Dobre Praktyki - Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne

Transkrypt

Dobre Praktyki - Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne
9dWgZEgV`in`^
9dWgZEgV`in`^!
`i‹gZ edl^ccn Wn hidhdlVcZ egon oVl^ZgVc^j jb‹l edb^ŸYon
ÉgbVb^ZaZ`igd^chiVaVXn_cnb^^OaZXZc^dYVlXVb^
&# OVl^ZgVc^Zjb‹lln|Xoc^Zol^Vgn\dYcnb^ÉcVchdldeVgicZgVb^#
'# EgZXnon_c^ZjhiVaZc^ZoV`gZhjegoZYb^dijjbdln#
Ob^Vcn oV`gZhj egoZYb^dij jbdln ¼ ln|Xoc^Z cV oVhVYVX] jo\dYc^dcnX]
lXoZÑc^Z_b^ŸYonhigdcVb^#
(# JhiVaZc^Z gZVacnX] iZgb^c‹l gZVa^oVX_^ jbdln lgVo o `ViVad\^Zb egonXonc
jegVlc^V_|XnX]Ln`dcVlXŸYdob^VcniZgb^cjoV`d²XoZc^VgZVa^oVX_^jbdln#
)# JgZ\jadlVc^ZegdXZYjgndgVoiZgb^c‹llhonhi`^X]gdYoV_‹ldYW^dg‹llnhiŸej_|XnX]
ligV`X^ZgZVa^oVX_^jbdln#
*# ?ZYcdocVXocZjhiVaZc^ZgdYoV_j^lnhd`dÑX^lncV\gdYoZc^VoVln`dcVc^Z`dc`gZi"
cZ\d oV`gZhj gdW‹i o _ZYcdXoZhcnb oVhigoZèZc^Zb egVlV Yd ob^Vcn lncV\gd"
YoZc^V c^Z ina`d l egoneVY`j ob^Vcn oV`gZhj egoZYb^dij jbdln! aZXo g‹lc^Zè
legoneVY`jlnYjèZc^Vd`gZhjgZVa^oVX_^jbdln#
+# OV\lVgVcidlVc^ZjYo^ZaZc^VLn`dcVlXnegoZoOaZXZc^dYVlXŸ\lVgVcX_^eVicdÑX^
lncV\gdYoZc^V!l`VèYnbegoneVY`jlnhi|e^Zc^VoiV`^bè|YVc^ZbegoZoLn`d"
cVlXŸ#
,# JhiVcdl^Zc^V _ZYcZ\d oVWZoe^ZXoZc^V cVaZèniZ\d ln`dcVc^Z jbdln l [dgb^Z
jo\dYc^dcZ_egoZoHigdcn!llnhd`dÑX^c^Zl^Ÿ`hoZ_c^è&%lVgidÑX^lncV\gd"
YoZc^VLn`dcVlXncZiiddgVod`gZhj_Z\ddWdl^|onlVc^V#
-# JhiVaZc^Zljbdl^ZoYVgoZ²!`i‹gnX]oV^hic^Zc^ZedolVaVOaZXZc^dYVlXnjgjX]db^
ÑgdY`^o\lVgVcX_^YdWgZ\dln`dcVc^VjbdlndgVoegdXZYjgn^X]jgjX]db^Vc^V#
.# OV\lVgVcidlVc^Z l jbdl^Z egVlV Ln`dcVlXn Yd oVb^Vcn oVWZoe^ZXoZc^V
cVaZèniZ\d ln`dcVc^V jbdln egoZ`VoVcZ\d l \di‹lXZ cV ^cc| [dgbŸ! ce# cV
\lVgVcX_ŸWVc`dl|ajWjWZoe^ZXoZc^dl|#
&%# JhiVaZc^ZiZgb^cjeVicdÑX^[V`ijg_V`d(%Yc^`VaZcYVgodlnX]dYYc^VlnhiVl^Zc^V
[V`ijgn#
&&# JhiVaZc^ZegdXZYjgngdoa^XoVc^V!id_Zhilh`VoVc^Z`id!l_V`^biZgb^c^Z^cVedY"
hiVl^Z_V`^X]Yd`jbZci‹ledil^ZgYoVlVgidсln`dcVcnX]lYVcnbd`gZh^Zgdo"
a^XoZc^dlnbgdW‹i$jhj\$YdhiVl#
&'# OVhigoZèZc^ZegVlVlVhcdÑX^YdhiVgXoVcnX]lgVbVX]jbdlnidlVg‹l!YdXoVhj
XV`dl^iZ_oVeVinlncV\gdYoZc^VegoZoOaZXZc^dYVlXŸ#
&(# OVhigoZèZc^ZegVlVLn`dcVlXnYdegoZglVc^VgdW‹idgVodYhi|e^Zc^VdYjbdln
legoneVY`jde‹„c^Z²leVicdÑX^VX]Yd`dcnlVcnX]egoZoOaZXZc^dYVlXŸ#
&)# JhiVaZc^ZoVb`c^ŸiZ\d`ViVad\j`VgjbdlcnX]!`i‹gnb^bdèZodhiVdWX^|èVcV
`VèYV oZ higdcn jbdln l egoneVY`j c^Z ln`dcVc^V `dc`gZicnX]! lh`VoVcnX]
liZ_`aVjoja^edhiVcdl^Z²jbdln!dgVoedYhiVln^X]cVa^XoZc^V#
Edah`^ZHidlVgonhoZc^Z:aZ`igd^chiVaVXn_cZlll#ZaZ`igd^chiVaVX_Z#dg\#ea
9dWgZEgV`in`^
&*# JhiVaZc^Z a^b^ij `Vg jbdlcnX]! YaV `VèYZ\d oYVgoZc^V o dhdWcV! _V` g‹lc^Zè
|XocZ\d a^b^ij YaV lhonhi`^X] jhiVadcnX] l jbdl^Z `Vg jbdlcnX]! `i‹gn c^Z
edl^c^ZcWnlnèhonc^è&%lVgidÑX^cZiidlncV\gdYoZc^VLn`dcVlXn#
&+# JhiVaZc^ZedYhiVldYedl^ZYo^VacdÑX^higdc!id_ZhilngV„cZedY`gZÑaZc^Z!èZ`VgV
jbdlcV bdèZ Wn cVa^XodcV ln|Xoc^Z l egoneVY`j! \Yn oYVgoZc^Z dWVgXodcZ
`Vg|jbdlc|cVhi|e^doegonXoncoVl^c^dcnX]egoZohigdcŸodWdl^|oVc|YdoV"
eVin`Vgn#
&,# D\gVc^XoZc^Z bdèa^ldÑX^ YdX]dYoZc^V dYho`dYdlVc^V jojeZc^V_|XZ\d cV oVhV"
YVX]d\‹acnX]YdjbdlcZ_lVgidÑX^lncV\gdYoZc^VLn`dcVlXn#
&-# JhiVaZc^ZlVgjc`‹l!cV_V`^X]jYo^ZaVcV_ZhiegoZoLn`dcVlXŸ\lVgVcX_V_V`dÑX^
^$ajWgŸ`d_b^V!id_Zhi
d`gZhj\lVgVcX_^^$ajWgŸ`d_b^0
YVin ajW oYVgoZc^V! dY `i‹gZ\d \lVgVcX_V ^$ajW gŸ`d_b^V gdoedXoncV hl‹_
W^Z\0
oV`gZhjdWdl^|o`‹llnc^`V_|XnX]ojYo^ZadcZ_\lVgVcX_^¼iol#/Î`VgiV\lV"
gVcXn_cV¿0
dYgŸWcnX]d`gZh‹l\lVgVcX_^YaVYdhiVgXodcnX]jgo|YoZ²^bViZg^V‹l!`i‹gZ
edl^ccnWno\dYcZo\lVgVcX_Vb^jYo^Zadcnb^egoZoegdYjXZci‹l!dgVoYaV
ln`dcVcnX]gdW‹i#
&.# JhiVaZc^Z ¼ edoV egoneVY`Vb^ lnc^`V_|Xnb^ o @dYZ`hj 8nl^acZ\d ^ egoZe^h‹l
hoXoZ\‹acnX]¼YdYVi`dlZ\d!lnXoZgej_|XZ\d`ViVad\joYVgoZ²jbdlcnX]!`i‹"
gnX]oV^hic^Zc^Z_ZhiedYhiVl|YddYhi|e^Zc^VegoZo`VèY|oZhigdcdYjbdlndgVo
iZgb^c‹l^egdXZYjgnedYZ_bdlVc^ViV`^X]Yo^VV²!_V`g‹lc^ZèhedhdWjYd`dcV"
c^Vgdoa^XoZc^VgdW‹iln`dcVcnX]YdYc^VdYhi|e^Zc^VdYjbdln#
'%# EgZXnon_cZjhiVaZc^Z/
egVlV! edY go|YVb^ `i‹gZ\d WŸYo^Z gZVa^odlVcV jbdlV dgVo gdohigon\VcZ
ZlZcijVacZhedgnoc^|ol^|oVcZ0
hedhdWjgdohigon\Vc^Vhedg‹l!id_ZhiYd`dcVc^ZoVe^hjcVh|YedajWdlcnajW
edYYVc^ZhedgjedYgdohigon\c^ŸX^Zh|YjedlhoZX]cZ\d
jhiVaZc^ZlVÑX^ldÑX^b^Z_hXdlZ_h|Yj
'&# JhiVaZc^Z!èZ_V`^Z`dal^Z`oVb^Vcnjbdlnh|YdejhoXoVacZln|Xoc^Zl[dgb^Ze^"
hZbcZ_^bd\|WnlegdlVYodcZedegoZoedYe^hVc^ZegoZohigdcndYedl^ZYc^Z\d
VcZ`hjYdjbdln#
''# LegoneVY`joVl^ZgVc^VjbdlndgdWdinWjYdlaVcZ!jhiVaZc^Z!èZYaVYVcZ_jbd"
ln odhiVc^Z lnXoZgeVcn ignW edhiŸedlVc^V egoZl^Yo^Vcn l Vgi# +),& @dYZ`hj
8nl^acZ\ddgVo`dchZ`lZcX_^WgV`jiV`^Z\dYo^VVc^V#
'(# JhiVaZc^Za^hinlhonhi`^X]Yd`jbZci‹l!`i‹gZh|^hidicZYaVgZVa^oVX_^egoZYb^dij
jbdln!dgVo^X]l|XoZc^Z_V`doV|Xoc^`‹lYdjbdln#
Edah`^ZHidlVgonhoZc^Z:aZ`igd^chiVaVXn_cZlll#ZaZ`igd^chiVaVX_Z#dg\#ea