Włocławek dnia 23 czerwca 20 14r. ZPiK.250 1.6.20 14 Odpowiedzi

Transkrypt

Włocławek dnia 23 czerwca 20 14r. ZPiK.250 1.6.20 14 Odpowiedzi
WOJEWODLKIOSHODEK
8UCHU DROGOWEGO
Ul Zielna 2/4
87-BOOWt
i. WEK
oc
Włocławek dnia 23 czerwca 20 14r.
ZPiK.250 1.6.20 14
Odpowiedzi
na pytania
Wykonawcy
z dnia 20 czerwca
2014r.
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie:
"Dostawa
6 sztuk
nowych
samochodów
osobowych
przystosowanych
do
przeprowadzania
egzaminów państwowych w zakresie prawa jazdy kat. B zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, wraz z pakietem ubezpieczeń OC, AC, NW, wraz
z zamontowanym systemem rejestracji egzaminów w każdym samochodzie zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia"
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące
treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień
publicznych Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedzią.
1. Czy Zamawiający
dopuszcza
amochód o nadwoziu 4-osobowym ?
Zamawiający nie dopuszcza samochodu o nadwoziu 4-osobowym.
2. Czy Zamawiający
dopuszcza pojemność silnika wynoszącą 999 cm3?
Zamawiający nie dopuszcza samochodu o pojemności silnika 999 crrr' .
Udzielenie odpowiedzi
nie powoduje
26 czerwca 2014r. o godz. 10.00.
zmiany
terminu
kład ania
ofert
Jarosi
, który
upływa