Statut koła Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Pełna nazwa brzmi

Transkrypt

Statut koła Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Pełna nazwa brzmi
Statut koła
Rozdział I - Postanowienia ogólne
1. Pełna nazwa brzmi Studenckie Koło Naukowe Hodowców i Użytkowników Koni
„Kaskader”(w skrócie SKN HUK)
2. Siedzibą Koła jest Katedra Genetyki i Hodowli Koni mieszcząca się na Wydziale
Przyrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego przy ulicy Bolesława
Prusa 14.
3. SKN HUK działa przy Katedrze Genetyki i Hodowli Koni Uniwersytetu Przyrodniczo –
Humanistycznego w Siedlcach.
4. Koło jest zrzeszeniem studentów, doktorantów i pracowników naukowych UPH oraz
wszystkich zainteresowanych realizacją celów zawartych w niniejszym statucie.
5. Przynależność do Koła jest dobrowolna.
6. Koło opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
7. Koło może wiązać się z innymi organizacjami krajowi i zagranicznymi, o zbliżonych
celach działania.
8. Koło może używać znaku graficznego i pieczęci
9. Czas działania Koła jest nieokreślony.
Rozdział II - Cele koła
1. Celami Koła są:
A. poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów.
B. rozwijanie życia naukowego wśród studentów.
C. rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi.
D. promowanie Katedry Genetyki i Hodowli Koni.
E. popularyzacja wiedzy w zakresie:
- Chowu, hodowli, żywienia i rozrodu koni
- Właściwych metod użytkowania koni
- Behawioryzmu koni
- Jazdy konnej.
2. Cele Koła realizowane są poprzez:
A. organizowanie konferencji naukowych, debat, seminariów, sympozjów.
B. prowadzenie badań naukowych, przygotowywanie referatów i dyskusji.
C wyjazdy na seminaria i konferencje.
D. spotkania i współpraca z organizacjami o podobnych celach.
E. współpracę z instytucjami i towarzystwami naukowymi.
F. prezentowanie osiągnięć własnych Koła.
G. organizację praktyk studenckich.
H. inne formy działalności zgodne ze statutem.
1. Za realizację celów statutowych odpowiedzialny jest każdy członek Koła. W
szczególnych przypadkach realizacją celów statutowych może zostać powierzona
osobom i instytucjom trzecim.
Rozdział III – Członkowie koła
2. Członkowie koła dzielą się na Czołowych i Ogony.
A. Członkowie Czołowi to osoby studiujące na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu
Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach;
B. Członkowie Ogony to osoby wymienione w punkcie 4 rozdziału I, nie związane z
Wydziałem Przyrodniczym.
3. Tryb nabycia i utraty członkowstwa.
A. Osoby zainteresowane działalnością w Kole Naukowym Hodowców i
Użytkowników Koni ”Kaskader”( SKN HUK „Kaskader”) przyjmowane będą na
podstawie podania rozpatrywanego przez opiekuna koła i zarząd w.w. organizacji
studenckiej.
B. Rodzaj członkowstwa zależy od spełnianych kryteriów, przy czym, osoba mająca
członkowstwo Ogona nie może objąć funkcji Instruktora, ani Jeźdźca.
C. Członek Kola naukowego może dwukrotnie dostać upomnienie od zarządu
organizacji za nie stawianie się na obowiązkowych zebraniach.
D. Dwukrotne upomnienie członka Koła oznacza naganę lub zawieszenie
członkowstwa na czas określony uzgodniony przez zarząd koła z opiekunem tejże
organizacji.
E. Członek organizacji może utracić swoje prawa na czas określony przez nie
wypełnienie maksymalnie trzech z obowiązków członka Koła za zatwierdzeniem
opiekuna i zarządu organizacji.
F. Trwała utrata członkowstwa jest karą za nie wypełnianie żadnego z obowiązków
członka Koła.
G. Każdy członek Koła może także złożyć pisemną rezygnację z członkostwa.
Rozdział IV - Prawa i obowiązki członków
1. Prawa członków SKN HUK.
A. Możliwość wybierania zarządu;
B. Prawo głosu w kwestii zawieszania członków Koła na czas określony w stosunku
3/5;
C. Prawo głosu w kwestii utraty członkostwa i stosunku 6/7;
D. Pomoc w organizacji przedsięwzięć kola, oraz udział w nich;
E. Każdy członek Koła ma prawo do jednej nieusprawiedliwionej nieobecności na
zebraniu Koła i dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności na imprezach
organizowanych przez Koło.
2. Obowiązki członka SKN HUK „Kaskader”.
A. Pomoc w organizacji konferencji naukowych, seminariów i debat;
B. Uczestnictwo w wyjazdach szkoleniowych i sympozjach;
C. Udział w zawodach sportowych i zawodach artystycznych;
D. Zgłaszanie się do konkursów , targów edukacyjnych i specjalistycznych;\
E. Wydawanie publikacji naukowych
F. Przygotowywanie referatów i innych wystąpień na konferencje naukowe,
seminaria, debaty i sympozja;
G. Prowadzenie programów badawczych;
H. Prowadzenie działalności kulturalnej i środowiskowej.
Rozdział V - Zarząd koła
1. Zarząd Koła składa się z:
A. Instruktora(Prezes).
B. Jeźdźca(V-ce Prezes).
C. Zastępowych(Rada nadzorcza).
2. Instruktor.
A. Okres kadencji Instruktora trwa rok kalendarzowy, a jego wybory mają
odbyć się nie dalej niż do 30 października.
B. Kandydaci na instruktora nominowani są przez członków Koła.
C. Nominowany kandydat ma prawo odmówić nominacji.
D. Wybierany jest przez wszystkich członków Koła w sposób demokratyczny
w tajnym glosowaniu.
E. Ustępujący Instruktor składa pisemne sprawozdanie ze swojej kadencji
swojemu następcy.
 Do zadań instruktora należy:
A. Zwoływanie zebrań.
B. Organizowanie wyjazdów naukowych.
C. Napisanie jednego referatu na konferencje, oraz jednej publikacji w roku
akademickim.
D. Typowanie członków Koła do wygłaszania referatów i pisania publikacji
naukowych.
E. Reprezentowanie Koła na zewnątrz.
F. Występowanie w imieniu Koła na oficjalnych spotkaniach.
G. Potwierdzanie pism w imieniu Koła własnoręcznym podpisem oraz
pieczęcią Koła.
H. Dbanie o wizerunek Koła.
I. Współpracę z Opiekunem Koła.
 Kadencja Instruktora wygasa w sytuacji:
A. Złożenia oświadczenia o rezygnacji.
B. Upływu kadencji.
C. Utraty członkostwa.
D. Ukończenia studiów.
E. Odwołania przez opiekuna koła.
F. Członka zarządu lub koła z pisemnym wnioskiem popartym argumentami,
akredytowanym przez opiekuna.
 W przypadku przedwczesnego wygaśnięcia kadencji Instruktora, do czasu
nowych wyborów jego obowiązki przejmuje Jeździec.
3. Jeździec.
A. Okres kadencji Jeźdźca to rok kalendarzowy.
B. Wybierany jest w tym samym czasie co Instruktor i na takich samych zasadach.
C. Zadaniem Jeźdźca jest wspieranie Instruktora w wypełnianiu jego obowiązków.
D. Napisanie jednego referatu na konferencje lub jednej publikacji w roku
akademickim.
E. Odwołanie Jeźdźca przebiega na takich samych zasadach jak instruktora.
F. W wypadku ustąpienia z funkcji, odwołania, lub wydalenia z Koła, miejsce jeźdźca
zastępuje osoba wybrana przez Instruktora z Zastępowych.
4. Zastępowi.
A. Trzy osoby wybierane spośród wszystkich członków kola na okres roku
kalendarzowego, przez Instruktora i Jeźdźca.
B. Do zadań Zastępowych należy:
 organizacja prac Koła.
 ustalanie programu prac koła.
 uchwalanie Statutu Koła i kontrola jego przestrzegania.
 prowadzenie polityki finansowej Koła.
 Instruktor, Jeździec, oraz zastępowi tworzą Radę Koła.
Rozdział VI - Opiekun koła
1. Opiekunem Koła może zostać pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczo -
Humanistycznego.
2. Opiekun reprezentuje Koło wobec władz uczelni, działa jako doradca i osoba
3.
4.
5.
6.
7.
8.
wspomagająca pracę Koła.
SKN HUK posiada tylko jednego Opiekuna Koła.
Za współpracę z opiekunem Koła odpowiada Prezes Koła.
Opiekun Koła kontroluje politykę finansową Koła.
W razie konieczności Opiekun uprawomocnia decyzję Koła poprzez sygnowanie
dokumentów własnym podpisem.
Opiekun może wnioskować o pozbawienie członkostwa osoby nie przestrzegającej
Statutu.
Opiekun Koła może zwoływać, oraz brać udział w obradach Rady Koła.
Rozdział VII - Nagrody i kary
1. Nagrody.
A. Rada Koła na wniosek jednego z członków Koła, opiekuna Koła, lub z własnej
inicjatywy może nadawać pisemne podziękowania z zaznaczeniem pracy
wniesionej w pracę Kola i realizacje założeń statutowych.
B. Wzór pisemnego podziękowania ustala rada Koła.
2. Kary.
A. Nie przestrzeganie postanowień Statutu, decyzji władz Koła, naruszanie
obowiązującego prawa, działanie na szkodę Koła lub Uniwersytetu
Przyrodniczo - Humanistycznego, stanowi podstawę do usunięcia z Koła bez
prawa powrotu.
B. Wniosek o usunięciu z listy członków bez prawa powrotu składa członek Koła,
członek rady, lub opiekun koła. Rada podejmuje decyzje większością 2/3
głosów statutowego składu Rady.
C. Listę osób pozbawionych członkostwa bez prawa powrotu wraz z przyczyną
usunięcia przedstawia się w formie załącznika do Statutu.
Rozdział VIII – Finanse Koła
1. Wszystkie środki finansowe koła mogą być użyte jedynie na realizację celów
statutowych.
2. Szczegółowe zasady polityki finansowej ustala rada Koła.
1. Wszelkie potrzeby SKN HUK finansowane są ze środków własnych lub przez
Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny.
Rozdział IX – Postanowienia końcowe
1. Statut może zostać zmieniony decyzją rady Koła podjętą większością 2/3 głosów
statutowego składu Rady.
2. Rozwiązanie koła może nastąpić na wniosek Instruktora, decyzją rady Koła podjętą
jednomyślnie przez wszystkich członków Rady po zapoznaniu się z opiniami członków
Koła.
3. W przypadku rozwiązania Koła cały majątek i dorobek przechodzi na rzecz Katedry
Genetyki i Hodowli Koni.
4. O wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie decyduje Rada Koła.