Wyniki oceny merytorycznej

Komentarze

Transkrypt

Wyniki oceny merytorycznej
Prowadzenie w powiecie słupskim pIacówki opiekuńczo - wychowawczej
typu rodzinnego dla 8 dzieci pozbawionych opieki rodziców, a w
przypadku umieszczenia rodzeństwa dla maksymalnie 10 dzieci
Nazwa konkursu:
Organizator:
Starostwo Powiatowe w Słupsku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Termin realizacji zadań:
01 ,01 .2017 - 30.06.2019
Kwota przeznaczona na zadania 720 000,00 ż
Wyniki oceny merytorycznej
Lp"
Iytuł ofeńy l Oferent
Kwota
wnioskowana
Status oceny
Liczba
punktów
Pozytywna
79,80
Kwota
dofinansowani
a
Prowadzenie w powiecie
719 200,00 zł
słupskim placówki opiekuńczo
- wychowawczej typu
rodzinnego dla 8 dzieci
pozbawionych opieki rodziców,
a w przypadku umieszczenia
rodzeństwa dla maksymalnie
10 dzieci
719 200,00
ż
Fundacja Rodzinnej Opieki
Zastępczej "Więzi Rodzinne"
Data wygenerowania dokumentu: 15 grudnia 2016
ZARZĄD POWATU
3.
Gzegoz Graborski
4. Jan Leonczuk
5. Paweł Lisowski
Wygenerowano w Witkac.pl, Strona:
1