Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy

Transkrypt

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy
42 Baza Lotnictwa Szkolnego Radom
26-603 Radom, ul. Sadków 9
PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANŻA
:
:
:
:
:
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR
DATA OPRACOWANIA
Remont budynku nr 32 - Warsztat samochodowy PSO.
96-500 Sochaczew
42 Baza Lotnictwa Szkolnego Radom
26-603 Radom, ul. Sadków 9
Budowlana, Elektryczna, Sanitarna
: Krzysztof Solis (Budowlana, Elektryczna, Sanitarna)
: Jacek Ciurzyński (Budowlana, Elektryczna, Sanitarna)
: 30.06.2016
WYKONAŁ :
INWESTOR :
Data opracowania
30.06.2016
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
Budunek nr 32 - Warsztat samochodowy PSO
OBMIAR
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
Remont budynku nr 32 - Warsztat samochodowy PSO.
1
Roboty budowlane. Wiata
1 KNR 4-01
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa. Wiata
d.1 0519-04
4,20*3,65
2 KNR 5-08
d.1 0604-03
3 KNR 4-01
d.1 0430-02
4 KNR 2-25
d.1 0205-02
analogia
5 KNR 4-01
d.1 0212-01
analogia
j.m.
m2
m
Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk.
Wiata
4,20*3,65
m2
m
m2
2*(4,20+3,65)*3,0
m2
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm.
Wiata - posadzka wraz z cokolikiem.
m3
(4,20*2,90)*0,15+[(2*4,20)+2,90]*0,15*0,25
m3
m2
8 KNR 4-01
d.2 0535-04
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
m
28,30*2
m
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
m
1,2*4
m
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów
itp.z blachy nie nadającej się do użytku - rozebranie obróbek blacharskich pasów
podrynnowych
Pas nadrynnowy
(28,30*2)*0,25
Pas podrynnowy
(28,30*2)*1,4
Mury ogniowe
(12,40*2)*0,40
Kołnierze: ogniomury =2szt; kominy =7szt; wywiewki =2szt;
(12,4*0,25)*2+2*(0,40+1,0)*0,25+(2*(0,40+1,75)*0,25)*2+(2*(0,40+0,70)*0,25)*
2+(2*(0,40+0,40)*0,25)*2 +(2,0*0,25)*2
Parapety okienne
1,50*0,25*23
m2
Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych pręta mocowanych na dachu płaskim
3*28,30+3*12,40+7*3+2,8+3,9*2+2,2*2+1,6*2
m
Demontaż przewodów uziemiajacych i odgromowych z pręta o przekroju do 120
mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym
2,1*6
m
Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na
papie na betonie
94
szt.
Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany nie betonowej
12
szt.
12 KNR 4-03
d.2 1139-08
13 KNR 4-03
d.2 1138-03
14 KNR 4-03
d.2 1137-04
15,33
1,00
RAZEM
1,00
15,33
RAZEM
15,33
47,10
RAZEM
47,10
2,251
RAZEM
2,251
350,92
RAZEM
350,92
350,92
RAZEM
350,92
56,60
RAZEM
56,60
4,80
RAZEM
4,80
m2
m2
11 KNR 4-03
d.2 1140-05
15,33
RAZEM
Demontaż wiaty o konstrukcji z rur stalowych fi 80. Ściany oslonowe z siatki stalo- m2
wej. Wiata
7 KNR-W 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa
d.2 0518-07
28,30*12,40
10 KNR 4-01
d.2 0535-08
Razem
m2
Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu
płaskim pokrytym papą na betonie
1
2
Roboty dachowe
6 KNR-W 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
d.2 0518-06
28,30*12,40
9 KNR 4-01
d.2 0535-06
Poszcz.
-2-
Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 8017
m2
m2
14,15
m2
79,24
m2
9,92
m2
11,95
m2
8,62
RAZEM
123,88
161,30
RAZEM
161,30
12,60
RAZEM
12,60
94,00
RAZEM
94,00
12,00
RAZEM
12,00
m
m
szt.
szt.
Budunek nr 32 - Warsztat samochodowy PSO
Lp.
Podstawa
15 KNR 5-08
d.2 0604-03
16 KNR 5-08
d.2 0607-02
17 KNR 5-08
d.2 0618-01
18 KNR 4-03
d.2 1205-03
19 KNR 4-03
d.2 1205-04
OBMIAR
Opis i wyliczenia
Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu
płaskim pokrytym papą na betonie
3*28,30+3*12,40+7*3+2,8+3,9*2+2,2*2+1,6*2
j.m.
m
Poszcz.
m
161,30
RAZEM
161,30
Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na
cegle z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o śr. do 10 mm
2,1*6
m
12,60
RAZEM
12,60
20,00
RAZEM
20,00
1,00
RAZEM
1,00
5,00
RAZEM
5,00
2,00
RAZEM
2,00
2,00
RAZEM
2,00
350,92
RAZEM
350,92
14,037
RAZEM
14,037
10,32
RAZEM
10,32
10,32
RAZEM
10,32
m
Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersal- szt.
nych krzyżowych
20
szt.
Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
pomiar.
1
pomiar.
Następny pomiar instalacji odgromowej
pomiar.
5
pomiar.
20 KNR-W 4-02 Demontaż wywietrzników dachowych wraz z podstawami o obwodzie do 600 mm szt.
d.2 40206-01
2
szt.
21 KNR 2-17
d.2 0152-05
22 ZKNR C-2
d.2 0601-06
23 KNR 2-02
d.2 1101-02
analogia
24 KNR 4-01
d.2 0212-04
25 KNR 4-01
d.2 0203-13
26 KNR 4-01
d.2 0735-04
Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub o śr. do 600 mm
szt.
2
szt.
Przygotowanie podłoża cementowego - zerwanie istniejącego podłoża. Na dachu
budynku
28,30*12,40
m2
m2
Razem
Podkłady betonowe na stropie. Wykonanie szlichty cementowej przed układaniem m3
papy
(28,30*12,40)*0,04
m3
Rozbiórka betonowych czapek kominowych
m2
0,46*1,06+(0,46*1,81)*2+(0,46*0,76)*2+(0,46+0,46)*2+12,5*0,45
m2
Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych i ogniomurów z betonu monolitycznego
0,46*1,06+(0,46*1,81)*2+(0,46*0,76)*2+(0,46+0,46)*2+12,5*0,45
m2
m2
Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach i ogniomurze ponad m2
dachem płaskim
2*(0,40+1,0)*0,65+(2*(0,40+1,75)*0,65)*2+(2*(0,40+0,70)*0,65)*2+(2*(0,40+
m2
0,40)*0,65)*2+12,40*0,5
18,55
RAZEM
27 NNRNKB
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm
d.2 202 0541-01
Pas nadrynnowy
(28,30*2)*0,25
Kołnierze: ogniomury =2szt; kominy =7szt; wywiewki =2szt;
(12,4*0,25)*2+2*(0,40+1,0)*0,25+(2*(0,40+1,75)*0,25)*2+(2*(0,40+0,70)*0,25)*
2+(2*(0,40+0,40)*0,25)*2 +(2,0*0,25)*2
Parapety okienne
1,50*0,25*23
m2
14,15
m2
11,95
m2
8,62
RAZEM
28 NNRNKB
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2
d.2 202 0541-02
Pas podrynnowy
(28,30*2)*1,4
m2
Mury ogniowe
(12,40*2)*0,40
m2
29 NNRNKB
(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone na
d.2 202 0547-01 klej - montaż rynien
28,30*2
m
30 NNRNKB
(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone na
d.2 202 0547-02 klej - montaż lejów spustowych
szt.
-3-
Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 8017
18,55
m2
m
34,72
79,24
9,92
RAZEM
89,16
56,60
RAZEM
56,60
Budunek nr 32 - Warsztat samochodowy PSO
Lp.
Podstawa
OBMIAR
Opis i wyliczenia
4
j.m.
szt.
31 NNRNKB
(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone na
d.2 202 0547-04 klej - montaż denek rynnowych
4
szt.
32 NNRNKB
(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm
d.2 202 0550-04
1,2*4
m
33 KNR-W 4-01 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy kominów,
d.2 0519-05
ogniomurówi, wywietrzników.
(12,4*0,25)*2+2*(0,40+1,0)*0,25+(2*(0,40+1,75)*0,25)*2+(2*(0,40+0,70)*0,25)*
2+(2*(0,40+0,40)*0,25)*2+(2,0*0,25)*2
m2
34 KNR-W 2-02 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
d.2 0504-02
28,3*12,40
m2
szt.
m
m2
Poszcz.
4,00
RAZEM
35 KNR 4-04
d.2 1103-04
1103-05
analogia
36
d.2 kalk. własna
3
37 KNR 4-01
d.3 0818-05
38 KNR 4-01
d.3 0811-07
analogia
39 KNR 4-04
d.3 0504-03
40 KNR 4-01
d.3 0804-07
41 KNR 4-01
d.3 0212-02
42 KNR 4-01
d.3 0211-03
4,00
4,80
RAZEM
4,80
11,95
350,92
8,948
RAZEM
8,948
8,948
RAZEM
8,948
24,96
RAZEM
24,96
39,16
RAZEM
39,16
24,98
RAZEM
24,98
52,07
RAZEM
52,07
2,747
RAZEM
2,747
Wywiezienie papy z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- m3
niu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km
[3*(28,3*12,40)*8,5]/1000
m3
Utylizacja papy
t
[3*(28,3*12,40)*8,5]/1000
t
Roboty posadzkowe
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych. Pom nr 3; szatnia:
m2
4,03*3,95+2,29*3,95
m2
Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej-rozebranie posadzek z pły- m2
tek lastrykowych. Pom nr 5; WC; korytarz I; wiata
4,00*2,06+4,00*2,29+4,00*2,38+4,22*2,90
m2
Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych. Pom. 1; 6; umywalnia;
m2
4,00*2,66+4,00*2,38+2,00*2,41
m2
Zerwanie posadzki cementowej. Pom. 2; 3; 4; 7; 8; 9; 10; 11 szatnia; gosp.:
m2
4,00*2,83+4,00*4,03+4,00*2,77+4,00*2,29+1,82*2,41
m2
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 m3
cm. Korytarz I. postumenty betonowe.
5,45*0,84*0,6
m3
Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach. Pom.
1; 2; 3; 4; 5; 6; szatnia; gosp. korytarz I; umywalnia; WC:
4,00*2,66+4,00*2,83+4,00*4,03+4,00*2,77+4,00*2,06+4,00*2,38+4,00*2,38+
4,00*2,29+4,00*2,29+2,0*2,41+1,82*2,41
m2
m2
103,97
Podkłady betonowe. Wylewka betonowa pod posadzki. Pom. 1; 2; 4; 5; 6; korytarz m3
I; WC; szatnia; umywalnia; gosp:
[4,00*2,66+4,00*2,83+4,00*4,03+4,00*2,77+4,00*2,06+4,00*2,38+4,00*2,38+
m3
4,00*2,29+4,00*2,29+2,0*2,41+1,82*2,41]*0,05
Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 25 mm. Pom. 1; 2; 3;4; 5; 6; kory- m2
tarz I; WC; szatnia; umywalnia; gosp.
4,00*2,66+4,00*2,83+4,00*4,03+4,00*2,77+4,00*2,06+4,00*2,38+4,00*2,38+
m2
4,00*2,29+4,00*2,29+2,0*2,41+1,82*2,41
Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 8017
103,97
103,97
RAZEM
-4-
5,198
103,97
RAZEM
45 NNRNKB
(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grum2
d.3 202 1130-02 bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2. Pom. 1; 2; 3; 4;
5; 6; korytarz I; WC; szatnia; umywalnia; gosp.
4,00*2,66+4,00*2,83+4,00*4,03+4,00*2,77+4,00*2,06+4,00*2,38+4,00*2,38+
m2
4,00*2,29+4,00*2,29+2,0*2,41+1,82*2,41
103,97
5,198
RAZEM
44 KNR 2-02
d.3 1106-02
11,95
350,92
RAZEM
RAZEM
43 KNR 2-02
d.3 1101-02
4,00
4,00
RAZEM
RAZEM
m2
Razem
103,97
Budunek nr 32 - Warsztat samochodowy PSO
OBMIAR
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
46 NNRNKB
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
d.3 202 1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome. Pom. 1; 2; 3; 4; 5; 6; korytarz I; WC; szatnia;
umywalnia; gosp.
4,00*2,66+4,00*2,83+4,00*4,03+4,00*2,77+4,00*2,06+4,00*2,38+4,00*2,38+
4,00*2,29+4,00*2,29+2,0*2,41+1,82*2,41
j.m.
m2
m2
Poszcz.
103,97
RAZEM
47 KNR-W 2-02 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe: Pom
d.3 1123-01
nr 3:
15,919 < 4,03*3,95>
m2
48 KNR-W 2-02 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych.
d.3 1123-04
Pom. nr 3
15,919 < 4,03*3,95>
m2
49 KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane. Pom. nr 3
d.3 1124-05
2*4,03+2*3,95
m
50 NNRNKB
(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
d.3 202 2806-05 zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2.
Pom. 1; 2; 4; 5; 6; korytarz I; WC; szatnia; umywalnia; gosp.
4,00*2,66+4,00*2,83+4,00*2,77+4,00*2,06+4,00*2,38+4,00*2,38+4,00*2,29+
4,00*2,29+2,00*2,41+1,82*2,41
m2
m2
m2
m
m2
52 KNR W-01
Dodatek za każde 2 mm głębszego oczyszczania starych powierzchni betonowych m2
d.3 0101-06 uwa- przy frezowaniu - beton o parametrach wyższych od C20/25
ga pod tablicą Krotność = 2
(2,2+0,55)*3
m2
53 KNR W-01
d.3 0402-01
54 KNR W-01
d.3 0402-02 z.o.
4.2.
55 KNR 4-04
d.3 0505-02
analogia
56 KNR 4-01
d.3 0813-07
57 KNNR-W 3
d.3 0808-03
Posadzka jednowarstwowa o grubości 8 mm dla średnich i dużych obciążeń weber.floor 4610 Industry Top. Pom. 7; 8; 9; 10; 11:
6,00*7,78+6,00*6,96+6,00*7,25+6,00*1,80+6,00*3,20
m2
Posadzka jednowarstwowa dla średnich i dużych obciążeń weber.floor 4610 Industry Top - dodatek/potrącenie za zmianę grubości warstwy o 1 mm - prace w
pomieszczeniu mniejszym niż 100 m2
(2,2+0,55)*3
m2
m2
m2
15,92
15,92
RAZEM
15,92
15,96
RAZEM
15,96
87,85
161,94
RAZEM
161,94
8,25
RAZEM
8,25
161,94
RAZEM
161,94
8,25
RAZEM
8,25
2*(27,35*1,90)*0,20+2*(2,06*4,0)*0,20
m2
24,08
RAZEM
Wymiana lub uzupełnienie płytek lastrykowych o wymiarach 20x20 cm w posadzkach - pierwsza. Korytarz główny.
250
płyt.
24,08
Szlifowanie posadzek z płytek lastrykowych w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2. Korytarz główny.
27,35*1,90
m2
płyt.
250,00
RAZEM
250,00
m2
51,96
RAZEM
51,96
68,72
RAZEM
Roboty tynkowe i okładzinowe
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płas- m2
kich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 .
Odbicie ok. 30% powierzchni.
[4,0*2,66+4,0*2,83+4,0*4,03*4,0*2,77+4,0*2,06+4,0*2,38+4,0*2,38+4,0*2,29+
m2
4,0*2,29+2,41*1,82+2,0*2,41+6,0+7,78+6,0*6,96+6,0*7,25+6,0*1,8+6,0*3,2+
27,31*1,88]*30%
68,72
130,73
RAZEM
60 KNR 4-01
d.4 0701-05
87,85
Rozebranie oblicowania cokołów z płyt lastrykowych na zaprawie cementowej. Ko- m2
rytarz główny; pom. nr 5
58 NNRNKB
(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejo- m
d.3 202 2809-03 wej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2. Pom. Korytarz główny; nr 5
2*27,35+1,90+2*(2,06+4,00)
m
4
59 KNR 4-01
d.4 0701-11
103,97
15,92
RAZEM
RAZEM
51 KNR W-01
Frezowanie starych podłoży betonowych - beton o parametrach wyższych od C20/ m2
d.3 0101-03 uwa- 25. Pom. 7; 8; 9; 10; 11:
ga pod tablicą
6,00*7,78+6,00*6,96+6,00*7,25+6,00*1,80+6,00*3,20
m2
Razem
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila- m2
rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2. Odbicie ok. 45% powierzchni.
-5-
Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 8017
130,73
Budunek nr 32 - Warsztat samochodowy PSO
Lp.
Podstawa
OBMIAR
Opis i wyliczenia
[2*(4,0+2,66)*3,0+2*(4,0+2,83)*3,0+2*(4,0+4,03)*3,0+2*(4,0+2,77)*3,0+2*(4,0+
2,06)*3,0+2*(4,0+2,38)*3,0+2*(4,0+2,38)*3,0+2*(4,0+2,29)*3,0+2*(4,0+2,29)*
3,0+2*(2,41+1,82)*3,0+2*(2,0+2,41)*3,0+2*(6,0+7,78)*3,0+2*(6,0+6,96)*3,0+2*
(6,0+7,25)*3,0+2*(6,0+1,8)*3,0+2*(6,0+3,2)*3,0+2*(27,31+1,88)*3,0]*45%
j.m.
m2
Poszcz.
417,18
RAZEM
61 KNR 4-01
d.4 1208-02
Ługowanie farby olejnej z tynków ścian. Pom. 1;2;4;5;7-11; korytarz główny; szat- m2
nia
2*(4,00+2,66)*1,5+2*(4,00+2,83)*1,5+2*(4,0+2,77)*1,5+2*(4,0+2,06)*1,5+2*
m2
(6,0+7,78)*1,5+2*(6,0+6,96)*1,5+2*(6,0+7,25)*1,5+2*(6,0+1,8)*1,5+2*(6,0+3,2)*
1,5+(27,31*2+1,90)*1,5+2*(4,0+2,29)*1,5
Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.
,biegach,spocznik.na podł.z bet., (do 5m2 w 1 miej.). ok 30% powierzchni.
[4,0*2,66+4,0*2,83+4,0*4,03*4,0*2,77+4,0*2,06+4,0*2,38+4,0*2,38+4,0*2,29+
4,0*2,29+2,41*1,82+2,0*2,41+6,0+7,78+6,0*6,96+6,0*7,25+6,0*1,8+6,0*3,2+
27,31*1,88]*30%
m2
130,73
Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z ceg- m2
ły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.). ok. 45% powierzchni
[2*(4,0+2,66)*3,0+2*(4,0+2,83)*3,0+2*(4,0+4,03)*3,0+2*(4,0+2,77)*3,0+2*(4,0+ m2
2,06)*3,0+2*(4,0+2,38)*3,0+2*(4,0+2,38)*3,0+2*(4,0+2,29)*3,0+2*(4,0+2,29)*
3,0+2*(2,41+1,82)*3,0+2*(2,0+2,41)*3,0+2*(6,0+7,78)*3,0+2*(6,0+6,96)*3,0+2*
(6,0+7,25)*3,0+2*(6,0+1,8)*3,0+2*(6,0+3,2)*3,0+2*(27,31+1,88)*3,0]*45%
66 KNR 4-01
d.4 0713-02
Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do
15 cm
(0,8+2*2,05)*11+(0,7+2*2,05)*5
m
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach, m2
biegach i spocznikach. ok 70% powierzchni.
(4,0*2,66+4,0*2,83+4,0*4,03*4,0*2,77+4,0*2,06+4,0*2,38+4,0*2,38+4,0*2,29+
m2
4,0*2,29+2,41*1,82+2,0*2,41+6,0+7,78+6,0*6,96+6,0*7,25+6,0*1,8+6,0*3,2+
27,31*1,88)*70%
77,90
RAZEM
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- m2
niem tapet na ścianach. ok 55% powierzchni
(2*(4,0+2,66)*3,0+2*(4,0+2,83)*3,0+2*(4,0+4,03)*3,0+2*(4,0+2,77)*3,0+2*(4,0+ m2
2,06)*3,0+2*(4,0+2,38)*3,0+2*(4,0+2,38)*3,0+2*(4,0+2,29)*3,0+2*(4,0+2,29)*
3,0+2*(2,41+1,82)*3,0+2*(2,0+2,41)*3,0+2*(6,0+7,78)*3,0+2*(6,0+6,96)*3,0+2*
(6,0+7,25)*3,0+2*(6,0+1,8)*3,0+2*(6,0+3,2)*3,0+2*(27,31+1,88)*3,0)*55%
Podkład tynkarski pod glazurę. Pom. 6; umywalnia; WC; gosp. szatnia
Osłony stolarki i posadzek folią polietylenową
m2
(1,50*1,80)*23+(1,5*2,9)*14+435,8
m2
70 NNRNKB
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
d.4 202 1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome. Sufity.
4,0*2,66+4,0*2,83+4,0*4,03*4,0*2,77+4,0*2,06+4,0*2,38+4,0*2,38+4,0*2,29+
4,0*2,29+2,41*1,82+2,0*2,41+6,0+7,78+6,0*6,96+6,0*7,25+6,0*1,8+6,0*3,2+
27,31*1,88
509,88
128,75
RAZEM
128,75
558,80
RAZEM
558,80
m2
435,76
RAZEM
435,76
940,02
RAZEM
72 NNRNKB
(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm m2
d.4 202 0837-04 na zaprawie klejowej "ATLAS". Pom.nr 5; 6; umywalnia; WC; gosp. szatnia
2*(20,6+4,0)*2+2*(4,0+2,38)*2,0+2*(2,0+2,41)*2+2*(4,0+2,29)*2,25+(1,08*2,25)* m2
6+2*(1,82*2,41)*2+2*(4,0+2,29)*2,0
Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 8017
509,88
m2
71 NNRNKB
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
m2
d.4 202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe. Ściany.
2*(4,0+2,66)*3,0+2*(4,0+2,83)*3,0+2*(4,0+4,03)*3,0+2*(4,0+2,77)*3,0+2*(4,0+ m2
2,06)*3,0+2*(4,0+2,38)*3,0+2*(4,0+2,38)*3,0+2*(4,0+2,29)*3,0+2*(4,0+2,29)*
3,0+(1,08*2,0)*6+2*(2,41+1,82)*3,0+2*(2,0+2,41)*3,0+2*(6,0+7,78)*3,0+2*(6,0+
6,96)*3,0+2*(6,0+7,25)*3,0+2*(6,0+1,8)*3,0+2*(6,0+3,2)*3,0+2*(27,31+1,88)*3,0
-6-
305,03
m2
2*(4,0+2,38)*2,0+2*(2,0+2,41)*2+2*(4,0+2,29)*2,25+(1,08*2,25)*6+2*(1,82*2,41) m2
*2+2*(4,0+2,29)*2,0
69 KNR 2-02
d.4 0925-01
77,90
305,03
RAZEM
68 KNNR-W 2
d.4 W0803-08
analogia
417,18
m
RAZEM
67 KNR 4-01
d.4 0713-01
130,73
417,18
RAZEM
65 KNR 4-01
d.4 0708-01
93,05
m2
RAZEM
64 KNR 4-01
d.4 0711-03
353,58
93,05
RAZEM
63 KNR 4-01
d.4 0711-21
417,18
353,58
RAZEM
62 KNR-W 4-01 Rozebranie okładziny ściennej z płytek. Pom. 6; umywalnia; WC; korytarz I:
m2
d.4 0821-08
2*(4,0+2,38)*1,5+2*(2,0+2,41)*1,96+2*(4,0+2,29)*2,0+(1,08*2,0)*6+2*(4,0+2,38) m2
*1,45
Razem
227,15
940,02
Budunek nr 32 - Warsztat samochodowy PSO
Lp.
Podstawa
OBMIAR
Opis i wyliczenia
j.m.
73 NNRNKB
(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomiesz- m
d.4 202 0842-01 czeniach o pow. do 8 m2. Pom. 5; 6; umywalnia; WC; gosp. szatnia
290
m
74 KNR 4-01
d.4 1204-01
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów. m2
Pom. 1-11; WC; umywalnia; szatnia; Korytarz ; Korytarz I;
(4,0*2,66+4,0*2,83+4,0*4,03*4,0*2,77+4,0*2,06+4,0*2,38+4,0*2,38+4,0*2,29+
m2
4,0*2,29+2,41*1,82+2,0*2,41+6,0+7,78+6,0*6,96+6,0*7,25+6,0*1,8+6,0*3,2+
27,31*1,88)
Poszcz.
RAZEM
290,00
RAZEM
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian.
Pom. 1-11; WC; umywalnia; szatnia; Korytarz ; Korytarz I;
2*(4,0+2,66)*1,0+2*(4,0+2,83)*1,0+2*(4,0+4,03)*1,0+2*(4,0+2,77)*1,0+2*(4,0+
2,06)*1,0+2*(4,0+2,38)*1,0+2*(4,0+2,38)*1,0+2*(4,0+2,29)*1,0+2*(4,0+2,29)*
1,0+2*(2,41+1,82)*1,0+2*(2,0+2,41)*1,0+2*(6,0+7,78)*1,0+2*(6,0+6,96)*1,0+2*
(6,0+7,25)*1,0+2*(6,0+1,8)*1,0+2*(6,0+3,2)*1,0+2*(27,31+1,88)*1,0
m2
309,02
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
m2
dwukrotnym szpachlowaniem. Pom. 2;4;7-11; korytarz główny;
2*(4,00+2,83)*2,0+2*(4,0+2,77)*2,0+2*(6,0+7,78)*2,0+2*(6,0+6,96)*2,0+2*(6,0+ m2
7,25)*2,0+2*(6,0+1,8)*2,0+2*(6,0+3,2)*2,0+(27,31*2+1,88)*2,0
5
79 KNR 4-01
d.5 0348-03
80 KNR 4-01
d.5 0329-03
81 KNR 4-01
d.5 0354-05
82 KNR 4-01
d.5 0354-12
83 KNR 4-01
d.5 0304-01
m2
Tynki cienkowarstwowe grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki
m2
żywiczno-mineralnej (marmolit) wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu
na ścianach płaskich. Pom. nr1; korytarz I:
2*(2,66*4,0)*2,0+2*(2,38*4,0)*2,0
m2
Roboty murowe
Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej. Pomiędzy pom. 10 - 11
3,5*3,00
m2
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2-stolarki drzwio- m2
wej z naświetlem Pom. (2; 3; 6; szatnia), (7; 8; 9; 11), (10; prysznic), 1; 4; 5; WC3; gospodarczy; wejściowe:
(2,87*0,85*4)+(2,87*1,42*4)+(2,05*0,70*2)+(2,05*0,8*7)+1,60*2,25
m2
Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko
m
1,55*23
m
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegłami. Pom. nr 6
1,1*0,8
m3
m3
m2
Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami. pom. 6; 8:
m
(0,8*2,05)*8
m
-7-
Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 8017
80,64
80,64
RAZEM
80,64
10,50
RAZEM
10,50
2,940
RAZEM
2,940
44,01
RAZEM
44,01
35,65
RAZEM
35,65
0,880
RAZEM
0,880
8,25
RAZEM
8,25
8,00
RAZEM
8,00
13,12
RAZEM
13,12
m2
85 KNR-W 2-02 Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych do lokalu malowane dwukrotnie szt.
d.5 1025-03
na budowie. Pom. 1; 4; 5; WC; umywal.; gosp. Drzwi 80
8
szt.
87 KNR-W 2-02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe z zamkami, klamd.5 1022-01
kami i szyldami na wkładkę. Pom. 1; 4; 5; WC; umywal.; gosp. Drzwi 80
(2,05*0,8)*8
80,64
RAZEM
m2
Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- m3
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych. Pom. z korytarza do
korytarz I.
1,40*2,10
m3
84 NNRNKB
(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych ruszd.5 202 2023-04 tach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 50. Maskownica
urządzeń sanitarnych z rewizją o wym. 0,6x2,0. Pom nr 11
(2,2+0,55)*3
86 KNR 4-01
d.5 0320-10
analogia
395,36
Wyprawa cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nałożenie na pod- m2
łoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa. Pom. nr1; korytarz I
2*(2,66*4,0)*2,0+2*(2,38*4,0)*2,0
78 KNR 0-17
d.4 0930-03
analogia
309,02
395,36
RAZEM
77 KNR 0-17
d.4 0930-01
analogia
435,76
m2
RAZEM
76 KNR 4-01
d.4 1206-05
290,00
435,76
RAZEM
75 KNR 4-01
d.4 1204-02
Razem
227,15
m2
m2
13,12
Budunek nr 32 - Warsztat samochodowy PSO
Lp.
Podstawa
88 KNR 0-19
d.5 1023-12
analogia
OBMIAR
Opis i wyliczenia
Montaż drzwi stalowych z naświetlem, futryną i kompletem okuć z obróbką obsadzenia. Pom. (2;3;6; szatnia:) i (7;8;9;11:)
Drzwi o wym. 2.87x0.85 x 4 szt
(2,87*0,85)*4
Drzwi o wym. 2.87x1,42 x 4 szt
(2,87*1,42)*4
j.m.
91 KNR 4-01
d.5 0108-11
0108-12
92
d.5 kalk. własna
6
93 KNR 5-14
d.6 0101-02
analogia
94 KNR 5-14
d.6 0101-03
analogia
95 KNR 4-03
d.6 1113-03
96 KNR 4-03
d.6 1114-03
97 KNR 4-03
d.6 1120-03
98 KNR 4-03
d.6 1120-09
99 KNR 4-03
d.6 1122-06
100 KNR 4-03
d.6 1122-07
101 KNR 4-03
d.6 1125-02
102 KNR 4-03
d.6 1133-09
103 KNR 4-03
d.6 1134-01
Razem
13,12
m2
m2
9,76
m2
16,30
RAZEM
26,06
6,32
RAZEM
6,32
42,00
RAZEM
42,00
45,000
RAZEM
45,000
90,000
RAZEM
90,000
1,00
RAZEM
1,00
1,00
RAZEM
1,00
25,00
RAZEM
25,00
100,00
RAZEM
100,00
30,00
RAZEM
30,00
5,00
RAZEM
5,00
20,00
RAZEM
20,00
10,00
RAZEM
10,00
15,00
RAZEM
15,00
3,00
RAZEM
3,00
89 KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe pełne z obróbką obsadzenia. Drzwi wejściopwe i m2
d.5 1040-02
korytarza I - wyposażone w 2 szt zamków patentowych z klamkami i szyldami,
stopki, elementy do plombowania. Drzwi korytarz I
(1,50*2,25)+(1,4*2,10)
m2
90 KNR 2-02
d.5 0129-02
Poszcz.
RAZEM
Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m
szt
42
szt
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
Krotność = 5
45,000
m3
Utylizacja gruzu
t
45,000*2,000
t
m3
Roboty elektryczne
Demontaż przyścienny rozdzielnic,szaf,pulpitów,tablic przekażnikowych i nastaw- szt.
czych o masie do 50 kg. R-g x 0,5
1
szt.
Demontaż przyściennych rozdzielnic,szaf,pulpitów,tablic przekażnikowych i nastawczych o masie do 100 kg. R-g x 0,5
szt.
1
szt.
Demontaż rur o śr.do 29 mm stalowo-pancernych lub stalowych czarnych skręca- m
nych mufkami, ułożonych na uchwytach
25
m
Demontaż przewodów o przekroju do 150 mm2 z rur instalacyjnych
m
100
m
Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wylotowych
uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2
30
szt.
Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych kwadratowych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 10 mm2
5
szt.
szt.
szt.
Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natężeniu prądu do szt.
63 A - ilość biegunów 2 + 0
20
szt.
Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natężeniu prądu do szt.
63 A - ilość biegunów 3 + 0
10
szt.
Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25 szt.
A - ilość przyłączonych przewodów do 5
15
szt.
Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych
szt.
3
szt.
Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt.
25
szt.
-8-
Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 8017
25,00
Budunek nr 32 - Warsztat samochodowy PSO
Lp.
Podstawa
104 KNR 4-03
d.6 1117-05
105 KNR 5-08
d.6 0401-04
106 KNR 5-08
d.6 0404-08
107 KNR 5-08
d.6 0404-09
108 KNR 4-03
d.6 1001-01
109 KNR 4-03
d.6 1003-06
110 KNR 5-08
d.6 0210-03
analogia
OBMIAR
Opis i wyliczenia
Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 24 mm2 z podłoża m
ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub
100
m
Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwo- aparat
we w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących
2
aparat
Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - szt.
mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża z wyposażeniem-Wył. różn.
prąd. 4szt; wył. nadprądowy S-303 C25A 3szt; Wył. nadpr. S301 C 16A 4szt; wył.
S301 B 10A 3szt.
1
szt.
Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - szt.
mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża z wyposażeniem-Wył. różn.
prze3ciwpożarowy 1 szt;. ochronnik przepięciowy 4szt; wył. S301 B 6A 1szt.; rozłącznik z bezp. RBK-00 4szt; rozłącznik z bezp. RBK-1 1szt
1
szt.
Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
m
470
m
Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm
20
otw.
112 KNR 5-08
d.6 0210-02
113 KNR 5-08
d.6 0210-03
114 KNR 5-08
d.6 0301-20
115 KNR 5-08
d.6 0306-07
116 KNR 5-08
d.6 0307-02
117 KNR 5-08
d.6 0309-03
118 KNR 5-08
d.6 0309-10
119 KNR 5-08
d.6 0309-09
120 KNR 5-08
d.6 0502-05
otw.
Poszcz.
RAZEM
Razem
25,00
100,00
RAZEM
100,00
2,00
RAZEM
2,00
1,00
RAZEM
1,00
1,00
RAZEM
1,00
470,00
RAZEM
470,00
20,00
RAZEM
20,00
55,00
RAZEM
55,00
200,00
RAZEM
200,00
100,00
RAZEM
100,00
120,00
RAZEM
120,00
63,00
RAZEM
63,00
22,00
RAZEM
22,00
16,00
RAZEM
16,00
25,00
RAZEM
25,00
10,00
RAZEM
10,00
4,00
RAZEM
4,00
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-35mm2 układane w gotowych m
bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.
55
111 KNR 5-08
d.6 0210-01
j.m.
m
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył -12 mm2 układane w gotowych bruz- m
dach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.
200
m
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do -20 mm2 układane w gotowych
bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.
100
m
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do -40 mm2 układane w gotowych
bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.
120
m
m
m
Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gip- szt.
sowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
63
szt.
Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw szt.natynk.-wtynk.do 2.
5mm2 przez klejenie z podłączeniem przewodów wtynkowych 2.5mm2 (4 wyloty)
22
szt.
Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
16
szt.
Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem
25
szt.
szt.
szt.
szt.
Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z wyącznikiem wodoszczelnych szt.
3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 32A/10mm2 z podłączeniem
10
szt.
Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych z wyącznikiem szt.
3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4 mm2 z podłączeniem
4
szt.
Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowa- kpl.
ne na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
-9-
Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 8017
Budunek nr 32 - Warsztat samochodowy PSO
Lp.
Podstawa
OBMIAR
Opis i wyliczenia
27
121 KNR 5-08
d.6 0515-12
122 KNR 4-03
d.6 1012-01
123 KNR 4-03
d.6 1202-01
124 KNR 4-03
d.6 1202-02
125 KNR 4-03
d.6 1205-05
126 KNR 4-03
d.6 1205-06
7
127 KNR 2-31
d.7 0803-03
128 KNR 2-31
d.7 0803-04
129 KNR AT-03
d.7 0106-01
130 KNR 2-01
d.7 0317-05
131 KNR 2-31
d.7 0105-03
132 KNR 2-31
d.7 0105-04
j.m.
kpl.
Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw szt.
bez odbłyśnika-przykręcane końcowe-2x40W
27
szt.
Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
m
470
m
Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia
5
pomiar.
Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia
5
pomiar.
Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania
pomiar.
1
pomiar.
Następny pomiar skutecznosci zerowania
pomiar.
32
pomiar.
szt.
pomiar.
pomiar.
Roboty Przygotowawcze dla wykonania przyłączy wod-kan
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. m2
3 cm. Wodociąg
0,8*1,0
m2
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. Wodociąg
Krotność = 2
0,8*1,0
m2
Wykopy liniowe pod rurociągi, w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urob- m3
ku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m. Dla rur wod. - kan.
0,8*2,5*10 + 0,8*2,5*10
m3
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po za- m2
gęszcz. Dla rur wod. - kan.
0,8*10 + 0,8*10
m2
m2
m
134 KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i
d.7 0312-05
szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV. Dla rur wod. - kan.
0,8*2,3*10 + 0,8*2,3*10
m3
135 KNR-W 2-18 Jednokrotne płukanie sieci o śr. nominalnej do 150 mm. Kanalizacja.
d.7 0708-01
1
odc.
136 KNR-W 2-18 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
d.7 0704-01
PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm. Wodociąg.
1
prób.
Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 8017
27,00
27,00
RAZEM
27,00
470,00
RAZEM
470,00
5,00
RAZEM
5,00
5,00
RAZEM
5,00
1,00
RAZEM
1,00
32,00
RAZEM
32,00
0,80
RAZEM
0,80
0,80
RAZEM
0,80
1,60
RAZEM
1,60
40,000
RAZEM
40,000
16,00
RAZEM
16,00
16,00
RAZEM
16,00
20,00
RAZEM
20,00
36,800
RAZEM
36,800
1,00
RAZEM
1,00
1,00
RAZEM
1,00
m2
133 KNR-W 2-25 Ręczne układanie folii na rurach. Dla rur wod. - kan.
d.7 0614-01
analogia
10+10
- 10 -
Razem
m2
Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych m2
i kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 1 km. Wodociąg i kanalizacja.
0,8*1,0 + 0,8*1,0
m2
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zagęszcz. Dla rur wod. - kan.
Krotność = 17
0,8*10 + 0,8*10
Poszcz.
27,00
RAZEM
m
m3
odc.
prób.
Budunek nr 32 - Warsztat samochodowy PSO
Lp.
Podstawa
137 KNR 4-01
d.7 0333-08
138 KNR 4-01
d.7 0339-03
139 KNR 4-01
d.7 0336-03
140 KNR 4-01
d.7 0323-02
141 KNR 4-01
d.7 0326-03
142 KNR 4-01
d.7 0326-01
8
143 KNR 4-02
d.8 0520-06
144 KNR 2-15
d.8 0421-07
145 KNR 4-02
d.8 0521-01
146 KNR 0-31
d.8 0207-03
147 KNR 4-02
d.8 0235-06
148 KNR 4-02
d.8 0235-03
149 KNR 4-02
d.8 0235-01
150 KNR 4-02
d.8 0235-08
OBMIAR
Opis i wyliczenia
Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej. Dla wod-kan.
18
j.m.
szt.
Poszcz.
szt.
18,00
RAZEM
18,00
8,00
RAZEM
8,00
28,00
RAZEM
28,00
18,00
RAZEM
18,00
8,00
RAZEM
8,00
28,00
RAZEM
28,00
7,00
RAZEM
7,00
7,00
RAZEM
7,00
4,00
RAZEM
4,00
4,00
RAZEM
4,00
3,00
RAZEM
3,00
1,00
RAZEM
1,00
1,00
RAZEM
1,00
1,00
RAZEM
1,00
2,00
RAZEM
2,00
1,00
RAZEM
1,00
3,00
RAZEM
3,00
36,00
RAZEM
36,00
Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento- m
wo-wapiennej.
8
m
Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento- m
wo-wapiennej
14+14
m
Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.
szt.
18
szt.
Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w
ścianach z cegieł
8
m
Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w
ścianach z cegieł
14+14
m
m
m
Roboty sanitarne. C.O. i Wodociągowe
Demontaż grzejnika z rur stalowych ożebrowanych czterorzędowe G-4 o długości szt.
0.5-2.0 m.
2+4+1
szt.
Ponowny montaż grzejnika z rur stalowych ożebrowanych czterorzędowe G-4 o
długości 0.5-2.0 m.
2+4+1
szt.
Demontaż grzejnika stalowego płytowego.
kpl.
4
kpl.
szt.
Ponowny montaż grzejnika stalowgo panelowego ; podłączenie do instalacji c.o. z szt.
boku śr. 15 mm.
4
szt.
Demontaż umywalki
kpl.
2+1
kpl.
Demontaż brodzika pod prysznic.
kpl.
1
kpl.
Demontaż pisuaru
kpl.
1
kpl.
Demontaż ustępu z miską fajansową
kpl.
1
kpl.
151 KNR-W 4-02 Demontaż baterii umywalkowej.
d.8 0141-01
2
szt.
152 KNR-W 4-02 Demontaż baterii prysznicowej.
d.8 0141-03
1
szt.
153 KNR-W 4-02 Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem
d.8 0140-01
podejścia
2+1
szt.
szt.
szt.
szt.
154 KNR-W 4-02 Demontaż rurociągu wodociągowego stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm. 1/ m
d.8 0120-01
2"; 3/4"; Podejścia
20+10+6
m
- 11 -
Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 8017
Razem
Budunek nr 32 - Warsztat samochodowy PSO
OBMIAR
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
155 KNR-W 4-02 Demontaż rurociągu wodociągowego stalowego ocynkowanego o śr. 25 mm
d.8 0120-02
33
j.m.
m
Poszcz.
m
33,00
RAZEM
33,00
12,00
RAZEM
12,00
5,00
RAZEM
5,00
1,00
RAZEM
1,00
15,00
RAZEM
15,00
1,00
RAZEM
1,00
30,00
RAZEM
30,00
2,00
RAZEM
2,00
25,00
RAZEM
25,00
4,00
RAZEM
4,00
20,00
RAZEM
20,00
17,00
RAZEM
17,00
3,00
RAZEM
3,00
2,00
RAZEM
2,00
2,00
RAZEM
2,00
2,00
RAZEM
2,00
1,00
RAZEM
1,00
156 KNR-W 4-02 Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego o śr. 50 mm uszczelnionego ołod.8 0119-01
wiem - w wykopie
12
m
157 KNR-W 4-02 Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku
d.8 0229-07
5
m
m
m
158 KNR-W 2-18 Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istnieją- szt.
d.8 0802-02
cych rurociągach o śr. 100 mm.
1
szt.
159 KNR-W 2-18 Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania
d.8 0808-01
czołowego - rurociągi o śr. 50 mm ( nakłady na 1 m przyłącza ) Od wodociągu do
budynku.
15
m
160 KNR-W 2-18 Zasuwy typu"E" kielichowe z obudową o śr.110 mm montowane na rurociągach
d.8 0210-01
PVC i PE. Przy budynku.
1
kpl.
m
kpl.
161 KNR-W 2-15 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połącze- m
d.8 0112-03
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych. Wew. budynku.
30
m
162 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych szt.
d.8 0132-04
o śr. nominalnej 32 mm
2
szt.
163 KNR-W 2-15 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połącze- m
d.8 0112-02
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych. Zimna woda.
25
m
164 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych szt.
d.8 0132-03
o śr. nominalnej 25 mm
4
szt.
165 KNR-W 2-15 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połącze- m
d.8 0112-01
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych. Ciepła i zimna
woda
10+10
m
166 KNR-W 2-15 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów szt.
d.8 0116-07
czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm. Do baterii umywl-6; bat. prysznicowej-4; WC;-1; termy- 4; pisuaru-1;
zawór czerpalny-2:
6+4+1+4+1+1
szt.
167 KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm.
d.8 0137-01
3
szt.
168 KNR-W 2-15 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm
d.8 0137-09
2
szt.
169 KNR-W 2-15 Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
d.8 0233-03
2
kpl.
170 KNR-W 4-02 Wymiana termy elektrycznej
d.8 0150-03
analogia
2
szt.
171 KNR-W 2-15 Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym
d.8 0234-02
1
kpl.
szt.
kpl.
szt.
kpl.
- 12 -
Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 8017
szt.
Razem
Budunek nr 32 - Warsztat samochodowy PSO
OBMIAR
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
172 KNR-W 2-15 Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
d.8 0135-01
2
j.m.
szt.
Poszcz.
szt.
2,00
RAZEM
2,00
10,00
RAZEM
10,00
2,00
RAZEM
2,00
15,00
RAZEM
15,00
25,00
RAZEM
25,00
4,00
RAZEM
4,00
6,00
RAZEM
6,00
2,00
RAZEM
2,00
4,00
RAZEM
4,00
15,00
RAZEM
15,00
20,00
RAZEM
20,00
5,00
RAZEM
5,00
6,00
RAZEM
6,00
188,99
RAZEM
188,99
117,30
RAZEM
117,30
70,21
RAZEM
70,21
188,99
RAZEM
188,99
173 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych szt.
d.8 0132-01
o śr. nominalnej 15 mm
10
szt.
174 KNR 0-35
d.8 0124-03
Kabiny natryskowe do kąpieli, trzyścienne, kwadratowe, z szybami ze szkła harto- kpl.
wanego
2
kpl.
9
Roboty sanitarne. Kanalizacyjne
175 KNR-W 4-02 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - w wykopie
d.9 0229-02
15
m
m
176 KNR-W 4-02 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 100 mm - na ścianach bud.9 0229-04
dynku
25
m
177 KNR-W 4-02 Demontaż wpustu żeliwnego piwnicznego śr. 100 mm
d.9 0233-02
1+1+1+1
szt.
178 KNR-W 4-02 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm Wpusty-4; WCd.9 0232-04
2;
4+2
szt.
179 KNR-W 4-02 Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku
d.9 0229-07
2
m
180 KNR-W 4-02 Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm. Pisuar-1; brodzik-1;
d.9 0232-06
umywalki-2;
1+1+2
szt.
181 KNR 2-28
d.9 0506-02
m
szt.
szt.
m
szt.
Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 150 mm. Przyłącze kanalizacyj- m
ne.
15
m
182 KNR-W 2-15 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkal- m
d.9 0207-03
nych o połączeniach wciskowych
20
m
183 KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach
d.9 0211-03
wciskowych. WC-2; czyszczaki-3;
2+3
podej.
184 KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach
d.9 0211-01
wciskowych. Umywalki-3; Pisuar-1; Brodziki-2
3+1+2
podej.
10
185 KNR 4-01
d.10 0701-04
analogia
186 KNR 4-01
d.10 0702-04
187 KSNR 3
d.10 0703-04
188 KNR 4-01
d.10 0726-01
189 KNR 4-01
d.10 0726-04
podej.
podej.
Roboty budowlane zewnętrzne.
Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
m2
(28,55*3,40)*2+(13,40*3,95)+(13,40*0,30)-(1,50*1,80)*23
m2
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm
(1,5+2*1,80)*23
m
Wymiana krat
m2
1,65*1,85*23
m2
m
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków m2
ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )
(28,55*3,40)*2+(13,40*3,95)+(13,40*0,30)-(1,50*1,80)*23
m2
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwiro- m2
wych, bloczków ( do 1 m2 w 1 miejscu ). Gzymsy.
- 13 -
Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 8017
Razem
Budunek nr 32 - Warsztat samochodowy PSO
Lp.
Podstawa
OBMIAR
Opis i wyliczenia
(28,55*0,40)*2
190 KNR 4-01
d.10 0708-01
analogia
191 KNR 9-03
d.10 0502-02
192 KNR 9-03
d.10 0502-05
193 KNR 9-03
d.10 0502-04
194 KNR 0-23
d.10 0932-02
195 KNR 0-23
d.10 0932-05
196 KNR 0-17
d.10 0929-03
analogia
11
197 KNR 2-31
d.11 0811-04
198 KNR 2-31
d.11 0811-01
199 KNR 2-31
d.11 0101-07
200 KNR 2-31
d.11 0105-01
201 KNR 2-31
d.11 0105-02
202 KNR 2-31
d.11 0401-02
203 KNR 13-12
d.11 1504-04
204 KNR 2-31
d.11 0511-03
205 KNR 2-31
d.11 0511-02
j.m.
m2
Wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm
m
(1,5+2*1,80)*23
m
Zbrojenie siatką z tworzywa powierzchni ścian z zagruntowaniem zaprawą
m2
(28,55*3,40)*2+(13,40*3,95)+(13,40*0,30)
m2
Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie. m
Narożniki - Okien; drzwi; muru:
(2*1,80+1,50)*23+(2*2,20+1,60)+(2*3,95)
m
Nałożenie na powierzchnię ścian warstwy szczepnej
m2
(28,55*3,40)*2+(13,40*3,95)+(13,40*0,30)
m2
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR m2
30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu ściany płaskie i powierzchnie poziome. Elewacja.
(28,55*3,30)*2+(13,40*3,95)+(13,40*0,30)
m2
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR m2
30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu Gzymsy
(28,55*0,40)*2
m2
Tynki cienkowarstwowe grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywicznomineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich . Cokół.
(28,55*0,40)*2+(13,40*0,40)
Roboty drogowe
Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Plac przed wejściem do budynku. (Trylinka)
8,0*3,0
Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Opaska wokół budynku
(28,00+25,10)*0,6
m2
22,84
117,30
RAZEM
117,30
251,09
RAZEM
251,09
131,20
RAZEM
131,20
251,09
RAZEM
251,09
245,38
RAZEM
245,38
22,84
RAZEM
22,84
28,20
RAZEM
28,20
24,00
RAZEM
24,00
31,86
RAZEM
31,86
90,80
RAZEM
90,80
90,25
RAZEM
90,25
419,65
RAZEM
419,65
81,60
RAZEM
81,60
81,60
RAZEM
81,60
36,60
RAZEM
36,60
54,20
RAZEM
54,20
m2
m2
m2
m2
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu. Opaska wokół budynku i wejście przed budynkiem.
(28,55+25,10)+(12,20*3,0)
m2
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu. Opaska wokół budynku i wejście przed budynkiem.
Krotność = 11
(28,55+25,10)+(12,20*30)
m2
m2
m2
Rowki pod obrzeża w gruncie kat.III-IV. Opaska wokół budynku i wejście przed bu- m
dynkiem.
28,55+25,65+2*12,20+3,00
m
Obrzeża betonowe
m
28,55+25,65+2*12,20+3,0
m
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cemento- m2
wo-piaskowej. Wejścia przed budynkiem.
(12,20*3,00)
m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cemento- m2
wo-piaskowej. Opaski wokół budynku.
(28,55+25,65)*1,00
m2
Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 8017
Razem
m2
Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III- m2
IV głębokości 20 cm. Opaska wokół budynku i wejście przed budynkiem.
(28,55+25,65)+(12,20*3,00)
m2
- 14 -
Poszcz.
22,84
RAZEM