dziennik urzędowy - Podlaski Urząd Wojewódzki

Komentarze

Transkrypt

dziennik urzędowy - Podlaski Urząd Wojewódzki
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Białystok, dnia 17 czerwca 2003 r.
Nr 57
TREŚĆ:
Poz.:
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
−
ZARZĄDZENIA WOJEWODY
− Nr 62/03 Wojewody Podlaskiego z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ponownych wyborów do Rady
Miejskiej w Ciechanowcu.
UCHWAŁY
− Nr VI/45/03 Rady Gminy Szypliszki z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu Miejsca Obsługi Podróżnych obejmującego działki o
numerach ewidencyjnych 16/1 oraz część działek o nr 16/2, 59/1 i 85 we wsi Żubryn gmina Szypliszki.
− Nr VII/50/03 Rady Gminy w Szypliszkach z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2003 rok.
− Nr VII/51/03 Rady Gminy Szypliszki z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie utworzenia publicznego
Gimnazjum w Kaletniku.
− Nr VII/52/03 Rady Gminy Szypliszki z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie
ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów.
− Nr VII/53/03 Rady Gminy Szypliszki z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w
Kaletniku.
− Nr VI/39/03 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami gminy.
− Nr VIII/43/03 Rady Gminy Sejny z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2003
rok.
− Nr 47/VII/03 Rady Gminy Piątnica z dnia 1 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.
− Nr VI/40/03 Rady Gminy Mały Płock z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka
Pomocy Społecznej w Małym Płocku.
− Nr VI/41/03 Rady Gminy Mały Płock z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu
Obsługi Placówek Oświatowych w Małym Płocku.
− Nr VI/43/03 Rady Gminy Mały Płock z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie zmian w statutach sołectw.
− Nr VI/45/03 Rady Gminy Mały Płock z dnia 3 czerwca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek
podatku od środków transportowych na 2003 r.
− Nr IX/41/03 Rady Gminy w Sokołach z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sokoły.
− Nr V/34/03 Rady Gminy Nowinka z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.
− Nr V/35/03 Rady Gminy Nowinka z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003
rok.
OGŁOSZENIA
− Ogłoszenie Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na
członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯2⎯
Poz.
Suwałk.
POROZUMIENIA
− Porozumienie pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Burmistrzem Miasta Augustowa z dnia 29 maja 2003 r.
w sprawie powierzenia do realizacji zadań związanych z renowacją obiektów cmentarnictwa
wojennego.
ZARZĄDZENIE NR 62/03 WOJEWODY PODLASKIEGO
z dnia 13 czerwca 2003 r.
w sprawie ponownych wyborów do Rady Miejskiej w Ciechanowcu.
Na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i
Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089), po porozumieniu z
Komisarzem Wyborczym w Łomży, zarządza się co następuje:
§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Ciechanowcu w okręgu wyborczym Nr 3.
§ 2. W okręgu wybiera się jednego radnego.
§ 3. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 7 września 2003 r.
§ 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej
określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Wojewoda Podlaski
Marek Strzaliński
Załącznik do Zarządzenia Nr 62/03
Wojewody Podlaskiego
z dnia 13 czerwca 2003 r.
KALENDARZ WYBORCZY
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
Termin wykonania
czynności wyborczej
do 8 lipca 2003 r.
•
do 18 lipca 2003 r.
•
do 23 lipca 2003 r.
•
do 8 sierpnia 2003 r.
do godz. 24.00
do 17 sierpnia 2003 r.
•
⎯3⎯
Poz.
Treść czynności
•
•
do 23 sierpnia 2003 r.
•
do 24 sierpnia 2003 r.
do 6 września 2003 r.
•
•
do 7 sierpnia 2003 r.
w godz. 6.00-20.00
•
podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia
Zarządzenia Wojewody Podlaskiego o wyborach ponownych do
Rady Miejskiej w Ciechanowcu w okręgu wyborczym nr 3;
podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia
informacji o okręgu wyborczym, jego granicy, numerze i liczbie
wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej
Komisji Wyborczej;
powołanie przez Komisarza Wyborczego w Łomży Miejskiej
Komisji Wyborczej;
zgłaszanie do Miejskiej Komisji Wyborczej list kandydatów na
radnych;
powołanie przez Burmistrza Miasta Ciechanowiec obwodowej
komisji wyborczej;
podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia
informacji o numerze i granicy obwodu głosowania oraz o
wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej;
rozplakatowanie obwieszczeń Miejskiej Komisji Wyborczej o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających
numery list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list;
sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Miasta w Ciechanowcu;
przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych
spisów wyborców;
głosowanie.
UCHWAŁA NR VI/45/03 RADY GMINY SZYPLISZKI
z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Miejsca Obsługi Podróżnych
obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 16/1 oraz część działek o nr 16/2, 59/1 i 85 we wsi Żubryn gmina
Szypliszki.
Na podstawie art.18 ust.2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214,
poz.1806/, art. 10 ust .3 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z
1999 r. Nr 15, poz.139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz.1279, z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 109, poz.1157, Nr
120, poz.1268 z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz.124 i Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz.
1804 z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 113, poz. 984/ oraz 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i leśnych /Dz. U. Nr 16, poz. 78, z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz. 505 i Nr 160, poz.
1079, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268 z 2001 r. Nr 81, poz.875 i Nr
100, poz. 1085 z 2002 r. Nr 113, poz. 984/ uchwala się, co następuje:
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯4⎯
Poz.
§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Miejsca Obsługi
Podróżnych, obejmujący działki o numerach ewidencyjnych 16/1 oraz części działek o nr 16/2, 59/1 i 85 we
wsi Żubryn gmina Szypliszki przedstawiony w treści niniejszej uchwały i na rysunku planu w skali 1: 1000,
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Przeznacza się na cele nierolnicze 1,46 ha gruntów rolnych klasy IV pochodzenia mineralnego na
podstawie zgody wyrażonej przez Wojewodę Podlaskiego decyzją znak: ŚR.V.77111-120/02 z dnia 13
grudnia 2002 r. oraz 0,42 ha użytków zielonych klasy V pochodzenia mineralnego (w tym: Ps V- 0,05 ha,
ŁV 0,37ha).
I. USTALENIA OGÓLNE
§ 3. Celem regulacji prawnych zawartych w ustaleniach planu jest:
1) zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele usług komunikacyjnych,
2) określenie zasad zagospodarowania terenu, z jednoczesną minimalizacją skutków wpływu ustaleń planu
na środowisko przyrodnicze.
§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu podstawowym, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem literowym,
2) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnych funkcjach bądź
różnych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć ściana
zewnętrzna budynku z wyłączeniem elementów wystających budynku takich jak: balkon, okap, gzyms,
pilaster itp.
4) funkcji podstawowej - należy przez to rozumieć funkcję zgodną z przeznaczeniem określonym na
obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
5) zieleni urządzonej - rozumie się przez to zasoby roślinności spełniające cele wypoczynkowe i
estetyczne,
6) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi ,
7) zasadach wyposażenia w urządzenia sieciowe lub uzbrojenia technicznego- należy przez to rozumieć
zasady doprowadzenia energii elektrycznej, zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków i wód
opadowych, przebiegu sieci telefonicznej oraz sposobu ogrzewania obiektów.
§ 5. 1. Oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu w zakresie:
1) granic opracowania planu,
2) linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania (linii ściśle określonej i
orientacyjnej),
3) funkcji i parametrów dróg,
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯5⎯
Poz.
4) nieprzekraczalnej linii zabudowy,
5) zasad wyposażenia w urządzenia sieciowe lub uzbrojenia technicznego.
2. Przebieg linii rozgraniczającej o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania (orientacyjna)
może być w niewielkim zakresie uściślana w przypadkach uzasadnionych rozwiązaniami technicznymi na
etapie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania.
§ 6. Ustalenia z zakresu obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej :
1) W rejonie zabudowy usługowej należy zaplanować ukrycia typu II wykonane przez użytkowników
obiektów w okresie podwyższonej gotowości obronnej RP;
2) O ile obiekt zostanie zaprojektowany na więcej niż 15 osób należy opracować;
3) „Aneks obrony cywilnej” zawierający przystosowanie budynku na ukrycie;
4) Na terenie zieleni należy zarezerwować teren pod budowę studni wody pitnej (przyjmując normę
wynoszącą 7,5 l na osobo-dobę). Odległość studni od budynku powinna wynosić do 800 m;
5) Oświetlenie zewnętrzne (drogi, ulice, budynki) przystosować do wygaszania;
6) Zapewnić zaopatrzenie wodne na cele przecipożarowe poprzez sieć hydrantową o wydajności min. 10
l/sek.
II. USTALENIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
§ 7. W celu zminimalizowania negatywnego wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze należy:
1) Zabezpieczyć grunt i wody podskórne przed przenikaniem substancji ropopochodnych poprzez
uszczelnienie dróg i parkingów oraz właściwe odprowadzenie wód gruntowych;
2) Utwardzić i wyprofilować nawierzchnie dróg dojazdowych i parkingów;
3) Tereny utwardzone wyposażyć w kanalizacje deszczową z zainstalowaniem przed odbiornikiem ścieków
separatorów olejów;
4) Tereny nieutwardzone zagospodarować zielenią izolacyjną i wypoczynkową, na którą należy
przeznaczyć minimum 20 % powierzchni całej działki.
III. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW WYRÓŻNIONYCH W PLANIE
§ 8. 1. Ustala się linie rozgraniczające terenu „Miejsca Obsługi Podróżnych”, oznaczone na rysunku
planu symbolem ......................................... KS, UI, ZU
2. W zakresie przeznaczenia podstawowego na obszarze określonym w ust. 1 przewiduje się:
1) parking dla samochodów osobowych na minimum 10 stanowisk,
2) parkingi dla samochodów ciężarowych do 50 stanowisk,
3) usługi komunikacyjne i turystyczno - gastronomiczno - handlowe,
4) zieleń urządzoną wypoczynkowa wraz z małą architektura,
5) urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯6⎯
Poz.
3. W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego, przewiduje się możliwość realizacji myjni
samochodowej, stanowisk obsługi pojazdów lub innych obiektów związanych z obsługą użytkowników
drogi.
4. Poszczególne obiekty powinny być dostosowane do przewidywanego w perspektywie natężenia i
rodzajowej struktury ruchu oraz powinny spełniać wymagania osób niepełnosprawnych.
5. Ustala się warunki zabudowy usługowej i ukształtowania terenu:
1) budynek usługowy przeznaczony na czasowy pobyt ludzi (z wyłączeniem obsługi) lokalizować należy
poza wyznaczona na rysunku planu nieprzekraczalną linią zabudowy tj. minimum 40,0 m od istniejącej
krawędzi jezdni drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KE,
2) forma zabudowy winna uwzględniać ekspozycyjność lokalizacji w stosunku do trasy komunikacyjnej
oraz podkreślać usługowy charakter obiektu,
3) wysokość zabudowy do 8,0 m od poziomu terenu ( parter z ewentualnym poddaszem użytkowym),
zaleca się zastosowanie wysokiego, wielospadowego dachu, pokrytego dachówką lub materiałem
dachówkopodobnym,
4) zaleca się niwelację terenu ( dostosowując poziom projektowanego terenu do istniejącej drogi Nr 8) oraz
likwidację skarpy w celu lepszej widoczności na drodze krajowej),
5) podłączenia zjazdu i wjazdu na drogę krajową na warunkach określonych w § 9,
6) ustala się 20 % powierzchni terenu z przeznaczeniem pod zieleń urządzoną, wypoczynkową wraz z małą
architekturą ( ławeczki, kominek z grillem itp.).
§ 9. 1. Ustala się linie rozgraniczające wyznaczające część pasa drogi publicznej krajowej Nr 8
(docelowo ekspresowej), oznaczonej na rysunku planu symbolem........................KE
2. Bezpośrednie podłączenie terenu „Miejsca obsługi podróżnych” do drogi krajowej projektuje się
jako tymczasowe poprzez wykonanie jednokierunkowego wjazdu i wyjazdu.
3. Po dostosowaniu drogi krajowej Nr 8 do parametrów drogi ekspresowej zjazdy i wjazdy będą
możliwe tylko w ustalonych miejscach lokalizacji węzłów lub skrzyżowań z innymi drogami publicznymi a
dojazd do MOP-u za pośrednictwem drogi serwisowej.
4. Miejsca i warunki podłączeń komunikacyjnych należy ustalić w decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu po uprzednim uzgodnieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad,
Oddział w Białymstoku.
§ 10. 1. Ustala się linie rozgraniczające wyznaczające część pasa drogi publicznej gminnej, oznaczonej
na rysunku planu symbolem ........................................... KX
2. Adaptuje się istniejącą drogę gminną o numerze ewidencyjnym 85 w jej dotychczasowych liniach
rozgraniczających.
3. Bezpośredni wjazd na drogę krajową adaptuje się do czasu przebudowy drogi krajowej na
ekspresową, która będzie wyznaczała równoległą drogę serwisową oraz ustalone miejsca węzłów lub
skrzyżowań z innymi drogami publicznymi.
IV. USTALENIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯7⎯
Poz.
§ 11. 1. Zaopatrzenie w wodę przewiduje się z własnego ujęcia głębinowego zlokalizowanego na
terenie objętym planem.
2. Ujęcie wód podziemnych o poborze wody przekraczającej 5m3/dobę lub wydajności
eksploatacyjnej przekraczającej 0,5 m3/godzinę wymaga uzyskania pozwolenia wodno - prawnego
właściwych organów.
3. Docelowo przewiduje się podłączenie obiektu do wodociągu gminnego.
§ 12. 1. Ustala się następujące zasady usuwania ścieków bytowo - gospodarczych:
1) Odprowadzenie ścieków przewiduje się do własnej oczyszczalni ścieków mechaniczno - biologicznej,
zlokalizowanej na terenie objętym planem;
2) Zrzut oczyszczonych ścieków przewiduje się do istniejącego cieku na terenie objętym planem;
3) Lokalizacja oczyszczalni warunkuje się występowaniem odpowiednich warunków geologicznych i
hydrologicznych potwierdzonych odpowiednimi badaniami;
4) Ustalenie odbiornika i warunków odbioru ścieków wymaga pozwolenia wodno - prawnego właściwych
organów;
5) Alternatywnie dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych, atestowanych zbiornikach,
umieszczonych pod ziemią, opróżnianych okresowo przez wozy asenizacyjne, wywożące ich zawartość
do oczyszczalni ścieków;
6) Docelowo przewiduje się podłączenie obiektu do gminnej oczyszczalni ścieków w Szypliszkach poprzez
sieć kanalizacji wiejskiej.
§ 13. Wody deszczowe po uprzednim podczyszczeniu w separatorze olejów należy odprowadzać do
istniejącego cieku na terenie objętym planem.
§ 14. 1.Zaopatrzenie w energię elektryczną należy realizować na warunkach wydanych przez Rejon
Energetyczny Suwałki.
2. W celu doprowadzenia energii do miejsca odbioru należy wykonać odgałęzienie od istniejącej linii
napowietrznej 20 kV GPZ1 Suwałki - Czerwonka - Szypliszki oraz wybudować na terenie inwestycji stację
20/0,4 kV z transformatorem dostosowanym do potrzeb odbiorcy.
3. Rozprowadzenie energii po stronie urządzeń niskiego napięcia odbywać się będzie liniami
kablowymi.
§ 15. Ustalenia w zakresie telekomunikacji:
1) Na opracowywanym terenie znajdują się istniejące kable telekomunikacyjne, możliwość ich przełożenia
na warunkach zarządcy tych sieci;
2) Rezerwuje się teren pod projektowane kable telekomunikacyjne 2x2x0,6;
3) Istniejący i projektowany kabel telekomunikacyjny należy pozostawić w pasie zieleni;
4) Możliwość podłączenia do sieci telekomunikacyjnej na warunkach wydanych przez zarządcę sieci.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯8⎯
Poz.
§ 16. Ogrzewanie projektowanego obiektu przewiduje się w oparciu o własne źródło ciepła.
Preferowanymi czynnikami grzewczymi są: gaz, energia elektryczna, olej opałowy niskosiarkowy lub inne
odnawialne źródła energii.
§ 17. Ustalenia dotyczące komunikacji wewnętrznej:
1) Projektowane drogi wewnętrzne winne być dostosowane do przejazdów samochodów ciężarowych oraz
umożliwiać dojazd i dostęp dla jednostek ratowniczo - gaśniczych straży pożarnej.
2) Wewnętrzne dogi zbiorcze powinny uwzględniać możliwość bezpiecznego przejazdu pojazdów z
toksycznymi środkami przemysłowymi, zapewniać odpowiednią szerokość i sprawną ewakuację
ludności w okresie zagrożenia.
§ 18. 1. Przedstawione na rysunku planu trasy infrastruktury technicznej należy traktować jako
orientacyjne, mogą one ulec zmianie po opracowaniu projektów branżowych.
2. Dopuszcza się wprowadzenie innych elementów uzbrojenia terenu w oparciu o obowiązujące
przepisy bez dokonywania zmian do planu.
V. USTALENIA KOŃCOWE
§ 19. Ustala się stawkę procentowa służącą naliczeniu jednorazowej opłaty w związku ze wzrostem
wartości nieruchomości będącej przedmiotem zmiany planu w wysokości 0% (słownie: zero procent).
§ 20. W stosunku do terenu objętego niniejszym planem tracą moc ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania gminy Szypliszki zatwierdzonego Uchwałą Nr XVIII/55/92 Rady Gminy w
Szypliszkach z dnia 17 września 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Suwalskiego Nr 51, poz.344).
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Głażewski
Miejscowy plan zagospodarowania…
(mapa, 1 strona)
UCHWAŁA NR VII/50/03 RADY GMINY W SZYPLISZKACH
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯9⎯
Poz.
z dnia 22 maja 2003 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z póżn. zmianami) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 z 2003 r., poz. 148) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków - w zakresie dotacji 1.
1. Zwiększenia planu dochodów o kwotę
3 390 zł
w tym: Dział 853 rozdz. 85395 & 203
3 390 zł
2. Zwiekszenia planu wydatków o kwotę
3 390 zł
w tym: Dział 853 rozdz. 85395 & 3110
3 390 zł
3. Zmniejszenia planu dochodów o kwotę
2 000 zł
w tym: Dział 853 rozdz. 85328 & 201
2 000 zł
4. Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2 000 zł
w tym: Dział 853 rozdz. 85328 & 4010
1 600 zł
& 4110
300 zł
& 4120
100 zł
§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych
1. Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę
w tym: Dział 700 rozdz. 70005 & 077
20 000 zł
2. Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę
w tym: Dział 600 rozdz. 60016 & 6620
20 000 zł
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem
5 767 371 zł
2. Plan wydatków ogółem
5 940 706 zł
3. Dochody budżetowe w kwocie
zaciągniętych w latach ubiegłych.
16 665 zł przeznacza się na spłatę pożyczek długoterminowych
4. Żródło pokrycia deficytu budżetowego gminy w kwocie 190 000 zl stanowi nadwyżka z lat
ubiegłych.
§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 10 ⎯
Poz.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Wojciech Głażewski
Załącznik
do uchwały Nr VII/50/03
Rady Gminy w Szypliszkach
z dnia 22 maja 2003 r.
Do § 1
Na podstawie pism przesłanych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku wprowadzono
zmiany w planie dotacji celowych:
- zwiększono dotację celową na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania na
kwotę 3 390 zł,
- zmniejszono dotację celową przyzną gminie na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
o kwotę 2 000 zł (zmniejszenie spowodowane jest faktem, że gmina nie świadczy w chwili obecnej
tego rodzaju usług oraz nie przewiduje w najbliższym okresie takie potrzeby).
Do § 2
Rada Gminy w Szypliszkach podjęła decyzję o przekazaniu środków finansowych w kwocie 20 000
zł na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z powiatem suwalskim. Zadanie obejmuje budowę
drogi powiatowej.
Źródłem finansowania wydatku będą dochody budżetowe pochodzące ze sprzedaży mienia komunalnego
gminy.
UCHWAŁA NR VII/51/03
RADY GMINY SZYPLISZKI
z dnia 22 maja 2003 r.
w sprawie utworzenia publicznego Gimnazjum w Kaletniku.
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1,2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
/Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r.
Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104,
poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615z 2002 r.
Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65/ oraz art.
18 ust. 2 pkt 9, lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 11 ⎯
Poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806/ uchwala się co
następuje:
§ 1. Tworzy się z dniem 1 września 2003 r. publiczne Gimnazjum w Kaletniku, z siedzibą w Kaletniku,
zwane dalej szkołą.
§ 2. Obwód szkoły obejmuje wsie: Kaletnik, Wiatrołuża II, Grauże Nowe, Klonorejść, Głęboki Rów,
Grauże Stare Bilwinowo, Polule, Dębowo, Łowocie, Deksznie, Adamowizna, Węgielnia.
§ 3. Organizację szkoły określa statut, którego nadanie nastąpi odrębną uchwałą.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Głażewski
UCHWAŁA NR VII/52/03
RADY GMINY SZYPLISZKI
z dnia 22 maja 2003 r.
w sprawie zmiany w uchwale w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich
obwodów.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996r. Nr 67,
poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268
i Nr 122, poz. 1320 z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz.
984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 6, poz. 65/ oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806/ uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr V/29/99 Rady Gminy Szypliszki z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci
publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr14,
poz. 181) wprowadza się następującą zmianę:
„§2 otrzymuje brzmienie:
Sieć publicznych Gimnazjów na terenie Gminy Szypliszki oraz granice ich obwodów ustala się
następująco:
1) Publiczne Gimnazjum w Słobódce – obwód szkoły obejmuje wsie: Aleksandrówka, Andrzejewo,
Białobłota, Becejły, Budzisko, Czerwonka, Dębniak, Fornetka, Jasionowo, Jegliniec, Jeziorki, Kociołki,
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 12 ⎯
Poz.
Kupowo Folwark, Krzywólka, Lipniak, Lipowo, Majdan, Mikołajówka, Olszanka, Podwojponie,
Pokomsze, Postawelek, Przejma Mała, Przejma Wysoka, Przejma Wielka, Romaniuki, Rybalnia,
Sadzawki, Szury, Sitkowizna, Słobódka, Szypliszki, Wesołowo, Wojponie, Wygorzel, Zaboryszki,
Żyrwiny, Żubryn.
2) Publiczne Gimnazjum w Kaletniku – obwód szkoły obejmuje wsie: Kaletnik, Wiatrołuża II, Grauże
Nowe, Klonorejść, Głęboki Rów, Grauże Stare, Bilwinowo, Polule, Dębowo, Łowocie, Deksznie,
Adamowizna, Węgielnia.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodni w życie z dniem 1 września 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Głażewski
UCHWAŁA NR VII/53/03
RADY GMINY SZYPLISZKI
z dnia 22 maja 2003 r.
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kaletniku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806/
oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1,2 i 6 w związku z art. 62 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141,
poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48,
poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144,
poz. 1615 z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6,
poz. 65/ uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 1 września 2003 r. zakłada się zespół szkół o nazwie:
Zespół Szkół w Kaletniku zwany dalej „Zespołem”.
2. Akt założycielski Zespołu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Nadaje się statut Zespłu, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 13 ⎯
Poz.
Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Głażewski
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/53/ 03
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 22 maja 2003 r.
AKT ZAŁOŻYCIELSKI
ZESPOŁU SZKÓŁ W KALETNIKU
Na podstawie art. 62 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr
67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr
162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz.
1268 i Nr 122, poz. 1320 z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113,
poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65/
§ 1. Zakłada się z dniem 1 września 2003 r. zespół o nazwie Zespół Szkół w Kaletniku z siedzibą w
Kaletniku zwany dalej zespołem.
§ 2. W skład Zespołu Szkół wchodzą:
1) Szkoła Podstawowa w Kaletniku
2) Publiczne Gimnazjum w Kaletniku
§ 3. Organizacje i zasady funkcjonowania zespołu określa statut.
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/53/03
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 22 maja 2003 r.
STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ W KALETNIKU
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 14 ⎯
Poz.
§ 1. 1. Zespół Szkół w Kaletniu działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
2. W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły:
1) Szkoła Podstawowa w Kaletniku;
2) Publiczne Gimnazjum w Kaletniku, zwane w dalszej treści statutu „szkołą” lub „szkołami”.
3. Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) „zespole” należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Kaletniku,
2) „dyrektorze” należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół w Kaletniku;
3) „szkole podstawowej” należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Kaletniku;
4) „gimnazjum” należy przez to rozumieć Publiczne Gimnazjum w Kaletniku.
4. Zespół jest gminną jednostką organizacyjną, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
5. Nazwa szkoły wchodzącej w skład Zespołu składa się z nazwy Zespołu i nazwy tej szkoły.
§ 2. 1. Oragnem prowadzącym Zespół jest Gmina Szypliszki, sprawująca nadzór nad jego działalnością
w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
2. Organem sprawujacym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Podlaski Kurator Oświaty.
3. Zespół realizuje zadania dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze w toku sześcioletniego
kształcenia w szkole podstawowej i trzyletniego w gimnazjum.
§ 3. Zespołowi może być nadane imię przez organ prowadzący na wspólny wniosek rad szkół lub na
wspólny wniosek rad pedagogicznych, rad rodziców i samorządów uczniowskich szkół.
§ 4. Statut jest najważniejszym wewnętrznym aktem prawnym na terenie Zespołu i wszystkie przepisy
prawa wewnetrznego muszą byc z nim zgodne.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA ZESPOŁU
§ 5. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oswiaty
/Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm./ zwanej dalej ustawą, a w szczególności:
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia się,
2) umożliwia dokonanie świadomego wyboru kierunków dalszej nauki,
3) zapewnia uczniom rozwój talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i
sportowych,
4) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań,
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 15 ⎯
Poz.
5) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
6) organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi realizując obowiązek szkolny w zespole,
7) umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny,
8) kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości ojczyzny,
9) kształtuje poszanowanie dla polskiego i świadomego dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa
kulturowego mniejszości zamieszkałych w regionie,
10) udziela uczniom porad psychologiczno-pedagogicznych poprzez kontakt wychowawców klasowych
oraz współpracę z poradnią psychologioczno- pedagogiczną,
11) umożliwia realizację indywdualnych programów nauczania uczniom bardzo zdolnym oraz organizuje
indywidualne nauczanie ucznoiom przewlekle chorym.
§ 6. Cele, o których mowa w § 7, realizowane są poprzez:
1) prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie przedmiotów objętych planem nauczania,
2) organizowanie kół zainteresowań, zespołów artystycznych i zajęć rekreacyjno – sportowych,
3) współpracę z rodzicami, zakładami pracy i instytucjami, organizacjami działającymi w środowisku
bielskim,
4) zorganizowanie świetlicy z dożywianiem, poradnictwo pedagogiczne, zajęcia dydaktyczno –
wyrównawcze,
5) współdziałanie z samorządem lokalnym.
ROZDZIAŁ III
ORGANY ZESPOŁU
§ 7. Organami zespołu są:
1) dyrektor,
2) rada pedagogiczna,
3) rada rodziców,
4) samorząd uczniowski.
§ 8. 1. Zespołem kieruje dyrektor, który jest jego przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym
służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor sprawuje
opiekę nad młodzieżą uczącą się w zespole. Dyrektora zespołu powołuje iodwołuje organ prowadzący na
zasadach określonych przepisami prawa.
2. Do zadań dyrektora zespołu należy:
1) sprawowanie nadzoru wewnątrzszkolnego wobec nauczycieli i pozostałych pracowników,
2) kształtowanie twórczej atmosfery pracy, właściwych warunków pracy i stosunków między
pracownikami,
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 16 ⎯
Poz.
3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywanie oceny pracy nauczycieli,
4) zapewnienie prawidłowego przebiegu stażu nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu
zawodowego,
5) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psycho-fizycznego,
6) realizowanie uchwał rady pedagogicznej,
7) nadzorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej,
8) dysponowanie środkami finansowymi zespołu
wykorzystanie,
i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich
9) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi zespołu,
10) dysponowanie środkami finansowymi pozabudżetowymi,
11) współpraca z radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim oraz organizacjami i
instytucjami środowiskowymi,
12) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porzadkowych nauczycielom i innym pracownikom
zespołu,
13) występowanie do władz z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców w
sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników zespłu,
14) kontrola spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież zamieszkałą w obwodzie zespołu.
3. Dyrektor zespołu ma także prawo:
1) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom zespołu,
2) zatrudniania i zwalniania pracowników zespołu,
3) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy zespołu i jego bieżącym funkcjonowaniu,
4) wypożyczania za odpłatnością pomieszczeń zespołu,
5) wypożyczania sprzętu i wyposażenia zespołu na zasadach określonych w pełnomocnictwie Wójta.
4. Dyrektor zespołu odpowiada za:
1) poziom uzyskiwanych wyników nauczania i wychowania,
2) zgadność funkcjonowania zespołu z przepisami prawa oświatowego i statutem zespołu,
3) bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku zespołu i podczas organizowanych przez zespół,
4) celowe wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na działalność zespołu,
5) zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej.
§ 9. 1. W zespole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem zespołu w zakresie
realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. Radę pedagogiczną tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zespołu bez względu na wymiar
zatrudnienia.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 17 ⎯
Poz.
3. Przewodniczacym rady pedagogicznej jest dyrektor zespołu.
4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział osoby zaproszone przez jej
przewodnicącego.
5. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy zespołu, zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
3) podejmowanie uchwał w sprawie programu wychowawczego i programu profilaktyki,
4) przygotowanie projektu nowelizacji statutu zespołu,
5) nowelizacja statutu zespołu, gdy nie tworzono w zespole rady szkoły.
6. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy zespołu, w tym rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego zespołu,
3) wnioski dyrektora w sptawie przyznania nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,
4) przydział nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo
płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
7. Dyrektor zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami
prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwał dyrektor zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący
nadzór pedagogiczny.
8. Tryb zwoływania, zasady działania i inne sprawy związane z funkcjonowaniem rady
pedagogicznej określa regulamin działania rady pedagogicznej opracowany i przyjęty przez tę radę.
§ 10. 1. W zespole działa rada rodziców.
2. Rada rodziców uchwala regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem
zespołu.
3. Rada rodziców może występować do organów szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich
sprawach zespołu.
4. Rada rodziców może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz innych
źródeł.
5. Rodzice mają prawo do:
1) uzyskania od dyrektora zespołu i wychowawcy klasy informacji o zadaniach zespołu oraz zamierzeniach
dydaktyczno-wychowawczych w zespole i klasie podczas zebrań ogónoszkolnych i klasowych,
2) zapoznania się z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz sposobu i zasad
przeprowadzania egzaminów sprawdzających, klasyfikujących i poprawkowych,
3) informacji na temat zasad i sposobu przeprowadzania sprawdzianu zewnętrznego po VI klasie szkoły
podstawowej i egzaminu gimnazjalnego,
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 18 ⎯
Poz.
4) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w
nauce,
5) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania dziecka i dalszego kształcenia,
§ 11. 1. W zespole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie zespołu, a uczniowie poszczególnych klas – samorządy
klasowe.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół
uczniów.
4. Samorząd uczniowski jest uprawniony do:
1) przedstawiania radzie pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich sprawach gimnazjum w
szczególności dotyczących praw uczniów,
2) przedstawiania propzycji do programu wychowawczego i programu profilaktyki zespołu,
3) wyrażania opinii dotyczących problemów młodzieży,
4) udziału w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych, regulujących życie uczniów,
5) wydawania gazetek, prowadzenia kroniki i radiowęzła,
6) współdecydowania o przyznawaniu uczniom prawa do korzystania z różnych form pomocy materialnej,
7) zgłaszania kandydatur uczniów do wyróżnień i nagród,
8) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,
9) dysponowania w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu samorządu,
10) wydawania opinii w sprawie pracy nauczyciela na wniosek dyrektora zespołu.
5. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego mogą uczestniczyć z głosem doradczym w
posiedzeniach rady pedagogicznej dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych.
§ 12. 1. W zespole może być utworzona rada zespołu, której zasady i zadania określi regulamin.
2. Powstanie rady zespołu organizuje dyrektor zespołu na łączny wniosek samorządu uczniowskiego
i rady rodziców.
§ 13. 1. Wszystkie organy zespołu w sprawach kształcenia i wychowania młodzieży oraz
rozwiązywania istotnych problemów zespołu współdziałają ze sobą.
2. Koordynatorem współdziałania organów zespołu jest dyrektor zespołu.
3. W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej między organami zespołu dyrektor zespołu
jest zobowiązany do:
1) zbadania przyczyn konfliktu,
2) wydania w ciągu 14-tu dni decyzji rozwiązującej konflikt i powiadomieniu o niej przewodniczących
organów będących stronami.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 19 ⎯
Poz.
ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA ZESPOŁU
§ 14. 1. Zespół posiada następującą bazę lokalową:
1) 11 izb lekcyjnych,
2) salę gimnastyczną,
3) kuchnię,
4) sztnie.
2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacyjny zespołu, opracowywany przez dyrektora zespołu z uwzględnieniem szkolnego planu
nauczania, do 30 kwietnia każdego roku i zatwierdzany przez organ prowadzący. Arkusz organizacyjny
zawiera listę pracowników pedagogicznych, liczbę etatów administracji i obsługi, stanowisk kierowniczych,
liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
§ 15. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. Optymalna liczba uczniów w oddziale powinna
wynosić 26.
§ 16. 1. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. Przerwy międzylekcyjne trwają od 5 do 15 minut, a przerwa
na spożycie posiłku 20 minut.
2. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III szkoły podstawowej ustala nauczyciel
prowadzący te zajęcia zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
§ 17. Zajęcia nadobowiązkowe mogą być organizowane w ramach środków posiadanych przez zespół.
§ 18. W celu właściwego wykonania zadań opiekuńczych zespołu organizuje się je w sposób
następujący:
1) opiekę nad uczniami przebywajacymi w zespole podczas zajęć edukacyjnych, nadobowiązkowych i
pozalekcyjnych pełni nauczyciel prowadzący zajęcia,
2) opiekę nad uczniami w czasie przerw sprawują dużurujżcy nauczyciele zgodnie z grafikiem dyżurów
ustalonym przez dyrektora zespołu,
3) opiekę nad uczniami w trakcie wycieczek organizowanych przez zespół sprawuje nauczyciel zespołu z
pomocą rodziców,
4) za właściwą organizację i przebieg wycieczki odpowiada nauczyciel organizujący wycieczkę,
5) zasady korzystania z pomieszczeń zespołu oraz sprzętu określają regulaminy zatwierdzone przez
dyrektora. W pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku /fizyki, chemii, techniki, informatyki/
opiekun pracowni na początku każdego roku szkolnego zapoznaje uczniów z regulaminem pracowni,
6) w sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza sprawność sprzętu
sportowego przed rozpoczęciem zajęć, dba o organizację i zdyscyplinowanie uczniów, dostosowuje
wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 20 ⎯
Poz.
ROZDZIAŁ V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU
§ 19. 1. W zespole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.
2. Zasady zatrudniania pracowników regulują odrębne przepisy.
3. W zespole tworzy się stanowisko wicedyrektora przy liczbie 12 oddziałów.
4. Obowiązki i uprawnienia osób na stanowiskach kierowniczych i innych pracowników określa
dyrektor zespołu.
§ 20. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńcczą i jest odpowiedzialny za
jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
§ 21. Do zadań obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
1) odpowiedzialność za poawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,
2) dbanie o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i inny sprzęt szkolny,
3) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,
4) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,
5) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozeznanie potrzeb
uczniów,
6) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
7) prowadzenie ustalonej odrębnymi przepisami dokumentacji zwoiązanej z realizacją zadań dydaktycznowychowawczych lub wychowawczo-opiekuńczych,
8) pełnienie dyżurów nauczycielskich w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów.
ROZDZIAŁ VI
UCZNIOWIE ZESPOŁU
§ 22. 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz pierwszej gimnazjum przyjmuje się:
1) z urzędu – dzieci i młodzież zamieszkałą w obwodzie Zespołu,
2) na prośbę rodziców /prawnych opiekunów/ - dzieci i młodzież zamieszkałą poza obwodem Zespołu, w
przypadku dysponowania wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów do klasy I
gimnazjum spoza obwodu, listę przyjętych ustala się na podstawie kryteriów lkreślonych przez Zespół,
uwzględniając oceny i inne osiągnięcia ucznia wymienione na świasectwie ukończenia szkoły
podstawowej. Kryteria podaje się do wiadomości kandydatom w terminie ustalonym przez dyrektora
Zespołu.
2. Do klasy programowo wyższej, w szkole podstawowej i gimnazjum, przyjmuje się ucznia w trybie
określonym odrębnymi przepisami, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.
§ 23. 1. Uczeń ma prawo do:
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 21 ⎯
Poz.
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w gimnazjum zapewniając bezpieczeństwo, ochronę przed
wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
3) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi zespołu i innym nauczycielom swoich problemów oraz
uzyskania od niich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień,
4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególnosći dotyczących życia szkoły, a także
światopoglądu i religijnych jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,
6) rozwijania zainteresowań, zdolnośći i talentów,
7) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru bibliotecznego
pod nadzorem uprawnionego nauczyciela,
8) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,
9) pomocy w przypadku trudności w nauce,
10) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w orgnizacjach
działających w zespole,
11) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
12) korzystania z różnych form opieki materialnej, którymi dysponuje zespół i rada rodziców.
2. Uczeń ma obowiązek:
1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
2) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników
szkoły,
3) szanować i chronić mienie szkolne,
4) przeciwstawiać się przejawom brutalności, wulgarności i wandalizmu,
5) szanować przekonania, poglądy i godność osobistą ddrugiego człowieka.
§ 24. 1. Uczeń może być nagradzany za wyróżniające wyniki w nauce, dobre lokaty w konkursach i
olimpiadach, osiągnięcia sportowe i aktywną pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska.
2. Za nieprzestrzeganie przez ucznia statutu zespołu i regulaminu samorządu uczniowskiego stosuje
się kary.
3. Przeniesienia ucznia do innej szkoły może dokonać na wniosek dyrektora zespołu Podlaski Kurator
Oświaty.
ROZDZIAŁ VII
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ I RACHUNKOWOŚCI
§ 25. 1. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach szczególnych
dla jednostek budżetowych.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 22 ⎯
Poz.
2. Majątek Zespołu stanowią środki trwałe, wyposażenie, pomoce naukowe i materiały znajdujące się
na stanie szkoły podstawowej i gimnazjum.
3. Do realizacji zadań jednostki budzetowej w Zespole:
1) prowadzi się jeden rachunek bankowy,
2) sporządza się jeden plan finansowy i sprawozdania z jego realizacji według zasad i w terminach
określonych w odrębnych przepisach, zgodnie z klasyfikacją szczegółową dochodów i wydatków oraz
przychodów i rozchodów,
3) sporządza się jeden bilans zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,
4) prowadzi się jeden dziennik i konta ksiegi głównej „ewidencji syntetycznej” dla zespołu,
5) prowadzi się według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej – ewidencje ksiąg pomocniczych
(ewidencji analitycznej) i majątku trwałego, w tym wyposarzenia i pomocy naukowych;
6) wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń dyrektora zespołu, do planowania i sprawozdawczości,
ewidencjonuje w rozdziale klasyfikacji budzetowej szkoły podstawowej;
7) wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń pozostałych pracowników zespołu, tj. nauczycieli,
administracji i obsługi przypisuje do rozdziału klasyfikacji budżetowej według zawartych umów o
prace;
8) planowanie budżetu w zakresie wydatków na bieżące funkcjonowanie, typu energia elektryczna i
cieplna, woda, opał, remonty, zakup materiałów itp. będzie ustalane do całego obiektu, a następnie
dzielone proporcjonalnie na rozdziały klasyfikacji budżetowej wg ilości uczniów ustalonej na dzień 30
września poprzedzającego rok budżetowy.
4. Zespół posiada inne rachunki bankowe wynikające z przepisów szczególnych /środków
spcjalnych, funduszy świadczeń socjalnych, depozytów, itp./
ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 26. 1. Zespół używa pieczęci urzędowej wspólnej dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład,
zawierających nazwę zespołu.
2. Tablice i stemple urzędowe szkół wchodzących w skład Zespołu mają u góry nazwę Zespołu, a u
dołu nazwę szkoły.
3. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w skład
Zespołu podaje się nazwę szkoły. Świadectwa opatruje się pieczącią urzędową zespołu.
§ 27. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 28. Statut zespołu może być znowelizowany w trybie określonym ustawą o systemie oświaty.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 23 ⎯
Poz.
UCHWAŁA NR VI/39/03
RADY GMINY DZIADKOWICE
z dnia 27 maja 2003 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy.
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806) ustala się, co następuje:
§ 1. Konsultacje z mieszkańcami gminy przeprowadza się w przypadkach przewidzianych ustawami, z
inicjatywy mieszkańców, oraz w innych sprawach ważnych dla gminy, a w szczególności:
1) nadania lub zmiany nazwy miejscowości;
2) nadania lub zmiany nazwy ulicy;
3) zmiany granic sołectwa;
4) nadania imienia obiektowi fizjograficznemu.
§ 2. 1. W sprawach wymagających konsultacji z mieszkańcami decyzję o ich przeprowadzeniu
podejmuje rada gminy.
2. Uchwała rady gminy określa przedmiot konsultacji, termin ich przeprowadzenia oraz zasięg
terytorialny.
§ 3. 1. W zależności od przedmiotu konsultacji i zasięgu terytorialnego, w konsultacjach mogą brać
udział mieszkańcy całej gminy, poszczególnych sołectw oraz dodatkowo określonych grup społecznych (np.
nauczycieli, uczniów w przypadku konsultacji dotyczących nadania imienia szkole).
2. Osoby upoważnione do udziału w konsultacjach powinny posiadać czynne prawo wyborcze oraz
stale zamieszkiwać na terenie gminy lub sołectwa.
3. Osoby tworzące grupy społeczne posiadają czynne prawo wyborcze, gdy przedmiot konsultacji
bezpośrednio jest związany z działalnością danej grupy społecznej (np. praca, nauka).
4. W określonych przypadkach rada gminy, zarządzając konsultacje, może dopuścić do udziału w
konsultacjach osoby, które mają ukończone 13 lat i zamieszkują na terenie gminy.
§ 4. Łączenie, podział lub znoszenie gminy wymaga konsultacji z mieszkańcami wszystkich sołectw.
§ 5. Konsultacje mogą być przeprowadzane w poszczególnych sołectwach lub w siedzibie gminy.
§ 6. 1. Konsultacje przeprowadza się poprzez zajęcie stanowiska co do przedmiotu konsultacji - „za”
albo „przeciw” - na formularzu konsultacyjnym. Mieszkańcy potwierdzają swój udział w konsultacjach na
wykazie osób uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach
2. W przypadku, gdy w czasie konsultacji rozstrzyganych jest kilka spraw, formularz konsultacyjny
zawiera alternatywne rozwiązanie wszystkich konsultowanych zagadnień.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 24 ⎯
Poz.
§ 7. 1. Konsultacje przeprowadza zespół konsultacyjny powołany przez Wójta, w skład którego mogą
wchodzić w szczególności sołtysi oraz pracownicy urzędu gminy.
2. Po zakończeniu konsultacji z mieszkańcami zespół, o którym mowa w ust. 1, sporządza dokument
zawierający następujące informacje:
1) przedmiot konsultacji;
2) termin przeprowadzenia;
3) ogólną liczbę uprawnionych do udziału w konsultacji;
4) liczbę mieszkańców biorących udział w konsultacji;
5) liczbę osób opowiadających za poszczególnymi rozwiązaniami, opowiadających się przeciwprzeciwko
proponowanym rozwiązaniom oraz wstrzymujących się od zajęcia stanowiska w konsultowanej
sprawie.
3. Wynik konsultacji jest uwzględniany przez radę gminy, jeżeli za jednym z podanych rozwiązań
opowiedziało się więcej niż połowa biorących udział w konsultacjach.
4. W przypadku konsultowania spraw, w stosunku do których nie podano alternatywnych rozwiązań
wynik konsultacji jest uwzględniany, gdy za propozycją opowiedziała się więcej niż połowa biorących
udział w konsultacjach.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Paweł Migowski
UCHWAŁA NR VIII/43/03
RADY GMINY SEJNY
z dnia 29 maja 2003 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr
214, poz. 1806) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst
jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 15, poz. 148) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych
- w tym:
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 25 ⎯
Poz.
1. Zwiększyć dochody o kwotę 29.109,- zł
2. Zwiększyć wydatki o kwotę 29.109,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych.
- w tym:
1. Zmniejszyć wydatki o kwotę
8.333,- zł
2. Zwiększyć wydatki o kwotę
8.333,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem
5.577.886,- zł
2. Plan wydatków ogółem
6.104.503,- zł
3. Aktualne kwoty w działach, rozdziałach i paragrafach w których dokonano zmian zawarte są w
załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały, w których podane są także objaśnienia dokonanych zmian.
4. Dochody budżetowe w kwocie 123.400,-zł przeznacza się na spłatę pożyczek zaciągniętych w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
- 70.000,- zł - zadanie inwestycyjne „selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Sejny”
- 53.400,- zł - zadanie inwestycyjne „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika
wyrównawczego na wodę we wsi Burbiszki”.
5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 650.017,- zł są przychody:
- pochodzące z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
zadania inwestycyjne „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika
wyrównawczego na wodę we wsi Burbiszki 267.000,- zł,
- pochodzące z kredytu długoterminowego na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych
dochodach na utrzymanie szkół 307.000,-zł,
- pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych 76.017,- zł.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Romuald Stanisław Rapczyński
Tabela pozioma w pliku źródłowym
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 26 ⎯
Poz.
Objaśnienia dokonanych zmian:
Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75110 następuje na podstawie pisma DSW – 850-8/03 z dnia 20
maja 2003 roku z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach o przyznaniu środków na
realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem ogólnokrajowego referendum w
sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia do Unii Europejskiej.
Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne następuje w związku z otrzymaną dotacją na dofinansowanie
jednostek ochotniczych straży pożarnych działających w ramach krajowego systemu ratowniczogaśniczego na zapewnienie gotowości bojowej jednostek w Ogrodnikach i Berżnikach.
Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły
podstawowe następuje na podstawie pisma nr FB.II.3011-124/03 z dnia 30.04.2003 r. z Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2003 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie
części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki
szkolne o wartości do 100,- zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół
podstawowych w roku szkolnym 2003/2004.
Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 853 Opieka społeczna rozdział 85313 następuje na podstawie
pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB.II.3011-98/03 z dnia 29.04.2003 r. o
zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami na 2003 rok z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na opłacenie
składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 85315 działu 853 Opieka społeczna następuje na podstawie
pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB.II.3011-129/03 z dnia 29.04.2003 r. o
zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy na 2003 rok na dofinansowanie
wypłat dodatków mieszkaniowych w II kwartale 2003 roku.
Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 85395 działu 853 Opieka społeczna następuje:
- na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB.II.3011-111/03 z
dnia 23.04.2003 roku o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2003 rok w kwocie
2.340,- zł na sfinansowanie części wyprawki szkolnej przynajmniej jako zasiłek celowy w formie
rzeczowej w wysokości 70,-zł obejmujący plecak kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne,
dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym
2003/2004.
- na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB.II.3011-135/03 z
dnia 14.05.2003 roku o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin na 2003
rok w kwocie 7.350,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego w zakresie
dożywiania uczniów.
- na podstawie umowy zawartej z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w
Olsztynie Filia w Suwałkach o dofinansowaniu dożywiania 24 dzieci z rodzin byłych pracowników
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 27 ⎯
Poz.
ppgr – uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z tereniu Gminy Sejny w okresie 01.04.2003 r. –
18.06.2003 r. w kwocie 1.498,- zł.
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/43/03
Rady Gminy w Sejnach
z dnia 29 maja 2003 r.
ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2003 ROK
Dz.
750
Rozdział
751
75023
75095
75101
758
853
75818
85328
851
85154
§
4300
4430
4110
4300
4810
4010
4040
4110
4120
4300
2820
RAZEM
Zmniejszenie
wydatków
Zwiększenie
wydatków
Aktualne kwoty
(po zmianach)
2.500
x
3
x
5.330
x
x
x
x
500
x
x
2.500
x
3
x
2.518
410
2.210
192
x
500
996.276
x
4.842
x
9.670
504.197
x
x
x
16.000
x
w tym:
rozdziału
868.416
6.860
624
x
9.670
62.330
x
x
x
16.000
x
8.333
8.333
X
X
Działu
w tym:
§
78.500
5.860
90
521
9.670
29.015
2.210
7.270
885
10.500
2.000
X
Objaśnienia dokonanych zmian:
Zmniejszenie wydatków w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 urzędy gmin w § 4300, a
zwiększenie w rozdziale 75095 pozostała działalność w § 4430 następuje w związku z przystąpieniem
gminy do Stowarzyszenia „GREEN WAY” w charakterze członka wspierającego i potrzebą opłacenia
składki członkowskiej.
Zmniejszenie wydatków w § 4110 a zwiększenie w § 4300, rozdziału 75101 działu 751 Urzędy naczelnych
organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa następuje w związku z wolnymi
środkami w jednym paragrafie, a potrzebą ich zwiększenia w drugim.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 28 ⎯
Poz.
Zmniejszenie rezerwy w § 4810 rozdziału 75818 działu 758 Różne rozliczenia następuje na zwiększenie
wydatków w dziale 853 Opieka społeczna w rozdziale 85328 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze w związku z potrzebą objęcia usługami opiekuńczymi zwiększonej ilości osób potrzebującej i
kwalifikującej się do ich objęcia.
Zmniejszenie wydatków w § 4300, a zwiększenie w § 2820 rozdziału 85154 przeciwdziałania
alkoholizmowi działu 851 Ochrona zdrowia następuje w związku z potrzebą przekazania dotacji
stowarzyszeniom na zadania zlecone z zakresu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.
UCHWAŁA NR 47/VII/03
RADY GMINY PIĄTNICA
z dnia 1 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Rada Gminy uchwala:
STATUT GMINY PIĄTNICA
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Niniejszy Statut określa:
1) ustrój Gminy Piątnica;
2) zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych;
3) organizację wewnętrzną i tryb pracy organów gminy;
4) zasady i tryb działania komisji rewizyjnej;
5) zasady tworzenia klubów radnych;
6) zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich;
7) tryb rozpatrywania skarg i wniosków obywateli.
2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
8) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Piątnica;
9) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Piątnica;
10) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Piątnica.
ROZDZIAŁ 2
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 29 ⎯
Poz.
USTRÓJ GMINY
§ 2. 1. Mieszkańcy gminy Piątnica tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.
2. Gmina Piątnica jest samodzielną jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość
prawną, powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Jej samodzielność podlega
ochronie sądowej.
§ 3. 1. Gmina Piątnica, zwana dalej "gminą", położona jest w województwie podlaskim, powiecie
łomżyńskim i obejmuje obszar 219 km2.
2. Siedzibą organów gminy jest wieś Piątnica Poduchowna.
§ 4. W gminie zostały utworzone jednostki pomocnicze o nazwie "sołectwa". Wykaz sołectw zawiera
załącznik nr 1 do uchwały.
§ 5. 1. W celu wykonywania zadań gmina tworzy jednostki organizacyjne. Organizację wewnętrzną i
zakres działania gminnych jednostek organizacyjnych określają odrębne statuty.
2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych określa załącznik nr 2 do uchwały.
ROZDZIAŁ 3
JEDNOSTKI POMOCNICZE
§ 6. 1. Sołectwa tworzy Rada Gminy w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z
mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
2. Przy tworzeniu, łączeniu, podziale oraz znoszeniu sołectw Rada kieruje się wspólnym interesem
mieszkańców wsi oraz uwzględnia więzi społeczne, układ osadniczy, przestrzenny, komunikacyjny i
gospodarczy zapewniający sprawne funkcjonowanie sołectwa.
§ 7. 1. Z inicjatywą utworzenia sołectwa może wystąpić co najmniej 1/5 mieszkańców wsi
posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Gminy. Wystąpienie, poparte wymaganą liczbą podpisów,
składa się na piśmie do Rady Gminy, za pośrednictwem Wójta.
2. Wykaz osób popierających wystąpienie, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać: imię i
nazwisko, adres, numer ewidencyjny PESEL oraz własnoręczny podpis.
3. Z inicjatywą utworzenia sołectwa może wystąpic również Rada Gminy lub Wójt.
4. Przygotowanie projektu uchwały Rady w sprawie utworzenia sołectwa musi być poprzedzone
przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami wsi.
§ 8. 1. Konsultacje w sprawie utworzenia sołectwa przeprowadza się w celu umożliwienia
mieszakńcom wsi zgłaszania uwag, wniosków i opinii do projektu uchwały wyłożonego na okres 14 dni w
siedzibie Urzędu Gminy do publicznego wglądu. O poddaniu projektu uchwały konsultacjom, Wójt
zawiadamia mieszkańców zainteresowanych wsi lub ich części w drodze obwieszczenia.
2. Wójt rozpatruje zgłoszone przez mieszkańców uwagi, wnioski i opinie na temat projektu
utworzenia sołectwa i opracowuje zbiorczą informację o wynikach konsultacji.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 30 ⎯
Poz.
3. Po zakończeniu konsultacji, Wójt przedkłada pod obrady Rady projekt uchwały o utworzeniu
sołectwa wraz z informacją o wynikach konsultacji z mieszkańcami. Wyniki konsultacji nie są dla Rady
wiążące.
§ 9. 1. Rada może w drodze uchwały dokonać podziału, połączenia lub zniesienia sołectwa.
2. W przypadku podziału sołectwa, tworzy się dwa lub więcej odrębnych sołectw, uwzględniając
przede wszystkim układ osadniczy wsi i występujące trudności w utrzymywaniu przez organy sołectwa
kontaktów ze wszyskimi mieszkańcami wsi.
3. W przypadku zniesienia sołectwa, obszar byłego sołectwa przyłącza się do innego, sąsiedniego
sołectwa, biorąc pod uwagę możliwość utrzymania na połączonym terenie więzi społecznych i
gospodarczych przez mieszkańców tych wsi.
4. Obszar sołectwa nie musi pokrywać się z obrębem geodezyjnym wsi.
5. Do łączenia, podziału i znoszenia sołectw stosuje się takie same zasady i tryb postępowania jak
przy ich tworzeniu, określony w § 7 i 8 niniejszego Statutu.
§ 10. Rada Gminy lub Wójt mogą wskazać inny sposób przeprowadzenia konsultacji niż określony w §
8 ust. 1 Statutu, na przykład - na zebraniach wiejskich.
§ 11. 1. Organizację i zakres działania sołectwa określa Rada odrębnym statutem.
2. Podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 1, poprzedzone jest przeprowadzeniem konsultacji
projektu statutu w trybie określonym w odrębnej uchwale Rady.
§ 12. Wybory sołtysów i członków rad sołeckich na nową kadencję zarządza Wójt, najpóźniej w ciągu 6
miesięcy po upływie kadencji Rady Gminy.
§ 13. 1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.
2. Zebranie Wiejskie lub sołtys mogą zgłaszać Wójtowi w terminie do 15 września każdego roku
kalendarzowego na rok następny, wnioski o ujęcie w planie budżetu gminy zadań przekraczających
możliwości finansowe sołectwa, mające na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców wsi.
3. O przyznaniu sołectwu środków finansowych na dany rok kalendarzowy decyduje Rada w uchwale
budżetowej.
4. Sołtys, przy pomocy rady sołeckiej, podjemuje działania mające na celu wykorzystanie
przyznanych przez Radę środków finansowych i w tym celu organizuje udział mieszkańców w
prowadzonych w sołectwie pracach.
5. Obsługę finansowo-księgową realizowanych przez sołectwo zadań zapewnia Skarbnik Gminy.
§ 14. Sołectwa podlegają nadzorowi organów gminy na zasadach określonych w statutach sołectw.
ROZDZIAŁ 4
ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA I TRYB PARCY ORGANÓW GMINY
1. Organizacja wewnętrzna Rady
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 31 ⎯
Poz.
§ 15. Rada działa na sesjach oraz poprzez swoje komisje.
§ 16. 1. Rada wybiera Przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących w trybie określonym w
ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1).
2. Prawo zgłaszania kandydatów do pełnienia funkcji, o których mowa w ust. 1, przysługuje każdemu
radnemu. W przypadku zmian następujących w czasie kadencji, prawo zgłaszania kandydatów przysługuje
również komisjom Rady.
§ 17. 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady, a w szczególności:
1) zwołuje sesje Rady;
2) ustala porządek obrad;
3) przewodniczy obradom i czuwa nad poprawnym przebiegiem obrad, w tym:
a) otwiera i zamyka sesję,
b) sprawdza istnienie quorum na początku sesji i w trakcie jej trwania,
c) udziela głosu,
d) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał;
4) podpisuje uchwały, protokoły z obrad sesji oraz inne dokumenty Rady;
5) koordynuje prace komisji Rady;
6) opracowuje projekt planu pracy Rady;
7) reprezentuje Radę na zewnątrz, między innymi wobec organów nadzoru i innych organów administracji
publicznej oraz organów stanowiących innych jednostek samorządu terytorialnego;
8) składa w imieniu Rady oświadczenia środkom masowego przekazu w sprawach, które były przedmiotem
obrad Rady;
9) przyjmuje skargi i wnioski od mieszkańców gminy i nadaje im bieg.
2. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady, jego zastępowanie przez wiceprzewodniczącego
odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
§ 18. 1. Rada powołała następujące stałe komisje:
1) Komisję Rewizyjną;
2) Komisję Rolnictwa i Spraw Lokalnych;
3) Komisję Spraw Społecznych.
1. W czasie trwania kadencji, Rada może w razie potrzeby, powoływać doraźne komisje do
wykonania określonych zadań.
1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 32 ⎯
Poz.
§ 19. 1. Do przedmiotu działania Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych należą sprawy:
1) planowania przestrzennego;
2) mienia komunalnego;
3) gospodaki komunalnej;
4) drogownictwa;
5) ochrony środowiska;
6) utrzymania porządku i czystości w gminie;
7) rolnictwa;
8) handlu i usług;
9) inwestycji gminnych.
2. Do przedmiotu działania Komisji Spraw Społecznych należą sprawy:
10) budżetu gminy;
11) wewnętrznego ustroju gminy oraz sołectw;
12) organizacji urzędów i instytucji gminnych;
13) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej;
14) oświaty i wychowania;
15) kultury i kultury fizycznej;
16) zdrowia i pomocy społecznej.
3. Przedmiot działania Komisji Rewizyjnej określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym.
§ 20. 1. Rada ustala składy osobowe komisji odrębną uchwałą, na wniosek Przewodniczącego Rady.
2. Rada wybiera przewodniczących komisji spośród radnych powołanych w skład danej komisji, w
głosowaniu jawnym.
3. Prawo zgłaszania kandydatów na przewodniczących komisji przysługuje każdemu radnemu
powołanemu w skład komisji, Przewodniczącemu Rady i Wójtowi.
4. W razie potrzeby, Rada może dokonać zmian w składach osobowych komisji oraz osób pełniących
funkcje przewodniczących komisji w trybie określonym w ust. 1-3.
5. Radny może być członkiem tylko jednej stałej komisji.
§ 21. Radny wykonuje swój mandat w szczególności poprzez:
1) organizowanie spotkań z wyborcami;
2) informowanie mieszkańców o swojej działalności w Radzie;
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 33 ⎯
Poz.
3) konsultowanie z mieszkańcami spraw będących przedmiotem obrad Rady;
4) propagowanie zamierzeń i dokonań Rady;
5) przyjmowanie wniosków o charakterze ogólnospołecznym od mieszkańców okręgu wyborczego;
6) współdziałanie z organami sołectw.
2. Tryb pracy Rady
§ 22. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji
określone w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz innych ustawach i aktach
prawnych wydanych na podstawie ustaw.
§ 23. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością zapewniającą wykonywanie zadań Rady, nie
rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Rada uchwala plan sesji na rok kalendarzowy, na wniosek jej Przewodniczącego.
3. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.
4. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie pracy, ale zwołane w zwykłym
trybie.
5. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w trybie określonym w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym.
§ 24. 1. Sesje Rady przygotowuje i zwołuje Przewodniczący, który ustala miejsce i termin odbycia sesji
oraz ustala porządek obrad. Zmiany w porządku obrad mogą być wprowadzone tylko w trybie i na zasadach
określonych w art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
2. O terminie i miejscu obrad sesji powiadamia się radnych co najmniej na 5 dni przed terminem
sesji, nie wliczając do tego okresu dnia, w którym mają odbyć się obrady. Zawiadomienia doręcza się za
pośrednictwem poczty lub w inny skuteczny sposób. Do zawiadomienia dołącza się porządek obrad wraz z
projektami uchwał oraz innymi materiałami stanowiącymi przedmiot obrad sesji.
3. Na zasadach określonych w ust. 2, o obradach sesji zawiadamia się również sołtysów.
4. Przed każdą sesją, Przewodniczący Rady w uzgodnieniu z Wójtem, ustala listę osób nie będących
radnymi, zaproszonych na sesję.
§ 25. 1. W sali obrad przygotowuje się wydzielony stół, za którym miejsca zajmują Przewodniczący i
wiceprzewodniczący Rady oraz stół dla Wójta.
2. W lokalu obrad zapewnia się wyodrębnione miejsca dla radnych, sołtysów, kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych i innych zaproszonych gości. Ponadto, w sali obrad powinny być
wydzielone miejsca dla publiczności.
§ 26. Pomocy organizacyjno-technicznej w przygotowywaniu i odbywaniu sesji Przewodniczącemu
Rady udziela pracownik Urzędu Gminy wyznaczony przez Wójta do obsługi Rady Gminy.
§ 27. 1. Sesje Rady są jawne, co oznacza, że obywatelom przysługuje prawo wstępu na obrady, z
możliwością rejestracji dźwięku i obrazu. Ograniczenia jawności obrad mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 34 ⎯
Poz.
2. Osoba zamierzająca rejestrować obrady sesji przy pomocy urządzeń technicznych, jest obowiązana
zgłosić ten zamiar Przewodniczącemu Rady przed rozpoczęciem obrad. Rejestracja obrad powinna
odbywać się w sposób nie zakłócający porządku i powagi sesji.
3. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad sesji podaje się do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, co najmniej na 5 dni przed terminem sesji.
§ 28. 1. Rada może rozpocząć obrady i podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy
ustawowego składu Rady (quorum).
2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych spadnie poniżej połowy składu, o
ile dalszy porządek obrad przewiduje jedynie wysłuchanie przez Radę informacji i sprawozdań, bez
podejmowania uchwał.
§ 29. 1. Sesja Rady odbywa się na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodniczącego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad
w innym wyznaczonym terminie, na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie określonym w ust. 2, Rada może postanowić w szczególności ze
względu na brak możliwości wyczerpania porządku obrad w jednym dniu, albo potrzebę uzyskania
dodatkowych materiałów lub opinii prawnych oraz stwierdzenie w czasie obrad braku wymaganej liczby
radnych, jeżeli porządek obrad przewiduje podejmowanie uchwał.
4. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska radnych, którzy opuścili obrady powodując brak quorum
odnotowuje się w protokole.
5. Za udział w sesji odbytej na dwóch posiedzeniach radnym przysługuje tylko jedna dieta.
§ 30. Obrady sesji otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności
Wiceprzewodniczący.
§ 31. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: "Otwieram
obrady ..... Sesji Rady Gminy Piątnica".
2. Po otwarciu obrad sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność
obrad.
§ 32. Porządek obrad obejmuje w szczególności:
1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
2) informację o pracy Wójta między sesjami;
3) rozpatrzenie materiałów i projektów uchwał będących przedmiotem obrad;
4) interpelacje i wnioski radnych;
5) sprawy bieżące, zapytania i wolne wnioski.
§ 33. 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając
dyskusję nad każdym z punktów obrad.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 35 ⎯
Poz.
2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń. W uzasadnionych przypadkach może
udzielić głosu poza kolejnością.
3. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.
§ 34. 1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej,
dotyczących między innymi:
1) stwierdzenia quorum;
2) dokonania zmian w porządku obrad;
3) organiczenia czasu wypowiedzi;
4) zamknięcia listy mówców lub kandydatów;
5) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały;
6) głosowania bez dyskusji;
7) ponownego przeliczenia głosów;
8) przerwania lub odroczenia posiedzenia;
9) przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie.
§ 35. Materiały stanowiące przedmiot obrad sesji i projekty uchwał prezentuje Wójt lub
Przewodniczący Rady.
§ 36. 1. W porządku obrad, w punkcie przeznaczonym na dyskusję nad przedłożonymi Radzie
projektami uchwał, prawo zabierania głosu przysługuje radnym i Wójtowi.
2. O ile zajdzie potrzeba szczegółowego wyjaśnienia strony formalno-prawnej lub merytorycznej
rozpatrywanego projektu uchwały, Przewodniczący Rady udziela głosu pracownikom Urzędu Gminy,
kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych lub przedstawicielom innych instytucji w sprawach
stanowiących przedmiot dyskusji.
3. W uzasadnionych przypadkach, Przewodniczący udziela głosu sołtysom. Czas wypowiedzi sołtysa
nie może przekraczać 5 minut.
§ 37. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego.
2. Postanowień ust. 1 nie stosuje się w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności
zainteresowanego na sesji.
§ 38. 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością
wystąpień radnych i innych osób, którym udzielił głosu.
2. Przewodniczący może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich
wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę "do rzeczy".
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 36 ⎯
Poz.
3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają
porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący przywołuje radnego "do porządku" a gdy
przywołanie nie odniosło skutku, może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do
publiczności.
5. W przypadku zakłócenia porządku i
powagi sesji przez osoby spośród publiczności,
Przewodniczący Rady - po uprzednim ostrzeżeniu - może nakazać opuszczenie sali obrad.
§ 39. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący zamyka dyskusję i rozpoczyna procedurę
głosowania nad projektem uchwały.
§ 40. 1. Każdemu radnemu przysługuje prawo zgłaszania do Rady, Wójta oraz kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych interpelacji i wniosków.
2. Interpelacje składa się w sprawach o charakterze zasadniczym dla funkcjonowania gminy, a w
szczególności w celu uzyskania od organów gminy informacji o określonym stanie prawnym lub
faktycznym. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej
przedmiotem oraz wynikające zeń pytania. Wnioski powinny dotyczyć bieżących problemów gminy bądź
miejscowości. Wnioski mogą zawierać propozycje rozwiązania zgłaszanego problemu.
3. Radni mogą zgłaszać interpelacje i wnioski ustnie na sesji lub w okresie między sesjami na piśmie,
na ręce Przewodniczącego Rady, który kieruje je do załatwienia przez odpowiednie organy lub instytucje.
4. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski udziela Wójt, kierownik gminnej jednostki organizacyjnej
albo Przewodniczący Rady lub przewodniczący właściwej komisji w sprawach dotyczących
funkcjonowania Rady. Odpowiedzi udziela się w miarę możliwości ustnie podczas obrad sesji albo
pisemnie, w terminie do 30 dni od daty złożenia interpelacji lub wniosku. Odpowiedź pisemną kieruje się
do radnego, który zgłosił interpelację lub wniosek oraz do Przewodniczącego Rady, który odczytuje
odpowiedź na najbliższej sesji.
5. Interpelacje i wnioski radnych ewidencjonuje się w rejestrze prowadzonym na stanowisku pracy do
obsługi Rady w Urzędzie Gminy.
§ 41. 1. W punkcie porządku obrad - "Sprawy bieżące, zapytania i wolne wnioski" prawo występowania
do Rady i Wójta oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych przysługuje sołtysom i innym
osobom uczestniczącym w sesji, w tym publiczności.
2. Zapytania i wnioski powinny być sformułowane jasno i zwięźle oraz powinny dotyczyć spraw o
charakterze ogólnospołecznym.
3. Czas wypowiedzi sołtysa nie może przekraczać 5 minut i powinna ona dotyczyć problemów
istotnych dla sołectwa.
4. Przewodniczący Rady może udzielić głosu publiczności. Osoba, którą Przewodniczacy dopuścił do
głosu może wystąpić tylko jeden raz, a czas trwania wypowiedzi nie może przekraczać 3 minut.
5. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski udziela się ustnie podczas obrad sesji albo na piśmie w
terminie 30 dni. Pisemne odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski Wójt odczytuje na najbliższej sesji.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 37 ⎯
Poz.
6. W punkcie porządku obrad, o którym mowa w ust. 1, Wójt oraz kierownicy gminnych jednostek
organizacyjnych mogą przekazywać radnym i sołtysom informacje i wiadomości, których
rozpowszechnienie w terenie, wśród mieszkańców gminy, jest niezbędne do realizacji bieżących zadań
gminy. Sprawy tego rodzaju mogą przedstawiać na sesji również przedstawiciele innych instytucji, za zgodą
Przewodniczącego Rady. Wniosek o umożliwienie wystąpienia na sesji musi być zgłoszony do
Przewodniczącego Rady co najmniej na 5 dni przed terminem sesji.
§ 42. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady kończy sesję wypowiadając formułę "Zamykam obrady .... Sesji Rady Gminy Piątnica".
2. Czas od otwarcia sesji do jej zamknięcia uważa się za czas trwania sesji.
3. Postanowienia ust. 2 dotyczą także sesji, która odbyła więcej niż jedno posiedzenie.
§ 43. 1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
2. Uchylenie lub zmiana uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie
wcześniej niż na następnej sesji.
§ 44. 1. Z obrad każdej sesji sporządza się protokół, który musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg.
2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:
1) numer, datę i miejsce odbycia sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz imię i nazwisko
przewodniczącego obrad;
2) stwierdzenie prawomocności obrad;
3) imiona i nazwiska radnych uczestniczących w sesji;
4) imiona i nazwiska radnych nieobecnych na sesji, z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności;
5) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji;
6) ustalony porządek obrad;
7) przebieg obrad z uwzględnieniem głosów w dyskusji, treści wystąpień lub ich streszczenie, teksty
zgłoszonych i uchwalonych wniosków oraz udzielonych na nie odpowiedzi, jeżeli nastąpiło to podczas
obrad sesji;
8) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się";
9) numery i tytuły podjętych uchwał;
10) treść zgłoszonych interpelacji i wniosków radnych, wniosków i zapytań zgłoszonych przez osoby nie
będące radnymi oraz udzielonych na nie odpowiedzi;
11) imię i nazwisko oraz podpis osoby sporządzającej protokół i zatwierdzającego go przewodniczącego
obrad.
3. Do protokołu obrad dołącza się listę obecności radnych, odrębną listę zaproszonych gości,
materiały przedkładane Radzie, oryginały podjętych uchwał, oświadczenia radnych, Wójta i inne
dokumenty złożone na piśmie na ręce Przewodniczącego.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 38 ⎯
Poz.
4. Zasady numerowania i przechowywania protokołów obrad sesji określa rozporządzenie Prezesa
Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków
międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz. 1319 i z 2003 r. Nr 69, poz. 636), zwane dalej "Instrukcją
kancelaryjną".
§ 45. 1. Protokół z obrad sesji wykłada się do wglądu radnych w sekretariacie Urzędu Gminy oraz przed
obradami każdej następnej sesji, w lokalu, w którym odbędą się obrady.
2. Najpóźniej na najbliższej sesji, radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu. O ich
uwzględnieniu lub oddaleniu rozstrzyga Rada.
3. Procedura głosowania
§ 46. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni. Głosowanie zarządza i wykonuje inne czynności
mające na celu ustalenie wyniku głosowania Przewodniczący Rady, lub w przypadku jego nieobecności,
jeden z wiceprzewodniczących.
§ 47. 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący Rady, który przelicza głosy oddane
"za", "przeciw" i "wstrzymujące się", sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji lub z
ustawowym składem Rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.
3. W ustaleniu wyników głosowania jawnego pomocy Przewodniczącemu Rady mogą udzielać
wiceprzewodniczący.
4. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady.
§ 48. Głosowanie jawne imienne przeprowadza Przewodniczący Rady, który odczytuje z listy nazwiska
radnych i wzywa ich do jednoznacznego określenia się, czy są "za", "przeciw", czy "wstrzymują się" od
głosu. Sposób głosowania poszczególnych radnych odnotowuje się w protokole obrad sesji.
§ 49. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, Przewodniczący Rady przed zamknięciem listy
kandydatów zapytuje każdego z nich, czy wyraża zgodę na kandydowanie i po uzyskaniu odpowiedzi
twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza przeprowadzenie
wyborów.
§ 50. 1. Głosowanie tajne przeprowadza się tylko w przypadkach określonych w ustawach.
2. Głosowanie tajne przeprowadza się przy pomocy kart do głosowania ostemplowanych pieczęcią
Rady Gminy.
3. Głosowanie tajne przeprowadza wybrana każdorazowo z grona radnych trzyosobowa komisja
skrutacyjna, która wyłania spośród siebie przewodniczącego. Fakt wyboru komisji skrutacyjnej odnotowuje
się w protokole z obrad sesji, bez podejmowania odrębnej uchwały.
4. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do przeprowadzenia głosowania objaśnia sposób
głosowania, a następnie wyczytuje kolejno radnych z listy obecności i doręcza karty do głosowania. Kart do
głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 39 ⎯
Poz.
5. Po zebraniu kart do głosowania, komisja przelicza głosy i sporządza protokół, który
przewodniczący komisji odczytuje Radzie, podając wynik głosowania.
6. Karty z oddanymi głosami i protokół komisji skrutacyjnej z głosowania stanowią załącznik do
protokołu z obrad sesji.
§ 51. 1. Przewodniczący Rady, przed poddaniem pod głosowanie wniosku precyzuje i ogłasza Radzie
proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta a wniosek nie budził
wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeżeli
może to wykluczyć potrzebę głosowania pozostałych wniosków.
3. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych zapisów projektu uchwały następuje według ich
kolejności z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie te poprawki,
których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach. W tej sytuacji, pozostałych poprawek
nie poddaje się pod głosowanie.
4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku rozbieżnych poprawek
stosuje się zasady określone w ust. 3.
5. Przewodniczący Rady może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu
uchwały.
6. Przewodniczący zarządza w ostatniej kolejności głosowanie za przyjęciem uchwały w całości, ze
zmianami wynikającymi z poprawek przyjętych do projektu uchwały.
7. Przewodniczący może odroczyć głosowanie, o którym mowa w ust. 6, na czas potrzebny do
sprawdzenia czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi
postanowieniami uchwały oraz czy jest ona poprawna pod względem formalno-prawnym.
§ 52. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek, uchwała lub
kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów "za" niż głosów "przeciw".
2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub jednego z kilku wariantów, przechodzi
kandydatura lub wariant (wniosek), na który oddano największą liczbę głosów.
3. W przypadku wyboru osób, w sytuacji kiedy dwóch kandydatów otrzymało równą liczbę głosów,
przeprowadza się drugie głosowanie, do którego przechodzą dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą
liczbę głosów.
4. Zasady określonej w ust. 3 nie stosuje się do głosowania nad wnioskami i uchwałami. W
przypadku równej liczby głosów "za" i głosów "przeciw" nie przeprowadza się ponownego głosowania.
Oznacza to, że wniosek, który nie uzyskał wymaganej wiekszości głosów - upadł, a projekt uchwały - nie
stał się uchwałą.
§ 53. 1. Wymóg uzyskania bezwzględnej większości głosów jest spełniony, jeżeli za wnioskiem,
uchwałą lub na kandydata oddana została liczba głosów co najmniej o jeden większa od sumy pozostałych
ważnie oddanych głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 40 ⎯
Poz.
2. Bezwzględna większość ustawowego składu Rady oznacza liczbę całkowitą głosów oddanych za
wnioskiem, uchwałą lub kandydaturą, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej
połowie najbliższą.
4. Uchwały
§ 54. 1. Sprawy rozpatrywane na sesjach Rada rozstrzyga podejmując uchwały, które stanowią odrębne
dokumenty, z wyjątkiem uchwał proceduralnych odnotowywanych w protokole z obrad sesji.
2. Oprócz uchwał, o których mowa w ust. 1, Rada może zajmować stanowisko lub wyrażać swoją
wolę w formie deklaracji, apeli i opinii, jednak dokumenty te nie stanowią uchwał w rozumieniu ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
§ 55. 1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
1) Wójtowi;
2) Przewodniczącemu Rady;
3) komisjom Rady;
4) grupie co najmniej pięciu radnych;
5) klubom radnych.
3. Podmioty wymienione w ust. 1 pkt 3-5 zgłaszają Radzie Gminy inicjatywę podjęcia uchwały na
piśmie, na ręce Przewodniczącego Rady. Inicjator podjęcia uchwały obowiązany jest dołączyć do wniosku
uzasadnienie potrzeby podjęcia uchwały. Przewodniczący Rady przekazuje wniosek Wójtowi, który
zapewnia poprawne przygotowanie merytoryczne i formalno-prawne projektu uchwały oraz opinię w
sprawie ewentualnych skutków finansowych, jakie wywoła uchwała.
4. Przedstawienie Radzie na sesji projektu uchwały przygotowanego na zasadach określonych w ust.
2 należy do Wójta, który na wstępie zapoznaje Radę z treścią wniosku i uzasadnienia złożonego przez
inicjatora uchwały.
§ 56. 1. Uchwały Rady mogą być podejmowane tylko na podstawie przepisów upoważniających
zamieszczonych w ustawach.
2. Projekty uchwał przedkładane Radzie podlegają zaopiniowaniu co do ich zgodności z prawem
przez radcę prawnego.
3. Szczegółowe zasady opracowywania projektów uchwał Rady określają odpowiednie przepisy
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki
prawodawczej" (Dz.U. Nr 100, poz. 908).
§ 57. 1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady lub wiceprzewodniczący, który przewodniczył
obradom.
2. Uchwały numeruje się kolejno w całej kadencji Rady, podając cyframi arabskimi numer uchwały,
łamany przez numer sesji zapisany cyframi rzymskimi, łamany przez dwie ostatnie cyfry roku
kalendarzowego.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 41 ⎯
Poz.
3. Uchwały ewidencjonuje się w "Rejestrze uchwał rady gminy" prowadzonym na stanowisku pracy
do obsługi Rady w Urzędzie Gminy. W Rejestrze zamieszcza się w szczególności: numer uchwały, datę jej
podjęcia, tytuł uchwały, datę wejścia w życie, miejsce publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym i
ewentualną adnotację o utracie mocy obowiązującej.
4. Oryginały uchwał przechowuje się wraz z protokołami sesji i dodatkowo w teczce aktowej
"Uchwały rady gminy" prowadzonej i oznakowanej zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.
§ 58. 1. Sprawozdania z wykonania uchwał składane są Radzie w terminach określonych w tych
uchwałach oraz na każde żądanie Rady lub w terminach ustalonych w ustawach.
2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, składa Wójt oraz kierownicy gminnych jednostek
organizacyjnych, jeżeli uchwała dotyczyła przedmiotu działania danej jednostki.
5. Tryb pracy komisji
§ 59. 1. Stałe komisje Rady rozpatrują i opiniują sprawy należące do kompetencji Rady, każda w
zakresie swojego działania określonego w niniejszym Statucie.
2. Projekty uchwał Rady w sprawach istotnych dla gminy, przed przedłożeniem pod obrady sesji,
mogą być zaopiniowane przez wszystkie komisje.
§ 60. 1. Komisje pracują na posiedzeniach, w których dla ich prawomocności powinna uczestniczyć co
najmniej połowa składu osobowego komisji.
2. Posiedzenia komisji zwołuje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez
komisję członek.
3. Przewodniczący komisji może zaprosić do udziału
członkami komisji.
w posiedzeniu inne osoby, nie będące
4. Komisje ustalają plan pracy na każdy rok kalendarzowy i przedkładają go Radzie, za
pośrednictwem Przewodniczącego Rady. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planach pracy
stosownych zmian.
5. W razie potrzeby, Przewodniczący Rady oraz Wójt mogą wnosić do przewodniczącego komisji o
zwołanie dodatkowego posiedzenia komisji.
§ 61. Posiedzenia komisji Rady są jawne. Informację o terminie, miejscu i porządku posiedzenia podaje
się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy na 3 dni przed
dniem odbycia posiedzenia. Ograniczenia jawności posiedzeń mogą wynikać tylko z ustaw.
§ 62. 1. Materiały oraz projekty uchwał na posiedzeniu komisji prezentuje jej przewodniczący, a
następnie poddaje pod dyskusję.
2. Podczas dyskusji dotyczącej spraw, o których mowa w ust. 1, przewodniczący komisji może
udzielić głosu Wójtowi, pracownikom Urzędu lub kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych,
którzy udzielają wyjaśnień na temat rozpatrywanych spraw. Głos może zabierać również Przewodniczący
Rady.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 42 ⎯
Poz.
§ 63. 1. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków przedkładanych Radzie lub
Wójtowi.
2. Wnioski i opinie uchwalane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.Głosowanie
odbywa się na analogicznych zasadach jak głosowanie na sesjach Rady.
3. Wnioski i opinie komisji mogą być utrwalone zapisami w protokole lub sporządzone w postaci
odrębnego dokumentu, stanowiącego załącznik do protokołu, podpisanego przez przewodniczącego komisji
lub przewodniczącego posiedzenia.
4. Wnioski i opinie komisji dotyczące projektów uchwał Rady przedłożonych jej do zaopiniowania,
przewodniczący komisji odczytuje podczas obrad sesji.
5. Wnioski i opinie komisji wymagające podjęcia określonych działań przez Wójta lub kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych załatwiane są pisemnie, w terminie 30 dni od daty przekazania. O ile
osoby te uczestniczą w posiedzeniu komisji mogą, w miarę możliwości, udzielić odpowiedzi ustnie podczas
posiedzenia. Treść odpowiedzi odnotowuje się w protokole posiedzenia komisji.
6. Wnioski i opinie komisji ewidencjonowane są w "Rejestrze wniosków i opinii komisji rady gminy"
prowadzonym na stanowisku pracy do obsługi Rady. Rejestr powinien obejmować następujące informacje:
datę wydania opinii lub wniosku, treść opinii bądź wniosku, nazwa jednostki, której wydano opinię
(skierowno wniosek), adnotacja o terminie załatwienia opinii lub wniosku.
§ 64. 1. Komisje mogą przeprowadzać kontrole problemowe działalności Wójta i gminnych jednostek
organizacyjnych, każda w zakresie swojego działania.
2. Plany kontroli, o których mowa w ust. 1, podlegają zatwierdzeniu przez Radę.
3. Komisje przeprowadzają kontrole na zasadach określonych w Statucie dla Komisji Rewizyjnej.
§ 65. Przewodniczący komisji składają Radzie na sesji roczne sprawozadania z działalności komisji.
§ 66. 1. Każde posiedzenie komisji Rady dokumentowane jest protokołem, który powinien zawierać:
1) numer posiedzenia w ciągu kadencji, oznaczony zgodnie z Instrukcją kancelaryjną;
2) oznaczenie komisji, datę, czas trwania i miejsce odbycia posiedzenia;
3) imiona i nazwiska członków komisji obecnych na posiedzeniu;
4) imiona i nazwiska członków komisji nieobecnych na posiedzeniu;
5) wykaz osób zaproszonych spoza składu komisji;
6) stwierdzenie prawomocności posiedzenia;
7) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia;
8) odpowiedzi na wnioski i opinie komisji uchwalone na poprzednim posiedzeniu;
9) porządek dzienny posiedzenia;
10) przebieg posiedzenia ze streszczeniem wystąpień mówców;
11) teksty uchwalonych wniosków i opinii;
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 43 ⎯
Poz.
12) podpis protokolanta i podpis przewodniczącego komisji lub przewodniczącego posiedzenia.
2. Do protokołu, o którym mowa w ust. 1, dołącza się listę obecności radnych i listę obecności innych
osób uczestniczących w posiedzeniu, projekty uchwał Rady i inne materiały będące przedmiotem
posiedzenia oraz wnioski i opinie komisji sporządzone w formie odrębnych dokumentów.
3. Protokoły posiedzeń komisji sporządza pracownik Urzędu Gminy wyznaczony do obsługi Rady.
Protokoły i inne dokumenty z prac komisji gromadzone są w teczce aktowej założonej zgodnie z Instrukcją
kancelaryjną.
6. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej
§ 67. 1. Komisja Rewizyjna, zwana dalej "Komisją" działa na posiedzeniach oraz poprzez prowadzone
kontrole, a przede wszystkim:
1) sprawuje zorganizowaną kontrolę wewnętrzną;
2) aktywnie uczestniczy w procedurze absolutoryjnej;
3) wydaje opinie w zakresie wyznaczonym w ustawach;
4) bada skargi przekazane przez Przewodniczącego Rady.
2. Komisja odbywa posiedzenia na zasadach określonych w § 59-63 i 65 Statutu, natomiast do
dokumentowania posiedzeń Komisji stosuje się § 66 Statutu.
§ 68. 1. Komisja kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz sołectw pod
względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Komisja bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym
wykonanie budżetu gminy.
§ 69. 1. Komisja przeprowadza kontrolę, o której mowa w § 68, na podstawie zatwierdzonego przez
Radę rocznego planu kontroli.
2. Projekt planu kontroli przygotowuje Przewodniczący Komisji i po zaakceptowaniu przez Komisję,
przedkłada do zatwierdzenia na sesji. Rada może dokonać zmian w przedłożonym projekcie planu kontroli.
3. W razie potrzeby, Rada może w drodze odrębnej uchwały, zlecić Komisji przeprowadzenie
kontroli nie ujętej w rocznym planie kontroli.
§ 70. 1. Komisja przeprowadza kontrolę powołując każdorazowo zespół kontrolny w składzie co
najmniej trzech osób, w tym przewodniczący zespołu kontrolnego.
2. Komisja przeprowadza kontrolę na podstawie upoważnienia do kontroli podpisanego przez
Przewodniczącego Komisji.
3. Upoważnienienie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać:
1) pieczęć Rady Gminy;
2) skład zespołu kontrolnego;
3) określenie kontrolowanej jednostki;
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 44 ⎯
Poz.
4) przedmiot kontroli;
5) termin kontroli;
6) podpis Przewodniczącego Komisji.
4. Komisja może przeprowadzać kontrole również w pełnym składzie osobowym.
§ 71. 1. Członkowie Komisji podlegają wyłączeniu od udziału w kontroli z powodu okoliczności
mogących wywołać wątpliwości co do ich bezstronności, a między innymi takich, jak: koligacje rodzinne,
poprzedni pracodawca, pozostawanie w konflikcie prawnym.
2. O wyłączeniu od udziału w kontroli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, powinien
zadecydować sam zainteresowany i poinformować o tym fakcie Komisję. O ile członek Komisji nie
postanowi o wyłączeniu się od kontroli, decyduje o tym cała Komisja w głosowaniu.
§ 72. Przewodniczący Komisji, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem kontroli, zawiadamia
na piśmie kierownika jednostki, podając przedmiot i datę rozpoczęcia kontroli.
§ 73. Kierownik kontrolowanej jednostki obowiązany jest do zapewnienia zespołowi kontrolnemu
odpowiednich warunków przeprowadzenia kontroli, udostępnienia dokumentów oraz udzielania informacji i
wyjaśnień.
§ 74. Komisja lub zespół kontrolny przeprowadza kontrolę w dniach i godzinach pracy kontrolowanej
jednostki, po okazaniu kierownikowi jednostki upoważnienia do kontroli.
§ 75. 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne
ustalenie stanu faktycznego oraz właściwe jego udokumentowanie i ocenę działalności kontrolowanej
jednostki.
2. W czasie kontroli, jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności dokumenty, wyniki
oględzin, pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych oraz opinie biegłych i rzeczoznawców.
3. Komisja może korzystać z opinii biegłych i rzeczoznawców jedynie za zgodą Rady.
§ 76. 1. Z dokonanych czynności kontrolnych sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1) pieczęć Rady Gminy;
2) skład zespołu kontrolnego;
3) numer upoważnienia do kontroli;
4) datę przeprowadzenia kontroli;
5) nazwę kontrolowanej jednostki;
6) temat (zakres) kontroli;
7) ustalenia kontroli;
8) podpisy członków zespołu kontrolnego i kierownika kontrolowanej jednostki.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 45 ⎯
Poz.
2. Jeden egzemplarz protokołu kontroli przekazuje się kierownikowi kontrolowanej jednostki,
najpóźniej w ciągu 7 dni od daty przeprowadzenia kontroli.
3. Kierownik jednostki, o ile nie zgadza się z ustaleniami kontroli, może w ciągu 7 dni od daty
otrzymania protokołu zgłosić Komisji uwagi i wyjaśnienia co do ustaleń kontroli.
4. Zespół kontrolny składa na najbliższym posiedzeniu Komisji sprawozdanie z przeprowadzonej
kontroli. O wystąpieniu z wnioskami pokontrolnymi do Wójta, kierownika jednostki kontrolowanej lub
organów sołectwa postanawia Komisja i przekazuje je zainteresowanym na piśmie. Jeden egzemplarz
wystąpienia z wnioskami pokontrolnymi do organów sołectwa przekazuje się Wójtowi.
§ 77. Przewodniczący Komisji przedstawia Radzie na najbliższej sesji wyniki przeprowadzonych
kontroli. W przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości, Rada może postanowić o wystąpieniu z
zaleceniami pokontrolnymi do kontrolowanych podmiotów oraz o ewentualnej potrzebie zawiadomienia
właściwych organów.
§ 78. 1. Wójt, kierownicy kontrolowanych jednostek oraz sołtysi są zobowiązani do zawiadomienia w
terminie 30 dni Komisji oraz Rady, o sposobie wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych.
2. Komisja może również przeprowadzić kontrolę sprawdzającą.
§ 79. Dokumentacja kontroli prowadzonych przez Komisję Rewizyjną
przechowywania na stanowisku pracy do obsługi Rady w Urzędzie Gminy.
jest
gromadzona
i
7. Organ wykonawczy gminy
§ 80. 1. Organem wykonawczym gminy jest Wójt.
2. Wójt posiada jednoosobowe kompetencje w zakresie sfery stosunków cywilnoprawnych i spraw
publicznoprawnych, sprawuje funkcje kierownika Urzędu i zwierzchnika służbowego kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych oraz ponosi jednoosobowo odpowiedzialność w zakresie ustalonym
w ustawach.
3. Zadania i kompetencje Wójta określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz
ustawy szczególne.
4. Roztrzygnięcia o charakterze ogólnym Wójt podejmuje w drodze zarządzeń.
§ 81. 1. Wójt zatrudnia w Urzędzie Gminy na podstawie mianowania pracowników na następujących
stanowiskach pracy:
1) Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich;
2) Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Podatków i Usług;
3) Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej.
2. Postanowienia ust. 1 mają zastosowanie tylko do pracowników zatrudnionych na stanowiskach
naczelników wymienionych wydziałów w dniu wejścia w życie Statutu.
ROZDZIAŁ 5
ZASADY TWORZENIA KLUBÓW RADNYCH
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 46 ⎯
Poz.
§ 82. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.
2. Kluby radnych nie są wewnętrznymi organami Rady i stanowią niezależną od Rady formułę
organizacyjną.
3. Kluby radnych są społeczną instytucją partii, organizacji społecznych oraz grup radnych o
wspólnych zainteresowaniach.
4. Klub radnych działa w okresie kadencji Rady.
§ 83. 1. Klub radnych tworzy grupa co najmniej pięciu radnych.
2. Radny może należeć tylko do jednego klubu.
3. Klub radnych ustala zasady jego funkcjonowania we własnym regulaminie wewnętrznym.
4. Klub radnych wybiera spośród swego grona przewodniczącego, który reprezentuje klub na
zewnątrz i przedkłada Radzie do wiadomości informację o składzie osobowym oraz regulamin wewnętrzny
klubu.
5. Za udział w posiedzeniach klubu radnemu nie przysługuje dieta ani zwrot kosztów przejazdu.
§ 84. 1. Klubom radnych przysługuje inicjatywa uchwałodawcza oraz prawo wyrażania opinii i
zgłaszania wniosków na temat spraw będących przedmiotem pracy Rady.
2. Kluby realizują uprawnienia, o których mowa w ust. 1, występując bezpośrednio do Rady podczas
obrad sesji lub za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w przypadku zgłaszania inicjatywy
uchwałodawczej.
ROZDZIAŁ 6
AKTY PRAWNE
§ 85. Zasady i tryb stanowienia przez organy gminy aktów prawa miejscowego określa rozdział 4
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
§ 86. 1. Szczegółowe zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718, z późn. zm.2).
2. Przepisy porządkowe ogłasza się także w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie, to jest przez
podanie do publicznej wiadomości treści uchwał lub zarządzeń na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w
sołectwach.
§ 87. Zbiory przepisów gminnych oraz Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Monitora Polskiego B
dostępne są do powszechnego wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Piątnica (pokój nr 14), w dniach i
godzinach pracy Urzędu.
ROZDZIAŁ 7
ZASADY DOSTĘPU DO DOKUMENTÓW
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499 oraz z 2002 r. Nr 74, poz.676 i Nr 113, poz.
984.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 47 ⎯
Poz.
§ 88. Dokumenty dotyczące wykonywania zadań publicznych przez organy gminy udostępniane są
obywatelom do wglądu w Urzędzie Gminy, w dniach i godzinach pracy Urzędu.
§ 89. 1. Protokoły obrad sesji i posiedzeń komisji Rady wraz z uchwałami udostepniane są na
stanowisku pracy do obsługi Rady Gminy, w pokoju nr 14. Protokoły udostępniane są po ich formalnym
przyjęciu przez te organy.
2. Dokumenty dotyczące wykonywania zadań publicznych przez Wójta udostepniane są we
właściwych wydziałach Urzędu Gminy, na poszczególnych stanowiskach pracy.
3. Korzystanie z dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, odbywa się w siedzibie Urzędu Gminy w
obecności pracownika udostępniającego akta. Zabrania się wynoszenia dokumentów poza Urząd.
Dokumenty udostepnia się na każde żądanie obywatela, w miarę możliwości niezwłocznie.
4. Obywatelom przysługuje prawo przeglądania dokumentów, sporządzania z nich notatek, wypisów,
odpisów oraz kserokopii.
ROZDZIAŁ 8
SKARGI WNIOSKI
§ 90. 1. Obywatelom przysługuje prawo składania do Rady skarg i wniosków.
2. Do załatwiania skarg i wniosków stosuje się przepisy rozdziałów 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.3).
§ 91. Skargi i wnioski, o których mowa w § 90 ust. 1, są ewidencjonowane w centralnym Rejestrze
skarg i wniosków, prowadzonym w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Gminy.
§ 92. 1. Rada Gminy rozpatruje podczas obrad sesji skargi na działalność Wójta oraz kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych i zajmuje stanowisko w formie uchwały.
2. Przewodniczący Rady, po otrzymaniu skargi, przekazuje ją do zbadania Komisji Rewizyjnej i
zawiadamia skarżącego oraz organ lub instytucję, która pośredniczyła w przekazaniu skargi o przybliżonym
terminie jej załatwienia, jeżeli najbliższa sesja Rady planowana jest w terminie późniejszym niż termin
określony w ustawie powołanej w § 90 ust. 2 niniejszego Statutu.
3. Do zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w celu zbadania skargi nie stosuje się
postanowień § 69 ust. 3.
§ 93. 1. Komisja Rewizyjna bada skargę w trybie określonym w Statucie dla prze- prowadzenia
kontroli.
2. Ustalenia z przeprowadzonej kontroli mającej na celu zbadanie skargi Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej przedstawia Radzie na najbliższej sesji.
3. Rada, po zapoznaniu się z ustaleniami Komisji Rewizyjnej, podejmuje uchwałę o sposobie
załatwienia skargi. Uchwała o odmownym załatwieniu skargi powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i
prawne. Uzasadnienie może mieć postać załącznika do uchwały.
3
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 r. Nr 113, poz.
984 i Nr 153, poz. 1271.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 48 ⎯
Poz.
4. Uchwałę, o której mowa w ust. 3, przesyła się niezwłocznie skarżącemu i ewentualnie
podmiotom, które przekazały skargę lub otrzymały ją do wiadomości.
§ 94. 1. Wnioski obywateli, o których mowa w § 90, kierowane do Rady, Przewodniczący Rady
przedstawia do rozpatrzenia na najbliższej sesji. O ile sesja ma się odbyć w terminie późniejszym niż
miesiąc, Przewodniczący zawiadamia wnioskodawcę o przewidywanym terminie załatwienia wniosku.
2. Rada załatwia wniosek bez podejmowania uchwały. Sposób załatwienia wniosku odnotowuje się w
protokole z obrad sesji i powiadamia pisemnie wnioskodawcę. Pismo zawiadamiające wnioskodawcę o
sposobie załatwienia wniosku podpisuje w imieniu Rady jej Przewodniczący.
§ 95. Jeżeli Rada nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi lub wniosku, Przewodniczący przekazuje ją
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni właściwemu organowi lub instytucji i zawiadamia o tym
skarżącego lub wnioskodawcę.
ROZDZIAŁ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 96. Tracą moc:
1) uchwała Nr 82/XVIII/96 Rady Gminy w Piątnicy z dnia 28 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy (Dz.Urz.Woj.Łom. Nr 11, poz. 33);
2) uchwała Nr 96/XX/96 Rady Gminy w Piątnicy z dnia 11 czerwca 1996 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz.Urz.Woj.Łom. Nr 25, poz. 75);
3) uchwała Nr 109/XXII/96 Rady Gminy w Piątnicy z dnia 12 października 1996 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz.Urz.Woj.Łom. Nr 31, poz. 115);
4) uchwała Nr 138/XXVII/97 Rady Gminy w Piątnicy z dnia 15 czerwca 1997 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz.Urz.Woj.Łom. Nr 7, poz. 50);
5) uchwała Nr 6/I/98 Rady Gminy w Piątnicy z dnia 28 października 1998 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz.Urz.Woj.Łom. Nr 24, poz. 218);
6) uchwała Nr 57/VIII/99 Rady Gminy w Piątnicy z dnia 25 kwietnia 1999 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz.Urz.Woj.Pod. Nr 19, poz. 297);
7) uchwała Nr 91/XIII/99 Rady Gminy w Piątnicy z dnia 28 grudnia 1999 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz.Urz.Woj.Pod. z 2000 r. Nr 1, poz. 9);
8) uchwała Nr 156/XX/2000 Rady Gminy Piątnica z dnia 18 grudnia 2000 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz.Urz.Woj.Pod. Nr 32, poz. 493);
9) uchwała Nr 185/XXV/01 Rady Gminy Piątnica z dnia 19 sierpnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz.Urz.Woj.Pod. Nr 32, poz. 584);
10) uchwała Nr 188/XXVI/01 Rady Gminy Piątnica z dnia 28 listopada 2001 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz.Urz.Woj.Pod. Nr 64, poz. 1683).
§ 97. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 49 ⎯
Poz.
Przewodniczący Rady
Dariusz Kossakowski
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 47/VII/03
Rady Gminy Pątnica
z dnia 1 czerwca 2003 r.
WYKAZ
SOŁECTW W GMINIE PIĄTNICA
1) Budy Czarnockie
2) Budy-Mikołajka
3) Choszczewo
4) Czarnocin
5) Dobrzyjałowo
6) Drozdowo
7) Drożęcin-Lubiejewo
8) Elżbiecin
9) Górki-Sypniewo
10) Górki-Szewkowo
11) Guty
12) Jeziorko
13) Kalinowo
14) Kalinowo-Kolonia
15) Kałęczyn
16) Kisielnica
17) Kobylin
18) Kosaki
19) Kownaty
20) Krzewo
21) Marianowo
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 50 ⎯
Poz.
22) Motyka
23) Murawy
24) Nagórki
25) Niewodowo
26) Nowe Krzewo
27) Nowy Cydzyn
28) Olszyny
29) Olszyny-Kolonia
30) Pęza
31) Piątnica Poduchowna
32) Piątnica Włościańska
33) Poniat
34) Rakowo-Boginie
35) Rakowo-Czachy
36) Rządkowo
37) Stary Cydzyn
38) Stary Drożęcin
39) Taraskowo
40) Truszki
41) Wyłudzin
42) Wyrzyki
43) Zabawka
44) Żelechy
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 47/VII/03
Rady Gminy Piątnica
z dnia 1 czerwca 2003 r.
WYKAZ
GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 51 ⎯
Poz.
1) Urząd Gminy Piątnica;
2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy;
3) Biblioteka Publiczna Gminy Piątnica;
4) Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy;
5) Zespół Obsługi Szkół w Piątnicy;
6) Publiczne Gimnazjum w Piątnicy;
7) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy;
8) Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie;
9) Szkoła Podstawowa w Drozdowie;
10) Szkoła Podstawowa w Jeziorku;
11) Szkoła Podstawowa w Kisielnicy;
12) Szkoła Podstawowa w Olszynach;
13) Szkoła Podstawowa w Rakowie-Boginiach;
14) Szkoła Podstawowa w Żelechach.
UCHWAŁA NR VI/40/03
RADY GMINY MAŁY PŁOCK
z dnia 3 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z
2003 roku Nr 80, poz. 717) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku stanowiący załącznik do
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/86/01 z dnia 27 kwietnia 2001 roku Rady Gminy w Małym Płocku w
sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 52 ⎯
Poz.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Pisiak
Załącznik
do uchwały Nr VI/40/03
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 3 czerwca 2003 r.
STATUT
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MAŁYM PŁOCKU
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
§ 1. Statut określa organizację i zasady działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku,
zwanego dalej „Ośrodkiem”.
§ 2. Ośrodek działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późniejszymi zmianami );
2) Ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 1998 roku Nr 64, poz. 414 z
późniejszymi zmianami );
3) Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z
późniejszymi zmianami);
4) Niniejszego Statutu.
§ 3. 1. Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną w celu wykonywania zadań własnych i
zleconych określonych w ustawie o pomocy społecznej.
2. Ośrodek posługuje się podłużną pieczęcią nagłówkową o treści „OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W MAŁYM PŁOCKU 18-516 MAŁY PŁOCK, ul. J. Kochanowskiego 15 A, woj.
podlaskie, tel. 2791-304, fax. 2791-250”.
3. Na budynku, w którym Ośrodek prowadzi swoją działalność umieszcza się tablicę urzędową o
treści „Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku”.
4. Siedzibą ośrodka jest budynek Urzędu Gminy w Małym Płocku.
5. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawują: RADA GMINY I WÓJT – w zakresie swego
działania.
II. ZAKRES DZIAŁANIA OŚRODKA
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 53 ⎯
Poz.
§ 4. Do zakresu działania Ośrodka należy prowadzenie całokształtu spraw w zakresie pomocy
społecznej, wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz rządowych programów pomocy społecznej
bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, po zapewnieniu odpowiednich
środków.
§ 5. 1. Do zakresu zadań własnych realizowanych przez Ośrodek należą:
a) kierowanie osób wymagających opieki do domu pomocy społecznej i ośrodków wsparcia,
b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,
c) przyznawanie pomocy rzeczowej,
d) przyzanawanie pomocy w naturze oraz zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie,
e) inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb,
f) udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom
bezdomnym,
g) organizowanie i prowadzenie gminnych ognisk wychowawczych,
środowiskowych dla dzieci, a także organizowanie mieszkań chronionych,
świetlic
i
klubów
h) świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,
i) udzielania zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i
innych osób nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o
powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
j) prowadzenie pracy socjalnej,
k) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
l) udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
m) inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy.
2. Do zadań zleconych realizowanych przez Ośrodek należą:
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, renty socjalnej oraz przysługujących dodatków do
swiadczeń,
3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych
okresowych, macierzyńskich okresowych i jednorazowych,
4) opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby o których mowa w art. 27 ust. 1 i 2 oraz w art.
31 ust. 4a i art. 1b ust. 3 ustawy o pomocy społecznej,
5) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym
ubezpieczeniu,
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski
żywiołowej lub ekologicznej,
7) przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego,
8) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie
zdrowia psychicznego,
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 54 ⎯
Poz.
9) wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw majacych na celu ochronę
poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków.
3. Ośrodek może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.
4. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do
organów opkreślonych odrębnymi przepisami.
III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 6. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik zatrudniony przez Wójta Gminy na podstawie umowy
o pracę.
2. Kierownika w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków, zastępuje
wyznaczony przez kierownika w uzgodnieniu z Wójtem, pracownik Ośrodka.
§ 7. 1. Do obowiązków Kierownika Ośrodka należy przede wszystkim:
1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej,
2) reprezentowanie ośrodka na zewnątrz,
3) organizowanie pracy,
4) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań przez poszczególnych pracowników Ośrodka,
5) odpowiedzialność za powierzone mu mienie,
6) odpowiedzialność za prawidłowość sporządzenia planu przychodów i rozchodów Ośrodka oraz
realizację tego planu,
7) zapewnienie wykonywania zadań wynikających z uchwał organów gminy oraz aktów prawnych
wyższego rzędu,
8) przygotowywanie projektów uchwał organów gminy w sprawach dotyczących pomocy i opieki
społecznej,
9) składanie Radzie rocznych sprawozdań z działalności Ośrodka oraz opracowywanie wniosków do
budżetu gminy dotyczacych zapotrzebowania na środki finansowe,
10) sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu działania Ośrodka.
2. Szczegółowy wykaz obowiązków Kierownika określa zakres czynności ustalony przez Wójta.
3. Kierownikowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej
udziela Rada Gminy odrębną uchwałą.
§ 8. 1. Ośrodek ma strukturę bezwydziałową. W Ośrodku oprócz Kierownika zatrudnia się
pracowników socjalnych według zasad wynikających z ustawy o pomocy społecznej.
2. Pracowników w Ośrodku zatrudnia i zwalnia Kierownik. Kierownik dokonuje wszelkich czynności
z zakresu prawa pracy za ośrodek, który jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
3. Szczegółowy wykaz zadań i obowiązków pracowników socjalnych określa Kierownik Ośrodka w
zakresach czynności.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 55 ⎯
Poz.
§ 9. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka, wymagania kwalifikacyjne określają odrębne przepisy.
§ 10. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy.
2. Gospodarkę i obsługe finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych
prowadzi Urząd Gminy.
3. Ośrodek nie posiada własnego majatku nieruchomego.
4. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi działalność w ramach budżetu Gminy Mały Płock.
§ 11. Kierownik Ośrodka upoważniony jest do organizowania i prowadzenia szeroko rozumianej akcji
charytatywnej na potrzeby podopiecznych Ośrodka.
IV.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12. Każda zmiana w niniejszym statucie może być dokonana w drodze uchwały Rady Gminy.
UCHWAŁA NR VI/41/03
RADY GMINY MAŁY PŁOCK
z dnia 3 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Małym Płocku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.
1806, Nr 153, poz. 271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Małym Płocku stanowiący
załacznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XI/59/2000 r. Rady Gminy w Małym Płocku z dnia 27 kwietnia 2000 r. w
sprawie zatwierdzenia statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Małym Płocku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Pisiak
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 56 ⎯
Poz.
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/41./03
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 3 czerwca 2003 r.
STATUT
ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W MAŁYM PŁOCKU
ROZDZIAŁ I
Postanowienia wstępne
§ 1. 1. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Małym Płocku zwany dalej „Zespołem jest jednostką
budżetową Gminy Mały Płock, utworzoną do realizacji zadań z zakresu oświaty.
2. Zespół prowadzi obsługę finansowo – księgową szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych
działających przy tych szkołach oraz gimnazjum zgodnie z wykazem jednostek organizacyjnych, dla
których organem prowadzącym jest Rada Gminy Mały Płock obsługiwanych przez Zespół Obsługi
Placówek Oświatowych stanowiącym załącznik do niniejszego.
3. Zespół nie posiada osobowości prawnej.
§ 2. 1. Terenem działania Zespołu są granice terytorialne Gminy Mały Płock.
2. Siedziba Zespołu znajduje się w Małym Płocku przy ul. Jana Kochanowskiego 25.
§ 3. 1. Podstawą prawną działania Zespołu są:
1) Uchwała Nr XII/48/96 Rady Gminy Mały Płock z dnia 13 lutego 1996 r. o utworzeniu Zespołu.
2) Art.18 ustawy z dnia 18 listopada 1988 r. o finansach publicznych (Dz. U z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z
późniejszymi zmianami)
3) Art. 9 ust. 1 i art. 16 ust. 2 , pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.
z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).
4) Art.5 ust.9 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 roku o systemie oświaty ( Dz.U.z 1996 r. Nr 67, poz. 329)
5) Niniejszy statut.
§ 4. Przedmiotem dzialalności Zespołu są wszystkie sprawy dotyczace oświaty na terenie Gminy Mały
Płock z wyłączeniem tych, które zgodnie z przepisami o systemie oświaty zastrzeżone są do kompetencji
Kuratora oświaty i dyrektorów szkół oraz zgodnie z przepisami o samorzadzie terytorialnym do
kompetencji gminy, jako prowadzącego 6-letnie szkoły podstawowe i gimnazjum, a w szczególności:
1) Zapewnienie warunków działania szkół i oddziałów „0” w tym bezpiecznych i higenicznych warunków
nauki, wychowania i opieki.
2) Wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 57 ⎯
Poz.
3) Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej szkół oraz oddziałów przedszkolnych.
4) Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów
nauczania, wychowania i innych zadań statutowych.
ROZDZIAŁ II
Organizacja Zespołu.
§ 5. 1. Zespołem kieruje jednoosobowo Dyrektor na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez
Wójta Gminy Mały Płock, które upowaznia do:
a) korzystannia z przywilejów i obowiazków Dyrektora zakładu zgodnie z Kodeksem Pracy.
b) Dysponowania przyznanymi z budżecie gminy środkami finansowymi i planowanie ich zgodnie ze
statutem Zespołu w porozumieniu z Dyrektorami Szkół.:
(przez dysponowanie środkami finansowymi rozumie się zawieranie umów lub zlecenia wykonawstwa
prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zespołu i obsługiwanych przez niego szkół i
przedszkoli. Organizowanie przetargów na remonty placówek oświatowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Podpisywanie czeków bankowych i akceptowania inkasa.)
c) Zatrudnianie i zwalnianie pracownikow Zespołu.
d) Działania w zakresie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkół
w uzgodnieniu z Dyrektorami i Kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Małym Płocku
oraz jednostkami świadczącymi usługi transportowe.
e) Współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny ( kuratorium) w realiacji zadań
oświatowych.
f) Nadzofowanie działalnosci finansowo – gospodarczej jednostek finansowanych przez Zespoł pod
względem zgodności z prawem.
g) Ingerowanie w dzialalność szkół wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o
systemie oświaty.
h) Przyznawaniu uczniom pomocy materialnej ze srodkow przeznaczonych na ten cel w budżecie w
uzgodnieniu z Dyrektorami Szkół.
i) Zatwierdzanie rocznego arkusza organizacyjnego szkoły.
j) Przydzielenie mieszkań dla nauczycieli.
2) Do czynnosci przekaczajacych zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Zarządu.
3) Dyrektora Zespołu w razie jego nieobecnosci lub niemozności pełnienia obowiazków zastępuje
wyznaczony przez niego pracownik Zespołu.
4) W Zespole tworzy się stanowiska:
a) Głownego ksiegowego – jednosobowe.
b) Obsługi administracyjnej – dwuosobowe.
§ 6. 1. Dyrektor Zespołu wykonuje uprawnienia zwierzchnika słuzbowego i kierownika zakładu pracy
w stosunku do pracowników Zespołu.
2. Status prawny pracowników Zespołu określa ustawa o pracownikach samorządowych.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 58 ⎯
Poz.
§ 7. Dyrektor:
1) organizuje prace Zespołu, kieruje jego bieżącymi sprawami i reprezentuje na zewnątrz oraz ponosi
odpowiedzialność za całokształt działalności Zespołu.
2) Sporzadza roczny plan finansowy Zespołu i przedkłada Zarządowi do zatwierdzenia.
3) Opracowuje regulamin wewnętrzny Zespołu i przedkłada go do zatwierdzenia Zarządowi Gminy.
§ 8. 1. Dyrektora Zespołu powołuje i odwołuje Wójt Gminy Mały Płock.
2. Powołanie może być poprzedzone konkursem.
3. W przypadku ogłoszenia konkursu Wójt Gminy Mały Płock powołuje Komisje Konkursową i
określa jej regulamin.
4. Stosunek pracy z Dyrektorem Zespołu w imieniu nawiązuje Wójt Gminy.
ROZDZIAŁ III
Gospodarka mieniem
§ 9. 1. Zespoł otrzymuje w zarząd mienie komunalne niezbędne do prowadzenia dzialalnosci określonej
w statucie.
2. Zespoł gospodaruje przyznanym mu mieniem zapewniając jego nalezyte wykorzystanie i ochrone.
3. Zespół nie ma prawa zbywania, wydizrżawiania bądź przekazywania tego mienia innym
podmiotom.
UCHWAŁA NR VI/43/03
RADY GMINY MAŁY PŁOCK
z dnia 3 czerwca 2003 r.
w sprawie zmian w statutach sołectw.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o saorzadzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr
142 poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717) Rada Gminy uchwala co nastepuje:
§ 1. W statutach sołectw Gminy Mały Płock stanowiacych załącznik do uchwały Rady Gminy Nr
XVI/72/96 z dnia 19 grudnia 1996 r w sprawie uchwalenia satatutów sołectw użyte w poszczególnych
paragrafach wyrazy „Zarząd Gminy” zastepuje się „Wojt Gminy”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 59 ⎯
Poz.
Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Pisiak
UCHWAŁA NR VI/45/03
RADY GMINY MAŁY PŁOCK
z dnia 3 czerwca 2003 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2003 r.
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 84 i Nr 200, poz. 1683) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr V/32/03 Rady Gminy Mały Płock z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie stawek
podatku od środków transportowych na 2003 r. w § 1 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt. 5 tiret 1 otrzymuje brzmienie:
„równej lub wyższej niż 12 ton o liczbie osi jedna – 277 zł”
2) w pkt. 6 tiret 1 otrzymuje brzmienie:
„równej lub wyższej niż 12 ton o liczbie osi jedna – 486 zł”
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Pisiak
UCHWAŁA NR IX/41/03
RADY GMINY W SOKOŁACH
z dnia 3 czerwca 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sokoły.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271,
Nr 214, poz.1806) oraz art. 8 ust. 1 i 2, art. 10, ust. 1, pkt. 1, 2, 4 i 8, ust. 2 i 3, art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz.
984, Nr 130, poz. 1112) i art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.
U. Nr 16, poz. 78, z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz. 505, Nr 160, poz. 1079, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 113,
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 60 ⎯
Poz.
poz. 984), Rada Gminy w Sokołach na wniosek Wójta Gminy uchwala zmianę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Sokoły zatwierdzonego Uchwałą Nr 36/VIII Gminnej Rady
Narodowej w Sokołach z dnia 18 grudnia 1989 (Dz. Urz. Woj. Łomżyńskiego Nr 1, poz. 3 z dnia 17. 03.
1990 r. wraz z późniejszymi zmianami), zwaną dalej zmianą planu.
ROZDZIAŁ I - USTALENIA OGÓLNE
§ 1. Zmiana planu obejmuje obszar o powierzchni 4,23 ha, położony w obrębie wsi Kowalewszczyzna
Folwark (dz. nr 139/3, 141/3, 142/2, 143/1, 145), którego granice wyznaczają:
- od strony północno-wschodniej droga powiatowa nr 23720,
- z pozostałych stron użytki rolne.
§ 2. Celem zmiany planu jest:
1) zmiana przeznaczenia terenów rolnych i nieużytków pod powierzchniową eksploatację kruszywa
naturalnego,
2) wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego poprzez określenie terenów powierzchniowej
eksploatacji kruszywa naturalnego,
3) stworzenie podstaw do działalności podmiotu gospodarczego.
§ 3. Przedmiotem ustaleń zmiany planu są:
1) teren eksploatacji kruszywa naturalnego oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem PE,
2) tereny komunikacji oznaczony na rysunku planu symbolem KZ,
3) tereny rolne oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem R.
§ 4. Integralną częścią zmiany planu jest rysunek w skali 1: 2000 stanowiący załącznik do niniejszej
Uchwały, na którym następujące oznaczenia graficzne są ustaleniami obowiązującymi:
1) granice opracowania,
2) przeznaczenie terenów o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,
3) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach ściśle określone,
4) linia zabudowy od drogi publicznej.
§ 5. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej Uchwały jest mowa o:
1) rysunku zmiany planu - należy przez to rozumieć rysunek zmiany planu na mapie stanowiącej załącznik
do Uchwały,
2) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać
na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
3) filarze ochronnym - należy przez to rozumieć pas terenu wyznaczający zasięg oddziaływania kopalni
kruszywa na sąsiednie tereny.
ROZDZIAŁ II - USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 61 ⎯
Poz.
§ 6. Przeznacza się na cele nierolnicze i nieleśne grunty rolne o glebach pochodzenia mineralnego o
łącznej powierzchni 1,99 ha, w tym: klasy RIVa - 0,02 ha, RV – 1,15 ha, RzVI – 0,29 ha oraz nieużytki o
powierzchni 0,53 ha.
§ 7. 1. Wyznacza się teren, o którym mowa w § 3, pkt 1, oznaczony na rysunku zmiany planu
symbolem PE o powierzchni 1,99 ha, z przeznaczeniem podstawowym pod powierzchniową eksploatację
kruszywa naturalnego.
2. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1) ochronę drogi publicznej, linii telekomunikacyjnych oraz gruntów rolnych poprzez zachowanie filarów i
półek ochronnych zgodnie z przepisami szczególnymi,
2) eksploatację kopaliny zgodnie z projektem zagospodarowania złoża i planem ruchu kopalni,
3) dopuszcza się czasowe składowanie mas ziemnych i odpadów powstałych w wyniku eksploatacji,
4) dopuszcza się lokalizację obiektów zaplecza techniczno-socjalnego na czas funkcjonowania kopalni,
5) obowiązek przystosowania oświetlenia zewnętrznego kopalni do wygaszania i zaciemniania,
6) obowiązek ograniczenia oddziaływania kopalni kruszywa naturalnego do granic własności terenu,
7) obowiązek rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych zgodnie z kierunkiem określonym przez właściwe
organa administracji,
8) obsługa komunikacyjna z istniejącej drogi powiatowej nr 23720 oznaczonej symbolem KZ,
9) dopuszcza się przebudowę linii telekomunikacyjnej na warunkach określonych przez właściciela sieci.
§ 8. Tereny rolne oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem R pozostawia się w dotychczasowym
użytkowaniu rolniczym bez prawa zabudowy.
ROZDZIAŁ III– PRZEPISY KOŃCOWE
§ 9. Traci moc uchwała Nr 36/VIII Gminnej Rady Narodowej w Sokołach z dnia 18 grudnia 1989 roku
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Sokoły
(Dz. Urz. Woj. Łomżyńskiego Nr 1, poz. 3 z dnia 17. 03. 1990 r.) w części objętej niniejszą zmianą planu.
§ 10. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokoły.
§ 11. Dla terenu określonego w § 7 ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w wysokości 30 % (słownie: trzydzieści procent).
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Grabowski
3 (lub 2) strony załączników
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 62 ⎯
Poz.
(opis, legenda i mapa)
UCHWAŁA NR V/34/03
RADY GMINY NOWINKA
z dnia 5 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.
Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Gminy Nowinka, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/122/96 Rady Gminy w Nowince z dnia 30 września 1996 r. w
sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz. Urz. Woj. Suw. Nr 73, poz. 228).
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kłoczko
Załącznik
do Uchwały Nr V/34/03
Rady Gminy Nowinka
z dnia 5 czerwca 2003 r.
STATUT GMINY NOWINKA
ROZDZIAL I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Statut określa:
1) ustrój Gminy Nowinka,
2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału
przewodniczących tych jednostek w pracach rady gminy;
3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy Nowinka, komisji Rady Gminy;
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 63 ⎯
Poz.
4) tryb pracy Wójta Gminy Nowinka;
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Nowinka;
6) zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej Komisji i Wójta oraz korzystania z nich.
§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć gminę Nowinka;
2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Nowinka;
3) Komisji – należy przez to rozumieć Komisje Rady Gminy Nowinka;
4) Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Nowinka;
5) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Nowinka;
6) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Nowinka.
ROZDZIAŁ II
GMINA
§ 3. “1” Gmina Nowinka jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla
organizacji życia publicznego na swoim terytorium
2. Wszystkie osoby, które na stale zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie
gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez
udział w referendum oraz poprzez swe organy.
§ 4. 1. Gmina Nowinka położona jest w powiecie augustowskim, w województwie podlaskim i
obejmuje obszar 204 km².
W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze, tj. sołectwa oraz stosownie do potrzeb lub tradycji –
inne jednostki pomocnicze.
Wykaz sołectw określa załącznik Nr 1 do Statutu.
§ 5. 1. W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera załącznik Nr 2 do Statutu.
§ 6. 1. Herbem Gminy jest wizerunek Świętego Józefa z lilią i Świętego Stanisława w pontyfikaliach na
srebrnym obłożu w czerwonym polu tarczy, na którym widoczny jest pień zloty (żółty).
2. Wzór herbu określa załącznik Nr 3 do Statutu.
§ 7. Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Nowinka.
ROZDZIAŁ III
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY
§ 8. 1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a także zmianie jej granic
rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad;
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 64 ⎯
Poz.
1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być
mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy;
2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone
konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą;
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej
jednostki;
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne
uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.
Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiedni ust. 1.
§ 9. Uchwały o jakich mowa w § 8 ust. 1 powinny określać w szczególności:
1) obszar;
2) granice;
3) siedzibę władz;
4) nazwę jednostki pomocniczej.
§ 10. 1. Jednostki pomocnicze gminy mogą prowadzić gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.
2. Jednostki pomocnicze gminy gospodarują samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji,
przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach.
§ 11. 1. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i
przedkłada informacje w tym zakresie Wójtowi.
2. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w Statutach
tych jednostek.
§ 12. 1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej ma obowiązek uczestniczyć w
sesjach Rady.
2. Przewodniczący rady jest obowiązany umożliwić uczestnictwo w sesjach Rady przewodniczącemu
organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
3. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może zabierać głos na sesjach, nie
ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.
ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA RADY
§ 13. 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.
§ 14. 1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje Komisje oraz przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje
on uchwały rady.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 65 ⎯
Poz.
2. Wójt i Komisje rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej
działalności.
§ 15. Do wewnętrznych organów Rady należą:
1) przewodniczący;
2) wiceprzewodniczący;
3) komisja Rewizyjna oraz komisje stałe,
4) doraźne komisje do określonych zadań.
§ 16. 1. Rada każdej kadencji ustala ilość i rodzaj komisji stałych.
2. W czasie trwania kadencji Rada może powoływać doraźne komisje do wykonywania określonych
zadań, określając ich skład i zakres działania.
§ 17. 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej
sesji.
3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:
1) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji;
2) przygotowanie projektu porządku obrad;
3) dokonanie otwarcia sesji;
4) powierzenia przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji..
§ 18. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący, w
szczególności:
1) zwołuje sesje Rady;
2) przewodniczy obradom;
3) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady;
4) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
5) podpisuje uchwały rady gminy;
6) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
§ 19. W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczącego przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na
wakujące stanowisko.
§ 20. Przewodniczący, oprócz uprawnień przewidzianych w § 18 Statutu, jest upoważniony do
reprezentowania Rady na zewnątrz.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 66 ⎯
Poz.
§ 21. Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący.
§ 22. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący koordynują z ramienia Rady prace komisji.
§ 23. Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu Gminy zatrudniony na stanowisku d)s
obsługi Rady.
ROZDZIAŁ V
TRYB PRACY RADY
1. Sesje Rady
§ 24. 1.Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji,
określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych
wydawanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwał Rada może podejmować:
1) postanowienia proceduralne;
2) deklaracje – zawierające zobowiązanie się do określonego postępowania;
3) oświadczenia – zwierające stanowisko w określonej sprawie,
4) apele – zawierające formalnie niewiażące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego
postępowania, podjęcia inicjatyw czy zadania;
5) opinie zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowień deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany w Statucie
tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.
§ 25. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie
rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.
3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie.
4. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach zwoływanych w ustawie.
2. Przygotowanie sesji.
§ 26. 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porządku obrad;
2) ustalenie czasu i miejsca obrad;
3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych
punktów porządku obrad.
3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 67 ⎯
Poz.
4. O terminie i miejscu obrad powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad
listownie lub w inny skuteczny sposób. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad
wraz z projektami uchwał.
5. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i
sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.
6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad rady powinno być podane do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
7. Terminy, o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynają bieg od dnia następnego po doręczeniu
powiadomień i nie obejmują dnia odbywania sesji.
§ 27. 1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Wójta ustala listę osób
zaproszonych na sesję.
2. W sesjach Rady uczestniczą Wójt oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Do uczestnictwa w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek
organizacyjnych podlegających kontroli rady.
3.Przebieg sesji.
§ 28. Wójt obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w
przygotowaniu i odbyciu sesji.
§ 29. Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
§ 30. Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach
powszechnie obowiązującego prawa.
§ 31. 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu seji i
kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada może postanowić w szczególności ze
względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczności jego rozszerzenia, potrzebę
uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie
właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili
obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokóle.
§ 32. 1. Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalanych w planie pracy rady lub w terminach
określonych przez Przewodniczącego Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych o jakich mowa w § 25 ust. 4.
§ 33. 1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego
składu.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 68 ⎯
Poz.
2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania
posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu; jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.
§ 34. 1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.
2. W razie nieobecności Przewodniczącego czynności
Wiceprzewodniczący Rady, upoważniony przez Przewodniczącego.
określone
w
ust.
1
wykonuje
3. Rada na wniosek Przewodniczącego może powołać z pośród radnych Sekretarza obrad i powierzyć
mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania
jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.
§ 35. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły:
“Otwieram..........Sesję Rady Gminy Nowinka”
2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność
obrad.
§ 36. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany
porządku obrad.
§ 37. Porządek obrad obejmuje w szczególności:
1) przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji;
2) sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;
3) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska;
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
6) wolne wnioski i informacje.
§ 38. 1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 37 pkt 2 składa Wójt lub wyznaczony przez niego zastępca.
2. Sprawozdania komisji Rady składają przewodniczący komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni
przez komisje.
§ 39. 1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Wójta.
2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej
przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.
4. Interpelacje składa się w formie ustnej lub pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady;
Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelacje adresatowi.
5. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana niezwłocznie ustnie lub w formie pisemnej, w terminie
do 21 dni – na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 69 ⎯
Poz.
6. Odpowiedzi na interpelację udziela Wójt lub właściwe rzeczowo osoby, upoważnione przez Wójta.
7. W razie uznania odpowiedzi za niezadawalającą, radny interpelujący może zwrócić się do
Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.
8. Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na
najbliższej sesji rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad.
§ 40. 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając
dyskusje nad każdym z punktów.
2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach
może także udzielić głosu poza kolejnością.
3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
4. Przewodniczący Rady może zabrać głos w każdym momencie obrad.
5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.
§ 41. 1. Przewodniczący rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością
wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
2. Przewodniczacy Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich
wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”.
3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają
porządek obrad bądź uchybiają powadzenie sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego “do
porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego
faktu w protokóle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do
publiczności.
5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom
spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają porządek obrad bądź
naruszają powagę sesji.
§ 42. Na wniosek radnego Przewodniczący Rady przyjmuje do protokółu sesji wystąpienie radnego
zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.
§ 43. 1.Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w
szczególności dotyczących:
- stwierdzenia quorum,
- zmiany porządku obrad,
- ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,
- zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
- zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
- zarządzenia przerwy,
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 70 ⎯
Poz.
- odesłania projektu uchwały do komisji,
- przeliczenia głosów,
- przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu 1 głosu “ za” i
jednego glosu “przeciwko” wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.
§ 44. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak
postanowić inaczej.
2. Postanowienie ust.
zainteresowanego na sesji.
1
nie
dotyczy
przypadków
nieusprawiedliwionej
nieobecności
§ 45. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby
zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Wójtwi ustosunkowania się do zgłoszonych
w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność – przygotowania poprawek w
rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.
3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głoosowania, Przewodniczacy
rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie
lub porządku głosowania.
§ 46. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący rady kończy sesję, wypowiadając formułę:
“Zamykam............sesję Rady Gminy Nowinka”.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
3. Postanowinie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.
§ 47. 1. Rada związana jest uchwałą od chwili jej podjęcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.
§ 48. Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają
zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.
§ 49. 1. Pracownik Urzędu Gminy, wyznaczony przez Wójta w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady,
sporządza z każdej sesji protokół.
2. Przebieg sesji nagrywa się na taśmę magnetofonową, którą przechowuje się do czasu podjęcia
uchwały o jakiej mowa w § 37 pkt 1
§ 50. 1. Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedkać jej przebieg.
2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 71 ⎯
Poz.
1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wykazywać numery
uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta;
2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia;
3) imiona i nazwiska nieobecnych czlonków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności;
4) odnotowanie przyjęcia protokólu z poprzedniej sesji;
5) ustalony porządek obrad;
6) przebieg uchwał, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak
również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgloszenia pisemnych wystąpień;
7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów “za”, “przeciw” i “wstrzymujących się” od
głosów nieważnych;
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały;
9) podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.
§ 51. 1. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub
uzupełnienia do protokółu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący rady po wysluchaniu
protokólanta i przesłuchania taśmy magnetofonowej z nagraniem z przebiegu sesji.
2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść
sprzeciw do Rady.
3. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokółu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o
jakim mowa w ust. 2.
§ 52. 1. Do protokółu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty
przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty
złożone na ręce Przewodniczącego Rady.
2. Uchwały Przewodniczący rady doręcza Wójtowi najpóźniej w ciągu 7 dni od zakończenia seji.
3. Wyciągi z protokółu z sesji oraz kopie uchwał Przewodniczący Rady doręcza tym jednostkom
organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań, z dokumentów tych wynikających.
§ 53. 1. Obsługę biurową sesji ( wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokółów itp.) sprawuje
pracownik Urzędu Gminy w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodniczącemu
Rady.
4. Uchwały.
§ 54. 1. Uchwały o jakich mowa w § 24 ust. 1, a także deklaracje, oświadczenia, apele i opinie, o jakich
mowa w § 26 ust. 2 są sporządzone w formie odrębnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień procedyralnych.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 72 ⎯
Poz.
§ 55. 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Wójt, chyba, że przepisy prawa
stanowią inaczej.
2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
1) tytuł uchwały;
2) podstawę prawną;
3) postanowienia merytoryczne;
4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały;
5) uchwalenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania po jej wykonaniu;
6) ustalenia terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.
3. Projekty uchwał są opiniowane, co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego.
§ 56. Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w
ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami
specjalistycznymi zapożyczonymi z języków obcych i niezrozumiałymi.
§ 57. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w
uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do
zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę.
§ 58. 1. Uchwały Rady podpisuje przewodniczący Rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.
3. Podjętym uchwałom nadaje się w ciągu kadencji kolejne numery podając cyframi rzymskimi Nr
sesji, cyframi arabskimi Nr uchwały oraz rok podjęcia uchwały (dwie ostatnie cyfry roku).
§ 59. 1. Wójt ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami
sesji Rady.
2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości, zależnie od
ich treści.
4. Procedura głosowania.
§ 60. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.
§ 61. 1. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki.
2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy “za”,
“przeciw” i “wstrzymujące się” sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze
składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokóle sesji.
3. Do przeliczania głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 73 ⎯
Poz.
4. Głosowanie imienne odbywa się w ten sposób, iż Przewodniczący obrad odczytuje z listy imiona i
nazwiska radnych, wzywając ich do jednoznacznego oświadczenia się, czy są “za”, “przeciw” czy
“wstrzymują się”.
5. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.
§ 62. 1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy
czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona
Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie Przewodniczącym.
2. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i
przeprowadza je.
3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik
głosowania.
5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.
§ 63. 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie
proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził
wątpliwości, co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący,
jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego,
który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.
3. W przypadku głosowania w sprawie osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy
kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej
poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.
§ 64. 1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony
wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o
odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.
2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały
następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod
głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
§ 65. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która
uzyskała większą liczbę głosów “za” niż “przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza
się do żadnej z grup głosujących “za” i “przeciw”.
2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura
lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe.
§ 66. 1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura,
które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy
przeciwnych i wstrzymujących się.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 74 ⎯
Poz.
2. Głosowanie bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady oznacza, że przechodzi
wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub
kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu rady, a zarazem tej połowie najbliższą.
3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie glosujących zachodzi wówczas, gdy za
wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% i 1 ważnie oddanych głosów.
4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za
wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie
oddanych głosów.
6. Radni.
§ 67. 1. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa
Rada w odrębnych uchwałach.
2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.
§ 68. 1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym radzie.
2. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
§ 69. 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza
sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.
3. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują Radzie.
4. Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, koordynujący
pracę komisji rady mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania.
§ 70. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego komisji,
wybrany przzez członków danej komisji.
§ 71. 1. Komisje pracują na posiedzeniach.
2. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji
Rewizyjnej.
§ 72. 1. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji rady
sprawozdania z działalności Komisji.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji powołanych przez Radę.
§ 73. Opinie i wnioski komisji uchwalane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w
obecności co najmniej połowy składu komisji.
§ 74. 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście
obecności.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 75 ⎯
Poz.
2. Obecność na sesji jest zaliczana, jeśli radny był przez cały czas obecny podczas jej obrad lub był
obecny na części obrad i z pozostałej został zwolniony przez przewodniczącego obrad. Te same zasady
obowiązują w przypadku zaliczenia obecności na`posiedzeniu komisji.
3. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swą
nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady lub
przewodniczącego komisji.
§ 75. 1. Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje stałą więź z mieszkańcami i organizacjami,
przyjmuje zgłoszone postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia.
2. Obowiązek określony w ust. 1 może być realizowany w szczególności poprzez:
1) organizowanie spotkań z wyborcami;
2) dyżury w siedzibie rady w terminie podanym do wiadomości publicznej;
3) informowanie mieszkańców o stanie gminy i swojej działalności w radzie;
4) konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady rady;
5) propagowanie zamierzeń i dokonań rady,
6) przyjmowanie postulatów, wniosków oraz skarg mieszkańców gminy,
7) współdziałanie z organami jednostek pomocniczych.
§ 76. 1. W przypadku notorycznego uchylania się przez radnego od wykonywania jego obowiązków,
Przewodniczący Rady może wnioskować o udzielenie radnemu ostrzeżenia.
2. Uchwałę w sprawie o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje po uprzednim umożliwieniu radnemu
złożenia wyjaśnień, chyba, że nie okaże się to możliwe a w przypadku rażących zaniedbań “ regulaminowej
nagany”.
3. Rada może zarządzić powiadomienie mieszkańców o ukaraniu radnego naganą.
§ 77. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku
pracy. Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.
2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.
3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu
złożenie wyjaśnień.
7. Wspólne sesje z radami jednostek samorządu terytorialnego.
§ 78. 1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w
szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizują przewodniczący
terytorialnego.
rad zainteresowanych jednostek samorządu
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczacy lub upoważnieni
wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 76 ⎯
Poz.
§ 79. 1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu
terytorialnego, chyba, że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed
przystąpieniem do obrad.
ROZDZIAŁ VI
ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ.
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej.
§ 80. 1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz
pozostałych członków w liczbie 3.
2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i zastępcę Przewodniczącego wybiera komisja spośród
swego składu.
§ 81. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady.
W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego
Zastępca.
§ 82. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach,
w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
2. Zasady kontroli.
§ 83. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i
jednostek pomocniczych Gminy pod względem:
- legalności,
- gospodarności,
- rzetelności,
- celowości,
oraz zgodność dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w
tym wykonanie budżetu gminy.
§ 84. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach
wskazanym w uchwałach Rady.
§ 85. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
1) kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań
tego podmiotu;
2) problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego
podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności;
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 77 ⎯
Poz.
3) sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w
toku postępowania danego podmiotu.
§ 86. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie
pracy, zatwierdzonym przez Radę.
2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem,
o jakim mowa w ust. 1.
§ 87. 1. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub
odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.
2. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.
3. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia
takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz
sprawdzających.
§ 88. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne jego
udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności.
3. Tryb kontroli.
§ 89. 1. Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne składające
się z co najmniej z trzech członków Komisji.
2. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzone przez dwóch członków Komisji
Rewizyjnej.
3. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby
(osobę) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
4. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi
kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 3.
§ 90. 1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa,
kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta wskazując
dowody uzasadniające zawiadomienie.
2. Jeżeli podejrzenie dotyczu osoby Wójta kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.
§ 91. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki
prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
i środki dla
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie
kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić
kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust.
1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 78 ⎯
Poz.
4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych
i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 3.
§ 92. Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy
kontrolowanego podmiotu.
4. Protokoły kontroli.
§ 93. 1. Kontrolujący sporządza z przeprowadzonej kontroli protokół pokontrolny, obejmujący:
1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu;
2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących);
3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;
4) określenie podmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą;
5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu;
6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie
nieprawidłowości w działaniu kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających
ustalenia zawarte w protokole;
7) datę i miejsce podpisania protokołu,
8) podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o
odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia
nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.
§ 94. 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest
on obowiązany do złożenia – w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej..
§ 95. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi
dotyczące kontroli i jej wyników.
2. Uwagi, o jakich mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi
kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.
§ 96. Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty
podpisania protokołu – otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący komisji Rewizyjnej i kierownik
kontrolowanego podmiotu.
5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
§ 97. 1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy.
2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeń;
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 79 ⎯
Poz.
2) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.
§ 98. 1. Komisja Rewizyjna składa Radzie - w terminie do dnia 28 lutego każdego roku – roczne
sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawierać:
1) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzanych kontroli;
2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli;
3) wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną;
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami,
wynikającymi z tych kontroli;
5) ocenę wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swojej
działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin i złożenia sprawozdania.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 99. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego,
zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia, które są objęte zatwierdzonym
planem pracy Komisji, w formie pisemnej.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2, mogą być zwoływane z własnej inicjatywy
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodniczącego Rady lub też pisemny wniosek:
2) nie mniej niż 5 radnych;
3) nie mniej niż 2 członków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:
1) radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej;
2) osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów.
5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą brać udział tylko jej członkowie oraz zaproszone
osoby.
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być podpisany przez
wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.
§ 100. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.
§ 101. Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 80 ⎯
Poz.
§ 102. 1. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę
fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i
dokonania wpłaty wynagrodzenia ze środków budżetu gminy, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia rozstrzygnięcia zobowiązującego osoby
zarządzające budżetem gminy do zawarcia stosownej umowy w imieniu gminy.
§ 103. 1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez
wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami
Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.
2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń
dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady
o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej
kontrolą.
4. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli prowadzonej przez Komisję Rewizyjną
stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.
5. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu
właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.
§ 104. Komisja Rewizyjna może wystepować do organów gminy w sprawie wniosków o
przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy
kontroli.
ROZDZIAŁ VII.
ZASADY DZIAŁANIA KLUBÓW RADNYCH.
§ 105. Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.
§ 106. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału
radnych.
przez co najmniej 3
2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.
3. W zgłoszeniu podaje się:
1) nazwę klubu;
2) listę członków;
3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do
niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.
§ 107. 1. Kluby działają wyłącznie w ramach rady.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 81 ⎯
Poz.
2. Przewodniczący rady prowadzi rejestr klubów.
§ 108. 1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z
rozwiązaniem klubów.
2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych
bezwzględną więksością w obecności co najmniej połowy członków klubu.
3. Kluby podlegają rozwiązaniu uchwałą Rady, gdy liczba ich członków spadnie poniżej 3.
§ 109. Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.
§ 110. 1.Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodniczący klubów są zobowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubu
Przewodniczącemu Rady.
4. Postanowienia ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.
§ 111. 1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i
trybu działania Rady.
2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.
§ 112. Na wniosek przewodniczących klubów Wójt obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne
warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.
ROZDZIAŁ IX
TRYB PRACY WÓJTA
§ 113. 1. Wójt wykonuje:
1) uchwały Rady;
2) jemu przypisane zadania i kompetencje;
3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie – na mocy przepisów obowiązującego prawa – należy do
niego,
4) inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.
2. Do szczególnej właściwości Wójta należy:
5) przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy;
6) określanie sposobu wykonywania uchwał;
7) gospodarowanie mieniem komunalnym;
8) wykonywanie budżetu;
9) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 82 ⎯
Poz.
§ 114. Wójt uczestniczy w sesjach Rady.
§ 115. Komisje Rady mogą żądać przybycia Wójta na ich posiedzenie.
§ 116. Zastępca Wójta przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji określonych w § 113 - § 115 w
przypadku uzyskania upoważnienia od Wójta.
ROZDZIAŁ X
ZASADY DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z DOKUMENTÓW RADY, KOMISJI I WÓJTA.
§ 117. Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.
§ 118. Protokoły posiedzeń Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegają
udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem.
§ 119. 1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Urzędzie Gminy na
stanowisku d)s obsługi Rady, w dniach pracy Urzędu Gminy w godzinach przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty z zakresu działania Wójta oraz Urzędu udostępniane są w Sekretariacie Urzędu
Gminy, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.
3. Realizacja uprawnień, o jakich mowa w ust. 1 i 2 oraz w § 118 może się odbywać wyłącznie w
Urzędzie Gminy i w asyście pracownika Urzędu Gminy.
§ 120. Uprawnienia określone w § 118 i 119 nie znajdują zastosowania:
1) w przypadku wyłączenia – na podstawie ustaw – jawności;
2) gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice;
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi
inaczej, niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego (zasada względnej jawności).
ROZDZIAŁ XI.
PRACOWNICY SAMORZĄDOWI
§ 121. W Urzędzie Gminy zatrudnia się pracowników:
1) na podstawie wyboru – Wójta Gminy;
2) na podstawie powołania – zastępcę Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Kierownika USC;
3) na podstawie umowy o pracę – pozostałych pracowników.
ROZDZIAŁ XII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
§ 122. W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie w szczególności przepisy:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 83 ⎯
Poz.
2) ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 21, poz. 124 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602 z późn. zm.)
4) ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U.
Nr 113, poz. 984 z późn. am.);
5) ustawy z dnia 15 września 2000 r o referendum lokalnym (Dz.U. Nr 88, poz. 985 z późn. zm);
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/34/03
Rady Gminy Nowinka
z dnia 5 czerwca 2003 r.
WYKAZ SOŁECTW GMINY NOWIKA
Lp.
Nazwa sołectwa
1.
2.
Ateny
Barszczowa Góra
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Bryzgiel
Cisówek
Danowskie
Gatne I
Gatne II
Józefowo
Juryzdyka
Kopanica
Krusznik
Monkinie
Nowinka
Olszanka
Osiński Buda
Podkrólówek
Pijawne Polskie
Pijawne Ruskie
Podnowinka
Sokolne
Strękowizna
Szczeberka
Szczebra
Nazwa wsi i przysiółków wchodzących w skład sołectwa
Wieś Ateny
Wieś Barszczowa Góra, wieś Olszynka nr 37-40, 42, 44 wieś
Szczepki nr 29
Wieś Bryzgiel
Wieś Cisówek
Wieś Danowskie
Wieś Gatne I
Wieś Gatne II
Wieś Józefowo
Wieś Juryzdyka, wieś Olsznaka nr 51-60, nr 43, nr 45-47
Wieś Kopanica
Wieś Krusznik, wieś Zakuty
Wieś Monkinie, leśniczówka Monkinie
Wieś Nowinka, wieś Szczerba nr 60-64
Wieś Olszanka
Wieś Osiński Buda
Wieś Cisówek nr 21, 23, 25-28
Wieś Pijawne Polskie
Wieś Pijawne Ruskie
Wieś Podnowinka, osada Upustek
Wieś Sokolne
Wieś Strękowizna, wieś Blizna
Wieś Szczeberka
Wieś Szczebra
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
24.
25
26.
Szczepki
Tobołowo
Walne
⎯ 84 ⎯
Poz.
Wieś Szczepki, wieś Olszynka nr 31-33 i nr 35-36
Wieś Tobołowi
Wieś Walne
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/34/03
Rady Gminy Nowinka
z dnia 5 czerwca 2003 r.
WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
1) Gminny Ośrodek Kultury w Nowince,
2) Gminna Biblioteka Publiczna w Nowince,
3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowince,
4) Biuro Obsługi Szkół w Nowince,
5) Zespół Szkół w Nowince,
6) Szkoła Podstawowa w Monkiniach,
7) Szkoła Podstawowa w Olszance.
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/34/03
Rady Gminy Nowinka
z dnia 5 czerwca 2003 r.
Herb Gminy Nowinka
(1/2 strony)
UCHWAŁA NR V/35/03
RADY GMINY NOWINKA
z dnia 5 czerwca 2003 r.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 85 ⎯
Poz.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 1996 r. Nr 13, poz 74 z późn. zm.) oraz art. 92 pkt 8, art. 96, art. 109, art.
110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r.) – Rada
Gminy uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 39.879 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 39.879 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dokonać zmniejszenia i zwiększenia wydatków w ramach działu i rozdziału na kwotę 33.135 zł –
zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Plan dochodów po naniesionych zmianach wynosi 4.884.028 zł. Plan wydatków po naniesionych
zmianach wynosi 5.544.028 zł.
5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 660.000 zł są przychody z postanowionego
zaciągnięcia kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji kontynuowanych tj.
budowa sali gimnastycznej w wysokości 400.000 zł i 200.000 zł na budowę drogi powiatowej Monkinie –
Danowskie – Tobołowo i 60.000 zł pochodzące z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i
pożyczek z lat ubiegłych.
6. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku biżącym budżetu gminy w kwocie
164.924 zł wynikajacych z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznacza się na spłatę rat
zaciągniętych kredytów i pożyczek.
§ 2. 1. Zmienia się załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/30/03 Rady Gminy w Nowince z dnia 31.03.2003
dotyczący limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do
niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/30/03 Rady Gminy w Nowince z dnia 31.03.2003 r.
dotyczący wykazu zadań inwestycyjnych na 2003 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Województwa
Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kłoczko
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/35/03
Rady Gminy Nowinka
z dnia 5 czerwca 2003 r.
W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY POPRZEZ WPROWADZENIE
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 86 ⎯
Poz.
DOTACJI I DODATKOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH PO STRONIE DOCHODÓW
w złotych
Dz
Rozdz.
§
853
801
801
853
853
751
756
756
756
754
85315
80101
80101
85313
85395
75110
75601
75615
75616
75412
203
201
096
201
203
201
091
091
091
270
Zwiększenie
dochodów
2.637
1.575
3.000
2.400
2.880
9.281
106
8.000
3.000
7.000
Aktualne kwoty dochodów po zmianach
Dział
254.186
743.325
746.325
256.586
259.466
9.687
1.393.177
1.401.177
1.404.177
7.000
Rozdział
§
4.906
33.825
36.825
5.400
8.160
9.281
1.106
606.781
424.407
7.000
4.906
1.575
3000
5.400
6.720
9.281
106
8.000
3.000
7.000
39.879
Objaśnienie zmian:
Otrzymaliśmy 25.773 zł dotacji z przeznaczeniem na: 2.637 zł w dziale opieka społeczna na
dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych, 1.575 zł w dziale oświata i wychowanie na
sfinansowanie wyprawki szkolnej, przeznaczonej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmujący
podręczniki szkolne, 2.400 zł w dziale opieka społeczna na uzupełnienie wydatków na opłacenie składki na
ubezpieczenie zdrowotne, 2.880 zł w dziale opieka społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie w
zakresie dożywiania uczniów, 2.561 zł jest to dotacja przeznaczona na przygotowanie ogólnokrajowego
referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia RP do Unii
Europejskiej, 6.720 zł przeznaczono na wypłatę diet członkom komisji, 7.000 zł otrzymaliśmy dla OSP na
zakupy drobnego sprzętu. Darowizna została ujęta w dziale Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na
zakup sprzętu nagłaśniającego.
Dodatkowe dochody wpłynęły w wysokości 11.106 zł są to odsetki od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków.
Plan dochodów po naniesionych zmianach wynosi 4.884.028 zł.
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/35/03
Rady Gminy Nowinka
z dnia 5 czerwca 2003 r.
W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY POPRZEZ WPROWADZENIE
DOTACJI I DODATKOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH PO STRONIE WYDATKÓW
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 87 ⎯
Poz.
w złotych
Dz.
Rozdz. Paragraf
853
853
853
801
801
801
750
754
751
751
751
85315
85313
85395
80101
80101
80110
75022
75412
75110
75110
75110
Aktualne kwoty wydatków po zmianach
Zwiększenie
wydatków
3110
4130
3110
4240
6050
6050
3030
4210
4210
4300
3030
Dział
2.637
2.400
2.880
1.575
3.000
9.500
1.606
7.000
2.000
561
6.720
Rozdział
332.621
335.021
337.901
3.291.532
3.294.532
3.304.032
777.349
38.990
2.406
2.967
9.687
Paragraf
22.655
5.400
12.960
1.221.347
1.224.347
1.719.790
21.906
37.990
2.000
561
9.281
22.655
5.400
12.960
13.175
3.000
1.300.400
19.906
12.000
2.000
561
6.720
39.879
Objaśnienie:
Otrzymane dotacje zostały wprowadzone w odpowiednie działy i rozdziały po stronie wydatków
zgodnie z ich przeznaczeniem.
Natomiast dodatkowe dochody zostały przeznaczone na: 9.500 zł na zadanie inwestycyjne budowa
sali gimnastycznej, gdyż po pełnym rozliczeniu jest to brakująca kwota do zakończenia zadania i o 1.606 zł
zostały zwiększone wydatki na wypłatę diet radnym, gdyż plan wynosi 18.300 zł a zostało wykonane
10.382 zł, może to być niewystarczająca kwota do końca roku. Kwota 3.000 zł została przeznaczona na
zakup sprzętu nagłaśniającego w Zespole Szkół w Nowince.
Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 5.544.028 zł.
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/35/03
Rady Gminy Nowinka
z dnia 5 czerwca 2003 r.
W SPRAWIE PRZESUNIĘĆ W PLANIE WYDATKÓW
MIĘDZY ROZDZIAŁAMI PARAGRAFAMI
w złotych
Dz
Rozd
§
801 80101 4300
Zmniejszenie
wydatków
Aktualne kwoty wydatków
po zmianach
Dział
Rozdział
§
500 3.303.532 1.223.847 17.800
Zwiększenie
wydatków
Aktualne kwoty wydatków po
zmianach
Dział
Rozdział
§
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
801
801
801
801
801
801
801
801
801
900
900
900
900
900
80101
80101
80101
80110
80110
80110
80110
80114
80114
90001
90001
90015
90095
90095
4440
4580
6050
4240
4440
4430
6050
4440
4210
6050
4300
6050
4210
4260
⎯ 88 ⎯
Poz.
23 3.303.509 1.223.824 46.417
523 3.304.032 1.224.347
2.500 3.306.532 1.226.847
1.023
24.812
700 3.305.832 1.719.090 1.300
5 3.305.827 1.719.085 16.795
705 3.306.532 1.719.790
1.705
13.400 3.319.932 1.733.190 1.313.800
7 3.319.925
72.283
1.353
7 3.319.932
25.900
6.000
194.100
188.100
72.290
927
135.000
27.800
28.800
90.000
20.000
3.500
44.100 16.100
38.100 10.950
10.000
5.000
1.000
33.135
198.100
203.100
204.100
33.135
Objaśnienie zmian:
Przeniesione środki w dziale oświata i wychowanie przeznaczone są na pokrycie kosztów
ubezpieczenia sprzętu w szkołach i na odsetki, które mogą wystąpić z tytułu nieterminowych opłat
rachunków.
O kwotę 25.900 zł zostają zmniejszone wydatki inwestycyjne dotyczące wymiany oprogramowania i
wymiana osadu w oczyszczalni we wsi Bryzgiel a zostają zwiększone wydatki inwestycyjne budowy sali
gimnastycznej. Są to wydatki dotyczące drenażu boiska dla Zespołu Sportowego przy Gimnazjum jest to
kwota 13.400 zł, 10.000 zł zostało przeznaczone na budowę nowych punktów świetlnych i 2.500 zł zostało
dołożone do zakupu sprzętu nagłaśniającego. O kwotę 6.000 zł zostaje zmniejszony § usługi pozostałe w
dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska w rozdziale Gospodarka Ściekowa i ochrona wód a
zostaje zwiększony rozdział Pozostała działalność w § 4210 zakupy materiałów o kwotę 5.000 zł związane
jest to z zakupem oleju opałowego i § 4260 zakup energii o kwotę 1.000 zł.
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr V/35/03
Rady Gminy w Nowince
z dnia 5 czerwca 2003 r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
w złotych
Program inwestcyj.
Zadania
inwestycyjnego
Jednost.
Organiz.
Realizuj.
Zadanie
Inwest.
Okres
Realizacji
Łączne
Nakłady
Finansowe
Dotychczas
poniesione
Wydatki na
2003 rok
Wydatki w
latach
2004
2005
Całkowity koszt
inwestycji
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 89 ⎯
Poz.
I. Zadania
Kontynuowane
1.Budowa sali
gimnastycznej
Wójt
Gminy
1997
2003
1.438.100
1.300.400
2.Drenaż terenu pod
boisko
Wójt
Gminy
2003
-
13.400
3.Budowa wodociągu
Szczebra-SzczeberkaGatneI
Wójt
Gminy
2002
30.000
15.000
2002
2003
239.152
512.500
4.Budowa drogi
powiatowej N r40825
Monkinie –DanowskieTobołowo
Wójt
Gminy
2.738.500
X
________
100.000
1.887.359
2.479.431
1.727.779
x
x
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr V/35/03
Rady Gminy w Nowince
z dnia 5 czerwca 2003 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKI NA ICH REALIZACJĘ W 2003 ROKU
w złotych
Lp.
Nazwa zadania
inwestycyjnego
Rok
Rozp.
Zakoń.
Wartość
Kosztorysowa
zadania
Dotychczas
Poniesione
Wydatki na
31.12.2002
W tym:
Plan
Na 2003 r
Środki
własne
budżetowe
Kredyty
Inne
dotacje
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
1
Budowa sali gimnastycznej
2
Drenaż terenu pod boisko
3
Opracowanie dokumentacji
na budowę
Wodociągu SzczbraSzczeberka-Gatne I
4
5
6
7
8
Budowa drogi powiatowej
40825 MonkinieDanowskie-Tobołowo
⎯ 90 ⎯
Poz.
1.438.100 1.300.400
1997
2003
2.738.500
2003
13.400
-
13.400
2002
1.887.359
13.950
15.000
2002
2003
2.479.431
239.152
512.500
Budowa drogi gminnej we
wsi Cisówek
Budowa nowych punktów
Świetlnych Monkinie –
Nowinka- DanowskiePodnowinka
Opracowanie dok. tech.
Budynku OSP w Bryzglu
Zakup zestawów
komputerowych do szkoły
podstawowej w Nowince i
Olszance
Modernizacja stacji
wodociągowej
(odzielaziaczy i armatury
stacji wodociągowej
Nowinka i oczyszczalni
ścieków we wsi Bryzgiel,
wymiana oprogramowania
i wymiana osadu
czynnego)
10 Zakup sprzętu
nagłaśniającego
200.400 400.000
700.000
13.400
-
-
15.000
x
x
x 200.000
312.500
10.000
10.000
x
2003
90.000
X
90.000
10.000
x
80.000
2003
x
x
10.000
10.000
x
x
2003
x
x
19.312
x
x
19.312
2003
x
x
16.100
16.100
x
x
2003
5.500
x
5.500
2.500
x
3.000
9
OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK
z dnia 4 czerwca 2003 r.
w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy
Prezydencie Miasta Suwałk.
Zgodnie z art. 44 c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz.1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr
106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 91 ⎯
Poz.
90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r.
Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800 oraz z
2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074) i § 9 ust. 1 rozporządzenia
Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu
działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62,
poz. 560)
informuje się
o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób
Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Suwałki.
Kandydatów – swoich przedstawicieli mogą zgłaszać (po jednej osobie) działające na terenie Miasta
Suwałki organizacje pozarządowe, fundacje – w terminie 15 dni od daty ukazania się niniejszego
ogłoszenia.
Spośród zgłoszonych kandydatów do składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób
Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Suwałki powołanych zostanie 5 osób, w tym przedstawiciel
Gminy Miasta Suwałki.
Zgłoszenia – z podaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zatrudnienia (lub pełnionej funkcji) kandydata
należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach, ul. Szkolna 7.
Dodatkowe informacje w sprawie, której dotyczy ogłoszenie można uzyskać pod nr tel. 563-01-16.
Ogłoszenie podlega zamieszczeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
z up. Prezydenta
Włodzimierz Marczewski
Zastępca Prezydenta
POROZUMIENIE
pomiędzy Wojewodą Podlaskim Markiem Strzalińskim
zwanym dalej „Powierzającym”
a Burmistrzem Miasta Augustowa Leszkim Cieślikiem
zwanym dalej „Przyjmującym”
z dnia 29 maja 2003 r.
w sprawie powierzenia do realizacji zadań związanych z renowacją obiektów cmentarnictwa wojennego.
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w
województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 i Nr 128, poz. 1407; z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz.
365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450), art. 8 ust. 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca
1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311, z 1959 r. Nr 11, poz. 62, z 1990 r. Nr
34, poz. 198, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2002 r. Nr 113, poz.984), oraz na podstawie uchwały Nr
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 92 ⎯
Poz.
VI/57/03 Rady Miasta Augustowa z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymaniu
grobów i cmentarzy wojennych oraz porozumienia 7/93/2003 w sprawie realizacji zadań w zakresie
upamiętniania i otaczania opieką miejsc walk i męczeństwa oraz zasad rozliczania środków finansowych
przekazanych na powyższy cel, zawartego dnia 19 marca 2003 r. w Warszawie pomiędzy Sekretarzem Rady
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Panem Andrzejem Przewoźnikiem a Wojewodą Podlaskim Panem
Markiem Strzalińskim, zostaje zawarte porozumienie następującej treści:
§ 1. Powierzający powierza, a przyjmujący przyjmuje do realizacji następujące zadanie:
- wykonanie remontu związanego z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem drewnianego
ogrodzenia, kamiennego postumentu z granitowa tablicą oraz krzyża na cmentarzu żołnierzy
rosyjskich z I wojny światowej w Augustowie - Studzienicznej.
§ 2. 1. Powierzający zapewni na realizację zadania określonego w §1 niniejszego porozumienia środki
finansowe w kwocie 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) pochodzące z Rady Ochrony Pamięci Walk i
Męczeństwa w Warszawie.
2. Środki zostaną przekazane na konto Urzędu Miasta w Augustowie.
§ 3. 1. Przyjmujący zobowiązuje się wykorzystać przekazane środki finansowe w terminie do 31
października 2003 r.
2. Przyjmujący zobowiązuje się w przypadku niewykonania lub częściowego wykonania zadania
wynikającego z porozumienia oraz w przypadku wykonania zadania za kwotę niższą niż przekazana do
zwrotu nie wykorzystanych w 2003r. środków finansowych na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Białymstoku, Wydział Finansów i Budżetu, Kredyt Bank S.A. II Oddział w Białymstoku, Nr 15001344121340010471 w terminie do dnia 31 października 2003 r.
§ 4. Przyjmujący zobowiązuje się do wydatkowania otrzymanych środków finansowych w sposób
celowy, racjonalny, oszczędny na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem ustawy z
dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.664, Nr 113, poz. 984,
Nr 197, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 16).
§ 5. Przyjmujący wykona zadanie i zobowiązuje się do rozliczenia przekazanych środków po
wykonaniu zadania określonego w § 1 porozumienia, najpóźniej w terminie do dnia 31 października 2003 r.
Rozliczenie powinno zawierać kopie: dokumentów finansowych potwierdzone za zgodność przez Skarbnika
Gminy, protokół odbioru prac, dokumentację fotograficzną oraz dokumentację stosowania ustawy o
zamówieniach publicznych.
§ 6. Powierzający nie będzie finansował zobowiązań zaciągniętych niezgodnie z obowiązującymi
przepisami lub w wysokości wyższej niż określona w porozumieniu. Środki przekazane na podstawie
porozumienia nie mogą być wykorzystane na cele inne niż zadania określone w porozumieniu.
§ 7. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonaniem powierzonego zadania odbywać się będzie
poprzez:
1) kontrolę realizacji zadania,
2) analizę przedłożonej dokumentacji z wykonania zadania.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 57
⎯ 93 ⎯
Poz.
§ 8. 1. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Przekazujący może rozwiązać porozumienie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie realizacji powierzonego zadania lub wydatkowania
przekazanych środków.
§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.
§ 10. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Wojewoda Podlaski
Marek Strzalinski
Burmistrz Miasta Augustowa
Leszek Cieślik
:
Wydawca Wojewoda Podlaski
Redakcja; Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Prawny i Nadzoru 15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3,
tel. 7.439-375, e-mail: [email protected]
Skład, druk i rozpowszechnienie: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Biuro Dyrektora Generalnego,
15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3, tel. 7-439-552
Prenumerata płatna z góry:
kwartalna 339,00 zł
półroczna 659,10 zł
Należność za prenumeratę z określeniem kwartału należy wpłacać na konto
KB S.A. II Oddział Białystok 15001344-811390-121340026557
Zakład Obsługi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
Tłoczono z polecenia Wojewody Podlaskiego w Zakładzie obsługi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
Zam. Nr
ISSN 1508-4809
Cena
zł