ogł. umowa - Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w

Transkrypt

ogł. umowa - Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Kraków: Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość rynkową działek,
które z mocy prawa stają się własnością Skarbu Państwa w trybie przepisów Ustawy z
dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w
zakresie budowli przeciwpowodziowych - celem realizacji -Przebudowa wałów
p.powodziowych rzeki Wisły w Krakowie
Numer ogłoszenia: 212208 - 2013; data zamieszczenia: 03.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 158176 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat
Rejonowy w Krakowie, ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 628
09 80, faks 12 628 09 90.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie operatów
szacunkowych określających wartość rynkową działek, które z mocy prawa stają się
własnością Skarbu Państwa w trybie przepisów Ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych
zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych celem realizacji -Przebudowa wałów p.powodziowych rzeki Wisły w Krakowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Sporządzenie operatów szacunkowych
określających wartość rynkową działek, które z mocy prawa stają się własnością Skarbu
Państwa w trybie przepisów Ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach
przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych - celem
realizacji inwestycji Przebudowa wałów p.powodziowych rzeki Wisły w Krakowie wraz z
odwodnieniem zawala na odcinku od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz - odcinek lewego
wału rzeki Wisły wraz z wałami cofkowymi od stopnia Dąbie do mostu Wandyczęść 1 pn.
Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km wału 81+703 - 87+260 (km rzeki 81+880 87+264) wraz z rozbudową wału cofkowego rzeki Wisły tj. prawego wału rzeki Białuchy w
km wału 0+022 - 0+712, miasto Kraków, woj. Małopolskie Ilość działek, dla których należy
sporządzić operaty szacunkowe: 190 z czego: 4 działki położone w obrębie 16 Śródmieście 32
działki położone w obrębie 53 Nowa Huta 100 działek położonych w obrębie 55 Nowa Huta
42 działki położone w obrębie 57 Nowa Huta 12 działek położonych w obrębie 58 Nowa Huta
2.Operaty szacunkowe winny być wykonane zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2010 r. Nr 102,poz.651 z późn.zm.), ustawą z dnia
8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie
budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143 poz.963 z dnia 10 sierpnia 2010 r.)i
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny
nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. Nr 207 poz.2109 oraz z 2005
r.Nr 196,poz.1628 oraz z 2011r. 165 poz.985) 3.Operaty szacunkowe należy sporządzić
według stanu nieruchomości na dzień uprawomocnienia się decyzji zezwalającej na realizacje
inwestycji pod nazwą Rozbudowa lewobrzeżnego wału rzeki Wisły w km wału 81+703 87+260 (km rzeki 81+880 - 87+264) wraz z rozbudową wału cofkowego rzeki Wisły tj.
prawego wału rzeki Białuchy w km wału 0+022 - 0+712, miasto Kraków, woj. Małopolskie i
poziomu cen na dzień sporządzenia wyceny. 4.Operaty szacunkowe należy sporządzić dla
działek o numerach jak w kolumnie 3 tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego opisu
przedmiotu zamówienia (ilość działek 190) w ilości 2 egzemplarzy każdy. Każdy operat
szacunkowy należy opisać na stronie tytułowej numerem porządkowym z zestawienia
zbiorczego działek. Ponadto operaty, oraz zbiorcze zestawienie działek należy dostarczyć w
wersji cyfrowej na płycie CD (skany podpisanych dokumentów). Płyta powinna zawierać
wszystkie prawidłowo sporządzone operaty szacunkowe (skany). Do operatów szacunkowych
należy dołączyć protokoły badania ksiąg wieczystych (lub LWH) Do operatów szacunkowych
należy dołączyć zbiorcze zestawienie działek (podpisane przez Wykonawcę na każdej stronie)
(w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej, oraz na nośniku danych) sporządzone według
wzoru. Dla każdej działki należy sporządzić oddzielny operat szacunkowy. Dopuszcza się
sporządzenie jednego operatu szacunkowego dla kilku działek łącznie tylko w przypadku gdy
stanowią one własność tej samej osoby (tych samych osób). Przy czym w takim przypadku w
wyciągu z operatu szacunkowego kwota odszkodowania dla każdej działki ma zostać
wyliczona i podana oddzielnie. Suma odszkodowania za kilka działek ma zostać umieszczona
w wierszu Razem W przypadku gdy na działce znajdują się drzewa, należy wyliczyć
wysokość odszkodowania za ich przedwczesny wyrąb. Listę drzew do usunięcia określa
załącznik nr 2 do niniejszego opisu. Wypisy z ewidencji gruntów oraz projekty podziału
działek (podziały zatwierdzone decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji) Wykonawca
otrzyma od Zamawiającego, inne dokumenty niezbędne do sporządzenia operatów
Wykonawca pozyska we własnym zakresie i na własny koszt. Wypisy z ewidencji gruntów
przekazane będą w siedzibie Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy. W
każdym operacie należy umieścić wyciąg (jako stronę następną po stronie tytułowej)
sporządzony zgodnie z tabelą, według wzoru. Celem wyceny jest określenie wartości
rynkowej prawa własności nieruchomości...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
•
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•
Zbigniew Ryczek, Kobylany ul.Jana Pawła II 62, 32-082 Bolechowice, kraj/woj.
małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 57000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
•
•
•
Cena wybranej oferty: 18696,00
Oferta z najniższą ceną: 18696,00 / Oferta z najwyższą ceną: 74550,30
Waluta: PLN.