1 1. Nazwa kierunku: SOCJOLOGIA (studia II stopnia, profil

Transkrypt

1 1. Nazwa kierunku: SOCJOLOGIA (studia II stopnia, profil
1. Nazwa kierunku: SOCJOLOGIA (studia II stopnia, profil ogólnoakademicki)
2. Obszar/obszary kształcenia: Nauki społeczne (S), Nauki Humanistyczne (H)
3. Dziedzina/dyscyplina do której odnoszą się kierunkowe efekty kształcenia:
Dziedzina nauk społecznych: socjologia, psychologia, nauki o poznaniu i komunikacji
społecznej, nauki o mediach, nauki o polityce, nauki o polityce publicznej
Dziedzina nauk humanistycznych: filozofia, kulturoznawstwo, nauki o sztuce
4. Sylwetka absolwenta
Absolwent posiada rozszerzoną wiedzę o rodzajach struktur, więzii instytucji
społecznych oraz rządzących nimi regułach. Zna najważniejsze szkoły i kierunki
socjologii i rozumie różnice między nimi. Rozumie związki socjologii z innymi
naukami społecznymi takimi jak psychologia oraz nauka o państwie i prawie; zna też
podstawowe pojęcia i problemy, którymi te ostatnie się zajmują. Zna także w
pogłębiony sposób metody i techniki - zarówno ilościowe jak i jakościowe - którymi
posługuje się socjologia jako nauka społeczna. Absolwent potrafi zastosować
wspomnianą wiedzę, a także metody i techniki do konkretnych problemów
społecznych społeczeństwa polskiego. Potrafi w sposób pogłębiony prognozować
skutki konkretnych procesów i zjawisk społecznych z wykorzystaniem standardowych
metod i narzędzi, a także posługiwać się systemami normatywnymi oraz konkretnymi
normami i regułami w celu rozwiązywania konkretnych zadań z zakresu socjologii.
Wreszcie absolwent posiada kompetencje społeczne umożliwiające mu prawidłowe
identyfikowanie i rozstrzyganie dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
socjologa/badacza społecznego, jak również uczestnictwo w przygotowaniu i
realizacji projektów społecznych.
Ponadto absolwent studiów II stopnia wybierający specjalizację kryminologia rozumie
specyficzne społeczne problemy związane z przestępczością, uzależnieniami i innymi
patologiami społecznymi. Posiada wiedzę z zakresu prawa karnego właściwą dla
dziedziny kryminologii. Rozumie też takie zjawiska jak terroryzm, cyberprzestępczość
czy przestępczość transgraniczna. Z kolei absolwent studiów II stopnia wybierający
specjalizację komunikacja audiowizualna posiada rozszerzoną wiedzę na temat roli
mediów i mechanizmów tworzenia medialnego wizerunku w sferze politycznej i
gospodarczej. Rozumie na czym polega reklama i public relations, a także jaką rolę
odgrywa sztuka w przestrzeni społecznej. Potrafi stosować techniki audiowizualne na
potrzeby kampanii społecznych, a także rozwiązywać konkretne etyczne problemy
związane z reklamą i oddziaływaniem na odbiorcę/konsumenta.
5. Cel studiów
Celem studiów jest wykształcenie absolwenta, który będzie posiadał poszerzoną wiedzę,
specjalistyczne umiejętności oraz kompetencje społeczne w zakresie socjologii.
Umożliwią mu one podjęcie pracy w instytucjach i dziedzinach, gdzie mają zastosowanie
socjologiczna wiedza, a także zaawansowane socjologiczne metody i techniki badawcze.
Studia umożliwiają sprofilowanie kompetencji i kwalifikacji poprzez wybór specjalności
(Komunikacja audiowizualna lub Kryminologia) pod kątem przyszłej pracy zawodowej.
Ukończenie studiów II stopnia daje możliwość kontynuowania edukacji na studiach III
stopnia.
1
6. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów kształcenia dla
obszaru/obszarów nauki
Symbol
efektu
kierunkowego
Kierunkowe efekty kształcenia
Odniesienie do
efektów
obszarowych
Wiedza
Po ukończeniu studiów II stopnia absolwent
K_W01
zna specjalistyczną terminologię socjologiczną
S2A_W02
S2A_W05
H2A_W02
K_W02
posiada poszerzoną wiedzę o naukach społecznych i
humanistycznych oraz relacjach między nimi (psychologia,
ekonomia, politologia, nauka o prawie)
S2A_W01
SA2_W09
SA2_W11
K_W03
posiada poszerzoną wiedzę o instytucjach życia społecznego,
w tym o rodzajach struktur i grup społecznych (takich jak np.
klasy, warstwy, grupy etniczne i narodowe); rozumie dynamikę
relacji wewnątrz tych grup
S2A_W02
K_W04
ma poszerzoną wiedzę o różnych typach norm i reguł, jakie
konstytuują struktury i instytucje społeczne, potrafi
zidentyfikować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowanie
S2A_W07
H2A_W09
K_W05
posiada poszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznych
wyróżnianych przez socjologów i przedstawicieli pokrewnych
nauk społecznych (psychologia, antropologia, nauka o prawie)
S2A_W04
K_W06
zna klasyczne i nowoczesne koncepcje teoretyczne w
socjologii, zna różnicę pomiędzy paradygmatami analizy
społecznej
S2A_W03
S2A_W07
K_W07
zna zależności między kształtowaniem się teorii i idei
socjologicznych a procesami zmian w kulturze i społeczeństwie
S2A_W05
S2A_W08
H2A_W06
K_W08
zna zasady prowadzenia badań społecznych
oraz
zaawansowane metody, techniki i narzędzia pozyskiwania
danych (zarówno ilościowych jak i jakościowych), potrafi
samodzielnie je konstruować i analizować wyniki
S2A_W06
S2A_W07
K_W09
rozumie procesy zmian struktur i instytucji społecznych, a także
przyczyny, przebieg i konsekwencje tych zmian – zgodnie z ich
ujęciem w teoriach i badaniach socjologii oraz pokrewnych
nauk społecznych takich jak psychologia społeczna i nauka o
prawie
S2A_W08
K_W10
posiada poszerzoną wiedzę na temat nierówności społecznych
w ich aspekcie globalnym oraz konfliktów, które się z nimi
wiążą
S2A_W08
K_W11
rozumie współczesne procesy globalizacji w ich rozmaitych
aspektach oraz w szczególności skutki, jakie mają one dla
społeczeństwa polskiego
S2A_W08
K_W12
rozumie szczegółowe problemy współczesnego społeczeństwa
S2A_W07
2
polskiego w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i
ekonomicznym (takie jak bezrobocie, uzależnienia, istnienie
obszarów biedy, przestępczość, kryzys demograficzny)
rozważane na szerszym tle innych społeczeństw europejskich;
zna również możliwe sposoby ich rozwiązywania
S2A_W08
S2A_W03
K_W13
posiada wiedzę z zakresu
subdyscyplin socjologii
szczegółowych
S2A_W02
S2A_W03
S2A_W06
K_W14
ma pogłębioną wiedzę na temat powstawania i działania
różnych typów mediów; w szczególności - nowych mediów
(internet)- i potrafi je wykorzystać w ramach różnorodnych
działań społecznych
S2A_W05
S2A_W08
S2A_W10
K_W15
zna i wykorzystuje
informacyjne
i
S2A_W06
S2A_W08
K_W16
zna
zasady
tworzenia
i
organizacji
indywidualnej
przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu
socjologii i jej szczegółowych dyscyplin
Umiejętności
Po ukończeniu studiów II stopnia absolwent
S2A_W11
K_U01
poprawnie stosuje specjalistyczną terminologię z zakresu
socjologii i pokrewnych nauk społecznych i humanistycznych
S2A_U02
S2A_U05
K_U02
potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i
pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie
krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk
społecznych
S2A_U02
S2A_U08
K_U03
potrafi analizować zjawiska społeczne z uwzględnieniem
kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego
S2A_U01
S2A_U08
K_U04
potrafi podejmować samodzielną działalność jako badacz
społeczny, opracowywać i prowadzić projekty badawcze z
zakresu socjologii z wykorzystaniem zaawansowanych metod,
technik i narzędzi badawczych
S2A_U03
S2A_U04
K_U05
potrafi posługiwać się komputerowymi narzędziami analizy
danych ilościowych i jakościowych i korzystać z ich
zaawansowanych funkcji
S2A_U06
S2A_U03
S2A_U04
K_U06
potrafi dobierać materiały i dane niezbędne do pracy
badawczej wykorzystując źródła w języku rodzimym i obcym
S2A_U02
S2A_U10
K_U07
potrafi przedstawiać oparte na szczegółowych
prognozy możliwych zmian społecznych
danych
S2A_U04
K_U08
potrafi analizować różne typy materiałów
właściwie rozpoznając ich specyfikę
medialnych,
S2A_U05
K_U09
potrafi w sposób zaawansowany analizować i oceniać
informacje pochodzące ze źródeł pisanych i elektronicznych
S2A_U09
S2A_U11
K_U10
potrafi analizować materiały źródłowe (teksty teoretyczne, dane
statystyczne i sondażowe) z zakresu socjologii i pokrewnych
nauk społecznych takich jak psychologia i nauka o prawie
S2A_U08
nowe
wybranych
technologie
komunikacyjne
3
K_U11
przygotowuje rozbudowane wystąpienia ustne w języku
polskim
i języku obcym
z wykorzystaniem
teorii
socjologicznych oraz właściwej metodologii
S2A_U10
S2A_U11
K_U12
ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi
dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego
S2A_U11
H2A_U11
K_U13
potrafi czytać ze zrozumieniem teksty naukowe z dziedziny
nauk społecznych w wybranym języku obcym
S2A_U11
Kompetencje społeczne
Po ukończeniu studiów II stopnia absolwent
K_K01
rozumie potrzebę posługiwania się poprawnym językiem
polskim i rozwija swoje kompetencje w tym zakresie
S2A_K01
K_K02
ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla
rozumienia
współczesnych
procesów
społecznych,
politycznych, gospodarczych i kulturowych
S2A_K04
K_K03
samodzielnie formułuje problemy praktyczne i teoretyczne oraz
podejmuje poszukiwanie w zakresie ich rozwiązania
S2A_K03
S2A_K06
K_K04
zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę
ciągłego dokształcania się i rozwijania umiejętności
zawodowych
S2A_K01
K_K05
ma świadomość konieczności bycia aktywnym aktorem życia
społecznego; angażuje się w przygotowanie i realizację
projektów społecznych, przewidując ich skutki
S2A_K04
S2A_K07
K_K06
jest przygotowany do otwartej dyskusji, jest otwarty na
krytyczne argumenty i poglądy innych jej uczestników
S2A_K06
S2A_K02
K_K07
potrafi dystansować się od stereotypowych
ujmowania problemów społecznych
S2A_K05
S2A_K07
K_K08
respektuje i stosuje zasady etyki zawodowej
S2A_K04
K_K09
jest przygotowany do uczestnictwa w zespołach badawczych
oraz współdziałania w grupie i pełnienia w niej różnych ról
S2A_K02
S2A_K05
K_K10
docenia wartość własnej kultury, szanuje inność i zachowuje
postawę tolerancji, zdając sobie sprawę z kulturowego
zróżnicownia norm i reguł zachowań społecznych
S2A_K04
S2A_K06
H2A_K06
K_K11
potrafi świadomie i odpowiedzialnie
rzeczywistości wirtualnej
S2A_K04
S2A_K06
sposobów
uczestniczyć
w
7. Analiza zgodności przygotowanego opisu kierunkowych efektów kształcenia
z efektami obszarowymi
Symbol
Efekty kształcenia w obszarze nauk społecznych – studia
Odniesienie
4
efektu
obszarowego
S2A_W01
S2A_W02
S2A_W03
S2A_W04
S2A_W05
S2A_W06
S2A_W07
S2A_W08
S2A_W09
S2A_W10
S2A_W11
H2A_W02
H2A_W06
II stopnia, profil ogólnoakademicki
Wiedza
Absolwent posiadający kwalifikacje II stopnia:
ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich
miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i
instytucji społecznych oraz pogłębioną w odniesieniu do
wybranych struktur i instytucji społecznych
ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i
instytucjami społecznymi w odniesieniu do wybranych
struktur i instytucji społecznych i kategorii więzi społecznych
lub wybranych kręgów kulturowych
ma wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych i
występujących między nimi prawidłowościach oraz wiedzę
pogłębioną w odniesieniu do wybranych kategorii więzi
społecznych
ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury,
pogłębioną w odniesieniu do wybranych obszarów
aktywności człowieka
zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu,
w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania
struktur społecznych i procesów w nich zachodzących, a także
identyfikowania rządzących nimi prawidłowości
ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów norm i
reguł (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, moralnych,
etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i
rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach,
naturze, zmianach i sposobach działania
ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych struktur
i instytucji i więzi społecznych oraz zna rządzące tymi
zmianami prawidłowości
ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wybranych
struktur i instytucji społecznych lub wybranych kategorii
więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz
konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla
studiowanego kierunku studiów
zna terminologię nauk humanistycznych na poziomie
rozszerzonym
ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach,
ośrodkach i szkołach badawczych obejmującą wybrane
do efektów
kierunkowych
K_W02
K_W01
K_W03
K_W13
K_W06
K_W12
K_W13
K_W05
K_W01
K_W07
K_W14
K_W08
K_W13
K_W15
K_W04
K_W06
K_W08
K_W12
K_W07
K_W09
K_W10
K_W11
K_W12
K_W14
K_W15
K_W02
K_W14
K_W02
K_W16
K_W01
K_W07
5
H2A_W09
S2A_U01
S2A_U02
S2A_U03
S2A_U04
S2A_U05
S2A_U06
S2A_U07
S2A_U08
S2A_U09
S2A_U10
S2A_U11
H2A_U11
obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych
dla studiowanego kierunku studiów
Ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka i
historycznej zmienności jego znaczeń
Umiejętności
Absolwent posiadający kwalifikacje II stopnia:
potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska
społeczne oraz wzajemne relacje między zjawiskami
społecznymi
potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu
analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk
społecznych oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać
krytycznie dane i metody analiz
potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i
zjawisk społecznych, formułować własne opinie na ten temat
oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować
potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne
obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia społecznego z
wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi w
zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych
dla studiowanego kierunku studiów
sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i
regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) albo potrafi
posługiwać się nimi w celu rozwiązywania konkretnych
problemów, ma rozszerzoną umiejętność w odniesieniu do
wybranych kategorii więzi społecznych lub wybranego
rodzaju norm
posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w
różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę
skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy
posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań
konkretnego problemu i przeprowadzania procedury podjęcia
rozstrzygnięć w tym zakresie
posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk
społecznych, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej
teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach, z
zastosowaniem metody badawczej
posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac
pisemnych w języku polskim i języku obcym uznawanym za
podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w
obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin
naukowych
posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień
ustnych w języku polskim i języku obcym w zakresie dziedzin
nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego
kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu
różnych dyscyplin naukowych
ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku
K_W04
K_U03
K_U01
K_U02
K_U06
K_U04
K_U05
K_U04
K_U05
K_U07
K_U01
K_U08
K_U05
K_U07
K_U02
K_U03
K_U10
K_U09
K_U06
K_U11
K_U09
K_U11
6
S2A_K01
S2A_K02
S2A_K03
S2A_K04
S2A_K05
S2A_K06
studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu
B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Kompetencje społeczne
Absolwent posiadający kwalifikacje II stopnia:
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi
inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej
różne role
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji
określonego przez siebie lub innych zadania
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z
wykonywaniem zawodu
umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i
potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne
swojej działalności
potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i
umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny
S2A_K07
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
H2A_K06
systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje
się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi
formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce
K_U12
K_U13
K_K01
K_K04
K_K06
K_K09
K_K03
K_K02
K_K05
K_K08
K_K10
K_K11
K_K07
K_K09
K_K03
K_K06
K_K10
K_K11
K_K05
K_K07
K_K10
8. Rekomendowane sposoby ewaluacji efektów kształcenia.
Egzamin ustny/pisemny
Praca pisemna (esej)
Udział w dyskusji
Projekt (grupowy/indywidualny)
Praca laboratoryjna
Warsztaty
7