. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i MłodzieŜy przy parafii Miłosierdzia
BoŜego
22. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Pomocy w Puławach
23. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski
24. Towarzystwo Przyjaciół Ludzi Niepełnosprawnych „Misericordes”
IV. W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGII SPOŁECZNEJ
1. Fundacja „Praesterno”
2. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom UzaleŜnionym „Agape”
3. Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego
4. SłuŜba Ratownicza Błękitnego KrzyŜa Oddział Puławski Śląskiej Fundacji
ETOH – Błękitny KrzyŜ
5. Stowarzyszenie MONAR Zakład Opieki Zdrowotnej, Poradnia Profilaktyki
i Terapii UzaleŜnień MONAR
6. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących „Pogodne śycie”
7. Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dogoterapii „Niewidzialna Łapa”
8. Stowarzyszenie Pomocy Wychowawczej Rodzinie
9. Towarzystwo „Nowa Kuźnia”
V. W ZAKRESIE SPORTU, REKREACJI I TURYSTYKI
1. Klub Sportowy „Azoty – Puławy”
2. Klub Sportowy „Pogoń”
3. Klub Sportowy „Centrum TANG SOO DO”
4. Klub Sportowy „Wisła” Puławy
5. Klub Uczelniany AZS
6. Miejsko-Szkolny Klub Sportowy „Puławiak”
7. Oddział Zakładowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego
przy Zakładach Azotowych „Puławy” S.A.
8. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Puławski
9. Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Lublinie Koło Miasto Puławy
10. Puławskie Towarzystwo Siatkarskie „Elita”
11. Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
12. Puławski Szkolny Związek Sportowy
13. Szkolny Klub Tenisowy „SMECZ”
14. Uczniowski Klub Sportowy „Andros”
15. Uczniowski Klub Sportowy „Bursa – Puławy”
16. Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka”
17. Uczniowski Klub Sportowy „Olympic”
18. Uczniowski Klub Sportowy „Piątka – Wisła”
19. Uczniowski Klub Sportowy „Trojka” Puławy
20. Uczniowski Klub Sportowy „Wisełka 1”
21. Uczniowski Klub Tenisowy „Chemik”
22. Uczniowski Klub Tenisowy „Niwa”
23. Związek Harcerstwa Polskiego
VI. INNE
1. Cech Rzemiosł RoŜnych w Puławach
2. Chrześcijańska SłuŜba Charytatywna, Filia w Puławach
3. Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”
4. Klub Puławy
5. Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku
6. Polskie Towarzystwo Pracowników Socjalnych Koło Terenowe w Puławach;
Lubelski Oddział Wojewódzki
7. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w
Puławach
8. Punkt VIVA Puławy – Oddział Międzynarodowego Ruchu Na Rzecz Zwierząt
VIVA!
9. Stowarzyszenie
Byłych
śołnierzy
Batalionów
Chłopskich
w
Lublinie
Oddział Puławy
10. Stowarzyszenie Handlowców „CENTRUM”
11. Stowarzyszenie „Wychowanie dla Przyszłości”
12. Światowy Związek śołnierzy Armii Krajowej
13. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami – Koło w Puławach
14. Związek Inwalidów Wojennych RP
15. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
16. Związek Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944 – 1956 „Jaworzniacy”
17. Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału
18. Związek Sybiraków Oddział Rejonowy w Puławach
I.
W ZAKRESIE EDUKACJI
1. Puławskie Stowarzyszenie Liderów Oświaty „ECHO”
siedziba:
status prawny:
NIP:
REGON:
data rejestracji:
Telefon:
fax:
e-mail:
http://
24-100 Puławy, ul. Gościńczyk 7/1
716-24-66-413
432257316
19 grudnia 2000 r.
0 607 597 064
[email protected]
www.echo.of.pl
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Violetta Nowak – Prezes
Ewa Szlichtyng – Wiceprezes
Dariusz Matysiak - Skarbnik
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
teren kraju
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
Wymiana doświadczeń w zakresie wdraŜania reformy oświaty
Wspieranie awansu zawodowego nauczycieli
Promocja osiągnięć twórczych nauczycieli
Integracja środowiska nauczycielskiego
Promowanie nowatorskich metod kształcenia i wychowania
Działalność na rzecz edukacji ekologicznej, prozdrowotnej,
regionalnej i in.
kulturalnej,
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
Zakres działalności nieodpłatnej:
organizowanie róŜnych form wymiany doświadczeń (konferencje, spotkania,
warsztaty),
współpraca z instytucjami wspierającymi edukację,
organizowanie
imprez
o
charakterze
proekologicznym,
edukacyjnym,
rekreacyjnym,
wydawania biuletynu stowarzyszenia – publikacje nauczycieli (Kwartalnik ECHO).
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej, o
ile organizacja ją prowadzi:
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):
48 członków stowarzyszenia – nauczyciele szkół róŜnego szczebla (SP, Gimnazjum,
Szkoły ponadgimnazjalne).
Zasoby rzeczowe:
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:
- organizacja konferencji o tematyce ekologicznej,
- dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Puławach.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
2. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji dzieci i MłodzieŜy „Euroszkoła”
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
REGON:
Data rejestracji:
Telefon:
fax:
e-mail:
http://
24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8
organizacja pozarządowa KRS 0000097790
716-25-76-047
432513794
13 marca 2002 r.
081 886 77 60
081 886 77 60
-
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Teresa Grosicka – Prezes
Paweł Nakonieczny – Wiceprezes
Apoloniusz Berbeć – członek
Dorota Święcicka – członek
Andrzej Łyszczarz – członek
Leszek Gorgol – członek
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz, z zachowaniem obowiązujących przepisów,
terytoria innych państw.
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
- wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieŜy oraz przygotowanie ich do
Ŝycia w zintegrowanej Europie,
- wspieranie wszechstronnego i zrównowaŜonego rozwoju społecznego,
kulturalnego i gospodarczego Puław,
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
− prowadzenie szkoły na zasadach prawem przewidzianych i współdziałanie z
innym szkołami,
− organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieŜy i osób
dorosłych, warsztatów i seminariów,
− szeroko rozumiana działalność kulturalna w tym działania na rzecz
zachowania i rozwoju toŜsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury,
− promocja zdrowia i zdrowego styl Ŝycia,
− ochrona przyrody i krajobrazu, wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki,
− upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku,
− tworzenie systemów stypendialnych.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):
Zasoby rzeczowe:
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:
Wymiana międzynarodowa młodzieŜy – pozyskiwanie
„MłodzieŜ”
środków z programu
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
Pozyskiwaliśmy środki z funduszy unijnych.
Otrzymywaliśmy grant na realizację Projektu Polska – Katalonia - jest to
międzynarodowa wycieczka młodzieŜy w okresie wakacji 2005r.
3. Stowarzyszenie „W Stronę Nauki”
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
REGON:
data rejestracji:
Telefon
fax.
e-mail
http://
24-100 Puławy, ul. Włostowicka 61
stowarzyszenie (KRS 0000041188)
716-22-51-612
430966818
8 czerwca 1998 r.
-
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Andrzej Doroszewski – Prezes Stowarzyszenia
Lech Piekarz – Wiceprezes Stowarzyszenia
Janina Ciepilewska – Skarbnik
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Rzeczpospolita Polska
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
Celem Stowarzyszenia „W Stronę Nauki” jest wspieranie dzieci i młodzieŜy
uzdolnionej, pochodzącej z rodzin gorzej sytuowanych materialnie. Stowarzyszenie
pomaga głownie młodzieŜy studenckiej w uzyskaniu wykształcenia.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
Stowarzyszenie udziela pomocy finansowej dzieciom i młodzieŜy uzdolnionej
z rodzin gorzej sytuowanych materialnie. Stowarzyszenie tworzy fundusz
stypendialny z dobrowolnych i w dowolnej wysokości wpłacanych składek
członkowskich. Z funduszu tego wypłacane są, co miesięczne stypendia dla
młodzieŜy pochodzącej z uboŜszych rodzin. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się
na zwyczajnych, wpłacających regularnie składki członkowskie oraz wspierających.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej, o
ile organizacja ją prowadzi:
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):
Stowarzyszenie nie ma pracowników etatowych. Wszyscy członkowie, Zarząd
Stowarzyszenia są wolontariuszami.
Zasoby rzeczowe (np. lokal, sprzęt):
Stowarzyszenie nie posiada śadnych zasobów rzeczowych
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:
Pomoc materialna prowadzona jest dla ok. dziesięciu osób rocznie. Kilku
stypendystów ukończyło juŜ studia wyŜsze. Niektóre osoby pobierały stypendia
przez 5-6 lat. Obecnie udzielana jest pomoc jedenastu osobom.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
Pieniądze na fundusz stypendialny pozyskiwane są głownie ze składek
członkowskich – od osób fizycznych. Stowarzyszenie organizuje równieŜ coroczne
koncerty charytatywne w okresie Świąt BoŜego Narodzenia. Do tej pory
zorganizowano 9 koncertów, z których całkowity dochód przeznaczany jest na
fundusz stypendialny. Koncerty odbywają się w kościele pw. Św. Jozefa we
Włostowicach.
Mimo wielokrotnych próśb do roŜnych instytucji – nie uzyskano prawie Ŝadnej
pomocy dla Stowarzyszenia – dla zdolnej biednej młodzieŜy pragnącej zdobyć
wykształcenie.
Dzięki m.in. naszemu Stowarzyszeniu juŜ osiem osób ukończyło studia wyŜsze.
4. Stowarzyszenie „Wychowanie dla Przyszłości”
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
REGON:
Data rejestracji:
Telefon:
fax:
e-mail:
http://
Ostróda, ul. Kilińskiego 1A
organizacja poŜytku publicznego
7411952065
519551758
14.04.2003
089 646 94 69
089 646 29 54
[email protected]
-
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Maria Skowrońska – prezes
Monika Bunalska – skarbnik
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
cały kraj
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
1. Edukacja i wychowanie – wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci,
wyrównywanie szans edukacyjnych; zakładanie i prowadzenie niepublicznych
placówek oświatowo – wychowawczych i alternatywnych form edukacji
przedszkolnej; edukacja młodzieŜy i dorosłych; promocja i realizacja oraz
rozpowszechnianie innowacyjnych programów i pomocy edukacyjnowychowawczych; wychowanie przez sztukę.
2. Ochrona i promocja zdrowia – wspieranie środowiska zrównowaŜonego,
organizowanie edukacji ekologicznej, profilaktyki, rehabilitacji, promocja
sportu i rekreacji.
3. Pomoc społeczna – promocja i organizacja wolontariatu; pomoc dzieciom,
rodzinom potrzebującym, niewydolnym wychowawczo, osobom samotnie
wychowującym dzieci; przeciwdziałanie patologiom społecznym.
4. Promocja zatrudnienia – aktywizacja i reorientacja zawodowa osób
bezrobotnych, w tym kobiet.
5. Działania na rzecz integracji europejskiej – rozwijania kontaktów i współpracy z
europejskimi organizacjami pozarządowymi; promowania postaw proeuropejskich.
6. Turystyka, krajoznawstwo, rekreacja – organizacja wycieczek poznawczo –
rekreacyjnych; kolonii dla dzieci, młodzieŜy, rodzin potrzebujących pomocy.
7. Badania w zakresie – analizy przyczyn agresji i przemocy wśród dzieci
i młodzieŜy, - wpływu stymulacji rozwoju dziecka na dojrzałość szkolną, skuteczności proponowanych innowacyjnych programów edukacyjno –
wychowawczych.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
a. działalność nieodpłatna
PKD 80,10,A przedszkola szkolnictwo podstawowe, wspieranie wychowania
i edukacji dzieci wyrównywanie szans edukacyjnych, prowadzenie przedszkoli,
centrów wczesnej edukacji i rozwoju osobistego
PKD 80,42,B. kształcenie ustawiczne dorosłych pozostałe formy kształcenia gdzie
indziej nie klasyfikowane (szkolenia, warsztaty, festiwale, konferencje)
PKD 92,31,G Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej nie
sklasyfikowana, wychowanie przez sztukę, wspieranie talentów artystycznych,
organizowanie wystaw
b. działalność nieodpłatna
PKD 80,10,A przedszkola szkolnictwo podstawowe, wspieranie wychowania
i edukacji dzieci wyrównywanie szans edukacyjnych, prowadzenie przedszkoli,
centrów wczesnej edukacji i rozwoju osobistego
PKD 80,42,B. kształcenie ustawiczne dorosłych pozostałe formy kształcenia gdzie
indziej nie klasyfikowane (szkolenia, warsztaty, festiwale, konferencje)
PKD 92,31,G Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej nie
sklasyfikowana, wychowanie przez sztukę, wspieranie talentów artystycznych,
organizowanie wystaw
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):
Członkowie Stowarzyszenia – trenerzy, nauczyciele, specjaliści – w zaleŜności od
tematyki zadania wspierają realizację zadań.
Zasoby rzeczowe:
− brak lokalu
− sprzęt multimedialny: komputer przenośny, projektor, ekran do realizacji
szkoleń.
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:
Piszemy wnioski o granty na realizację zadań publicznych
Od trzech lat realizujemy projekty konkursowe – o zasięgu powiatowym,
wojewódzkim i ogólnopolskim, zwłaszcza o tematyce profilaktyczno –
wychowawczej.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
1. Wygrane konkursy – ogłaszane przez Starostę powiatu Ostródzkiego
2. konkurs FIO 2007
3. Kapitał Ludzki 9.5
ZłoŜone dwa wnioski z POKL 9.1.1 i Konkurs FIO 2008.
5. Towarzystwo Szkolne „Nauka i Praca”
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
REGON:
Data rejestracji:
Telefon:
Fax:
e-mail:
http://
24-100 Puławy, ul. Eustachiewicza 1
stowarzyszenie (KRS 0000081088)
716-24-66-382
430480895
11 stycznia 2002 r. (ostatni wpis do KRS)
081 886 81 59
-
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Marian Kostyra – przewodniczący
Małgorzata Gorka – skarbnik
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Rzeczpospolita Polska
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
Prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej na rzecz społeczeństwa
polskiego:
− zakładanie i prowadzenie szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
− współpraca ze szkołami w kraju i za granicą, wspomaganie pracy oświatowowychowawczej,
− kształcenie dzieci i młodzieŜy w formie róŜnorodnych kursów,
− organizowanie zajęć i kursów dla osób dorosłych i in.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
1) prowadzenie szkół: I Katolickiego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w
Puławach i Gimnazjum Katolickiego w Puławach – nieodpłatnie;
2) wynajem pomieszczeń, udostępnianie miejsc parkingowych i powierzchni
reklamowej – działalność odpłatna
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej, o
ile organizacja ją prowadzi:
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):
Pracownicy – brak
Wolontariusze – w miarę potrzeb wszyscy członkowie Towarzystwa
Zasoby rzeczowe:
W uŜyczeniu od Urzędu Miasta Puławy – budynek i teren przy ul. Eustachiewicza
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:
15-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych (Towarzystwo Szkolne „Nauka i Praca” w Puławach jest organem
prowadzącym szkoły od 1 lipca 1993 r.).
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
− prowadzone przez towarzystwo szkoły pozyskały środki finansowe z Fundacji
dla Polski oraz z niemieckiej Fundacji RENOVABIS.
− gimnazjum i liceum posiadają certyfikaty: „Szkoła z klasą”.
II. W ZAKRESIE KULTURY I SZTUKI
1. Fundacja Wspierania Historycznego Ogrodu Puławskiego
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
REGON:
data rejestracji:
telefon:
fax:
e-mail:
http://
24-100 Puławy, ul. 4-go Pułku
Polskiego 17 a
fundacja (KRS 0000104918)
716-25-40-339
000804046
8 kwietnia 2002 r.
0 81 886 34 21 w. 308 lub 326
0 81 886 45 47
[email protected]
ogrodpulawski.man.pulawy.pl
Piechoty
Wojska
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Eugeniusz Nowocień – Prezes Zarządu
Jerzy Pawlas – Wiceprezes Zarządu
Jolanta Bojarszczuk – Skarbnik
Mariusz Matyka – Sekretarz
Stanisław Dębczak – Członek
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
FWHOP skupia swoją działalność przede wszystkim na terenie miasta Puławy.
Współpracuje równieŜ z jednostkami administracji państwowej i organizacjami
pozarządowymi na obszarze kraju oraz poza jego granicami.
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
Fundacja została powołana w celach:
a) wspierania działalności mającej za zadanie uchronienie przed degradacją
i przywracanie dawnej świetności wielko przestrzennemu załoŜeniu ogrodowokrajobrazowemu, stworzonemu przez Izabelę ks. Czartoryską na przełomie XVIII
i XIX wieku wokół rezydencji rodu Czartoryskich w Puławach w województwie
lubelskim,
b) utworzenie kompleksowego programu ochrony i waloryzacji obiektu,
z wykorzystaniem posiadanych przez Instytut Uprawy NawoŜenia
i Gleboznawstwa opracowań projektowo-konserwatorskich,
c) prowadzenia herbarium, archiwum i księgozbioru dotyczącego ogrodu,
d) bieŜące utrzymanie ogrodu i prowadzenie oranŜerii.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) popularyzację Ogrodu Puławskiego jako kolebki polskiego muzealnictwa
i waŜnego ogniwa historii ogrodnictwa i dendrologii,
b) popularyzowanie wiedzy o bogatym nurcie historycyzmu sybilliańskiego
w okresie porozbiorowym i jego patriotycznym oddziaływaniu na społeczeństwo
w trzech zaborach,
c) popularyzowanie literatury inspirowanej Ogrodem Puławskim, ogrodami na
Kępie i w Parchatce, Świątynią Sybilli i Domkiem Gotyckim.
Dla realizacji tych celów Fundacja prowadzi:
a) działalność naukowo-badawczą (organizacja konferencji i seminarium, wydaje
zeszyty popularno-naukowe, foldery, pocztówki-cegiełki i inne),
b) współpracuje z Fundacją ks. Czartoryskich w Krakowie oraz utrzymuje łączność
ze Związkiem Rodziny Czartoryskich.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):
Zadania podejmowane przez Fundację realizowane są przez członków Zarządu
(5 osób) i Rady Fundacji (2 osoby) wykonujących swoje obowiązki na zasadzie
wolontariatu.
Ze względów finansowych Fundacja aktualnie nie ma zatrudnionego Ŝadnego
pracownika etatowego.
Zasoby rzeczowe:
Fundacja ma swoją siedzibę w „Ogrodzie Dolnym” osady pałacowo-parkowej
w pomieszczeniach bezpłatnie udostępnionych przez Instytut Uprawy NawoŜenia
i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy. Zlokalizowane jest tam biuro
Fundacji wyposaŜone w niezbędny, przestarzały co prawda, sprzęt komputerowy
z łączem internetowym i podstawowy sprzęt biurowy. W budynku na „Ogrodzie
Dolnym” zlokalizowana jest teŜ sala pamiątek historycznych, herbarium, zasoby
biblioteczne i zbiory zielnikowe.
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:
Fundacja była organizatorem konferencji i seminariów o zasięgu krajowym
i międzynarodowym. Zajmuje się renowacją zbiorów „Zielnika Puławskiego”
liczącego około 6 tysięcy arkuszy i ponad 100 eksponatów z grzybami. Gromadzenie
zbiorów zielnika rozpoczęto w 1862 roku. Fundacja organizuje i prowadzi kampanię
informacyjno-edukacyjną dotyczącą Ogrodu Puławskiego w formie „lekcji
historyczno-przyrodniczych dla dzieci i młodzieŜy” a takŜe zajęcia ekologiczne
p.t. „sprzątanie parku”. Prowadzi równieŜ działalność wydawniczą promującą
historię Puław. Fundacja prowadzi zbiórkę środków na działalność statutową.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
Przy realizacji podejmowanych zadań Fundacja korzystała do tej pory ze środków:
GFOŚiGW i WFOŚiGW.
2. Katolickie Stowarzyszenie MłodzieŜy Archidiecezji Lubelskiej – Oddział przy
parafii pw. św. Józefa w Puławach
3. Klub Puławy
Siedziba
Status prawny:
Numer KRS:
NIP:
REGON:
Data rejestracji:
Telefon:
fax.
e-mail:
24-100 Puławy, al. Partyzantów 44
organizacja poŜytku publicznego
0000008541
716-24-82-464
432275308
27 listopada 2006 r.
0 502 365 591
0 81 888 01 42
[email protected]
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Kisiel Zbigniew – Prezydent
Santarek Beata – Zastępca Prezydenta
Trojak Dorota – Sekretarz
Grzelak Zbigniew – Skarbnik
Czerwińska Eliza – Członek Zarządu
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Obszar Rzeczpospolitej Polskiej
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
1. Stawianie wartości humanistycznych i duchowych Ŝycia ponad strefę
materialną.
2. Promowanie stosowania wyŜszych standardów społecznych, biznesowych
i profesjonalnych.
3. Rozwijanie sprawniejszego bardziej gotowego do słuŜby społecznej modelu
obywatela.
4. Dawanie w ramach tego klubu sposobności do tworzenia trwałych przyjaźni, do
bezinteresownej słuŜby społeczeństwu, budowania lepszej społeczności
lokalnej.
5. Współdziałanie w tworzeniu i podtrzymywaniu zdrowej opinii społecznej
i wysokich ideałów słuŜących wzrostowi prawości, sprawiedliwości, patriotyzmu
i dobrej woli. Głowna społeczna idea – „Dzieci – bezwzględne pierwszeństwo”.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
- kształcenie
- pomoc społeczna
- działalność związana ze sportem
- w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego
- działalność związana z turystyką
- działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
-
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań).
Wolontariusze (15 członków klubu) reprezentujący zawody m. in.: lekarz, pedagog,
historyk sztuki, ekonomista, pedagog specjalny.
Zasoby rzeczowe (np. lokal, sprzęt).
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych.
Realizowane programy: edukacja – wycieczki edukacyjne do teatru, muzeum,
poznawanie okolic, organizowanie kiermaszy prac dzieci upośledzonych,
doŜywianie, organ. paczek świątecznych (od 2000 r.), organizacja posiłków
w ośrodku szkolno-wychowawczym w Puławach – akcja cykliczna w oparciu
o współpracę z firmą „Kraft – Foods”.
Program „Aktywność to szansa” (przy udz. PZU), dzień sportu – rozgrywki
integracyjne.
Projekt „Dam sobie radę” (przy udz. Fundacji PZU).
Pomoc dzieciom ze szczególnymi przypadkami chorób.
Pomoc dzieciom wybitnie zdolnym.
Pomoc rzeczowa dla najbiedniejszych m. in.: ubrania, pomoc finansowa w formie
stypendium dla dziecka chorego w wieku przedszkolnym od 2006 r.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
Dwa programy (okres 12 miesięcy) – Fundacja PZU
DoŜywianie (okres 24 miesięcy) – Kraft-Foods, Nałęczowianka, TU Warta S.A.
(paczki świąteczne), środki pozyskane od lokalnej społeczności i lokalnych
przedsiębiorców
Publikacje w prasie lokalnej i międzynarodowej (KIWANIS-USA, Europa)
4. Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii Oddział w Puławach
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
REGON:
data rejestracji:
Telefon:
fax:
e-mail:
http://
24-100 Puławy, ul. Filtrowa 50
stowarzyszenie
676-11-27-349
000804046
081 886 49 68
[email protected]
www.ptma-pulawy.astronomia.pl
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Janusz Ławicki – prezes oddziału
Zbigniew Smagacz – sekretarz oddziału
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
województwo lubelskie
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
Zjednoczenie osób pracujących na polu astronomii i nauk pokrewnych oraz
interesowanie się tymi dziedzinami wiedzy.
Zaznajamianie członków Towarzystwa z najnowszymi postępami wiedzy
astronomicznej i nauk pokrewnych oraz pobudzanie do własnych badań.
Popularyzacja wiedzy astronomicznej wśród najszerszych sfer społeczeństwa,
a w szczególności wśród młodzieŜy.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
− prowadzenie wykładów z zakresu astronomii
− prowadzenie pokazów nieba
− organizacja wystaw o tematyce astronomicznej
− prowadzenie biblioteki wydawnictw z zakresu astronomii
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej, o
ile organizacja ją prowadzi:
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):
dwóch instruktorów
Zasoby rzeczowe:
Budynek Obserwatorium Astronomicznego wyposaŜony w sprzęt obserwacyjny
(teleskopy, lunety, lornetkę), sprzęt fotograficzny, biblioteka ksiąŜek i czasopism o
tematyce astronomicznej
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
sponsorzy prywatni
5. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze
(w zakresie prowadzonej działalności wystawienniczej)
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
REGON:
data rejestracji:
Telefon:
fax:
e-mail:
http://
24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 6 a
stowarzyszenie - osobowość prawna
716-000-53-17
430637351
10 października 2003 r.
081 886 47 56, 081 887 86 74
081 886 47 56
[email protected]
-
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Jerzy Jabłonka- prezes
Oddział
Puławski
Ryszard Bałabuch- wiceprezes
Zdzisława Frańczak- wiceprezes
Ewa Samiec- sekretarz
Marcin Lis- skarbnik
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Powiat puławski
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
Rozwijanie oświaty, kultury, kultury fizycznej, rekreacji oraz ochrony środowiska
przez turystykę i krajoznawstwo.
Skupienie turystów, krajoznawców, stwarzanie warunków ułatwiających im
wędrowanie i działalność krajoznawczą w kraju i poza jego granicami oraz
reprezentowanie ich interesów wobec władz i społeczeństwa.
Prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód słuŜy realizacji celów
statutowych.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
Działalność
pozostałych
organizacji
członkowskich
gdzie
indziej
nie
skwalifikowanej.
Działalność muzeów.
Ochrona zabytków.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej, o
ile organizacja ją prowadzi:
Nr wpisu do rejestru: 0000176113
Działalność biur podroŜy
SprzedaŜ wczasów, kolonii, obozów
Usługi przewodnickie
Rezerwacja noclegów, wyŜywienia, biletów na rejs statkiem
SprzedaŜ wydawnictw turystycznych i pamiątek
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):
Trzech pracowników, staŜyści, pracownicy sezonowi na umowy zlecenie i o dzieło.
Zasoby rzeczowe:
Zbiory muzealne
Biblioteka oddziału
Komputer
Telefax
Kserograf
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:
Organizacja wystaw muzealnych.
Organizacja imprez o charakterze turystycznym.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
Zarząd Główny PTTK Warszawa
Starostwo Powiatowe w Puławach
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
6. Puławskie Towarzystwo Muzyczne
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
REGON:
Data rejestracji:
Telefon:
fax:
e-mail:
http://
24-100 Puławy, ul. Legionu Puławskiego 6,
stowarzyszenie
716-16-06-941
430531983
26.08.1999 r.
0 601 304 715
-
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
1) Gumiela Tadeusz- prezes
2) Zagrajek Piotr- wiceprezes
3) Gorski Marek- sekretarz
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Województwo lubelskie
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
Rozwój i krzewienie wśród swoich członków i społeczeństwa kultury muzycznej,
wokalnej i artystycznej. Organizacja koncertów, przeglądów, audycji muzycznych,
prowadzenie Społecznego Ogniska Muzycznego.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
PTM działalność swoją koncentruje szczególnie na dwóch kierunkach:
- Organizacja i prowadzenie Społecznego Ogniska Muzycznego na poziomie szkoły
muzycznej I st.
W klasie fortepianu, skrzypiec, gitary klasycznej, instrumentów dętych
i klawiszowych elektronicznych w 6-cio letnim cyklu nauczania.
- Organizacja koncertów i audycji muzyki klasycznej dla dzieci, młodzieŜy
i dorosłych- recitale fortepianowe, skrzypcowe, organowe i koncerty muzyki
kameralnej.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):
Kadra PTM składa się z wykwalifikowanych muzyków czynnych zawodowo
(współpracujących z muzykami z całej Europy) posiadającymi duŜe doświadczenie
w organizowaniu róŜnych imprez muzycznych. PTM posiada pręŜnie działający
Zarząd oraz doświadczoną i kompetentną księgową.
Zasoby rzeczowe:
Od 1 września 2004 r. PTM wynajmuje budynek szkolny od Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Puławach. Posiadamy szeroką gamę instrumentów
muzycznych oraz sprzęt nagłaśniający.
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:
Organizacja koncertów współfinansowanych przez Urząd Miasta Puławy z okazji:
Roku Chopinowskiego – 8 koncertów
250-lecie śmierci J.S. Bacha – 3 koncerty
Roku Paderewskiego – 3 koncerty
W roku 2005 odbyły się 3 koncerty
Na Jubileusz 100-lecia Puław odbyło się 7 koncertów muzyki klasycznej.
NaleŜy podkreślić wysoki poziom artystyczny i organizacyjny imprez oraz duŜą ilość
słuchaczy na koncertach.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
Pomimo powaŜnych problemów z pozyskaniem sponsorów prywatnych i firm to
jednak udaje nam się choć częściowo pokryć koszty organizowanych imprez od
takich sponsorów jak: Spółka z o.o. PeeS H. Prószyński, Komaks R. Wydra, Raj
dziecka - Z. Gębala, drukarnia Jantar oraz firma Casio.
7. Puławskie Towarzystwo Tradycji Narodowych
8. Stowarzyszenie „Grześ” w Puławach
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
Regon:
Data rejestracji:
Tel.
fax.
e-mail
http://
24 –100 Puławy, ul. Legionu Puławskiego 8, SP 11
stowarzyszenie – organizacja poŜytku publicznego
(KRS 0000034119)
716-10-67-332
430426000
24 lutego 2006 r.
0 81 887 16 37
0 81 887 12 03
[email protected]
www.grzes.pulawy.pl
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Artur Tarasiewicz- prezes
Renata Nowakowska- zastępca prezesa
Gabryjela Pawlonka - skarbnik
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
ogólnoświatowy
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
− inicjowanie i wspieranie działanie działań intensyfikujących rozwój duchowy
i umiejętności artystyczne dzieci i młodzieŜy,
− materialne i finansowe wspieranie działalności dziecięcych i młodzieŜowych
zespołów artystycznych,
− upowszechnianie znajomości języków obcych,
− przeciwdziałanie patologiom społecznym dzieci i młodzieŜy oraz krzewienie
trzeźwości i zdrowego stylu Ŝycia poprzez wypełnianie ich czasu wolnego,
− inna działalność oświatowa i wychowawcza.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
− organizowanie i wspomaganie dziecięcych i młodzieŜowych zespołów
artystycznych,
− rozwijanie i kształtowanie poprzez pracę samodzielności i umiejętności
współŜycia w grupie rówieśniczej członków zespołu,
− udział zespołów artystycznych w przeglądach i konkursach,
− organizacja i współudział w akcjach charytatywnych na cele społeczne,
− współpraca z innymi zespołami artystycznymi,
− organizacja wypoczynku dzieci i młodzieŜy,
− działalności odpłatnej nie prowadzimy.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań).
Zasoby rzeczowe (np. lokal, sprzęt).
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
-
9. Stowarzyszenie Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Kameralnej
Siedziba
24-100 Puławy, ul. Wojska Polskiego 7
Status prawny:
NIP:
REGON:
Data rejestracji:
Telefon:
0 81 886 37 05 w. 33
fax.
0 81 886 37 05
e-mail:
http://
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Jolanta Morawska - Prezes
Joanna Gielecka - Wiceprezes
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
Zadaniem stowarzyszenia jest organizacja Międzynarodowych Warsztatów Muzyki
Kameralnej, Międzynarodowych Kursów Mistrzowskich adresowanych do uczniów
szkół muzycznych oraz studentów Akademii Muzycznych grających na
instrumentach strunowych (równieŜ dla istniejących kwartetów, triów
smyczkowych, fortepianowych oraz zespołów utworzonych w trakcie warsztatów).
W ramach warsztatów odbywają się równieŜ Międzynarodowe Konsultacje Muzyki
Kameralnej skierowane do młodzieŜy ze szkół ponadpodstawowych grającej na
instrumentach smyczkowych.
Zadania:
− rozwijanie i doskonalenie umiejętności muzycznych i techniki gry
uczestników warsztatów,
− poznawanie dorobku współczesnej polskiej muzyki kameralnej,
− wymiana doświadczeń, poznanie osiągnięć uczestników z innych krajów,
prezentacja ich dorobku mieszkańcom Puław,
− doskonalenie
znajomości
języka
angielskiego
ze
szczególnym
uwzględnieniem terminologii muzycznej.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań).
Zasoby rzeczowe (np. lokal, sprzęt).
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych.
Doświadczenie w pozyskiwaniu Śródków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
10. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i MłodzieŜy „PROMYK”
Siedziba
Status prawny:
24-100 Puławy, ul. Wojska Polskiego 7
stowarzyszenie (KRS 0000150420)
NIP:
REGON:
Data rejestracji:
Telefon:
fax.
e-mail:
http://
716-25-81-692
432638225
5 lutego 2003 r.
0 81 886 37 05
0 81 886 39 36
[email protected]
promykpulawy.republika.pl
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Respondowska Beata - Prezes
Morawska Jolanta - Wiceprezes
Matej Anna - Sekretarz
Smyrgała Wiesław - Członek
Stolarczyk Mirosław – Członek Zarządu
Pruchniak Barbara – Członek Zarządu
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
międzynarodowy
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
− upowszechnianie, promocja i rozwój turystyki, kultury i dziedzictwa
narodowego, sportu i kultury fizycznej,
− wspieranie i rozwój edukacji w zakresie ochrony środowiska oraz działań
proekologicznych wśród dzieci i młodzieŜy,
− wspieranie i realizowanie wśród dzieci i młodzieŜy programów profilaktycznych
− wspieranie i rozwój wypoczynku dzieci i młodzieŜy,
− niwelowanie róŜnic edukacyjnych, kulturowych i likwidowanie barier
światopoglądowych poprzez wymianę międzynarodową dzieci i młodzieŜy,
− wspomaganie finansowe lub rzeczowe dzieci i młodzieŜy oraz pomoc
charytatywna innym osobom potrzebującym,
− wspieranie rozwoju dzieci i młodzieŜy uzdolnionej, szczególnie z terenów
wiejskich oraz rodzin najuboŜszych,
− prowadzenie róŜnych form edukacji pozaszkolnej wśród dzieci, młodzieŜy
i dorosłych,
− wspieranie i rozwój aktywności lokalnej i wolontariatu,
− promowanie województwa lubelskiego.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
Działalność nieodpłatna:
− kolonie dla dzieci i młodzieŜy, w tym kolonie polonijne
− zloty ekologiczne
− festiwale tańców lubelskich
− warsztaty muzyki kameralnej
− imprezy sportowe
− szkolenia, kursy, warsztaty
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań).
członkowie Stowarzyszenia
Zasoby rzeczowe (np. lokal, sprzęt).
nie posiada
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych.
zloty turystyczno-ekologiczne dla młodzieŜy szkolnej (2003, 2004, 2005)
Akcja zimowa „Super Dzieciak” (2003)
Przegląd młodych kadr piłki ręcznej (2003)
Kolonie dla dzieci biednych (2004, 2005)
Kolonie dla dzieci PGR (2004, 2005)
Kolonie polonijne (2004, 2005)
Zimowe i Wiosenne Spotkania Rodaków „Puławy – Kijów” (2004, 2005)
Ogólnopolski Festiwal Tańców Lubelskich „Godel” (2004, 2005)
Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Kameralnej (2004, 2005)
Wymiana międzynarodowa „Dzieci i młodzieŜ bez granic” (2005)
Doświadczenie w pozyskiwaniu Śródków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
Ministerstwo Edukacji i Nauki (wcześniej MENiS)
Ministerstwo Kultury
Senat RP
Urząd Marszałkowski w Lublinie
Kuratorium Oświaty w Lublinie
WFOŚiGW w Lublinie
Starostwo Powiatowe w Puławach
11. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących „Pogodne śycie” (zadania
z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego)
Siedziba
Status prawny:
NIP:
REGON:
Data rejestracji:
Telefon:
fax.
e-mail:
http://
24-100 Puławy, ul. Wojska Polskiego 7
stowarzyszenie 0000260555)
716-27-03-178
060154535
17 lipca 2006 r.
0 81 886 37 05
0 81 886 39 36
[email protected]
republika.pl/pogodnezycie
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Beata Nowak - Prezes
Joanna Gielecka - Wiceprezes
Anna Jaruga - Sekretarz
Barbara Pruchniak – Członek Zarządu
Mirosław Stolarczyk – Członek Zarządu
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
międzynarodowy
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
− upowszechnianie, promocja i rozwój turystyki, kultury i dziedzictwa
narodowego, sportu i kultury fizycznej,
− wspieranie i rozwój edukacji w zakresie ochrony środowiska oraz działań
proekologicznych wśród dzieci i młodzieŜy,
− wspieranie i realizowanie wśród dzieci i młodzieŜy programów profilaktycznych
− wspieranie i rozwój wypoczynku dzieci i młodzieŜy,
− niwelowanie róŜnic edukacyjnych, kulturowych i likwidowanie barier
światopoglądowych poprzez wymianę międzynarodową dzieci i młodzieŜy
− wspomaganie finansowe lub rzeczowe dzieci i młodzieŜy oraz pomoc
charytatywna innym osobom potrzebującym,
− wspieranie rozwoju dzieci i młodzieŜy uzdolnionej, szczególnie z terenów
wiejskich oraz rodzin najuboŜszych,
− prowadzenie róŜnych form edukacji pozaszkolnej wśród dzieci, młodzieŜy
i dorosłych,
− wspieranie i rozwój aktywności lokalnej i wolontariatu,
− promowanie województwa lubelskiego.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
− działalność nieodpłatna:
− kolonie dla dzieci i młodzieŜy, w tym kolonie polonijne
− zloty ekologiczne
− festiwale tańców lubelskich
− warsztaty muzyki kameralnej
− imprezy sportowe
− szkolenia, kursy, warsztaty
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej, o
ile organizacja ją prowadzi:
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań).
członkowie Stowarzyszenia
Zasoby rzeczowe (np. lokal, sprzęt).
nie posiada
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych.
Zloty turystyczno-ekologiczne dla młodzieŜy szkolnej (2003, 2004, 2005)
Akcja zimowa „Super Dzieciak” (2003)
Przegląd młodych kadr piłki ręcznej (2003)
Kolonie dla dzieci biednych (2004, 2005)
Kolonie dla dzieci PGR (2004, 2005)
Kolonie polonijne (2004, 2005)
Zimowe i Wiosenne Spotkania Rodaków „Puławy – Kijów” (2004, 2005)
Ogólnopolski Festiwal Tańców Lubelskich „Godel” (2004, 2005)
Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Kameralnej (2004, 2005)
Wymiana międzynarodowa „Dzieci i młodzieŜ bez granic” (2005)
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
Ministerstwo Edukacji i Nauki (wcześniej MENiS)
Ministerstwo Kultury
Senat RP
Urząd Marszałkowski w Lublinie
Kuratorium Oświaty w Lublinie
WFOŚiGW w Lublinie
Starostwo Powiatowe w Puławach
12. Stowarzyszenie RODZINA
13. Towarzystwo Inicjatyw Własnych „INSPIRACJE”
Siedziba
Status prawny:
NIP:
REGON:
Data rejestracji:
Telefon:
fax.
e-mail:
http://
24-100 Puławy, ul. Wojska Polskiego 4
0 81 887 96 01
0 81 887 96 01
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Zbigniew Kiełb - Prezes
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
− organizacja imprez kulturalnych,
− artystyczna i literacka działalność twórcza,
− organizowanie szkoleń i kursów,
− działalność
charytatywna,
promocja
i
organizacja
wolontariatu,
wspomaganie rozwoju wspólnot lokalnych,
− wydawanie ksiąŜek i broszur.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej, o
ile organizacja ją prowadzi:
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań).
Zasoby rzeczowe (np. lokal, sprzęt).
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
14. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oświatowego
Siedziba
Status prawny:
NIP:
REGON:
Data rejestracji:
Telefon:
fax.
e-mail:
http://
24-100 Puławy, ul. Włostowicka 27
0 81 887 71 29
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Stanisław Jędrych - Prezes
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
− wspieranie działalności Muzeum Oświatowego,
− upowszechnianie
dorobku
nauczycieli
i
placówek
oświatowowychowawczych,
− wspieranie prac badawczych dotyczących oświaty i szkolnictwa,
− organizowanie wystaw.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej, o
ile organizacja ją prowadzi:
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań).
Zasoby rzeczowe (np. lokal, sprzęt).
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
15. Towarzystwo Przyjaciół Puław
Siedziba
Status prawny:
NIP:
REGON:
Data rejestracji:
Telefon:
fax.
e-mail:
http://
24-100 Puławy, ul. Zielona 36
0 81 888 04 26
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Leszek Gorgol - Prezes
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
− działalność wydawnicza,
− promocja lokalnych twórców,
− promocja twórczości dotyczącej Puław i ich historii,
− organizacja imprez kulturalnych: koncertów, spotkań literackich,
− organizacja spotkań środowiska artystycznego,
− współpraca z towarzystwami regionalnymi województwa lubelskiego i całego
kraju.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej, o
ile organizacja ją prowadzi:
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań).
Zasoby rzeczowe (np. lokal, sprzęt).
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
16. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych – Kolo w Puławach
Siedziba
Status prawny:
NIP:
REGON:
Data rejestracji:
Telefon:
fax.
e-mail:
http://
24-100 Puławy, ul. Lubelska 25
0 81 886 21 82
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Renata Stępień - Prezes
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
− wystawiennictwo,
− organizowanie plenerów malarskich, aukcji i kiermaszów.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań).
Zasoby rzeczowe (np. lokal, sprzęt).
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
III. W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ I OCHRONY ZDROWIA
1. Fundacja Pomocy Szpitalowi Puławskiemu
2. Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „BRATEK”
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
Regon:
Data rejestracji:
tel.
fax
e-mail
http://
Parafia pw. W.N.M.P. w Puławach, ul Aignera 8
Stowarzyszenie KRS 0000009348
716-23-19-310
430878959
1 sierpnia 1997 r.
0 81 887 74 40 (Prezes)
-
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Samcik Zofia - prezes
Kasperek Stanisław - V-ce prezes
Wrotniak Ewa - skarbnik
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Miasto Puławy
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
− stwarzanie warunków do duchowego rozwoju człowieka przez poszanowanie
jego godności i wolności,
− upowszechnianie i umacnianie przywiązania dla wartości stanowiących
fundament chrześcijańskich zasad: wiary, prawdy, sprawiedliwości i miłości
bliźniego,
− stwarzanie warunków do utrwalania więzi międzyludzkich,
− organizowanie katolickiej formacji międzyludzkiej.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań).
Zasoby rzeczowe (np. lokal, sprzęt).
-
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
Sponsorzy prywatni, dofinansowanie z PCPR
3. Koło Pomocy Dzieciom i MłodzieŜy Specjalnej Troski przy Oddziale Miejskim
TPD w Puławach
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
REGON:
Data rejestracji:
Tel.
fax.
e-mail:
http://
24 –100 Puławy ul. Wróblewskiego 21 (budynek Centrum
Integracyjno-Rehabilitacyjnego)
adres
do
korespondencji:
24-100
Puławy,
al. Partyzantów 7A/14
stowarzyszenie
(koło
specjalistyczne
oddziału
w Puławach) KRS 0000000481
716-241-72-31
00702567001190
18 lipca 1989 r.
0 81 886 50 70
–
[email protected]
-
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Janina Matej – Przewodnicząca Koła
Łucja Fenik – Wiceprzewodnicząca Koła
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
koło Stowarzyszenia działające w Puławach i w najbliŜszej okolicy
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
m.in.:
− inicjowanie i rozwijanie form pomocy rodzinie w wychowaniu dziecka
niepełnosprawnego,
− współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami,
− integrowanie dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej w środowisku ich zdrowych
rówieśników,
− propagowanie odpowiedniego stosunku do dzieci/młodzieŜy niepełnosprawnej
i ich spraw,
− wspieranie i promowanie twórczości artystycznej dzieci oraz jej prezentacja w
róŜnych formach,
− prowadzenie działalności w dziedzinie oświaty, opieki, wychowania, terapii.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
Działalność nieodpłatna:
− zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej intelektualnie
(zajęcia ogólnorozwojowe, plastyczne oraz logopedia grupowa i indywidualna)
− integracyjne imprezy okolicznościowe (choinka, ognisko, rejs statkiem,
Mikołajki),
− wyjazdy na spotkania osób niepełnosprawnych (Dąbrowica).
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej
nie prowadzi
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):
członkowie Koła
Zasoby rzeczowe (np. lokal, sprzęt):
nie posiada
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:
− prowadzenie zajęć edukacyjnych ogólnorozwojowych dla dzieci i młodzieŜy
niepełnosprawnej intelektualnie (3 razy w miesiącu)
− organizacja wyjazdowa na spotkania osób niepełnosprawnych do Dąbrowicy
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
Oddział Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Puławach
4. Koło Rodziców Dzieci z Cukrzycą przy Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków
5. Puławska Grupa Wsparcia Chorych na Stwardnienie Rozsiane
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
REGON:
Data rejestracji:
Telefon:
Fax:
e-mail:
http://
24-100 Puławy, ul. Wróblewskiego 21
stowarzyszenie
081 886 36 50
www.centrumir.republika.pl/sm.html
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Prezes stowarzyszenia – Maria Szajowska
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
− zrzeszanie osób chorych na stwardnienie rozsiane
− działanie na rzecz chorych na stwardnienie rozsiane
− wyzwalanie inicjatyw u osób chorych na stwardnienie rozsiane
− likwidacja barier psychologiczno – społecznych
− reprezentowanie interesów osób chorych wobec władz
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
Działalność nieodpłatna:
− integrowanie osób chorych na SM,
− spotkania z lekarzem, psychologiem,
− porady dotyczące radzenia sobie z chorobą,
− ułatwienia w dostępie do lekarzy specjalistów.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):
Członkowie koła sprawują swoje funkcje społecznie.
Zasoby rzeczowe:
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
-
6. Polski Czerwony KrzyŜ Zarząd Okręgowy w Lublinie
Zarząd Rejonowy w Puławach
Siedziba:
Status prawny
NIP:
Regon:
Data rejestracji
tel.
fax.
e-mail
http://
Zarząd Rejonowy PCK, Puławy, ul. Lubelska 20A,
ul. Niecała 7B
stowarzyszenie - organizacja poŜytku publicznego
KRS 0000225587
712-01-60-508
007023731-00510
27 stycznia 2002 r.
0 81 887 00 04
-
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
mgr Zbigniew Kaznowski- wiceprezes LZO PCK
mgr Stefan Pedrycz - Dyrektor LZO PCK
Alina Maśkiewicz - główny księgowy LZO PCK
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Miasto i Powiat Puławski
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
Zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie we wszystkich okolicznościach i
w kaŜdym czasie, przy zachowaniu bezstronności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
Nieodpłatna działalność statutowa:
− promocja zdrowia
− działalność wśród dzieci i młodzieŜy
− szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej PCK
− promocja honorowego krwiodawstwa
− pomoc Ŝywnościowa i rzeczowa
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań).
Pracownik ZR PCK- 1 osoba
StaŜysta- 1 osoba
Wolontariusz- 50 osób
Zasoby rzeczowe (np. lokal, sprzęt).
lokal
telefon
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych.
− od 1998 roku PCK realizuje programy skierowane do osób ubogich, bezdomnych
i zagroŜonych bezdomnością
− promocja honorowego krwiodawstwa
− szkolne koła PCK
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
− w 2005 roku realizacja programu o bezdomności
− Urząd Wojewódzki Lublin- dotacja
− składki członkowskie
− 1% podatku- darowizna
− kwesty uliczne
7. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 2 w Puławach
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
REGON:
Data rejestracji:
Telefon:
Fax:
e-mail:
http://
24-100 Puławy, ul. Wróblewskiego 21
Centrum Integracyjno-Rehabilitacyjne
stowarzyszenie KRS 0000037573
554-03-13-024
001104948-00085
12 października 2005 r.
081 888 02 13, 0 604 224 263
-
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Ewa Kołodyńska – prezes
GraŜyna Wiak – skarbnik
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Puławy i okolice
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
− reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia i osób chorych na
cukrzycę wobec władz państwowych i samorządowych,
− współpraca z ministrem zdrowia oraz Polskim Towarzystwem Diabetologicznym,
− organizowanie i prowadzenie edukacji diabetologicznej wśród chorych, jak
i całego społeczeństwa w celu podniesienia wiedzy o cukrzycy, jej skutkach
oraz samokontroli,
− integracja środowiska diabetyków i sympatyków poprzez pomoc, Ŝyczliwość
i koleŜeństwo,
− udzielanie róŜnorodnej pomocy diabetykom i rodzicom chorych dzieci,
− dbanie o rozwój stowarzyszenia.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
Nieodpłatne prowadzenie działalności na rzecz poprawy sytuacji prawnej,
ekonomicznej i zdrowotnej osób chorych na cukrzycę. Jako organizacja
pozarządowa wykonuje zadania publiczne w zakresie:
− ochrony i promocji zdrowia,
− edukacji diabetologicznej,
− działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
− działalności charytatywnej.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):
Działalność społeczna
Zasoby rzeczowe:
Glukometry, ciśnieniomierze i szafa dwudrzwiowa.
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:
Doświadczenie w pozyskiwaniu Śródków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
-
8. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 14 w Puławach
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
REGON:
data rejestracji:
telefon:
fax:
e-mail:
http://
24-100 Puławy, ul. Wróblewskiego 21
Centrum Integracyjno-Rehabilitacyjne
stowarzyszenie KRS 0000037573
-
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Andrzej Urlich – Prezes
Anna Rybicka – Wiceprezes
Krystyna Warchał – Skarbnik
Andrzej Samon – Członek Zarządu
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Powiat puławski
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
Integracja osób chorych na cukrzycę i edukacja diabetologiczna, organizacja
spotkań edukacyjnych, wymiana doświadczeń i wiedzy.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
Udzielanie
pomocy
członkom
stowarzyszenia,
organizowanie
spotkań,
wypoŜyczalnia sprzętu medycznego, organizowanie akcji informacyjnopropagandowej.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej, o
ile organizacja ją prowadzi:
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):
-
Zasoby rzeczowe:
Glukometry, aparaty do mierzenia ciśnienia, biblioteka.
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
-
9. Polski Związek Głuchych Zarząd Oddziału Lubelskiego
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
Regon:
Data rejestracji:
Tel.
fax
e-mail:
http://
ul. Leszczyńskiego 50, 20-068 Lublin
stowarzyszenieorganizacja
poŜytku
KRS 0000013179
712-21-80-627
000789157
21 maja 2001 r.
0 81 533 06 05
0 81 533 06 05
-
publicznego
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Regina Blacharska- Kierownik Ośrodka
Bogusław Włodarczyk- Prezes ZOL
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Dotyczy: Gmina i Powiat Puławy; terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia
Społecznego Niesłyszących w Puławach, ul. Kołłątaja 18
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
Prowadzenie rehabilitacji w kierunku przystosowania osób niesłyszących i innych
z wadą słuchu do Ŝycia zawodowego i społecznego, załatwianie wszelkich spraw
codziennego Ŝycia, stwarzanie moŜliwości przysposabiających inwalidów słuchu do
samodzielnego funkcjonowania w Ŝyciu rodzinnym, społecznym poprzez udzielanie
porad i usług indywidualnych oraz zajęć grupowych.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
Objęcie opieką wszystkich potrzebujących naszej pomocy m.in. w kryzysach
rodzinnych, szkolnych, zawodowych. Doskonalenie metod pracy wychowawczej
z osobami niesłyszącymi uzaleŜnionymi od alkoholu i narkotyków. Prowadzenie
spotkań i informacyjnych, edukacyjnych, wykładów, prelekcji przy udziale
tłumacza języka migowego.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
Nie prowadzi.
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):
Zarząd Oddziału Lubelskiego PZG na terenie woj. lubelskiego prowadzi 6 placówek
terenowych: w Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu, Lublinie, Łukowie
i w Puławach (ul. Kołłątaja 18)gdzie zatrudniony jest tłumacz języka migowego
Zofia Karlińska
Zasoby rzeczowe (np. lokal, sprzęt).
PZG Terenowy Ośrodek w Puławach dysponuje lokalem o pow. 14 m2,
wynajmowanym od Spółdzielni Inwalidów. Na miarę moŜliwości posiadamy
podstawowe wyposaŜenie w sprzęt biurowy. Mankamentem jest brak komputera.
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych.
PZG nie jest realizatorem zadań publicznych. Jest zobowiązany do realizacji zadań
statutowych, indywidualnych i grupowych umoŜliwiających pokonywanie barier w
komunikowaniu się oraz zadań celowych mających na celu integrację społeczną
środowiska niesłyszących ze społecznością lokalną świata słyszących. Doświadczenia
nasze sięgają lat 50-tych i trwają nieprzerwanie do dziś, w efekcie naszych działań
podopieczni czują się dowartościowani, odwaŜniej przełamując bariery.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
PZG Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących
w Puławach środki na codzienną działalność rehabilitacyjną pozyskuje w części za
pośrednictwem ZOL PZG w PFRON, MZ oraz w wyniku własnych starań jak składki
członkowskie czy darowizny Ŝyczliwych osób.
10. Polski Związek Niewidomych Okręg w Lublinie Koło w Puławach
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
Regon:
Data rejestracji
Tel.
Fax
e-mail
http//
24-100 Puławy, al. Królewska 19/22
Koło wchodzi w skład Organizacji PoŜytku Publicznego
PZN Lublin (PZN w Lublinie KRS 0000007330)
712-25-42-792
431213392 (dane PZN w Lublinie)
10 kwietnia 2001 r. (dot. PZN Lublin)
0 81 886 52 31
-
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Marian Ostojewski – Przewodniczący Zarządu Okręgu PZN w Lublinie
Hanna Kazek – V-ce Przewodniczący Okręgu PZN w Lublinie
Kazimiera Buksińska - Koło Puławy reprezentuje Przewodnicząca Zarządu
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
PZN Koło w Puławach działaniem obejmuje teren powiatu puławskiego
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
PZN Koło Puławy zajmuje się przygotowaniem nowoociemniałych do Ŝycia
w nowych dla nich warunkach, podnoszeniem poziomu kultury, włączaniem
niewidomych do czynnego Ŝycia społecznego i zawodowego.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
Koło PZN w Puławach zajmuje się głownie przyjmowaniem nowych członków do
stowarzyszenia, otacza ich opieką, pomocą, szkoleniem; organizuje imprezy
integracyjne dla członków na terenie działania.
Numer działalności gospodarczej
o ile organizacja ją prowadzi.
-
i
przedmiot
działalności
gospodarczej,
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań).
Koło PZN w Puławach nie zatrudnia pracowników. Zarząd działa społecznie.
Zasoby rzeczowe (np. lokal, sprzęt).
Nie posiada
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych.
PZN Koło w Puławach zrzesza 249 osób niedowidzących i niewidomych.
Organizowane są szkolenia dot. przystosowania do dnia codziennego i orientacji
przestrzennej osób niewidomych i niedowidzących. Organizowane są wycieczki
krajoznawcze, imprezy integracyjne z okazji świąt i rocznic, spotkania
okolicznościowe członków, wyjazdy szkoleniowe.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
PZN Koło w Puławach utrzymuje się ze składek członków oraz datków od
sponsorów, głównym sponsorem imprez jest PCPR w Puławach. Sporadycznie
działalność Koła wspomagają Zakłady Azotowe w Puławach.
11.
Puławskie Koło Osób z Chorobą Parkinsona
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
Regon:
Data rejestracji
Tel.
Fax
e-mail
http//
24-100 Puławy, ul. Wróblewskiego 21
0 694 141 164
-
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Anna Rogotowicz – Przewodnicząca Koła
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
- wsparcie osób z chorobą Parkinsona,
- wymiana doświadczeń, wiedzy na temat choroby,
- spotkania integracyjne,
- spotkania z lekarzem.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
Numer działalności gospodarczej
o ile organizacja ją prowadzi.
i
przedmiot
działalności
gospodarczej,
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań).
Zasoby rzeczowe (np. lokal, sprzęt).
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
12. Puławska Fundacja Osób Niepełnosprawnych PA-KT
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
REGON:
Data rejestracji:
Telefon:
Fax:
e-mail:
http://
24-100 Puławy, ul. Wróblewskiego 21
Centrum Integracyjno – Rehabilitacyjne
fundacja
716-26-17-705
432077120
16 października 2003 r.
0 81 886 36 50, 507 075 863, 507 075 864
0 81 886 66 11
[email protected]
www.pa-kt.org
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Piotr Adach – prezes
Tadeusz Kiernicki – zastępca prezesa
Andrzej Mensik – członek zarządu
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
cały kraj
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
− rehabilitacja
fizyczna,
psychiczna,
społeczna
i
zawodowa
osób
niepełnosprawnych, a w szczególności osób z powypadkowym uszkodzeniem
kręgosłupa i rdzenia kręgowego oraz pomoc ich rodzinom,
− działania zmierzające do podejmowania standardów stosowanych w krajach
Unii Europejskiej oraz ich wdraŜania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
Działalność nieodpłatna:
organizacja zawodów sportowych i imprez integracyjnych
organizacja imprez charytatywnych
akcje informujące dla rodzin osób po urazach kręgosłupa,
cotygodniowe spotkania na sali gimnastycznej SP nr 6 w Puławach
spotkania w CIR: co druga środa miesiąca w godzinach 12.00 – 14.00
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):
Zarząd fundacji stanowią 3 osoby. Wolontariat – 10 osób (z moŜliwością zwiększenia
w zaleŜności od potrzeb).
Zasoby rzeczowe:
Siedzibą Fundacji jest Centrum Integracyjno – Rehabilitacyjne w Puławach. Przy
prowadzeniu działalności korzysta ona ze sprzętu prywatnego.
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:
Od chwili swojego powstania fundacja organizowała lub współorganizowała:
− Międzynarodowy Wyścig Osób Niepełnosprawnych na Wózkach
− Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego
− kursy bezpiecznego przechodzenia osób niepełnosprawnych
− spotkania opłatkowe
− kursy porad dla rodzin, w których są osoby z uszkodzeniem rdzenia
(cotygodniowe zajęcia sportowo-rehabilitacyjne).
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
Fundacja stara się pozyskać środki od sponsorów (m.in. zakładów pracy i firm).
Osoby zrzeszone przy fundacji wygrywały w trzech kategoriach wyścigu z cyklu
„Grand Prix”, zdobywając 11 medali igrzysk AR oraz wyróŜnienie za pomoc
w redagowaniu przewodnika turystycznego.
13. Puławskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Potrzebujących i ich Rodzin
„Tęcza”
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
REGON:
Data rejestracji:
Telefon:
Fax:
e-mail:
http://
24-100 Puławy, al. Partyzantów 28
Organizacja PoŜytku Publicznego
716-266-40-47
060001990
12.01.2005
081 886-33-43
-
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Alicja Czarnota- prezes (zobow. finansowe)
Jacek Prończuk- wiceprezes (zobow. finansowe)
Katarzyna Wojewoda- sekretarz
BoŜena Reszka-Woch- skarbnik (zobow. Finansowe)
Ryszard Rusek- członek zarządu
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Wychowankowie Domu Dziecka i Ogniska Wych. w Puławach bez względu na
miejsce osiedlenia.
Inne osoby- teren powiatu puławskiego i Miasta Puławy.
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
Pomoc dzieciom i ich rodzinom oraz osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej (głownie
wychowankom Domu Dziecka i Ogniska Wychowawczego w Puławach w tym
dzieciom niepełnosprawnym).
Skupienie ludzi dobrej woli chcących nieść pomoc dzieciom i ich rodzinom.
Organizowanie przedsięwzięć dla pozyskania środków na działalność statutową.
Współpraca z lokalnymi władzami i instytucjami na rzecz wspierania dziecka
i rodziny.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
Działalność nieodpłatna: organizowanie akcji informacyjnych o zakresie
działalności, gromadzenie środków pienięŜnych i rzeczowych, współpraca
z organizacjami i instytucjami w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną.
Działalność odpłatna: organizowanie akcji charytatywnych, imprez kulturalnych,
kolonii, obozów, turnusów rehabilitacyjnych, działalność wydawnicza, organizacja
publicznych zbiorek pieniędzy, Ŝywności, odzieŜy, współpraca w prowadzeniu
placówek opiekuńczych, pomoc socjalno-bytowa, doradztwo rodzinne.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):
Pracownicy Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Puławachwieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i ich rodzinami, znajomość
ich potrzeb.
Zasoby rzeczowe:
Pomieszczenie w budynku ZPO-W w Puławach.
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:
Dopiero będziemy zdobywać
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
poszukiwanie sponsorów wśród osób prywatnych i instytucji
składki członkowskie
1% podatku
opłaty za praktyki studenckie
14. Puławskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
REGON:
Data rejestracji:
Telefon:
Fax:
e-mail:
http://
24-100 Puławy, ul. Wróblewskiego 21
stowarzyszenie
716-26-13-601
432660236
25 sierpnia 2003 r.
[email protected]
www.psnron.republika.pl
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Janusz Ławicki – prezes
Renata Stefaniak – sekretarz
Zbigniew Smagacz - skarbnik
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Rzeczpospolita Polska
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
− upowszechnianie wiedzy o osobach niepełnosprawnych,
− niwelowanie wszelkich barier ograniczających udział osób niepełnosprawnych
w Ŝyciu społecznym i gospodarczym,
− prowadzenie profilaktyki zdrowotnej i społecznej, promowanie zdrowego stylu
Ŝycia,
− wspieranie osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych w ich działaniach
− rozpoznawanie potrzeb osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych,
− otaczanie
wszystkich
niepełnosprawnych
bez
względu
na
rodzaj
niepełnosprawności oraz przewlekle chorych efektywną pomocą i opieką,
zmierzającą do tworzenia warunków wyrównywania ich szans Ŝyciowych,
−
−
−
−
tworzenie warunków do włączania osób niepełnosprawnych w tok normalnego
Ŝycia,
ochranianie interesów osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych w miejscu
ich nauki, pracy, zamieszkania oraz w instytucjach,
integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem,
współpraca międzynarodowa mająca na celu wymianę doświadczeń,
integracja polskich środowisk osób niepełnosprawnych ze środowiskami osób
niepełnosprawnych w innych krajach Europy i świata, a w szczególności
w krajach Unii Europejskiej.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
Działalność odpłatna poŜytku publicznego w zakresie:
− Terapii Integracji Sensorycznej
− Terapii Czaszkowo-KrzyŜowej
− Terapii Edukacyjnej
− Kinezjologii Edukacyjnej
− Neurokinezjologii
− rehabilitacji fizycznej
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej, o
ile organizacja ją prowadzi:
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):
− terapeuci
− terapeuci zajęciowi
− rehabilitanci
− pielęgniarki
− specjaliści terapii odwykowej
− specjaliści organizacji pomocy społecznej
− promotor zdrowia
− logopedzi
− psychologowie
Zasoby rzeczowe:
sprzęt do prowadzenia terapii z zakresu Integracji sensorycznej
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:
We współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie
stowarzyszenie zrealizowało zadania z zakresu pomocy społecznej oraz profilaktyki
uzaleŜnień. W bieŜącym roku we współpracy z ROPS stowarzyszenie realizuje
zadanie z zakresu pomocy społecznej.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublinie, zbiórka publiczna
15. Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
REGON:
Data rejestracji:
Telefon:
Fax:
e-mail:
http://
24-100 Puławy, ul. Wróblewskiego 21
stowarzyszenie
716-19-55-110
430835097
15 października 1996 r.
081 888 42 20
081 888 42 19
[email protected]
-
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Zdzisław Kowalczyk – Prezes
Krzysztof Bernaś – Wiceprezes
Zofia Kuflewska – Skarbnik
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Powiat Puławy
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
Tworzenie społeczności samopomocowej osób z zaburzeniami psychicznymi i osób
zdrowych w celu wszechstronnej pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi,
przystosowanej do szczególnych potrzeb tych osób.
Udzielanie pomocy rodzinom tych osób.
Zjednoczenie ludzi dobrej woli gotowych udzielić społecznie powyŜszej opieki
i pomocy.
Prowadzenie działalności profilaktycznej i terapeutycznej skierowanej do dzieci,
młodzieŜy i dorosłych, związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomani,
przemocy domowej oraz innym zjawiskom patologii społecznej.
A. prowadzenie programów i przedsięwzięć profilaktycznych,
B. prowadzenie terapii indywidualnej, grupowej i grup wsparcia dla osób w kryzysie
oraz z grupy ryzyka,
C. promowanie zdrowia i zdrowego stylu Ŝycia,
D. propagowanie wiedzy i kształcenie umiejętności w zakresie relacji
psychospołecznych skierowane do osób zawodowo zajmujących się pomaganiem
ludziom.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Warsztat Terapii Zajęciowej
Mieszkania chronione
Zakład Aktywności Zawodowej
Bezpłatna infolinia dla ofiar przemocy
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
Nr KRS 0000022722
Prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej – przygotowywanie posiłków –
cateringow i sprzątanie pomieszczeń
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):
Stowarzyszenie zatrudnia 3 psychologów, 9 terapeutów zajęciowych,
1 pielęgniarkę, 2 pedagogów, 2kierowcow, 1 kucharkę, 1 intendenta, 1 pomoc
kuchenną, 2 księgowe i 1 kadrową
Zasoby rzeczowe:
Stowarzyszenie zajmuje pomieszczenia przy ul. Wróblewskiego 21, Piłsudskiego 43,
Mickiewicza 2a.
Ponadto posiada 7 komputerów, 2 samochody bus.
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:
Stowarzyszenie prowadzi od 1998 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze. W roku 2001
powstał Warsztat Terapii Zajęciowej, Mieszkania chronione od 2005 r. prowadzi
Zakład Aktywności Zawodowej. Ponadto jest realizatorem licznych programów
z Urzędu Miasta Puławy, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu
Marszałkowskiego i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego od 1999 r. pozyskuje
środki z Lubelskiego
Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej.
W 2005 r. PSOZP pozyskało 1437 tys. zł na uruchomienie Zakładu Aktywności
Zawodowej, ponadto kwotę 250 tys. zł z kontraktu wojewódzkiego oraz z Holandii
pozyskano kwotę 45 tys. EURO.
W roku 2001 PSOZP otrzymało wyróŜnienie w konkursie PRO PUBLICO BONO.
16. Puławskie Stowarzyszenie „Razem na co dzień”
Siedziba:
Status prawny:
KRS:
NIP:
REGON:
data rejestracji:
Telefon:
fax:
e-mail:
http://
24-100 Puławy, ul. Wróblewskiego 21,
Integracyjno - Rehabilitacyjne
0000282459
716-273-28-95
060265915
16 lipca 1991 r.
81 886 68 83 (tel. domowy przewodniczącej)
-
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Barbara Piasecka – przewodnicząca Zarządu
BoŜena Zielińska – skarbnik
Centrum
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
powiat puławski
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
a. niesienie pomocy w przystosowaniu do Ŝycia w społeczeństwie oraz integracji
osobom niepełnosprawnym posiadającym upośledzenie umysłowe jak i fizyczne,
wrodzone i nabyte
b. wspieranie dzieci w wieku szkolnym potrzebującym pomocy edukacyjnej
c. upowszechnienie w społeczeństwie zasad poszanowania praw osób
niepełnosprawnych wśród mieszkańców
d. kształtowanie świadomości, Ŝe człowiek niepełnosprawny zawsze będzie
potrzebował pomocy człowieka sprawnego
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
Działalność nieodpłatna o wyŜszej uŜyteczności publicznej, niedochodowa.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej, o
ile organizacja ją prowadzi:
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):
Zarząd Puławskiego Stowarzyszenia „Razem na co dzień”.
Zasoby rzeczowe:
Lokal w CIR – 24-100 Puławy, ul. Wróblewskiego 21
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:
Szkolenia, wycieczki, spotkania integracyjne, turnusy rehabilitacyjne.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
indywidualni sponsorzy
17. Puławskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
Regon:
Data rejestracji:
Tel.
fax.
e-mail
http://
24-100 Puławy, ul. Niemcewicza 2 a
stowarzyszenie KRS 0000024272
716-220-24-30
430936763
26 lipca 2001 r.
0 81 886 62 89
0 81 886 62 89
[email protected]
www.hospicjum-pulawy.pl
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
1) Prezes - Justyna Walecz-Majewska
2) V-ce ds. Organizacyjnych - Paweł Walasek
3) V-ce ds. Gospodarczych - dr Ireneusz Ostrowski
4) Sekretarz - Anna Bernard
5) Skarbnik - Halina Furtak
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Powiat puławski i gmina Puławy
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
Podstawowym celem Towarzystwa jest udzielanie osobom cięŜko chorym,
niepełnosprawnym z powodu choroby nowotworowej opieki przystosowanej
do szczególnych potrzeb chorych.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
Hospicjum nie prowadzi działalności odpłatnej.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań).
10 lekarzy, 15 pielęgniarek, 30 wolontariuszy, psycholog, pracownik socjalny,
kapelan
Zasoby rzeczowe (np. lokal, sprzęt).
Lokal wyposaŜony w specjalistyczne łóŜka, sprzęt rehabilitacyjny, materace
przeciwodleŜynowe, koncentratory tlenu, 4 samochody, sprzęty biurowe.
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
ZłoŜony wniosek o środki UE
Urząd Marszałkowski
Akcja 1%
Akcje charytatywne (liczne)
Darowizny i wpisy
„Wspólna droga”
18. Stowarzyszenie „Corda Cordi” na Rzecz Dzieci i MłodzieŜy w Puławach
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
Regon:
Data rejestracji:
tel.
fax.
e-mail
ul. Czartoryskich 5, 24-100 Puławy
Stowarzyszenieorganizacja
poŜytku
KRS 0000219840
716-266-08-42
432736844
22 października 2004 r.
0 81 886 46 07
0 81 886 46 07
[email protected]
publicznego
http://
-
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Prezes - Jadwiga Turczyńska
Z-ca prezesa - Barbara Śmiech
Sekretarz - Agnieszka Sporysz
Skarbnik - Dorota Nizio
Członek Zarządu - Sebastian Lis
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
powiat puławski
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
− działanie i wspieranie wszelkich inicjatyw mających na uwadze pomoc oraz
tworzenie optymalnych warunków rozwoju dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej
oraz w normie intelektualnej pochodzącej z rodzin ubogich, objętych
bezrobociem i niewydolnych wychowawczo,
− dostosowanie standardów opieki nad niepełnosprawnymi do wymogów UE,
− wspieranie zadań statutowych Specjalnego Ośrodka Wychowawczego
w Puławach.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań).
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
Zasoby rzeczowe (np. lokal, sprzęt).
Stowarzyszenie korzysta z lokalu SOW w Puławach.
Nie posiada własnych aktywów rzeczowych.
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
Środki finansowe pozyskiwane z darowizn, 1% dla organizacji poŜytku publicznego.
19. Stowarzyszenie Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia „Vivus”
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
Regon:
Data rejestracji:
24-100 Puławy, ul. K. Baczyńskiego
Stowarzyszenie KRS 0000171698
716-26-19-584
432673405
1 września 2003 r.
tel.
fax
e-mail
http://
0 81 886 30 90
[email protected]
www.vivuspulawy.republika.pl
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Marlena Smagacz - prezes
Renata Jaroszek - wiceprezes
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
powiat puławski
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
Celem strategicznym Stowarzyszenia jest poprawa stanu zdrowia i związanej z nim
jakości Ŝycia, a przez pojęcie zdrowia rozumiemy: brak choroby, stan idealny,
dobrą formę psychiczną i fizyczną, wartość rynkową, siłę osobistą i zdolności,
podstawę ludzkich moŜliwości: a takŜe działania profilaktyczne słuŜące zdrowiu,
realizowane na wszystkich trzech poziomach profilaktyki.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
Stowarzyszenie prowadzi tylko działalność nieodpłatną, która polega na
prowadzeniu wykładów, prelekcji pogadanek, konsultacji indywidualnych,
warsztatów podnoszących umiejętności praktyczne, zajęć rehabilitacyjnych, porad,
szkoleń, kursów, wycieczek i spotkań integracyjnych w formie zabaw.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej, o
ile organizacja ją prowadzi:
Nie prowadzi
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań).
Kadra prowadząca zajęcia proponowane przez Stowarzyszenie to osoby czynnie
wykonujące swój zawód i stale szkolące się, są to mgr psychologii (specjal.
psychologia dziecięca), mgr psychologii, mgr zdrowia publicznego (specjal.
dietetyk), mgr zdrowia publicznego, mgr fizjoterapii, pielęgniarka dyplom.,
kosmetyczka, tłumacz języka migowego, prawnik, logopeda.
Zasoby rzeczowe (np. lokal, sprzęt).
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych.
Uzyskanie dofinansowania przyznanego przez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie, 2005 r. i 2006 r.
Uzyskanie dofinansowania przyznanego przez Ministerstwo Zdrowia, Departament
Zdrowia Publicznego, 2005 r.
Uzyskanie dofinansowania przyznanego przez Prezydenta Miasta Puławy na
realizację programu z zakresu „Prowadzenia działań promujących zdrowy styl Ŝycia
dla dzieci, młodzieŜy oraz dorosłych mieszkańców miasta” 2006 r.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
Uzyskanie dofinansowania przyznanego przez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Lublinie, 2005 r. i 2006 r.
Uzyskanie dofinansowania przyznanego przez Ministerstwo Zdrowia, Departament
Zdrowia Publicznego, 2005 r.
Projekty, które nie uzyskały dofinansowania, ale zostały pozytywnie rozpatrzone
przez zleceniodawcę:
Fundacja Stefana Batorego, 2005 r.
Fundacja „OŚKA”, 2005 r.
20. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Dajmy Im Szansę”
21. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i MłodzieŜy przy parafii
Miłosierdzia BoŜego
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
REGON:
data rejestracji:
Telefon:
fax:
e-mail:
http://
24-100 Puławy, ul. Kowalskiego 1
stowarzyszenie
716-264-39-67
-
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Anna Michałek – prezes
Jolanta Janiszewska – zastępca prezesa
Monika Kusińska – sekretarz
Danuta Kamola – członek zarządu
Zdzisław Machniewski – członek zarządu
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Puławy
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
Szeroko pojęta pomoc w rozwoju dzieci i młodzieŜy:
− działalność grup śpiewaczych
− działalność grupy szachowej
− okresowa pomoc ludziom i niepełnosprawnym dzieciom z bardzo trudnym
warunkami domowymi.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
Aktualnie działa chor dorosłych oraz grupa amatorska szachowo – szkoleniowa.
W zajęciach uczestniczą głownie dzieci i młodzieŜ z Puław.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej, o
ile organizacja ją prowadzi:
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):
Działacze społeczni - głownie rodzice dzieci, które biorą udział w pracach
stowarzyszenia.
Zasoby rzeczowe:
Sala w kościele Miłosierdzia BoŜego.
Sprzęt przyniesiony przez dzieci.
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:
Osoby działające w stowarzyszeniu posiadają duŜe doświadczenie w pracy
z młodzieŜą. Są wśród nich: pedagodzy, instruktor sportowy oraz nauczyciele.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
− muzykowanie w Kazimierzu Dolnym i Nałęczowie – w ten sposób młodzieŜ
dorabia do organizowanych przez stowarzyszenie kolonii i warsztatów
muzycznych
− udział w Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Radomiu – wyróŜnienie
− Festiwal Kolęd w Puławach – nagrody
− udział w turniejach szachowych – wyróŜnienia
22. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Puławskie
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
Regon:
Data rejestracji:
tel.
fax.
e-mail
http://
24-100 Puławy, ul. Rybacka 6
stowarzyszenie KRS 0000069581 poz. 30
716-21-044-08
001221128-00405
9 lutego 2006 r.
0 81 887 48 56
[email protected]
-
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Podstawek Jadwiga- Prezes Koła
Kowalewska Halina – skarbnik Koła
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Udzielamy pomocy wszystkim potrzebującym, bez rejonizacji.
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
Prowadzenie schroniska dla bezdomnych męŜczyzn, udzielanie
potrzebującym w duchu Patrona św. Brata Alberta.
pomocy
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
Prowadzenie schroniska dla bezdomnych męŜczyzn, udzielanie schronienia
i wyŜywienia, pomoc doraźna w postaci pojedynczych noclegów, posiłków, kąpieli,
wymiany odzieŜy.
Pomoc rodzinom ubogim w postaci paczek Ŝywnościowych, odzieŜy i sprzętów
uŜywanych pozyskiwanych przez Towarzystwo z darów.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
Nie prowadzimy działalności gospodarczej.
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań).
5-ciu etatowych pracowników- kierownik, 3 opiekunów, kucharka
Księgowa na umowę zlecenie
Kierownik – wykszt. średnie, 15 lat pracy w org. charytatywnej. Opiekunowie wykształcenie średnie i 10 lat pracy w schronisku oraz 2 osoby z wykształceniem
kierunkowym- pedagogika i resocjalizacja.
Zasoby rzeczowe (np. lokal, sprzęt).
Lokal uŜyczony przez Urząd Miasta Puławy na prowadzenie schroniska dla
męŜczyzn.
WyposaŜenie schroniska bardzo dobre, ogrzewane olejem opałowym, kuchnie
wyposaŜone w nowoczesne urządzenia.
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych.
Od co najmniej 7 lat składamy oferty do konkursów ogłaszanych przez Lubelski
Urząd Wojewódzki i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zawsze
z pozytywnym skutkiem.
Z zadań wywiązujemy się solidnie, dowodem są pozytywne opinie pokontrolne
a efektem naszych działań jest corocznie kilka osób opuszczających schronisko przy
naszej pomocy.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.:
Jesteśmy organizacją finansującą się z ofiar, darowizn, częściowej odpłatności
mieszkańców schroniska oraz składek członkowskich członków Towarzystwa Koła
Puławskiego. Pozyskujemy dary Ŝywnościowe, które są częściowo odpracowywane
przez mieszkańców. Urząd Miasta przeprowadza remonty budynku ze swoich
funduszy. Corocznie dzięki naszej pomocy kilka osób opuszcza schronisko,
usamodzielnia się. KaŜdy potrzebujący pomocy znajdzie ją w schronisku, bądź
w formie posiłku, bądź w formie pojedynczych noclegów, kąpieli, wymiany odzieŜy.
W okresie zimowym na 48 miejsc stacjonarnych schronisko udzieliło schronienia na
dostawkach dla 20 osób więcej. W czasie mrozów stan osobowy wynosił 70 osób.
23. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
Regon:
24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 35
KRS 0000114345
716-241-72-31
00702567001190
Data rejestracji:
Tel:
fax.
e-mail
http://
1 września 2003 r.
0 81 887 70 28
-
Osoby statutowo upowaŜnionych do reprezentowania organizacji:
Gawrylak Alicja – prezes
Suchodolski Adam – wiceprezes
Zdunkiewicz Danuta- wiceprezes
Szczybelska Katarzyna – sekretarz
Wojtysiak Halina – skarbnik
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Obszar Polski
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
Troska o jakość warunków Ŝycia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie,
bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, przeciwdziałanie zagroŜeniom
zdrowotnym i ekologicznym, upowszechnianie zdrowego stylu Ŝycia, kultury
fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych, ochrona dzieci przed patologią
społeczną, przemocą, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy
dzieci, dyskryminacją i innymi formami wykorzystywania i krzywdzenia.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
Towarzystwo organizuje i prowadzi edukację w szkołach i kołach rodziców dzieci
niepełnosprawnych ruchowo, dzieci specjalnej troski, rehabilitacje, warsztaty
terapii zajęciowej, kolonie wypoczynkowe, zdrowotne, terapeutyczne,
socjoterapeutyczne, integracyjne i inne.
Pomaga materialnie i finansowo dzieciom z rodzin wielodzietnych, patologicznych,
najuboŜszych, chorym.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej
Nie prowadzi.
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań).
Pół etatu pracownik administracyjno-gospodarczy.
Zarząd Oddziału i Zarządy Kół pracują społecznie.
Zasoby rzeczowe (np. lokal, sprzęt).
Bezpłatne uŜywanie lokalu.
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych.
Kadra to nauczyciele o wysokich kwalifikacjach
doświadczeniem pedagogicznym i społecznym.
zawodowych
i
duŜym
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
SprzedaŜ nalepek wartościowych, 1% od podatku, sponsorzy, nawiązki sądowe,
dobrowolne wpłaty rodziców w szkołach.
24. Towarzystwo Przyjaciół Ludzi Niepełnosprawnych „Misericordes”
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
REGON:
Data rejestracji:
Telefon:
Fax:
e-mail:
http://
24-100 Puławy, ul. Wróblewskiego 21
stowarzyszenie
716-21-85-140
430900311
16 marca 2004 r.
81 887 70 70
81 887 70 70
-
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Marta Wojcik - Prezes
Ryszard Smolak – Wiceprezes
Jan Kupczyński - Skarbnik
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Miasto Puławy
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
udzielanie osobom niepełnosprawnym doraźnej pomocy społecznej i duchowej
zjednoczenie ludzi dobrej woli gotowych udzielać społecznie opieki i pomocy
ludziom niepełnosprawnym
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
− integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem
− comiesięczne spotkania połączone z Mszą Św. przy Parafii Miłosierdzia BoŜego
w Puławach organizowanie imprez integracyjnych o profilu sportowym,
rekreacyjnym i towarzyskim pomoc osobom niepełnosprawnym w sprawach
związanych z problemami niesionymi przez ich niepełnosprawność
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):
− przede wszystkim społeczna praca pięcioosobowego Zarządu Towarzystwa
− społeczne udzielanie się sympatyków towarzystwa (między innymi młodzieŜy
szkolnej i studentów) w razie potrzeby
Zasoby rzeczowe:
sprzęt sportowy (m.in. do tenisa na wózkach), słuŜący do zajęć sportoworehabilitacyjnych
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:
− zawody sportowe,
− międzynarodowe turnieje tenisa stołowego,
− międzynarodowe wyścigi na wózkach,
− akcje charytatywne typu: koncerty znanych artystów estrady, itp.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, instytucje, zakłady
pracy
wyróŜnienia: tytuł „Społecznika Roku” Fundacji SOS Jacka Kuronia dla Prezes Marii
Wójcik (1999 r.), tytuł „Społecznika Roku” Fundacji SOS Jacka Kuronia dla
Wiceprezesa Ryszarda Smolaka (2005 r.) – ogólnopolski tytuł przyznawany jest tylko
jednej osobie w danym roku.
IV. W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGII SPOŁECZNEJ
1. Fundacja „Praesterno”
2. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom UzaleŜnionym „Agape”
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
REGON:
Data rejestracji:
Telefon:
Fax:
e-mail:
http://
20-109 Lublin, ul. Bernardyńska 5
stowarzyszenie
946-21-57-344
430995850
11.09.1998r
081-53-43-887
081-53-43-887
[email protected]
www.agape.lublin.pl
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Ks. Piotr Drozd – Prezes
Iwona Przewor – Zastępca Prezesa
ElŜbieta Ostańska – Skarbnik
Monika Zięzio – członek
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Archidiecezja Lubelska, zamieszczone filie w Puławach, Chełmie, Krasnymstawie.
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
− przeciwdziałanie i zapobieganie narkomanii, uzaleŜnieniom lekowym
i alkoholowym oraz pomoc osobom uzaleŜnionym od narkotyków, środków
odurzających, alkoholu, hazardu i innych,
− propagowanie działalności w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałanie
wykluczeniom społecznym.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
Stowarzyszenie realizuje cele statutowe nieodpłatnie przez szeroko rozumianą
profilaktykę (zajęcia informacyjno-edukacyjne, psychoedukacyjne), readaptację
społeczną, prowadzenie punktów konsultacyjno-informatycznych, niepublicznych
placówek opiekuńczo-wychowawczych i innych form pomocy osobom uzaleŜnionym
i ich rodzinom.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej, o
ile organizacja ją prowadzi:
Nie prowadzi.
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):
Stowarzyszenie zatrudnia w filii w Puławach wykwalifikowaną kadrę: psychologa,
pedagoga i prawnika. Osoby te mają doświadczenie w pracy z osobami ze środowisk
dysfunkcyjnych. Systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział
w kursach i szkoleniach. Wolontariusze współpracują ze stowarzyszeniem, zajmują
się stroną organizacyjną podejmowanych przedsięwzięć.
Zasoby rzeczowe:
Od marca 2005r stowarzyszenie zmieniło swoja siedzibę i obecnie mieści się przy
parafii p.w. św. Brata Alberta, przy ul. Słowackiego 32 w Puławach. Wynajmowane
pomieszczenie jest dostosowane do pracy indywidualnej z klientem. Ponadto
stowarzyszenie ma do dyspozycji sale do zajęć grupowych, sprzęt niezbędny do
realizowanych zadań, w tym materiały informacyjno-edukacyjne.
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:
Podstawową działalnością stowarzyszenia jest świadczenie bezpłatnej, rzetelnej
pomocy osobom uzaleŜnionym, ich rodzinom oraz wszelkim potrzebującym
w zakresie wsparcia psychologicznego, terapeutycznego, duchowego i prawnego.
Stowarzyszenie realizuje szereg akcji profilaktycznych, warsztaty psychoedukacji,
grupy wsparcia, zajęcia informacyjno-edukacyjne, obozy profilaktycznowypoczynkowe, konferencje naukowe, szkolenia tematyczne z zakresu
przeciwdziałania uzaleŜnieniom społecznym.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
W 2004 r. stowarzyszenie realizowało zadania zlecone przez Regionalny Ośrodek
Polityki
Społecznej,
Lubelski
Urząd
Wojewódzki,
Krajowe
Biuro
ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Krajowe Centrum ds. AIDS. Ponadto uzyskało
wsparcie od innych organizacji pozarządowych – Fundacji im. Stefana Batorego.
Stowarzyszenie uzyskało w 2004r status organizacji poŜytku publicznego. W roku
ubiegłym podejmowało szereg akcji charytatywnych, mających na celu
pozyskiwanie środków dla potrzebujących. Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy
w aplikacjach o środki unijne.
3. Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
REGON:
Data rejestracji:
Telefon:
Fax:
e-mail:
http://
24-100 Puławy, ul. Wróblewskiego 21
stowarzyszenie
716-19-55-110
430835097
15 października 1996 r.
081 888 42 20
081 888 42 19
[email protected]
-
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Zdzisław Kowalczyk – Prezes
Krzysztof Bernaś – Wiceprezes
Zofia Kuflewska – Skarbnik
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Powiat Puławy
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
− tworzenie społeczności samopomocowej osób z zaburzeniami psychicznymi
i osób zdrowych w celu wszechstronnej pomocy osobom z zaburzeniami
psychicznymi, przystosowanej do szczególnych potrzeb tych osób,
− udzielanie pomocy rodzinom tych osób,
− zjednoczenie ludzi dobrej woli gotowych udzielić społecznie powyŜszej opieki
i pomocy,
− prowadzenie działalności profilaktycznej i terapeutycznej skierowanej do
dzieci, młodzieŜy i dorosłych, związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
narkomani, przemocy domowej oraz innym zjawiskom patologii społecznej,
− prowadzenie programów i przedsięwzięć profilaktycznych,
− prowadzenie terapii indywidualnej, grupowej i grup wsparcia dla osób
w kryzysie oraz z grupy ryzyka,
− promowanie zdrowia i zdrowego stylu Ŝycia,
− propagowanie wiedzy i kształcenie umiejętności w zakresie relacji
psychospołecznych skierowane do osób zawodowo zajmujących się pomaganiem
ludziom.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
− Specjalistyczne usługi opiekuńcze
− Warsztat Terapii Zajęciowej
− Mieszkania chronione
− Zakład Aktywności Zawodowej
− Bezpłatna infolinia dla ofiar przemocy
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
Nr KRS 0000022722
Prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej – przygotowywanie posiłków –
cateringów i sprzątanie pomieszczeń.
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):
Stowarzyszenie zatrudnia 3 psychologów, 9 terapeutów zajęciowych,
1 pielęgniarkę, 2 pedagogów, 2 kierowców, 1 kucharkę, 1 intendenta, 1 pomoc
kuchenną, 2 księgowe i 1 kadrową.
Zasoby rzeczowe:
Stowarzyszenie zajmuje pomieszczenia przy ul. Wróblewskiego 21, Piłsudskiego 43,
Mickiewicza 2a.
Ponadto posiada 7 komputerów, 2 samochody bus.
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:
Stowarzyszenie prowadzi od 1998 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze. W roku 2001
powstał Warsztat Terapii Zajęciowej, Mieszkania chronione od 2005 r. prowadzi
Zakład Aktywności Zawodowej. Ponadto jest realizatorem licznych programów
z Urzędu Miasta Puławy, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Marszałkowskiego i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
Urzędu
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego od 1999 r. pozyskuje
środki z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego,
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
W 2005 r. PSOZP pozyskało 1437 tys. zł na uruchomienie Zakładu Aktywności
Zawodowej, ponadto kwotę 250 tys. zł z kontraktu wojewódzkiego oraz z Holandii
pozyskano kwotę 45 tys. EURO.
W roku 2001 PSOZP otrzymało wyróŜnienie w konkursie PRO PUBLICO BONO.
4. SłuŜba Ratownicza Błękitnego KrzyŜa Oddział Puławski Śląskiej Fundacji
ETOH – Błękitny KrzyŜ
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
REGON:
Data rejestracji:
Telefon:
Fax:
e-mail:
http://
43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1
24-100 Puławy, ul. Dęblińska 20 pok. 205
osoba prawna
547-195-93-31
070799010
13.06.2002r.
8172838, 8227983, Puławy: 888 24 60, kom. 501 515 985
8172838
[email protected]; [email protected]
www.BKPL.ONE.PL
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
1) lek. med. Roman Wojnar – Dyrektor Fundacji
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
− prowadzenie i wspieranie działań, programów i placówek słuŜących profilaktyce
i rozwiązywaniu problemów uzaleŜnień i zdrowia psychicznego,
− gromadzenie środków i zasobów materialnych w celu utrzymania i wspierania
tych działań, programów i placówek.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
Działalność nieodpłatna:
85 31 B Pomoc społeczna pozostała, z zakwaterowaniem,
85 32 C Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania,
91 33 Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
80 42 B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie
indziej niesklasyfikowane.
Działalność odpłatna:
85 31 B Pomoc społeczna pozostała, z zakwaterowaniem,
80 42 B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie
indziej niesklasyfikowane,
85 32 C Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania,
91 33 Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana.
Śląska Fundacja ETOH – Błękitny KrzyŜ świadczy usługi medyczne oraz
terapeutyczne w ośrodkach:
− Miejskim Ośrodku Terapii UzaleŜnień w Bielsku – Białej,
− Oddziale Leczenia Zespołów Abstynenckich w Bielsku-Białej,
− Ośrodku Leczenia UzaleŜnień w Ŝywcu.
− Współpracuje z ośrodkami stacjonarnymi w Skoczowie, Pławniowicach
i doraźnie z ośrodkami w Bulowicach, Parzymiechach i Gorzycach.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
85 11 Z Szpitalnictwo
85 12 Z Praktyka lekarska
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):
Ogólna liczba osób pracujących przy realizacji zadania (w przeliczeniu na pełne
etaty) – 25 etatów, w tym wolontariusze (w przeliczeniu na etaty) – 2 etaty.
Oddział Puławski jest prowadzony na miejscu przez pana Jarosława Batora, który
jest jego kierownikiem.
Zasoby rzeczowe:
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:
Nasza koncepcja pomagania osobom uzaleŜnionym zasadza się obecnie na trzech
priorytetach, tj.
− oddziaływania psychoterapeutyczne,
− oddziaływania socjoterapeutyczne,
− uczestnictwo pacjentów w ruchu samopomocowym (AA, grupy religijne i grupy
Błękitnego KrzyŜa).
Usilnie motywujemy pacjentów do aktywnego uczestniczenia w ruchu
samopomocowym, a równieŜ wspieramy materialnie imprezy organizowane przez
ruch trzeźwościowy.
Fundacja współpracując od 7 lat z Europejskimi Ośrodkami Terapii UzaleŜnień,
w ubiegłym roku rozpoczęła wdraŜanie oddziaływań socjoterapeutycznych na rzecz
naszych obecnych i byłych pacjentów, pozostających osobami bezrobotnymi.
Zachodnie doświadczenia w tym zakresie pozwoliły wypracować schemat
terapeutyczny w następujących proporcjach:
− psychoterapia ok. 30%,
− oddziaływania medyczne i fizjoterapia ok. 10%,
− terapia zajęciowa (oddziaływanie socjoterapeutyczne) ok. 20%,
− terapia pracą (oddziaływanie socjoterapeutyczne) ok. 20%,
− umiejętność kształtowania wolnego czasu (sport) ok. 20%.
W ubiegłym roku dzięki wymaganiom szkoleniowo-poglądowym pracowników
naszych ośrodków odwykowych, rozpoczęliśmy innowatorskie (na obszarze naszego
kraju) programy, uznając wiedzę informatyczną za najbardziej potrzebną.
Od 1999r. Fundacja prowadzi i wspiera działania, programy i placówki słuŜące
profilaktyce i rozwiązywaniu problemów uzaleŜnień i zdrowia psychicznego oraz
gromadzi środki i zasoby materialne w celu utrzymywania i wspierania tych działań,
programów i placówek.
W okresie ostatnich 4 lat:
2001 rok:
− Europejska Konferencja Stowarzyszenia Błękitnego KrzyŜa w Bielsku – Białej.
− Dotacja (30 000zł) z Urzędu Miejskiego w Bielsku – Białej.
− Dotacja (11 000zł) z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
2002 rok:
− Program z zakresu pomoc przez samopomoc nt. „Podnoszenie umiejętności
i wiedzy komputerowej jako elementu aktywizacji zawodowej”.
− Obsługa prawna, merytoryczna i finansowa działań profilaktycznych na
terenie gmin, m.in. z gminy Jasienica i z gminy Milówka.
2003 rok:
− Realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieŜy nt.
„II Elementarz czyli program siedmiu kroków” – kilkanaście edycji w latach
1997 – 2002.
− Organizowanie konkursu nt. „UzaleŜnienia widziane oczami 18-latka”.
− Coroczne uczestnictwa w Międzynarodowych Obozach MłodzieŜowych (EBY)
w Europie.
2004 rok:
− Dotowanie organizacji trzeźwościowych poprzez szkolenie środowisk
abstynenckich, wspieranie imprez trzeźwościowych i kolportaŜ literatury
o tematyce uzaleŜnień.
− Dotacje na Klub Abstynenta „Pod Bocianami” w śywcu (2001r. – 2004r.).
− Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie –
dotacja – grunt na prowadzenie grupy „młodych uzaleŜnionych”
(2001r. – 2003r.).
− Kampania profilaktyczna przeciwko narkomanii (2004r.) w szkołach
ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w Bielsku – Białej i w śywcu,
wraz z Wydziałami Edukacji, Urzędu Powiatowego w śywcu i Urzędu
Miejskiego w Bielsku – Białej.
− I Wojewódzka Olimpiada Wiedzy z Zakresu UzaleŜnień (2004r.) dotacja
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
− Konferencja Naukowa pn. „Strategie Rozwiązywania Problemów UzaleŜnień
w Państwach Europejskich” (2004r.) przy współpracy z Uniwersytetem
Opolskim.
− Szkolenie dla pracowników Ochrony Zdrowia i instytucji pokrewnych
z zakresu profilaktyki i diagnozowania problemów alkoholowych.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
2002 r. – dotacja (9 100,66zł) od Niemieckiego Stowarzyszenia Błękitnego KrzyŜa na
działalność Statutową Fundacji,
2002 r. – dotacja (1 200zł) od Stowarzyszenia Błękitnego KrzyŜa Norwegii,
2004 r. – darowizna (48 191,14zł) od osób fizycznych i Diakonii Kościoła
Ewangelickiego w Bawarii.
Co roku Śląska Fundacja ETOH – Błękitny KrzyŜ podpisuje umowy z poszczególnymi
Jednostkami Samorządu Terytorialnego (Urzędy Miejskie i Gminne oraz Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego), dotyczące zakresu współpracy oraz
wysokości dofinansowania z budŜetu miasta lub gminy.
Śląska Fundacja ETOH – Błękitny KrzyŜ jest organem załoŜycielskim Niepublicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej i posiada aktualny kontrakt z Narodowym Funduszem
Zdrowia.
5. Stowarzyszenie MONAR NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień
MONAR
Siedziba:
Status prawny:
NIP
Regon
Data rejestracji:
tel.
fax.
e-mail:
http://
24-100 Puławy, al. Królewska 3
Stowarzyszenie KRS 000139796
716-16-12-806
000972654-00359
3 grudnia 2002 r.
0 81 886 42 36
0 81 886 42 36
[email protected]
-
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji|:
1) mgr Iwona Sztajner- kierownik
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
cała Polska
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
− przeciwdziałanie narkomanii,
− wypracowywanie skutecznych metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się
narkomanii,
− pomoc młodym ludziom, którzy znaleźli się juŜ na drodze narkomanii lub są juŜ
narkomanami,
− ułatwianie powrotu do społeczeństwa i pomoc os., które zaprzestały
przyjmowania narkotyków,
− upowszechnianie w społ. wiedzy o społ. kosztach i skutkach narkomanii i jej
psycholog. i społ. podłoŜu,
− rozwijanie współpracy z władzami i org. adm. państwowej w zakresie
zwalczania i zapobiegania narkomanii,
− podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z organami władz,
− kształtowanie postaw abstynenckich,
− rozwijanie postaw aktywnego pomagania ludziom,
− podejmowanie działań na rzecz ludzi nieprzystosowanych społ. w zakresie
rehabilitacji, readaptacji i resocjalizacji.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną poŜytku publicznego w obszarze
przeciwdziałania i rehabilitacji narkomanii. Stowarzyszenie nie prowadzi
działalności odpłatnej.
W poradni działa Punk Konsultacyjny dla osób i rodzin dotkniętych problemem
alkoholowym i przemocą. Przyjmowane są równieŜ na terapię osoby uzaleŜnione od
hazardu.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej:
Nie prowadzi
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań).
3 specjalistów terapii uzaleŜnień z certyfikatami i wieloletnim staŜem, lekarz
specjalista chorób zakaźnych i spec. terapii uzaleŜnień.
Zasoby rzeczowe (np. lokal, sprzęt).
Trzy gabinety terapeutyczne, gabinet lekarski, pokój administracyjny- wyposaŜone
zgodnie z potrzebami i aktualnymi przepisami dla ZOZ, sprzęt komputerowy, ksero,
fax.
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych.
Placówka prowadzi działalność od roku 1994 we współpracy z Urzędem Miasta
w Puławach, Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii w W-wie, Biurem
ds. HIV/AIDS, Urzędem Marszałkowskim w Lublinie, NFZ
Dotacje i umowy prawidłowo rozliczane.
Poradnia znana jest w Puławach i okolicy z działań na rzecz przeciwdziałania
narkomanii i pomocy dla osób uzaleŜnionych.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
Poradnia finansowana jest przez UM Puławy, NFZ, Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii, Biuro ds. HIV/AIDS, nawiązki sądowe.
Działalność MONARU znana jest mieszkańcom miasta i obejmuje szeroki aspekt
uzaleŜnienia od narkotyków.
Poradnia prowadzi teŜ działania profilaktyczne z zakresu HIV/AIDS oraz udziela
pomocy dla osób Ŝyjących z HIV oraz ich rodzin.
6. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących „Pogodne śycie”
7. Stowarzyszenie Pomocy Wychowawczej Rodzinie
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
REGON:
Data rejestracji:
Telefon:
Fax:
e-mail:
http://
24-100 Puławy, ul. IV Pułku Piechoty WP 17
stowarzyszenie
716-23-55-990
430985840
0 81 888 30 46
0 81 888 42 28
-
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Tadeusz Sarna – Prezes
Małgorzata Gorska – Lenartowicz – Skarbnik
Danuta Smaga - Sekretarz
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Polska
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
− zakładanie, prowadzenie ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, szkół,
przedszkoli, klubu profilaktyki społecznej,
− pomoc w zapewnieniu warunków materialno- bytowych wychowanków z rodzin
biednych, objętych procesem wychowania.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
Prowadzenie I Gimnazjum dla młodzieŜy z oddziałami przysposabiającymi do pracy.
Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy.
Prowadzenie klubu terapii i profilaktyki środowiskowej.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
80,1,-, Prowadzenie szkół
85,32,C, Prowadzenie poradni psychologiczno- pedagogicznej
85,31,B. Prowadzenie placówki opiekuńczo- wychowawczej
22,1,-, Działalność wydawnicza
85,3,-, Prowadzenie klubu profilaktyki społecznej
74,84,A, Organizowanie seminariów konferencji, kongresów
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):
Nauczyciele, wychowawcy z przygotowaniem specjalistycznym.
Zasoby rzeczowe:
Według potrzeb.
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:
Prowadzenie zadań edukacyjno – wychowawczych i opiekuńczych.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
Ochrona danych.
8. Towarzystwo „Nowa Kuźnia”
V. W ZAKRESIE SPORTU, REKREACJI I TURYSTYKI
1. Klub Sportowy „Azoty – Puławy”
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
REGON:
data rejestracji:
telefon:
fax:
e-mail:
http://
24-100 Puławy, al. Partyzantów 11/23
stowarzyszenie
716 25 94 654
432656803
28 maja 2003 r.
0 81 888 09 77
0 81 888 09 77
-
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
1) Jerzy Witaszek – prezes
2) Tomasz Pieńczakowski – wiceprezes
3) Dariusz Kępa - wiceprezes
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Polska
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
- szkolenie zawodników piłki ręcznej,
- upowszechnianie, promocja i rozwój kultury fizycznej i sportu,
- uczestniczenie w rozgrywkach sportowych,
- promocja sponsorów klubu,
- organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieŜy,
- organizowanie festiwali dzieci uprawiających piłkę ręczną,
- organizowanie działań promocyjnych na rzecz województwa lubelskiego.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
− udział w rozgrywkach ekstraklasy piłki ręcznej męŜczyzn
− udział w rozgrywkach lig młodzieŜowych i dzieci
− prowadzenie działalności szkoleniowych w grupach seniorów, młodzieŜy i dzieci
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):
− trenerzy seniorów, młodzieŜy i dzieci
− pracownik obsługi biura
Zasoby rzeczowe:
lokal wynajmowany w MOSiR Puławy
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:
Realizacja zadań statutowych
Województwa Lubelskiego
miasta
Puławy
i
Urzędu
Marszałkowskiego
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
Pozyskiwane środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie i Związku Piłki
Ręcznej w Polsce w Warszawie.
Pozyskiwane środki finansowe w ramach umów ZA „Puławy” i Lubelski Węgiel
„Bogdanka” w Bogdance.
2. Klub Sportowy „Centrum TANG SOO DO”
Siedziba:
adres do korespondencji: 24-10 Puławy, ul. Kwiatowa 2/3
Status prawny:
NIP:
REGON:
data rejestracji:
telefon:
fax:
e-mail:
[email protected]
http://
www.tangsoodo.pl, www.centrum-tsd.prv.pl
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Krzysztof Chudzik – Prezes
Marcin Kostyra - Trener
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
− szklenie w zakresie sportów i sztuk walki tang doo do i kickboxing,
− grupy dla dzieci, kobiet oraz sekcja zawodnicza – szkolenie pod zawody w:
kickboxing, tang soo do, taekwondo, jujitsu i MMA,
− organizowanie pokazów sztuki walki,
− obozy, seminaria, festyny i inne w zakresie sportów walki,
− promocja Puław oraz regionu lubelskiego poprzez organizowanie zawodów
sztuk walki o randze krajowej i międzynarodowej,
− szkolenia z zakresu samoobrony.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):
Zasoby rzeczowe:
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
3. Klub Sportowy „Pogoń”
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
REGON:
data rejestracji:
telefon:
fax:
e-mail:
http://
24-100 Puławy
stowarzyszenie
716-21-88-687
4303404096
12 maja 2003 r.
0 81 881 06 06
0 81 881 03 66
-
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
1) Mizerski Zbigniew – prezes
2) Wasiłek Hubert – wiceprezes
3) Witold Wójcik – sekretarz zarządu
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
miasto Puławy
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
− rozwijanie kultury fizycznej, podnoszenie poziomu sportowego, popularyzacja
koszykówki w środowisku młodzieŜy szkolnej.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
− organizowanie szkolenie w sekcji koszykówki i kolarstwa,
− organizowanie festynów, turniejów i zawodów sportowych oraz innych imprez,
− organizowanie obozów i zgrupowań sportowych.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):
− trenerzy i instruktorzy kolarstwa i koszykówki
Zasoby rzeczowe:
− sprzęt sportowy
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:
− realizacja zadań z zakresu szkolenia dzieci i młodzieŜy oraz organizacji
rozgrywek ligowych na zlecenie Gminy Miasto Puławy,
− realizacja zadań na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
− prywatni sponsorzy.
4. Klub Sportowy „Wisła” Puławy
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
REGON:
Data rejestracji:
Telefon:
Fax:
e-mail:
http://
24-100 Puławy, ul. Hauke – Bosaka 1
stowarzyszenie
(rejestr
Starostwa
Puławy nr 2)
716-00-05-056
001058941
23 września 2002 r.
081 886 37 51
081 886 37 51
-
Powiatowego
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
1) Andrzej Burek – Prezes
2) Andrzej Świderski – Wiceprezes
3) Witold Sętowski – Sekretarz
4) Wiesław Olszak – Członek Zarządu
5) Janina Kosowska – Gł. Księgowa
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
obszar województwa lubelskiego
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
− prowadzenie działalności w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
a w szczególności dyscyplin sportowych zrzeszonych w Klubie,
− rozwój i upowszechnianie sportu wśród dorosłych i młodzieŜy, jak równieŜ
tworzenie dogodnych warunków w tym zakresie,
− prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych,
− przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród młodzieŜy,
− działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
− nauka, edukacja, oświata i wychowanie poprzez organizację i uczestnictwo
w imprezach sportowych,
− zapewnienie mieszkańcom Puław i woj. lubelskiego przeŜyć i widowisk
sportowych na wysokim poziomie, stanowiących wartościową formę
wypoczynku, rekreacji i integracji.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
Działalność nieodpłatna:
− organizacja róŜnego rodzaju sekcji i zespołów o charakterze sportowym lub
rekreacyjnym,
− organizowanie i prowadzenie szkolenia zawodników i zawodniczek,
− organizowanie festynów, turniejów i rozgrywek sportowych i rekreacyjnych jak
równieŜ innych imprez sportowych oraz udział w rozgrywkach i imprezach
sportowych,
− organizowanie i prowadzenie obozów i zgrupowań sportowo – rekreacyjnych
− udzielanie informacji o swej działalności, współpraca w tym zakresie
ze środkami masowego przekazu,
− prowadzenie usług w zakresie swego działania,
− prowadzenie
działalności
wychowawczej
wśród
swoich
członków,
a w szczególności młodzieŜy naleŜącej do Klubu,
− podejmowanie innych przedsięwzięć, jakie okaŜą się celowe dla realizacji
statutowej działalności, zgodnie z prawem.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
nie prowadzi
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):
− referent – organizator imprez – 1 etat
− główna księgowa – umowa o dzieło
− lekarz – umowa o dzieło
− pracownik gospodarczy – . etatu
− 14 trenerów i instruktorów – 1 etat i 13 umów o dzieło
− wolontariusze – byli trenerzy, byli zawodnicy, dyrektorzy przedsiębiorstw,
Prezesi Spółek, działacze związkowi.
− wszyscy pracownicy z odpowiednimi kwalifikacjami i staŜem pracy.
Zasoby rzeczowe:
Sprzęt sportowy posiada kaŜda sekcja.
Lokale wynajmowane odpłatnie od MOSiR w Puławach.
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:
ZałoŜony w 1923 roku Klub Sportowy „Wisła” Puławy nieprzerwanie prowadzi
działalność sportową z młodzieŜą miasta Puławy i województwa lubelskiego.
Setki zdobytych medali w Mistrzostwach Polski jak równieŜ medale zdobyte
w Mistrzostwach Europy.
Wychowanie trzykrotnego olimpijczyka oraz wielu rekordzistów Polski
i reprezentantów kraju.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
Środki finansowe z funduszu reklamowego Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. – dla
najlepszych zawodników z poszczególnych sekcji sportowych.
Dotacja „Termochem” Puławy na druŜyny młodzieŜowej w piłce noŜnej.
Okazjonalny sponsoring na indywidualne zawody sportowe.
5. Klub Uczelniany AZS
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
REGON:
Data rejestracji:
Telefon:
Fax:
e-mail:
http://
24-100 Puławy, ul. Moniuszki1
stowarzyszenie
kultury
fizycznej
(ewidencja
Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Starosty Puławskiego
nr 16)
716-22-47-467
430929036
7 lutego 2005 r.
81 888 22 55 w. 118
81 887 49 49
[email protected]
-
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
1) prof. Dr hab. Grzegorz Janusz - Prezes
2) dr Jerzy Niedzielski – wiceprezes ds. organizacyjnych
3) mgr Sławomir Urbański – wiceprezes ds. sportowych
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Puławy i okolice.
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
− organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla studentów PSW oraz dzieci
i młodzieŜy z terenu Puław,
− organizowanie zajęć sportowych, treningów, obozów szkoleniowych
i sportowych oraz wyjazdów na zawody zawodników sekcji judo.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
− szkolenie zawodników w zakresie judo od wieku dzieci do młodzieŜy w formie
zajęć treningowych,
− udział w turniejach i zawodach, organizowanie obozów sportowych, itp.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):
trener II klasy w judo, członkowie Zarządu pracują jako wolontariusze
Zasoby rzeczowe:
− mata do treningu judo – tatami, 25 materacy, 7 kompletów dresów
treningowych, 10 kompletów strojów do walki w judo – judzki.
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:
Zajęcia sportowe organizujemy od 8 lat – aktualnie nasza jedyna zawodniczka jest
członkiem Kadry Narodowej. Nasi zawodnicy zdobyli dwa medale na Ogólnopolskiej
Olimpiadzie MłodzieŜy. Szereg zawodników zdobywało miejsca medalowe
na turniejach międzyregionalnych krajowych.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
Udział w zawodach międzynarodowych i zgrupowaniach kadry naszej zawodniczki
finansuje Polski Związek Judo.
Kilku zawodników ma dofinansowanie do obozu z Wojewódzkiej Federacji Sportu
w Lublinie.
6. Miejsko-Szkolny Klub Sportowy „Puławiak”
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
REGON:
Data rejestracji:
Telefon:
Fax:
e-mail:
http://
24-100 Puławy, ul. 6 Sierpnia 30
stowarzyszenie kultury fizycznej
716-22-49-673
430963850
18 października 1994 r.
0 501 130 609
-
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Bernard Bojek – Prezes
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
ogólnopolski
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego Ŝycia sportowego uczniów w oparciu
o moŜliwości obiektowe i sprzętowe szkół i MOSiR w Puławach oraz o pomoc
organizacyjną i materialną sympatyków klubu w sekcji piłki noŜnej, organizacja
obozów sportowych, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
Składka dobrowolna 10 zł
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
Nie prowadzi.
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):
Bojek Bernard – trener II klasy
Szymanek Grzegorz – instruktor
Gawidziec Leszek – animator sportu
Karoik Marek – nauczyciel w-f
Zasoby rzeczowe:
Wynajem szatni (MOSiR)
Posiadamy sprzęt dla 7 druŜyn młodzieŜowych (koszulki, spodenki, obuwie, piłki
oraz 40 dresów reprezentacyjnych)
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:
Od 12 lat współpracujemy z Urzędem Miasta Puławy i Urzędem Marszałkowskim
w Lublinie.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
Urząd Marszałkowski w Lublinie – organizacja turniejów
Sponsorzy – przy okazji organizacji turniejów
Bursa Chemik – wyŜywienie dla 3 zawodników oraz zwrot kosztów podróŜy
dla 3 zawodników
Największy sukces – VII miejsce Mistrzostwa Polski Turniej im. Marka Wielgusa
(Warszawa, wrzesień 2006)
Halowy turniej – rewanŜ za 2006 (Warszawa, kwiecień 2007) – VIII miejsce
Finał krajowy Danon Cup 2007 – 4 miejsce (Poznań, 3 czerwca 2007)
Zwycięstwo rocznika 1995 w rozgrywkach LZPN w sezonie 2006/2007
7. Oddział Zakładowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego
przy Zakładach Azotowych „Puławy” S.A.
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
REGON:
Data rejestracji:
Telefon:
Fax:
e-mail:
http://
24-100 Puławy, al. Tysiąclecia PP 13
stowarzyszenie KRS 0000074310
716-19-45-672
430378725
23 lutego 2006 r.
081 887 55 88
-
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Krzysztof Tomaszewski – prezes
Stanisław Staszak – sekretarz
Andrzej Sotkowski – członek zarządu
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. – powiat Puławy
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
turystyka powszechna i kwalifikowana (rajdy piesze, kajakowe, rowerowe)
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
organizacja imprez turystycznych dla członków oddziału (rajdy, spacery, spotkania)
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):
Praca oddziału opiera się na działalności społecznej członków oddziału – oddział nie
zatrudnia pracowników
Zasoby rzeczowe:
Lokal oddziału jest uŜyczany przez ZA „Puławy” S.A.
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
Oddział nie pozyskuje środków z budŜetu miasta.
8. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Puławski
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
REGON:
Data rejestracji:
Telefon:
Fax:
e-mail:
http://
24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 6a
stowarzyszenie - osobowość prawna KRS 0000176113
716-000-53-17
430637351
10 października 2003 r.
081 886 47 56, 081 887 86 74
081 886 47 56
[email protected]
www.oddzial.pulawy.pttk.pl
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Jerzy Jabłonka- prezes
Ryszard Bałabuch- wiceprezes
Zdzisława Frańczak- wiceprezes
Ewa Samiec- sekretarz
Marcin Lis- skarbnik
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Powiat puławski
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
− rozwijanie oświaty, kultury, kultury fizycznej, rekreacji oraz ochrony
środowiska przez turystykę i krajoznawstwo,
− PTTK skupia turystów i krajoznawców, stwarza warunki ułatwiające im
wędrowanie i działalność krajoznawczą w kraju i poza jego granicami.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
Działalność muzeów
Ochrona zabytków
Działalność biur podróŜy
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
Nr wpisu do rejestru: 0000176113
Działalność biur podróŜy
SprzedaŜ detaliczna
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):
2 pracowników etatowych
Pracownicy sezonowi
StaŜyści
Kadra społeczna
Zasoby rzeczowe:
Zbiory muzealne
Biblioteka oddziału
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:
zadania powierzone na organizację wystaw w Muzeum
organizacja rajdów pieszych
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
Zarząd Główny PTTK Warszawa
Starostwo Powiatowe w Puławach
Urząd Marszałkowski
9. Polski Związek Wędkarski Z.O. Lublin Koło Puławy Miasto
Siedziba
Status prawny
NIP:
Regon:
Data rejestracji
Telefon:
e-mail
http://
24-100 Puławy ul. Wiślana 10
Stowarzyszenie – numer Krajowego Rejestru Sądowego
0000082548
712-14-02-988
430688785
17 stycznia 2002 r.
0 81 887 82 10
–
-
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Belowski Tadeusz – prezes Zarządu Koła
Kosiewski Edward – wiceprezes Zarządu Koła
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
obszar Rzeczypospolitej Polskiej
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
organizowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, uŜytkowanie wód,
działania na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
Współdziałanie z podmiotami powołanymi do ochrony przyrody, ekosystemów
wodnych, zwalczanie kłusownictwa, ochronę i uŜytkowanie wód, zarybianie wód
będących w uŜytkowaniu Związku, organizowanie sportu wędkarskiego na zasadach
obowiązujących w polskich związkach sportowych, podejmowanie innych
przedsięwzięć słuŜących realizacji celów Związku.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań).
Koło nie zatrudnia pracowników, działalność prowadzi na zasadach pracy
społecznej swoich członków.
Zasoby rzeczowe:
lokal w Puławach przy ul. Wiślanej 10
2 łodzie z osprzętem
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych.
Organizacja działa od 1950 roku biorąc udział w realizacji własnych zadań
i zleconych przez samorząd mieszkańców
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
Otrzymujemy wsparcie ze Starostwa Powiatowego w dofinansowaniu Społecznej
StraŜy Rybackiej.
Pozyskiwanie nagród rzeczowych od sponsorów (np. sklepy wędkarskie).
10. Puławskie Towarzystwo Siatkarskie „Elita”
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 61
stowarzyszenie
716-25-77-070
REGON:
data rejestracji:
Telefon:
fax:
e-mail:
http://
432528057
4 października 2002 r..
81 886 56 31
81 886 56 31
[email protected]
-
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
1) Wojciech Grzeszczyk – prezes
2) Piotr Toczek – wiceprezes
3) Marcin Stasiak – wiceprezes
4) Jarosław Pazik - sekretarz
5) Zbigniew Gębala - skarbnik
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
miasto Puławy
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
− prowadzenie działalności w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
a w szczególności w sferze piłki siatkowej,
− rozwój i upowszechnianie piłki siatkowej wśród dorosłych i młodzieŜy, jak
równieŜ tworzenie dogodnych warunków w tym zakresie,
− prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych,
− przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród młodzieŜy,
− nauka, edukacja, oświata i wychowanie poprzez organizację i uczestnictwo
w imprezach sportowych.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
− szkolenie dzieci i młodzieŜy w sekcji piki ręcznej
− organizowanie festynów, turniejów i zawodów sportowych oraz innych imprez
w sferze związanej z piłka siatkową,
− organizowanie obozów i zgrupowań sportowo-rekreacyjnych.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):
1) dwóch instruktorów siatkówki oraz czterech nauczycieli wychowania fizycznego,
2) jeden sędzia siatkówki z uprawnieniami PZPS.
Zasoby rzeczowe:
- sprzęt sportowy
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:
− realizacja zadań z zakresu szkolenia dzieci i młodzieŜy oraz organizacji
rozgrywek ligowych na zlecenie Gminy Miasto Puławy
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
prywatni sponsorzy i sympatycy piłki ręcznej.
11. Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
REGON:
data rejestracji:
Telefon:
fax
e-mail
http://
24-100 Puławy, ul. Wróblewskiego 15
stowarzyszenie
kultury
fizycznej
starosty – nr 7)
716-20-50-316
4305275562
22 kwietnia 2003 r.
081 888 28 10
–
–
–
(ewidencja
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Zbigniew Słomka - Prezes
Krzysztof JeŜyna - Wiceprezes
Zbigniew Chojnacki - Wiceprezes
Zbysław Dobraczyński - Skarbnik
Kazimierz Małysiak – Sekretarz
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Miasto i Gmina Puławy
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
− uczestniczenie w rozwoju kultury fizycznej,
− rozwijanie działalności na rzecz podnoszenia sprawności fizycznej,
− szerzenie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji i sportu oraz
organizowanie wypoczynku,
− upowszechnianie rekreacji ruchowej, ochrony i promocji zdrowia, działania na
rzecz osób niepełnosprawnych,
− kształtowanie i podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
Działalność nieodpłatna
− organizacja zlotów, festynów, konkursów, imprez sportowo-rekreacyjnych
i integracyjnych,
− organizacja imprez związanych ze zdobywaniem odznak sprawności ruchowych,
− organizacja lig, cyklów rozgrywek w róŜnych dyscyplinach sportowych,
− organizacja róŜnego rodzaju zespołów o charakterze sportowo – rekreacyjnym,
− specjalistycznym i kulturalno – rozrywkowych w zaleŜności od zainteresowań
członków.
Działalność odpłatna:
− prowadzenie wypoŜyczalni sprzętu sportowo – rekreacyjnego,
− udział w ligach i niektórych formach imprez typu mistrzowskiego.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań).
− w Towarzystwie nie ma osób zatrudnionych na etacie (księgowa, pracownik
biurowy i prowadzący wypoŜyczalnię, umowa-zlecenie),
− sędziowie, organizatorzy rekreacji, nauczyciele w-f, członkowie ognisk TKKF
(w zaleŜności od potrzeb i charakteru imprezy).
Zasoby rzeczowe (np. lokal, sprzęt).
− Towarzystwo posiada biuro – 2 pokoje, wyposaŜone w telefon/fax, sprzęt
komputerowy,
− wypoŜyczalnia sprzętu sportowo – rekreacyjnego,
− siłownia.
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych.
Towarzystwo posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu
działalności oraz doświadczoną kadrę.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
Towarzystwo od lat współpracuje z wieloma instytucjami, takimi jak: Urząd
Wojewódzki, Zarząd Wojewódzki TKKF, Zarząd Główny TKKF, Starostwo Powiatowe
Puławy, Urząd Gminy Puławy, róŜnego typu stowarzyszenia kultury fizycznej,
sponsorzy prywatni.
Działalność Towarzystwa i jego członków wielokrotnie była nagradzana przez
władze samorządowe, Zarząd Wojewódzki i Główny TKKF oraz związki sportowe.
12. Puławski Szkolny Związek Sportowy
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
REGON:
Data rejestracji:
Telefon:
Fax:
e-mail:
http://
24-100 Puławy, al. Mała 10
stowarzyszenie
716-25-86-821
13.02.2003r
-
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Dariusz Leonarcik
Aldona Marek
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Gmina Miasto Puławy
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
Organizacja i współorganizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieŜy szkół
podstawowych i gimnazjów z terenu miasta Puławy.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
Imprezy sportowe organizowane dla dzieci i młodzieŜy szkoły podstawowej dla
uczestników bezpłatne. PSZS nie pobiera opłat od uczestników za organizowanie
imprez sportowych.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):
Nauczyciele w-fu, księgowa.
Zasoby rzeczowe:
Sale gimnastyczne i boiska przy szkołach, boisko przy MOSiR i hala sportowa
udostępniana w ramach współpracy z SZS.
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:
Organizowanie imprez sportowych róŜnego rodzaju wynikających z kalendarza
imprez, jak teŜ imprez okolicznościowych, mających na celu potrzymanie tradycji
narodowych, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
13. Szkolny Klub Tenisowy „SMECZ”
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
REGON:
Data rejestracji:
Telefon:
Fax:
e-mail:
http://
24-100 Puławy, ul. Kaniowczyków 9, ZSO nr 1 im. KEN
stowarzyszenie
716-25-04-556
4312276294
27 marca 2001r.
0 565 37 17
[email protected]
WWW.SKTSMECZ-PULAWY.PL
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
1) Leszek Kowal - Prezes
2) Krzysztof Sitarek – Sekretarz
3) Piotr Skowron – członek Zarządu
4) Marcin Kowal – członek Zarządu
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Gmina Puławy, powiat puławski.
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
− prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, a w szczególności
w obszarze tenisa ziemnego,
− rozwój kultury fizycznej, upowszechnianie dyscypliny sportu – tenis ziemny
oraz innych form sportowych aktywnego wypoczynku, rekreacji ruchowej wśród
młodzieŜy i dzieci, jak równieŜ tworzenie dogodnych warunków w tym zakresie
w oparciu o moŜliwości obiektowe i sprzętowe miasta, gminy, powiatu,
− wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego, integrowanie
dzieci i młodzieŜy środowiska szkolnego.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
− organizacja róŜnego rodzaju sekcji i zespołów o charakterze sportowym,
rekreacyjnym, sportowo–kulturalno-rozrywkowym,
− organizowanie turniejów, konkursów, spartakiad, zlotów, festynów oraz innych
masowych imprez w sferze kultury fizycznej,
− organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej z zachowaniem
obowiązujących w tym zakresie przepisów,
− podejmowanie innych przedsięwzięć, jakie okaŜą się celowe dla realizacji
statutowej działalności, zgodnych z prawem.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):
Marcin Kowal – instruktor tenisa – Polski Związek Tenisa
Piotr Skowron – instruktor sportu – Wojewódzka Federacja Sportu
Zasoby rzeczowe:
Rakiety tenisowe dla dzieci i młodzieŜy, piłki tenisowe, kosze trenerskie, 4 zestawy
siatek do mini tenisa, zestaw do mini piłki noŜnej, drabinki kondycyjne, linie
tenisowe do wyznaczania kortu, pachołki, obręcze, znaczniki, inne przyrządy
pomocnicze trenerskie.
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:
Szkolenie dzieci i młodzieŜy w zakresie tenisa, organizacja turniejów tenisowych
amatorskich i zawodniczych, upowszechnianie tenisa i aktywnego wypoczynku
wśród dzieci i młodzieŜy, współorganizacja obozów tenisowych dla dzieci
i młodzieŜy.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
Pozyskiwanie środków finansowych ze starostwa powiatowego oraz od prywatnych
sponsorów.
14. Uczniowski Klub Sportowy „Andros”
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
REGON:
Data rejestracji:
Telefon:
Fax:
e-mail:
http://
24-100 Puławy, ul. Klonowa 19 c Klikawa
ul. 6-go Sierpnia 36/3
stowarzyszenie
716-23-72-971
431189771
8 grudnia 1999 r.
81 888 84 63, 0 609 77 43 52
[email protected], [email protected]
www.taekwondo.pulawy.prv.pl
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
1) Jerzy Kobiałka – Prezes (tel.: 0 503 115 414, 519 352 302)
2) Marcin Bochenkiewicz – V-ce Prezes (tel.: 603 222 454)
3) Arkadiusz Gajos – Członek Zarządu (tel.: 783 742 525)
4) Artur Nakończy – Członek Zarządu (tel.: 0 603 060 333)
5) Wojciech Sosik – Członek Zarządu
6) Dariusz Filipek – Członek Zarządu
Trenerzy:
1) Marcin Bochenkiewicz
2) Artur Nakończy
3) Arkadiusz Gajos
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Teren całego kraju.
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
− rozwijanie róŜnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieŜy
szkolnej,
− kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieŜy
szkolnej,
− integrowanie środowisk szkolnych,
− przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
− szkolenie dzieci i młodzieŜy w wieku od 7 lat w Taekwondo Olimpijskim,
− organizacja zgrupowań sportowych i konsultacji szkoleniowych,
− organizacja zawodów sportowych rangi Mistrzostw Polski,
− wyjazdy na turnieje międzynarodowe.
Miejsce prowadzenia zajęć: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Puławach,
Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa Nr 6 w Puławach.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):
Mariusz Zdonek, Marcin Bochenkiewicz, Arkadiusz Gajos, Artur Nakończy, Dariusz
Filipek.
Zasoby rzeczowe:
brak
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:
Organizacja imprez sportowych na poziomie Mistrzostw i Pucharów Polski.
Organizacja zgrupowań sportowych.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
Największe sukcesy ostatnich lat:
− jest to trzeci klub w Puławach, 337 w kraju w rywalizacji sportowej wg zasad
MSiT w roku 2009,
− brązowy medal na MłodzieŜowych Mistrzostwach MłodzieŜy w Hiszpanii
w 2009 r. – Eryk Rodzik,
− dwukrotne Mistrzostwo Polski Seniorów 2009 i 2010 rok – Eryk Rodzik,
− trzykrotne mistrzostwo Polski Juniorów 2007, 2008, 2009 i 2010 rok – Michał
Bochenkiewicz, Eryk Rodzik, Patryk Rodzik.
15. Uczniowski Klub Sportowy „Bursa – Puławy”
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
REGON:
data rejestracji:
telefon:
fax:
e-mail:
http://
24-100 Puławy, ul. Wojska Polskiego 7
klub sportowy – osobowość prawna nr 22 ewidencja
Starosty
716-25-76-685
432535181
10 grudnia 2002 r.
081 886 37 05
081 886 39 36
-
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Barbara Pruchniak – Prezes
Mirosław Stolarczyk – Wiceprezes
GraŜyna Stasiak - Sekretarz
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Cały kraj, Litwa, Słowacja.
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
− organizacja pozalekcyjnego Ŝycia sportowego,
− uczestnictwo i organizacja róŜnorodnych imprez sportowych,
− organizowanie współzawodnictwa sportowego,
− angaŜowanie młodzieŜy do róŜnorodnych form aktywności,
− kształtowanie pozytywnych cech charakteru poprzez uczestnictwo w realizacji
zadań.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
− realizacja zajęć sportowych – karate tradycyjne dla dzieci, młodzieŜy
i dorosłych z podziałem na specjalistyczne grupy,
− uczestnictwo w rywalizacji na szczeblu wojewódzkim, krajowym
i międzynarodowym wg kalendarza imprez LZKT i PZKT,
− organizacja imprez o charakterze rekreacyjnym i sportowym od miejskiego
do ogólnopolskiego.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
nie prowadzi.
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):
Klub zatrudnia instruktora karate tradycyjnego (umowa – zlecenie).
Pozostałe osoby pracują na zasadzie wolontariatu.
Zasoby rzeczowe:
Klub korzysta z zasobów lokalowych i sprzętu naleŜącego do RCKU w Puławach.
Specjalistyczna sala wyposaŜona w maty i lustra do korekty postaw, sanitariaty,
szatnia, biuro – poczekalnia dla rodziców, siłownia.
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:
− pokazy w szkołach puławskich,
− pokazy i konkursy dla dzieci na festynie z okazji Dnia Dziecka w Ogródku
Jordanowskim przy współudziale PTKKF i Centrum Trzeźwości,
− festyn Miasto Puławy Rzece Wiśle – współpraca z Urzędem Miasta,
− festyn rodzinny „PoŜegnanie Lata” – współpraca z POK „Dom Chemika”,
− Wojewódzkie Zawody Młodych Ekologów – współpraca z Urzędem
Marszałkowskim i Towarzystwem Pomocy Dzieciom i MłodzieŜy „PROMYK”.
Doświadczenie w pozyskiwaniu Śródków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
Pozyskiwaliśmy dotację z MENIS i Marszałka Województwa Lubelskiego.
Jednorazowa pomoc finansowa.
16. Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka”
Siedziba:
Status prawny:
NIP
REGON:
Data rejestracji:
Tel.
fax
e-mail
http://
24-100 Puławy, ul. Kaniowczyków 9, ZSO nr 1 im. KEN
Stowarzyszenie (wpis nr 20)
716-25-65-434
432526822
20 czerwca 2001 r.
0 81 886 40 37
0 81 886 48 94
–
-
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Wiesław Sowa – Prezes
Sławomir Michna – Sekretarz
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
Organizacja szkolenia zawodników do wieku juniora – piłka siatkowa i lekka
atletyka.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
Szkolenie dzieci w klasach IV-VI kategoria „skrzat”, „krasnal”, klasy gimnazjalne
kategoria młodzik, kadet LO.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
Nie prowadzi.
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań).
Mieczysław Narecki - trener II LO
Sławomir Michna - instruktor piłki siatkowej i LA
Piotr Toczek - instruktor piłki siatkowej
Anna Nowak - nauczyciel w-f, mgr
Marek Pawulski - nauczyciel w-f, mgr
Helena Zeplin - nauczyciel w-f, mgr
Zasoby rzeczowe (np. lokal, sprzęt).
Przy ZSO nr 1 duŜa sala gimnastyczna, stadion przyszkolny
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych.
UKS Dziewiątka realizuje pięć lat swoją działalność. Szkolimy dzieci i młodzieŜ
przez te lata nasi zawodnicy brali udział w rozgrywkach wojewódzkich.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
Juniorki w latach 2003/4 – 3 miejsce
2004/5 – 4 miejsce
2005/6 – 4 miejsce
2006/7 – 6 miejsce
17. Uczniowski Klub Sportowy „Niwa”
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
REGON:
Data rejestracji:
Telefon:
Fax:
e-mail:
http://
24-100 Puławy, ul. Legionu Puławskiego 8
stowarzyszenie
716-24-57-727
430853333
31 marca 1996 r.
81 887 12 02
81 887 12 03
-
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Mirosław Kamola – prezes
Zbigniew Dors - sekretarz
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
miasto Puławy.
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
− szkolenie dzieci i młodzieŜy,
− organizowanie zawodów sportowych,
− organizowanie Ŝycia pozalekcyjnego dla uczniów z Puław.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
− szkolenie dzieci i młodzieŜy w sekcji piki ręcznej,
− organizowanie zawodów sportowych,
− organizacja zajęć pozalekcyjnych,
− organizacja obozów sportowych.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):
- dwóch instruktorów.
Zasoby rzeczowe:
- sprzęt sportowy.
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:
- coroczna realizacja zadań z zakresu szkolenia dzieci i młodzieŜy na zlecenie
Gminy Miasto Puławy
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
− Urząd Marszałkowski,
− prywatni sponsorzy i sympatycy piłki ręcznej.
18. Uczniowski Klub Sportowy „Olympic”
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
REGON:
Data rejestracji:
Telefon:
Fax:
e-mail:
http://
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Puławach, ul. 6 Sierpnia 30
Stowarzyszenie kultury fizycznej z osobowością prawną
(nr 2)
716-22-41-476
430868151
27 kwietnia 1999 r.
081 888 80 10
081 887 83 00
[email protected]
-
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Jarosław Mazur – Prezes
Miłosz Wójcik - Sekretarz
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
lokalny
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
− organizowanie dzieciom i młodzieŜy zajęć sportowo-rekreacyjnych w sekcjach
pływania i lekkiej atletyki,
− uczestnictwo w imprezach sportowych na terenie miasta i w międzyszkolnym
współzawodnictwie sportowym,
− organizowanie młodzieŜy róŜnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
− organizowanie dzieciom i młodzieŜy róŜnych form wypoczynku z akcentem na
obozy wypoczynkowo – sportowe oraz organizacja międzynarodowej współpracy
sportowej.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
Planowanie i organizowanie dzieciom i młodzieŜy pozalekcyjnego Ŝycia sportowego
w ramach działalności sekcji pływania i lekkiej atletyki. Organizacja imprez
sportowo- rekreacyjnych dla puławskiej młodzieŜy, np. młodzieŜowego turnieju
piłki noŜnej 6-osobowej, zawodów pływackich, organizacja spotkań sportowców
polskich i niemieckich z Puław i Stendal (spotkania w maju w Stendal
i w październiku w Puławach). Klub nie prowadzi działalności odpłatnej.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):
Z naszym klubem współpracują nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 10 w Puławach
i Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Puławach. Członkami naszego klubu są uczniowie
tych szkół i ich rodzice.
Wspierają oni działania organizacyjno- szkoleniowe prowadzone przez nasz klub.
Zasoby rzeczowe:
Klub korzysta z obiektów sportowych Szkoły Podstawowej Nr 10 w Puławach –
pływalni, sali gimnastycznej i nowoczesnego boiska przyszkolnego. Posiadamy
niezbędny sprzęt sportowy potrzebny do realizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych
i imprez sportowych.
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:
Klub działa od 1995 roku i wielokrotnie podejmował w sposób skuteczny wiele
działań organizacyjno–szkoleniowych. Działacze naszego klubu posiadają
wieloletnie doświadczenie w organizacji działalności klubowej i osiągają w tej
pracy sukcesy. Od kilku lat klub pozyskuje środki gminne na realizację zadań
i celów statutowych.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
Klub ubiega się o środki finansowe na realizację swoich celów i zadań statutowych
z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Lubelskiego Kuratorium Oświaty i Fundacji
Polsko – Niemieckiej Współpracy MłodzieŜy.
19. Uczniowski Klub Sportowy „Piątka – Wisła”
20. Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
REGON:
Data rejestracji:
Telefon:
Fax:
e-mail:
http://
24-100 Puławy, ul. Legionu Puławskiego 8
Szkoła Podstawowa Nr 11
stowarzyszenie – uczniowski klub sportowy
(nr 21 w rejestrze starosty)
716-25-58-345
432520216
01.07.2002 r
81 888 70 40
81 887 12 03
[email protected]
-
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Tomasz Bielawski – Prezes
Sebastian Gogacz - Sekretarz
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Gmina Miasto Puławy.
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
Organizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieŜy, organizacja
szkolenia sportowego i uczestnictwa w systemie współzawodnictwa sportowego na
terenie miasta, województwa i kraju – dyscyplina pływanie.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
Szkolenie sportowe dla zawodników w sekcji pływackiej, nauka pływania dla dzieci
i młodzieŜy, organizacja uczestnictwa w zawodach sportowych dla członków klubu.
W miarę potrzeb i moŜliwości organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy (obozy
sportowe). Wszyscy członkowie klubu uiszczają składki członkowskie, innej
odpłatności nie ma.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):
W klubie pracuje dwóch trenerów i trzech instruktorów pływania – Tomasz
Bielawski, Sebastian Gogacz, Wojciech Białek (w trakcie studiów dyplomowych na
trenera) Michał Szafranek i Sławomir Ogórek
Zasoby rzeczowe:
Korzystamy z obiektów sportowych SP 11, SP 10 oraz MOSiR Puławy. Klub posiada
sprzęt sportowy i dydaktyczny potrzebny do prowadzenia zajęć.
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:
Klub istnieje od 2002 r. (1. lipca), a od 2003 r. realizujemy zadania publiczne dla
Gminy Miasto Puławy.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
Oprócz środków z dotacji UM Puławy pozyskujemy środki ze składek członkowskich,
próbujemy uzyskać dotacje z Urzędu Marszałkowskiego z Lublina oraz Ministerstwa
Sportu. Wnioskowaliśmy takŜe o sprzęt sportowy w PZP, a takŜe w LWSZS w ramach
programu „Animator” (dwóch trenerów otrzymało dofinansowanie). Największym
sukcesem jest dla nas rosnąca z roku na rok rzesza naszych członków i poziom
sportowy naszych zawodników.
21. Uczniowski Klub Sportowy „WISEŁKA 1” Puławy
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
Regon:
Puławy, Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kaniowczyków 1
Stowarzyszenie
716-25-15-867
432311518
Data rejestracji:
tel.
fax:
e-mail
http://
23 listopada 2001 r.
0 81 886 38 63
0 81 886 38 61
–
-
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Michał Świderski – prezes
Marek Nowak – wiceprezes
Agnieszka Kruk – sekretarz
Krzysztof Sułek – skarbnik
Stanisław Szczotka – członek
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Miasto i Gmina Puławy
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
− planowanie i organizowanie pozalekcyjnego Ŝycia sportowego dzieci
i młodzieŜy,
− uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania
− samorządu terytorialnego i poza nim,
− organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności
fizycznej dzieci,
− organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
Prowadzenie treningów z piłki noŜnej i LA.
Szkolenie młodych piłkarzy.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):
3 trenerów piłki noŜnej
1 instruktor piłki noŜnej
1 instruktor LA
Zasoby rzeczowe (np. lokal, sprzęt):
Baza sportowa SP 1 Puławy
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:
5 i pół roku współpracy z organizacjami miejskimi i innymi.
Organizowanie turniejów i zawodów sportowych.
Ścisła współpraca z KS WISŁA – Puławy.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.:
Finansowe wsparcie przez firmy: REMO, BIOWET, ZA Puławy, EUROHANSA oraz
sponsorów indywidualnych.
Wychowankowie klubu przekazywani nieodpłatnie do „Wisły”, występują w kadrach
województwa lubelskiego w piłce noŜnej, a jeden z nich – Mateusz Olszak jest
reprezentantem Polski do lat 15.
22. Uczniowski Klub Tenisowy „Chemik”
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
REGON:
Data rejestracji:
Telefon:
Fax:
e-mail:
http://
24-100 Puławy, ul. Legionu Puławskiego 8
stowarzyszenie
716-24-56-509
431841088
3 listopada 2000 r.
081 888 73 17
081 888 74 19
-
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Marek Krawczyk – Prezes
Michał Jastrzębski – Sekretarz
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Gmina Miasto Puławy, powiat puławski
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
Szkolenie dzieci i młodzieŜy, szkolenie dzieci niepełnosprawnych, po poraŜeniach,
z rodzin patologicznych, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie Ŝycia
pozalekcyjnego dla uczniów z puławskich szkół, pomoc w organizacji „Wakacje
z rakietą” na kortach MOSiR-u, podnoszenie umiejętności przez zawodników.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
Szkolenie dzieci i młodzieŜy w szkółkach tenisowych, organizowanie turniejów
tenisowych, ogólnopolskich 1, 2, 5 rangi Mistrzostw Województwa. Turnieje
z okazji Dnia Dziecka – dla wszystkich. Integracja dzieci i młodzieŜy. Pomoc
sprzętowa dla wszystkich uczestniczących w zajęciach klubu.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):
Marek Krawczyk – instruktor
Juliusz Krzaczkowski – instruktor
Robert Małkus – instruktor
Paweł Wojciechowski – wolontariusz
Daniel Sułek – wolontariusz
Zasoby rzeczowe:
maszyna do wyrzucania piłek, maszyna do naciągania rakiet tenisowych, 20 rakiet
tenisowych, piłki do kosza, piłki noŜne, 2 siatki
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:
Szkolenie dzieci i młodzieŜy, organizowanie Mistrzostw Województwa od 2001 r.
w kat. 12, 14, 16 lat. Organizowanie Turniejów Ogólnopolskich Rangi I, II, III, IV,
WTK – 5 ranga. Przed rozwiązaniem sekcji tenisowej w TKKF Chemik p. Marek
Krawczyk organizował i prowadził turnieje od 1980 r. w tym czasie prowadził przez
kilka lat ligę w tenisa na terenie Puław. Klub nasz jako jedyny na Lubelszczyźnie
prowadzi zajęcia z młodzieŜą i dziećmi niepełnosprawnymi. Klub nasz moŜe
przeprowadzać zawody gdyŜ mamy sędziego z licencją i dyrektora turniejów.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
Urząd Wojewódzki, Starostwa Powiatu Puławskiego, prywatni sponsorzy
i sympatycy tenisa pomagają w przeprowadzaniu i organizowaniu zawodów.
W 2005 r. na turnieju Chemików OTK II ranga było 60 zawodników, największy
turniej na Lubelszczyźnie. Dzięki temu w tym roku klub otrzymał organizację
2 turniejów ogólnopolskich OTK-I rangi. Klub stara się o przyznanie Turnieju KIDS
CUP – jest to turniej światowy dla dzieci w kategoriach 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
lat (eliminacje są w Polsce + Masters). Jako jedyny klub tenisowy prowadzimy
zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi.
23. Związek Harcerstwa Polskiego
VI. INNE
1. Cech Rzemiosł RóŜnych w Puławach
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
Regon
data rejestracji:
tel.
fax.
e-mail:
http://
ul. 3-go Maja 8, 24-100 Puławy
Samorząd Gospodarczy i Zawodowy
pracodawców) KRS0000172652
716-19-19-574
000759038
6 listopada 1989 r.
0 81 887 46 11
0 81 887 46 11
[email protected]
www.cech.pulawy.pl
(organizacja
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Jerzy Jabłonka- starszy cechu
Marcin Wiącek- kierownik Biura Cechu
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Powiat puławski + Gmina Garbów (powiat lubelski)
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
− obrona praw i reprezentowanie członków cechu,
− prowadzenie na rzecz członków działalności społecznej, organizacyjnej,
kulturalnej, oświatowej, socjalnej i gospodarczej,
− utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności
zawodowej rzemieślnika,
− wyraŜanie opinii o sytuacji gospodarczej rzemiosła.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
− prowadzenie szkoleń i egzaminów kwalifikacyjnych w poszczególnych zawodach
− rzemieślniczych,
− prowadzenie szkoleń z zakresu prawa, organizacji, ubezpieczeń, podatków
i finansów,
− informowanie o wolnych miejscach pracy w zakładach rzemieślniczych,
− doradztwo w sprawach: ZUS, prawo pracy, podatki, rozliczenia.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
− wynajem pomieszczeń handlowych i biurowych w budynku „Dom Rzemiosła”.
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań).
− liczba zatrudnionych- trzy osoby: kierownik biura + 2 pracowników (sprawy
ZUS, rozliczenia z US, refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych).
Zasoby rzeczowe (np. lokal, sprzęt).
− budynek - 1300 m2
− komputery i monitory – 2
− drukarka laserowa – 1
− urządzenie wielofunkcyjne - 1
− telefon + fax – 3
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych.
− cech działa przede wszystkim na rzecz swoich członków,
− partner w wielu przedsięwzięciach: np. uczestnik Puławskiego Porozumienia Na
Rzecz Rozwoju i Zatrudnienia.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
Cech jest instytucją, która samodzielnie finansuje swoją działalność:
− składki członkowskie, darowizny, działalność gospodarcza (wynajem
pomieszczeń),
− cech nie otrzymuje dotacji z budŜetu.
2. Chrześcijańska SłuŜba Charytatywna, Filia w Puławach
Siedziba:
24-100 Puławy, ul. Kraszewskiego 6
Status prawny:
Kościelna Osoba Prawna będąca Organizacją PoŜytku
Publicznego
KRS:
0000220518
NIP:
525-19-29-411
REGON:
012734394
27 października 2004 r.
Data rejestracji:
Tel.
609 842 325
Fax:
e-mail:
[email protected]
http://
chsch.org.pl
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Anna Karpeta – Kierownik
Joanna Gajdzińska-Karyjewska – Koordynator pomocy Ŝywieniowej i odzieŜowej
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Chrześcijańska SłuŜba Charytatywna działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a
Filia na terenie miasta i gminy Puławy.
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
Celem chrześcijańskiej SłuŜby Charytatywnej jest prowadzenie szerokiej
działalności dobroczynnej na terenie kraju oraz poza jego granicami, w tym
równieŜ popularyzacja postaw pro zdrowotnych i pro rodzinnych oraz
przeciwdziałanie
patologiom
społecznym
oraz
upowszechnianie
zasad
chrześcijańskiego etosu pracy mając na uwadze godność kaŜdej osoby ludzkiej bez
względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
Chrześcijańska SłuŜba Charytatywna nie prowadzi działalności gospodarczej. W celu
realizacji celów statutowych prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną poŜytku
publicznego.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):
Liczba osób zatrudniona w biurze Zarządu: Dyrektor – 1 etat, Pełnomocnik
Dyrektora – 1 etat, Asystent w księgowości – ½ etatu, webmaster – 1 etat, grafik
komputerowy – 1 etat, koordynator ds. pomocy – 1 etat, koordynator ds. zbiórek – 1
etat, koordynator ds. Banku Ŝywności – 1 etat, asystentka – ½ etatu
Zasoby rzeczowe:
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
3. Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
Regon:
Data rejestracji:
tel.
tel/fax.
e-mail:
http://
ul. Mościckiego 1, 24-110 Puławy
Fundacja KRS 0000097219
716-10-04-550
430-417-260
07.03.2002 r.
081 888 55 58, 887 64 52
081 887 64 52, 888 55 81
[email protected]
www.fpcp.org.pl
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Halina Mączka-Prezes Fundacji
Grzegorz Sobolewski -Vice Prezes Fundacji
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Fundacja działa na terytorium Polski.
Działalność moŜe by równieŜ prowadzenia za granicą.
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
w szczególności inspirowania, tworzenia i wspierania mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw.
Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagroŜonych zwolnieniem z pracy.
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami.
Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw
kobiet i męŜczyzn.
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczeństw lokalnych.
Promocja i organizacja wolontariatu.
Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo
organizacje pozarządowe w wyŜej wymienionej działalności poŜytku publicznego.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
− uruchamianie i prowadzenie inkubatorów przedsiębiorczości w mieście Puławy
i regionie dla stworzenia korzystnych warunków rozwoju drobnej
przedsiębiorczości i zapewnienia w ten sposób nowych miejsc pracy,
w szczególności dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych,
− prowadzenie funduszy poŜyczkowych i poręczeniowych,
− zapewnienie przedsiębiorcom w regionie dostępu do wysokiej jakości usług
doradczych, szkoleniowych i informacyjnych w kaŜdym etapie rozwoju,
− organizowanie róŜnych form promocji przedsiębiorczości w kraju i za granicą,
a w szczególności konferencji, targów, spotkań i innych,
− ułatwianie dostępu do nowych technologii i innowacji,
− prowadzenie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego,
− organizowanie i prowadzenie aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu, a w szczególności pomoc osobom poszukującym pracy
i bezrobotnym,
− gromadzenie funduszy na realizację celów statutowych,
− rozdzielanie funduszy na cele oświaty i wychowania, pomocy społecznej,
rozwoju,
− gospodarczego i inne, zgodnie z celami statutowymi,
− tworzenie, współudział i realizacja programów aktywnej walki z bezrobociem
i rozwoju przedsiębiorczości,
− tworzenie, współudział i realizacja programów na rzecz rozwoju rolnictwa
i obszarów wiejskich,
− współpraca z innymi organizacjami wspierającymi inicjatywy lokalne,
− zapewnienie dostępu do informacji o Unii Europejskiej,
− współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie pozyskiwania
− środków, wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych programów w zakresie
celów statutowych,
− świadczenie usług dla firm w zakresie umów sponsoringu,
− współdziałanie z organami administracji samorządowej i rządowej właściwymi
w sprawach zatrudnienia i bezrobocia oraz rozwoju gospodarczego i rozwoju
regionalnego,
− prowadzenie działalności gospodarczej na cele statutowe,
− podejmowanie wszelkich innych działań słuŜących rozwojowi społeczeństw
lokalnych oraz realizacji celów Fundacji.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań).
Obecnie organizacja zatrudnia 14 osób realizujących zadania merytoryczne
w ramach celów statutowych fundacji.
Zasoby rzeczowe (np. lokal, sprzęt).
Fundacja PCP dysponuję bazą lokalową w Puławach przy ul. Mościckiego1 – obiekty
Inkubatora Przedsiębiorczości słuŜące jako baza lokalowa dla firm w szczególności
rozpoczynających działalność gospodarczą o powierzchni 3800 m oraz lokal przy ul.
Lubelskiej 2c o łącznej powierzchni uŜytkowej około 300 m2. Wszystkie
pomieszczenia biurowe wyposaŜone są w nowoczesny sprzęt techniczno - biurowy,
umoŜliwiający sprawną realizację zadań oraz profesjonalną obsługę klientów. FPCP
posiada salę konferencyjno-szkoleniową wyposaŜoną w wysokiej klasy sprzęt audio
- wizualny. W dyspozycji Fundacji znajduje się samochód TOYOTA oraz narzędzia
branŜowe będące do dyspozycji firm.
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych.
Fundacja PCP posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji zadań publicznych
polegających na kreowaniu, wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości, promocji
lokalnego potencjału gospodarczego, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji
zawodowej osób bezrobotnych i zagroŜonych utratą pracy poprzez uczestnictwa
oraz realizację programów pomocowych ogłaszanych na szczeblu powiatowym,
wojewódzkim i krajowym.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
W okresie swoje działalności, Fundacja PCP realizuje działalność statutową
w ramach środków finansowych pozyskanych z:
1. Projekt „Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości” - współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej i budŜetu państwa
w ramach działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
2. Projekt "Nowoczesny handlowiec" -realizowany w ramach w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Działania 2.3
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki.
3. Projekt „Budowa sieci Punktów Konsultacyjnych w ramach KSU” – realizowany
ze środków SPO WKP, Podziałanie 1.1.1.
4. Projekt „Punkt konsultacyjno-doradczy” finansowane są przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach realizacji zadań zapisanych
w dokumencie pt. "Kierunki działań rządu wobec małych i średnich
przedsiębiorstw od 2003 do 2006."
5. Projekt „Dokapitalizowanie Puławskiego Funduszu Poręczę Kredytowych”
finansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach
realizacji zadań zapisanych w dokumencie pt. "Kierunki działań rządu wobec
małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 do 2006."
6. Projekt „Budowa sieci konsultacyjno – doradczej” na bazie krajowego systemu
usług dla MŚP realizowany w ramach dokumentu "Kierunki działań Rządu wobec
małych i średnich przedsiębiorstw do 2002 roku". Finansowany przez
Ministerstwo Gospodarki.
7. Projekt „Gminne Centrum Informacji” finansowych ze środków Ministerstwa
Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów
"Pierwsza Praca" oraz ze środków ZG ZOSP RP.
8. Projekt „ Bądź aktywna – działaj”- realizowany przez Fundację Puławskie
Centrum Przedsiębiorczości w okresie styczeń - lipiec 2001 r., finansowany
ze środków Unii Europejskiej - program PHARE 1997- Projekt Inicjatywy
Proeuropejskie.
9. Projekt „Polsko-brytyjski program rozwoju przedsiębiorczości” stanowiący
pomoc rządu Wielkiej Brytanii skierowaną na wspieranie rozwoju małych
i średnich przedsiębiorstw, prowadzoną przez Know How Fund.
10. Projekt „Rozwoju małej przedsiębiorczości TOR 10” finansowany ze środków
budŜetowych Państwa oraz poŜyczki Banku Światowego
11. Projekt pilotaŜowy „Model Ustawicznego Kształcenia Zawodowego dla MŚP”
finansowany ze środków Unii Europejskiej Program Leonardo da Vinci.
12. Projekt „Bądź Aktywna – Działaj ” finansowany ze środków Programu Kobiecego
Fundacji im. Stefana Batorego oraz ze środków Fundacji Wspomagania Wsi.
4. Klub Puławy
Siedziba:
Status prawny:
KRS:
NIP:
REGON:
Data rejestracji:
Tel.
Fax:
e-mail:
http://
24-100 Puławy, al. Partyzantów 44
organizacja poŜytku publicznego
0000008541
716-248-24-64
432275308
27 listopada 2006 r.
502 365 591
81 888 01 42
[email protected]
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Zbigniew Kisiel – Prezydent
Beata Santarek – Zastępca Prezydenta
Dorota Trojak – Sekretarz
Zbigniew Grzelak – Skarbnik
Eliza Czerwińska – Członek Zarządu
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
a) Stawianie wartości humanistycznych i duchowych Ŝycia ponad strefę materialną.
b) Promowanie stosowania wyŜszych standardów społecznych, biznesowych i
profesjonalnych.
c) Rozwijanie sprawniejszego bardziej gotowego do słuŜby społecznej modelu
obywatela.
d) Dawanie w ramach Klubu sposobności do tworzenia trwałych przyjaźni, do
bezinteresownej słuŜby społeczeństwu, budowania lepszej społeczności lokalnej.
e) Współdziałanie w tworzeniu i podtrzymywaniu zdrowej opinii społecznej i
wysokich ideałów słuŜących wzrostowi prawości i sprawiedliwości patriotyzmu i
dobrej woli.
f) Główną społ. ideą jest „Dzieci – bezwzględne pierwszeństwo”.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
Kształcenie, pomoc społeczna, działalność związana ze sportem, w zakresie
ochrony zdrowia ludzkiego, działalność związana z turystyką, w zakresie kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):
Wolontariusze – (15 członków klub) reprezentujący zawody: m.in. lekarz, pedagog,
historyk sztuki, ekonomista.
Zasoby rzeczowe:
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:
Realizowane programy:
- edukacja – wycieczki edukacyjne do teatru, muzeum, poznawanie okolic,
organizowanie kiermaszy prac dzieci upośledzonych,
- doŜywianie – organizowanie paczek świątecznych (od 2000 r.), organ posił. W
ośrodkach szkolno-wychowawczych w Puławach – akcja cykliczna w oparciu o
współpracę z firmą „Kraft Foods”
- program „Aktywność to szansa” (przy udziale PZU)
- dzień sportu – rozgrywki integracyjne
- projekt „Dam sobie radę” – przy udziale PZU
Pomoc dzieciom ze szczególnymi przypadkami chorób, pomoc dzieciom wybitnie
zdolnym.
Pomoc rzeczowa dla najbiedniejszych, m.in. ubrania, pomoc finansowa w formie
stypendium dla dziecka chorego w wieku przedszkolnym od 2006 roku.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
Dwa programy (okres 12 miesięcy) – fundacja PZU
DoŜywianie (okres 24 miesięcy) – Kraft Foods, Nałęczowianka, TU Warta SA (paczki
świąteczne), środki pozyskane od lokalnej społeczności i lokalnych
przedsiębiorców.
Publikacje w prasie lokalnej i międzynarodowej (KIWANIS – USA, Europa).
5. Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku
6. Polskie Towarzystwo Pracowników Socjalnych Koło Terenowe w Puławach
Lubelski Oddział Wojewódzki
Siedziba:
Status prawny:
Regon:
data rejestracji:
tel.
fax.
e-mail:
http://
24-100 Puławy, ul. Leśna 17
Stowarzyszenie zarejestrowane KRS 2096
432028805
20 lipca 2000 r.
0 81 888 41 39
0 81 888 84 20
-
Osoby statutowo upowaŜnionych do reprezentowania organizacji:
Mieczysława Rozesłaniec- prezes
BoŜena Małek- sekretarz
Emanuel Janoszczyk- skarbnik
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Województwo lubelskie
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
− wspieranie systemu zabezpieczenia społecznego,
− promowanie zachowań zgodnych z etyką zawodową pracownika socjalnego,
− stymulowanie współdziałania między podmiotami publicznymi, pozarządowymi
i prywatnymi realizującymi cele pomocy społecznej i pracy socjalnej.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
− reprezentowanie środowiska pracowników socjalnych jako grupy zawodowej,
rzecznictwo interesów grupy,
− opiniowanie aktów prawnych mających istotny wpływ na politykę społeczną,
− popularyzowanie nowych rozwiązań w dziedzinie pracy socjalnej,
− prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w Puławach.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw:
Przedmiot działalności gospodarczej.
Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań).
Organizacja nie zatrudnia pracowników. Biuro Porad Obywatelskich prowadzone
jest na zasadach wolontariatu.
Zasoby rzeczowe (np. lokal, sprzęt).
Brak.
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych.
Biuro Porad Obywatelskich prowadzone jest przez Stowarzyszenie od 2001 r.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
Towarzystwo Pracowników Socjalnych Oddział w Puławach nie występuje
samodzielnie o środki finansowe- jest członkiem Puławskiego Forum Organizacji
i Stowarzyszeń, które pozyskuje środki na funkcjonowanie biura.
7. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy
w Puławach
Siedziba:
Status prawny:
NIP
Regon
Data rejestracji:
tel.
fax
e-mail
http://
24-100 Puławy Starostwo Powiatowe Puławy
al .Królewska 19, p.26
KRS 0000109984
716-26-88-214
000776019-04420
14 stycznia 2004 r.
0 81 886 11 67
-
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Jan Podsiadłowski – przewodniczący PZERiI o/Rejon
Jan śabicki – Zastępca Przewodniczącego
Wanda DłuŜniewska - sekretarz
Urszula Filipowska - skarbnik
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
powiat puławski
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
poprawa warunków socjalno-bytowych oraz uczestniczenie w Ŝyciu społecznym
przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej
oraz ze związkami zawodowymi organizowanie Ŝycia kulturalnego i artystycznego
swoich członków, reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy
i administracji publicznej i samorządowej
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
Odpłatnie:
− organizowanie wycieczek turystyczno- krajoznawczych.
Nieodpłatnie:
− udzielanie zapomóg osobom mającym trudną sytuację materialną,
− organizowanie imprez okolicznościowych jak: Dzień Seniora, Dzień Inwalidy,
spotkania opłatkowe i wielkanocne itp.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
Nie prowadzi działalności gospodarczej.
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań).
Brak
Zasoby rzeczowe (np. lokal, sprzęt).
Lokal uŜyczony przez Starostwo Powiatowe w Puławach.
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych.
Udział Pocztu Sztandarowego w uroczystościach państwowych i patriotycznych.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
Pozyskiwanie środków finansowych z funduszy Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Puławach na dofinansowanie turniejów rehabilitacyjnych oraz innych
przedsięwzięć organizowanych przez Związek.
8. Punkt VIVA Puławy – Oddział Międzynarodowego Ruchu Na Rzecz Zwierzą
VIVA!
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
REGON:
Data rejestracji:
Tel.
Fax:
e-mail:
http://
adres tylko do korespondencji:
24-100 Puławy, ul. Polna 29/13
organizacja poŜytku publicznego
525-21-91-290
016409834
16 października 2002 r.
500 851 385
[email protected]
www.vivapulawy.eblog.pl
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Agnieszka Chmurzyńska – właściciel oddziału lokalnego VIVA! W Puławach
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Puławy i najbliŜsze okolice
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
Opieka i pomoc zwierzętom bezdomnym, porzuconym lub okrutnie traktowanym.
Wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska i informowania o problemie
wyŜywienia ludzkości.
Promocja zdrowia – propagowanie i upowszechnianie zdrowego stylu Ŝycia i
Ŝywienia, uwzględniająca w szczególności ochronę i promocję zdrowia oraz
humanitarną ochronę zwierząt.
Wspieranie schronisk dla zwierząt.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
80.42.B
85.20.Z
92.72.Z
80.42.B
85.14.F
73.10.E
74.40.Z
91.33.Z
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):
Właściciel oddziału – Agnieszka Chmurzyńska
Wolontariusze: 6 stałych osób (Aleksandra Starek, Karolina Fijoł, Łukasz Markowski,
Aleksandra Marciniak, Kinga Kołodyńska, Dominik Karczmarczyk).
Zasoby rzeczowe:
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:
Rok 2010 – przeprowadzone zadani: DoŜynki 2010, Dzień bez futra 2010, Vege 2010,
Twoja Szkoła Pomaga
Rok 2011 – przeprowadzone dotychczas zadania: Ogólnopolski miesiąc sterylizacji –
marzec 2011, Ustawa o ochronie zwierząt 2011, Twoja Szkoła Pomaga, Ogólnopolski
dzień koni, 1 maja – tydzień weganizmu.
Kolejne terminy wciąŜ są planowane.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
Do tej pory nie pozyskiwaliśmy środków. Otrzymano podziękowanie ze schroniska
dla zwierząt w Puławach za ciągłe wsparcie.
9. Stowarzyszenie śołnierzy Batalionów Chłopskich w Lublinie Oddział Puławy
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
REGON:
Data rejestracji:
Tel.
Fax:
e-mail:
http://
24-100 Puławy, al. Królewska 19, pokój 23
(Starostwo Powiatowe)
organizacja kombatancka
dot. Zarządu Głównego w Lublinie
dot. Zarządu Głównego w Lublinie
dot. Zarządu Głównego w Lublinie
081 886 51 92 (dyŜury we wtorki od 9.00 do 11.00)
-
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Edward Pecio – Prezes Zarządu
Henryka Kruk – Sekretarz
Marianna Galuba - Skarbnik
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
teren powiatu Puławy
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
Roztaczanie materialnej i socjalnej opieki nad członkami Stow. Opieka nad
inwalidami i członkami rodzin po zmarłych i poległych Ŝołnierzach B. Ch.,
reprezentowanie i obrona członków oraz pamięć po zmarłych, zwłaszcza pomoc w
uzyskaniu dla nich uprawnień do rent, emerytur itp. Współpraca z innymi organami
o podobnych celach. Utrwalanie w pamięci Narodu walk B. Ch. o odzyskanie
niepodległości, przez wydawnictwa, prelekcje, inicjowanie uroczystości, budowę
pomników, tablic pamięci, opiekę nad grobami i miejscami pamięci.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
wg celów statutowych
działalności odpłatnej Stowarzyszenie nie prowadzi
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):
Ostatnie pokolenie Ŝołnierzy B. Ch. schodzi. Dla przedłuŜenia działalności trwają
prace nad statutem, aby młodzi ludzie, którzy zadeklarują wolę kontynuowania
tradycji B. Ch. i realizacji celów Stowarzyszenia po roku aktywnej działalności
mogli nabyć czynne i bierne prawa członkowskie.
Zasoby rzeczowe:
Sztandar, biurko, maszyna do pisania
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:
Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i urzędami w zakresie
realizacji celów statutowych, udział w organizowanych uroczystościach.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
W ostatnich latach zadania organizowaliśmy wspólnie z gminami i parafią
w Kurowie. Część faktur za wykonane prace płaciło Stowarzyszenie, część Gminy.
Parafia Kurów dała nam głaz i ustawiła na miejscu. Jedno zadanie wykonaliśmy
wspólnie z organizacjami kombatanckimi. Prace wykonywane były przez
przedsiębiorstwa komunalne, prywatne, bezpłatnie. Od darczyńców pochodziły
fundusze i część materiałów. Projekty i dokumentacja gratis. We wszystkich
zamierzeniach uczestniczyli pracą i finansami kombatanci i bezstronni obywatele.
10. Stowarzyszenie Handlowców „CENTRUM”
11. Stowarzyszenie „Wychowanie dla Przyszłości”
Siedziba:
Ostróda, ul. Kilińskiego 1 A
Status prawny:
Organizacja PoŜytku Publicznego
KRS:
158292
NIP:
741-195-20-65
REGON:
519551758
Data rejestracji:
14 kwietnia 2003 r.
Tel.
89 646 94 69
Fax:
809 64629 54
e-mail:
[email protected]
http://
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Maria Skowrońska – Prezes
Monika Bunalska - Wiceprezes
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Cały kraj.
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
a) Edukacja i wychowanie – wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci,
wyrównywanie szans edukacyjnych; zakładanie i prowadzenie niepublicznych
placówek oświatowo-wychowawczych i alternatywnych form edukacji
przedszkolnej; edukacja młodzieŜy i dorosłych; promocja i realizacja oraz
rozpowszechnianie innowacyjnych programów i pomocy edukacyjnowychowawczych; wychowanie przez sztukę.
b) Ochrona i promocja zdrowia – wspieranie środowiska zrównowaŜonego,
organizowanie edukacji ekologicznej, profilaktyki, rehabilitacji, promocja
sportu i rekreacji.
c) Pomoc społeczna – promocja i organizacja wolontariatu; pomoc dzieciom,
rodzinom potrzebującym, niewydolnym wychowawczo; osobom samotnie
wychowującym dzieci; przeciwdziałanie patologiom społecznym.
d) Promocja zatrudnienia – aktywizacja i reorientacja zawodowa osób
bezrobotnych, w tym kobiet.
e) Działania na rzecz integracji europejskiej – rozwijanie kontaktów i współpracy
z europejskimi organizacjami pozarządowymi; promowanie postaw proeuropejskich.
f) Turystyka, krajoznawstwo, rekreacja – organizacja wycieczek poznawczorekreacyjnych, kolonii dla dzieci, młodzieŜy, rodzin potrzebujących pomocy.
g) Badania w zakresie – analizy przyczyn agresji i przemocy wśród dzieci i
młodzieŜy: wpływu stymulacji rozwoju dziecka na dojrzałość szkolną,
skuteczności proponowanych innowacyjnych programów edukacyjnowychowawczych.
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
Działalność nieodpłatna:
- PKD 80.10.A – przedszkola o szkolnictwo podstawowe, wspieranie wychowania i
edukacji dzieci, wyrównanie szans edukacyjnych, prowadzenie przedszkoli,
centrów wczesnej edukacji i rozwoju osobistego
- PKD 80.42.B – kształcenie ustawiczne dorosłych pozostałe formy kształcenia gdzie
indziej nie klasyfikowane (szkolenia, warsztaty, festiwale, konferencje)
- PKD 92.31.G – artystyczna i literacka twórczość, gdzie indziej nieklasyfikowana,
wychowanie przez sztukę, wspieranie talentów artystycznych, organizowanie
wystaw
Działalność odpłatna:
- PKD 80.10.A – przedszkola o szkolnictwo podstawowe, wspieranie wychowania i
edukacji dzieci, wyrównanie szans edukacyjnych, prowadzenie przedszkoli,
centrów wczesnej edukacji i rozwoju osobistego
- PKD 80.42.B – kształcenie ustawiczne dorosłych pozostałe formy kształcenia gdzie
indziej nie klasyfikowane (szkolenia, warsztaty, festiwale, konferencje)
- PKD 92.31.G – artystyczna i literacka twórczość, gdzie indziej nieklasyfikowana,
wychowanie przez sztukę, wspieranie talentów artystycznych, organizowanie
wystaw
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):
Członkowie Stowarzyszenia – trenerzy, nauczyciele, specjaliści – w zaleŜności od
tematyki zadania wspierają realizację zadań.
Zasoby rzeczowe:
Brak lokalu. Posiadamy sprzęt multimedialny: komputer przenośny, projektor,
ekran do realizacji szkoleń.
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:
Piszemy wnioski o granty na realizację zadań publicznych. Od trzech lat
realizujemy projekty konkursowe – o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i
ogólnopolskim, zwłaszcza o tematyce profilaktyczno-wychowawczej.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
Wygrane konkursy – o9głaszane prze Starostę powiatu Ostródzkiego.
Konkurs FIO 2007
Kapitał Ludzki 9.5
ZłoŜone dwa wnioski z PKOL 9.1.1 i Konkurs FIO 2008.
12. Światowy Związek śołnierzy Armii Krajowej
13. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami – Koło w Puławach
14. Związek Inwalidów Wojennych RP
15. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
16. Związek Młodocianych
„Jaworzniacy”
Więźniów
Politycznych
lat
17. Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału
18. Związek Sybiraków Oddział Rejonowy w Puławach
Siedziba:
Status prawny:
NIP:
REGON:
Data rejestracji:
Telefon:
Fax:
e-mail:
http://
24-100 Puławy, al. Królewska 3
organizacja pozarządowa
716-247-56-71
432271575
23 września 1995 r.
081 883 10 34
-
Osoby statutowo upowaŜnione do reprezentowania organizacji:
Henryk Skirgajło – Prezes
Jerzy Jabłonka - Wiceprezes
Jadwiga Marek – Skarbnik
Halina Ścibior - Sekretarz
Zasięg terytorialny działalności organizacji:
Ogólnopolski, Oddział Puławy - wojewódzki
1944
–
1956
Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):
− Patriotyczno-obywatelska (pojednanie polsko- rosyjskie, dobrosąsiedzkie
stosunki i realizowanie nauki Jana Pawła II)
− Historyczno-dokumentacyjne
− socjalno- bytowe (samopomoc, uzyskiwanie uprawnień, odszkodowania)
Zakres prowadzonej działalności statutowej (z uwzględnieniem działalności
odpłatnej i nieodpłatnej):
Praca wyłącznie nieodpłatna:
− sesje historyczne dla młodzieŜy szkół,
− przygotowywanie uroczystości patriotycznych,
− prowadzenie dokumentacji historycznej- kronika,
− wyjazdy integracyjno- lecznicze dla członków i sympatyków,
− prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
− związek utrzymuje się wyłącznie ze składek członkowskich,
− spotkania świąteczne dla wszystkich członków Związku,
− współpraca z wydawnictwami.
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw i przedmiot działalności gospodarczej,
o ile organizacja ją prowadzi:
Nie prowadzi.
Zasoby kadrowe (pracownicy i wolontariusze – przygotowanie do realizacji zadań):
Prezydium- prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik,
Zarząd (i stały poczet sztandarowy)
Ok. 100 osób.
Zasoby rzeczowe:
− lokal - 20 m2, al. Królewska 3 (bez telefonu)
− komputer- dar Wydział Oświaty
− sztandar Związku
− meble (biurka 3, szafa 1)
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych:
− samodzielne przygotowanie uroczystości ogólno miejskich,
− przygotowanie sesji naukowych o tematyce wschodniej,
− letni wypoczynek członków i młodzieŜy,
− wystawy okolicznościowe,
− dokumentowanie faktów historycznych, kronika- publikacje.
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet
miasta Puławy i informacja o innych osiągnięciach, nagrodach, itp.
Działalność planowana w 2010 r.:
e. w kwietniu odbyło się spotkanie Sybiraków – zebranie sprawozdawcze za rok
działalności Zarządu Oddziału:
- msza święta za Sybiraków w Kościele pw. Matki BoŜej RóŜańcowej,
- wystąpienie Prezesa Oddziału w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika”,
złoŜenie sprawozdania,
- wyświetlanie filmu „Losy Zesłańców Sybiru”.
2. udział w uroczystościach 3 Maja ze sztandarem, złoŜenie wiązanki kwiatów pod
pomnikiem Konstytucji 3 Maja,
- odznaczenie Prezesa medalem „PRO MEMORIA”.
3. w dniach 18-20 maja udział Prezesa w VI Zjeździe Delegatów w Szymbarku,
- odznaczenie Oddziału na sztandar medalu „PRO MEMORIA”.
4. w kwietniu udział delegacji ze sztandarem w pochówku w Warszawie Sekretarza
Generalnego Związku Sybiraków Edwarda Duchnowskiego – zginął w katastrofie
lotniczej pod Smoleńskiem.
5. 15 sierpnia Dzień Wojska Polskiego – „Cudu nad Wisłą” – udział delegacji ze
sztandarem.
6. 9-10 września udział delegacji ze sztandarem w X Marszu śywej Pamięci
Sybiraków w Białymstoku.
7. 17 września w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika”.
- spotkanie ze społeczeństwem Puław i młodzieŜą ze szkół;
8. z okazji 71. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej i 70. rocznicy trzech masowych
deportacji Polaków na Sybir spotkania z młodzieŜą szkół w: Dęblinie, Kazimierzu
Dolnym i Puławach. Prelekcje z wyświetlaniem filmu „Losy Zesłańców Sybiru”
i „Udział Sybiraków jako Ŝołnierzy na frontach II Wojny Światowej”.
9. Publikacje w „Kwartalniku Powiatowym”, w „Ziemi Jastkowieckiej” redagowane
przez Sekretarza Powiatu Teresę Kot oraz w pismach związkowych: „Zesłaniec” nr
42, „Moje Syberiańskie Zielone Lata” i w „My Sybiracy”. Z Ŝycia oddziałów –
XX-lecie Puławskiego Oddziału Związku Sybiraków.